«Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən


Qəza işıqlandırmasının qida mənbəsini göstərYüklə 0,58 Mb.
səhifə2/6
tarix16.06.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#53793
1   2   3   4   5   6

98.Qəza işıqlandırmasının qida mənbəsini göstər.

A) Sabit cəryan mənbəyindən ( batareya, qenerator )

B) Transformator dolağı

C) Transformator

D) Yerləbirləşdirmə sistemindən

E) Qaz peçindən


99.İşıqlanmanın ölçülməsi üçün olan cihazın adını qeyd et.

A) Lüksmetr

B) Aspirator

C) Anemometr

D) Hidrometr

E) Termoqraf


100.Təbii işıqlandırma əmsalının qiyməti 0,1%-dən aşağı olan binalarda işləyən işçılərə süni sürətdə ultra bənövşəyi şualar harada verilir.

A) Fotari kabinetində

B) Əmək mühafizəsi kabinetində

C) Həmkarlar ittifaqının kabinetində

D) Baş mühəndisin kabinetində

E) Müdirin kabinetində


101.İşçilərə ultra bənövşəyi şua neçə dəqiqə müddətində verilir.

A) 3


B) 5

C) 7


D) 9

E) 10
102.İstehsalatda yaranan səs-küy bioloji qıcıqlandırıcı kimi nə yaratmır.

A) Diş ağrısı

B) Diqqətsizlik

C) Baş ağrısı

D) Yorğunluq

E) Əsəblik
103.Səs-küylü yerlərdə işləyənlərdə hansı peşə xəstəliyi yaranır.

A) Eşitmə orqanlarının xəstəliyi

B) Əsəb xəstəliyi

C) Nəfəs yolları xəstəliyi

D) Gözlərin yaxşı görməməsi

E) Çəkinin həddən artıq artması


104.Səsin hiss olunması ücün səs dalğaları müəyyən qədər nəyə malik olmalıdır.

A) Qüvvəyə

B) Sahayə

C) Kütləyə

D) Qiymətə

E) İşığa
105.İnsan qulağının aşağı eşitmə həddinin təzyiqini qeyd et.

A) 2*10-3 Pa

B) 2*10-2 Pa

C) 2*10-4 Pa

D) 2*10-5 Pa

E) 2*10-6 Pa
106.Səsin eşitmə orqanlarında ağrı yaratdığı qiyməti qeyd et.

A) 2*102 Pa

B) 2*10 Pa

C) 2*103 Pa

D) 2*104 Pa

E) 2*105 Pa


107.Normal insan qulağı hansı tezlik həddində olan səsləri qəbul edə bilir.

A) ( 16 – 20000 ) hs

B) ( 12 – 12000 ) hs

C) ( 14 – 14000 ) hs

D) ( 16 – 18000 ) hs

E) ( 10 – 10000 ) hs


108.Səs intensivliyinin ( J ) eşitmə hüdudundakı intensivliyə ( J0 ) olan loqaritmik nisbətinə səsin şiddət deyilir

; ? vahidini qeyd et.

A) Desibel

B) Kilocoul

C) Paskal

D) Kq/m2

E) Hers
109.Səs təzyiqinin səviyyəsi ; dB-dir.Burada P0- nəyi xarakterizə edir.

A) Eşitmə astanasında səs təzyiqi

B) Adi danışıq təzyiqi

C) Hündürdən danışmadakı təzyiq

D) Qulaqda ağrı verən səs təzyiqi

E) Qulaq pərdəsini dağıdan səs təzyiqi
110.İstehsalat səs-küyü hansıdır.

A) Mexanizmlərin sürtünməsindən alınan səs

B) Ağac yarpaqlarından yaranan səslər

C) Teatrdan alınan səslər

D) Çoxlu insanların qarma qarışıq səsləri

E) Müğənninin oxumasından yaranan səs


111.Səsi fiziki və fizioloji cəhətdən xarakterizə etməyən amili qeyd et.

A) Səs mənbəyi

B) Tezliyi

C) Gurluğu

D) Yüksəkliyi

E) İntensivliyi


112.Sənaye müəssisələrində alınan səslərin tezliyi diapazonunu göstər.

A) ( 37,5 – 9600 ) hs

B) ( 29,5 – 7900 ) hs

C) ( 31,5 – 6800 ) hs

D) ( 35,5 – 91600 ) hs

E) ( 27,5 – 7600 ) hs


113.Oktava zolağı dedikdə neçə ədəd tezliklə sərhədlənmiş tezliklər diapazonu başa düşülür.

A) - 2


B) - 3

C) - 4


D) - 6

E) - 8
114.Oktava zolağının yuxarı sərhəddi aşağı sərhəddindən neçə dəfə çox olur.

A) - 2

B) - 1


C) - 3

D) - 4


E) - 6
115.Hər bir oktava zolağının bir ədəd orta həndəsi tezliyi var. Bu həndəsi tezliyi müəyyən et.
A)
B)
C)
D)
E)

116.Oktava zolaqları üçün orta həndəsi tezliklər 8 yerə bölünür. Orta tezlik olmayanı müəyyən et.

A) 6000


B) - 250

C) - 1000

D) - 4000

E) - 63


117.Daimi iş yerlərində səs səviyyəsinin ümumi tezliklər üzrə buraxılabilən həddi neçədir; (dBA) ilə.

A) - 85


B) - 65

C) -75


D) 45

E) - 95
118.Səslər tezliyə görə 3 sinifə bölünür: alçaq tezlikli, orta və yüksək tezlikli. Alçaq tezliyin həddini göstər;( hs).

A) - 300

B) - 200


C) - 250

D) - 100


E) - 500
119.Əgər binada eyni növ avadanlıqlar yerləşərsə, onda həmin avadanlıqlardan bərabər məsafədə yerləşən nöqtədə səsin ümumi səviyyəsi hansı düsturla hesablanır; (dB).

A) Lüm=L1+10lgn

B) Lüm=(L1+L2)+10lgn

C) Lüm=L+10lg ( n+n1)

D) Lüm=Lmax+L

E) Lüm=Lmax+10lgn


120.Müxtəlif növ avadanlıqlardan alınan səsin ümumi səviyyəsini qeyd et.

A) Lüm=Lmax+L

B) Lüm=Lmax+10lgn

C) Lüm=L1+10lgn

D) Lüm=Lmin+L

E) Lüm=(Lmax+Lmin)/2


121.İstehsalat binalarında alınan səsin səviyyəsi normadan artıq olduqda səsin azaldılması üçün bu mübarizə tədbirinin hansından istifadə olunmur.

A) Səsin diskə yazılması

B) Səsin izolə edilməsi

C) Səsin söndürülməsi

D) Səsin ekranlaşdırılması

E) Səsin mənbədə azaldılması


122.Səsin mənbədə azaldılmasında bu üsulların hansından istifadə olunmur.

A) Plastik dişli çarx ötürməsini metal dişli çarx ötürməsi ilə əvəz etmək

B) Düz dişli çarx ötürməsini çəp dişli çarx ötürməsi ilə

C) Zəncir ötürməsini qayış ötürməsi ilə

D) İrəliləmə-geriləmə hərəkətini fırlanma hərəkəti ilə

E) Diyirlənmə yastıqlarını sürüşmə yastıqları ilə


123.Səsin izolə olunması üçün maşınların səs əmələgətirən hissələrinin üzərini nə ilə bağlayırlar.

A) İzoləedici örtüklərlə

B) Təmiz hava ilə

C) Tozlu hava ilə

D) Nəmli hava ilə

E) Sexdə işləyən avadanlığın sayını artırmaqla


124.Səsin söndürülməsi məqsədilə sexin hansı hissələrinə lifli- yumşaq materiallardan hazırlanmış üzlüklər çəkilmir.

A) Divarın xarici səthinə

B) Qapısına

C) Aralıq divara

D) Tavanına

E) Otağın divarına


125.Səsə görə akustik ekrandan istifadədə məqsəd nədən ibarətdir.

A) Səsi qaytarmaq

B) Səsi söndürmək

C) Səsi azaltmaq

D) Səsi izolə etmək

E) Səsi artırmaq


126.Eşitmə orqanlarının mühafizəsində istifadə olunmayanı qeyd et.

A) Pnevmotik maska

B) Qulaqlıq

C) Şlemofon tipli xarici antifon

D) Baş geyimləri

E) Tıxac formasında daxili antifon


127.Bərk cisimlərin mexaniki rəqsləri nə adlanır.

A) Titrəyiş

B) Ventilyasiya

C) Səs-küy

D) Zədələnmə

E) Sunami


128.Titrəyişlə insanın hansı orqanı təmasda olduqda yerli titrəyiş adlanır.

A) Əli


B) Başı

C) Bədəni

D) Ayağı

E) Oturaq vəziyyətdə olması


129.Bunlardan hansı titrəyişin fiziki parametri deyil.

A) İstilik

B) Rəqs amplitudu

C) Sürət


D) Təcil

E) Tezlik


130.Titrəyiş sürətinin ən kiçik hiss olunan qiymətini qeyd et.

A) ( 5*10-6)

B) ( 5*10-3)

C) ( 5*10-4)

D) ( 5*10-5)

E) ( 5*10-2)


131.Titrəyişin sürətinin səviyyəsini qeyd et; (dB ).
A)
B)
C)
D)
E)
132.Titrəyişin avadanlıqdan özünlə keçməsinin qarşısının alınması ücün nədən istifadə edilmir.

A) Polad məftillərdən

B) Rezindən

C) Polad yaylardan

D) Lifli materiallardan

E) Keçə materialından


133.İnsanın daxili orqanları 6 – 9 hs tezliklə rəqs edir.Əgər avadanlıqda yaranan titrəyişin rəqs tezliyi 6 – 9 hs həddində olarsa nəyi dəyişmək lazımdır.

A) Araqatını

B) Avadanlığın rəngini

C) Adamı


D) Otağın havasını

E) Texnoloji prosesi


134.Yerli titrəyişə qarşı fərdi mühafizə vasitəsini qeyd et.

A) Xüsusi əlcəklər

B) Kombinezon

C) Əleyhqaz

D) Dəbilqə

E) Antifonlar


135.Səs və titrəyişi olçən kombinəedilmiş cihazı qeyd et.

A) İŞV – 1

B) Ş – 71

C) VİP – 4

D) VİP – 2m

E) Ş - 63


136.Elektrik zədələnməsinə aid olmayanı qeyd et.

A) Elektrik xətti

B) Elektrik yandırması

C) Elektrik zərbəsi

D) Elektrik işarələri

E) Elektrooftalmiya


137.Elektrooftalmiyada elektrik qövsünün tərkibində olan ultra bənövşəyi və infraqırmızı şüalar hansı orqanı zədələyir.

A) Gözü

B) Əli

C) Üzü


D) Başı

E) Ayağı
138.İnsan bədəninin müqaviməti böyük həddə 800 – 100000 Om həddində dəyişir.Hesabatlarda bu qiymət neçə qəbul edilir.

A) 1000

B) 4000


C) 10000

D) 2000


E) 1500

139.Az təhlükəli binalarda gərginliyin hansı qiymətə qədəri təhlükəsiz hesab edilir.

A) 42 V

B) 22 V

C)32 V


D) 12 V

E) 60 V
140.Yüksək təhlükəli binalarda gərginliyin hansı qiymətə qədəri təhlükəsiz hesab edilir.

A) 36 V

B) 26 V


C)16 V

D) 46 V


E) 60 V
141.Xüsusi təhlükəli binalarda gərginliyin hansı qiymətə qədəri təhlükəsiz hesab edilir.

A) 12 V


B) 22 V

C) 32 V


D) 42 V

E) 52 V
142.İnsan bədəninin hansı hissəsindən keçən cərəyan daha təhlükəlidir.

A) Qol-boyun

B) Qol-ayaq

C) Qol-qol

D) Sağ qol-sağ ayaq

E) Ayaq-ayaq
143.İnsan bədəninin hansı hissəsindən keçən cərəyan öldürücüdür.

A) Sol qol-sağ ayaq

B) Sol qol-sol ayaq

C) Qol-ayaq

D) Qol-qol

E) Ayaq-ayaq


144.Elektrikdən zədələnmə təhlükəsinə görə otaqlar neçə yerə bölünür.

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 7
145.Az təhlükəli binalarda hansı amil artıq yazılıb.

A) Havasında cərəyan keçirən tozlar olur

B) İsti olmayan

C) Döşəməsi cərəyan keşirməyən

D) Havası quru

E) Daxilində az miqdarda metal əşyalar olur
146.Yüksək təhlükəli binalarda hansı amil artıqdır.

A) Daxilində az miqdarda metal əşyalar olur

B) 300C-dən yuxarı temperatur

C) Döşəməsi cərəyan keçirir

D) Havada cərəyan keşirən toz olur

E) Daxilində 85%-ə yaxın nəmlik


147.Xüsusi təhlükəli binalarda hansı amil artıqdır.

A) Havasında cərəyan keçirməyən tozlar olur

B) 100%-ə yaxın nəmlik olur

C) İzolyasiyanı dağıdan qələvi xassəli buxarlan olur

D) Döşəməsi elektrik keçirir

E) Daxilində elektrik stansiyaları olur


148.Elektrik zədələnmələrinin texniki səbəbinə aid olmayanı qeyd et.

A) Cərəyandaşıyan hissələrin ətrafını çəpərlənməsi

B) Cərəyandaşıyan hissələri elektrik şəbəkəsindən ayıraraq işləyən zaman cərəyanın verilməsi

C) İnsanın addım gərginliyinin təsir sahəsinə düşməsi

D) Təhlükəsizlik vasitələrinin olmaması

E) Gərginlik altında olan hissələrə təsadüfən toxunma


149.Cərəyan şiddətinin buraxıcı qiymətini müəyyən et; mA ilə.

A) 10 – 15

B) 0,5 – 1,5

C) 20 – 50

D) 60 – 80

E) 90 – 100


150.Cərəyan şiddətinin hansı qiyməti öldürücüdür ; mA ilə.

A) 90 – 100

B) 20 – 50

C) 60 – 80

D) 0,5 – 1,5

E) 10 - 15


151.Cərəyan şiddətinin 90 – 100 mA-dən yuxarı qiymətinin təsir müddəti neçə saniyəyə qədər olduqda ürəyə təsir etmir.

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
152.İki fazaya toxunmada ( ) cərəyana nəyin müqavimət təsir göstərir.

A) İnsanın

B) Yerləbirləşdirmə sisteminin

C) Torpağın

D) Ayaqqabının

E) Döşəmənin
153.Neytralı yerəbirləşdirilmiş şəbəkələrdə fazalardan birinə toxunmada bədəndən keçən cərəyan şiddətinə hansı müqavimət təsir etmir.

A

BC

D

R0Ray

Rd

Ri

A) Havanın

B) Ayaqqabının

C) Döşəmənin

D) Yerləbirləşdirilmiş neytralın

E) İnsanın
154.Mühafizə sıfırlamasında avadanlığa keçən cərəyan, müqaviməti az olan ikinci xətlə hara ötürülür.

A) Transformatora

B) İşçi otağına

C) Torpağa

D) İnsana

E) Ayaqqabıya


155.Gərginliyin qiyməti 1000V-a qədər olduqda yerləbirləşdirmə sisteminin müqavimətini müəyyən et.

A) 4 Om

B) 2 Om

C) 8 Om


D) 10 Om

E) 20 Om
156.Gərginliyin qiyməti 1000 V-dan artıq olduqda yerləbirləşdirmə sisteminin müqavimətini müəyyən et; Om ilə

A) 10

B) 6


C) 4

D) 16


E) 20
157.Bunlardan hansı elektrikdən fərdi mühafizə vasitəsi deyil.

A) Kecə çəkmələr

B) Qaloşlar

C) İzoləedici ayaqaltılar

D) Rezin xalçalar

E) Dielektrik əlcəklər


158.Bunlardan hansı elektrikdən fərdi mühafizə vasitəsi deyil.

A) Məftil qarmaqları

B) Ştanqlar

C) İzoləedici kəlbətinlər

D) Yoxlama ölçü cihazları

E) Dəstəyi izoləedici dətlər


159.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən qorunmaq üçün hansı mühafizə quruluşundan istifadə edilmir.

A) Transformator dolağından

B) Mühafizə yerləbirləşməsindən

C) Mühafizə sıfırlamasından

D) Avtomatik açma quruluşlarından

E) Bloklama sistemindən


160.Yerləbirləşmədə məqsədi göstər.

A) İşçini xilas etmək

B) Texnoloji prosesi xilas etmək

C) Təhlükəsizlik texnikası mühəndisini xilas etmək

D) Otağı xilas etmək

E) Avadanlığı xilas etmək


161.Addım gərginliyində və ya yerə toxunan gərginlikli məftildən təhlükəsiz məsafəni qeyd et; metr ilə.

A) 20


B)16

C) 6


D) 10

E) 14
162.Addım gərginliyi altına düşmüş adama hansı amilin çox və ya böyük olması mənfi təsir göstərə bilər.

A) Addımı

B) Boyu


C) Qolların uzunluğu

D) Çəkisi

E) Yaşı
163.Hesabatlarda insan addımının orta qiymətini qeyd et; metr ilə.

A) 0,8


B) 0,6

C) 0,4


D) 0,9

E) 1,0
164.Su buxara çevriləndə öz həcmini neçə defə artırır.

A) 1700

B) 100


C) 200

D) 1500


E) 20
165.Hansı səbəbdən buxar qazanlarında partlayış baş verməz.

A) Qurğuda suyun çox olmasından

B) Qurğuda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsindən

C) Manometrin nasazlığından

D) Mühafizə klapanının nasazlığından

E) Qazan divarının soyudulmasından


166.Hansı səbəbdən buxar qazanlarında qəza baş verməz.

A) Suyun kimyəvi tərkibinin metala təsiri.

B) Suyun çox qızmasından

C) Qazanda korroziyanın əmələ gəlməsindən

D) Qazan qurğularının istismarında qaydaların pozulmasından

E) Qazan divarında ərpin əmələ gəlməsindən


167.Su qızdırıcı qurğularda partlayış təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün qoruyucu vasitə olmayan hansıdır.

A) Su kranı

B) Klapanlar

C) Su səviyyəsi göstəricisi

D) Manometr

E) Termometr


168.Təzyiqin qiyməti neçə faiz artıq olduqda klapan açılaraq artıq təzyiqi xaric edir, sonra isə bağlanır.

A) 3 – 8

B) 2 – 8

C) 2 – 4


D) 3 – 10

E) 5 – 12


169.Müəssisələrdə neçə növ təzyiqli balonlardan istifadə olunur.

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 8
170.Müəssisələrdə işlədilən təzyiq balonunu göstər.

A) Alçaq

B) Orta


C) Alçaq – orta

D) Normal atmosfer təzyiqinə bərabər

E) Dəniz səviyyəsi təzyiqinə bərabər
171.Qaz balonları iki dəfə sınaqdan keçirilir, bu əvvəlcə harada sınaqdan keçirilir.

A) Hazırladığı zavodda

B) İstismara verildiyi yerdə.

C) Doldurulduğu məntəqədə

D) Standartlaşdırmada

E) Boru emal edilən zavodda


172.Qaz balonları iki dəfə sınaqdan keçirilir. II sınaq harada olur.

A) Doldurulduğu yerdə

B) İstismara verildiyi yerdə

C) Hazırladığı zavodda

D) Standartlaşmada

E) Boru emal edilən zavodda


173.İstismarda olan qaz balonları neçə ildən bir texniki yoxlamadan keçirilir.

A) 5


B) 2

C) 4


D) 1

E) 7
174.Müxtəlif adlı qaz balonları nəyə görə ayrı-ayrı rənglərlə boyadılır.

A) Partlayış baş verməsin deyə

B) Yanğın baş verməsin deyə

C) İşlədicinin xoşuna gəlsin deyə

D) Estetik gözəlliyə görə

E) Buraxilma partiyasına görə
175.Kompressorda partlayış təhlükəsi tozlu havanın sürətinin böyük olması nəticəsində statik elektriklənmə baş verir, partlayıçın baş verməsinin qarşısını almaq üçün havanın sürəti neçədən artıq olmamalıdır.

A) 20


B) 15

C) 5


D) 25

E) 12
176.Kompressor qurğularında təzyiqin artmasına nəzarət etmək üçün nədən istifadə edilir.

A) Qoruyucu klapan

B) Ampermetr

C) Qoruyucu qapaq

D) Voltmetr

E) Qoruyucu ekrandan
177.Maşınlarda təhlükəli zona yaratmayanı qeyd et.

A) Maşının gevdəsi

B) Dişli çarx

D) Qayış


C) Fırlanan vallar

E) Fırlanan barabanlar


178.Təhlükəli olmayan zonanın adını qeyd et.

A) Dişli çarx ötürməsində qapaqla qasnaq

B) Qayış ötürməsində qayışla qasnaq

C) Lentlə istiqamətləndici diyircəklər arasındakı zonalar.

D) Dişli çarxların görüşdüyü zona

E) Zəncir ötürməsində zəncirlə ulduzcuq arasındakı zona


179.Təhlükəli amillərin təsirindən qorumayan mühafizə vasitəsini göstər.

A) Maşının idarəetmə sistemi

B) Məsafədən idarəetmə sistemi

C) Çəpərləyici quruluşlar

D) Qoruyucu quruluşlar

E) Siqnalverici quruluşlar


180.Siqnalverici quruluşun hansı növü yoxdur.

A) Yağverici

B) İşarəverici

C) İşıq siqnalı

D) Səs siqnalı verici

E) Kombinə olunmuş


181.Bloklama çəpər öz yerində olmadıqda maşının işə düşməsinə imkan verilmir.Bloklayıcılar təsir prinsipinə görə dörd növə bölünür.Buna aid olmayanı qeyd et.

A) Termiki

B) Mexaniki

C) Elektriki

D) Elektromexaniki

E) Fotoelektriki


182.Yükqaldırıcı – nəqledici qurğuda zədələnmələr əsas hansı səbəbdən baş verməz.

A) Maşına xidmət edənin normadan artıq işlədilməsindən

B) Qurğuya xidmət edən işçilərə lazımı təlimat keçilmədən işə buraxılmasından

C) Yükün normadan artıq yüklənməsindən

D) Hündürlük məhdudlaşdırıcısından istifadə olunmamasından

E) Yükün qaldırılması, endirilməsi zamanı xidmətedici heyyətin təhlükəli zonaya daxil olması


183.Yükqaldırıcı kranda statik yaxud dinamik sınaq nə vaxt aparılmır.

A) Kranı idarəedən dəyişdirildikdə

B) Təmirdən sonra

C) Yükqaldırıcının iş yerində quraşdırıldıqda

D) İstismar zamanı

E) Mexanizmlərin hansısa birinin və ya bir neçəsinin parametri pozularsa


184.Yükqaldırıcı statik yükə sınaq zamanı yükqaldırıcını normal yükündən neçə faiz artıq yükləyirlər.

A) 25


B) 15

C) 5


D) 10

E) 30
185.Statik yükə sınaq zamanı yük yerdən neçə mm hündürlüyə qaldırılır.

A) 100

B) 180


C) 200

D) 250


E) 150
186.Dinamik sınaqla yükqaldırıcının pasportunda nəzərdə tutulan nominal yükdən neçə faiz artıq yüklənilir.

A) 10


B) 15

C) 25


D) 5

E) 20
187.Yanma qabiliyyətinə malik olan maddələrin havadaki oksigen və ya başqa oksidləşdiricilərlə qarşılıqlı təsiri zamanı istilik ayrılması və işıq sualanması ilə müşaiyət olunan fiziki- kimyəvi prosesə nə deyilir.

A) Yanma

B) Alışma

C) Partlayış

D) Temperatur hədləri

E) Yanma temperaturu
188.Yanmanın alınması üçün hansı amil lazım deyil.

A) Karbon qazı

B) Oksigen

C) Oksidləşdirici maddə

D) Lazımi temperatur

E) Yanar maddə


189.Ani vaxtda, yəni böyük sürətlə gedən yanma prosesinə nə deyilir.

A) Partlayış

B) Alışma

C) Yanma


D) Öz- özünə yanma

E) Alovlanma


190.Partlayışın neçə həddi var.

A) 2


B)1

C) 3


D) 4

E) 6
191.Partlayışın əvvəlki həddi necə adlanır.

A) Aşağı

B) Əvvəlki

C) İlk

D) BaşlanğıcE) Qabaqkı
192.Partlayışın sonuncu həddi necə adlanır.

A) Yuxarı

B) Sonuncu

C) Böyek


D) Hündür

E) Axırıncı


193.Yanğın və partlayış təhlükəli olmasıma görə bütün istehsalatlar neçə kategoriyaya bölünür.

A) 6


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2
194.Müəssisələrin yanğın təhlükəsi istifadə və istehsal olunan məhsulların xassələri və miqdarı ilə ölçülür.Partlayış- yanma təhlükəli müəssisələri müəyyən et.

A) A, B

B) V, Q, DC) E

D) D, E


E) B, V
195.Yanğın təhlükəli istehsalatları müəyyən et.

A) V, Q, D

B) A, B

C) E


D) D, E

E) B, V
196.Partlayış təhlükəli müəssisələri qeyd et.

A) E

B) D, E


C) B, V

D) V, Q, D

E) A, B
197.Yanğınlar hansı səbəbdən baş verməz.

A) Keyfiyyətsiz məhsulun artmasından

B) Texnoloji prosesin pozulması

C) Adi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması

D) Elektrik avadanlığının həddən artıq yüklənməsindən

E) Özbaşına alışma, statik elektrikləşmə


198.Bunlardan hansı yanğından mühafizə tədbiri deyil.

A) Yanğınsöndürən maşın və avadanlıqları yanğın yerindən kənarlaşdırılması

B) İnsanların və qiymətli əşyaların yanğın sahəsindən uzaqlaşdırılması

C) Yanğıntörədən səbəblərin aradan qaldırılması

D) Yanğının yayılması qarşısının alınması

E) Yanğının səmərəli söndürülməsi


199.Bunlardan hansı suyun odsöndürmə xüsusiyyətinə aid deyil.

A) Yanan maddələrin çəkisini artırır

B) Yanan maddələri soyudur

C) Yanma səthini soyudur

D) Yanan maddə ilə qarışıb onun yanma effektini zəiflədir

E) Yanacaq maddəsini yanma zonasından izolə edirYüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə