Müəllimin adı : Faiq Hüseynov Tədris ILI və semester : (2020/2021, yay semestri) Kurs : I qrup


Struktur: Layihə işi giriş, bölmə I, bölmə II, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Bölmə 1Yüklə 81,69 Kb.
səhifə4/5
tarix13.05.2022
ölçüsü81,69 Kb.
#115875
1   2   3   4   5
Korporasiyalarda maliyyənin təşkili və idarə edilməsi prinsipləri və mexanizmi.
referat 5153
Struktur: Layihə işi giriş, bölmə I, bölmə II, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.

Bölmə 1. Korporasiyalarda maliyyənin təşkili.

Korporativ maliyyənin təşkili fasiləsiz istehsal, iqtisadi, ticari və mümkün investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan miqdarda maliyyə mənbələrinin yetərliliyini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.Formalaşma mərhələsində maliyyə mənbələrinin ilkin formalaşması nizamnamə kapitalının formalaşması yolu ilə, bir qayda olaraq, şirkət sahiblərinin hesabına baş verir. Ümumi nizamnamə kapitalının formalaşması üçün mənbələr olaraq aşağıdakılar cəlb edilə bilər: sahibkarın öz vəsaitləri, nizamnamə kapitalı, töhfələri paylaşın üçüncü tərəf təşkilatlar, uzunmüddətli bank krediti, digər potensial iştirakçıların fondları. Gələcəkdə maliyyə mənbələrinin yetərliliyi və maliyyə vəziyyətinin sabitliyi uyğunlaşma yolu ilə təmin edilir korporativ maliyyə təşkilinin əsas prinsipləri, bir asılılıq sisteminin qurulması üçün ciddi tələbləri təmsil edir,maliyyə göstəriciləri, nisbətlər və nisbətlər, zəmanət və öhdəliklər, əldə edilən nəticələr üçün mükafatlar və məsuliyyət yaradır.Korporativ maliyyələşməni təşkil etməyin vacib bir prinsipi maliyyə müstəqilliyidir. Bu o deməkdir ki, şirkət yalnız müvafiq bazar seqmentindəki fokusunu müstəqil olaraq müəyyənləşdirmir, həm də bunun üçün tam məsuliyyət daşıyır maliyyə nəticələri idarəetmə, onun istehsalı, ticari və sosial inkişafı üçün tədbirlər görülür. Korporasiya investisiya siyasətini həyata keçirərək müstəqil qərarlar qəbul edir və fond bazarının tam hüquqlu iştirakçısı kimi çıxış edir. Maliyyə müstəqilliyini məhdudiyyətsiz adlandırmaq olmaz, çünki dövlətin müəyyən tətbiqetmə hüququ vardır qanuni məhdudiyyətlər, müəyyən fəaliyyət növləri üçün qaydalar tətbiq etmək olar. Məsələn, dövlət vergi siyasəti baxımından müxtəlif səviyyəli büdcələr, büdcədənkənar fondlar ilə münasibətlər qanunla tənzimlənir.Maliyyə müstəqilliyi aşağıdakı korporativ maliyyə təşkilatı prinsipini tələb edir - özünü maliyyələşdirmə prinsipidir. Bu, iqtisadi və investisiya fəaliyyətləri tələbi, istehsal və satışla əlaqəli bütün xərclər, büdcəyə ödənişlər və mənfəətdən və maya dəyərindən məcburi çıxılmalar, mənfəət və digər mənbələr hesabına təmin ediləcək genişləndirilmiş istehsal xərcləri deməkdir. Bu prinsip mütəşəkkil işgüzar fəaliyyət, bazarda iqtisadi yaşamaq üçün əsas şərtlərdən biridir. Təşkilatın (korporasiyanın) əsas öz mənbələri bölüşdürülməmiş mənfəət və amortizasiyadır. Eyni zamanda, tətbiq edilməsinin böyük olduğunu da qeyd etmək lazımdır investisiya layihələri ümumiyyətlə öz vəsaiti ilə məhdudlaşdırıla bilməz, lakin bu halda layihənin effektivliyi mümkün borcun sonrakı ödənişini təmin edir.Əsas və investisiya fəaliyyətinin olması maliyyə tələb edir vəsaitlərin məcburi ayrılması, hər biri üçün mənbələrin dövriyyəsinə xidmət etmək - əsas fəaliyyətə ayrılan vəsait əsaslı tikinti ehtiyacları üçün istifadə edilə bilməz və əksinə. Bu, ilk növbədə dövriyyə kapitalına aiddir, çünki vəsaitin əsas fəaliyyətdən kənarlaşdırılması hər mərhələdə dövrü pozmaqla doludur. Digər tərəfdən, cari aktivlərə qoyulan investisiyaların yönləndirilməsi yalnız kapital tikintisində planlanan hədəflərin pozulmasına gətirib çıxarmayacaq, eyni zamanda dövriyyənin ləngiməsi, artıq ehtiyatların meydana çıxması və maddi ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyinə nəzarətin azalması deməkdir.

Korporativ maliyyənin təşkili prinsipi budur qorumaq lazımdır dövriyyə kapitalı. Yalnız bu halda dövriyyələrinin davamlılığı və dolayısı ilə cari aktivlərin fasiləsiz dövriyyəsi təmin edilir. Bu şərtə əməl edilməməsi maliyyə sabitliyinin itirilməsi, ödəmə qabiliyyətinin pisləşməsi, əməliyyat dövrünün pozulması deməkdir. mənfi nəticələr təşkilatın maliyyə və iqtisadi fəaliyyətində.İqtisadi fəaliyyətin nəticələrinə görə müəyyən bir məsuliyyət sistemi üçün tələb irəli sürülür prinsip maddi məsuliyyət. Bu prinsip həm şirkət daxilində, həm də xaricdə fəaliyyət göstərir. Müqavilə öhdəliklərinin, ödəniş və hesablaşma intizamının, bank kreditlərinin vaxtında qaytarılmamasının, vergi qanunvericiliyinin pozulması halında, sahibkarlıq subyekti cərimələr, cərimələr və cərimələr ödəməlidir. Son çarə olaraq, iflas prosesi belə bir quruma tətbiq edilə bilər. Maddi məsuliyyət prinsipi, təşkilatın işçilərini lazımi səviyyədə yerinə yetirmədikləri təqdirdə konkret tələblər qoyur. Bu vəziyyətdə bonus ödənişlərinin azaldılması və ya ləğvi, cərimələrin toplanması, nağd ödənişlər və s. həyata keçirilir.Sahibkarlıq fəaliyyəti həmişə risklərlə dolu olduğundan, onları minimuma endirmək üçün xüsusi pul fondları və ehtiyatları yaratmaq zərurəti yaranır. Pul investisiyalarının geri qaytarılmaması riski təkcə öz kapitalının itirilməsini, aktivlərin dövriyyə sürətinin yavaşlamasını deyil, həm də istehsal prosesinin pozulmasını və hətta təşkilatın tam iflasını təhdid edir.Maliyyə ehtiyatlarının formalaşdırılması, səmərəli idarəetmə bunlar və onların rasional istifadəsi ən vacib tərəflərdən birini təşkil edir maliyyə fəaliyyəti və maliyyənin təşkili prinsipi kimi önə çıxır.Korporativ maliyyə səmərəli təşkili və istifadəsi yalnız maliyyə və iqtisadi fəaliyyətlər üzərində effektiv nəzarətin düzgün formalaşdırılması ilə mümkündür.Pul fondlarının formalaşmasının vaxtında və tam olmasına, gəlirlərin alınmasına, maliyyə mənbələrindən planlı və məqsədli istifadəsinə, plan baxımından qəbul edilmiş standartlara və maliyyə göstəricilərinə uyğunluğuna nəzarət həyata keçirilir. Bundan əlavə, maliyyə mənbələrinin istifadəsinə nəzarət xarici təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilə bilər: daha yüksək bir quruluş, vergi orqanları, bir kredit təşkilatı və s. Nəzarət aparmaq öhdəliyi, maliyyəni azaltmaq və maliyyə nəticələrinin artması üçün mövcud ehtiyatların açılmasını təmin edir.Korporativ maliyyənin rasional təşkili nəinki sabit maliyyə vəziyyətini təmin edir, həm də əmtəə hərəkətini optimallaşdırmağa kömək edir pul axınları qarşı tərəflər arasında, istehsalın fasiləsiz saxlanması üçün zəruri dövriyyə kapitalının həcmini kifayət qədər səviyyədə saxlamağı və kommersiya fəaliyyətini tənzimləyir. Maliyyənin dəlillərə əsaslanan təşkili gündəlik nəzarətə əsaslanan təsirli maliyyə idarəetmə mexanizminin inkişafı üçün əsasdır maliyyə vəziyyəti, şirkətin qarşıya qoyduğu strateji hədəflər və onlara çatma yollarını müəyyənləşdirmək vacibdir. Rusiyada bazar iqtisadiyyatının yaranması obyektiv olaraq özəl müəssisələrin yaranmasına, iqtisadi münasibətlər sisteminə təsirlərinin artmasına və ölkədəki bütün iqtisadi münasibətlər kompleksində korporativ maliyyəyə səbəb oldu. Bunu özəl müəssisələrin (korporasiyaların) ölkə iqtisadiyyatının inkişafına və iqtisadiyyatın korporativ sektorunu formalaşdırmağa artan təsiri təsdiqləyir. Ticarətin korporativ forması hər bir ölkə üçün əsasdır. Müəssisələrin (təşkilatların) iqtisadi potensialının böyüməsi, birbaşa iş yerlərinin açılması, sahiblərinin gəlirlərinin artması, işçilərin rifahı və regional infrastrukturun inkişafı ilə büdcənin gəlir hissəsinə daxilolmaların artması ilə birbaşa bağlıdır. Korporativ maliyyə menecmenti ilə bağlı tədqiqatların aktuallığı çox sayda şirkət tərəfindən təsdiqlənir elmi əsərlər bu sahədə və bu intizamın maliyyəçilər üçün hazırlıq proqramlarına daxil edilməsi müxtəlif ölkələr son 25-30 il ərzində maliyyə sahəsində Nobel mükafatlarının G. Markowitz, M. Miller, R. Merton, F. Modigliani, M. Scholes və başqaları da daxil olmaqla bir sıra alimlərə verilməsi faktları ilə təsdiqlənir.Korporativ maliyyə şirkətlərin (korporasiyaların, müəssisələrin) maliyyə qaynaqlarının formalaşması, paylanması və istifadəsi prosesində ortaya çıxan iqtisadi əlaqələrin, prinsip və metodların məcmusunu öyrənən bir elmdir. Bu elm ilk növbədə anlayışlardan, metodlardan, texnikalardan istifadə edir maliyyə menecmenti təsərrüfat subyektləri tərəfindən fəaliyyətin aparılmasının spesifik xüsusiyyətləri, habelə əlaqəli elmlər və fənlər alətləri nəzərə alınmaqla ( iqtisadi təhlil, mikro və makroiqtisadiyyat, maliyyə və s.). Bir şirkətin maliyyə idarəetməsi iki hissəyə bölünə bilər: məhsulların (işlərin, xidmətlərin) istehsalı üçün maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsi, mənfəətin artırılması, dəyərin artırılması və digər göstəricilər və korporativ idarəetmə, səhmdarlar, menecerlər, İdarə Heyəti və s. arasındakı münasibətlər sistemi olaraq fəaliyyətdədir.Korporativ maliyyənin mahiyyəti, məsələn, ehtiyatlar əldə etmək, məhsullar (işlər, xidmətlər) istehsalı, kapital qoyuluşları prosesində sahibkarlıq subyektləri arasında əməliyyatlar apararkən pul axını prosesində açıqlanır; ana (baş) və uşaq ( struktur bölmələr) müəssisələr; müəssisənin təşkili və gəlir ödəmə prosesində təsisçilər (səhmdar) və müəssisə; əmək haqqı üçün müəssisə və işçilər; vergi və rüsumlar ödəyərkən müəssisə ilə ölkənin maliyyə sistemi arasında və s. Biznes ilə məşğul olmağa qərar verən hər bir sahibkarın vəzifəsi ümumi görünüşdə ona gətirib çıxarır ki, öz fəaliyyət sferasını müəyyənləşdirsin, müvəffəqiyyətə gətirən yeni ideyanı tapsın, mümkün risk nöqteyi nəzərdən onu hərtərəfli qiymətləndirsin və sonra isə nəzərdə tutulan konkret nəticə alınana qədər həyata keçirsin.

Biznesin təşkili bir neçə mərhələləri əhatə edir:

- yeni ideyanın düzgün izah edilməsi;

- onun hərtərəfli qiymətləndirilməsi;

- bazarda boşluğun axtarışı;

- biznes planın işlənib hazırlanması;

- fəaliyyət konsepsiyasının formalaşdırılması, biznesin məqsədlərinin seçilməsi;

- fəaliyyət strategiyasının işlənməsi;

- layihənin reallaşdırılması;

- müəssisənin təşkili və idarə edilməsi.

Ən mühüm strategiyalardan əsası müəssisənin yerinin seçilməsidir. Müəssisələrin yerləşdirilməsində aşağıdakı amilləri nəzərə almaq məqsədəuyğundur.

Ticarət müəssisəsi üçün:

- nəqliyyat axınları;

- piyada axınları;

- ictimai nəqliyyat dayanacaqlarıa yaxın olmaq imkanı;

- icarə şərtləri;

- sahəni qiyməti;

- regionun istehlak dərəcəsi.

Müəssisəni yeri haqqında məsələyə baxılarkən xammalın göndərilməsinə və hazır məhsulun istehlakçılara çatdırılmsına sərf edilən məsrəfləri nəzərə almaq lazımdır. Müəssisənin təsis edildikdən və dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra lazimi materialların cəlb edilməsindən, tədarükçüləri seçdikdən, müəssisənin yeri müəyyənləşdikdən sonra hazırlanmış biznes plana uyğun işin təşkili vacibdir. Təşkil etmək bu və ya digər fəaliyyət növünün yerinə yetirilməsinə vacib funksiyaları və hərəkətləri müəyyənləşdirmək və planlaşdırmaq, həmçinin bunların bütün müəssisə daxilində birləşdirilməsi vacibdir. Göstərilənlərlə yanaşı səmərəli iş üçün əməkdaşların funksional vəzifələrini dəqiq və aydın müəyyənləşdirmək lazımdır.


Yüklə 81,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə