Məsafədən zondlamanin fiziki əsaslarıYüklə 0,78 Mb.
səhifə1/4
tarix25.05.2018
ölçüsü0,78 Mb.
  1   2   3   4

Məsafədən zondlamanin fiziki əsasları” fənnindən test sualları

QRUP: 2315a

 1. Mikroskop.....

 1. yunanca “ mikros ” – kiçik, “ skopeo ” – görürəm sözlərindəndir.

 2. Yunanca “mikro” - cırtdan sözü kimi başa düşülür.

 3. Ingiscə“ mikros ” – kiçik, “ skopeo ” – görürəm sözlərindəndir .

 4. gözlə görünməyən mümkün olmadığı kiçik hissələrdir.

 5. Göstərilən cavabların hamısı.

 1. GPS-qəbuledici modellərinin tam spektrini qrupları:

 1. Fərdi GPS-qəbulediciləri;

 2. Avtomobil GPS-qəbulediciləri;

 3. Dəniz GPS-qəbulediciləri;

 4. Aviasiya GPS-qəbulediciləri.

  1. Çöstərilənlərin hamısı

  2. 1,2,3

  3. 2,4

  4. 1,2

  5. 2,4

 1. İnterpretasiya nədir?

 1. Proqramın hər bir əmri oxunduqdan sonra translyasiya edilir.

 2. mətn redaktorudur.

 3. verilənlər yığımıdır.

 4. tətbiqi proqramlar yığımıdır.

 5. əsas qurğulardan biridir

 1. GPS-qəbulediciləri hansı koordinatdan məlumatların əldə olunmasına imkan verir?

 1. Çöstərilənlərin hamısı

 2. sürətin müəyyən olunması;

 3. dəqiq vaxtın müəyyən edilməsi

 4. əlavə məlumatların qəbulu və emalı.

 5. en, uzunluq dairələri və dəniz səthindən yüksəklik

 1. Məsafədən zondlamanın köməyi ilə nəyi öyrənmək olar?

  1. Obyektin kimyəvi və fiziki xüsusiyyətini

  2. MZ-nın təbii formasını

  3. İnsanin görmə ,iybilmə və eşitməsini

  4. Obyektin kimyəvi xüsusiyyətini

  5. Obyektin fiziki xüsusiyyətini

 2. Azərbaycanın su ehtiyatları Məsafədən zondlama məlumatlarından nələri təyin etmişdir? 1. səthlərinin xəritələşdirilməsi

 2. Subasma yerlərinin xəritələşdirilməsi

 3. Canlı orqanizmlərin tədqiqi

 4. Regional strukturların aydınlaşdırılması

 5. Su mühitinin çirklənməsi

 1. 1,2

 2. 1,3

 3. 1,2,3

 4. 1,3,4

 5. 3,4,5

 1. Foto şəkil çəkilməsi hansı üsula aiddir?

  1. MZ üsuluna

  2. Kosmik aparatların çəkilməsi üsuluna

  3. Coğrafi informasiya sisteminə

  4. Elektromaqnit şüaların üsuluna

  5. MZ ideal sahəsinə

 2. Sensor nədir?

  1. Kosmik aparatlarda yerləşdirilir və elektromaqnit şüalarını qeyd edir

  2. Obyektin fiziki və kimyəvi xüsusiyətlərini öyrənir

  3. Maddə ilə qarşılıqlı əlaqəni öyrənir

  4. Obyektin fiziki vassələrini öyrənir

  5. Təsnifləşdirilmənin rəqəmli üsullarını qeyd edir

 3. Şüa nədir?

  1. Atmosferdə qarşılıqlı əlaqədə olmur

  2. Havada enerji itkisi olmadan yayılır

  3. Obyektin maddəsilə qarşılıqlı təsirdə olur

  4. dalğa uzunluqları dapazonunda eyni cinsli olur

  5. Atmosferlə qarşılıqlı əlaqədə olur

 4. Ən kiçik zərrəcikləri görmək mümkün olan elektron mikroskopu ilk dəfə nə vaxt və kim tərəfindən ixtira edikib?

 1. 1933-cü ildə alman alimi Maks Kroll və Ernst Ruska

 2. 1590 – cı ildə hollandiyalı Zaxari və Hans Yansenlər

 3. XVI əsrin sonunda Hans Yansen

 4. 1723-cü ildə məşhur fizik Robert Boyl Levenhukun

 5. 1674-cü ildə ingilis fiziki və botaniki Robert Huk

 1. İdeal və sensor hansı xüsusiyyətə malik olmalıdır?

  1. Sadə və yığcam konstruksiyaya və yüksək dəqiqliyə malik olmalıdır

  2. Yüksək dəqiqliyə malik olmalıdır

  3. Mürəkkəb konstruksiyaya malik olmalıdır

  4. Dalğa uzunluqları diapazonunda eyni cinsli olur

  5. Elekromaqnit şüaları generesiya etmələdir

 2. Məsafədən zondlama anlayışı neçənçi əsrdə meydana çıxdı?

  1. XlX əsirdə

  2. XX əsirdə

  3. XVll əsirdə

  4. XVl əsirdə

  5. XVlll əsirdə

 3. MZ- dan hərbi sahədə hansı məqsəd üçün istifadaə olundu?

  1. Düşmən haqqında məlumatların toplanması və strateji qərarların qəbul olunması üçün

  2. Düşmən haqqında məlumatların toplanması üçün

  3. Mülki məqsədlər üçün

  4. Ərazilərin ikşafının qiymətləndirilməsi üçün

  5. Strateji qerarların qəbul olunması üçün

 4. İlk metroloji stansiya nə vaxt buraxılmışdır?

  1. 1960-cı ildə

  2. 1961-ci ildə

  3. 1965-ci ildə

  4. 1971-ci ildə

  5. 1973-cü ildə

 5. 1 Aprel 1960-cı ildə ABŞ da hansı stansiya buraxılmışdı?

  1. İlk metroloji stansiya

  2. Salyut -1

  3. Apollo

  4. Vosxod

  5. Soyuz

 6. Yer səthinin böyük ərazilərini müntəzəm olaraq çəkmək üçün tətbiq edilən peyk hansı olmuşdur?

  1. TİROS-1

  2. ERTS-1

  3. MZ PEYKİ

  4. Vosxod

  5. Soyuz

 7. İlk ixtisaslaşdırılmış peyk hansıdır?

  1. ERTS-1

  2. TİRON -1

  3. VOSXOD

  4. QPOLLO

  5. MZ PEYKİ

 8. ERTS-1 peyki neçenci ildə buraxilmişdı

  1. 1972- ci il

  2. 1975- ci il

  3. 1996 -ci il

  4. 1987- ci il

  5. 1977-ci il

 9. Orbitin bir neçə ardıcıl nöqtəsində çəklişlərin alınması 3 ölçülü obyeklər haqqında ən dəqiq təsvir almağa və siqnal səsi nisbətən yüksəltməyə imkan veren çəkliş hansıdır?

  1. çoxzonalı çəkliş

  2. çoxzamanlı çəkliş

  3. stereoçekliş

  4. stereoçekliş və çoxzonalı çəkliş

  5. çoxzonalı çoxzamanlı çəkliş

 10. MZ məlumatlarının tətbiq sahələrinin ətraf mühit necə tədqiq olunur?

  1. Faydalı qazıntı yataqları olan yerlərin monitorinqi

  2. Su mühitinin çirklənməsinin monitorinqi

  3. Ətraf mühitə antopogen təsirin monitorinqi

  4. Optik diapazona aid şüalar

  5. Elektromaqnit spekterinin xarakteristikaları

  1. 1,2,3

  2. 3,4,5

  3. 1,2,5

  4. 3,2,5,

  5. 2,4,5

 1. MZ məlumatlarının tətbiq sahələrində elektromaqnit şüaları necə öyrənilir?

  1. Elektromaqnit şüalarının xarakteristikası

  2. Elektromaqnit dalğalarının dairəvi tezliyi

  3. Obyektdən şüalanan enerjinin miqdarı

  4. Cisimlərin şüalanması qabiliyyəti

  5. Hava mühitinin çirklənməsinin monitorinqi

  1. 1,2,3,4

  2. 1,3,4,5

  3. 1,2,4,5

  4. 2,3,4,5

  5. 1,3,4

 1. Elektromaqnit şüaları enerjisinin ölçülməsi necə öyrənilir?

  1. Elektromaqnit şüaları enrjisinin ölçülməsi

  2. Günəş işığının parametrlərini ölçmək

  3. Obyektdən şüalanan enerjinin miqdarı

  4. Elektromaqnit şüalarının atmosfer və ya səthi ilə qarşılıqlı əlaqəsi

  5. Dalğa modelində elektromaqnit şüaları

 1. 1,2,4

 2. 1,3,4

 3. 1,4,5

 4. 2,3,4

 5. 3,4,5

 1. MZ da istifadə edilən ən uzun dalğalar hansı diapozona malikdir?

  1. İstilik infra qırmızı və mikrodalğalar diapazonu

  2. İşiq diapazonu

  3. Optik diapazonu

  4. Ultrabənövşəyi şüaların təsiri

  5. Mikrodalğalı diapazon

  1. 1

  2. 1,2,

  3. 2,3

  4. 4 ,5

  5. 2,3,4,5

 1. Şüaların atmosferələ qarşılıqlı əlaqəsi mənbələri hansılardır?

  1. Elektromaqnit şüalarının əsas mənbəyi günəşdir

  2. Şüaların atmosferdə udulması və dağılması

  3. Şüaların səpələnməsi

  4. Şüaların Releya səpələnməsi

  5. Dalğaların yayılma sürəti

  1. 1,2,3,4

  2. 2,3,4

  3. 3,4,5

  4. 1,2,3,5

  5. 1,2,4

 1. Şüaların atmosferlə əlaqəsi necə tipə bölünür?

  1. 3

  2. 4

  3. 6

  4. 7

  5. 1

 1. Günəş şüalarını ən çox udma qabilliyyətinə hansı maddələr malikdir?

  1. O3 (ozon)

  2. O3 ; CO2

  3. O2 ; CO2

  4. CO ; H2O; NH3

  5. CO; H2O; SO2

 1. MZ üçün istifadə olunan diapazonlar atmosferin......

  1. Atmosferin şəffaflıq pəncərəsi adlanır

  2. Optik sensorları adlanır

  3. İnfraqırmızı diapozon adlanır

  4. Deniş pəncərələri adlanır

  5. Güclü udulma adlanır

 1. Şüaların səpələnməsi nəyə əsaslanır?

 1. Elekromaqnit dalğalarının yayılması istiqamətinin dəyişməsinə

 2. Tam buludluq və mi səpələnməsinə

 3. Mütləq aydın səmaya

 4. Görünən şüalara

 5. Sensorların qeyd etmədə səpələnən şüalara

 1. Atmosferdə səpələnmə neçə tipə bölünür?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 7

 1. Şüaların yer səthi ilə qarşılıqlı əlaqələri hansılardır ?

 1. Şüaların yastı səthdə əks etməsi

 2. Ərazilərdə şüaların diffuz etməsi

 3. Yer səthinin spektral əks etmə qabilyyəti

 4. Əksolunma

 5. Enerjinin saxlanma qanunu

  1. 1,2,3

  2. 2,3,4

  3. 4,5

  4. 1,3

  5. 2,3,4

 1. Düşən elektomaqnit şüalarının yer səthindəki obyeklərlə qarşılıqlı əlaqəsi hansılardır?

 1. Əksolunma

 2. Udulma

 3. Kecirilmə

 4. Parcalanma

 5. İ stiləşmə

  1. 1,2,3

  2. 1,3,4

  3. 4,5

  4. 2, 3

  5. 3,4,5

 1. Düşən elektromaqnit şüalarının yer səthindəki obyeklərlə qarşılıqlı əlaqəsi tipləri

  1. Əksolma, udulma və keçirilmə

  2. Düşən şüanın əksolunması

  3. Torpağın və bitki örtüyünün əks etmə qabiliyyəti

  4. Torpaqların spektral əks etmə qabiliyyəti

  5. Obyektin səthinin spektal əks etmə qabilliyəti

 1. Aşağıda qeyd olunan peyklərdən hansıları ehtiyat peykləri deyil?

 1. Əsas ehtiyat peykləri

 2. Yerin süni peykləri

 3. LANDSAT serialı peyklər

 4. SPOT peykləri

 5. Günəş sinxron orbiti

  1. 2,5

  2. 3,4

  3. 2,4

  4. 1,3

  5. 3,5

 1. İlk peykin hansıdır və orbitə nə vaxt buraxılmışdır?

  1. LANDSAT-1 -23 may 1972-ci ildə

  2. SPORT peykləri- 25 may 1983-cü ildə

  3. HRVİR və VEÇETATİON -18mart 1985-ci ildə

  4. İRS peykləri -26 may 1985-ci ildə

  5. HRVİR peyki -26 aprel 1999-cu ildə

 2. Bitki örtüyünün ən mühüm spektral xarakteristikaları deyil?

  1. Görünən yaxın və uzaq infraqırmızı diapazonlarda əksetmə qabiliyyətiniin aydın tərəfləri

  2. Spektrin görünən hissəsində yarpaqların piqmentləşdirilməsinin üstün rolu

  3. Şüaların yarısının buraxıldığı, yarısının əks olunduğu infraqırmızı diapazonda bitkilərin strukturunun rolu

  4. Şüaların cox hissəsinin udulduğu orta infraqırmızı diapazonda bitki örtüyünün nəmliyinin üstünlükləri

  5. Nəmlik mövcud olduqda torpağın hər bir hissəciyi nazik qatı ilə örtülmüş olur.

 3. Enerji mənbəyinə yanaşmaya görə bütün sensorları ... ayırmaq olar?

  1. aktiv və passiv

  2. daimi və müvəqqəti

  3. 15 illik və 3 aylıq

  4. Orbitli və orbitsiz

  5. Avtomatıt və platformalı

 1. Bitki örtüyünün ən mühüm spektral xarakteristikası hansı variantda əks olunub?

1. Görünən yaxın və uzaq infraqırmızı diapazonlarda əksetmə qabiliyyətinin aydın fərqləri. 2. Spektrin görünən hissəsində yarpaqların piqmentləsməsinin üstün rolu. 3. Şüaların yarısının buraxdığı, yarısının əks olunduğu yaxın infraqırmızı diapazonlarda bitkilərin strukturlarının üstün rolu. 4. Şüaların cox hissəsinin udulduğu orta infraqırmızı diapazonda bitki örtüyünün nəmliyinin üstünlükləri

5. Orta infraqırmızı diapazonda spektral əks etmə qabiliyyəti 1. 1,2,3,4

 2. 2,3,4,5

 3. 3,4,5

 4. 1,2,3,5

 5. 2,3,5

 1. Torpaq örtüyünün spektral əksetmə qabiliyyətinə hansı amillər təsir göstərə bilər?

 1. Nəmlik

 2. Üzvi maddələrin olması

 3. Fe2O3 (dəmir oksidinin) miqdarı

 4. Çöküntülərin nisbi hissəsi,səthin qeyri-hamarlığı

 5. Quru torpaqlar

  1. 1,2,3,4

  2. 1,2,3,5

  3. 1,3,5

  4. 1,2,3,5

  5. 2,3,5

 1. Torpağın spektral xarakteristikaları haqqında hansı nəticələri əldə etmək olar?

 1. Torpağın nəmliyinin artması əksetmə şüalarının bütün spektral diapazonunda onun əksetmə qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur

 2. Torpağı təşkil edən hissəciklərin ölçüləri kiçildikcə onun əksetmə qabiliyyəti yüksəlir

 3. Səthin qeyri hamarlıqların azalması onun əksetmə qabiliyyətini yüksəldir

 4. Torpaqda üzvi maddələrin artması ilə onun qabiliyyəti aşağı düşür

 5. Su səthlərinin əksetmə qabiliyyəti

  1. 1,2,3,4

  2. 2,3,5

  3. 2,4,5

  4. 1,3,4,5

  5. 1,2,3,4,5

 1. Yer səthinin böyük ərazilərini müntəzəm olaraq çəkmək üçün tətbiq edilən ilk peyk hansı olmuşdur?

  1. TİROS-1

  2. ERTS-1

  3. Apollo

  4. BOSTOK

  5. SOYUZ

 2. İlk ixtisaslaşdırılmış peyk olan ERTS-1 (1972-ci ildə) əsasən hansı məqsəd üçün istifadə olunurdu?

  1. Bu peyk əsasən kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə olunurdu

  2. Su səthlərinin əksetmə qabiliyyətini ölçmək üçün

  3. Torpaqda üzvi maddələrin artmasını ölçmək üçün

  4. Su tutumlarında əksetmənin zirvəsini ölçmək

  5. Bulanlıq su səthlətinin ölçülməsi

 3. .......... peyklərində quraşdırılmış sensorlar nişanlı çəkilişlər yerinə yetirməyə imkan verir.

  1. SPOT

  2. HRV

  3. ETM

  4. TM

  5. RBV

 4. ..... seriyalı peyklər Hindistanın ehtiyatlarının Milli istifadə sisteminin bir hissəsidir və onların buraxılması dövlət səviyyəsində həyata keçirilir.

  1. İRS

  2. LİSS

  3. HRVİR

  4. SPOT-4

  5. İRS-p3

 5. İlk İRS-1A peyki neçənci ildə buraxılmışdır.

  1. 17 mart 1988-ci ildə

  2. 17 aprel 1989-cu ildə

  3. 20 mart 1985-ci ildə

  4. 7 may 1984-cü ildə

  5. 20 may 1985-ci ildə

 6. İRS-1C və İRS-1D peyklərində neçə sensor quraşdırılmışdır?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

 7. Kosmik aparatlarda quraşdırılan yeni PAN və ÜİFS sensorları hansı tədqiqat işlərini aparmışlar?

  1. Təbii ehtiyatların monitorinqi, şəhər infrastrukturlarının inkişafının planlaşdırılması, meşələrin inventarlaşdırılması,təbii fəlakətlərlə mübarizə və ətraf mühitin tədqiqatı

  2. Okeanoloji tədqiqatlar, ətarf mühitin tədqiqatı, şədərsalma

  3. Bitki örtüyünün müvəqqəti dəyişilmələrini tədqiq etmək

  4. Təbii fəlakətlərlə mübarizə

  5. Təbii eytiyatların monitorinqi

 8. .... sensoru əsasən okeanoloji tədqiqatlar aparmaq üçün təyin olunmuşdur.

  1. MOS sensoru

  2. PAN sensoru

  3. ÜİFS sensoru

  4. MOS-A sensoru

  5. MOS- sensoru

 9. Orbitin bir neçə ardıcıl nöqtəsindən çəkilişlərin alınması -3 ölçülü obyektlər haqqında ən dəqiq təsvir almağa və siqnal səs nisbətini yüksəltməyə imkan verən çəkiliş hansıdır?

  1. Stereo çəkiliş

  2. Çoxzonalı çəkiliş

  3. Çoxzamanlı çəkiliş

  4. Stereo çəkiliş və çoxzonalı çəkiliş

  5. Çoxzonalı və çoxzamanlı çəkiliş

 10. Müxtəlif obyektlərin səs (ton) xarakteristikalarının nadirliyinə əsaslanan çəkiliş hansıdır?

  1. Çoxzonalı çəkiliş

  2. Stereo çəkiliş

  3. Çoxzamanlı çəkiliş

  4. Stereo çəkiliş və çoxzonalı çəkiliş

  5. Çox onalı və çoxzamanlı çəkiliş

 11. MZ-nın əsas üstünlükləri aşağıdakılardan hansıdır?

  1. Su ehtiyatlarının, kənd təsərrüfatı bitkilərinin, aqrotexniki vəziyyətinin, torpaqların aşılanmasının, şəhər infrastrukturlarının inkişafının və təbii antropogen amillərin təsiri altında dəyişən proses, obyekt və təzahürlərin monitorinqini keçirməyə imkan verir

  2. Alınan məlumatların emalı və təhlili üçün çox yüksək peşəkarlıq və böyük praktir tələb olunmur.

  3. Böyük olmayan ərazilərin fərdi tədqiqində belə məlumatlardan iqtisadi cəhətdən effektiv olmur

  4. Kosmik şəkillərdən mühəndis işləri üçün, planların tərtibində istifadə etmək olur

  5. Rəqəmsal şəkillərin işlənməsi üçün tətbiq edilən proqramlı təmin etmə də yüksək qiymətə malikdir

 12. MZ məlumatlarının mənfi cəhəti aşağıdakılardan hansıdır?

  1. Rəqəmsal şəkillərin işlənməsi üçün tətbiq edilən proqramlı təmin etmədə yüksək qiymətə malikdir

  2. Su ehtiyatlarının kənd təsərrüfatı bitkilərinin aqrotexniki vəziyyətinin monitorinqini keçirməyə imkan verir

  3. Obyekt və təzahürlərin monitorinqini keçirməyə imkan verir

  4. Torpaqların aşılanmasının şəhər infrastrukturlarının monitorinqini keçirməyə imkan verir

  5. Şəhər infrastrukturlarının , inkişafının və təbii antropogen amillərin təsiri altında dəyişən proses, obyekt və təzahürlərin monitorinqini keçirməyə imkan verir

 13. Kosmik şəkillərin tətbiqi sahələrini neçə kateqoriyaya bölmək olar?

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 2

  5. 1

 14. Xəritələrin rəqamsal ifadəsi üçün hansı qurğudan istifadə olunur?

  1. Diqitayzer

  2. Miqitazer

  3. Fotoqraf

  4. Mikraskop

  5. Kompüter

 1. Xəritələrin rəqəmsal ifadəsinin digər üsulu nəyə əsaslanır?

  1. Skaynerlərdən istifadəyə

  2. Fotoqrameriyaya

  3. Aerofotoşəkilə

  4. Rəqəmsal ifadə etməyə

  5. Ölçmə üsullarına

 2. Skaynerdən istifadə üsulunu başqa nə hansı üsul adlandırırlar?

  1. Nöqtəvi ifadə etmə

  2. Rəqəmsal ifadə etmə

  3. Nöqtəvi və rəqəmsal ifadə etmə

  4. Vektorlu ifadə etmə

  5. Diqitayzerli ifadə etmə

 3. Fotoqrametrik üsuldan nə vaxt istifadə olunur?

  1. Tətqiq olunan ərazi böyük sahəyə və ya nahamar relyefə malik olduqda

  2. Tətqiq olunan ərazinin xəritələşməsi və ölçülməsi lazım olduqda

  3. Obyeklərin böyük sahəyə malik olduqda

  4. Obyeklərin nahamar relyefə malik olduqda

  5. Tətqiq olunan obyeklərin nəticələri məlum olduqda

 4. Elektron siqnal rəqəmləyicilərinin köməyi ilə çevrilir.....

  1. X Nöqtələrin koordinat qiymətinə

  2. ətti qurğulara

  3. Rəqəmsal qurğulara

  4. Formal qurğulara

  5. Koordinat qurğulara

 5. Rəqəmsal topoqrafik məlumatları hansı üsulla alamq olar?

  1. Birbaşa ölçmə üsulu ilə

  2. Dolayı ölçmə üsulu ilə

  3. Nöqtəvi ölçmə üsulu ilə

  4. Rəqəmsal ölçmə üsulu ilə

  5. Xətti ölçmə üsulu ilə

 6. Elektron taxeometrin köməyi ilə nəyi ölçmək olar?

  1. Məsafə və bucaqları ölçmək olar

  2. Bucaqları ölçmək olar

  3. Məsafəni ölçmək olar

  4. Sürəti ölçmək olar

  5. Təcili ölçmək olar

 7. GPS sisteminin köməyi ilə ölçmə üsulu hansılardır?

  1. Statik və müxtəlif (fərqli)

  2. Statik və sadə

  3. Akiv, passiv və skayner

  4. Akiv və passiv

  5. Dinamik və Statik

  6. Heç biri

 8. Statik üsuladan nə üçün istifadə olunur?

  1. Yerin nöqtələrinin koordinatlarının müəyyən olunmasında

  2. Peykin koordinatlarının müəyyən olunmasında

  3. Yerin öıçülərinin müəyyən olunmasında

  4. Qəbuledicilərin məlumatlarının təyin olunması

  5. Siqnalların qəbul olunmasın üçün

 9. “Nano” sözünün mənası...

 1. yunanca – nános – cırtdan ölçü

 2. fransızca çox balaca

 3. yunanca nannos – bölünməz

 4. almanca –texnologiya

 5. Göstərilən cavabların heç biri düzgün deyil

 1. Stansiyalar öz aralarındakı müxtəlif məlumatları necə saxlayır?

  1. Ötürmə vastələrinin köməyi ilə

  2. Texniki vastələrinin köməyi ilə

  3. Peyklərin köməyi ilə


Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə