Masraf yansitmalarinin kdv karşisindaki durumu


IV. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLERYüklə 492.2 Kb.
səhifə3/5
tarix25.01.2019
ölçüsü492.2 Kb.
1   2   3   4   5

IV. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER
Kanunkoyucu, GVK’nun 89 uncu maddesinde yer alan hükümlerle, gelir vergisi matrahının tespiti sırasında, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesini mümkün kılmıştır.

1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen projelere ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü

8. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.

9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40’ı oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”.V. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE VERGİNİN ÖDENMESİ
Yukarıda beyan edilmesi gerektiği belirtilen 2007 yılı gelirleri için 1-25 Mart 2008 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
(376) sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile, hiçbir hadle sınırlı olmaksızın, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerini elektronik ortamda göndermekle yükümlü kılınmışlardır. Bu sebeple, otomasyona geçirilmiş vergi dairelerine kayıtlı gelir vergisi mükelleflerinin, 2007 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
Henüz otomasyona geçirilmemiş malmüdürlüklerine kayıtlı mükellefler ise yıllık beyannamelerini kağıt ortamında vereceklerdir.
Aileyi vergileme birimi olarak dikkate alan “ aile reisi beyanı” uygulaması kaldırıldığından, aile bireyleri 2007 yılında elde ettikleri gelirlerini kendileri ayrı ayrı beyan edeceklerdir. Ancak, henüz reşit sayılmayan çocukların gelirleri ile ilgili beyanname, velileri tarafından verilecektir.
Beyannamede gösterilen gelir üzerinden gelir vergisinin hesaplanması sırasında, 2007 yılında geçerli olan ve aşağıdaki tabloda gösterilen vergi tarifesi uygulanacaktır.Gelir Dilimi

Vergi

Oranı (%)

7.500 YTL’ye kadar

15

19.000 YTL'nin 7.500 YTL'si için 1.125 YTL, fazlası

20

43.000 YTL'nin 19.000 YTL'si için 3.425 YTL, fazlası

27

43.000 YTL'den fazlasının 43.000 YTL'si için 9.905 YTL, fazlası

35

Ayrıca, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, ilgili yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir. Ticari kazanç sahibi mükellefler ile serbest meslek erbabının yıl içinde üçer aylık dönemler halinde ödedikleri geçici vergiler de yine aynı şekilde, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.


Bu şekilde mahsup edilemeyen vergiler, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen kurallar çerçevesinde mükellefe iade edilecektir.

Verilecek beyannameler üzerinden ilgili vergi dairesince tarh edilecek gelir vergisi, ilki Mart 2008 ayı sonuna kadar ikincisi Temmuz 2008 ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitle ödenecektir.


Vergiler, vergi dairesi veznelerine (beyannamenin verildiği vergi dairesi olması gerekli değildir) ödenebileceği gibi Maliye Bakanlığı tarafından tahsile yetkili kılınmış bankalara da ödenebilecektir.


Dünya’dan Vergi Haberleri
Hatice İpek AYDIN
Polonya
Yatırımcılar, Vergi Borçlarını Yeniden Yapılandırıyor…
Son dönemde uygulamaya konulan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, ekonomik durumu iyi olmayan yatırımcılar vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep ederek vergi ertelemesine sahip olabiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yatırımcılara aşağıda sıralanan üç seçenek sunuluyor:

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin söz konusu fırsatlardan yararlanabilmeleri için en kısa zamanda başvurmaları ve başvurularını tamamlamaları gerekiyor.


Uygulamadan yararlanabilecek mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekiyor:


  • Girişimcilere ait işletmelerin Polonyalı bir sermaye grubuna ait olmamaları

  • Girişimcilerin ekonomik sıkıntıda olduklarını kanıtlamaları

  • Vergi yapılandırmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmadan önce belirli bir sektörde en az üç yıl süre ile devamlı faaliyette bulunulması

  • Son on yıl içerisinde benzeri vergi yapılandırması hükümlerinden yararlanılmamış olunması

Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin, başvuru yapacakları sırada yeniden yapılandırılacak borçlarına ilişkin bir planı da hazırlamış olmaları gerekiyor. Son olarak yeni düzenleme kapsamında yardım alacak mükelleflerin yeniden yapılandırma dönemi süresince kapasite artışında bulunmamaları gerekiyor.


Vietnam
Vietnam Meclisi, Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapan Yasayı Onayladı…
Vietnam Millet Meclisi, gelir vergisine ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı kanunu onayladı. Söz konusu Kanun uyarınca, aylık gelir vergisinden istisna kazanç tutarı hem Vietnam halkı hem de yabancılar için 4 milyon VND ($250) olarak belirlendi. Bununla birlikte, gelir vergisi oranları da asgari %5 ve azami %35 olmak üzere yeni kanunla hüküm altına alındı.
Yeni Kanun 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girecek ve ücret, temettü, miras, burs ve menkul ile gayrimenkul satış kazancından doğan kazançları kapsayacak.
Doğal afet ya da kaza sonucu oluşan zararların gelir vergisi matrahından indirimi yapılabilecek, ayrıca bakmakla yükümlü olunan her birey için 1.6 milyon VND ($100) gelir vergisi matrahından indirilecek. Diğer taraftan, söz konusu gelir vergisi kanunu kapsamına kur farklarından elde edilecek gelirler dahil edilmeyecek.
Önceki düzenlemeye göre, Vietnam’da çalışan yabancılar aylık 8 milyon VND ($500) tutarını aşan gelirleri bulunduğu takdirde gelir vergisine tabi tutuluyordu. Ancak yeni düzenleme kapsamında belirlenen gelir vergisinden istisna tutarının ( 4 milyon VND) hem Vietnamlıları hem de yabancıları kapsaması ile birlikte daha fazla yabancı mükellef gelir vergisine tabi olacak. Öte yandan, şu anki düzenlemede yabancıların gelir vergisi tarifesi %10 ve %40 arasında kademeli olarak değişmekte iken yeni düzenleme ile yabancılar da %5 ve %35 arasında değişen kademeli gelir vergisine tabi tutulacak.
Gelir vergisi kanunu kapsamına girecek yabancıların tespit edilmesi sırasında 183 günü aşan süre ile Vietnam’da kalınıp kalınmadığı tespit edilecek ve 183 günü aşan süre ile Vietnam’da kalan yabancılar gelir vergisine tabi tutulacak. Yeni Kanun uyarınca, Vietnam’da 183 günden az kalan yabancılar ise sadece %20 oranında gelir vergisine tabi tutulacak ve bu oran güncel uygulama ile kıyaslandığında %5’lik bir vergi avantajına işaret ediyor.
Kazakistan
2008 Hedefleri Halka Duyuruluyor…
Kazakistan Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev, 06 Şubat 2008 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu iki kanadının birleşik oturumunda, geleneksel 2008 yılının Halka Seslenişi’ni gerçekleştirdi.
Seslenişte hedef olarak 2008 yılında Kazakistan vatandaşlarının refahlarının arttırılması ve sosyal gelişimlerinin sağlanması gösterilirken, bu hedef 2006 ve 2007 yıllarında dile getirilmiş olan Kazakistan toplumunun modernizasyonunu hedefleyen politikaların devamı niteliğindedir. Cumhurbaşkanı, günümüz Kazakistan ekonomisinin istikrarlı büyümesi ve modernizasyonun gerekliliğinin altını çizmektedir.

Gündemde olan bir başka konu da Kazakistan vergi sisteminin ülkenin yeni gelişim evresine cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılmasının ve böylece ekonominin şeffaflığa kavuşturulmasının hedeflenmesidir. Yeni vergi kanunu uyarınca hammaddeye dayalı olmayan üreticinin vergi yükü azalacaktır.

Ülke politikasının temel öncelikleri arasında uluslararası piyasaların Kazakistan ekonomisine olan güvenin güçlendirilmesi unsuru yer almaktadır. Bununla birlikte, finans sisteminin rekabet edilebilirlik kabiliyetinin ve gücünün arttırılmasını ve beklenmeyen durumlara karşı hızlı tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yapısal reformların sürdürülme kararlılığı belirtilmiştir.

Kazakistan’da 2010 yılına kadar uygulanması beklenen, ekonomik işbirliği, yeni teknolojiler ile yönetim tecrübelerinin ülkeye kazandırılması ve hukuki altyapının geliştirilmesini hedefleyen "Avrupa Yolu" adlı program oluşturuldu.Makao
2008 Ekonomi Planları Arasında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine İlişkin İndirimler Yer Alıyor…
Makao Başbakanı’nın vermiş olduğu demece göre; 2008 yılında ekonomiyi güçlendirmek ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla bir dizi vergi indirimi yapılacak.
Uygulamaya konulması beklenen vergi düzenlemeleri arasında Makao’da “mesleki vergi” olarak da ifade edilen gelir vergisinin %25 oranında azaltılması ve gelir vergisinden istisna kazanç sınırının da 95.000 MOP’den 120.000 MOP’ye artırılması bulunuyor. Bununla birlikte, Makao’da “tamamlayıcı vergi” olarak tanımlanan kurumlar vergisine ilişkin olarak da yeni düzenlemelere gidilecek olup, söz konusu düzenlemeler kapsamında kurumlar vergisinden istisna kurum kazancının 32.000 MOP’den 200.000 MOP’ye yükseltilmesi en önemli değişiklik olarak dikkatleri çekiyor.
Başbakan’ın yaptığı açıklamalara göre ilk kez ev alan Makao vatandaşlarının 3.000.000 MOP değerini aşmayan ev alımları damga vergisinden istisna tutulacak. Diğer taraftan, kiralama amacı yerine ikamet etme amacı ile alınan apartmanlardan emlak vergisi alınmayacak ve kiralama amacı ile alınan apartmanlardan alınan emlak vergisi de yarıya indirilecek.
Yapılması öngörülen vergi düzenlemeleri, 2007 yılında uygulamaya konulan diğer vergi teşvikleri kapsamında yer alıyor. Geçen yıl yürürlüğe giren söz konusu teşviklerin başında kurumlar vergisi oranının düşürülüp %3 ile %12 arasında değişen kademeli oran olarak uygulanmaya başlaması yer almaktaydı.
Makao’daki vergi sistemi esas itibarı ile Portekiz örnek alınarak teşkil edilmiş; ancak bölgenin 1999 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı idari bir bölge olarak kurulmasıyla birlikte vergi sistemi de değişikliğe uğramaya başlamıştır. Şuan turizm ve kumar oyunlarından elde edilen gelirler, bölgenin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.
Başbakan’ın açıkladığı planların arasında vergi dışındaki alanlarda da teşvikler bulunmakta olup, söz konusu teşviklerin başında toplu konut sayısında artış ve kamu çalışanlarının ücretlerinde zam yer almaktadır.
Bölgede süregelen ekonomik gelişmeye rağmen, yolsuzluk ve enflasyon sorunları ve refah düzeyinin herkese eşit yansımaması nedeni ile ülkede tepkili bir sendikacı kesimi bulunmaktadır. Başbakan, verdiği demeç sırasında ülkede yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini ve uygulamaya konulması planlanan düzenlemelerle birlikte tüm halka yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.
Gana
Yeni Vergi Taslağı, Mobil Telefonları Hedefliyor…
Gana 2008 yılı bütçesine katkıda bulunmak amacı ile mobil telefonların vergilendirilmesine ilişkin değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Gana’da 2008 yılının başından itibaren, yurtdışından ithal edilen cep telefonlarına ilişkin olarak alınan gümrük vergisi ve katma değer vergisi kaldırıldı ve eski uygulamanın yerine dakika başı konuşma ücreti üzerinden alınacak özel tüketim vergisi uygulaması başlatıldı. Hükümet yeni uygulama ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, yeni uygulama ile daha etkin bir mobil telefon vergilendirmesine ulaşacaklarını ifade etti.
Gana Maliye Bakanı Kwadwo Baah-Wiredu, yeni vergi düzenlemesi sonucu alınacak özel tüketim vergilerinin mobil telefonlardan görüşme hizmeti sağlayan kurumlar tarafından devlete ödeneceğini ve yeni uygulama ile birlikte Gana halkının yüksek ithalat maliyetlerini ödemek zorunda kalmadan daha rahat bir şekilde mobil telefon sahibi olabileceğini belirtti.
Çin
Çin Vergi Gelirlerinde Büyük Artış Gözleniyor...

Son rakamlara göre Çin'in vergi gelirleri son zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Vergi gelirleri geçen yıla göre %27 artarak 2,500 milyar Yuan (305 Milyar Dolar)'a ulaştı. 2004 yılında toplanan vergilerdeki artış miktarı 500 milyar Yuan ( 61 Milyar Dolar); 1994 yılında ilk defa vergi reformunun çıkarıldığı zaman bütün yıl boyunca toplanan brüt vergi miktarından daha fazla olarak gerçekleşmiştir.

Vergi gelirlerindeki bu artışın sebebi uzmanlar tarafından Çin ekonomisindeki hızlı büyümeye bağlanıyor. 2004 yılında gerçekleştirilen kapsamlı makro kontrol ölçümleri ile birlikte milli ekonomi sağlıklı ve devamlı bir momentuma sahip oldu. Her ekonomide olduğu gibi gayrisafi yurtiçi hasılada meydana gelen büyüme; vergi gelirlerinde artışa sebep oldu. Özetle gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi vergi gelirlerinin kaynağı olmuştur.

Bununla birlikte ekonomide oluşan hızlı büyüme vergi gelirlerindeki artışa sağlam bir temel oluştururken, devletin vergi toplama büro ve organlarının göstermiş olduğu gayretler de istenilen seviyeye ulaşılmasına katkıda bulunmuştur.

Vergi gelirleri, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası için tahmin edilen %9,2’lik büyüme oranının çok üzerinde; %25,7 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış oranının gayrisafi milli hasılanın artış oranının çok üzerinde gerçekleşmesinin nedeni, Çin vergilendirme birliği başkanı Yang Chongchun'a göre; gayrisafi yurtiçi hasılası ile vergi miktarı arasındaki doğrusal ilişkiye dayanmaktadır, ancak birisi diğerine tam olarak eşit değildir. Gayrisafi yurtiçi hasıladaki büyüme vergilendirilebilir gelirlerde çok büyük artışa sebep olmuştur, bundan dolayı vergi gelirleri oranı daha yüksek çıkmıştır.

Sonuç olarak, uzmanlar Çin ekonomisinin yeni bir büyüme dönemine girdiğine inanıyorlar. Son zamanlarda vergi gelirleri sürekli ve yükselen bir şekilde artmaktadır. Bu da ülkenin toplam ekonomik gücünü artırmaktadır.


Bulgaristan
Sabit Vergi Oranı Uygulanmaya Başlıyor…
16 Kasımda Bulgaristan’da yapılan açıklamaya göre sabit vergi oranını uygulayacak 7. AB ülkesinin Bulgaristan olacağı görülmektedir.
Sabit vergi rejimi 29 Temmuz’da Bakanlar Kurulu tarafından teklif edilmişti. Parlamento tarafından hiçbir değişiklik yapılmadan öneri kabul edilmiştir. 2006 yılında kurumlar vergisi oranını %15’ten %10’a düşüren Bulgaristan, 2008 yılından itibaren de gelir vergisi oranını sabit %10 olarak uygulamaya başlayacaktır.
Gelişmiş vergi rejiminden sabit vergi rejimine geçmeyi planlayan son ülke olarak Bulgaristan şu anda gündemi korumaktadır.
Ukrayna
Yeni Vergi Yasalarına Seçimler Engel Oluyor…
Ekim ayında Yanukoviç hükümeti tarafından sunulan yasa taslağı katma değer vergisini %20’den %17’ye, tüzel kişilerin gelir vergisini ise %25’ten %20’ye indirmeyi öngörmekteydi. Ancak taslak ile ilgili Ekonomi ve Siyasi Danışmanlık Enstitüsü görevlisi Katerina Pılkeviç’in yaptığı yorumlarda, bu yasa taslağı ile birlikte vergi ödeyenlerin sorumluluğu ve üzerlerindeki fiskal baskının artığı belirtildi.

   


Bununla beraber Mıkola Katerınçuk 2007 yılı başında bir vergi yasası taslağı hazırlamış, bu taslakta vergi ödeyenlerin üzerindeki fiskal baskının azaltılmasına büyük özen gösterilmişti. Örneğin, katma değer vergisi ve gelir vergisi oranları azaltılmıştı.

 

Katerinçuk yaptığı açıklamalarda ilgili projede katma değer vergisinin yerine Revers (Sorumlu Sıfatı ile KDV)’nin getirilmesi öngörüldüğünü, bunun katma değer vergisi gibi uygulanacağını, yolsuzluğu önlemek amaçlı olduğunu ve günümüzde de AB ülkelerinin bu yolda ilerlediğini vurgulamıştır. 

Bunlarla beraber söz konusu vergi yasasının 2008 yılı yazına kadar yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Katerınçuk, 2008 yılı güz döneminde cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarının başlayacağını belirterek, seçim öncesi vergide yapılacak reformun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yapılan yorumlardan anlaşılabileceği üzere vergi yasası 6 ay içinde oylanmalıdır. O zaman 2009 yılından itibaren, vergi ödeyenlerin hakları ve sorumlulukları konulu yasanın genel kısmı yürürlük kazanacak ve 2010 yılında bazı vergilerin idaresi konulu kısmının çalışmasına başlanacaktır.

Yapılacak değişikliklerin boyutunun büyük ve önemli olması sebebiyle yasanın 2008 yılı içerisinde onaylanması halinde bile,  tam anlamıyla uygulanabilmesinin 2-3 sene gibi uzun bir süreden sonra mümkün olabileceği düşünülmektedir.
İsrail
Faiz Giderlerinin Kurumlar Vergisinden İndirimi İçin Gerekli Olan Şartlar…
Yargıtay, geçtiğimiz günlerde ortaklara yapılacak olan ödemeler için finansman kaynağı oluşturacak borçlanmalar üzerinden işletilen faizlerin, kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilmeyeceği hususunda görüş verdi. İsrail mevzuat hükümlerine göre vergiye tabi bir gelir elde etmek yolunda yapılan tüm giderler kurumlar vergisinden indirilebilecek giderler arasında sayılmaktadır. Bunun tek şartı, amacın gelir elde etmeye yönelik bir gider kalemi olmasıdır. Ancak açık gibi görülen ilgili kanun maddesi değişik şekillerde yorumlanabilmektedir.

Kısaca özetlenecek olursa temettü dağıtılması finansmanına ilişkin yapılan borçlanmalar üzerinden yürütülen faiz tutarlarının indirim konusu yapılabilmesi için:
  • Kurumun dağıtılacak karının bulunması;

  • Elde edilen karların vergilendirilebilir gelir oluşturması amacıyla kullanılması;

  • Kurumun temettü dağıtması,

  • Bu tür durumlarda net olarak ekonomik durumun görülebilmesi

gerekmektedir. Söz konusu şartları ispat etmekle yükümlü olan taraf kurumlardır. Bu nedenle mükelleflerin bu konuda danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir.English Translation

THE INCOME TO BE DECLARED WITH ANNUAL INCOME TAX RETURN IN MARCH 2008
I. INTRODUCTION
March is the month when the annual return for the income tax levied over personal income is filed and first installment of the tax is paid. March is commonly known as “tax month” in the public.
In the Income Tax Code, taxable income is defined as “the net income and revenues derived by real persons in a calendar year” and these income and revenues are enumerated; in Article 85 under the caption of “Collection and Declaration of the Income” it is stipulated that the income and revenues derived from the sources enumerated in the second paragraph in a calendar year shall be declared with annual income tax return unless otherwise provided in the Code.
One of the exceptional provisions concerning the declaration of taxable income through annual income tax return is included in Article 86 of Income Tax Code under the caption of “Conditions Where Collection is not Performed”. In this Article the income for which annual return shall not be filed or which will not be included in the return although a return is filed for other income has been specified. Another article consisting provisions contrary to the general rule concerning the declaration of income is Temporary Article 67 of the same Code. It is adopted in this Article that annual income tax return shall not be filed for the income derived from marketable securities and other capital market instruments to be derived between the years 2006-2015 and to be subjected to withholding with some exceptions. Therefore, the persons deriving income in 2007 are required to determine whether their income is subject to tax and declaration according to the provisions aforementioned and then if needed, submit or mail their returns to the relevant tax office within the first half of March 2008 (March 1-25, 2008).

II. THE INCOME NOT TO BE DECLARED WITH ANNUAL INCOME TAX RETURN
It is stipulated in the Income Tax Code that annual income tax return shall not be filed for the following income derived in 2007 and this income should not be included in the return when return is filed due to other income.

a) Agricultural income not taxed on actual income method,

b) Further to the policies issued by legal person pension funds, provident funds and retirement and insurance companies after 07.01.2001, payments made to those leaving without paying any premium, fee or contribution for ten years; payments made to those leaving without being entitled to retirement from the private pension system although having paid contribution for ten years and those participating in other funds and insurances and paying premium or fee for ten years and those leaving due to imperative reasons such as death, disability or liquidation; and payments made to those entitled to retirement from the private pension system and to those leaving from this system due to imperative reasons such as death, disability or liquidation,

c) The portion of the income and revenues within the limit of exception

d) Wages obtained from one employee and taxed through withholding and wages deriving from more than one employer and obtained from the employer following the first and taxed through withholding and whose amount does not exceed TRY 19.000,

e) Providing total taxable income does not exceed TRY 19.000, capital gains and income from immovable properties subjected to withholding in Turkey,

f) Capital gains and income from immovable properties which are derived in a calendar year and do not exceed TRY 900 in total and are not subject to the application of withholding and exemption.

g) Capital gains subjected to withholding within the framework of Temporary Article 67 of Income Tax Code and other capital market instruments (interests on Treasury Bills and capital gains, marketable securities investment fund profit shares, interests paid to the deposit and foreign exchange deposit accounts, repo gains and capital gains from marketable securities)


h) Share certificate profit shares derived from the distribution of corporate profit pertaining to 1998 and previous accounting periods.


Каталог: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə