Ministerului agriculturii şi industriei alimentareYüklə 316,11 Kb.
səhifə5/7
tarix30.12.2018
ölçüsü316,11 Kb.
#87963
1   2   3   4   5   6   7

Programul „Dezvoltarea agriculturii” se regăseşte în proiectul CBTM pentru anii 2012-2014 şi acoperirea financiară a acestui program, în anul 2012 constituie 694,9 mil. lei. Programul nominalizat prevede următoarea structură:

1.1. Elaborarea politicii şi managementului în domeniul agriculturii;

1.2. Dezvoltarea durabilă a sectoarelor de fitotehnie, horticultură şi viticultură: • În domeniul testării soiurilor de plante;

 • În domeniul protejării terenurilor agricole de căderi de grindină;

 • În domeniul monitorizării şi supravegherii fitosanitare şi controlului semincer;

 • În domeniul producţiei vegetale.

1.3. Reproducţia creşterea şi sănătatea animalelor:

  • În domeniul producţiei animaliere;

  • În domeniul activităţii sanitar–veterinare.

Prin intermediul programului citat, vor fi soluţionate următoarele probleme:

- dezvoltarea unui sistem modern de prestare a serviciilor de consultanţă rurală în agricultură şi industria alimentară;

- identificarea soiurilor noi de plante ce vor fi testate la valoarea agronomică şi la criteriile de brevetabilitate, conform ghidurilor Convenţiei Uniunii Internaţionale privind Protecţia Soiurilor Noi de Plante;

- monitorizarea controlului şi supravegherii de stat asupra executării legislaţiei fitosanitare, importului, păstrării, transportării, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar;

- investiţii capitale pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, viticole în sistem de cultură superintensiv cu sisteme de irigare şi de protecţie, precum şi renovarea patrimoniului de plantaţii perene, crearea bazei tehnico-materiale specifice tehnologiilor moderne;

- investiţiilor capitale pentru crearea caselor de ambalare;

- modernizarea şi înfiinţarea fermelor zootehnice moderne inclusiv procurarea animalelor de prăsilă;

- - promovarea produselor agricole şi agroalimentare autohtone etc.


Programul „Securitatea alimentară” se regăseşte în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, precum şi proiectul CBTM pentru anii 2012-2014. Acoperirea financiară a acestui program, în anul 2012 constituie 10,4 mil. lei, iar pentru anul 2014 – 10,6 mil. lei. Programul citat prevede următoarea structură:

 • În domeniul controlului radiologic;

 • În domeniul de implementare a sistemului de identificare şi trasabilitate a animalelor;

 • În domeniul supravegherii producţiei alcoolice.

Prin intermediul programului nominalizat, vor fi soluţionate următoarele probleme:

 • neadmiterea reducerii cantităţii şi calităţii cerealelor stocate la întreprinderi;

 • garantarea /asigurarea siguranţei produselor agroalimentare;

 • sporirea securităţii alimentare a ţării.

Programul „Eficientizarea sistemului de subvenţionare a agriculturii şi promovarea programelor multianuale” se regăseşte în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014” şi nu prevede acoperire financiară. Doar că, în proiectul CBTM pentru anii 2012-2014, este planificată suma de 250,0 mil. lei pentru fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.

Prin intermediul programului nominalizat, vor fi soluţionate următoarele probleme:


 • repartizarea raţională a resurselor financiare destinate susţinerii producătorilor agricoli;

 • modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole;

 • revitalizarea sectorului zootehnic;

 • modernizarea bazei tehnico – materială etc.

Programul „Creşterea calităţii capitalului uman în agricultură” se regăseşte în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014” şi nu prevede acoperire financiară.

Prin intermediul programului nominalizat, vor fi soluţionate următoarele probleme:


 • formarea profesională a funcţionarilor publici din complexul agroindustrial;

 • instruirea consultanţilor locali ai serviciului de extensiune precum şi a producătorilor agricoli etc.

Programul „Armonizarea reglementărilor în domeniul alimentar cu cele ale UE în asigurarea inofensivităţii alimentare” se regăseşte în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, precum şi proiectul CBTM pentru anii 2012-2014. Acoperirea financiară a acestui program este prevăzută în CBTM şi pentru anul 2012 constituie 0,14 mil. lei. Prin intermediul programului citat, vor fi soluţionate următoarele probleme: • asigurarea cadrului legislativ-normativ coerent şi racordat la cerinţele şi standardele UE;

 • unificarea funcţiilor şi regulamentelor aferente siguranţei alimentare în cadrul unei singure agenţii sau cel puţin a unui cadru legal unificat, eliminând în acelaşi timp suprapunerea responsabilităţilor şi a funcţiilor de control între agenţii etc.
  1. OBIECTIVELE PDS

În stabilirea obiectivelor sale, MAIA a utilizat ca documente de referinţă Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011, aprobată prin Legea nr. 295-XVI din 21 decembrie 2007, Relansăm Moldova – Prioritățile de dezvoltare pe termen mediu, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Obiectivele identificate de MAIA sunt reflectate în tabelul de mai jos.


Obiectivele PDS ale MAIA pentru anii 2012-2014


Obiective

Indicatori de performanţă

Responsabili

Perioada de implementare

Instrumente

Notă privind finanţarea

Necesarul de capacităţi

Program: Dezvoltarea agriculturii

Stoparea formelor active de degradare a învelişului de sol pe o suprafaţă de 100 mii ha terenuri agricole

Suprafaţă de alunecări de teren şi ravene stabilizate prin împădurire şi înierbare;

Suprafaţă de fâșii forestiere de protecţie înfiinţate;

Defrişarea plantaţiilor multianuale degradate pe o suprafaţă de 1635 ha;

Terenuri desecate în lunci prin reconstrucţia a 100 km de drenaj;

270 ha cu soluri drenate pe versanţi;

400 ha de terenuri cu înveliş de sol omogenizat prin aplicarea amendării organo-calice;

Terenuri recultivate prin lucrări de nivelare şi aport de material pământos, 15 ha;

Terenuri agricole şi localităţi protejate de inundaţii, 90 km liniari de albii curate.Direcţia îmbunătăţiri funciare şi fond funciar

Agenţia Relaţii Funciare

şi Cadastru

Agenţia


„Moldsilva”

2012-2013

Campanii de informare;

Sporirea gradului de conştientizare a populaţiei; Comunicarea.Buget de stat

Insuficienţa mijloacelor financiare privind implementarea acestei acţiuni

Crearea şi perfecţionarea bazei tehnico-ştiinţifice pentru asigurarea implementării rezultatelor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

Numărul instrucţiunilor, recomandări metodice elaborate;

Rata de creştere a persoanelor instruite;

Numărul seminarelor organizate.


Direcţia îmbunătăţiri funciare şi fond funciar

IP „Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului „Nicolae Dimo”2012-2013

Campanii de informare;

Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire.Buget de stat

Insuficienţa mijloacelor financiare privind implementarea acestei acţiuni;

Instruirea specialiştilor;

Tehnică de calcul modernă (calculatoare, imprimante).


Intensificarea cooperării cu statele partenere în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi dezvoltării rurale

Numărul şi calitatea documentelor de parteneriat semnate şi implementate de către părţi;

Volumul şi valoarea experienţei preluate în diferite domenii ale dezvoltării sectorului.Direcţia marketing şi relaţii internaţionale

2012

Elaborarea şi semnarea acordurilor de colaborare în domeniu;

Vizita conducerii Ministerului în statele partenere precum şi a partenerilor în Moldova;

Organizarea vizetelor de schimb de experienţă între specialiştii Ministerului cu experţii statului partener.


-

Resurse umane suplimentare;

Resurse financiare în vederea efectuării vizitelor de lucruPromovarea produselor agroalimentare peste hotarele ţării

Expoziţii şi târguri internaţionale specializate organizate;

Informaţii şi materiale elaborate în scop promoţional.Direcţia marketing şi relaţii internaţionale

2012-2014

Identificarea expoziţiilor şi târgurilor internaţionale specializate pentru participarea agenţilor economici din Moldova;

Organizarea standului naţional în cadrul expoziţiilor menţionate;

Consultaţii şi facilitarea dialogului dintre agenţii economici din Moldova şi statele partenere.


-

Resurse umane suplimentare;

Resurse financiare în vederea promovării produselor autohtone.Promovarea unui regim comercial preferenţial pentru produsele agroalimentare

Semnarea Acordului de Liber Schimb cu UE;

Diminuarea barierelor netarifare în comerţul cu statele CSI;

Creşterea volumului total al exportului de produse agro-alimentare.


Direcţia marketing şi relaţii internaţionale

2012-2013

Implementarea angajamentelor asumate în domeniul agriculturii şi siguranţei alimentare pentru iniţierea negocierilor DCFTA;

Negocierea capitolului comerţ şi siguranţă a alimentelor din cadrul DCFTA;

Analiza dinamicii comerţului exterior al Moldovei cu produse agro-alimentare.


-

Resurse umane suplimentare;

Resurse financiare în vederea efectuării vizitelor de lucruAdministrarea eficientă a patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului din subordinea MAIA.

Rata de creştere a rentabilităţii financiar trebuie să atingă cel puţin 15 % în condiţii normale de activitate;

Rata de creştere a rentabilităţii vânzărilor trebuie să atingă cel puţin 20% în condiţii normale de activitate;

Rata d e creştere a rentabilităţii economice trebuie 20% în condiţii normale de activitate.


Secţia administrarea patrimoniului de stat

2012-2014

Planurilor de activitate ale unităţilor economice din subordine;

Rapoartele financiare ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului din subordinea MAIA.

Programe de instruire cu referire la managementul financiar;

Programe motivaţionale pentru administratorii instituţiilor din subordine;

Modificarea actelor legislative şi normative cu referire la administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.


-

Instruire colaboratorilor Ministerului în domeniul managementului financiar şi motivaţional

Promovarea reformei în sistemul ştiinţei şi învățământului agrar

Numărul actelor normative elaborate

Direcţia politici în educaţie, formare profesională şi ştiinţă; Direcţia juridică şi armonizarea legislaţiei; Academia de Ştiinţe a Moldovei

2012-2014

Acte normative;

Publicaţii pe pagina web;

Reportaje TV şi radio


-

Asistenţa experţilor internaţionali şi locali în domeniul reformei în sistemul ştiinţei şi învățământului agrar;

Cursuri de instruire în domeniile:

- metode noi de implementare a cercetărilor ştiinţifice inovaţionale;

- limbi străine.

Asistenţă tehnică (echipament modern de calcul).

Schimb de experiență cu ţările membre ale UE.Asigurarea implementării sistemului integrat de protecţie a plantelor prin elaborarea sistemelor de tehnologii performante în domeniul protecţiei plantelor

Numărul actelor elaborate

Direcţia protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală

2012-2014

Acte nomative elaborate;

Organizarea consultărilor publice-

Asistenţa experţilor internaţionali şi locali în domeniu;

Schimb de experiență cu ţările membre ale UE;

Instruirea în domeniul limbilor străine şi IT.


Exercitarea monitoringului fitosanitar

Numărul actelor elaborate

Direcţia protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală

2012-2014

Elaborarea pronosticului răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor.

Elaborarea Registrelor de câmp pentru observările sistematice asupra fazelor fenologice ale culturilor agricole în raport cu stadiile de dezvoltare a dăunătorilor şi bolilor-

Asistenţa experţilor internaţionali şi locali în domeniu;

Asistenţă tehnică, financiară şi consultativă la elaborarea, dezvoltarea şi implementarea conceptului sistemului informaţional automatizat „Registrul fitosanitar şi semincer”;

Schimb de experiență cu ţările membre ale UE;

Asistenţă consultativă şi financiară la procurarea instalaţiilor „Agroexpert”, pentru prognozarea dezvoltării obiectelor nocive;

Dotarea cu: truselor de traseu pentru observaţii fitosanitare, microscop, binocular, notebook, etc.

Instruirea în domeniul limbilor străine şi IT.Elaborarea politicilor privind controlul de stat al produselor alimentare de origine vegetală întru asigurarea inofensivității acestora (respectarea LMA de reziduuri de pesticide şi alţi contaminanţi)

Numărul actelor elaborate

Direcţia protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală

2012-2014

Activităţi de elaborare a programului şi conştientizare,

Studiu privind situaţia în domeniu.-

Asistenţa experţilor internaţionali şi locali în domeniu;

Schimb de experiență cu ţările membre ale UE;

Instruirea în domeniul limbilor străine şi IT;

Dotarea cu tehnică de performantă (notebook, proiector).Identificarea potenţialului tehnic şi cel al terenului agricol pentru aplicarea sistemei de lucrare a solului de tip mini-tiil şi no-tiil

15 la sută din teren agricol lucrat cu sistema tehno-logică mini-tiil sau no-tiil;

Reducerea cu 30 la sută a consumului de carburanţi la lucrările agricole.Secţia dezvoltare tehnologică şi resurse regenerabile;

Proiectul 2KR;

Institutul „Mecagro”


2012-2014

Organizarea seminarelor;

Înaintarea propunerilor la subvenţionarea utilajului agricol multifuncţional;

Implementarea proiectelor de cofinanţare la procurarea echipamentelor


Din sursele proiectului 2KR şi di fondul de subvenţio-nare

Asistenţa experţilor internaţionali şi locali în domeniu;

Schimb de experiență cu ţările membre ale UE;

Instruirea în domeniul inclusiv limbi străine;

Dotarea cu tehnică de performantă (imprimare, xerox, notebook, proiector).Optimizarea mixului energetic şi crearea noilor capacităţi de generare a energiei şi valorificarea surselor de energie regenerabile pentru stimularea utilizării energiei produse din surse de energie regenerabile raportate la consumul total brut intern

Reducerea intensităţii energetice cu 15 la sută;

Elaborarea a două acte normative;

Numărul de seminare organizate


Secţia dezvoltare tehnologică şi resurse regenerabile;

Proiectul 2KR;

Institutul „Mecagro”


2012-2014

Elaborarea actelor normative;

Identificarea locurilor de desfăşurare a seminarelor;

Elaborarea agendei seminarelor;

Atragerea proiectelor de finanţareDin sursele proiectului 2KR şi di fondul de subvenţio-nare

Asistenţa experţilor internaţionali şi locali în domeniu;

Schimb de experiență cu ţările membre ale UE;

Instruirea în domeniul inclusiv limbi străine;

Dotarea cu tehnică de performantă (imprimare, xerox, notebook, proiector).Program: Securitatea alimentarăDirecţia politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor vegetale

2012-2014
-
Elaborarea analizei indicatorilor din sectorul agroalimentar în vederea îmbunătăţirii deciziilor de politici în sector.

Datele statistice sunt obiective şi corecte;

Analizele realizate denotă punctele tari şi slabe ale evoluţiei sectorului;

Indicatorii de performanţă ale ramurii sunt elaboraţi.


Direcţia marketing şi relaţii internaţionale

2012-2014

Elaborarea analizelor operative în sectorul agriculturii şi industriei alimentare;

Descrierea dinamicii principalilor indicatori din sector pe parcursul unei perioade definite;

Analiza evoluţiei pieţei agricole din Moldova.


-

Resurse umane suplimentare

Revizuirea sectorului vitivinicol

Crearea unei autorităţi;

Registrului plantaţiilor vitivinicole elaboratDirecţia politici de piaţă în sectorul vitivinicol;

Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Agroalimentare2012-2014

Crearea Agenţiei Naţionale a Viei şi Vinului;

Regulamentului Registrului plantaţiilor vitivinicole-

Asistenţa experţilor internaţionali şi locali;

Schimb de experiență cu ţările membre ale UE.Crearea unui sistem informaţional de evidenţă a activităţii fermelor zootehnice de prăsilă din Republica Moldova

Rata de creştere a fermelor zootehnice de prăsilă;

Numărul animalelor de prăsilă
Direcţia politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor animale.

2014

Colectarea trimestrială a informaţiei;

Sistematizarea şi stocarea informaţiei în registrul electronic-

Resurse umane suplimentare;

Tehnică modernă (calculatoare, imprimante, fax).Program: Eficientizarea sistemului de subvenţionare a agriculturii şi promovarea programelor multianuale

Perfecţionarea sistemului de subvenţionare a agriculturii prin promovarea politicilor de modernizare a ramurilor strategice

Numărul actelor elaborate;

Numărul de beneficiari de subvenţiiDirecţia finanţe şi buget de comun ce direcţiile ramurale

2012-2014

Elaborarea regulamentului privind modul de utilizare a fondului de subvenţionare

Bugetul de stat

Suportul experţilor locali întru elaborarea planurilor de afaceri pentru producătorii agricoli;

Schimb de experienţă cu ţările membre ale UEÎmbunătăţirea procesului în domeniul gestionării bugetului de stat către finele anului 2014

Compartimentul „Agricultura” în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu elaborat;

Rapoarte financiare elaborateDirecţia finanţe şi buget;

Şefii direcţiilor MAIA;

Şefii instituţiilor din subordine;

Agenţia Apele Moldovei;

Agenţia Moldsilva


2012-2014


Crearea şi convocarea grupului de lucru;

Strategia de cheltuieli în domeniul agricultură remisă Ministerului Finanţelor;

Întocmirea notelor de contabilitate şi notelor informative.


Bugetul de stat

Cursuri de instruire în domeniul:

- elaborării CBTM;

- evidenţei contabile în sectorul bugetar;

- aplicarea legislaţie fiscale;

- achiziţii publice.

Experţi locali în domeniul elaborării acţiunilor prioritare de politici.Identificarea căilor de atragere a asistenţei externe în complexul agroindustrial

Numărul de propuneri de proiecte identificate;

Numărul şedinţelor organizate;
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor de comun cu direcţiile ramurale

2012-2014

Organizarea şedinţelor conducerii MAIA cu partenerii străini;

Prioritizarea propunerilor de proiecte;-

Suportul experţilor internaţionali şi locali;

Cursuri de instruire în domeniul:

- analiza cost-beneficiu şi indicatori de performanţă;

- şcoala de vară privind negocierile;

- limbi străine.

Schimb de experienţă cu ţările membre ale UE;

Donate cu tehnică modernă (notebook, proiector, imprimante, mobilier de birou).


Program: Creşterea calităţii capitalului uman în agricultură

80 % de angajaţi participă la cursurile de instruire până în anul 2014

Procent angajaţi participanţi la cursurile de instruire din numărul total de angajaţi

Direcţia resurse umane

2012-2014

Cursuri de instruire;

Programe de instruire şi dezvoltare profesionalăBugetul de stat

Organizarea cursurilor de instruire

Reducerea fluctuaţiei cadrelor cu 25%

Gradul de reducere a fluctuaţiei cadrelor

Direcţia resurse umane

2012-2014

Tehnică de calcul;

Mecanism meritocratic şi transparent de motivareBugetul de stat

Metode de motivare a colaboratorilor MAIA

Program: Armonizarea reglementărilor în domeniul alimentar cu cele ale UE în asigurarea inofensivităţii alimentare

Armonizarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul agroalimentar şi sanitar veterinar la 22 acte ale UE

Numărul actelor elaborate conform planului naţional de armonizare a legislaţiei,

Numărul normelor sanitar - veterinare elaborate;

Numărul reglementărilor tehnice elaborate.


Direcţia juridică şi armonizarea legislaţiei;

Subdiviziunile structurale ale ministerului2012-2014

Planul naţional de armonizare a legislaţiei,

Rapoarte trimestriale de implementare Planul naţional de armonizare a legislaţieiBugetul de stat

Suportul experţilor internaţionali şi locali: în elaborarea impactului de reglementare şi în identificarea normelor din actele UE ce necesită transpunerea în actele naţionale.

Schimb de experienţă cu ţările membre ale UE;

Resurse umane pentru traducerea actelor normative şi legislative;

Cursuri de limbi străineLa finele anului 2014 Autoritatea Naţională în domeniul siguranţei alimentelor va fi 100% funcţionala pentru asigurarea nivelului ridicat de siguranţă a alimentelor

Nou organism responsabil de siguranţa alimentelor este creat;

Numărul persoanelor instruite în domeniuDirecţia siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară;

Ministerul Sănătăţii; Ministerul Economiei;

Autoritatea nou creată în domeniul siguranţei alimentelor;


2012-2014

Act legislativ elaborat;

Introducerea funcţiilor noi şi modificarea celor existente;

Cursuri de instruire;

Mobilizarea resurselorBugetul de stat

Instruirea colaboratorilor în domeniul siguranţei alimentelor;

Asistenţa experţilor internaţionali şi locali în domeniul siguranţei alimentelor;

Dotarea cu echipament modern;

Schimb de experiență cu ţările membre ale UE;

Mijloace financiare suplimentare


Kataloq: sites -> default -> files -> article
article -> Hors village Belbeuf Bibliothèque Rue du Général de Gaulle Expositions «Ne coupez pas»
article -> Guvernul republicii moldova
article -> Notă informativă
article -> Abordarea strategică privind valorificarea
article -> Tabelul divergenţelor la proiectul H. G. cu privire la aprobarea Regulamentelor privind crearea, menţinerea, dezvoltarea şi gestionarea fondului genetic de culturi agricole
article -> État de frais de mission concernant l’École Doctorale n°
article -> Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare efectuată pentru proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr
article -> Press release new ceps study argues European surveillance programmes should not escape eu scrutiny
article -> Notă informativă

Yüklə 316,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə