Ministerului agriculturii şi industriei alimentareYüklə 316,11 Kb.
səhifə3/7
tarix30.12.2018
ölçüsü316,11 Kb.
#87963
1   2   3   4   5   6   7

Profilul subdiviziunilor:


Prin Hotărârea Guvernului nr. 793 din 02 decembrie 2009 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. Anexa nr. 3 a hotărârii nominalizate prevede lista instituţiilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar anexa nr. 4 - lista întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni în care Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare exercită funcţiile de fondator/co-fondator.

Despre numărul de funcţii, misiunea subdiviziunilor interne ale MAIA şi produsele principale este descris în tabelul de mai jos:
Denumirea deplină a subdiviziunii/Instituţiei din subordine

Numărul de funcţii

Rolul, misiunea subdiviziunii/Instituţiei din subordine

Principalele produse

Cabinetul ministrului

3

Organizează evidenţa şi controlul asupra executării în termen de către conducătorii subdiviziunilor structurale subordonate a sarcinilor şi indicaţiilor Ministrului; exercită funcţii tehnice pentru asigurarea de servicii a activităţii ministrului; organizează audiențele cetăţenilor.

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde;

Elaborarea rapoartelor, notelor informative.Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media

1

Serviciul are misiunea de a asigura comunicarea eficientă a autorităţii administraţiei publice cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea autorităţii.

Interviuri;

Note informative;

Deplasări în teritoriu


Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

4

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor are scopul de a contribui la eficientizarea activității ministerului prin coordonarea activităţii de elaborare a documentelor de politici publice naţionale, la nivel de organ central de specialitate al administraţiei publice în care activează şi, după caz, la nivel intersectorial şi sectorial; examinarea rezultatelor evaluării impactului politicilor publice elaborate de alte subdiviziuni interioare ale aparatului central al organului central de specialitate al administraţiei publice în care activează; asigurarea interacţiunii procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar; coordonarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice la nivel de organ central de specialitate al administraţiei publice în care activează.

Documente de politici elaborate, actualizate, coordinate şi avizate;

Rapoarte elaborate;

Analize efectuate;

Participarea la negocieri;

Participarea la mese rotunde, seminare, cursuri de instruiri.


Direcţia juridică şi armonizarea legislaţiei

4

Rolul Direcţiei juridice şi armonizarea legislaţiei în activitatea MAIA este: asigurarea juridică a activităţii MAIA, efectuarea lucrărilor ce ţin de perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova, reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa MAIA, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Participarea la procesele de judecată;

Mese rotunde, seminare, instruiri.


Direcţia resurse umane

3

Misiunea Direcţiei resurse umane este elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor de personal în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în scopul formării şi menţinerii unui corp de funcţionari profesionişti, asigurării performanţei organizaţionale prin valorificarea contribuţiilor individuale şi menţinerii unui climat psihologic pozitiv în cadrul Ministerului.

Regulamente, fişe de post elaborate, actualizate;

Completarea formularelor statistice;

Rapoarte elaborate;

Mese rotunde, seminare, instruiri.
Direcţia marketing şi relaţii internaţionale

6

Direcţia marketing şi relaţii internaţionale are rolul de coordonare şi realizare a colaborării economico-comerciale, tehnico-ştiinţifice, investiţii străine şi marketing cu ţările străine, acordă ajutor organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor subordonate Ministerului în crearea întreprinderilor mixte, de atragere a investiţiilor străine în scopul modernizării şi retehnologizării lor.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la expoziţiile specializate;

Organizarea deplasărilor de serviciu;

Analize efectuate;

Mese rotunde, seminare, instruiri.


Direcţia Generală politici de dezvoltare sectorială

2

Direcţia are rolul de a promova politicile agrare ale statului, în scopul realizării obiectivelor dezvoltării durabile în domeniile produselor de origine vegetală, zootehnie, viticulturii şi vinificaţiei, producţiei ecologice şi de origine.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Rapoarte elaborate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.


Direcţia politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor vegetale

4

Rolul direcţiei este de a elabora şi promova politici în domeniul produselor vegetale întru a asigura securitatea alimentară a ţării.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde;

Rapoarte elaborate.


Direcţia politici de piaţă în sectorul vitivinicol

4

Misiunea direcţiei este promovarea politicii statului în domeniul pepinieritului viticol, viticulturii, vinificaţiei, altor sectoare ale industriei de producere a băuturilor alcoolice, nealcoolice şi berii.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Direcţia politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor animale

4

Misiunea direcţiei este de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Ministerului la elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului zootehnic, prin sporirea competitivităţii şi productivităţii acestuia, precum şi asigurarea securităţii alimentare a ţării, în vederea creării premiselor pentru creşterea permanentă a bunăstării populaţiei.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară

3

Misiunea direcţiei este în elaborarea politicilor în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei produselor de origine animală cu implementarea lor prin intermediul Agenţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Direcţia protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală

5

Misiunea direcţiei este de a elabora legislaţia şi politicile naţionale relevante în domeniul protecţiei plantelor, produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, carantinei fitosanitare, siguranţei alimentelor şi furajelor de origine vegetală în conformitate cu cerinţele UE.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Direcţia politici în educaţie, formare profesională şi ştiinţă

4

Rolul direcţiei politici în educaţie, formare profesională şi ştiinţă constă în asigurarea coordonării proceselor de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor sectoriale în domeniul ştiinţei, învățământului superior şi mediu de specialitate;coordonarea activităţilor instituţiilor de cercetare şi instruire de toate nivelele, indiferent de subordonare şi forma de proprietate a acestora precum şi iniţierea structurii de extensiune la nivel naţional şi regional.


Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Direcţia finanţe şi buget

4

Misiunea direcţiei este supravegherea şi gestiunea alocaţiilor bugetare, credite tehnice şi bancare a gospodăriilor agricole, întreprinderilor, organizaţiilor şi altor formaţiuni agroindustriale, finanţate din buget, precum şi supravegherea cheltuielilor pentru lucrările de cercetări ştiinţifice.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Direcţia îmbunătăţiri funciare şi fond funciar

4

Rolul direcţiei este elaborarea şi promovarea politicii în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi fond funciar.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde;Serviciul audit intern

2

Scopul Serviciului audit intern este de a realiza o activitate obiectivă şi independentă prin oferirea serviciilor de asigurare şi consultanţă, pentru a îmbunătăţi operaţiunile MAIA şi a contribui la adăugarea unui plus de valoare.

Rolul auditului intern este de a asista managementul în evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de guvernare, control şi management al riscurilor, menite să asigure atingerea obiectivelor ministerului şi gestionarea adecvată a riscurilor.Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Secţia administrarea patrimoniului de stat

4

Scopul principal al activităţii Secţiei este administrarea eficientă a patrimoniului de stat în perioada deetatizării şi post privatizării întreprinderilor şi instituţiilor de stat din sectorul agroalimentar.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Instruirea şi consultarea persoanelor desemnate în calitate de reprezentanţi ai statului;

Participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.


Serviciul producţie ecologică şi produse de origine

2

Serviciul promovează politica unică a statului ce ţine de domeniul agriculturii ecologice precum şi a conceptului „produse de origine”.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Rapoarte de inspecţie;

Standarde naţionale armonizate;

Participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Secţia dezvoltare tehnologică şi resurse regenerabile

3

Rolul secţiei este elaborarea şi promovarea politicii în domeniul dezvoltării tehnologice şi resurse regenerabile.

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Controlul asupra respectării regulilor de exploatare şi păstrare a tehnicii;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde, expoziţii.Secţia logistică şi tehnologii informaţionale

3

Misiunea secţiei constă în acordarea ajutorului metodico - organizatoric subdiviziunilor aparatului central al MAIA privind ţinerea lucrărilor de secretariat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Dări de seamă elaborate;

Acordarea ajutorului metodic cu privire la constituirea dosarelor şi păstrarea documentelor;

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

27

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură creată prin Hotărârea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010, este un organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, responsabil de gestionarea resurselor financiare destinate pentru susţinerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor de către stat.

Rapoarte elaborate;

Dispoziţii de plată;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.


Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală

50

Misiunea Agenţia constă în implementarea politicii şi strategiilor în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei produselor de origine animală, precum şi supravegherea asigurării respectării actelor normative din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei produselor de origine animală.

Rapoarte elaborate;

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde;

Ieşiri în teritoriu.Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer

45

Inspectoratul General asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul fitosanitar, controlului semincer, calităţii cerealelor şi produselor derivate, orientate spre sporirea productivităţii şi îmbunătăţirea calităţii culturilor agricole şi produselor derivate, spre menţinerea echilibrului ecologic şi ameliorarea situaţiei fitosanitare.

Rapoarte elaborate;

Proiecte de acte normative şi legislative elaborate, modificate şi avizate;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde;

Ieşiri în teritoriu.Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

8

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice exercită controlul de stat asupra fabricării, stocării şi comercializării en gros a producţiei alcoolice la intern şi în întreprinderile Republicii Moldova, amplasate peste hotarele ei precum şi supraveghează respectarea strictă a condiţiilor licenţelor de către producătorii şi comercianţii angrosişti de produse alcoolice.

Licenţe eliberate;

Rapoarte elaborate.Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante

30

Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante activează pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi este organul de lucru al Consiliului Naţional pentru  Soiurile de Plante şi organul de expertiză al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care efectuează testarea soiurilor de plante în vederea aprecierii utilităţii economice şi îndeplinirii condiţiilor de brevetabilitate, prevăzute de Legea nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante.

Registrul soiurilor de plante;

Soiuri de plante testate;

Activităţii de propagare a celor mai valoroase soiuri prin editarea broşurilor, foilor volante, afişelor, articolelor în presa periodică, prin interviuri la radio şi televiziune;

Organizarea şi participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova

62

Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice este o instituţie finanţată din bugetul de stat şi mijloace speciale, subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, abilitată cu funcţii de organ naţional în domeniul influenţelor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice.

Documente tehnologice şi metodice elaborate;

Procese meteorologice şi procese geofizice elaborate.

Participarea la şedinţe, seminare, mese rotunde.Informaţie cu privire la personal:
Efectivul-limită al aparatului Ministerului, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 793 din 02 decembrie 2009, este de 99 unităţi, iar numărul real al angajaţilor este de 94 persoane.

Având în vedere că MAIA, de altfel ca şi alte AAPC, se conformează la structura organizatorică stabilită de Guvern, acesta nu dispune de un instrument de identificare a necesităţilor reale de resurse umane, din punctul de vedere cantitativ, astfel, numărul de unităţi de personal, precum şi cel al funcţiilor, nu corespunde necesităţilor reale ale Ministerului.În cadrul Ministerului a fost iniţiată angajarea funcţionarilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs.

Cu referire la indicii cantitativi ai angajărilor în cadrul MAIA, potrivit datelor obţinute de la Direcţia Resurse Umane, în anul 2008, în cadrul MAIA au fost angajate 14 peroane, în anul 2009 – 12 persoane. Conform restructurării, ce a avut loc în anul 2010 şi anume comasarea Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” cu MAIA, iar în anul 2010 – au demisionat 40 de persoane şi au fost angajate – 44 persoane.

De altfel, Ministerul se confruntă cu anumite probleme privind personalul, în special, în partea ce ţine de atragerea şi menţinerea personalului, ceea cea are un impact negativ asupra calităţii activităţilor pe care le desfăşoară.

Ministerul urmează să îmbunătăţească strategiile de atragere şi menţinere a personalului calificat.

  1. ANALIZA SWOT
Puncte tari (Strengths)

Puncte slabe (Weaknesses)

 • Iniţierea angajării funcţionarilor prin concurs deschis;

 • Evaluarea performanţelor funcţionarilor în scopul acordării sporului la salariu pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră;

 • Existenţa fişelor de post pentru toţi funcţionarii Ministerului;

 • Nivel bun de comunicare internă;

 • Participare activă a angajaţilor MAIA la programe de perfecţionare profesională, precum şi la instruiri (trening-uri), organizate de diverse proiecte internaţionale de asistenţă tehnică, instituţii, etc.;

 • Receptivitate şi adaptabilitate la schimbările cadrului legal şi normativ, relevant activităţii Ministerului.

 • Personal insuficient;

 • Fluctuaţie sporită a personalului;

 • Capacităţi insuficiente de atragere şi menţinere a personalului calificat;

 • Suprasolicitarea Ministerului pentru realizarea activităţilor auxiliare (porunci, petiţii, etc.), care sustrag Ministerul de la activitatea de elaborare, analiză şi monitorizare a implementării documentelor de politici sectoriale.

Oportunităţi (Opportunities)

Ameninţări (Threats)

 • Intensificarea relaţiilor cu UE, care permit o aproximare explicită de cele mai bune practici europene, precum şi o armonizare coerentă a legislaţiei naţionale cu cea a UE;

 • Obţinerea de către Republica Moldova a Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP) cu UE;

 • Îmbunătăţirea climatului investiţional atât pentru investitorii autohtoni, cât şi pentru investitorii străini.
 • Tergiversări în aprobarea actelor normative, datorită procedurilor anevoioase de avizare de către alte autorităţi publice;

 • Schimbări relativ dese ale cadrului legislativ şi normativ;

 • Neatractivitatea mediului rural, ceea ce provoacă migrarea populaţiei rurale, precum şi nedorinţa tinerilor specialişti în agricultură de a activa în zonele rurale;

 • Condiţii climaterice nefaste (în anul 2007 – secetă, în anul 2009 - inundaţii). 1. CADRUL DE POLITICI PUBLICE
  1. PRIORITĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU

Priorităţile de politici publice pe termen mediu au fost transpuse din următoarele documente:

 • Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”;

 • Strategia Națională de Dezvoltare;

 • Relansăm Moldova – Prioritățile de dezvoltare pe termen mediu;

 • Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului;

Rezultatele se prezintă în tabelul de mai jos:
Prioritatea de politici publice pe termen mediu

Sursa

Reformarea ştiinţei şi învăţământului, consolidarea sistemului de consultanţă în vederea combaterii sărăciei

Programul de activitate al Guvernului (combaterea sărăciei)

Atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii în vederea creşterii competitivităţii economice şi a întreprinderilor autohtone

Programul de activitate al Guvernului (combaterea sărăciei)

Contribuirea la creşterea economică durabilă prin promovarea politicii agroindustriale şi stimularea agenţilor economici în vederea sporirii competitivităţii producţiei acestora

Programul de activitate al Guvernului (creşterea economică durabilă)

Dezvoltarea economiei naţionale prin creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri

Strategia Națională de Dezvoltare (sporirea competitivităţii economiei naţionale)

Asigurarea creşterii economice bazate pe export şi investiţii

Relansăm Moldova (promovarea recuperării economice)

Reducerea amprentei statului în economie în vederea înlăturării barierelor din calea concurenţei

Relansăm Moldova (promovarea recuperării economice)

Creşterea economică prin atragerea investiţiilor, sporirea productivităţii şi a competitivităţii

Relansăm Moldova (promovarea recuperării economice)

Dezvoltarea învăţământului şi formării profesionale în bază de cerere

Relansăm Moldova (promovarea recuperării economice)

Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

Kataloq: sites -> default -> files -> article
article -> Hors village Belbeuf Bibliothèque Rue du Général de Gaulle Expositions «Ne coupez pas»
article -> Guvernul republicii moldova
article -> Notă informativă
article -> Abordarea strategică privind valorificarea
article -> Tabelul divergenţelor la proiectul H. G. cu privire la aprobarea Regulamentelor privind crearea, menţinerea, dezvoltarea şi gestionarea fondului genetic de culturi agricole
article -> État de frais de mission concernant l’École Doctorale n°
article -> Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare efectuată pentru proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr
article -> Press release new ceps study argues European surveillance programmes should not escape eu scrutiny
article -> Notă informativă

Yüklə 316,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə