Mimar sinan üNİversitesiYüklə 79,01 Kb.
tarix31.05.2018
ölçüsü79,01 Kb.
#52245

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1Amaç ve Kapsam:

Bu yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından üniversitenin stratejik hedeflerine uygun olarak yürütülecek olan bilimsel araştırma projeleri, Yüksek lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik tez projeleri ile diğer bilimsel araştırma projelerinin önerilmesi, başvurularının değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ile kamuoyuna duyurulması işlemlerini yerine getirecek düzenlemeleri ve bunun için kurulacak birimin kuruluş organları ile işleyişinin esaslarını belirlemek amacıyla düzenler.Madde 2Dayanak:

Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26.11.2016 tarih ve 29900 Resmi Gazete sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.Madde 3 Tanımlar:

Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:

1. Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’dir.

2. Bilimsel Araştırma Projesi: Sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması beklenen, bilimsel içerikli, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi içinde ve/veya dışında, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katkı ya da katılımlarıyla da yapılabilecek bilim insanı yetiştirme ve araştırma geliştirme projeleridir.

3. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Madde 1’de belirtilen görevlerin yürütülmesi amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme ve Danışma Kurulu ve Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinasyon Ofisi ile oluşturulan birimdir.

4. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yönetimin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’dur.

5. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı: Rektör ya da Rektör’ün görevlendireceği Rektör Yardımcısı’dır.6. Proje Yürütücüsü: Projeyi öneren, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacılar ile araştırma projeleri kapsamında desteklenebilecek lisansüstü tez araştırmalarında tez danışmanıdır.

7. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacılardır.

8. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen öğretim elemanları, proje konusuyla ilgili lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile eğitimlerini tamamlamış ve uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişilerdir.

9. Üst Yönetici: Üniversite Rektörüdür.

10. Komisyon Yürütücü Sekreteri: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı tarafından, Komisyon üyeleri arasından önerilen ve Rektör tarafından dört yıl için atanan kişidir.

11. Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme ve Danışma Kurulu: Bilimsel Araştırma Proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na yardımcı olur ve koordinasyonu sağlar.

12. Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme ve Danışma Kurulu Başkanı: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı tarafından, Komisyon üyeleri arasından önerilen ve Rektör tarafından dört yıl için atanan kişidir.

13. Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinatörlüğü: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesinden, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasından ve özel hesaba ilişkin işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Proje İşlem Birimi, Satın Alma Birimi ve Bütçe - Tahakkuk Biriminden oluşur.

14. Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinatörü: Üst yönetici tarafından belirlenen, Bilimsel Araştırma Projeleri mali faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişidir.

15. Harcama Yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörüdür.

16. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine, Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen kişi veya kişilerdir.

17. Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan, projenin kapsadığı alandaki çalışmaları ile bilinen akademisyen ya da uzmandır.

18. Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel veya teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari ve sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına açtırılan banka hesabıdır.

19. Muhasebe Yetkilisi : Muhasebe Biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere karşı sorumlu olan yetkilidir.

20. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönerge esaslarına göre kayıtlarını tutan, bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 4Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu:

Amaç maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında senatonun önerisiyle Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilen en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim ve sanat dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

a) Bilimsel Araştırma Projeleri yapılanmasının karar organıdır.

b) Bilimsel Araştırma Projeleri’nin belirlenen stratejik plana uygun olarak yönetilmesini sağlar.

c) Projelerin Başvuru, Gelişme, Sonuç raporlarını kabul eder ve değerlendirir. Başvuru, kabul ve yürütme takvimini ilan eder.

d) Yıllık bütçeyi onaylar. Her yıl projeler için sağlanacak destek sınırlarını belirler ve duyurur.

e) Ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne bağlıdır.

f) Desteklenmesine karar verilen projeler için sözleşme hazırlar ve şartlarını belirler.

g) Proje başvuruları hakkında değerlendirme yapar ve gerekli gördüğünde görüş bildirecek hakemleri saptar. Hakem raporlarına göre projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

h) Yönerge hükümlerine ve/veya sözleşmeye aykırılık ile Proje İptali başlıklı 24. maddede öngörülen hallerde projenin iptaline karar verebilir.

i) Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği atfı ile bu yönergenin belirlediği diğer görevleri yapar.

j) Proje bütçesi 50.000,00 TL ve üzerinde olan projeler ile spesifik konulardaki proje önerileri gerektiğinde hakeme gönderilir.Madde 5Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme ve Danışma Kurulu:

Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme ve Danışma Kurulu, bir başkan ve yürütücü sekreterlerden oluşur. Başkan, yürütücü sekreterleri Üniversite’de görev yapan kadrolu öğretim elemanları arasından Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na önerir. Yürütücü Sekreterler, kurum içi ve kurum dışı projelerin yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin işleri yapar. Başkan gerekli gördüğü hallerde yürütücü sekreterlere eş güdümü sağlamak için ek görevler verebilir. Görev süresi sona eren başkan ve yürütücü sekreterler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Kurul gerekli hallerde toplanarak, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Bilimsel Araştırma Projeleri’nin stratejik planını hazırlar ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunar.

b) Bilimsel Araştırma Projeleri’nin yıllık faaliyetlerini hazırlar.

c) Yıllık bütçeyi hazırlar.

d) Bilimsel Araştırma Projeleriyle ilgili olarak gerekli görüldüğü hallerde hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda rapor hazırlayarak Bilimsel Araştırma Komisyonuna sunar.

e) Projelerle ilgili her türlü idari (yönetici ve/veya araştırıcıların değişimi, süre uzatımı istemi veya durdurma istemi vb.) ve mali (ek bütçe istemi, fasıl aktarımı istemi) değişikliklerin projeye uygun olup olmadığına karar verir.

f) Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği ile bu yönergenin belirlediği diğer görevleri ve Komisyon tarafından verilen görevleri yapar.

Madde 6 - Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinasyon Ofisi:


Birimin program ve faaliyetlerini, yönerge ve Komisyon kararları doğrultusunda düzenler ve yürütür. Bilimsel Araştırma Projeleri’yle ilgili tahakkuk, satın alma ve ayniyat konularındaki her türlü işlemlerin yürütülmesini ve koordine edilmesini sağlar.

Madde 7Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Yürütücü Sekreterliği:

a) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu toplantı duyurularını yapar.

b) Komisyon Toplantı gündemini hazırlar. Toplantıda raportörlük yapar.

c) Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili çalışma programını, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararları doğrultusunda düzenler ve yürütür.

d) Proje başvuru, gelişme ve sonuç raporlarının, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun değerlendirilmesi için hazırlıklar yapar.

e) Proje yöneticileri, hakemler ve Mali Koordinasyon Ofisi arasındaki iletişim, duyuru ve yazışmaları sağlar.

f) Her dönemin sonunda değerlendirilen, sonuçlandırılan, devam eden projeler hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere faaliyet raporunu hazırlar.

g) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na gerçekleştirme görevlisi önerir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme

Bilimsel Araştırma Proje Tipleri ve Başvuru Esasları

Madde 8Proje Tipleri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin iç yapısında yürütülecek olan bilimsel araştırma projeleri aşağıda verilen tipler çerçevesinde ele alınır ve değerlendirilir:

A tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri: Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.B tipi proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: Değişik bilimsel alanları içeren ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kadrolu çalışan, değişik bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya üniversitemiz dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir.

C tipi proje: Lisansüstü Tez Projeleri: Enstitülerde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasını desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir. Bu projelere, tez konusu onaylandıktan sonra akademik ders yılı dahilinde başvuru yapılabilir. Bu projelerin süresi en çok 3 yıl ile sınırlıdır.

D tipi proje: İlave Bütçe Destekli Projeler: BAP başvuru takviminin dışında kalan, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyumlara bildirili katılımlar, sergiler, çalıştaylar, performanslar, bütçe yetersizliği nedeniyle desteklenemeyen projelerdir. Bu tip projelerin bütçelendirilmesi, projenin uygulanma yılı içinde ek bütçenin açıklanması doğrultusunda BAP Komisyonu’nun kararıyla belirlenir.

E tipi proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri:  DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.

F tipi proje:  Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği programları kapsamında olan projelerdir.

G tipi proje: Sanayi ve teknoloji sektörüyle iş birliğine dayanan araştırma projeleridir.

Madde 9Proje Tiplerinden Sorumlu Organlar:

A, B, C ve D tipi projeleri ile ilgili karar organı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’dur.

E, F ve G tipi projeler, desteleyen kurumca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde ele alınır ve değerlendirilir. Bu tip projelerin yürütülmesi, destekleyen kuruluşça kabul edilen ve Değerlendirme ve Danışma Kurulu tarafından onaylanan kişi tarafından yapılır.

Madde 10 - Proje Başvuru Formu:

Üniversitemizin öğretim üyeleri ile doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan projelerin başvurusunda, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu” kullanılır. Proje yöneticisi, formu, bir nüsha basılı ve bir nüsha dijital ortamda kaydedilmiş olarak doldurur ve imzalayarak Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne iletilmek üzere Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim ve kayıt ettirir.Madde 11 - Proje Başvuru Formunda Yer Alacak Bilgiler:

Projenin Başlığı: Projenin başlığı, araştırma konusunu tam olarak yansıtacak biçimde kısa ve açık olarak yazılır.

Anahtar Kelimeler: Proje ile ilgili yönlendirici anahtar kelimeler belirtilir.

Projenin Türü: Araştırma, akademik bir dereceye yönelik ise, Lisansüstü (Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlilik veya Doktora), bunların dışında ise Araştırma sözcüğü yazılır.

Projenin Öngörülen Başlangıç - Bitiş Tarihi ve Süresi: Bu bölümde projenin ne kadar zaman süreceği, yıl ve ay olarak belirtilir. Proje süresi en çok üç yıl olabilir. Projenin süresi içinde tamamlanması esastır. Ancak gerekli görülen hallerde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından süre en çok bir yıl uzatılabilir.

Projenin Öngörülen Bütçesi: Bilimsel Araştırma Projesi için gereken mali desteğin miktarı yazılır.

Proje Yöneticisi: Projenin bütün bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki sorumluluğunu yüklenen öğretim üyeleri ile doktora/ sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacılardır. Bilimsel Araştırma Projesi başvuru formuna yöneticinin adı, soyadı, akademik ünvanı, bağlı bulunduğu fakülte / enstitü / yüksek okul / bölüm / anabilim/ anasanat dalı / bilim / sanat dalı yazılır.

Lisansüstü dereceye yönelik projelerde, proje yöneticisi, tezin danışmanı olan öğretim üyesidir. Ancak tez danışmanı başka bir üniversiteden ise ikinci danışman görevini üstlenebilecek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi proje yöneticisi, tez danışmanı ise yönetici yardımcısı olur.

Proje Ekibi: Bir projede, proje yöneticisinin dışında birden fazla araştırmacı görev alabilir. Proje ekibi, proje çalışmalarında görev yapacak ve sonuçta oluşturulacak yayınlarda yazarlar arasında yer alacak kişilerdir. Proje ekibinde yer alanların adı, soyadı, akademik ünvanı, bağlı bulunduğu fakülte, bölüm, anabilim/anasanat dalı ve bilim/sanat dalı yazılır. Bir araştırmacı üçten fazla projede görev alamaz.

Proje ekibinde diğer üniversitelerden araştırmacılar da yer alabilir. Bu kişilerin de kimlikleri ile üniversiteleri, projedeki görevleri “Danışman “veya “Araştırmacı “olarak açıkça belirtilir.

Proje Yöneticisinin Yürütmekte Olduğu Projeler: Bir Proje Yöneticisi en çok üç proje yönetebilir. Başvuru sırasında yönetmekte olduğu başka projeler var ise, bunların adı, destekleyen kuruluşlar, projenin kaçıncı yılında olduğu belirtilir.

Proje Yöneticisinin Daha Önce Tamamladığı Projeler: Proje yöneticisinin daha önce yönetmiş ve tamamlamış olduğu bütün projeler bu bölüme yazılır. Projenin adından sonra, destekleyen kuruluş, proje kapsamında yapılmış lisansüstü tezler ve projeye ilişkin olarak yapılmış tüm yayınlar belirtilir, bilim ve sanat etkinlikleri ile ilgili tüm belgeler eklenir.

Proje Yöneticisinin Konu İle İlgili yayınları: Proje yöneticisinin önerdiği proje konusu ile doğrudan ilgili olan yayınları bu bölümde tarih sırasıyla yazılır.

Projenin Amacı ve Önemi: Önerilen projenin amacı açık olarak yazılmalı ve önemi vurgulanmalıdır. Projenin bilim, sanat ve teknolojiye getireceği yeni bakış açıları ve katkıları belirtilmelidir, yapılacak çalışma ile ilgili olarak daha önce yurt içinde ve dışında yapılmış çalışmalar gözden geçirilerek projenin özgünlüğü vurgulanmalıdır.

Projenin Kapsamı ve Yöntemi: Önerilen çalışmanın kapsamı açık olarak tanımlanmalı, amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır. Araştırma sırasında yapılacak işlemlerde bilimsel veya sanatsal olarak hangi yöntemlerin ve materyallerin kullanılacağı belirtilir.

Araştırma Olanakları: Hem var olan, hem de proje çerçevesinde elde edilmesi planlanan araştırma olanakları (makine, techizat, personel vb.) belirtilmelidir. Uygulanacak yöntem açısından bu olanakların yeterliliği ve gerekliliği açıklanmalıdır.

Projenin Çalışma Takvimi: Proje aşamaları ve bunların her biriyle ilgili çalışmaların başlangıç ve bitiş zamanları açık olarak belirtilerek projenin altı aylık dönemlere göre düzenlenmiş bir çubuk diyagramı verilmelidir.

Başarı Ölçütleri: Yapılan işlemlerin, hangi ölçüde gerçekleşmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler önem derecesine göre açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.

Bütçe Dökümü ve Gerekçesi: İstenen parasal desteğin her kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. Talep edilen donanımın proje amaçlarıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. İstenen donanımla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Eğer varsa, öneren ve destekleyen kuruluş katkıları anlatılmalı; Üniversiteden istenen destekle bu kuruluş desteğinin birbirini nasıl tamamlayacağı açıklanmalıdır.

Ekler: Teknik şartname, proforma fatura, teklif mektubu vb. belgeler, destekleyen diğer kuruluş yetkililerinin yazıları ile çalışma yapılacak alanlarla ilgili alınmış olan izin yazıları veya izin başvurularıdır. Başvuru sonrasında iznin alınması ile proje geçerlilik kazanacaktır.Madde 12-Bilimsel Araştırma Projesi Formunda Bütçeye İlişkin Kısmın Doldurulması:

Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, fotoğraf makinesi, video ve ses kayıt cihazı, seyahat ve benzeri yaygın olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir. Proje bütçesi, Analitik Bütçe Sınıflandırması Dördüncü Düzey Gider Kodlarına göre düzenlenir.

a) Yolluk/Yevmiye: Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yolculuklar bu bölüme yazılır. İstanbul içinde yapılacak araştırmalar için yolluk yevmiye verilmez. Yolluk-yevmiye Üniversitemiz mensuplarına verilir. Alan çalışması izne tabi olan projelerde verilecek olan yolluk-yevmiye, alanda yapılacak çalışma esnasında izin veren kurumun, izin kapsamında görevlendirdiği denetmen/temsilcinin alanda proje ekibi ile birlikte bulunduğu süreyle sınırlıdır. Yolluk ve yevmiyenin verilebilmesi için yurt içi çalışmalarda proje yöneticisinin bağlı bulunduğu fakülte/ yüksekokul/ araştırma merkezi kurul kararı; yurt dışı çalışmalarda ise rektörlük ve üniversite yönetim kurulu onayı gereklidir.

b) Hizmet Alımları: Danışmanlık, basım ve diğer hizmet alımları (analiz ücretleri, anketör çalıştırma gibi geçici hizmet alımları) gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan iyi tanımlanmış ve fatura karşılığı satın alınabilecek işler bu bölüme yazılır.

c) Tüketim Malları ve Malzeme Alımları: Kırtasiye, baskı ve cilt giderleri, deney gereçleri, kimyasal maddeler, laboratuvar malzemeleri vb. kullanılarak tüketilecek gereçler ile proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan küçük el araçları (pense, tornavida vb.) gerekçe gösterilerek bu bölüme yazılır ve demirbaşa kaydedilmez.

d) Makine, Teçhizat ve Demirbaş Alımları: Projeler için BAP Koordinasyon Birimi’nce sağlanan makine, teçhizat, her türlü kalıcı donanım, donanım bölümü, bilgisayar, bilgisayar aksamı, yazılım paketleri, ses ve video kayıt cihazları, fotoğraf makinesi, yazıcı ve sair donanımın mülkiyeti Birime aittir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar bu bölüme yazılır ve üniversite demirbaşına kaydedilir. Değerlere KDV dahil edilmelidir.

Proje kapsamında alınan kitaplar, alım aşamasında Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/Görevlisi tarafından Bilimsel Araştırma Projesi Birimi ambarına giriş işlemi yapılarak demirbaş olarak kaydedilir ve proje süresince proje yürütücüsüne zimmetlenir. Proje bitiminde proje yürütücüsünden teslim alınan kitaplar kütüphane ambarına devir yoluyla gönderilerek kullanıma verilir.

Makine, teçhizat ve demirbaşlar, proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır. Bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait özellik arz eden makine ve teçhizat, ihtiyaç duyan Üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatın kullanıma sunulmaları, başka projelerde sunulmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

Satın alınması istenen makina, teçhizat ve demirbaşın her biri için en az bir adet proforma fatura, Proje Başvuru Formu’na eklenmelidir.

İthal malı alımlarda, proforma faturaların mümkün olduğu ölçüde doğrudan ithalatçı firmalardan alınması ve Proje Başvuru Formu’nda verilen sıra içinde belirtilmesi gereklidir. Proforma faturalarda birim fiyat, miktar ve toplam tutar belirtilecektir.

Proje yürütücüsü, satın alınmasını istediği tüketim malzemeleri ile makina, teçhizat ve demirbaş için, ayrıntılı ve istenilen özellikleri belirten teknik şartnameler hazırlayacaktır. Teknik şartnameler imzalı olmalıdır.

Makine, teçhizat ve demirbaş için hazırlanan teknik şartnamelerde firma adı ve cihazın markası yazılmamalıdır. Ancak, çok özel durumlarda proje yürütücüsünün bulunduğu birimde mevcut bir cihazdan yararlanma imkanı varsa bu cihazın parça veya parçaları için marka ve modeli belirtilebilir. Formun ilgili bölümüne projenin yapılacağı birimde bulunan makine ve teçhizat kesinlikle belirtilmelidir.Madde 13 - Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu’nun teslim edilmesi:

Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu doldurulur ve gereken belgelerle birlikte imzalanarak bir dosya halinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne ulaştırılmak üzere Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.

A ve B tipi proje başvuruları, her yıl kasım ayı sonuna kadar yapılır. C ve D tipi projelerin başvuru tarihleri madde 10’da belirtilmiştir. E, F ve G tipi Projelerin başvuru tarihleri ise ilgili kurumlarca belirlenir. Şubat ayı sonuna kadar, Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme ve Danışma Kurulu tarafından yapılan ön değerlendirme süreci tamamlanır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda o yılın bütçesi dikkate alınarak, projenin onaylanmasına karar verilir.

Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir sözleşme (protokol) hazırlanır. Projenin geçerlilik kazanması ve uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan sözleşmenin (protokol) Proje Yürütücüsü ile Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı tarafından imzalanarak onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü bu sözleşmede yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.Madde 14Bilimsel Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi Esasları:

Başvuru süreleri içinde sunulan, usulüne uygun hazırlanan ve bilgi eksikliği olmayan projeler Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme ve Danışma Kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınarak, şartları sağlaması durumunda Komisyon değerlendirmesine sunulur.

Araştırma projeleri, üniversitemizin bilim ve sanat alanlarına öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma Projelerinin bilime, teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel gelişime ve kalkınmaya katkı sağlaması esastır.

Değerlendirmede, projenin programlanması ve bütçesi, proje yürütücüsünün daha önce yapmış olduğu projeler varsa, bu projeleri başarıyla tamamlamış olması, proje yürütücüsünün araştırma konusu ile ilgili olarak yayınları, uygulamaları vb. çalışmalarının bulunması, proje seçiminde yürütücünün daha önce gerçekleştirdiği projeleri yayın haline getirmiş olması, projenin özgünlüğü, kullanılacak yöntemin geçerliliği göz önünde bulundurulur, gerekirse hakem görüşleri alınır. Değerlendirme ve Danışma Kurulu projenin uygunluğu konusunda Değerlendirme Raporu’nu en geç bir ay içerisinde hazırlar ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunar.

Komisyon, gerektiğinde proje yürütücüsünü sözlü sunumda bulunmak üzere çağırabilir ve  her proje için hazırladığı raporları görüşerek desteklenmesi uygun bulunan projeleri Rektörlüğe sunar.

O yıla ilişkin bütçe belli olduktan sonra kaynak yetersizliği nedeniyle desteklenme imkanı bulunamayan projeler bir sonraki yılda yeniden dikkate alınarak değerlendirilebilir.

Kabul edilen veya reddedilen projeler hakkında başvuru sahiplerine yazılı bilgi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi

Madde 15- Sözleşme (Protokol):

Proje başlama tarihi olarak, Proje Yürütücüsü ile Komisyon Başkanlığı arasında sözleşmenin imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, satın alma talebi evrakını ve varsa gerekli izin yazılarının bir nüshasını Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne teslim etmeleri ve bir ay içinde sözleşmeyi imzalamaları zorunludur. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın bir ay içerisinde sözleşmesi imzalanmayan projeler iptal edilir ve iptal ile ilgili hükümler uygulanır.Madde 16Projelerin Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli İzin Belgeleri:

Proje değerlendirmelerinde, proje kapsamında çalışma yapılması öngörülen alan veya mekandan sorumlu kurum/kuruluş/kişilerden yazılı izin belgesi veya izin başvurusunun, etik kurul izni gerektiren araştırmalar için izin belgelerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunulması zorunludur.Madde 17- Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçesinin Projelere Göre Dağılım Süreci ve Usulleri:

Ön değerlendirmesi yapılan projelerin bütçe dağılımı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenir. Onaylanan proje kapsamında harcama yapılabilmesi için proje yürütücüsünün, talep ve taahhüt sözleşmesini imzalaması şarttır. Sözleşme (Protokol) imzalandıktan sonra ödeme ve satın alma işlemleri Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinasyon Ofisi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Sözleşmesi imzalanmamış projeler Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından bütçe dağılımı dışında tutulabilir.Madde 18- Demirbaş, Makine, Teçhizat Kullanımı:

a) Kurum İçi Bilimsel Araştırma Projeleri için (A, B, C ve D tipi projeler):

Projeler kapsamında alınan demirbaş, makine, teçhizatın mülkiyeti MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne aittir ve proje süresince, araştırma projesi dışında kullanılmaması kaydı ile proje yürütücüsüne zimmetlenir. Bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca iptal edilen projelerde, proje kapsamındaki demirbaş, makine ve techizat geri alınır.

Proje kapsamında alınarak kütüphaneye zimmetlenen kitaplar kanun gereği diğer demirbaşlar ile aynı hükümlere tabidir.

Proje kapsamında alınmış olan demirbaşları iade etmeyen proje yürütücüleri 5 yıl süreyle Bilimsel Araştırma Projelerinde yer alamayacaklar ve haklarında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

b) Kurum Dışı Bilimsel Araştırma Projeleri için (E, F ve G tipi projeler):

İlgili kurumlarca belirlenen esaslar geçerlidir.Madde 19- Ön Ödeme, Mahsup ve Muhasebe İşlemleri:

Ön ödeme ancak zorunlu ve alımın acil olması durumunda yapılabilir. Yapılan ön ödemeler yasal süre olan iki ay, verilen kredi avansları üç ay içerisinde kapatılmalıdır. Kredi avanslarında gerekçeli dilekçe metni ve izin yazısı zorunludur. Sürenin aşımı halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca mutemede faiz uygulanır.

Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcama ve ön ödemeler bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimince öz gelir ve hazine yardımı karşılığı ayrımı yapılarak, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.

Bilimsel Araştırma Projelerinin finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri Yılı Yatırım Programında yer alan hazine yardımı karşılığı bilimsel araştırma projeleri için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Hükümleri, diğerlerinde ise Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Kararları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Gerçekleştirme Görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine özel hesaptan ödenir.

Ön ödeme sınırları, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin altı katıdır. Her bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok iki ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça avans verilemez, kredi açılamaz.

Aldıkları avans mahsubunu süresi içerisinde yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje özel hesabına yatırılır.Madde 20Bilimsel Araştırma Projelerinin İzlenmesi:

Proje yürütücüsü, projenin başlama tarihinden itibaren her altı ayda bir hazırlayacağı Gelişme Raporu’nu Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunmak zorundadır. Bu raporla birlikte varsa elde edilen sonuçlara dayanılarak o yıl yapılmış yayınlar da Komisyon’a verilir. Raporlar, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon, bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamına, bu raporları dikkate alarak karar verir.

Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında fon aktarımı, satın alınacak teçhizat, malzeme, hizmetlerdeki değişiklik talepleri, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Ek süre, proje süresinin yarısını geçmeyecek şekilde, ek kaynak/bütçe ise proje bütçesinin en fazla yüzde ellisi kadar verilebilir.

Madde 21- Proje İptali:

Aşağıdaki hallerde, mazeret kabul edilmediği takdirde Komisyon kararı ile projeler iptal edilir:

a) Projenin kabulünün öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde sözleşmenin yapılmaması,

b) Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden, gelişme raporunun bir aydan ve sonuç raporunun üç aydan fazla gecikmesi,

c) Lisansüstü Projeler hariç, her hangi bir nedenle proje yürütücüsünün görevden ayrılması,

d) Lisansüstü tez projelerinde öğrencinin çalışmayı bırakması veya başarısız olması,

e) Proje gelişme raporunun reddedilmesi, Komisyon tarafından projede ilerleme kaydedilmediği veya projenin amacına uygun olarak yürütülmediği kanaatinin oluşması

f) Proje sonuç raporunun veya Komisyon kararı ile verilebilecek ek raporun, yapılan uyarı ve Komisyon kararı ile verilebilecek ek süreye rağmen verilmemesi, reddedilmesi, düzeltilmemesi veya düzeltmelerin reddedilmesi,

g) Proje öneri, gelişme, sonuç veya ek raporlarında yanlış bilgi verilmesi,

h) Yönergenin Bilimsel Araştırma Projeleri Etiği maddesine aykırılık saptanması.

İptal edilmiş projeler kapsamında satın alınmış her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler geri alınır. Aksi takdirde, bunların bedelleri de dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri 6183 sayılı Yasa uyarınca proje yöneticisinden alınır.

Projesi iptal edilen yürütücü beş yıl süreyle yeni bir proje başvurusunda bulunamaz.Madde 22 Bilimsel Araştırma Projelerinin Tamamlanması:

Projenin sona ermesini izleyen üç ay içinde tüm araştırmaya ilişkin Sonuç Raporu, varsa proje kapsamında yapılmış olan tez ve yayınların birer kopyası ile dijital ortamda kaydedilmiş disk Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teslim edilir. Raporu üç ay içinde teslim etmeyen Proje Yürütücüsü, beş yıl içinde yeni bir proje başvurusunda bulunamaz. Bilimsel Araştırma Projesi, projenin Sonuç Raporu’nun, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilmesi ile tamamlanmış olur. Komisyon raporlar için düzeltme isteyebilir, rapor düzeltilmez veya yeterli bulunmazsa reddedebilir.Madde 23- Bilimsel Araştırma Projelerinin Yayınlanması ve Telif Hakları:

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce desteklenmiş olan projelerin bitiminden itibaren, iki yıl içinde ulusal/uluslararası hakemli bir süreli yayın ya da kitapta yayın haline getirilmesi gerekmektedir. Yayınların hakem değerlendirmesinde veya basım aşamasında olduğunun belgelenerek, bir örneğinin sunulması durumunda Komisyon, yayın şartının gerçekleşip gerçekleşmediğini karara bağlar.

Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projeler, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve MSGSÜ Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek, MSGSÜ Basımevinde matbu hale getirilebilir. MSGSÜ yayınlarının basımı, yayımı ve dağıtımı ile ilgili tüm haklar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne aittir ve korunmaktadır.

Bilimsel Projeden kaynaklanan sunumlarda ve yayınlarda, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No: .........., Yıl)” dipnotu yer almalıdır. Yapılan yayınların bir kopyası Komisyon’a sunulur.

Desteklenen tez projelerinin iki yıl içinde, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans / sempozyumlarda sunulması/yayınlanması gerekir.

Kabul edilen projeler hakkında yurt içinde veya yurt dışında yapılacak bilimsel / sanatsal yayınlar ile sunulacak bildiriler için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’ndan izin alma zorunluluğu yoktur.

Uygulama ağırlıklı projelerde, proje sonuçlarıyla ilgili bir patent tescil ettirildiği, buluşun yeni olduğuna dair uluslararası araştırma ofislerinden araştırma raporu alındığı veya faydalı model yayınlandığı takdirde de yayın şartı yerine getirilmiş sayılır. Kural olarak gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin en az %50’si Yönetim Kurulu kararı ile katkıları oranında dağıtılmak üzere proje ekibinde yer alan yürütücü ve araştırmacılara verilir. Geri kalan tutarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilimsel projelerde kullanılmak üzere birim özel hesabına aktarılır.

Madde 24- Bilimsel Araştırma Projeleri Etiği:

Proje yöneticisi, kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış mevzuatına, insan ve hayvanların deneysel amaçla kullanılmasının gerekli olduğu hallerde tüm mevzuat hükümlerine, projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, gerekli gördüğünde başvurusu yapılan projelerle ilgili olarak “MSGSÜ Etik Komisyonu”na başvurarak, söz konusu projelerin bilim etiği açısından değerlendirilmesini isteyebilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, projelerle ilgili her denetim kademesinde, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun kararlarını temel alır.Madde 25 Yönergede Yer Almayan Hususlar:

Yönergede yer almayan hususlarda, Yönergenin dayanağını oluşturan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller ile genel hükümler uygulanır.Madde 26- Yürürlük, Uygulama ve Yürütme:

Bu yönerge ile MSGSÜ Senatosu’nun 18/01/2011 tarih ve 4 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönerge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nca onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Bu yönerge hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yüklə 79,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin