Mevduat Kabul Etmeyen BankalarYüklə 344,92 Kb.
səhifə4/6
tarix09.02.2018
ölçüsü344,92 Kb.
#42485
1   2   3   4   5   6

I. Kabili Rücu İşlemler


 

I.I. İskonto Kredisi:

 

I.II. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek İskonto Kredisi İşlemleri: 

Kabili Rücu İşlemlerde, iskonto konusu alacak tutarının vadesinde esas borçlusundan tahsil edilememesi halinde, iskonto kredisinin vadesinde Bankamıza geri ödenmesinden iskonto ettiren firma sorumludur.

 

 

II. Gayrikabili Rücu İşlemler: 

İskonto konusu alacak tutarı vadesinde kredi kullanıcısı firmaya rücu edilmeyecek şekilde iskonto edilir.

 

Değerlendirme Kriterleri: 

Bankamızca yapılacak değerlendirme sonucunda, kredibilitesi uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır.

 

Vade:


 

Vadesine en fazla 180 gün kalan ihracat alacakları iskonto edilmektedir.

 

Döviz Cinsi: 

Bu program kapsamında yapılacak işlemler için düzenlenecek kontrat, akreditif, sevk vesaiki, poliçe/bono vb. her türlü belgeler T.C. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizlerden USD, EURO, GBP ve JPY cinsinden düzenlenecektir.

 

Firma Limiti: 

Program kapsamında iskonto edilecek senetler için firma bazında uygulanacak limit 5 Trilyon TL olup, bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanır. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir.

 

TCMB tarafından belirlenen bu limitte yapılacak değişiklikler ayrıca duyurulacaktır. 

Faiz Oranı:

 

Krediye uygulanan faiz oranı ve Bankacılık Hizmet Komisyonu, geri ödeme sürelerine göre aşağıdaki tabloda yer almakta olup, Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında işlem yapılan firmalara 0,5 puan indirim uygulanacaktır. 

Geri Ödeme Süresi

(Senet Vadesi Gün)Sigortasız

Faiz Oranı-Bankacılık Hizmet Komisyonu (*)Sigortalı (**)

Faiz Oranı-Bankacılık Hizmet Komisyonu (*)120 Güne Kadar

LIBOR + 0,75

LIBOR + 0,25

150 Güne Kadar

LIBOR + 1,25

LIBOR + 0,75

180 Güne Kadar

LIBOR + 1,75

LIBOR + 1,25

 

(*) EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR; İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR, Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir.

 

(**) Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamındaki firma

 1. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi :

Bu kredi programı ile; ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen, Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilir.

Kredinin amacı, ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen, Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir.

Kredi, krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılır.

Krediden yararlanmak için ; kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tesbit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılır.

Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200.000,- ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez. Kendi markası ile yurtdışında mağaza açacak firmaların kredilendirmeye esas yatırım tutarının tesbitinde reklam giderleri ve yatırım konusu mağazada satılacak ilk mal stokuna ilişkin tutarlar da dikkate alınır.

 1. Özellikli İhracat Kredisi


Özellikli İhracat Kredisi programı ile döviz kazandırıcı yurt dışı projelere ihracata hazırlık aşamasında orta vadeli finansman desteği sağlanarak imalatçı/ihracatçı firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerinin artırılması ve yeni ürünlerle yeni pazarlara girilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında, Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank’ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Bankamızca uygun bulunan projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.

 


 • Kredi; Türkiye’de yerleşik, ihracata yönelik otomotiv, elektronik eşya, dayanıklı tüketim malları gibi yüksek katma değer içeren sanayi malı imal/ihraç eden, gemi inşa, komple tesis ve fabrika yapımında faaliyet gösteren firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır.
 • Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir.
 • Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir, ancak bu oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz.
 • Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını ihtiva etmesi gerekmektedir.
 • Kredi için Bankamızca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranacak olup, bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir. Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Bankamızca işlem bazında belirlenecektir.


 1. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı :

Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Program kapsamında kullandırılacak krediler ile; Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilir.

Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanır.

Proje konusu gemiye firma özkaynak katkısının sağlanmasını teminen, proje genelinde gemi kontrat bedelinin en az %15’ine tekabül edecek tutarda harcamanın firma özkaynaklarından yapılması ve proje konusu geminin yerli katkı oranı ya da katma değer oranının asgari %25 olması hususları aranacaktır.

Kredi tutarı ve faiz oranının tesbitinde yerli katkı/katma değer oranının seviyesi dikkate alınır


 1. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı :

Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra, yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı ile Türk bankaları(*) tarafından kredibilitesi ve üstlendiği/üstleneceği projesi uygun bulunan müteahhitlik firmalarının yurtdışında katılacakları ihalelere ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere Türk bankalarının Türk Eximbank'a muhatap kontrgarantileri karşılığında, Türk müteahhitlik firmaları lehine yurtdışı işveren ihale makamına ya da işveren makamın bankasına muhatap;


 • Geçici teminat mektubu,

 • İhalenin müteahhit firma tarafından kazanılması halinde kesin teminat mektubu,

 • İşverenin müteahhit firmaya avans şeklinde yapacağı ödemelerin geri ödeme garantisi olarak avans teminat mektubu,
  talepleri karşılanabilecektir.

(*) Türk Eximbank tarafından değerlendirilerek kredibilitesi uygun bulunan ve işlem limiti tahsis edilen 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesindeki bankalar.

Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD Doları'nı aşmayacaktır.

Herhangi bir firmanın belirli bir andaki riskinin tesbitinde, müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınacaktır.

c) Döviz Kazandırıcı Hizmet Kapsamındaki Krediler


 1. Uluslar arası Nakliyat Pazarlama Kredileri

  1. Karayolu : Uluslararası karayolu nakliyat firmalarının finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir. Bir önceki takvim yılı itibariyle navlun faturaları toplamı 500.000.-ABD Doları üzerinde olan, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, C-2 yetki belgesi bulunan Türkiye’de yerleşik uluslararası karayolu nakliyat firmaları bu krediden faydalanabilir.

b. Denizyolu : Uluslararası denizyolu nakliyat firmalarının finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir. Bir önceki takvim yılı itibariyle navlun faturaları toplamı 1.000.000.-ABD Doları üzerinde olan, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi bulunan, Türk Gemi Sicili’ne kayıtlı gemiler ve/veya yabancı bayraklı gemilerin kiralanması yoluyla hizmet ihracı yapan Türkiye’de yerleşik uluslararası denizyolu nakliyat firmaları bu krediden faydalanabilir.


 1. Yüklə 344,92 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə