«Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən


Buxar qazanlarinda partlayış hansı səbəbdən baş verməz?Yüklə 0,58 Mb.
səhifə4/6
tarix16.06.2018
ölçüsü0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6

280. Buxar qazanlarinda partlayış hansı səbəbdən baş verməz?

A) Qazanın hazırlanmasında olan çatışmamazlıqdan ;

B) Qazana aşağı temperaturun verilməsindən ;

C) Suyun səviyyəsinin normadan aşağı düşməsi nəticəsində qazan divarının soyudulmaması və qızmış metal üzərində suyun buxarlanması ;

D) Qazanın divarında ərp əmələ gələrək metalın qeyri-bərabər qızmasına səbəb olması ;

E) Divarların korroziyaya uğrayaraq nəzilməsi ;


281. Qazanda təzyiq normadan neçə faiz artıq olduqda qoruyucu klapan işə düşərək artıq təzyiqi kənar edir?

A) 3% - 8% ;

B) 2% - 5%;

C) 4% - 11% ;

D) 5% - 13% ;

E) 6% - 15% ;


282. Klapanın məhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır? (kq/saat – la)

A) G=1,59 ×× F × B ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;


283. Klapanın məhsuldarlığı hesablanarkən F-nəyi ifadə edir?

A) Klapanın en kəsik sahəsini ;

B) Klapan qolunun uzunluğunu ;

C) Klapanın qalxma hündürlüyünü ;

D) Klapan qolunun çəkisini ;

E) Klapanın ağırlıq mərkəzini ;


284. Sıxılmış qazla doldurulan korroziyaya uğrayan balonların sınaq müddətini təyin edin (illə)?

A) 2,0 ;


B) 1,2 ;

C) 1,5 ;


D) 1 ;

E) 3,0 ;
285. Elektrik cərəyanı ilə zədələnən şəxsə ilk yardıma aid olmayanı təyin edin?

A) Ağzına yarım stəkan su tökməli ;

B) Zərərçəkmişi arxası üstə düz yerə uzadaraq yaxasını və kəmərini açmalı ;

C) Çənəsini bərk cisimlə aralayaraq dilini nəfəs yolundan çıxarmalı ;

D) Zərərçəkmişi cərəyanın təsirindən azad etməli ;

E) Ağzına və ya burnuna dəsmal salıb üfürərək süni nəfəs verməli
286. Karbon qazının ölümə səbəb olan faizini (%) təyin edin?

A) 8% - 10% ;

B) 5% - 7% ;

C) 2% - 4% ;

D) 11% - 15% ;

E) 12% - 14% ;


287. Çəki üsulu ilə havanın tozluluğunu müəyyən edərkən tərəzidə nəyi çəkirlər?

A) Süzgəci ;

B) Tozu ;

C) Patronla süzgəci ;

D) Dozatoru ;

E) Tərəzinin daşlarını ;


288. Nisbi nəmliyi ölçən cihazın adını təyin edin?

A) Psixrometr ;

B) Anemometr ;

C) Aspirator ;

D) Lüksmetr ;

E) Qazanalizor ;


289. Sıxılmış qazla doldurulan korroziyaya uğramayan balonların sınaq müddətini təyin edin (illə)?

A) 5 ;


B) 3 ;

C) 4 ;


D) 2 ;

E) 6 ;


290. Yanğınlar hansı səbəbdən baş vermir?

A) Hazır məhsulun qutulara tez yığılmasından ;

B) Adi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasından ;

C) Texnoloji prosesin pozulmasından ;

D) Elektrik xətlərinin və avadanlıqlarının nasazlığından ;

E) Özbaşına alışmadan ;


291. Titrəyişin ən kiçik hiss olunan qiymətini təyin edin?

A) V0=5×10ˉ5 m/san ;

B) V0=5×10ˉ3 m/san ;

C) V0=5×10ˉ1 m/san ;

D) V0=5×10 m/san ;

E) V0=5×10ˉ4 m/san ;


292. Təhlükəli amillərin təsirindən mühafizə vasitəsini olmayanı təyin edin?

A) Məsələni həll edən quruluşlar ;

B) Qoruyucu quruluşlar ;

C) Siqnalverici quruluşlar ;

D) Çəpərləyici quruluşlar ;

E) Məsafədən idarəetmə sistemləri


293. Qaz balonlarının sınağı zamanı işçi təzyiqindən neçə dəfə artıq keçirilir?

A) 1,5 ;


B) 1,2 ;

C) 1,4 ;


D) 1,1 ;

E) 1,7 ;
294. Çəpərləyici quruluşa aid olmayanı təyin edin?

A) Fotosintez üsulu ;

B) Elektriki ;

C) Elektromexaniki ;

D) Fotoelektriki ;

E) Mexaniki ;
295. Siqnalverici quruluşa aid olmayanı təyin edin?

A) Ultrasəs siqnalvericisi ;

B) İşıqsiqnalı ;

C) Səs siqnalvericisi ;

D) İşarəverici ;

E) Kombinə olunmuş ;


296. Məsafədən idarəetmə sistemi olmayanı təyin edin?

A) Artıq işıqlanma təsiri ;

B) Səs-küy ;

C) İstilik şüalanmasından ;

D) Elektromaqnit sahəsi ;

E) Titrəyiş ;


297. İlin isti dövründə ağır işlər üçün havanın sürətini təyin edin? (m/san – ilə)

A) 0,5 ;


B) 0,3 ;

C) 0,4 ;


D) 0,2 ;

E) 0,7 ;
298. Yanğın söndürmədə istifadə olunmayan vasitəni təyin edin?

A) Yanma zonasına daxil olan havanın tərkibindəki oksigenin miqdarının azaldılması ;

B) Suyun qaz şəklinə salınaraq yanma zonasına verilməsi ;

C) Yanan materialların atmosfer havasından izolə edilməsi ;

D) Yüksək istilik tutumuna malik olan maddələrlə soyudulma ;

E) Xüsusi kimyəvi maddələrin tətbiq edilməsi ;
299. Korpuskulyar şüalanmaların sayını təyin edin?

A) 3 ;


B) 2 ;

C) 1 ;


D) 4 ;

E) 5 ;
300. Titrəyiş əmələ gətirməyəni təyin edin?

A) Qovşaqların dəqiq hazırlanması;

B) Fırlanan hissələrin balansının pozulması;

C) Qeyri bərabər yeyilmə;

D) Hərəkət edən hissələrin müvazinətinin pozulması;

E) Qovşaqların lazımı dəqiqliklə hazırlanmaması;
301. Təbii ventilyasiyada pəncərə və bacanın ümumi sahəsi düsturu ilə hesablanır. Burada L–nəyi ifadə edir:

A) tələb olunan hava mübadiləsi (m3/saat)

B) otağın həcmini (m3)

C) təmiz havanın həcmini (m3)

D) 1 saatda lazım olan oksigenin miqdarı (m3/saat)

E) tozlu havanın həcmini (m3)


302. Süni ventilyasiyada işlədilən bu düsturlardan hansı hava mübadiləsinin dövrüyyə dərəcəsini hesablamaq üçündür:

A)

B)

C) Qiz = Qay – Qti (Vt)

D)

E) L = N ∙ q, (m3/saat)


303. Qutusu ağ rəngdə olan əleyhqazlar hansı maddələrdən qorunmaq üçündür?

A) karbon iki oksid

B) xlor

C) efir


D) benzol

E) benzin


304. Qutusu sarı rəngdə olan əleyhqazlar hansı maddələrin insan bədəninə keçməsinin qarşısının alınması üçündür?

A) xlor

B) benzin

C) karbon iki oksid

D) benzol

E) efir
305. Otaq xaricindəki t.i.ə. nəyi göstərir?

A) otaq xaricindəki işıqlanmanın hansı hissəsini

B) pəncərə sahəsinin otağın sahəsinə nisbətini

C) işıqlanmanın qiymətini (lyukslə)

D) buludluluğun işıqlanmaya təsiri

E) otaqdakı işıqlanmaya otaq xaricindəki amillərin təsiri
306. Bir tərəfli işıqlanmada eminqiyməti bina daxilində işçi səht üzərində pəncərədən hansı məsafədə ölçülür və normalaşdırılır

A) pəncərədən ən uzaq məsafədə

B) avadanlıq üzərində

C) otağın ortasında

D) pəncərəsi olmayan divarın yaxınlığında

E) pəncərə qabağında


307. Mütləq nəmlik Bmüt = Pn - (tq - tn) ∙ H; q/m3 düsturu ilə hesablanır. Burada Pn – nəyi ifadə edir?

A) yaş termometrə uyğun havadakı su buxarının miqdarı

B) otaqdakı nəmliyin miqdarını

C) quru termometrin göstərdiyi temperaturda su buxarının miqdarı

D) otaqdakı təzyiq normasını

E) otaqdakı su buxarının norma üzrə miqdarını (qr/m3)


308. Normal meteoroloji şərait yaratmaq üçün normalaşdırma otağın havasında aparılır?

A) Döşəmədən 2 m hündürlükdə

B) avadanlıq üzərində

C) pəncərə qabağında

D) döşəmədən 1 m hündürlükdə

E) stolun üzərində


309. Yüngül işlərdə enerji itgisi neçə Vt – a qədər olur:

A) 172


B) 132

C) 152


D) 120

E) 192
310. Orta ağırlıqlı işlərdə (2a kateqoriyada) enerji itgisini qeyd et, (Vt -la):

A) 172 – 232

B) 162 – 212

C) 152 – 192

D) 192 – 262

E) 202 – 252
311. Ağır işlərdə enerji itgisi neçə vatdan artıq olur:

A) 293


B) 252

C) 192


D) 283

E) 332
312. İlin soyuq və keçid dövrünün hansı temperaturaya qədər olduğunu qeyd et (0S ilə):

A) 10

B) 3,0


C) 5,0

D) 12


E) 1,0
313. Tozun insan orqanizminə zərərli təsiri olmayan amili göstər:

A) rəngi

B) dispersliyi

C) miqdarı

D) hissəciklərin forması

E) kimyəvi tərkibi


314. Sakit havada hansı ölçüdən kiçik tozlar havadan asılı qalır (mikronla):

A) 0,1


B) 0,02

C) 0,3


D) 0,5

E) 0,01
315. Havanın tərkibində olan tozun miqdarını təyin etdikdə bu üsulların hansından istifadə edilmir:

A) təcrübi

B) laboratoriya

C) indikasiya

D) ekspres

E) optiki
316. Zərərli maddələrin iş zonası havasındakı buraxıla bilən qatılığın vahidini qeyd et:

A) mq/m3

B) qr/m3

C) mq/m2

D) qr/m2

E) mq/m
317. İlin soyuq və keçid dövründə norma üzrə ağır işlərdə havanın sürətini qeyd et, (m/san. ilə):

A) 0,1

B) 0,2


C) 0,5

D) 0,4


E) 0,3
318. Tozun havada çəki üsulu miqdarı belə hesablanır burada V0 – nəyi göstərir, (l/dəq):

A) normal şəraitə gətirilərək bir dəqiqə ərzində süzgəcdən keçən havanın miqdarı

B) bu dəqiqə müddətində 1 krandan keçən havanın miqdarı

C) təcrübə müddətində süzgəcdən keçən havanın həcmi

D) 5 dəqiqə müddətində süzgəcdən keçən havanın həcmi

E) aspirator cihazından keçən havanın ümumi həcmi


319. İstehsalat prosesini davam etdirmək üçün qəza işıqlandırması işçi işıqlandırmanın neçə faizindən az olmamalıdır:

A) 10%


B) 8%

C) 5%


D) 12%

E) 15%
320. Keçidlərdə və pilləkənlərdə qəza işıqlandırmasının qiymətini qeyd et, (lk –ilə):

A) 0,3

B) 0,5


C) 0,4

D) 0,1


E) 1,0
321. Yer kürəsinə düşən günəş şüalarının neçə faizi görünəndir:

A) 52


B) 42

C) 47


D) 38

E) 56,5
322. Yer kürəsinə düşən günəş şüalarının neçə faizi ultrabənövşəyi şüalardır:

A) 3

B) 5


C) 7

D) 10


E) 15
323. Nöqtəvi üsulda A nöqtəsinin işıqlanması belə hesablanır burada J - nəyi ifadə edir: описание: f:\gülgün.tif

A) işıq şiddətini

B) işıqlanmanı

C) işığın gücünü

D) süni işıqlanma əmsallarını

E) cərəyan şiddətini


324. Bunlardan hansı süni işıqlanmanın hesabat üsullarına aid deyil:

A) işıqlanmanın tədqiqi üsulu

B) işıq axınından istifadə üsulu

C) nöqtəvi üsul

D) xüsusi güc üsulu

E) qrafiki üsul


325. Döyünən işıq şüaları təsirindən hərəkətli hissələr haqda səhv təsəvvür yənistroboskopik effekt yaranır. Bu hansı halda yarana bilər:

A) lüminessent lampasının tək işləməsindən

B) lampalara gərginliyin artıq verilməsindən

C) lüminessent lampalarının bir neçəsinin birgə işləməsindən

D) işığın göz qamaşdırmasından

E) lüminessent lampasının işə ləng başlamasından


326. Vatt üsulunda bir lampanın gücü düsturu ilə hesablanır. Burada W nəyi ifadə edir:

A) 1 m2 sahəyə düşən gücü

B) otaqda döşəməyə düşən gücü

C) 10 m2 sahəyə düşən gücü

D) stolun üstünə düşən gücü

E) avadanlığın üzərinə düşən gücü


327. İşıq axınından istifadə üsulunda düsturunda Fis – nəyi ifadə edir:

A) 1 ədəd işıqlandırıcının işıq selini

B) 1 ədəd lüminessent lampasının işıq selini

C) yerli işıqlanmanın işıq selini

D) ümumi işıqlanmanın işıq selini

E) 1 ədəd közərmə lampasının işıq selini


328. Təbii işıqlanma əmsalının qiyməti neçə faizdən az olduqda işçilərə süni sürətdə ultrabənövşəyi şüa verilir?

A) 0,1


B) 0,5

C) 0,3


D)1,0

E) 0,2
329. Adi danışıq səsləri neçə paskal təzyiq yaradır?

A) 0,1

B) 0,01


C) 1,0

D) 0,5


E) 0,05
330. Sənaye müəssisəsində alınan səslərin tezliyi neçə hersə qədər dəyişir?

A) 9600


B) 1990

C) 2690


D) 8500

E) 990
331. Əgər binada eyni növ avadanlıq işləyərsə onda səs səviyyəsinin ümumi qiyməti hansı düsturla hesablanır:

A) Lüm = L1 + 10 lgn

B) Lüm = Lmak + ∆L

C) Lüm = Lmak - Lmin

D) Lüm = Lmak

E) Lüm = Lmin
332. Əgər binada müxtəlif növ avadanlıq işləyərsə onda səs səviyyəsinin ümumi qiyməti necə hesablanır:

A) Lüm = Lmak + ∆L

B) Lüm = Lmak

C) Lüm = L1 + 10 lgn

D) Lüm = Lmak – Lmin

E) Lüm = Lmin


333. Səslə mübarizə tədbiri olaraq bunlardan hansı tətbiq edilmir:

A) səsin sürətinin azaldılması

B) səsin ekranlaşdırılması

C) səsin söndürülməsi

D) səsin izolə edilməsi

E) səsin mənbədə azaldılması


334. Hansı tezlikli titrəyişləri azaltmaq üçün rezin izoləedicilərdən istifadə edilir:

A) yüksək

B) normal

C) orta


D) alçaq

E) ifrat yüksək


335. Elektrik cərəyanın insan orqanizminə təsirində zədələnmələrin növlərinə aid olmayanı qeyd et:

A) elektrooftalmiya

B) elektrik yandırması

C) elektrik yığması

D) elektrik zərbəsi

E) dərinin metallaşması


336. Cərəyanın buraxıcı qiymətini qeyd et (mA ilə):

A) 20 – 25

B) 30 – 40

C) 1,5 – 5

D) 10 – 15

E) 25 – 30


337. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmənin texniki səbəbə aid olmayanı göstərin:

A) işçilərə təlimatların vaxtında keçilməməsindən

B) insanın addım gərginliyinin təsir sahəsinə düşməsi

C) təhlükəsizlik vasitələrinin (qoruyucunun) olmaması

D) gərginlik altında olan hissələrə təsadüfən toxunma

E) cərəyandaşıyan hissələri elektrik şəbəkəsindən ayıraraq işləyən zaman cərəyanın verilməsi


338. Buxar qazanlarında təzyiq neçə faiz artıq olduqda klapan açılaraq artıq təzyiqi xaric edir?

A) 3 – 8


B) 3 – 7

C) 5 – 12

D) 5 – 10

E) 2 – 5
339. Buxar qazanlarındakı klapanın məhsuldarlığı kq/saat düsturu ilə hesablanır. Burada F – nəyi ifadə edir?

A) klapanın işçi en kəsik sahəsini

B) mühiti nəzərə alan əmsalı

C) klapanın qalxma hündürlüyünü

D) sərfiyyatı nəzərə alan əmsalı

E) mühitin sıxlığını
340. Alçaq təzyiqli qaz balonlarında təzyiq neçə paskala qədər ola bilər:

A) 68670


B) 45650

C) 50670


D) 26800

E) 22000
341. İstehsalat binalarının ümumi məişət avadanlıqlarındakı çatışmazlıqlardan nə baş verməz?

A) məişət zədələnmələrinin artması

B) travmatizmin çoxalması

C) peşə xəstəliklərinin yaranması faizinin artması

D) əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsi

E) səhvlərin miqdarının artması
342. İstehsalat binalarının ümumi məişət avadanlıqlarından çatışmazlıqlardan sanitariya normasına təsir etməyəni qeyd et:

A) avadanlığın emal ediləcək məmulatla az təmin edilməsi

B) otaq həcminin və sahəsinin az olması

C) istiliyin iş yerinə normadan az verilməsi

D) işıqlanma sisteminin az olması

E) ventilyasiya sisteminin məhsuldar işləməməsi


343. Qanadlı anemometr hava axınının hansı sürət hədlərini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, m/san:

A) 0,5 – 10

B) 1,0 – 5 ,0

C) 0,3 – 0,5

D) 1,0 – 15

E) 1,0 – 20


344. Fincanlı anemometr hava axınının hansı sürət hədlərini ölçmək üçündür:

A) 1,0 – 20

B) 3,0 – 5,0

C) 1,0 – 15

D) 1,0 – 3,0

E) 5,0 – 25


345.Cərəyan şiddətinin buraxıcı qiymətini müəyyən et; mA ilə

 1. 10-15

 2. 60-80

 3. 90-100

 4. 20-50

 5. 0.5-1.5

346.Nəfəs orqanlarını mühafizə etməyən fərdi mühafizə vasitəsi hansıdır

 1. Dielektrik əlcəklər

 2. Şlemlər

 3. Pnevmatik maska

 4. İzoləedici respirator

 5. əıeyhiqazlar

347.Cərəyan şiddətinin 90-100 mA-dən yuxarı qiymətinin təsir müddəti neçə saniyəyə qədər olduqda ürəyə təsir etmir

 1. 3

 2. 1

 3. 5

 4. 4

 5. 2

348.Bunlardan hansı elektrikdən fərdi mühafizə vasitəsi deyil

 1. Məftil qarmaqlar

 2. Yoxlama öıçü cihazları

 3. Dəstəyi izoləedici alətlər

 4. Ştanqlar

 5. Izoləedici kəlbətinlər

349.Səsin hiss olunması üçün səs dalğaları müəyyən qədər nəyə malik olmalıdır

 1. Qüvvəyə

 2. Kütləyə

 3. Qiymətə

 4. Işığa

 5. Sahəyə

350.Elektrik zədələnməsinə aid olmayanı qeyd et

 1. Elektrik xətti

 2. Elektrooftalmiya

 3. Elektrik işarəıəri

 4. Elektrik yandırması

 5. Elektrik zərbəsi

351.Əmək məcəlləsi hansı ildə qüvvəyə minmişdir

 1. 1999

 2. 2006

 3. 2003

 4. 1996

 5. 1993

352.İstehsalat sanitariyası bölməsinə hansılar aid deyil

 1. Məhsulun miqdarının artırılması

 2. Ventilyasiya qurğularının tətbiqi

 3. Tullantı sularının təmizlənməsi

 4. İşıqlanma

 5. İstehsalat müəssisə ərazisinin sanitariya cəhətdən abadlaşdırılması

353.Bədəndən elektrik cərəyanı keçərkən elektrolitik təsir zamanı hansı hal olur

 1. Qanın parçalanması

 2. Qanın dayanması

 3. Qanın tam laxtalanması

 4. Qanda oksigen artması

 5. Qan damarlarının parçalanması

354.Təhlükəli olmayan zonanın adını qeyd et

 1. Dişli çarx ötürməsində qapaqla şkiv

 2. Zəncir ötürməsində zəncirlə ulduzcuq arasındakı zona

 3. Lentlə istiqamətləndirici diyircəklər arasındakı zonalar

 4. Dişli çarxların görüşdüyü zona

 5. Qayış ötürməsində qayışla qasnaq(şkiv)


355.Əmək fiziologiyası bunlardan hansını öyrənmir?

A) Orqanlar arası enerji itkisini

B) Bədənin üzv və sistemlərinin həyatfəaliyyəti proseslərini

C) Bədənin üzv və sistemlərinin funksiyalarını

D) İnsan orqanizmi ilə xarici mühitin qarşılıqlı əlaqəsini

E) İdarə və tənzim mexanizmini356.İnsan orqanizmində hüceyrələrin təxmini sayını qeyd et

 1. 200

 2. 150

 3. 250

 4. 50

 5. 400

357.Psixi fəaliyyətin xassəsi olmayanı qeyd et:

 1. görmə

 2. yaddaş

 3. təfəkkür

 4. nitq

 5. şüur

358.Ağciyərin hava tutumu əmək və idmanın növündən asılı olaraq öz həcmini nə qədər artıra bilər: sm

 1. 4000-6000

 2. 500-800

 3. 2500-3500

 4. 7000-10000

 5. 1000-2000

359.Təhlükəli və zərərli istehsalat amilləri təsirinə görə neçə yerə bölünür:

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 2

 5. 6

360.Təhlükəli və zərərli istehsalat amili olmayanı qeyd et:

 1. Maqnitləşmə

 2. Fiziki

 3. Kimyəvi

 4. zehni – psixoyorğunluq

 5. bioloji

361.Günəş fəaliyyətinin artması zamanı qanın laxtalanması normaya nisbətən neçə dəfə artır?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 6

362.Təbiətdə karbon qazı indiki kimi artmaqda davam edərsə, nə baş verər?

 1. istiləşmə

 2. soyuma

 3. sabitqalma

 4. mülayimləşmə

 5. normal olma

363.Ətraf mühitdə nəmlik çox olarsa, insan saçında hansı dəyişmələr baş verər?

 1. uzanma

 2. sabit qalma

 3. qısalma

 4. inkişafdan qalma

 5. ikiqat uzanma

364.Ətraf mühitdə nisbi nəmlik normadan az olarsa, insan saşında hansı dəyişmələr olar:

 1. qısalma

 2. sabit qalma

 3. uzanma

 4. inkişafdan qalma

 5. normal uzanma

365.Təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsində olan təlimatların sayını qeyd et:

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 2

 5. 6

366.Əməyin mühafizəsi üzrə bütün müəssisələrin və təşkilatların onların vəzifəli şəxsləri və işçiləri üçün məcburi olmayanı hansıdır?

 1. idarələr

 2. standartlar

 3. qanunlar

 4. normalar

 5. qaydalar

367.Qadınların və yeniyetmələrin hansı işlərdə işləməsinə icazə verilir?

 1. yüngül

 2. ağır

 3. yeraltı

 4. zərərli

 5. gecə növbəsi işləriYüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə