Ministerul mediuluiYüklə 47,3 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü47,3 Kb.
MINISTERUL MEDIULUI

Perioada de raportare 27 februarie – 03 martie 2017

Raportor: Gîlcă Gabriel, şef al DMCM, tel: 022 766855, fax: 022 766855, e-mail: gabrielg@mail.ru, str. Grenoble, 134, mun. Chişinău

Nr.

Componenţa

Materialul descriptivTematică de mediu

Pe perioada de referinţă, Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM) a efectuat monitoringul sistematic asupra gradului de poluare al componentelor de mediu (ape de suprafaţă, aer, sol, nivelul radioactivităţii mediului, depuneri atmosferice şi sedimente) pe teritoriul Republicii Moldova şi a asigurat Autorităţile de Stat, organizaţiile cointeresate, instituţiile abilitate şi mijloacele de informare în masă cu informaţia privind starea de poluare a mediului.

- în cadrul Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului (CMCAARM), în perioada 24 februarie – 02 martie calitatea aerului atmosferic s-a determinat în baza analizei a 572 probe de aer de la 6 posturi staţionare de observaţii din mun. Chişinău după următorii poluanţi: pulberi totale, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, oxid de azot, fenol, aldehidă formică, sulfaţi solubili.

În perioada dată s-au înregistrat 21 depăşiri ale concentraţiilor maxime momentane: 15 depăşiri pentru dioxidul de azot cu maxima 1,5 CMA la POP nr. 4 (str. Tudor Vladimirescu,1) în data de 27 februarie, la ora 1900 și în data de 28 februarie la ora 1900 şi la POP nr. 3 (str. Calea Ieşilor, 21), 2 depășiri pentru pulberi totale cu maxima 1,2 CMA la POP nr. 4 în data de 28 februarie la ora 0700 şi 1900 şi 4 depăşiri pentru aldehida formică cu maxima 1,2 CMA la POP nr. 8 (bd. Moscovei, 21) în data de 1 martie la ora 0700.

S-a completat baza de date cu informaţia primară curentă şi s-a aplicat programul de prelucrare a informaţiei referitoare la poluarea aerului în mun. Chişinău şi nivelul fondului radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova.

La postul automat Mateuţi, r-nul Rezina, în perioada dată s-au determinat concentraţiile pentru pulberi totale. Depăşiri ale concentraţiilor maxime momentane, medii diurne și lunare nu s-au înregistrat.

S-au întreprins lucrări privind asigurarea calităţii controlului intern a investigaţiilor de laborator prin analiza probelor cu adaos, în scopul demonstrării veridicităţii, preciziei, exacticităţii şi liniarităţii rezultatelor obţinute, procedură conform cerinţelor ISO/CEI 17025:2006.

De asemenea, au fost construite noi curbe de calibrare pentru metodele de determinare a fenolului şi aldehidei formice în aerul atmosferic.

În perioada respectivă la POP nr.7 (str. Grenoble, 134) se efectuează prelevări privind determinarea pulberilor în suspensie PM10 mkm.

Pentru mun. Bălți și or. Leova s-au analizat probe de precipitaţii în baza cărora s-a determinat compoziția lor chimică.

Pentru supravegherea nivelului radioactivităţii în perioada dată s-au efectuat observaţii privind debitul dozei ambientale a radiaţiei gama în regim manual la 12 staţii meteorologice de pe teritoriul republicii, unde s-au efectuat 168 măsurători de 2 ori/24h, la orele 0700 şi 2000. De asemenea la 5 staţii din teritoriul republicii (Briceni, Bălţi, Chişinău, Cahul, Ştefan Vodă) s-au efectuat măsurători a parametrului dat şi în regim continuu, utilizînd detectoarele MIRA.

Conform datelor colectate şi estimate de la reţeaua SHS, valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei-gama pe teritoriul Republicii Moldova au variat:

la Nord: 0,11 (Soroca, Bălţi) – 0,15 (Bălți, Soroca, Briceni) μSv/h;

în Centru: 0,09 (Chișinău) – 0,15 (Bravicea, Chișinău) μSv/h;

la Sud: 0,10 (Ștefan-Vodă, Leova, Cahul) – 0,14 (Ștefan-Vodă, Leova) μSv/h;

Mateuţi: utilajul de măsurare este defectat.

La staţia Chişinău valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei-gama au variat în limitele 0,09 – 0,15 μSv/h.

Valorile obţinute s-au situat în limitele specifice teritoriului republicii: 0,09 – 0,15 μSv/h şi n-au depăşit limita de avertizare 0,25 mSv/h.

Pentru determinarea radionuclizilor tehnogeni şi telurici în componentele mediului s - au analizat aerosoli şi depuneri atmosferice colectate din teritoriul republicii, concentraţiile radionuclizilor tehnogeni, atestîndu - se în limitele specifice teritoriului.Secţiile subordonate CMCAARM au efectuat următoarele lucrări:

- în cadrul Secţiei Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic (SMCA mun. Bălţi) în perioada 24 februarie – 02 martie s-au efectuat observaţii privind calitatea aerului atmosferic la 2 posturi de observaţii, unde au fost prelevate şi analizate 178 probe de aer conform a 6 indici: pulberi totale, dioxid de sulf, dioxid de azot, aldehidă formică, sulfați solubili și fenol.

În această perioadă s-au înregistrat 6 depăşiri ale concentraţiei maxime momentane pentru pulberi totale – 2 depășiri, cu maxima 1,6 CMA la POP nr.1 (str. Ştefan cel Mare, 140) în data de 27.02.17, la ora 1900 și pentru dioxid de azot 4 depășiri, cu maxima 1,6 CMA la POP nr.1 în data de 02.03.17, la ora 1900.

Au fost efectuate testări de control pentru respectarea termenilor de prelevare a probelor.

S-a completat baza de date cu informația primară curentă și s-a transmis către Secția Prognozare a Poluării Aerului din mun. Chișinău.

- în cadrul Secției Prognoze a Poluării Aerului Atmosferic (SPPAA), în baza datelor ce ţin de calitatea aerului atmosferic şi conform prognozei meteorologice, pe parcursul perioadei 24 februarie – 02 martie în municipiile Chişinău şi Bălţi au fost întocmite 20 prognoze a poluării a atmosferei, dintre care 10 prognoze - precizarea pe 24 ore curente.Privind poluarea atmosferei de la sursele separate pentru municipiile Chişinău, Bălţi şi or. Rezina au fost întocmite 30 prognoze.

În scopul reducerii nivelelor maxime de poluare a aerului pentru agenţii economici au fost transmise 6 avertismente pericol gradul 1 – cîte 2 avertismente pentru mun. Chişinău, Bălţi şi or. Rezina.

În o mare parte a perioadei influenţa fronturilor atmosferice, variaţiile maselor de aer şi precipitaţiile slabe sub forma de ploaie şi burniţa, au contribuit la dispersia poluanţilor din aer. Totodată, pe 27 şi 28 februarie influenţa sectorului cald în combinaţie cu vîntul slab, prezenţa inversiunii termice de la sol şi ceaţa atestată au creat premise pentru majorarea concentraţiilor noxelor. În zilele aceste de asemenea s-au atestat depăşiri ale normelor sanitare privind conţinutul de pulberi totale, cauza fiind lipsa precipitaţiilor.

Totuşi nivelul poluării aerului în medie pe oraş şi privind separat nocivele, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, în oraşele monitorizate s-a menţinut redus pe tot parcursul perioadei.

Concentraţia medie zilnică a depăşit norma sanitară:

în mun. Chişinău pentru pulberi totale – de 1,2-1,5 ori (27, 28 februarie), dioxid de azot – de 1,1-1,7 ori (24, 25, 27, 28 februarie, 1, 2 martie), monoxid de azot – de 1,1-3,1 ori (24, 25, 27 februarie, 2 martie), fenol – de 1,1-1,2 ori (1, 2 martie), aldehidă formică – de 3,5-7,1 ori (27, 28 februarie, 1, 2 martie);

în mun. Bălţi pentru pulberi totale – de 1,1-2,2 ori (24, 25, 27, 28 februarie, 2 martie), dioxid de azot – 1,1-1,8 ori (24, 25, 27, 28 februarie, 2 martie), aldehidă formică – de 1,8-2,5 ori (27, 28 februarie, 1, 2 martie).

Cele mai mari valori cu depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile pentru media zilnică s-au înregistrat privind conţinutul de aldehidă formică în mun. Chişinău pe 28 februarie și mun. Bălţi pe 2 martie.

În s. Mateuţi concentraţia medie zilnică n-a depăşit normele sanitare.

Notă: Datele privind nivelul poluării aerului atmosferic în mun. Tiraspol, Bender, or. Dubăsari, Rîbnița şi debitul dozei ambientale a radiaţiei gama de la stațiile Camenca, Dubăsari, Rîbnița, Tiraspol, Bender - din partea stîngă a Nistrului, au fost sistate din data de 17 iunie 2016, după semnarea sub egida OSCE a Protocolului de cooperare din data de 10.06.2016.

- în cadrul Centrului Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă (CMCAS), în scopul determinării calităţii apelor de suprafaţă au fost prelevate probe de apă din râurile Prut, Nistru, Ichel, Cogâlnic, Camenca, Soloneț, Lopatnic, Ciulucul Mare și din lacul de acumulare Costești-Stânca. De asemenea, au fost efectuate 676 analize chimice și biologice pentru determinarea calităţii apelor de suprafaţă conform următorilor parametri: • indicatorii fizico-chimici - temperatura apei, pH, turbiditate, transparență, conductivitate, suspensii solide, colorația;

 • indicatorii regimului de oxigen - oxigen dizolvat, saturația cu oxigen, consumul chimic de oxigen, consumul biochimic de oxigen;

 • elemente biogene - ioni de amoniu, azot de nitrat, azot de nitrit, fosfor mineral și total;

 • indicatorii de mineralizare - ioni de calciu, duritate totală, alcalinitate, ioni de clor, sulfați;

 • indicatorii specifici de poluare - detergenți anionici, produse petroliere, fier total, pesticide organoclorurate și hidrocarburi poliaromatice.

La data de 24.02.2017, orele 16:02, PIAC MD (Centrul Principal Informaţional de Alertă din RM) din cadrul SHS a primit un mesaj de avertizare din partea PIAC RO prin sistemul de alertă AEWS, elaborat de Comisia Dunăreană pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), cu referire la poluarea r. Jijia (afluent de dreapta al r. Prut) cu ulei irizant de transformator. Astfel, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a intervenit în regim de urgență, prin intermediul grupului de expediție, care s-a deplasat spre r. Prut, în aval de gura de vărsare a r. Jijia, în vecinatate cu s. Valea Mare, în scopul efectuării monitoringului investigațional, adică prelevarea mostrelor de apă și analiza ulterioară a conținutului de produse petroliere în condiții de laborator. În aceeași seară s-a constatat că pe tronsonul menționat, r. Prut este acoperit cu gheață, iar analiza organoleptică în albia r. Prut, 2-6 km aval de s. Valea Mare, în locurile deschise a suprafeței apei, denotă miros neplăcut de produse petroliere. Rezultatele investigațiilor de laborator a probelor prelevate la data de 24.02.17 au demonstrat prezența hidrocarburilor petroliere în apă, conținutul lor atingând valoarea maximă de 13,8 CMA(0,691 mg/l) în vecinătatea localității Costuleni.

Grupul de Expediție al Serviciului Hidrometeorologic de Stat a continuat pe parcursul weekendului observațiile vizuale și recoltarea probelor pe diferite tronsoane ale r. Prut, până la fl. Dunărea, iar mostrele au fost supuse imediat analizelor de laborator pentru a fi raportate în regim de urgență tuturor autorităților cu funcții de control și de luare a deciziilor. Rezultatele investigațiilor au demonstrat prezența hidrocarburilor petroliere în apă, însă conținutul lor a avut tendința de descreștere în timp. Cea mai mare concentrație - 13,8 CMA (0,691 mg/l) rămâne a fi cea depistată în preajma s. Costuleni la data de 24.02.2017 (5 km aval de gura de vărsare a r. Jijia). Comparativ cu rezultatele monitoringului sistematic în r. Prut, rezultatele obținute în mostrele prelevate după data de 25 februarie au obținut o concentrație obișnuită a hidrocarburilor petroliere pe această porțiune a râului.

De asemenea, pe parcursul săptămânii a fost asigurată calitatea rezultatelor încercărilor: rezultate paralele, probe cu adaos, probe efectuate între specialiști sau la echipament diferit. Au fost construite noi curbe de calibrare pentru metodele de determinare a detergenților anionici. A continuat completarea, corectarea și îmbunătățirea bazei de date a centrului pentru anul 2016. A fost verificat intermediat echipamentul existent în laborator.

Prin email a fost continuat dialogul cu reprezentanții Slovaciei în scopul inițierii proiectului ”Îmbunătățirea capacităților sistemului de monitoring al apelor de suprafață în conformitate cu DCA” – proiect de talie mică finanțat de SlovakAid și UNDP.

- în cadrul Centrului Monitoring al Calităţii Solului (CMCS), în scopul monitorizării calităţii solului din terenurile agricole au fost efectuate 10 analize pentru determinarea poluanţilor organici persistenţi (pesticide organoclorurate şi bifenili policloruraţi) în probele de sol colectate din s. Mateuți, r-nul Rezina şi 10 analize pentru determinarea azotului după metoda Kjeldahl în probele de sol colectate din s. Rublenița, r - nul Soroca.

Au fost evaluate rezultatele obţinute în urma analizelor efectuate în anul 2016, s-a completat baza de date şi s-a efectuat prelucrarea automatizată a informaţiei privind proprietățile chimice și fizice ale solului monitorizat în anii 2008, 2012 şi 2016.

A fost continuată completarea tabelului T_INF_AGRO_2016_S cu rezultatele încercărilor pentru elaborarea raportului anual ”Starea calităţii solurilor pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2016”.

- în cadrul Centrului de Analize Fizico - Chimice (CAFC), în scopul monitorizării componentelor de mediu s-au efectuat 151 analize: • 141 analize spectrometrice pentru determinarea metalelor grele în probele de apă de suprafață transmise din CMCAS;

 • 10 analize cromatografice pentru determinarea pesticidelor organoclorurate și bifenililor policlorurați în probele de sol și sedimente transmise din CMCS.

În scopul evaluării calităţii şi asigurării veridicităţii rezultatelor analizelor fizico-chimice, în cadrul sistemului de management al calităţii, conform ISO CEI 17025:2006, a fost efectuat controlul intern permanent al analizelor fizico-chimice (monitorizarea şi evaluarea zilnică a stabilităţii echipamentului de măsurări).

- în cadrul Centrului Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional (CMEIMI) s - a completat baza de date referitoare la starea de poluare a componentelor de mediu monitorizate în cadrul DMCM și s-au aplicat programele de prelucrare a datelor.

S - a întocmit și transmis Agenda DMCM pentru săptămîna următoare şi Darea de seamă săptămînală.

Pe parcursul perioadei au fost examinate 2 scrisori parvenite la DMCM şi expediată informaţia solicitată referitoare la calitatea mediului.Colaboratorii centrului participă la cursurile de instruire referitor la formarea noii pagini – WEB a SHS şi completarea cu informația corespunzătoare.

Se efectuează evaluarea concentrațiilor de fond ale poluanților din aerul atmosferic în municipiul Chișinău pentru anii 2011-2015.- în cadrul Sistemul de Management s - a elaborat formularul privind planul individual de instruire pentru personal, cu indicarea necesităților relevante de instruire conform funcției ocupate, revizuirea și actualizarea procedurii sistemului de management – controlul documentelor, PSM-CD-4.3 cu includerea modului de înștiințare și de recepție a documentelor SM de către personal, prin intermediul rețelei interne informaționale create. Elaborarea actului și a procedurilor tehnice de verificare intermediară a mijloacelor de măsurare din cadrul centrelor de încercări. Familiarizarea cu Politicile MOLDAC și cu Cerințele ILAC G24- Linii directoare pentru determinarea intervalelor de etalonare a aparatelor de măsurare. Revizuirea și actualizarea procedurii sistemului de management – controlul documentelor, PSM-CD-4.3 cu includerea modului de înștiințare și de recepție a documentelor SM de către personal, prin intermediul rețelei interne informaționale create.Politici de mediu


Juridică


Internaţională

În această perioadă CMCAARM a efectuat investigaţii pentru compuşii monitorizaţi la staţia transfrontalieră din or. Leova care activează conform programului EMEP. Actualmente monitorizarea s-a efectuat doar pentru dioxidul de azot. Investigarea unui şir de parametri (cationi, anioni, particulele PM 10 mkm, ozonul troposferic) nu se efectuează din cauza lipsei filtrelor (filtre Teflon şi Watman) necesare pentru colectarea mostrelor, a consumabililor necesari la efectuarea analizelor cromatografice cît şi defectarea utilajelor care necesită lucrări de ajustare şi schimbare a pieselor de la producător.Colaborare

A fost întocmită şi expediată informaţia referitoare la calitatea mediului, solicitată în scrisorile parvenite la Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM), cît şi conform Acordurilor bilaterale de colaborare cu diverse instituţii, atît la nivel naţional, cît şi internaţional.Mass-media

Zilnic, de către Secția Prognoze a Poluării Aerului Atmosferic (SPPAA) este întocmită informaţia cu privire la nivelul poluării aerului pentru mass-media, buletinul şi hărţile privind poluarea aerului în mun. Chişinău, mun. Bălţi şi s. Mateuţi (r-nul Rezina), care se amplasează pe pagina – WEB a Serviciului.Planificare

În cadrul subdiviziunilor DMCM pe parcursul săptămînii viitoare (06 - 10 martie) se vor efectua observaţii în reţeaua de posturi staţionare şi puncte de observaţii asupra calităţii componentelor mediului (ape de suprafaţă şi aluviuni acvatice, aer şi precipitaţii atmosferice, sol, nivelul radioactivităţii) după parametrii fizico-chimici, hidrobiologici şi radioactivi, conform Programului de activitate întocmit pentru anul 2017 şi se vor asigura Autorităţile de Stat, organizaţiile cointeresate, instituţiile abilitate şi mass-media cu informaţia privind starea de poluare a mediului.

Text standard despre profilul instituţiei (cuprinde informaţii care ajută la definirea contextului în care respectiva organizaţie performează):

 • denumirea organizaţiei;

 • structura organizatorică, principalele direcții, subsidiare;

 • locaţia sediului principal, telefon, fax, email;

 • forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate;

 • mărimea organizaţiei, numărul angajaţilor;

 • premii, distincţii primite de către instituţie

* DMCM – Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului;

CMCAS – Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă;

CMCS – Centrul Monitoring al Calităţii Solului;

CAFC – Centrul de Analize Fizico-Chimice;

CMCAARM – Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului;

SPPA – Secția Prognoze al Poluării Aerului Atmosferic (componentă a CMCAARM);

SMCA mun. Bălți – Secția Monitoring al Calității Aerului Atmosferic din mun. Bălți (componentă a CMCAARM);

CMEIMI – Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional;

SM – Sistemul de Management.

Șeful DMCM G. GîlcăEx: L. Cozari Tel: 022573816
03.03.17

Yüklə 47,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə