Mevzuatı Geliştirme ve Ya- yın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜtme ve idare böLÜMÜ Karar Sayısı: 92/2926Yüklə 229,05 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü229,05 Kb.
#24075

T.C
RESMİ GAZETE

group 113Kuruluş tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336) 7 Ekim 1920
Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Ya- yın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 92/2926

20 Mayıs 1992

ÇARŞAMBA

Sayı: 21233

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 31 Mayıs 1985 tarihinde hazırlanan ve 27 Nisan 1989 tarihinde yürürlüğe giren ekli “Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşması (AGC)”na katılmamız; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/3/1992 tarihli ve EIUK-174-1949 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TURGUT ÖZAL

Süleyman DEMİREL
Başbakan

E.İNÖNÜ
DevletBak. ve Başb.Yrd.

I. TEZ
Devlet Bakanı

O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı


T.AKYOL
Devlet Bakanı V.

N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı


E.CEYHUN Devlet Bakanı V.


A.GÖNEN Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN Devlet Bakanı
Ş.ERCAN Devlet Bakanı
İ.SEZGİN İçişleri Bakanı

V.N.CEVHERİ Devlet Bakanı


T.AKYOL Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU Devlet Bakanı
M.BATALLI Devlet Bakanı
H.ÇETİN Dışişleri Bakanı

Cumhurbaşkanı

E.CEYHUN Devlet Bakanı


G.ERGENEKON Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ Devlet Bakanı
M.S.OKTAY Adalet Bakanı
S.ORAL
Maliye ve Gümrüm Bak.

K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı

Y.TOPÇU Ulaştırma Bakanı


M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı

A.ATEŞ Turizm Bakanı

O.KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı
N.CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı

E.FARALYALI


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı

V.TANIR Orman Bakanı

Y.AKTUNA Sağlık Bakanı
İ.TEZ
ÇalışmaveSosyal Güvenlik Bak.V.

D.F.SAĞLAR Kültür Bakanı


B.D.AKYÜREK
Sanayi ve Ticaret Bakanı

AVRUPA EKONONÎK KOMİSYONU İÇ ULAŞIM KOMİTESİ

ULUSLARARASI ANA DEMİRYOLU HATLARI AVRUPA ANLAŞMASI (AGC)

31 MAYIS 1985 TARİHİNDE CENEVRE’DE YAPILMIŞTIR. Uluslararası Ana Demiryolu Haltı Avrupa Anlaşması (AGC)

AKİT TARAFLAR,
Avrupa’deki uluslararası demiryolu trafiğinin kolaylaşması ve gelişmesi ihtiyacının bilincinde olarak,
Avrupa Ülkeleri arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak için gelecekteki uluslararası trafiğin ihtiyaçlarına uygun olarak demiryolu hatlarının gelişmesi ve yapımı için koordine olmuş bir plan ortaya koymanın gerekli olduğunu gözönünde bulundurarak şunlara karar vermiştir:
Uluslararası E-Demiryolu Şebekesinin Tanımı ve Uygulanması
Madde 1
Akit taraflar burada daha sonradan değinileceği üzere önerilen demiryolu şebekesi “Uluslar arası E-Demiryolu Şebekesi”ni kabul etmiş ve bu anlaşmanın Ek I’in de kendi ilgili yönetmelikleriyle bağlantılı olarak ulusal programları çerçevesinde üstlenmeyi istedikleri uluslar arası düzeyde önem taşıyan demiryolu hatlarının yapımı ve gelişmesi için koordine olmuş bir plan olarak tanımlanmıştır.
Madde 2
Uluslararası E-Demiryolu şebekesi ana hatlardan ve tamamlayıcı hatlardan kurulu bir sistemden oluşur. Ana hatlar halihazırda çok yoğun uluslararası trafiğin gerçekleştirildiği yakın gelecekle çok yoğun trafiğin beklendiği “ana demiryolu aksları”dır; tamamlayıcı hatlar halen ana hatlar şebekesini tamamlıyor olup, daha uzak bir gelecekte çok yoğun uluslar arası demiryolu trafiğinin gerçekleştirileceği hatlardır.
Uluslararası E-Demiryolu Şebekesinin Hatlarının Geliştirilmesi
Madde 3
Madde 2’de geçen ana hatlar Uluslararası E-Demiryolu Şebekesi bu Anlaşmanın Ek II’sinde belirtilen özelliklere uymaktadır veya ulusal programlarına uygun olarak sürdürülecek gelecekteki gelişme çalışmalarıyla ve bu ekin katkılarıyla uygun halen getirilecektir.
Yeddi-Emin Tayini
Madde 4
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Anlaşmanın yeddi-eminidir.
Anlaşmanın İmzalanması Anlaşmaya Taraf Olma Prosedürü
Madde 5
1 Bu Anlaşma Cenevre’de ya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna üye olan devletler ya da 1 Eylül 1985’ten 1 Eylül 1986’ya.kadar geçerli olan komisyon şartnamesinin 8. paragrafına uygun olarak Komisyona danışman olarak kabul edilen ülkelerin imzasına açılacaktır.
2 — Bu Devletler Anlaşmaya şu şekilde taraf olabilirler;
a) Tasdik, kabul veya onaylamanın takip edeceği bir imza; veya

b) Resmi kabul yoluyla
3 Tasdik, kabul, onay veya resmi kabul Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde gerekli ve uygun şekilde düzenlenmiş resmi belgenin verilmesiyle geçerli olacaktır.
Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi
Madde 6
1 Bu Anlaşma, Uluslararası E-Demiryolu şebekesinin onay belgesini atan en az dört ülkenin topraklarını bir ya da daha çok bu hattı birbirine devamlı surette bağlaması halinde sekiz devletin hükümetlerinin tasdik, kabul, onay veya resmi kabul belgesi sunmasından 90 gün sonra yürürlüğe girer. Eğer bu koşul gerçekleşmemişse, anlaşma belirtilen koşulun gerçekleşmesi için tasdik, kabul, onay veya resmi kabul belgesinin sunulmasından 90 gün sonra yürürlüğe girer.
2 Paragraf 1’de belirtildiği üzere 90 günlük sürenin başlamasından itibaren tasdik, kabul, onay veya resmi kabul belgesi alan her devlet için, anlaşma adı geçen belgenin sunulma tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girer.
Anlaşmaya Başvurma Kısıtları
Madde 7
Bu Anlaşmadaki hiçbir şey akit taraflardan birini dış ve iç güçvenliği için gerekli olduğundan Birleşmiş Milletler Aklinin koşullarına uygun ve durumun gerektirdiği zorunluluklarla sınırlı bir harekette bulunmasından alıkoyar şeklinde yorumlanmamalıdır. Böyle geçici olması gereken önlemler hemen yeddi emine bildirilmeli ve tabiyeti belirtilmelidir.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 8
1 Bu anlaşmanın yorumu ve uygulamasıyla ilgili ve ihtilaf halindeki tarafların görüşmeler yoluyla sorunlarını halledemedikleri veya ihtilaf halindeki akit taraflardan birinin istemesi halinde hakemlik için diğer yollara başvurulmasıyla iki veya daha fazla akit taraf arasındaki ihtilaf bu amaca yönelik olarak, ihtilaf halindeki taraflar arasındaki karşılıklı anlaşmayla seçilen bir veya daha fazla hakeme sunulur. Eğer hakemlik talebinden 3 ay içinde taraflar hakem veya hakemlerin seçiminde anlaşmazlığa düşerlerse, taraflardan herhangi biri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden anlaşmazlığın iletileceği tek bir hakem seçmesini talep edebilir.
2 Bu maddenin 1. paragrafına göre belirlenen hakem veya hakemlerin kararı anlaşmazlıktaki tarafları bağlayıcı olacaktır.
Madde 8 ile ilgili Açıklama
Madde 9
Bütün ülkeler bu anlaşmayı imzalarken veya tasdik, kabul, onay veya resmi onay belgesini sunarken, bu maddenin 8. maddesinin bağlayıcı olmadığını açıklayabilir.
Asıl Metnin Değiştirilmesi Prosedürü
Madde 10
1 — Bu anlaşmanın asıl metni bu maddede tanımlanan prosedürlerden biriyle değiştirilebilir.
2 a) Akit taraflardan birinin talebi üzerine, anlaşmanın asıl metniyle ilgili önerdiği herhangi bir değişiklik Avrupa Ekonomik Komisyonunun Demiryolu Taşımacılığıyla ilgilenen çalışma grubu tarafından ele alınacaktır.
b) Mevcut ve oy kullanan üyelerin çoğunluğunun üçte ikisi kabul ederse ve eğer bu çoğunluk

mevcut ve oy kullanan akit tarafların üçte ikisini kapsıyorsa, değişiklik Genel Sekreter tarafından kabul edilmek üzere tüm akit taraflara bildirilir.


c) Eğer değişiklik akit tarafların üçte ikisi tarafından kabul edilirse, Genel Sekreter durumu tüm akit taraflara bildirir ve değişiklik bunun bildirilmesinden 12 ay sonra yürürlüğe girer. Değişiklik yürürlüğe girmeden önce değişikliği kabul etmediğini açıklayan akit taraflar hariç, diğer tüm taraflar için yürürlüğe girer.
3 Akil tarafların en az üçte birinin talep etmesi üzerine, madde 5’te belirtilen ülkelerin davet edileceği bir konferans Genel Sekreter tarafından toplanabilir. Bu maddenin paragraf 2 (a) ve (b) altparagraflarında açıklanan prosedür böyle bir konferansın tetkikine sunulacak her turlu değişiklik nispetinde uygulanacaktır.
Ek 1’i Değiştirme Prosedürü
Madde 11
1 — Bu Anlaşmanın Ek 1’i bu maddede açıklanacağı şekilde değiştirilebilir.
2 Akit taraflardan birinin talebi üzerine, bu Anlaşmanın Ek 1’inde önerilen herhangi bir değişiklik Avrupa Ekonomik Komisyonunun Demiryolu Taşımacılığıyla ilgilenen çalışma grubu tarafından ele alınacaktır.
3 — Eğer bu mevcut ve oy kullanan üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilirse ve eğer bu çoğunluk mevcut ve oy kullanan akit tarafların çoğunluğunu içeriyorsa, değişiklik Genel Sekreter tarafından doğrudan doğruya ilgili Akit tarafların yetkili idarelerine iletilir.
Aşağıdakiler doğrudan doğruya ilgili Akit taraflar olarak kabul edilir:
(a) Yeni bir ana hattın kullanıma girmesi veya mevcut bir ana hattın değiştirilmesi durumunda o hattın geçtiği herhangi bir Akit taraf;
(b) Yeni bir tamamlayıcı hattın dahil edilmesi veya mevcut bir tamamlayıcı hattın değiştirilmesi durumunda yeni veya tadil edilmiş ana haltın bağlı olduğu hatlar veya uluslar arası ana hatların bölgesinden geçtiği talepte bulunan ülkeye bitişik herhangi bir Akit Taraf: Ana hattında veya yukarıda belirtilen hatlarında önerilen ferry hizmetinin terminal noktaları ilgili bölgelerinde olan iki Akit Taraf da bu paragrafın amacı itibariyle bitişik (komşu) olarak kabul edilirler.
4 Bu maddenin 3. paragrafına göre iletilen her türlü önerilmiş değişiklik bildirilmesinden sonra 6 ay içinde doğrudan ilgili Akit tarafların yetkili idarelerinden hiçbiri Genel Sekretere değişiklikle ilgili itirazlarını bildirmezlerse kabul edilir. Eğer Akit taraflardan birinin idaresi kendi milli kanunları, anlaşmayı özel bir makamın tasdiğine veya idari organın kabulüne tabi tutmaya mecbur kalıyorsa, yetkili idare bu Anlaşmanın Ek 1’indeki değişikliği kabul etmiş olarak görülmez ve önerilen değişiklik söz konusu yetkili idare Genel Sekreteri gerekli yetki veya onayı aldığını bildirmedikçe kabul edilmez. Eğer böyle bir bildiri önerilen değişikliğin sözü geçen yetkili idareye bildirilmesini takip eden 18 ay içinde yapılmazsa veya eğer, yukarıda belirtildiği üzere 6 ay içinde doğrudan ilgili Akit Tarafın yetkili idaresi önerilen değişikliğe itirazda bulunursa, o değişiklik kabul edilmemiş olur.
5 Kabul edilen her tür değişiklik Genel Sekreter tarafından bütün Akit taraflara bildirilir ve bildirilmesinden üç ay sonra tüm Akit taraflar için yürürlüğe girmiş olur.
Ek 11’yi Değiştirme Prosedürü
Madde 12
1 — Bu anlaşmanın Ek 11’i bu maddede açıklanan prosedüre göre değiştirilebilir.

2 Akit taraflardan birinin talebi üzerine, bu Anlaşmanın Ek Il’sinde önerilen herhangi bir değişiklik Avrupa Ekonomik Komisyonunun Demiryolu Taşımacılığıyla ilgilenen çalışma grubu tarafından ele alınacaktır.
3 — Eğer bu mevcut ve oy kullanan üyelerin çoğunluğu tarafından benimsenmişse ve eğer bu çoğunluk mevcut oy kullanan akit tarafların çoğunluğunu içeriyorsa, değişiklik kabul edilmek üzere genel sekreter tarafından bütün Akit tarafların yetkili idarelerine bildirilir.
4 Değişiklik bildiri tarihini takiben 6 ay içinde Akit tarafların yetkili idarelerinin üçte birinden daha azının genel sekretere değişikliğe karşı itirazlarını belirtmeleri halinde kabul edilir.
5 Kabul edilen her türlü değişiklik genel sekreter tarafından bütün Akit taraflara bildirilir ve bildirilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Anlaşmanın Eklerinde önerilen Değişikliklerin iletileceği idarenin Adresinin Bildirilmesi
Madde 13
Her devlet bu Anlaşmayı imza, tasdik, kabul, onay veya resmi kabul ederken 11 ve 12. maddelere uygun olarak Anlaşmanın ekleri için önerilen değişikliklerin iletileceği idarenin adı ve adresini genel sekretere bildirirler.
Anlaşmanın Feshi ve Geçerliliğinin Askıya Alınması
Madde 14
Her Akit Taraf bu Anlaşmayı genel sekretere yazılı bir bildiri göndererek feshedebilir, fesih olma durumu böyle bir bildirinin genel sekretere ulaşma tarihinden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
Madde 15
Bu Anlaşmanın uygulanması, birbirini takip eden 12 ayda bütün dönemler için Akit tarafların sayısı sekizden az olursa askıya alınabilir.
Bu Anlaşma, tam yetkilendirilmiş yetkili kişilerin şahitliğinde imzalanmıştır.
Herbiri birbirine eşit, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde tek nüsha halinde 31 Mayıs 1985 tarihinde Cenevre’de imzalanmıştır.
EK I
BAŞLICA ULUSLARARASI ÖNEM TAŞIYAN DEMİRYOLU HATLARI Başlıca uluslararası önem taşıyan hatların sıralanması

1. A-sınıfı hat olarak adlandırılan referans ve ara hatları da kapsayan ana hatların iki basamaklı rakamları vardır; B-sınıfı olarak adlandırılan tamamlayıcı hatların üç basamaklı rakamları vardır.
2. Kuzeyden güneye giden referans hatların batıdan doğuya doğru artan sonu 5’le biten iki basamaklı tek sayılı rakamları vardır. Doğudan batıya giden referans hatlarının kuzeyden güneye doğru artan ve sonu 0’Ia biten iki basamaklı çift sayılı rakamları vardır.
3. B-sınıfı hatların üç basamaklı rakamları vardır. İlk basamak, ilgili B hattının kuzeyindeki en yakın referans hattının, ikinci basamak B hattının batısındaki en yakın referans hattının ve üçüncü de seri numarasıdır.

Kuzey-Güney

DEMİRYOLU HATLARININ LİSTESİ I. Avrupa Düzeyinde hatların sıralanması

E 03 Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast-Dublin-Holyhead-Crewe-Loudon-Folkestone-Dover


E 05 Lisboa-Coimbra-Vilar-Formoso-Fuentes de Onoro-Medina del Campo-Burgos-Irun- Bordeaux-Paris
E 07 Paris-Bordeaux-Hendaye-Irun-Burgos-Avila -Madrid
freeform 119Aranda de Duero
E 051 Calais-Paris
E 053 Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras
E 15 Amsterdam-DenHaag-Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Bruxelles-Quevy- Feignies-Aulnoye-Paris-Dijon -Lyon-Avignon-Tarascon- Marseilee

freeform 120Le Creusot
E 23 Dunkerque-Auynoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey-Dijon- Vallorbe-Lausanne-Brig

E 27 Liege-Gouvy-Troisvierges-Luxembourg


E 35 Amsterdam-Utrecht-Arhem-Emmerich-Duisbourg-Düsseldorf-Köln-Mainz- Mannheim-Karlsruhe-Basel-Olten-Chiasso-Milano-Bologna-Firenze-Rome Napoli- Salerno-Messina

E 43 Frankfurt (M)-Heidelberg-Bruchsal- Stuttgard-Ulm-Augsburg-München-Freilassing- Salzburg


Mannheim
E 45 Oslo-Kornsjo-Göteborg-Helsingborg-Helsingor-Kobenhavn-Nykobing-Rodby- Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg-Augsburg-München- Kufstein-Wörgl-Innsbruck-Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari

E 451 Nürnberg-Passu-Wels


E 51 Gedser-Rostock-Berlin/Seddin-Leipzing-Plauen-Gutenfurst-Hof-Nürnberg
E 53 Helsingborg-Hassleholm
E 530 Nykobing-Gedser
E 55 Stockholm-Hassleholm-MAlmö-Trelleborg-Sassnitz-Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin- Dresden-Bad Schandau-Decin-Praha

Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Arnoldstein- Tarvisio-Udine-Venezia- Bologna

E 551 Praha-Horni-Dvoriste-Summerau-Linz-Selzthal-St.Michael
E 59 Malmö-Ystad-Swinoujcie- Szczecin-Kostrzyl-Gora-Wroclaw-Chalupki


E 61 Stockholm-Hassleholm-MAlmö-Trelleborg-Sasnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin- Dresden-Bad Schandau-Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-Bratislava-Komarno- Kamarom-Budapest

E 63 Zilina-Bratislava


E 65 Gdynia-Gdansk-Warszawa-Katowicw-Zebrzydowice-Petrovice u Karvine-Ostrava- Breclav-Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka

E 67 Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass-Maribor-Zidani-Most


E 69 Budapest-Murakeresztur-Kotoriba-Pragersko-Zidani-Most-Ljubljana-Divaca-Koper
E 71 Budapest-Murakeresztur-Gyekenyes-Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka
E 751 Zagreb-Sunja-Kinin-Perkovic-Split
Sibenik
freeform 121E 771 Subotica-Vinkovci-Strizivojna-Vrpoje-Sarajevo-Kardeljevo
E 79 Beograd-Bar

freeform 122E 85 Budapest-Kelebia-Subotica-Beograd-Nis -Skopje-Gevgelia-Idomeni-Thessa- loniki-Athinai

E 851 Lvov-Vadul Siret-Vicsani-Pascani


E 853 Larissa-Volos
Kraljevo

E 855 Sofia-Kulata-Promachon-Thessalonoki


E 95 Moskva-Kiev-Benderi-Ungeni-lasi-Pascani-Buzau-Ploiseti-Bucuresti-Bidele-Giurgiu
Ruse-Gorna-Dimitrovgrad
E 951 Sindel-Karnobat
Batı-Doğu
E 10 Oostende-Bruxelles-Liege-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück- Bremen-Hamburg-Lübeck-Hanko-Helsinki-Riihimaki-Kouvola-Vainikkala-Luzhaike- Leningrad-Moskva

E 16 London-Harwich-Hoek van Holland-Rotterdam-Utrecht


E 18 Hamburg-Buchen-Schwanheide-Berlin/Seddin
E 20 Oostende-Bruxelles-Liege-Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt- Marienborn-Berlin/Seddin-Frankfurt (O)-Kunowice-Poznan-Warzawa-Terespol-Brest- Moskva

E 22 Zeebrugge-Brugge


E 30 Dresden,Görlitz-Zgorzelec- Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka-Mostiska- Lvov-Moskva

E 32 Frankfurt-Hanau-Flieden-Bebra-Gerstungen-LeizingE 40 Le Havre-Paris-Lerouville-Onville-Metz-Remilly-Forbach-Saarbrücken-Ludwingshafen- Mannheim-Frankfurt(M)

Gemünden-Nürnberg-Schirnding-Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Ostava-Zilina-Propad


Tatry-Kosice-Cierne- n.T.-Cop-Lvov
E 400 Frankfurt (M)-Gemünden
E 42 Paris-Leroville-Nancy-Sarrebourg-Reding-Strasbourg-Kehl-Appenweier-Karlsruhe- Mühlacker-Stuttgart

Offenburg


E 46 Mainz-Frankfurt (M)
E 50 Paris-Culoz-Geneca-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs-Innsbruck-Wörgl-Kufstein (Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-Linz-Wien-Hegyeshalom-Budapest-Miskole Schwarzach St.Veit

Nyiregyhaza-Zahony-Cop-Lvov-Kiev-Moskva


E 502 Bischofshofen-Selzthal
E 52 Bratislava-N Zamky-Sturovo-Szob-Budapest-Cegled-Szolnok-Debrecen-Nyiregyhaza
E 54 Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti
E 56 Budapest-Rakos-Ujszasz-Szolnok-Lököshaza-Curtici-Arad-Timisoara-Craiova- Bucuresti

E 560 Buzau-Galati-Reni-Benderi


E 562 Bucuresti-Costanta
E 66 Beograd-Vrsac-Stamora-Morevita-Timisoara
E 660 Ruse-Kaspican
E 680 Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspican-Sindel-Varna
E 70 Paris-MAcon-Amberieu-Culo-Modane-Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa
Opicina-Sezana-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb-Beograd-Nis-Dimitrovgrad-Dragoman- Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad-Kapıkule-İstanbul-Haydarpaşa-Ankara

E 700 Lyon-Amberieu


E 702 Ankara-Kapıköy-(Razi(İran))
E 704 Ankara-Nusaybin-(Karnichli(Suriye)-Tel Kotchek(Irak)) E 72 Torino-Genova

E 720 Plovdiv-Zimnitza-Karbonat-Burgas


E 90 Lizboa-Entrocamento-Valecia de Alcantara-Madrid-Barcelona-Port Bou-Cerbere- Narbonne-Tarascan-Marseille-Menton-Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma

II. Ülkeler Düzeyinde Hat Sayısı* (1) Portekiz

E 05 (Fuentes de Onoro-) Vilar Formoso-Coimbra-Lisboa


E 90 Lisboa-Entrocamento-Marvao-(Velencia de Alcantara)
freeform 123Listedeki şehirlerde parantez içinde verilen istasyonlar, ya diğer güzergah ya da ilgili ülkelerin sınırları dışındadır.

(2) İspanya
E 05 (Hendaye-)Irun-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Onoro (-Vilar Formoso) E 07 (Hendaye-)Irun-Burgos-Avila -Madrid

Aranda de Duero


E 053 Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras
E 90 (Marvao-) Valencia de Alcantara-Madrid-Barcelona-Port Bou(-Cerbere)
(3) İrlanda
E 03 (Larne-Belfast)-Dublin
(4) İngiltere
E 03 Glasgow-Strantae-Larne-Belfast-Holyhead-Crewe-London-Folkestone-Dover
E 16 London-Harwich (-Hoek Van Holand)
(5) Fransa
E 05 Paris-Bordeaux-Hendaya(-Irun) E 051 Calais-Paris

E 07 Paris-Bordeaux-Hendaya(-Irun)


freeform 124E 15 (Quevy) Feignies-Aulnoye-Paris-Dijon -Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille
Le Creusot
E 23 Durkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey-Dijon
(-Vellorbe)
E 25 (Bettembourg-)Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse(-Basel)
E 40 Le Havre-Paris-Lerouville-Onville-Metz-Remilly-Forbach(Saarbrücken) E 42 Paris-Lerouville-Nancy-Sarrebourg-Reding-Strasbourg(-Kehl)

E 50 Paris-Cloz(Geneve)


E 70 Paris-Macon-Emberieu-Culoz-Modane(-Torino) E 700 Lyon-Amberieu

E 90 (Port Bou-)Cerbere-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton-(Ventigmiglia)


(6) Hollanda
E 15 Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosendal(-Antwerpen) E 35 Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich)

E 16 (Harwich-) Hoek Van Holland-Rotterdam-Utrecht(7) Belçika
E 10 (_)ostende-Bruxelles-Liege(-Aachen)
E 15 (Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quevy(-Feignies) E 25 Bruxelles-Arlon-Sterpenich(-Kleinbettingen)

E 27 Liege-Gouvy(-Aachen) E 22 Zeebrugge-Brugge(8) Lüksemburg
E 25 (Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg(-Thionville) E 27 (Gouvy-) Troisvierges-Luxembourg

(9) Federal Almanya Cumhuriyeti
E 35 (Arnhem-) Emmerich-Duisburg-Düsseldorf-Köln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe
(-Basel)
freeform 125E 43 Frankfurt (M) Heidelberg-Bruchsal-Stuttgard-Ulm-Ausburg- München-Freilassing- (-Salburg) Manheim

E 45 (Rodby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg-Augsburg- München-Kuftstein(-Wörgl)

E 451 Nürnberg-Passau(-Wels)
E 51 (Gutenfürst-) Hof-Nürnberg
E 10 Liege-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen-Hamburg- Lübeck (-Hanko)

E 18 Hamburg-Büchen(-Schwanheide)


E 20 (Liege-) Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt(-Marienborn) E 32 Frankfurt-Hanau-Flieden-Bebra(-Gerstungen)

E 40 (Forbach-)Saarbrücken-Ludwigshafen-Manheim-Frankfurt-(M)-Gemünden-Nürnberg- Schirding-(Cheb)


E 400 Frankfurt(M)-Gemünden
freeform 126E 42 (Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Müchlacker-Stuttgart
Offenburg
E 46 Mainz-Frankfurt (M)
(10) İsviçre
E 23 (Dijon-)Vallorbe-Lausanne-Brig
E 25 (Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossola) E 35 (Karlsruhe-)Basel-Olten-Chiasso (-Milano)

E 50 (Culoz-) Geneve-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs(-Innsbruck)(11) İtalya
E 25 (Brig-) Domodossola-Rho-Milano-Genova
E 35 (Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Salerno-Messina E 45 (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari E 55 (Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna

E 70 (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Triezte-Villa Opicina(-Sezana) E 72 Torino-Genova

E 90 (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livarno-Roma
(12) Norveç
E 45 Oslo-(-Kornsjo)
(13) İsveç
E 45 (Kornsjo)-Göteborg-Helsingborg(-Helsingor) E 53 Helsinborg-Hassleholm

E 55 Stockholm -Hassleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen) E 59 Malmö-Ystad(-Szczecin)

E 61 Stockholm-Hassleholm-Malmö-Trelleborg(-Sassnitz Hafen)
(14) Danimarka
E 45 (Helsinborg-)Helsingor-Kobenhavn-Nykobing-Rodby-(Puttgarden) E 530 Nykobing-Gedser(-Rostock)

(15) Avusturya
E 43 (Freilassing-) Salzburg
E 45 (Munchen-) Kufstein-Wörgl-Innsbruck (-Brennero) E 451 (Nürnberg-Paasu)-Wels

E 55 Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio) E 551 (Horni-Dvoriste-)Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael

E 65 (Breclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d Mur-Klagenfurt-Villach- Rosenbach (-Jesenice)

E 67 Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Straa (-Sentilj)


freeform 127E 50 (Buchs-) Innsbruck-Wörgl-Kusftein(-Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-Linz
Schwarzach St.Veit
Wien (-Hegyeshalom)
E 502 Bischofshofen-Selzthal
(16) Demokratik Almanya Cumhuriyeti
E 51 (Gedser-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen Gutenfürst (-Hof)
E 55 (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau (-Decin)

E 61 (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau (-Decin) E 18 (Büchen-)Schwanheide-Berlin/Seddin

E 20 (Helmstedt-) Marienborn-Berlin/Seddin-Frankfurt (O) (-Kunowice) E 30 Dresden-Görlitz (-Zgorzefec)

E 32 (Bebra-) Gerstungen-Leipzig


(17) Polonya
E 59 Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyn-Ziecona Gora-Wroclaw-Opole-Chalupki
E 65 Gdynie-Gdansk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice (-Petrovice U.Karvine) E 20 (Frankfurt (O))-Kunowice-Poznan-Warszawa-Terespol(Brest)

E 30 (Görlitz-) Zgorzelec-Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka(-Motiska)


(18) Çekoslavakya
E 55 (Bad Schandau-) Decin-Praha
E 551 Praha-Horni Dvoriste (-Summerau)
E 61 (Bad Schandau-) Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-Bratislava-Komarno-Kamarom
E 63 Zilina-Bratislava
E 65 (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karvine- Ostrava-Breclav(-Bernhardstahl)
E 40 (Schirnding-) Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Ostrava-Zilina-Poprad Tatry-Kosice-Cierna N.
Tis.(-Cop)
E 52 Bratislava-N.Zamky-Sturovo(-Szob)
(19) Macaristan
E 61 (Komarno)-Kamarom-Budapest
E 69 Budapest-Murakeresztur (-Kotoriba) E 71 Budapest-Kelebia (-Subotica)

E 50 (Wien) Heygeshalom-Budapest-Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony (Cop) E 52 (Sturovo)-Szob-Budapest-Celged-Szolnok-Debrecen-Nyiregyhaza

E 56 Budapest-Rakos-Ujszasz-Szolnok-Lököshaza(-Curtici)
(20) Yugoslavya
E 65 (Rosenbach)-Jesenice-Ljubljana-Rijeka
E 67 (Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most
E 69 (Murakeresztur-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divaca-Koper
E 71 (Gyekenyes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka
freeform 128E 751 Zagreb-Sunja-Knin-Perkovic-Split
Sibenik
E 771 Subotica-Vinkovci-Strizivojna-Vrpolje-Sarajevo-Kardeljevo
E 79 Beograd-Bar

freeform 131E 85 (Kelebia-) Subotica-Beograd-Nis -Skopye-Gevgelia-(-Idomeni) Kraljevo

E 66 Beograd-Vrsac (-Stamaro Moravita)


E 70 (Villa Opicina-Sezena-Ljubljana-Zidani Most-Zareb-Beograd-Nis-Dimitrovgrad
(-Dragoman)
(21) Yunanistan
E 85 (Gevgelia)-Idomeni-Thessaloniki-Athinai
E 853 Larissa-Volos
E 855 (Kulata-) Promachon-Thessaloniki
(22) Romanya
E 851 (Vadul Siret-) Viscani-Pascani
E 95 (Ungeni-) Lasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu (-Ruse) E 54 Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti

E 56 (Lököshaza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti


E 560 Buzau-Galati (-Reni-Benderi) E 562 Bucuresti-Costanta

E 66 (Vrsac-) Stamora Moravita-Timisaora


(23) Bulgaristan
E 95 (Giurgiu-) Ruse-Gorna-Dimitrovgrad
E 951 Sindel-Karbonat
E 660 Ruse-Kaspican
E 680 Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspican-Sindel-Varna
E 70 (Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad (-Kapıkule) E 720 Plovdiv-Zimmitza-Karbonat-Burgas

E 855 Sofia-Kulata(-Promachon)


(24) Finlandiya
E 10 Hanko-Helsinki-Riihimaki-Kouvola-Vainikkale(-Luzhaika)
(25) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
E 851 Lvov-Vadul Siret (-Vicsani)
E 95 (Iasi-) Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moskva
E 10 (Vainikkala-)Luzhaika-Leningrad-Moskva
E 20 (Terespol-) Brest-Moskva
E 30 (Medyka-)Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva
E 40 (Cierna N. Tis-) Cop-Lvov
E 50 (Zahony-) Cop-Lvov-Kiev-Moskva

E 560 (Galati-)reny-Benderi


(26) Türkiye
E 70 (Svilengrad-)Kapıkule-İstnabul-Hayparpaşa-Ankara
E 702 Ankara-Kapıköy (Razi(İran))
E 704 Ankara-Nuseybin-(Kamichli(Suriye) -Tel Kotchek(Irak))
EK II
Uluslararası Ana Demiryolu Hatlarının Teknik özellikleri
Ön Bilgiler
Parametreler tablo l’de özetlenmiştir.
Tablo 1 A sütununda gösterilen değerler ulusal demiryolu geliştirme planlarıyla ilişkili olarak ulaşılacak önemli hedefler olarak ele alınmalı ve bu değerlerden her türlü sapma durumu istisna olarak görülmelidir.
Hatlar iki ana gruba ayrılmaktadırlar.
(a) Mevcut hatlar, uygun olduğu yerlerde geliştirilmeye müsait olan hatlardır; Çoğunlukla bunların örneğin geometrik özelliklerini değiştirmek güç ve bazen de imkansızdır ve bu tip hatlar için ihtiyaç duyulan şeyler hafifleülmelidir;
(b) Yapılacak Yeni Hatlar, belirli ekonomik limitler içinde özel geometrik özellikler serbestçe seçilebilir.
Bunları da iki alt sınıfa ayırmak gerekir:
(i) Sadece yolcu trafiği için olacak hatlar (yük trafiği hariç);

(ii) Hem yolcu hem de yük hizmetleri için karışık veya kombine trafik hatları. Kullanılan parametreler teknik gelişmeyi engellememektedir: Bunlar minimum ihtiyaç duyulan

ölçülerdir. Bir demiryolu şebekesi eğer uygun olduğunu düşünüyorsa daha iddialı parametreler kullanabilir.


Benzer şekilde, uygun olduğu yerlerde tablo l’de verilen spesifikasyonlar demiryolu şebekesinin entegral kısımları olan feribot hizmetlerine de uygulanır.
Tablo 1
Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Altyapı Parametreleri

A
Altyapı ihtiyaçlarını iyileştirilecek veya yeniden

yapılacak hatlarB
Yeni hatlar
Yanlızca
Yolcu trafiği

B2

Yolcu ve yük trafiği1- Yol sayısı2

2

2- Araç yükleme gabarisi

UIC*_/B

UIC CI

UIC CI

3- Yol merkezleri arasındaki


minimum mesafe

4.0 m

4.2 m

4.2 m

4- Nominal minimum hız

160 km/s

300 km/s

250 km/s

5- Dingil basıncı için verilen

ağırlık:
Lokomutifler (200 km/s dan

yavaş)

22.5 ton22.5 ton

Ray otobüsü ve diziler


(300 km/s dan yavaş)

17 ton

17 ton

17 ton

Yolcu vagonları

16 ton16 ton

Yük vagonları (100 km/s


dan yavaş)

20 ton22.5 ton

(120 km/s dan yavaş)

20 ton20 ton

(140 km/s dan yavaş)

18 ton18 ton

6- Lineer metre başına düşenizin verilen ağırlık

8 ton8 ton

7- Deneme treni (köprü dizaynı)

UIC 71UIC 71

8- Maksimum rampa35 mm/m

12.5 mm/m

9- Ana istasyonlarda minimum


peron uzunluğu

400 m

400 m

400 m

10- Minimum kullanılan yan
hat uzunluğu

750 m750 m

11- Hemzemin geçit

yok

yok

yok

1. Hat Sayısı
Uluslararası ana hatlar yüksek kapasite sağlamalı ve dakik bir işletme zamanlamasını mümkün kılmalıdır.
Genel olarak bu iki koşulu birden yerine getirmek en az çift hat bulunan güzergahlarda mümkündür.
2. Araç yükleme gabarisi
Bu uluslararası ana hatlar için asgari yükleme gabarisidir.
Yeni hatlarda, yüksek bir yükleme gabarisinin kabul edilmesi ile normal olarak yalnızca küçük bir marjinal yatırım maliyeti tahakkuk etmektedir ve bu nedenle UIC Cl gabarisi seçilmiştir.
CI gabarisi örneğin şu olanaklara izin vermektedir:
Yükleme yüksekliği ray seviyesinden itibaren 60 cm. olan özel vagonlar üzerinde Avrupa karayolu yükleme gabarisine uygun (yükseklik 4 m, genişlik 2,5 m) karayolu eşya taşıma araçları ve araç dizilerinin (treylerli kamyon, mafsallı araç, tır çekici ve yarım treyler) taşınması;
Normal bojili çukur vagonlar üzerinde 2,5 m. genişliğinde 4 m. yüksekliğinde normal karayolu yarım treylerlerinin taşınması;
Normal platform vagonlar üzerinde 2,44 m genişliğinde 2.9 m yüksekliğinde ISO konteynerlerinin taşınması;
Normal platform vagonlar üzerinde 2.5 m genişliğinde hareketli kasalar taşınması.
Dağlık bölgelerden geçen (örneğin Pireneler, Massif Central, Alpler, Jura, Apeninler, Karpatlar)

mevcut hatlarda Teknik birim yükleme gabarisine veya hat merkezinde biraz daha yüksek

gabarilere uygun birçok tüneller bulunmaktadır. Bunu, UIC Cl gabarisine uydurmak üzere artırnak hemen hemen her durumda ekonomik ve mali açıdan imkansızdır.
Bu nedenle örneğin aşağıdaki olanaklara izin verdiğinden UIC B gabarisi seçilmiştir:
Yükleme yüksekliği ray seviyesinden 1.18m olan düz konteyner vagonları üzerinde 2.44m genişliğinde ve 2.90 m yüksekliğinde İSO konteynerlerinin taşınması;
Normal platform vagonlar (yükleme yüksekliği 1.246m) üzerinde 2.5m genişliğinde ve 2.6m yüksekliğinde hareketli kasaların taşınması;
Çukur vagonlar üzerinde yarım treylerlerin taşınması.
Mevcut Uluslararası ana hatların çoğu asgari UIC B gabarisindedir. Diğerlerinde ise hatları bu standart’a yükseltmek normal olarak büyük yatırımlara ihtiyaç göstermez.
3. Hat merkezleri arasındaki asgari mesafe
Bu, istasyonlar dışındaki çift hatlı ana hatlarda, hat merkezleri arasındaki asgari mesafedir. Hat merkezleri arasındaki mesafede yapılacak bir artış aşağıdaki avantajları sunar:

İki trenin birbirini geçişi sırasındaki aerodinamik basınçta azalma, hızla orantılı olarak artan bir avantaj;

Gabari dışı yüklerin taşınmasına konan kısıtlamalarda belirli bir rahatlama;
Hat bakımı ve yenilemelerinde yüksek güçlü mekanize teçhizat kullanma imkanı.
Mevcut çift hatlarda ve istasyonlar dışında hat merkezleri arasındaki mesafe 3.5 m ile 4 m arasında değişmektedir. Hatlar tamamen yenilendiği zaman, asgari 4 m’lik bir mesafenin sağlanması amacıyla bu mesafenin artırılması için çaba harcanmalıdır.
Yeni hatlarda, cömert bir hatlar arası mesafe seçimi, en azından tüneller dışında ve 4.2 m ye kadar, normal olarak yalnızca sınırlı bir marjinal yatırım gerektirir. Bu nedenle, hat merkezleri arasında asgari 4.2 m mesafe seçilmiştir. Bu mesafe 300 km/s hıza kadar (örneğin, Paris ve Lyon arasındaki yeni Paris-Güney Doğu yüksek hız hattı) yeterlidir.
4. Nominal Asgari Hız
Nominal asgari hız hat kesiminin geometrik özelliklerini (kurp ve meyil yarıçapı), emniyet düzenlerini (frenleme mesafeleri) ve vagonların frenleme kat sayısını belirler.
Mevcut hatlarda azami hızlar kurpların yarıçapına bağlıdır. Asgari nominal hız (160 km/s), düz hatlı ve geniş yarıçaplı kurplu kesimlerde genel olarak uygulanmaktadır. Belirli kesimlerde 160 km/s hıza ulaşabilmek için, bazı durumlarda büyük yatırımlar yapılmadan sinyalizasyon ve hat konumları geliştirilebilir.
Yeni hatlarda, daha yüksek nominal hızlar benimsenebilir. Seçilen nominal hızlar, planlama safhasında veya inşa halinde olan veya yeni bitirilmiş yeni hatlar içindir.
Nominal hız ticari hızla aynı değildir. Ticari hız bir trenin kalkış ve varış yeri arasındaki mesafenin ara duraklamalar dahil, toplam seyahat süresine bölünmesidir.
5. Dingil başına izin verilen ağırlık
Bu, uluslararası ana hatların kaldırabileceği dingil başına izin verilen ağırlıktır.
Uluslararası ana hatlar mevcut ve gelecekteki en modern araç trafiğini kaldıracak kapasitede olmalıdır, özellikle;

Dingil başına 22,5 ton ağırlık lokomotifleri: Normal olarak dingil başına 20 tonluk bir ağırlığı kaldırabilen hatlarda dingil başına biraz daha yüksek ağırlıklı lokomotiflere müsamaha edilmektedir çünkü lokomotif dingil sayısının toplam dingil sayısına oranı genellikle çok düşük olup bir lokomotifin süspansiyonları bir vagonunkinden daha az aşınmaya sebep olur;


Dingil başına 17 ton ağırlıklı otoraylar ve diziler (bu ağırlık Fransız demiryollarının TGV

dizilerinin dingil başına düşen ağırlığıdır);


Dingil başına 16 ton ağırlıklı yolcu vagonları (mevcut ve planlanan normal vagonlarda, hiçbir vagonun, yüklü olarak, 16 tonu aşan dingil ağırlığı olmayacaktır);
UIC C sınıfına tekabül eden 20 ton dingil ağırlıklı yük vagonları; yeni karma veya kombine trafik hatları için UIC’nin son kararına uygun olarak 100 km/s hıza kadar dingil başına 22,5 ton dingil ağırlığı kabul edilmiştir. UIC yönetmeliği ile 120 km/s hız için ağırlık sınırı dingil başına

20 ton, 140 km/s hız için 18 ton olarak tespit edilmiştir.


Verilen dingil ağırlığı değerleri, UIC yönetmeliği uyarınca çapı 840 mm. den az olmayan tekerlekler içindir.
6. Beher lineer metre için izin verilen ağırlık
Uluslararası hatlarda sefer yapacak demiryolu araçlarının tampon uçları arasındaki uzunluğun behet metresi başına izin verilen ağırlık, UIC C4 sınıfına uygun olarak 8 ton’dur.
7. Test Dizisi (Köprü Dizaynı)
Bu, uluslararası ana hatlar için köprü dizaynının esas alındığı asgari “test dizisi”dir. Yeni hatlarda karma ve kombine trafik için UIC 71 test dizisi kullanılır.

Yolcu trafiğine ayrılmış yeni hatlarda hiçbir uluslararası standart konmamıştır.


8. Azami eğim
Bu uluslararası ana hatlarda aşılmayacak eğimdir.
Mevcut hatlarda eğim değiştirilmesi kesinlikle imkansız olan bir faktördür.
Yolcu trafiğine ayrılmış yeni hatlarda, 35 mm/m değeri kabul edilmiştir. (Bu Paris ve Lyon arasındaki Paris-Güney Doğu yüksek hız hattında kullanılan standarttır.)
Karma veya kombine trafik için yeni hatlarda 12.5 mm/m değer uygulanmaktadır. Bu şu anda her ulusal planlamadaki en yüksek değerdir.
Eğim rampanın uzunluğuna bağlıdır; rampa ne kadar uzunsa eğim o kadar küçük veya tersidir.
9. Ana garlarda asgari peron uzunluğu
Bunun için UIC tarafından kabul edilen 400 m uzunluk seçilmiştir. 400 m uzunluğun daki bir peron örneğin:
27.5 m uzunluğunda 13 yolcu vagonu ve bir lokomotiften oluşan bir treni veya 26.4 m uzunluğunda 14 yolcu vagonu ile bir lokomotifi;
Paris-Güney Doğu hattında kullanılan 2 TGV dizisinden oluşan bir treni kabul edebilir.
400 m’yi aşan uzunlukta bir ana gar peronu iki nedenle kabul edilmemiştir: Özellikle uç istasyonlardaki yaya yolculardan gelen “Yolcu Direnişi”; Özellikle uç istasyonların tadili için gerekli aşırı yatırım maliyetleri.

10. Asgari yararlı yan hat uzunluğu

Uluslararası ana hatlarda asgari yararlı yan hat uzunluğu yalnızca yük trenleri için önemlidir. Bunun için UIC tarafından kabut edilen 750 m uzunluk seçilmiştir. Bu uzunluk, C4 sınıfında

taşınan brüt 5000 ham ton ağırlığı aşan yük trenlerinin hareketini ve istasyona çekilmesine olanak verir (her bir metrelik uzunluk başına 8 ham ton); ayrıca 750 m’Iik yan hatta çekilecek,

1500 ham ton yükü olan bir irenin her bir metrelik uzunluk başına düşen kütle ağırlığı 2 ton’dur.


11. Hemzemin Geçit
Yeni Uluslararası ana hatlar hiç bir karayolu hemzemin geçidi bulunmayacak şekilde inşa edilmelidir.
Mevcut Uluslararası ana hatlarda, hemzemin geçitlerin sistematik olarak üst ve alt geçitler yoluyla kaldırılması planlanmıştır. Bu tür kaldırmaların fiziki olarak imkansız olduğu az sayıda birkaç durum bu uygulamanın dışındadır.
Kataloq: upload -> Files -> ContentFiles -> 2010 -> mevzuat -> anlasma -> resmi
mevzuat -> Limanlar yönetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1
mevzuat -> Bina ve sabit tesislerin bakim, onarim ve tamiRİne aiT
resmi -> Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Mayıs 1996 cumartesi Sayı: 22640
resmi -> Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Aralık 2007 cumartesi Sayı: 26717
mevzuat -> 207 no. Lu genel emiR (Genel Müdürlüğün 17. 06. 2004 tarih ve 2005 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01. 01. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
mevzuat -> İÇİndekiler konu sayfa no birinci Bölüm
mevzuat -> Tülomsaş, TÜvasaş, TÜdemsaş genel müDÜRLÜkleri İŞyerlerine iLİŞKİn olarak
mevzuat -> Tcdd iNŞaat iŞleri

Yüklə 229,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə