Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă


NEVOILE SPECIFICE ALE ZONELOR GEOGRAFICE CARE SUFERĂ DE PE URMA UNOR HANDICAPURI NATURALE SAU DEMOGRAFICE SEVERE ȘI PERMANENTE (DUPĂ CAZ)Yüklə 2,5 Mb.
səhifə28/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2,5 Mb.
#101715
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37

6. NEVOILE SPECIFICE ALE ZONELOR GEOGRAFICE CARE SUFERĂ DE PE URMA UNOR HANDICAPURI NATURALE SAU DEMOGRAFICE SEVERE ȘI PERMANENTE (DUPĂ CAZ)
7. AUTORITĂȚILE ȘI ORGANISMELE RESPONSABILE CU MANAGEMENTUL, CONTROLUL ȘI AUDITUL, PRECUM ȘI ROLUL PARTENERILOR RELEVANȚI7.1 Autorități și organisme relevante


Tabelul 23: Autorități și organisme relevante

Autoritate/organism

Denumirea autorității/organismului și a direcției sau unității

Directorul autorității/organismului (funcția sau postul)

Autoritatea de gestionare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Luiza Radu

Autoritatea de certificare

Ministerul Finantelor Publice - Autoritatea de Certificare si Plata

Lucica Tarara, Director General

Autoritatea de audit

Autoritatea de Audit (Organism independent pe langa Curtea de Conturi a Romaniei)

Aron Ion Popa

Organism către care Comisia va efectua plăți

Ministerul Finantelor Publice - Autoritatea de Certificare si Plata

Lucica Tarara, Director General


7.2 Implicarea partenerilor relevanți


7.2.1 Acțiunile întreprinse cu scopul de a implica partenerii relevanți în pregătirea programului operațional și rolul acestora în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului

Elaborarea Programului Operațional Regional a fost coordonată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu respectarea și aplicarea principiului parteneriatului, principiu-cheie al gestionarii fondurilor Uniunii Europene, care a presupus o cooperare strânsa cu o serie de autoritațile publice precum și cu alte parți interesate.

În procesul de elaborare a Programului Operațional Regional, s-au avut în vedere principiile Codului de Conduita European, respectiv:


 • asigurarea transparenței procesului de selectare a partenerilor (autoritați regionale, autoritați locale și alte autoritați publice, a partenerilor sociali și economici și a organismelor care reprezinta societatea civila)

 • furnizarea de informații adecvate și acordarea de timp suficient în procesul de consultare a partenerilor;

 • garantarea implicarii efective a partenerilor în procesul de pregatire.

Procesul partenerial pentru elaborarea POR s-a desfăşurat atât la nivel naţional, cu participarea actorilor regionali, cât şi la nivel regional, cu participarea reprezentanţilor nivelului naţional. Procesul consultativ a început în anul 200412 şi va continua până la aprobarea Programului Operaţional Regional de către Comisia Europeană.

Direcţia Generală Programe Europene, respectiv Direcţia AMPOR, Serviciul Planificare, responsabilă cu elaborarea Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a iniţiat un proces de consultare a partenerilor regionali, în principal ai Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR-uri), ai ministerelor de linie, ai partenerilor din mediul economic, academic şi social (vezi capitolul 12.3) pentru elaborarea analizei socio-economice, analizei SWOT și dezbaterea axelor prioritare ale Programului Operaţional Regional.

În acest sens, în conformitate cu Memorandumul „Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”, aprobat de Guvern în data de 13 iunie 2012, pentru domeniul dezvoltării regionale s-a constituit Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare Regională (CCDR) coordonat în parteneriat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Prin acest memorandum, MFE a elaborat un set de orientări metodologice privind stabilirea liniilor directoare pentru procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile astfel încât să se asigure o coordonare coerentă şi unitară a procesului de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014-2020. De asemenea, memorandumul stabileşte principalele elemente privind organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial, astfel încât să se realizeze formalizarea cadrului instituţional care să corespundă abordărilor comunitare.

Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea Regională este alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, ai organismelor regionale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, organizaţii din mediul economic, social, academic şi societatea civilă.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, MDRAP-AMPOR a organizat procesul de selecţie a organizaţiilor din mediul economic, social, academic şi societatea civilă pentru CCDR 2014 - 2020. Anunţul privind modul de selecţie a organizaţiilor din mediul economic, social, academic şi societatea civilă pentru CCDR  2014 – 2020 a fost postat pe site-ul www.inforegio.ro și pe site-ul www.mdrap.ro.  

În şedinţele CCDR s-au prezentat și dezbatut contextul general de implementare a intervențiilor finanțate prin politica de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020, analizele socio-economice pentru identificarea nevoilor de dezvoltare la nivel regional, dar și prioritățile de dezvoltare stabilite pentru a răspunde nevoilor identificate.

Subsecvent Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională (CCDR) au fost create 5 grupuri de lucru (infrastructură de transport, socială, de sănătate şi educaţională, eficiență energetică, comunități defavorizate, dezvoltare urbană, mediul de afaceri).

În cadrul reuniunilor grupurilor de lucru s-au dezbătut analizele socio-economice, s-au identificat și supus spre analiză prioritățile de dezvoltare, tipurile de activități și beneficiari eligibili. Membrii grupurilor de lucru au formulat puncte de vedere, observaţii şi comentarii care au contribuit la elaborarea Programului Operaţional Regional. Astfel, în urma dezbaterilor din grupurile de lucru s-a obținut acordul partenerilor în definirea principalelor priorități de finanțare, precum și în selectarea indicatorilor de monitorizare.

La nivel regional, parteneriatul este asigurat de Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională (CRP-uri), structuri parteneriale care reunesc reprezentanţi ai instituţiilor şi organismelor relevante la nivel local şi regional: ADR–uri, Prefecturi, Consilii Judeţene, servicii deconcentrate ale instituţiilor publice centrale, instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetări, precum şi parteneri economici şi sociali. Parteneriatul regional se află în coordonarea Agenţiilor de Dezvoltare Regională.

Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională (CRP) sunt organisme consultative, care funcţionează prin organizarea unor grupuri de lucru tematice și județene, corespunzătoare problemelor analizate, precum şi prin întâlniri în plen, cu asigurarea reprezentării echilibrate a instituţiilor centrale şi regionale, precum şi a partenerilor economici şi sociali. CRP-urile reprezintă cadrul larg partenerial al CDR-urilor, având rolul de a aviza și de a formula recomandări şi propuneri privind conţinutul PDR-urilor, precum și de a le aproba.

Structurile parteneriale create la nivel regional au asigurat elaborarea în parteneriat a Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR), conţinând analizele socio-economice şi strategiile de dezvoltare ale regiunilor, care fundamentează analizele socio-economice şi Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, precum și Programul Operațional Regional.

Variantele Programului Operaţional Regional 2014-2020 au fost publicate pe site-ul www.inforegio.ro pentru consultare şi dezbatere publică. În urma consultării publice toate părțile interesate au prezentat propunerile și observațiile la adresa de contact unic  programareregională@mdrap.ro. De asemenea, programul a fost diseminat în cadrul reuniunilor pentru prezentarea și dezbaterea programelor operaționale de către Ministerul Fondurilor Europene. Comentariile, observațiile și propunerile s-au înregistrat și în urma analizei interne, au fost integrate în versiunii revizuite ale documentului.

Cele mai importante opinii exprimate de participanţi în cadrul întâlnirilor parteneriale:


 • continuarea implementării tipurilor de intervenții finanțate în perioada 2007 – 2013;

 • nevoia de a reabilita şi de a echipa nu numai unităţile sanitare de importanţă naţională, dar şi pe cele de la nivel local, care au o situaţie precară;

 • extinderea spitalelor existente, dotarea cu echipamente medicale specifice conform noilor tehnologii, în special pentru situaţii de urgenţă;

 • reabilitarea/ modernizarea infrastructurii sociale, inclusiv a acelei cu componentă rezidențială, precum și susținerea măsurilor de dezinstituționalizare;

 • corelarea proiectelor propuse cu strategiile naţionale;

 • necesitatea de a avea o axă prioritară pentru dezvoltarea turismului, întrucât toate regiunile României au potenţial turistic, care poate fi valorificat, nu numai prin conservarea patrimoniului cultural, natural şi istoric, dar şi prin măsuri care să suțină dezvoltarea locală;

 • necesitatea de a sprijinii oraşele mici pentru îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi a serviciilor, şi ca urmare, întărirea funcţiilor urbane;

 • dezvoltarea urbană ar trebui să se bazeze pe o abordare integrată şi realizarea planurilor de dezvoltare, în concordanţă cu reglementările legislaţiei în vigoare;

 • prioritizarea nevoilor pentru rezolvarea celor stringente;

 • proiectele trebuie să fie dezvoltate în largi parteneriate;

 • necesitatea continuării activităţilor de diseminare şi informare privind procesul de implementare.

Partenerii vor juca un rol important în pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programului operațional, inclusiv prin participarea la comitetul de monitorizare. La selectarea membrilor comitetului de monitorizare vor fi luați în considerare partenerii relevanți care au fost implicați în elaborarea Programului Operațional Regional, în special cei reprezentând parteneri socio-economici. Membrii comitetului de monitorizare vor fi reprezentanții autorităților de management pentru programele operaționale, ai autorităților de la nivel regional/ local, precum și parteneri socio-economici relevanți de la nivel regional. Totodată, la reuniunile Comitetului de Monitorizare vor participa reprezentanți ai Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional, ai ministerelor care coordonează politici în domenii finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, precum și ai organizaţiilor, instituţiilor care pot sprijini implementarea Programului Operaţional Regional 2014-2020 (ex. Agenţia Naţională pentru Rromi, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor din România, etc).

De asemenea, în scopul implicării partenerilor relevanți, pe parcursul procesului de implementare a programelor 2014-2020, va fi elaborat un „cod de conduită” care va prelua la nivel național principiile stabilite prin „Codul European de conduită privind organizarea parteneriatului” (Reg. UE nr.240/2014) . Se va urmări stabilirea unor proceduri transparente pentru identificarea partenerilor relevanți, proceduri interne de consultare bazate pe bune practici, categoriile de informații  ce trebuie oferite în diferite etape ale implementării, etc. Pentru a putea deveni un instrument eficient, ghidul va fi elaborat în paralel cu operaționalizarea mecanismului de coordonare instituţional structurat pe trei nivele: (i) Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP), (ii) cinci sub-comitete tematice şi (iii) patru grupuri de lucru funcţionale sub responsabilitatea şi coordonarea MFE (conform Acordului de Parteneriat - cap. 2.1) și va fi finalizat la până la sfârșitul lunii mai 2015.

În noiembrie 2014 au fost demarate demersurile în vederea constituirii cadrului de coordonare a implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții. Astfel, în vederea selectării membrilor Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014-2020 (primul nivel de coordonare), Ministerul Fondurilor Europene a adresat invitația către reprezentanții societății civile la nivel național, regional sau local de a-și exprima interesul privind participarea la acest Comitet. Au fost primite peste 120 de expresii interes în selecția cărora s-a avut în vedere reprezentarea echilibrată a domeniilor relevante pentru implementarea FESI, precum și expertiza și experiența, organizațiile selectate urmând  să fie implicate activ și constructiv în coordonarea strategică. Totodată, ministerele de linie responsabile de politici publice în diferite domenii vizate spre finanțare prin FESI și-au desemnat reprezentanți în CCMAP, care cuprinde în total 60 de membrii dintre care 40% sunt reprezentanță ai societății civile.

7.2.2 Subvenție globală (pentru FSE, dacă este cazul)

7.2.3 Alocarea unei sume pentru consolidarea capacităților (pentru FSE, dacă este cazul)Yüklə 2,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə