Marketinqdə məhsul siyasəti” fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavablar “A” bəndindədir


Gündəlik praktikalardan artıq universal nəzəriyyənin formalaşdığı marketinq mərhələsiYüklə 481,81 Kb.
səhifə5/5
tarix16.06.2018
ölçüsü481,81 Kb.
#53879
1   2   3   4   5

412. Gündəlik praktikalardan artıq universal nəzəriyyənin formalaşdığı marketinq mərhələsi:

A) VI;


B) II;

C) I;


D) III;

E) IV.
413. Marketinqin firma və onun ətraf mühiti arasında əlaqə yaradan sistemin bir elementi kimi qəbul edilən mərhələ:

A) V;

B) IV;


C) VII;

D) VIII;


E) II.
414. Bu konsepsiya bazarı sosial qrupları və onların davranışlarının təhlilinə əsasən təşkili kimi ifadə edir:

A) marketinqin institusional konsepsiyası;

B) marketinqin bölüşdürmə konsepsiyası;

C) marketinqin fərdi konsepsiyası;

D) marketinqin satış konsepsiyası;

E) marketinqin istehsal konsepsiyası.


415. Amerika modelinin əsas istiqamətləri:

A) b və c variantları doğrudur.

B) istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi;

C) xərclərin azaldılması;

D) istehlakçılarla əlaqələrin genişləndirilməsi;

E)a və c variantları doğrudur;


416. “Volvo” avtomobili çox keyfiyyətli olsa da hansı amilə görə rəqabətdə “Toyota” avtomobilindən həmişə geri qalır?

A) b və c variantları doğrudur;

B) qiymət;

C) maya dəyəri;

D) a və b variantları doğrudur;

E) keyfiyyət.


417. Firma ilə istehlakçı arasında olan münasibətlərin genişləndirilməsinə yönələn istiqamət:

A) Avropa istiqaməti;

B) Asiya istiqaməti;

C) Amerika istiqaməti;

D) Asiya və Amerika istiqaməti;

E) Avropa və Amerika istiqaməti.


418. Qarşılıqlı münasibətlər marketinqi belə də adlanır:

A) uzunmüddətli marketinq strategiyası;

B) qısamüddətli marketinq strategiyası;

C) satış marketinqi;

D) a və b variantları doğrudur;

E) b və c variantları doğrudur.


419. Marketinqin instisional və bölüşdürücü konsepsiyalarını xarakterizə edir:

A) şəbəkəli yanaşma;

B) satış konsepsiyası;

C) paylama şəbəkəsi;

D) anbar şəbəkəsi;

E) b və c variantları doğrudur.


420. Şəbəkəli yanaşmanın çatışmayan cəhətləri:

A) daimi olaraq fəaliyyət göstərə bilmir;

B) real bazara müvafiq reaksiya verə bilmir;

C) dövriyyə məsrəflərində qənaət əldə olunur;

D) a və c variantları doğrudur;

E) a, b və c variantları doğrudur.


421. Marketinqdə məhsul siyasətinin əsas prinsipi:

A) bazarda tələb olunan məhsulu istehsal etmək;

B) istehsal olunan məhsulu satmaq;

C) maya dəyəri ucuz olan məhsulu satmaq;

D) maya dəyəri yüksək olan məhsulu satmaq;

E) real keyfiyyətli məhsulu satmaq.


422. Məhsul siyasətinin təbii stimulu:

A) rəqabət;

B) kəmiyyət;

C) forma;

D) tələbat;

E) b və c variantları doğrudur.


423. Bazara təklif olunan məsulun digər modifikasiyalarının necə satıldığını yoxlamaq:

A) növdaxili rəqabət;

B) müəssisələrarası rəqabət;

C) funksional rəqabət;

D) a və c variantları doğrudur;

E) variantların hamısı doğrudur.


424. Alıcıların eyni tələbatını ödəyən digər məhsulların satışını yoxlamaq:

A) funksional rəqabət;

B) qeyri-sağlam rəqabət;

C) növdaxili rəqabət;

D) müəssisələrarası rəqabət;

E) a və b variantları doğrudur.


425. Bazarda məhsul və ya xidmət rəqabəti sferasında müəssisənin məqsəd, vəzifə və taktikaya olan davranışını müəyyən edir:

A) məhsul strategiyaları;

B) qiymət strategiyaları;

C) keyfiyyət strategiyaları;

D) kəmiyyət strategiyaları;

E) variantların hamısı doğrudur.


426. Məhsulun satış həcmi müəmmalı şəkildə azalarsa digər istehsalçıların analoji məhsullarının necə satılmasını yoxlamaq:

A) müəssisələrarası rəqabət;

B) növdaxili rəqabət;

C) funksional rəqabət;

D) variantların hamısı doğrudur;

E) variantların hamısı səhvdir.


427. “Xırdalan”, “NZS” və pivə markaları arasında baş verən rəqabət:

A) müəssisələrarası rəqabət;

B) növdaxili rəqabət;

C) funksional rəqabət;

D) sağlam rəqabət;

E) qeyri-sağlam rəqabət.


428. Hansı məhsul strategiyası məhsulun irəlilədilməsinə böyük xərclər nəzərdə tutur?

A) yeni bazarda yeni məhsul strategiyası;

B) köhnə bazarda yeni məhsul strategiyası;

C) yeni bazarda köhnə məhsul strategiyası;

D) köhnə bazarda köhnə məhsul strategiyası;

E) a və c variantları doğrudur.


429. Kitab mağazalarında uşaq oyuncaqlarının satılması necə adlanır?

A) bazar üçün yeni məhsul;

B) satıcı üçün yeni məhsul;

C) alıcı üçün yeni məhsul;

D) b və c variantları doğrudur;

E) a, b və c variantları doğrudur.


430. Yeni məhsulun bazara çıxarılmasını şərtləndirir:

A)b və c variantları doğrudur;

B) rəqabət nəticəsində məhsulun köhnəlməsi;

C) istehsal güclərindən səmərəli istifadə olunması;

D)məhsulun maya dəyərinin aşağı olması;

E) a və b variantları doğrudur.


431. Yeni məhsulun işlənib hazırlanmasında və tətbiqində riskin azaldılması üçün istifadə olunan metodlar:

A) b, c və d variantları doğrudur.

B) marketinq tədbirlərinin tam kompleks şəkildə planlaşdırılması;

C) yeni məhsulu uğurla bazara çıxaran rəqiblərin təcrübəsini öyrənmək;

D) marketinqdə yeni istiqamət olan bençmarketinqdən istifadə etmək;

E)a və b variantları doğrudur;


432. Məhsulun sınaqdan keçirilməsi, bazarın tədqiqi və sınaq satışları necə adlanır?

A) marketinq tədbirləri;

B) marketinq prinsipləri;

C) marketinq funksiyaları;

D) marketinq strategiyaları;

E) marketinq fəndləri.


433. Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin bütün elementlərinin kompleks əlaqələndirilməsi:

A) məhsul siyasətinin planlaşdırılması;

B) məhsul siyasətinin formalaşdırılması;

C) məhsul siyasətinin diversifikasiyası;

D) məhsul siyasətinin genişləndirilməsi;

E) məhsul siyasətinin inteqrasiyası.


434. Ölçü vahidi olmayan texniki parametrlər:

A) mülayim;

B) sərt;

C) yumşaq;

D) yüngül;

E) sadə.
435. Özündə istehlak qiymətlərini cəmləyir:

A) iqtisadi parametrlər;

B) texniki parametrlər;

C) normativ parametrlər;

D) variantların hamısı doğrudur;

E) variantların hamısı səhvdir.
436. İstifadə effektivliyi, etibarlılıq və dizayn kimi göstəricilər aid edilir:

A) məhsulun fərqləndirilməsinin əsas göstəricilərinə;

B) məhsulun qiymətləndirilməsinin əsas göstəricilərinə;

C) məhsulun funksional xüsusiyyətlər dəstinə;

D)variantların hamısı doğrudur;

E) a və b variantları doğrudur.


437. Məhsuldan istifadənin effektivliyi müəyyən olunur:

A) məhsulun əsas funksiyalarından istifadəsinin keyfiyyəti ilə;

B) məhsulun əsas funksiyalarından istifadəsinin kəmiyyəti ilə;

C) məhsulun əsas funksiyalarından istifadəsinin dərəcəsi ilə;

D) variantlardan hamısı doğrudur;

E) variantlardan hamısı səhvdir.


438. Dizaynın tərkib elementlərinə aid olunmur:

A) istehlakçı davranışı;

B) etibarlılıq;

C) əlavə imkanlar;

D) effektiv istifadə;

E) təmirəyararlığı.


439. Xidmətin fərqləndirilməsinin əsas dəyişənləri:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) sifarişlərin rahat rəsmiləşdirilməsi;

C) quraşdırma;

D) istehlakçılara təlim keçmə;

E)a və c variantları doğrudur.


440. Sorğu aparılan insanlar:

A) respondentlər;

B) kontragentlər;

C) tədqiqatçılar;

D) a və b variantları doğrudur;

E) b və c variantları doğrudur.


441. Sərinləşdirici “Lalə” içkisi:

A) milli brənd;

B) regional brənd;

C) qlobal brənd;

D) yerli brənd;

E) lokal brənd.


442. Brəndin güc göstəricisinə aid edilir:

A) b və c variantları doğrudur;

B) beynəlxalq miqyasda tanınması;

C) beynəlxalq miqyasda yayılması;

D)reklam olunması;

E) a, b və c variantları doğrudur.


443. Brəndin güc kriteriyalarına aid olan variantı seçin:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) bazar payı;

C) qiymət mövqeyi;

D) artım tempi;

E) a və c variantları doğrudur;


444. Brəndin güc kriteriyası sayılan artım tempinə aiddir:

A) şirkətin dəyərinin artması;

B) böyük bazar payının əldə olunması;

C) müəssisənin mövqeyinin möhkəmlənməsi;

D) bölgü kanalları ilə razılığa gəlməsi;

E) müştəri sadiqliyinin artması.


445. D.Dakerə görə alıcıların ticarət markasına olan münasibətlərin səviyyəsinin sayı:

A) 5;


B) 4;

C) 7;


D) 3;

E) 2.
446. Mütəxəssislər təsdiq edirlər ki, maretinqin ustalığı::

A) markanın yaradılmasıdır;

B) markanın inkişaf etdirilməsidir;

C) markanın saxlanılmasıdır;

D) markanın müdafiəsidir;

E) c və d variantları doğrudur.
447. Daimi və dəyişən məsrəflərin növləri:

A)b və c variantları doğrudur;

B) birbaşa;

C) dolayı;

D) a və b variantları doğrudur;

E)sərbəst.


448. Hansı məsrəfləri azaltmaq asandır?

A) daimi məsrəfləri;

B) dəyişən məsrəfləri;

C) ümumi məsrəfləri;

D) dolayı məsrəfləri;

E) variantlardan hamısı səhvdir.


449. Müəssisənin daimi və dəyişən xərclərini ödədiyi, lakin gəlir əldə etmədiyi satış həcminin ölçüsü:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) itkisizlik nöqtəsi;

C) öz xərcini ödəmə nöqtəsi;

D) zərərsizlik nöqtəsi;

E) a və c variantları doğrudur.


450. Əgər rentabellik səviyyəsi mənfidirsə:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) “maliyyə möhkəmliyinin ehtiyatı” göstəricisi nəzərdən keçirilmir;

C) daimi məsrəflərin ödənilməsinə ən yüksək qoyuluş əmsalı olan mövqelər tədqiq olunur;

D) gəlirin formalaşmasına ən yüksək qoyuluş əmsalı olan mövqelər tədqiq olunur;

E) b və c variantları doğrudur.


451. İtkisizlik nöqtəsinə çatana qədər satış həcmini nə qədər azaltmaq mümkün olduğunu göstərir:

A) “maliyyə möhkəmliyinin ehtiyatı” göstəricisi;

B) daimi məsrəflərin ödənilməsinə ən yüksək qoyuluş əmsalı;

C) ticarət müəssisənin çeşid siyasəti;

D) variantlardan hamısı doğrudur;

E) variantlardan hamısı səhvdir.


452. Ticarət çeşidinin formalaşmasına təsir edən ümumi amillərə aid olmayan variantı seçin:

A) demoqrafik;

B) fəaliyyət rayonu;

C) nəqliyyat əlaqələri;

D) iqlim amilləri;

E) variantlardan hamısı səhvdir.


453. Ən yuxarı istehlak göstəricisi:

A) potensial rəqabət qabiliyyəti;

B) müştəri biznes vahidi;

C) kateqoriya menecmenti;

D) məhsulun forması;

E) bazar şəraitində sınaqlar.


454. Yeni məhsulların yaradılmasının beşinci mərhələsi:

A) istehsal və satış imkanlarının təhlili;

B) məhsulun işlənib hazırlanması;

C) ideyaların seçilməsi;

D) kommersiya istehsalının təşkili;

E) marketinq strategiyasının işlənib hazırlanması.


455. Sənaye təyinatlı malların kommersiya istehsalının başlanğıc həcmi formalaşır:

A) yoxlama marketinqi zamanı;

B) daxili marketinqin tətbiqi zamanı;

C) kütləvi marketinq tətbiq olunan zaman;

D) məqsədli marketinq tətbiq olunan zaman;

E) b və c variantları doğrudur.


456. Marketinq strategiyasının ifadə olunmasının hissələrindən biri:

A) məhsulun nəzərdə tutulmuş qiyməti və birinci il ərzində smeta üzrə marketinq xərcləri üzrə məlumatın verilməsi;

B) ideyanın istehlakçılar üçün əhəmiyyətli olan məlumatlarla ifadə olunması;

C) real mövcud olan və ya potensial məhsul haqqında istehlakçılarla konkret təəssüratın yaradılması;

D) a və c variantları doğrudur;

E) a, b və c variantları doğrudur.


457. Rəhbərliyə yeni məhsul buraxılışının məqsədəuyğunluğu haqqında qərar qəbul etmək üçün kifayət həcmdə informasiya verir:

A) sınaq marketinqi;

B) məhsulun həyat dövrü mərhələləri;

C) marketinq kompleksinin elementləri;

D) bençmarketinq;

E) disintermediasiya.


458. Məhsulun istehsal həcmini və satış qiymətini müəyyənləşdirir:

A) tələb və təklif;

B) mübadilə və sövdələşmə;

C) dəyər və məmnunluq;

D) marketinq taktikası;

E) a və c variantları doğrudur.


459. İstehlakçıların almaq istədikləri və almağa qadir olduqları məhsulun miqdarına bərabərdir:

A) tələbin həcmi;

B) təklifin həcmi;

C) istehsalın həcmi;

D) a və b variantları doğrudur;

E) b və c variantları doğrudur.


460. Hər hansı bir məhsulun satıcılar tərəfindən satılması istənilən və satıla bilən miqdarı:

A) təklifin həcmi;

B) istehlakın həcmi;

C) tələbin həcmi;

D) a və c variantları doğrudur;

E) a, b və c variantları doğrudur.


461. Kateqoriya menecerlərinin vəzifəsinə aid edilən variantı seçin:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) ayrıca kateqoriya daxilində nəzərdə tutulmuş gəlir göstəricilərinə nail olmaq;

C) satış həcminə nail olmaq;

D) müəssisənin zəruri uğurunu təmin etmək;

E)b və c variantları doğrudur.


462. Məhsulun həyat dövrünün mövcudluğu nə deməkdir?

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) müəssisənin qarşısına yeni problemlər çıxır;

C) tənəzzül dövrü keçirən məhsulların əvəz olunması üçün yenilərini vaxtında aşkar etməlidir;

D) məhsulun həyat dövrünün müxtəlif mərhələlərində onlarla aparılan işi səmərəli təşkil etməlidir;

E)a və b variantları doğrudur.


463. Müəssisə yeni məhsulları əldə edə bilər:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) hər hansı bir firmanı bütövlükdə satın almaqla;

C) özgələrinin mallarının istehsalı üçün patent almaqla;

D) özündə tədqiqatlar şöbəsini yaratmaqla;

E)b və c variantları doğrudur.


464. Bazara sürətlə daxil olaraq böyük həvəslə qəbul olunan və tez də unudulan dəb:

A)b, c və d variantları doğrudur.

B) dəb sıçrayışı;

C) fetiş;

D) müvəqqəti maraq;

E) a və b variantları doğrudur.


465. Məhsulun bazara çıxarılma mərhələsini xarakterizə etmir:

A) yüksək mənfəət;

B) vasitəçilər üçün yüksək xərclər;

C) yüksək reklam xərcləri;

D) satış həcminin aşağı olması;

E) b və c variantları doğrudur.


466. MHD-nün artım mərhələsinə aid olmayan variantı seçin:

A) vasitəçilər üçün yüksək xərclər;

B) gəlir artdığına görə yeni rəqiblər meydana gəlir;

C) gəlir artır;

D) daimi müştərilər məhsulu almağa davam edir;

E) mənfəət artır.


467. Məhsul üzrə müdirin öz məmulatını qoruması üçün ən yaxşı müdafiə:

A) hücum;

B) reklam;

C) bazarın modifikasiya olunması;

D) marketinq kompleksinin modifikasiya olunması;

E) c və d variantları doğrudur.


468. MHD-nün yetkinlik mərhələsində:

A) b və c variantları doğrudur;

B) satış həcminin artımı azalır;

C) satış həcminin artımı rəvan olur;

D)satış həcminin artımı yüksək olur;

E) a, b və c variantları doğrudur.


469. Marketinq kompleksinin modifikasiya olunmasının mahiyyəti:

A) qiymətlərin aşağı salınması;

B) güzəştli müqavilələrin bağlanması;

C) güzəştli kreditlərin əldə olunması;

D) b və c variantları doğrudur;

E) a və b variantları doğrudur.


470. Malın zahiri görkəmini təcəssüm etdirir:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) forma;

C) rəng;


D) material;

E)a və b variantları doğrudur.


471. Yoxlama marketinqinin proseduruna aiddir:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) mövqeləşmə;

C) reklam;

D) maliyyələşdirmənin həcmi;

E)a və c variantları doğrudur.


472. Yoxlama marketinqinin keçirilməsinin standart metoduna aid olan variantı seçin:

A) məsrəflidir;

B) zamana görə qısadır;

C) operativdir;

D) a və b variantları doğrudur;

E) b və c variantları doğrudur.


473. Kommersiya istehsalının başlanğıc həcmi məhsulun hansı məkanda satışa daxil olacağından asılıdır:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) kiçik şəhərcikdə;

C) regionda;

D) beynəlxalq bazarda;

E) b və c variantları doğrudur.


474. “İBM” şirkəti öz qlobal müştəriləri ilə əlaqə qurmaq üçün istifadə etdiyi reklamlar:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) düşünən insanlar;

C) iş görən insanlar;

D) onu əldə edən insanlar;

E) a və b variantları doğrudur.


475. Tələbin qiymət elastikliyinə təsir edən ümumi amillər:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) yaxın əvəzedici məhsulların mövcudluğu;

C) bazarın hüdudları;

D) zəruri istehlak mallarının mövcudluğu;

E)a və b variantları doğrudur.


476. Məhsulların saxlanılmasınavə istismar prosesinə təsir göstərir:

A) b, c və d variantları doğrudur.

B) məhsulun fiziki xassələri;

C) məhsulun kimyəvi xassələri;

D) məhsulun fiziki-kimyəvi xassələri;

E) a və b variantları doğrudur.


477. Tara növlərinin müxtəlifliyi əlaqədardır:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) məhsulların fiziki xassələrinin müxtəlifliyi ilə;

C) məhsulların kimyəvi xassələrinin müxtəlifliyi ilə;

D) məhsulların logistik sistem daxilində yerdəyişməsi şərtləri ilə;

E) a və b variantları doğrudur.


478. Tara üçün olan texniki tələblərə aiddir:

A)b və c variantları doğrudur;

B) yüngüllüyü;

C) ölçülərinin məqsədə uyğunluğu;

D)ucuz başa gəlməsi;

E) a, b və c variantları doğrudur.


479. Tara üçün olan iqtisadi tələblərə aiddir:

A) məhsulların istehlakına qədər qorunub saxlanması qabiliyyəti;

B) taranın tərtibatı;

C) istehlakçı zövqünün oxşaması;

D) möhkəmliyi;

E) səhmanlı olması.


480. İstehsaldaxili anbarların yaradılmasında əsas məqsəd:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) istehsal dövründəki qeyri-bərabərliyi aradan qaldırmaq;

C) müxtəlif istehsal sahələrində ahəngdarlığı təmin etmək;

D) son yığım sahəsində istifadə olunan hissələri saxlamaq;

E)a və b variantları doğrudur.


481. Müəssisənin məhsul satışı üçün vasitəçilərdən istifadəsini şərtləndirən amillər:

A) b və c variantları doğrudur;

B) məhsulun poçt sifarişləri üçün satılmasının məqsədəuyğun olmaması;

C) məhsul satışı üçün dükanları açılmasının əlverişli olmaması;

D) a və b variantları doğrudur;

E) məhsulun kimə və necə satılmasına nəzarət etmək marağının olmaması.


482. Təklif ilə bağlı güclü kommunikasiyalar yaratmaq funksiyası aiddir:

A) təşviqat funksiyasına;

B) məlumat funksiyasına;

C) danışıqlar funksiyasına;

D) əlaqə funksiyasına;

E) uyğunlaşma funksiyasına.


483. Müəssisənin paylama kanalındakı məqsədlərinə təsir göstərir:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) müəssisənin məhsulu;

C) marketinq vasitəçilərinin təbiəti;

D) ətraf mühitin təbiəti;

E) b və c variantları doğrudur.


484. Müəssiə öz kanal məqsədini aydınlaşdırdıqdan sonra müəyyən etməlidir:

A)b və c variantları doğrudur;

B) vasitəçilərin növünü;

C) vasitəçilərin sayını;

D) a və b variantları doğrudur;

E) məhsulun nomenklaturasını.


485. Paylama kanallarının üzvləri hansı sahədə razılığa gəlməlidirlər?

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) qiymət siyasətində;

C) ərazi hüquqları məsələsində;

D) hər bir tərəfin icra edəcəyi xidmətlər məsələsində;

E) ehtiyatların idarə edilməsində.


486. Paylama sistemi öz antik formasını saxlayır:

A) Yaponiyada;

B) ABŞ-da;

C) Almaniyada;

D) İtaliyada;

E) Danimarkada.


487. Həvəsləndirmə dedikdə başa düşülür:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) pərakəndə ticarətdə nisbətən yüksək güzəştlər;

C) güzəştli şərtlərlə sövdələşmələr;

D) satıcı müsabiqələrinin keçirilməsi;

E)a və b variantları doğrudur.


488. Brənd məhsullar satan istehsalçıların təklif etdikləri mallardan əlavə dilerlərə çeşidə daxil olmayan malların təklifetmə strategiyası adlanır:

A)b və c variantları doğrudur.

B) bütün xətlərdə təzyiq göstərmə;

C) məcburi çeşid haqqında saziş;

D) a, b və c variantları doğrudur;

E)“Clayton” sazişi;


489. Marketinq logistikası istifadə edir:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) ixrac yönümlü paylamadan;

C) əks istiqamətli paylamadan;

D) idaxal yönümlü paylamadan;

E)a və c variantları doğrudur.


490. Məhsulların istehsalçıdan vasitəçiyə, ən sonda isə istehlakçıya doğru hərəkət etdirilməsi:

A) ixrac yönümlü paylama;

B) idxal yönümlü paylama;

C) əks istiqamətli paylamadan;

D) təchizat şəbəkəsinin idarə olunması prosesi;

E) a, b və d variantları doğrudur.


491. Müəssisələrin təchizata böyük əhəmiyyət verməsinin səbəbi:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) inkişaf etmiş təchizat vasitələrindən istifadə etmək rəqabətüstünlüyü yaradır;

C) qabaqcıl təchizat vasitələri müəssisənin xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır;

D) məhsul çeşidinin kəskin şəkildə artması;

E) a və b variantları doğrudur.


492. Müəssisələrdə təchizata görə məsuliyyət daşıyır:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) əməliyyat şöbəsi;

C) marketinq şöbəsi;

D) maliyyə şöbəsi;

E) a və c variantları doğrudur.


493. Müəssisələrin üçtərəfli logistikadan (3PL) istifadəsini şərtləndirən amillər:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) 3PL xidməti şirkəti əlavə işlərdən azad edir;

C) şirkət öz təchizat əməliyyatlarını 3PL-ə həvalə etməklə digər paylama sistemini ələ keçirə bilər;

D) variantların hamısı səhvdir;

E) 3PL xidməti şirkətin məhsulunu az xərclərlə bazara çatdırır.


494. Malların bazarda realizə olunmasını təmin edən amillərə aid edilmir:

A) variantların hamısı doğrudur;

B) məhsulun keyfiyyəti;

C) paylamanın tezliyi;

D) məhsulun qiyməti;

E) servis xidməti.


495. Elektron marketinqin fəaliyyət sahələrinə aid olmayan variantı seçin:

A) C2B;


B) B2B;

C) C2C;


D) B2C;

E) C2B.
496. Ağızdan-ağıza marketinqin İnternet versiyası:

A)b və c variantları doğrudur;

B) “yoluxan” marketinq;

C) “virus” marketinq;

D) a və b variantları doğrudur;

E) “şifahi” marketinq.
497. Məlumatları toplamazdan əvvəl onların valideynlərinin razılığı tələb olunan yaş həddi:

A) 13;


B) 16;

C) 8;


D) 10;

E) 9.
498. Xırda şirkətlərdə məhsula qiyməti təyin edir:

A) rəhbər;

B) xüsusi menecerlər;

C) qiymət şöbəsi;

D) baş mühasib;

E) baş mühəndis.
499. İlkin qiymətin hesablanması metodunun mərhələləri:

A)b, c və d variantları doğrudur;

B) tələbin müəyyənləşdirilməsi;

C) qiymətqoyma üsulunun seçilməsi;

D) istehlakçıların qiymət və dəyər qavrayışı;

E) a və c variantları doğrudur.


500. Qiymət siyasətinə təsir edən iqtisadi amillər:

A) b, c və d variantları doğrudur;

B) böhran;

C) inflyasiya;D) faiz dərəcələri;

E)a və b variantları doğrudur.

Yüklə 481,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə