Məhsul HaqqındaYüklə 106,34 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü106,34 Kb.
#7271

 

Məhsul Haqqında:

Bir komponentli, sement əsaslı, öz-özünə yayıla bilən və üzlüyün axırıncı qatının altında qalan, əl ilə və ya pompa ilə tətbiq oluna bilən istifadəyə hazır döşəmə materialıdır.

 

İstifadə sahələri:Fabriklərdə

İş mərkəzlərində

Depolarda

Dəhlizlərdə

Xəstəxanalarda

Zəminin təcili təmiri (həftə sonu) lazım olan yerlərdə

Prefabrik beton qəliblərinin döşənməsində

 

Üstünlükləri:Öz-özünə yayılma və axıcılıq xüsusiyyətləri mükəmməl səviyyədə təkmilləşdirilmişdir.

Pompa ilə və ya əl ilə tətbiq oluna bilir

Tez quruyur. Tətbiqindən 4 saat sonra zəminin üzərində gəzilə bilər.

Tərkibində protein yoxdur

2sm-ə qədər qalınlıqda tətbiq oluna bilir.Bunun üçün yükə məruz qalan işlək zəminlərdə də istifadə oluna bilər

Qoxusu azdır

Tərkibindəki xüsusi kimyəvi maddələr sayəsində quruduğu vaxt həcmi dəyişmədiyinə görə çat vermir.

Yaş vəziyyətdə qarışığın sürüşkənliyi çox yüksək olduğuna görə zəmində öz-özünə axıb tarazlığa gəlir.Çox zəhmət tələb etmir

Yerdən isidilən zəminlər üçün son dərəcə əlverişlidir
Texniki Xüsusiyyətləri:

Rəng=Sement əsaslı boz rəngli toz

Litr ağırlığı=2 -2.5kg/lt

Qopma Müqaviməti ≥5 N/mm²

Təzyiq Müqaviməti≥35 N/mm²

Qarışığın istifadə müddəti=20dq (20ºC)

İstifadəyə vermə müddəti= 4 saat

Sərfiyyat=15 kg/m² (hər 1 sm qalınlıq üçün)


Səth Hazırlığı:

Tətbiq olunduğu səth yağ, toz və başqa zərərli materiallardan təmizlənməlidir.

Səth mexaniki olaraq təmizlənərək tutma qabiliyyəti yüksək və bir az nahamar vəziyyətə gətirilməlidir

Tətbiq olunduğu zəmin sağlam və möhkəm olmalıdır. Səthdəki 1-6 sm çatlaq sınıq və çuxurlar

Azpol Betokap ilə əvvəlcədən düzəldilməlidir.

Yeni qəlibdən ayrılmış beton səthlər ən az 20 günqurumalıdır.

Bundan başqa, qəlibi betondan ayırmaq üçün istifadə olunan yağlar neytrallaşdırılmalıdır.

Donmuş, 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan səthlərdə tətbiq edilməməlidir

Sağlam zəmin, tətbiq olunmadan 1 gün əvvəl, hopma çox olduqda, Azpol Poliastar parlaq səth astarı ilə astarlanmalıdır.

 

İstifadəsi:7-7.5 lt su üzərinə 25 kq-lıq kisənin yarısı tökülməli və homogen görünüş yarananadək qarışdırılmalıdır. Ardınca materialın qalanı yavaş-yavaş qarışığa əlavə olunmalıdır. Homogen bir görünüş yarandıqdan 3-4 dəqiqə sonra qarışdırma işi tamamlanır. Hazırlanan qarışıq əl ilə tətbiq olunacaqsa axıcı qarışıq səthə tökülərək tətbiq olunmalıdır. Qalınlığı 2 sm-dən artıq olmamalıdır. Pompa ilə 2 sm qalınlıqda tətbiq etmək üçün 25 kq-lıq tozu 5-5.5lt suda həll edin.

 
Diqqət:

Tətbiqindən sonra zəmində balaca nahamarlıq əmələ gələcək. Zəmin şumal görünməyəcək.

5ºC ilə 35ºC temperaturda tətbiq edin

 

Qablaşdırma:25 kq-lıq kraft kisə.

Product information:

One-component, ready to use material for floor on cement base, self-spreading and fitting for use under the last layer of covering, applied by hand or a pomp.

 

Ranges of use:Factories

Work centers

Depots

AntechambersHospitals

At hurry-up (week-end) basement repair places

In floor laying of prefabricated concrete forms
Advantages:

Highly advanced self-spreading and effusing features.

It can be used by hand or a pomp.

Quick drying. You can walk base after 4 hours.

Does not have proteins.

It can be laid 2 cm in thickness. For that end it can be used on bases that fall under big weight.

It has slight smell.

Owing to chemical agents in its content it does not crack, because on the process of drying there is no changes in its volume.

As the mixture is very slippery in wet condition, it spreads itself, evenly covering the surface. Does not require heavy spending.

Best variant for bases with floor heating.

 

Technical data:Color = Powder of grey color on cement base

Weight of liter = 2-2.5 kg/l

Frangibility proof ≥ 5 n/mm²

Pressure proof ≥ 35 n/mm²

Period of mixture application = 20 min (20ºC)

Term of possible use = 4 hours

Consumption = 15 kg/m² (on each layer1 sm thickness)
Surface preparation:

The used surface should be cleared of fat, dust and other deleterious matters.

As a mechanic one, the surface should be cleaned in order to enhance its fastening capacities and should be carried to roughened status.

The used surface should be hard and should be in good condition. If there are any panel cracks and joves on the surface within 1-6 sm , they should be pretreated with the Azpol Betokap.

Concrete surfaces separated from the form recently should dry within 20 days.

Then it is necessary to neutralize fats used to separate the surface from the forms.

Do not use on frozen surfaces or on surfaces that falls under freezing treat within 24 hours.

1 day prior to application, providing no lacking, broach a normal surface with the help of Azpol Poliastar glazy reverse.

Usage:

Add 25 kg of powder in the reservoir with 7-7.5 l of water and stir it up to obtaining of indiscrete mass. Then slowly empty the rest of material to the mixture. After the mixture becomes indiscrete, stir 3-4 minutes more. Ready fluid mixture shall be applied on the surface after spreading. In the process of use the layer thickness shall not be more than 2 cm. In order to apply it with the help of the pomp 2 cm in thickness dilute 25 kg of the powder in 5- 5.5 l of water. 

Warning: The surface will be a little bit roughened after application. It will not look smooth.

Use at a temperature of 5°C to 35°C.

 

Packaging: Craft bag, 25 kg.О товаре: Является однокомпонентным, готовым для использования материалом для пола на цементной основе, самораспределяющимся, подходящим для применения под последний слой облицовки и применяемым рукой или помпой.

 

Область применения:Фабрики
Рабочие центры
Депо
Прихожие
Больницы
В местах срочного ремонта (конец недели) подвалов
В прокладке пола префабричных бетонных форм
Преимущества:

Высокоусовершенствованные самораспределяющиеся и растекающиеся особенности


Можно использовать рукой или помпой
Быстро высыхает. Можно ходить по основе уже через 4 часа.
Не имеет протеинов в составе.
Может быть использован толщиной в 2 см. Для этого может быть использован на основах подверженных большой тяжести.
Имеет слабый запах
Благодаря химическим веществам, имеющимся в его составе, не трескается, так как его объём во время высыхания не изменяется.
Так как смесь очень скользкая в мокром состоянии, то она сама, растекаясь, равномерно наносится на поверхность. Не требует больших затрат.
Является лучшим вариантом для основ с половым подогревом.
Технические особенности:

Цвет = Порошок серого цвета на цементной основе


Вес литра = 2 -2.5 кг/л
Выносливость к разрушению ≥  5 н/мм²
Выносливость к давлению ≥ 35 н/мм²
Срок применения смеси = 20 мин (20ºC)
Срок возможного использования = 4 часа
Потребление = 15 кг/м² (на каждый слой толщиной в 1см )
Подготовка поверхности:

Применяемая поверхность должна быть очищена от жира, пыли и других вредных веществ.


Будучи механической, поверхность должна быть очищена для того, чтобы усилить его укрепляющие способности и должна быть приведена в шероховатое состояние
Поверхность должна быть крепкой и иметь здоровый вид. Имеющиеся на поверхности 1-6 см трещины и выемы должны быть предварительно обработаны Azpol Betokap.
Недавно отделённые от формы бетонные поверхности должны высыхать в течение 20 дней.
После этого должны быть нейтрализованы жиры, применённые для отделения поверхности от форм.
Не должен быть использован на замороженных поверхностях или же тех, которые подвержены опасности замораживания в течение 24 часов.
Нормальная поверхность за 1 день до применения, при условии отсутствия просачивания воды, должна быть прошита с помощью блестящей изнанки Azpol Poliastar.
Применение:

В емкость с 7-7,5 л воды добавьте половину содержимого 25 кг мешка и перемешайте до получения однородной массы. Затем медленно всыпайте в смесь оставшуюся часть материала. После того, как смесь станет однородной, помешивайте ее еще 3-4 мин. Готовая текучая смесь должна быть нанесена на поверхность после распространения. Во время применения толщина не должна составлять более 2 см. Для применения при помощи помпы толщиной в 2 см разбавьте 25 кг порошка в 5- 5.5 л воды.

 

Внимание:После применения поверхность будет немного шероховатой. Она не будет выглядеть гладкой.

Используйте при температуре 5ºC — 35ºC 

Упаковка: 25 кг крафтовый мешок.
Kataloq: userfiles -> catalog

Yüklə 106,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə