Marketinqdə məhsul siyasəti” fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavablar “A” bəndindədir


Fiziki-kimyəvi xassələrinə görə taraların növüYüklə 481,81 Kb.
səhifə4/5
tarix16.06.2018
ölçüsü481,81 Kb.
1   2   3   4   5

303. Fiziki-kimyəvi xassələrinə görə taraların növü:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)yüngül;

C)izotermik;

D)yarımbərk;

E) a və c variantları düzgündür.


304. Daxili tara belə də adlanır:

A) istehlak;

B)sökülən;

C) nəqliyyat;

D) çoxdövriyyəli;

E) istehsal.


305. İnventar:

A) gözləri olan yeşiklər;

B)konfet qutuları;

C)bükmə materialları;

D)polimer torbalar;

E)variantların hamısı səhvdir.


306. Anbar təsərrüfatının əsas funksiyalarına aid edilir:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)xidmətlərin göstərilməsi;

C)kiçik yük partiyalarının birləşdirilməsi;

D)a və b variantları düzgündür;

E)anbarlaşdırma və saxlama.


307. Fəaliyyət xarakterinə görə anbarın növləri:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)təchizat;

C) istehsal;

D) bölüşdürmə;

E) a və b variantları düzgündür.


308. Anbarların yaradılmasının əsas səbəbləri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) istehsal və istehlak dövrlərinin bir-birinə uyğun gəlməməsi;

C)məhsulun keyfiyyət və kəmiyyət salamatlığının təmin edilməsi;

D)a və c variantları düzgündür;

E) bazarda təklifin tələbi üstələməsi.


309. Məhsulların uzun müddət təzə qalmasını təmin edir:

A) anbar bazaları;

B)paylama mərkəzləri;

C)məhsulların müştərilərə tez çatdırılması;

D)a və b variantları düzgündür;

E) variantların hamısı düzgündür.


310. Paylama mərkəzlərinin təyinatı:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) məhsulların müştərilərə tez çatdırılması;

C)material ehtiyatlarının idarə olunması;

D) a və b variantları düzgündür;

E)məhsulların qəbul edilməsi.


311. Mülkiyyət formasına görə anbar növləri:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)xüsusi;

C) bələdiyyə;

D) şərikli;

E) a və b variantları düzgündür.


312. Funksional təyinatına görə anbar növləri:

A) b və c variantları düzgündür;

B)paylama mərkəzləri;

C) bufer ehtiyatları anbarı;

D)məhsul çeşidi anbarları;

E) variantların hamısı düzgündür.


313. İstehsal sahələrini zəruri material resursları ilə təmin edir:

A) təchizat anbarları;

B)bələdiyyə anbarları;

C) istehsal anbarları;

D)tara anbarları;

E)məhsul çeşidi anbarları.


314. İxtisaslaşma dərəcəsinə görə anbarın növü:

A) məhsul çeşidi anbarı;

B)ötürücü anbarlar;

C)vasitəçilərin anbarları;

D)a və b variantları düzgündür;

E) a, b və c variantları düzgündür.


315. Anbarların əsas funksiyaları:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)unitizasiya;

C)məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin təşkili;

D) yüklərin nəql edilməsi;

E)variantların hamısı səhvdir.


316. Funksional təyinatına görə anbar növləri:

A) b və c variantları düzgündür;

B)paylama mərkəzləri;

C) geniş çeşid anbarları;

D) ötürücü anbarlar;

E) b və c variantları düzgündür.


317. Logistik aktivliyə münasibətinə görə anbar növləri:

A) b, c və d variantları düzgündür.

B) istehsal;

C) paylama mərkəzləri;

D) təchizat anbarı;

E) dar ixtisaslaşma anbarları.


318. Kooperativ qaydada istifadə olunan anbarlar belə də adlanır:

A) şərikli anbarlar;

B)xüsusi anbarlar;

C)bələdiyyə anbarları;

D)dövlət anbarları;

E) variantların hamısı səhvdir.


319. Məhsulların qısamüddətli saxlanılması üçün istifadə edilən anbarlar:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)paylama mərkəzləri;

C)bölüşdürmə anbarları;

D)tranzit anbarlar;

E) a və c variantları düzgündür.


320. Xüsusi məhsul anbarları:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)buzxanalar;

C) material resursları anbarı;

D) a və b variantları düzgündür;

E)neft rezervuarları.


321. Anbar tikililərinin əsas növləri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)yarımqapalı;

C)qapalı;

D)b və c variantları düzgündür;

E)açıq.
322. Anbarların zirzəmisində 1000 m2 sahəyə düşür:

A) 1 pəncərə;

B)2 pəncərə;

C)3 pəncərə;

D)4 pəncərə;

E) 5 pəncərə.
323. Anbarların daxildən nəzərdə tutulan hündürlüyü:

A) 6m;


B)4m;

C)2m;


D)8m;

E)10m.
324. Məhsulların anbarlardan buraxılışını rəsmiləşdirən sənədlər:

A) b və c variantları düzgündür;

B)əmtəə-nəqliyyat qaiməsi;

C) hesab-faktura;

D)yol vərəqəsi;

E) variantların hamısı düzgündür.
325. Firma öz məhsulunu satmaq üçün səlahiyyət verdiyi şəxs və ya müəssisə:

A) françayzer;

B)respodent;

C)paylama mərkəzi;

D) kateqoriya qatili;

E)dükanlar şəbəkəsi.


326. Mövcud vasitəçilərdən imtina etmək:

A) disintermediasiya;

B)diversifikasiya;

C)kastomerizasiya;

D)spam;

E) embarqo.


327. Paylama kanalları üzvlərinin yerinə yetirdiyi funksiyalar:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)danışıqlar;

C)fiziki paylama;

D)təşviqat;

E)a və c variantları düzgündür.


328. Paylama kanalları üzvlərinin yerinə yetirdiyi funksiyalara aid olunmur:

A) mövqeləşdirmə;

B)təşviqat;

C)maliyyələşdirmə;

D)uyğunlaşma;

E) riski üzərinə götürmək.


329. Vasitəçi olmayan marketinq kanalı:

A) b, c və d variantları düzgündür;B) birbaşa kanal;

C) bir səviyyəli kanal;

D)sıfır səviyyəli kanal;

E) a və c variantları düzgündür.
330. Tələbat şəbəkəsinin prinsipi:

A) bazar düşün və cavab ver;

B)xərclər üstə gəl mənfəət;

C)istehsal et və sat;

D)a və b variantları düzgündür;

E)sadalanan prinsiplər mövcud deyil.


331. Təchizat şəbəkəsinin tərəfdaşları:

A) b və c variantları düzgündür;

B) aşağı axın;

C) yuxarı axın;

D)a və b variantları düzgündür;

E) orta axın.


332. “Aşağı axın” tərəfdaşları:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)paylama kanalları;

C) topdan satıcılar;

D)pərakəndə satıcılar;

E)marketinq kanalları.


333. Eyni səviyyəli kanal üzvləri arasında yaranır:

A) üfüqi kanal münaqişəsi;

B) şəxsi münaqişə;

C) şaquli kanal münaqişəsi;

D) fərdi münaqişə;

E) a və d variantları düzgündür.


334. Eyni kanalın müxtəlif səviyyələri arasında yaranan münaqişə:

A) şaquli münaqişə;

B)ənənəvi münaqişə;

C) kanal münaqişəsi;

D)üfüqi münaqişə;

E) variantların hamısı səhvdir.


335. İstehsalçı, topdan və pərakəndə satıcıların vahid sistem şəklində fəaliyyətgöstərdiyi kanal:

A) c və d variantları düzgündür;

B)üfüqi marketinq sistemi;

C)şaquli marketinq sistemi;

D)müqaviləli marketinq sistemi;

E)ənənəvi paylama kanalı.


336. SMS-nə aid olmayan variantını seçin:

A) ənənəvi paylama kanalı;

B)kooperativ paylama kanalı;

C)müqaviləli paylama kanalı;

D)inzibati paylama kanalı;

E) idarəolunan paylama kanalı.


337. Məhsulları daha çox dükanda satmaq strategiyası:

A) intensiv paylama;

B) fərdi paylama;

C)selektiv paylama;

D) a və c variantları düzgündür;

E)a və b variantları düzgündür.


338. Məhdud sayda vasitəçilərdən istifadə etmə strategiyası:

A) selektiv paylama;

B)birbaşa paylama;

C) eksklüziv paylama;

D)intensiv paylama;

E) fərdi paylama.


339. Logistika sisteminin başlıca funksiyaları:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)məhsulların nəql edilməsi;

C)material ehtiyatlarının idarə olunması;

D)a və b variantları düzgündür;

E) məhsulların anbarda saxlanması.


340. İnkişaf etmiş, lakin ənənəvi paylama sisteminə malik ölkə:

A) Yaponiya;

B)Almaniya;

C)ABŞ;


D)İngiltərə;

E) İtaliya.


341. Məhsulu istehsalçıdan vasitəçiyə, son anda isə istehlakçıya doğru hərəkətetdirmək:

A) ixrac yönümlü paylama;

B)idxal yönümlü paylama;

C)əks istiqamətli paylama;

D)variantların hamısı səhvdir;

E) a və b variantları düzgündür.


342. “Vaxtında və dəqiq” konsepsiyası məxsusdur:

A) “Toyota” şirkətinə;

B) “CM” şirkətinə;

C)“Ford” şirkətinə;

D)“Volvo” şirkətinə;

E) “Fiat” şirkətinə.


343. Ən çevik nəqliyyat növü:

A) avtomobil;

B)su;

C)dəmiryolu;D) boru-kəməri;

E)hava.
344. Ən ucuz nəqliyyat növü:

A) su;

B)hava;


C) dəmiryolu;

D) boru kəməri;

E) avtomobil.
345. Uzaq məsafəyə çöllük heyvanları daşıyan nəqliyyat növü:

A) hava;


B) dəmiryolu;

C) avtomobil;

D)su;

E) variantların hamısı səhvdir.


346. Xidmətin əlamətləri:

A)b, c və d variantları düzgündür;

B)duyulmazlıq;

C)mənbədən ayrılmazlıq;

D)keyfiyyətin qeyri sabitliyi;

E)a və c variantları düzgündür.


347. Bir tərəfin digər tərəfə təklif etdiyi fayda:

A) xidmət;

B) güzəşt;

C)hörmət;

D)yaxşılıq;

E)variantların hamısı düzgündür.


348. Xidmətlər bölünür:

A)b, c və d variantları düzgündür.

B)maddi;

C)qeyri-maddi;

D) istehsal təyinatlı;

E) a və b variantları düzgündür.


349. Maddi xidmətlər:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)əşya forması almır;

C)maddi məhsulların istehsal dəyərini təzələyir;

D)məhsulların istehlak-istismar müddətini uzadır;

E)yeni məhsulun yaradılmasında özünü göstərmir.


350. Şəxsi istehlak təyinatlı xidmətlər:

A)b, c və d variantları düzgündür;

B)təhsil;

C)səhiyyə;

D) dövlət idarəetmə;

E)mədəniyyət.


351. Servis xidmətinə aiddir:

A) b və c variantları düzgündür;

B)zəmanət;

C) quraşdırma;

D) güzəşt;

E) a, b və c variantları düzgündür.


352. Məhsulların qablaşdırılması aid edilir:

A) satış prosesindəki xidmətə;

B)satışdan sonrakı xidmətə;

C)satışdan əvvəl göstərilən xidmətə;

D)a və c variantları düzgündür;

E) b və c variantları düzgündür.


353. Satışdan sonrakı xidmətə aid edilmir:

A) zədələnmələrin aradan qaldırılması;

B)ehtiyat hissələrə təminat;

C)təmir;


D)a və c variantları düzgündür;

E) variantların hamısı səhvdir.


354. Servis xidmətinin təşkilini şərtləndirən prinsiplər:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)xidmətin məqsədinin müəyyən edilməsi;

C)işin güzgüsü – bizim müştərilər;

D)a və b variantları düzgündür;

E)istehlakçılarla əlaqə.


355. İstehsal xidmətləri:

A) b və c variantları düzgündür;

B) lizinq;

C)maye növlü materialların doldurulması;

D) nəqliyyat;

E)a və c variantları düzgündür.


356. İstehsal xidmətləri:

A) b, c və d variantları düzgündür.

B) injinirinq;

C) kağızların kəsilməsi;

D) təmir üzrə müştərilərə qulluq göstərilməsi;

E) a və c variantları düzgündür.


357. Bölüşdürmə xidmətləri:

A) b və c variantları düzgündür;

B)alış və satış üzrə ticarət;

C)nəqliyyat;

D)metalların kəsilməsi;

E) variantların hamısı səhvdir.


358. Turizm, kommunal xidmətlər aiddir:

A) istehlakçı xidmətlərinə;

B)bölüşdürmə xidmətlərinə;

C)istehsal xidmətlərinə;

D)dövriyyə sferasındakı istehsal xidmətlərinə;

E)a və d variantları düzgündür.


359. İctimai xidmətlər:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)mədəni;

C)TV;


D)radio;

E) səhiyyə.


360. Peşə xidmətləri:

A) b və c variantları düzgündür.

B) reklam;

C)sığorta;

D)təhsil;

E) səhiyyə;


361. Məhsul siyasətində “servis”-in mahiyyəti:

A)b və c variantları düzgündür;

B)texniki xidmət;

C)istehlakçılara xidmət göstərmək sistemi;

D)müştərilərə xidmət;

E) a, b və c variantları düzgündür.


362. Texniki xidmətin əsas vəzifəsi:

A) b və c variantları düzgündür;

B)maşın və avadanlıqların fasiləsiz istismarını təmin etmək;

C) maşın və avadanlıqların iqtisadi cəhətdən səmərəli istismarını təmin etmək;

D) maşın və avadanlıqların satış həcmini artırmaq;

E) a və c variantları düzgündür.


363. Dərhal cavab almaq üçün diqqətlə seçilmiş hədəf istehlakçıları ilə birbaşaünsiyyət:

A) birbaşa marketinq;

B) hədəf marketinqi;

C) birbaşa servis;

D) birbaşa menecment;

E) birbaşa dialoq.


364. Fərdi müştərilər haqqında hərtərəfli məlumatların mütəşəkkil toplusu:

A) müştəri məlumat bazası;

B)unikal ticarət təklifi;

C)müştəri münasibətləri menecmenti;

D)müştəri məlumatlarının təhlili;

E) mərkəzləşdirilmiş məlumat sistemi.


365. Müştəri dəyəri və müştəri xərcləri arasındakı fərq:

A) müştərinin gözlədiyi dəyər;

B)müştəri məmnunluğu;

C)müştərinin ömürlük dəyəri;

D)a və b variantları düzgündür;

E)b və c variantları düzgündür.


366. Birbaşa marketinqin formaları:

A) variantların hamısı düzgündür;

B) kataloq marketinqi;

C)fərdi satış;

D)a və b variantları düzgündür;

E) köşk marketinqi.


367. Fərdi satış prosesinin mərhələlərinin sayı:

A) 7;


B)3;

C)6;


D)5;

E)8.
368. Fərdi satış prosesinin mərhələlərinə aid deyil:

A) c və d variantları düzgündür;

B)bağlanış;

C)kommersiya məlumatları;

D)birbaşa cavablı reklam marketinqi;

E)yanaşma.
369. TV-də kommersiya məlumatlarının müddəti:

A) yarım saat;

B)40 dəqiqə;

C)15 dəqiqə;

D)120 saniyə;

E) 60 saniyə.


370. TV-də birbaşa cavablı reklamların müddəti:

A) c və d variantları düzgündür;B)yarım saat;

C)60 saniyə;

D)120 saniyə;

E) 80 saniyə.
371. Şirkətin ticarətdə elektron platformadan istifadə etməsi:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)C2B elektron ticarəti;

C) elektron biznes;

D)a və b variantları düzgündür;

E) C2C elektron ticarət.


372. Elektron platforma:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)ekstranet;

C)intranet;

D)İnternet;

E) b və c variantları düzgündür.


373. Elektron marketinqin fəaliyyət sahələri:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)B2B;

C)C2C;


D)C2B;

E)B2C.
374. Ağızdan-ağıza marketinqin İnternet versiyası:

A)b və c variantları düzgündür;

B)yoluxucu marketinq;

C)“Virus” marketinqi;

D)yalançı marketinq;

E) variantların hamısı səhvdir.
375. Məlumatları toplayan zaman valideynlərin icazəsi tələb olunur:

A) 17 yaşdan aşağı uşaqlara;B) 13 yaşdan aşağı uşaqlara;

C) 16 yaşdan aşağı uşaqlara;

D) 15 yaşdan aşağı uşaqlara;

E)yaş məhdudiyyəti yoxdur.
376. Bir malın digər mala dəyişdirilmə nisbəti:

A) qiymət;

B) mənfəət;

C) dəyər;

D) gəlir;

E) rentabellik.


377. Müştərilərdən və şəraitdən asılı olaraq təyin olunan qiymətlər:

A) dinamik;

B)ilkin;

C)sabit;


D)son;

E)satış.
378. Qiymətqoyma qərarlarına təsir göstərən daxili amillər:

A) a və b variantları düzgündür;

B)təşkilati məsələlər;

C)xərclər;

D) bazar və tələbat;

E) variantların hamısı düzgündür.
379. Şirkətin xərclərinin növləri:

A) b, c və d variantları düzgündür.

B) sabit;

C) dəyişən;

D) ümumi;

E) a və b variantları düzgündür;


380. Qiymətqoyma qərarlarına təsir göstərən xarici amillər:

A) b və c variantları düzgündür;

B)rəqiblərin xərcləri;

C)rəqiblərin qiyməti;

D)marketinq məqsədləri;

E) b və c variantları düzgündür.


381. Qiymət formalaşdırır:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)inhisarçı rəqabətli bazar;

C)oliqopolistik rəqabətli bazar;

D)sırf monopoliya bazarı;

E)sırf rəqabətli bazar.


382. Eyni növlü alıcı və satıcı bazarı:

A) sırf rəqabətli;

B)inhisarçı rəqabətli;

C)oliqopolistik rəqabətli;

D) sirf monopoliya;

E) a və d variantları düzgündür.


383. Qiymətqoymanın üç üsulu:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)rəqabətə əsaslanan qiymət təyini;

C)alıcı yönümlü yanaşma;

D)dəyər duyumu yönümlü qiymət təyini;

E)xərc yönümlü qiymətin təyini.


384. Yeni məhsula qiymət təyini strategiyası:

A) b və c variantları düzgündür.

B) bazara nüfuz etmək;

C)bazarın “qaymağını” yığmaq;

D)bazarın “meyvəsini” götürmək;

E)variantların hamısı düzgündür;


385. Yalnız əsas məhsulla birgə istifadə edilən məhsullara qiymət təyini:

A) ləvazimata qiymət təyini;

B)tamamlayıcı məhsula qiymət təyini;

C)kənar məhsullara qiymət təyini;

D) məhsul komplektinə qiymət təyini;

E) məhsul çeşidinə qiymət təyini.


386. Qiymətin tənzimlənməsi strategiyaları:

A)a, b və c variantları düzgündür;

B) endirimli qiymət təyini;

C) güzəştli qiymət təyini;

D) psixoloji qiymət təyini;

E)a və b variantları düzgündür.


387. Funksional endirim belə də adlanır:

A) ticarət endirimi;

B)mövsümi;

C)güzəştli vasitə;

D) nəğd endirim;

E) variantların hamısı səhvdir.


388. Ticarət ilə məşğul olan kanal üzvlərinə təklif olunur:

A)b və c variantları düzgündür;

B) funksional endirim;

C) ticarət endirimi;

D) güzəştli vasitə;

E)variantların hamısı düzgündür.


389. Qiymətlərin enməsinə təsir göstərmir:

A) c və d variantları düzgündür;

B) rəqabət;

C)tələbin artması;

D) xərclərin yüksək olması;

E) ifrat istehsal.


390. Qiymətlərin artmasına səbəb olur:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)xərclərin çox yüksək olması;

C)artan xərclərə uyğunlaşma;

D)tələbin artması;

E)rəqabət şəraitində mənfəətin aşağı düşməsi.


391. Reklamın mümkün olan məqsədləri:

A) b, c və d variantları düzgündür;

B)inandırma;

C) xatırlama;

D)məlumatlandırma;

E)müqayisə.


392. Yetkinlik mərhələsi üçün zəruri olan reklam:

A) xatırlama;

B)inandırma;

C) məlumatlandırma;

D)a və b variantları düzgündür;

E) a və c variantları düzgündür.


393. Məhsulu (xidməti) almaq üçün səbəblər təklif edir:

A) b və c variantları düzgündür;

B) reklam;

C) fərdi satış;

D) satışın həvəsləndirilməsi;

E) ictimai əlaqələr.


394. İctimai əlaqələrin əsas alətləri:

A)b, c və d variantları düzgündür;

B)xəbərlər;

C)çıxışlar;

D)xüsusi tədbirlər;

E)a və c variantları düzgündür.


395. Satışla məşğul olan insanları belə adlandırırlar:

A) variantların hamısı düzgündür;

B)satıcılar;

C)marketinq təmsilçiləri;

D)b və c variantları düzgündür;

E)satış mühəndisləri.


396. Marketinq başa çatır:

A) istehlakçı tələbatının öyrənilməsi ilə;

B) məhsulun istehsalı ilə;

C) məhsulun təklifi ilə;

D) xidmətin göstərilməsi ilə;

E) b və c variantları doğrudur.


397. Bazarda marketinq fəaliyyətinin özəyi kimi çıxış edir:

A) marketinq kompleksi;

B) marketinq logistikası;

C) marketinq strategiyası;

D) marketinq taktikası;

E) marketinq planlaşdırılması.


398. Bir tərəfin digər tərəfə verdiyi fayda:

A) xidmət;

B) zəmanət;

C) qablaşdırma;

D) məhsulun nişanəsi;

E) servis xidməti.


399. Marketinqin planlaşdırılmasına start verir:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) marketinq fəaliyyətinin məqsədi;

C) marketinqin vəzifələri;

D) marketinqin vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üzrə şərtlərin formalaşdırılması;

E)b və c variantları doğrudur.


400. Marketinqin məqsəd və vəzifələrinin məcmusu:

A) marketinq strategiyası;

B) marketinq taktikası;

C) daxili marketinq;

D) marketinq proqramı;

E) marketinq planı.


401. Marketinq strategiyalarının həyata keçirilməsi yolundakı cari problemlərin həlli üzrə tədbir:

A) taktika;

B) strategiya;

C) seqmentləşdirmə;

D) mövqeləşdirmə;

E) hədəfə alma.


402. Bir məhsulla bazara olunan təklif:

A) kütləvi marketinq;

B) məqsədli marketinq;

C) fərqləndirilmiş marketinq;

D) a və b variantları doğrudur;

E) a, b və c variantları doğrudur.


403. Marketinqin inkişaf mərhələlərinin sayı:

A) 8;


B) 3;

C) 5;


D) 6;

E) 4.
404. Marketinqin bazasında yaranan yeni istiqamətlər:

A)variantların hamısı doğrudur;

B) bençmarketinq;

C) merçandayzinq;

D) ictimai əlaqələr;

E)biznesdə rəqabət kəşfiyyatı.
405. Müasir marketinq kompleksinin yeni elementləri:

A)variantların hamısı doğrudur;

B) fəaliyyət üsulu;

C) satışın təşkili;

D) personal;

E) a və b variantları doğrudur.


406. Bazarda istehlak tələbinin həcminin kəskin surətdə azalması ilə xarakterizə olunan marketinq mərhələsi:

A) VIII;


B) II;

C) III;


D) I;

E) VI.
407. Böhrana qədər yüksək texnoloji kompaniyaların kapitallaşdırılmasının əsas mənbəyi:

A) qiymətli kağızların emissiyası;

B) istehlakçı tələbi;

C) istehsalın həcmi;

D) qiymətli kağızların dövriyyəsi;

E) b və c variantları doğrudur.
408. Marketinqin əsas hərəkətverici qüvvəsi:

A) b, c və d variantları doğrudur.

B) qiymət;

C) keyfiyyət;

D) satışın təşkili;

E)a və b variantları doğrudur.


409. Marketinqin hansı inkişaf istiqamətində məhsulun daimi və ya təsadüfi müştəri tərəfindən alınması fərqləndirilmir?

A) Amerika istiqamətində;

B) Avropa istiqamətində;

C) Asiya istiqamətində;

D) variantların hamısı doğrudur;

E) variantların hamısı səhvdir.


410. Xarici mühit amilləri və kütləvi istehsal üzərində qurulmur:

A) Amerika modeli;

B) Asiya modeli;

C) Avropa modeli;

D) b və c variantları doğrudur;

E) a və c variantları doğrudur.


411. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinin metodu:

A) davranış modeli;

B) davranış taktikası;

C) istehlakçı davranışı;

D) a və b variantları doğrudur;

E) variantların hamısı səhvdir.Yüklə 481,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə