Ministerul educaţiei și cercetării științifice inspectoratul şcolar al judeţului suceavaYüklə 0,65 Mb.
səhifə4/5
tarix27.12.2018
ölçüsü0,65 Mb.
1   2   3   4   5

2.1.4. Factorii tehnologici

Infrastructura de transport

Reţeaua de drumuri publice din judeţul Suceava are următoarele caracteristici: • lungimea drumurilor (naţionale, judeţene şi comunale) este de 2.675,222 km, din care drumuri naţionale, 632,011 km, drumuri judeţene, 1.136,424 km şi drumuri comunale 906,787 km.

 • lungimea străzilor orăşeneşti din judeţ era în anul 2008 de 874 km, din care 455 km erau modernizaţi.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, la nivelul anului 2009, doar 46 de localităţi (din care 14 sunt municipii şi oraşe) beneficiau de sistem centralizat de distribuţie a apei potabile şi doar 34 de localităţi dispuneau de reţele de canalizare.

În judeţ sunt în funcțiune 27 de stații de tratare a apei potabile, 30 sunt în execuție, iar restul până la 97 câte sunt necesare, trebuie realizate. În ceea ce priveşte reţeaua de alimentare cu apă (aducţiune şi distribuţie), în prezent există la nivelul judeţului 1.100,18 km, se află în execuţie alţi 816,22 km şi mai sunt necesari încă 2.430,11 km pentru a acoperi întregul judeţ.

Lungimea totală a liniilor de transport a energiei electrice este de 1.399,6 km. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zonă se face de la reţeaua de transport prin intermediul staţiilor de transformare care, la rândul lor, alimentează reţeaua de distribuţie de medie tensiune (20 kv). Alimentarea consumatorilor se face de la staţii prin intermediul reţelelor de distribuţie (20 kv) de la care, prin posturile de transformare (20/0,4 kv) energia electrică ajunge la consumatori prin reţeaua de joasă tensiune. Lungimea totală a reţelei de medie tensiune este de 2.996,7 km, din care cca. 20% este de tip aerian (LEA), cea subterană fiind distribuită în zona centrală a oraşelor.

(V. http://www.cjsuceava.ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior.pdf)

2.1.5. Factorii ecologici

Calitatea aerului

Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Suceava se realizează de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, atât prin intermediul unor puncte fixe de monitorizare continuă, cât şi cu ajutorul autolaboratorului din dotare, sub formă de măsurători indicative, neperiodice, în unele puncte din judeţ. Punctele actuale de monitorizare sunt în număr de 3 şi sunt amplasate în Municipiul Suceava, localitatea reşedinţă de judeţ, care cumulează cca. 35% din populaţia urbană a judeţului şi sursele de emisie cele mai importante de poluanţi atmosferici.

Sunt monitorizaţi poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi PM10, plumb din PM10, amoniac, hidrogen sulfurat, mercaptani.

Riscurile care au generat evenimente deosebite în perioada 2008-2010 şi care au fost gestionate - direct sau prin funcţiile de sprijin repartizate - de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Judeţului Suceava au fost determinate de manifestarea riscurilor naturale (inundaţii, alunecări şi prăbuşiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, incendii de pădure), riscuri tehnologice (accidente chimice, incendii, accidente grave pe căi de transport, eşecul utilităţilor publice) şi riscuri biologice (epidemii, pandemii, epizootii, zoonoze). Elementele expuse riscurilor specifice şi care au vulnerabilizat unităţile administrativ-teritoriale din judeţ sunt: populaţia, animalele, aşezările, proprietatea, activităţile social-economice şi resursele care asigură calitatea vieţii (apă, aer, sol, hrană etc).

(V. http://www.cjsuceava.ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior.pdf)

2.1.6. Factorii legislativi

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. S-a acordat o atenţie deosebită tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie dar nu şi suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. Din păcate, nu s-au adoptat principalele legi subsecvente Legii Educației Naționale. De asemenea demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare corespunzătoare.”

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează următoarele schimbări:


 • Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor

Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.

 • Modernizarea şi descongestionarea curriculumului

Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.

Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor.

Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a. • Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.

Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. • Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ținte ale PNR Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 14,8% în 2013, de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică şi în care se vor implementa măsurile propuse.

Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după şcoală” sau „A doua şansă”. • Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic

Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal.

 • Reformarea politicilor în domeniul resursei umane

Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de • Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii

Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale.

Analizând impactul acestor măsuri asupra țintelor școlii noastre, constatăm că viziunea asupra legislației favorizează și atingerea unor ținte ale școlii, cum ar fi creșterea calității procesului educațional, formarea cadrelor didactice și asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile dezavantajate.  1. Analiza SWOT

2.2.1. CURRICULUM

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- pentru fiecare nivel de învăţământ, şcoala dispune de materialul curricular necesar (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare – manuale, ghiduri metodologice, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).

- ofertă curriculară structurată în pachete corespunzătoare unor traiecte educaţionale, al căror punct final corespunde aspiraţiilor majorităţii elevilor

- se recurge la consultarea elevilor și părinților în stabilirea structurii CDS

- activităţi extraşcolare variate şi atractive

- o popularizare a ofertei educaţionale prin mass-media, site-ul şcolii, pliante


- din motive financiare şi organizatorice, structurarea CDS-ului se face în funcţie de decizia

majorităţii elevilor clasei şi nu răspunde nevoilor strict individuale

- programe școlare supraîncărcate

-atribuirea numărului de ore în pplanul cadru,cel puțin discutabilăOPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate.

- Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei gândirii critice şi divergente

- CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale


- Scăderea interesului elevilor pentru unele obiecte

2.2.2. RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- încadrare cu personal didactic şi nedidactic calificat – 100%

- medie de vârstă coborâtă a profesorilor – 42 ani

- un număr de:gradul I = 16,gradul II=8,definitiv=2,debutatnt=3

- toți profesori au urmat cursuri de formare

- relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-profesori, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.) existente favorizează existenţa unui climat educaţional deschis, stimulativ

- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor

- procent ridicat de promovabilitate anuală

- rezultate bune la examenele finale (100% procent de promovare a examenului de Evaluare Națională)


- activitate mai slabă a unor comisii metodice

- neimplicarea tuturor profesorilor în viaţa şcolii şi în activitatea extraşcolară

- intensificarea absenteismului elevilor, în special în ultimul an de liceu

- lipsa de motivare în învăţare a unor elevi

- slabă motivare a profesorilor datorită salariilor mici


OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

prezenţa în şcoală, în fiecare an şcolar, din 1995 şi până în prezent, a membrilor Asociației Cesson Sans Frontieres;

- deplasarea în fiecare an,din 2007 și până în prezent a unei delegații formate din elevi și profesori în Franța la Cesson;

- elevi proveniţi, în mare parte, din familii închegate, cu situaţie materială bună;

-varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG-uri, universităţi,

proiecte


- interes mai slab al elevilor pentru studiu;

- implicarea redusă a unor familiei în viaţa şcolară şi chiar dezinteres din partea unor părinţi

pentru activitatea desfăşurată de elev în şcoală şi în timpul acţiunilor extraşcolare, ceea ce afectează atât performanţele şcolare ale copiilor, cât şi relaţia profesor-elev

- modul în care se realizează în prezent admiterea în liceu creează discriminare între elevii proveniţi de la şcoli diferite, cu sisteme de evaluare diferite;

- scăderea prestigiului cadrelor didactice în societate


2.2.3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

bază materială corespunzătoare în proporţie de 70%

- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare

- şcoala dispune de venituri extrabugetare din sponsorizări/donații de la Asociația Cesson Sans Frontieres,și firmele de încălțăminte(NICOLIS).

- existenţa unei biblioteci corespunzător dotateînvăţământ în două schimburi şi spaţiu de învăţământ la limită;

- bază materială necorespunzătoare în proporţie de 20% - în special datorită dotării cu materiale vechi, uzate moral a laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie

- lipsa fondurilor necesare achiziţionării de carte şcolară, din bibliografia prevăzută de

programele actualeOPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- descentralizare şi autonomie instituţională şi, parţial, financiară

- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme- venituri bugetare insuficiente pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii

- situaţia economică precară a zonei

- starea materială şi culturală precară a unor părinţi

- degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea

şcolii

- conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente

2.2.4. PARTENERIATE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- localizarea geografică – în centrul localității Bivolărie

- Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei şi cu alţi factori

responsabili în scopul prevenirii delicvenţei juvenile

- în şcoală se desfăşoară un program educațional:”Eco-localitatea nostră-mediu îngrijit și curat”;

- întâlniri semestriale cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, suplimentate de şedinţe

bisemestriale şi consultaţii individuale cu părinţii

- parteneriate educaţionale cu Primăria Vicovu de Sus,Organizaţia “Salvați Copiii”,

filiala Rădăuți,Poliția Vicovu de Sus,Unitatea de Pompieri Vicovu de Sus,Biserica Ortodoxă Bivolărie,Biserica Baptistă Bivolărie,celelalte școlii din localitate.- puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică şi coparticiparea părinţilor

- programele încărcate ale elevilor le oferă puţin timp liber pentru activităţi suplimentareOPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale)

- interesul manifestat de alte şcoli şi instituţii pentru schimburi de experienţă- organizarea defectuoasă şi lipsa de monitorizare a activităţilor de parteneriat poate conduce

la diminuare a sau chiar inversarea efectelor scontate

- timpul liber limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară

 1. Viziunea. Misiunea. Obiectivele strategice. Obiectivele generale.VIZIUNE

Responsabilitate, profesionalism, dezvoltare durabilă

MISIUNEA ŞCOLII

Școala din Bivolărie și-a asumat şi va continua să-şi asume rolul unei şcoli , capabile să instaureze prin elevii şi profesorii ei o geometrie spirituală adaptabilă regulilor impuse de contextul social, economic şi cultural. Rezultatele obţinute până acum justifică faptul că școala se caracterizează printr-o constantă aspiraţie spre mai bine, menită să asigure o evoluţie trainică a personalităţii elevilor, în timpul şi după absolvirea şcolii. Elevi şi profesori, deopotrivă, acced spre modernitate prin dezvoltarea unui spirit de colaborare, prin asumarea libertăţii de gândire şi expresie, printr-un efort considerabil de cultivare a cunoaşterii şi respectului pentru patrimoniul cultural/ istoric/ ştiinţific naţional şi universal, de motivare pentru învăţarea continuă.

Școala Gimnazială Bivolărie are misiunea de a reda comunității încrederea în prezent, de a oferi un spațiu al formării firești a personalității,deschis spre dezvoltarea sensibilității și încurajarea creativității elevilor.
Cum realizăm ce ne-am propus ?
- Prin crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ,cadru propice pentru o dezvoltare individuală și autonomă a fiecărui elev;

- Printr-o continuă și eficientă formare a profesorilor;- Prin interacțiunea școlii cu mediul social,cultural și economic.
Şcoala își propune să dezvolte un mediu favorabil învățării, să le ofere elevilor un start solid în educație prin dezvoltarea deprinderilor și îmbogățirea cunoștințelor, prin modelarea personalității lor.


OBIECTIVELE STRATEGICE. OBIECTIVELE GENERALE


 1. Dezvoltarea unui management participativ, adecvat reformelor din învăţământul preuniversitar

 1. Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de monitorizare şi control adecvate unui management educaţional eficace şi eficient

 2. Facilitarea participării tuturor categoriilor interesate la deciziile importante ale Şcolii Gimnaziale Bivolărie, oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava

 3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă

 4. Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea atingerii obiectivelor specifice tuturor compartimentelor Şcolii Gimnaziale Bivolărie, oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava

 1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale

 1. Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de conformitate cu standardele de acreditare reglementate

 2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe

 3. Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice

 1. Realizarea implementării eficiente a Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii printr-o abordare orientată spre nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei

 1. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor potenţiali ai educaţiei la programele de studii ale Şcolii Gimnaziale Bivolărie, oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava

 2. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii cu oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale Bivolărie, oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava

 3. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe cerinţele lor educaţionale

 4. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de evaluarea naţională periodică

 5. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale speciale

 6. Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea şi participarea la olimpiade, concursuri, competiţii

 7. Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi informale

 8. Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv-educativ

 1. Dezvoltarea continuă a resurselor umane

 1. Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii Şcolii Gimnaziale Bivolărie, oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava

 2. Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă

 3. Sprijinirea personalului didactic debutant în vederea adaptării la cerinţele de calitate ale Şcolii Gimnaziale Bivolărie, oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava

 4. Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi promovarea de parteneriate cu mediul universitar

 1. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor financiare şi materiale

 1. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli adecvând obiectivele strategice ale Şcolii Gimnaziale Bivolărie, oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava cu cerinţele unei bune guvernări financiare

 2. Optimizarea bazei materiale în corelaţie cu cerinţele de implementare a unui învăţământ modern şi cu cerinţele de îmbunătăţire a calităţii

 3. Conducerea activităţilor specifice Compartimentului Financiar-Contabilitate în condiţii de eficienţă şi transparenţă

 4. Organizarea activităţilor aferente achiziţiilor publice în condiţii de legalitate, economicitate şi oportunitate

 1. Promovarea de relaţii externe bazate pe implicarea unităţii de învăţământ în viaţa comunităţii

 1. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor

 2. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea unor proiecte educaţionale complexe

 3. Promovarea imaginii Şcolii Gimnaziale Bivolărie, oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava în comunitatea locală, bazată pe principii de marketing educaţional

 4. Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţionalYüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə