Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәti necә hesablanır?Yüklə 1,08 Mb.
səhifə12/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

619Müәssisәnin ödәmә qabiliyyәti necә hesablanır?


A) dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi

B)xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktmvlәrin cәminә nisbәti kimi

C)xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi

D)xüsusi vәsaitlәrin jәminin borj vәsaitlәrinin cәminә nisbәti kimi

E) dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi


620.Aşağidakılardan hansı mәhsulun qiymәtindә güzәştlәr sisteminә aiddir?


A)mәhsulun qiymәtinin nağd pulla, avansla vә ya әvvәlcәdәn ödәnilmәsini stimullaşdıran B)güzәştlәr әmәr mәhsuldarlığını yuksәltmәk üçün işçilәrin әmәyini stimullaşdıran

C)güzәştlәr mәhsulun istehsalı planının işçilәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsini stimullaşdıran

D)güzәştlәr rәqib mәhsulların qiymәtini artıran güzәştlәr

E)mәhsulun qiymәtlәrinin artırımasını nәzәrdә tutan güzәştlәr
630.Orta dәyişәn xәrclәr necә hesablanır?


A) ümumi dәyişәn xәrclәrin mәhsulun miqdarına nisbәti kimi hesablanır

B)ümumi dәyişәn xәrclәrlә sabit xәrclәrin fәrqi kimi hesablanır

C)ümumi dәyişәn xәrclәrin sabit xәrclәrә nisbәti kimi hesablanır

D)mәhsulun miqdarının ümumi dәyişәn xәrclәrә nisbәti kimi hesablanır

E) ümumi dәyişәn xәrclәrin mәhsulun miqdarına hasili kimi hesablanır


631.Orta sabit xәrclәr necә hesablanır?


A) ümumi sabit xәrclәrin mәhsulun miqdarına nisbәti kimi hesablanır

B)ümumi dәyişәn xәrclәrlә sabit xәrclәrin fәrqi kimi hesablanır

C)ümumi dәyişәn xәrclәrin sabit xәrclәrә nisbәti kimi hesablanır

D)mәhsulun miqdarının ümumi sabit xәrclәrә nisbәti kimi hesablanır

E) ümumi xәrclәrin mәhsulun miqdarına hasili kimi hesablanır


632.Müәssisә, bazarda öz satış payını artırmaq mәqsәdidini hansı halda seçmir?


A) istehsalın hәcminin artırılması nәticәsindә miqyasından qәnaәt әldә edilmir

B)satış hәcminin artırılması mәhsul vahidinә düşәn istehsal vә satış xәrjlәrinin nisbәtәn azalmasına sәbәb olur

C)mәhsul vahidinin qiymәtini azaltmaqla satışın hәcmini yüksәltmәk vә bununla da ümumi mәnfәәti artırmaq mümkündür

D) istehlakçıların tәlәbi qiymәtә görә elastikdir

E)qiymәtlәrin aşağı salınması müәssisәnin bazardakı payına rәqiblәri tәrәfindәn olan tәhlükәni aradan qaldırır


633.Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aid deyil?


A) maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarının müәyyәn edilmәsini

B)Rәqiblәrin qiymәt vә mәhsullarının tәhlili

C)tәlәbin müәyyәn edilmәsi

D) qiymәtәmәlәgәlmәnin vәzifәlәrinin müәyyәn olunması

E)qiymәt qoymanın metodlarının seçilmәsi


634.Müәssisәnin qiymәt siyasәtinin hazırlanması mәrhәlәlәrinә nә aiddir?


A) tәlәbin müәyyәn edilmәsi

B)maliyyә qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

C)maliyyә resurslarının sәmәrәli istifadәsinә nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi

D) maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarının müәyyәn edilmәsini

E)әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә tәhlili vә qiymәt­lәndirilmәsi


635.Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә rәqabәtin tәhlilindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?


A) müәssisәnin qiymәt dәyişikliklәrinә rәqiblәrin mümkün münasibәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә bu zaman onların hәyata keçirәjәyi tәdbirlәri proqnozlaşdırmaqdır

B)müәssisәnin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqanları­nın atacağı addımların, görәcәyi tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn etmәkdir

C)maliyyә mәqsәdlәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir

D) maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn etmәkdir

E) resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn etmәkdir


636.Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә dövlәt tәnzimlәnmәsinin qiymәtlәndirilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?


A) müәssisәnin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqanları­nın atacağı addımların, görәcәyi tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn etmәkdir

B) maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn etmәkdir

C)maliyyә mәqsәdlәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir

D)müәssisәnin qiymәt dәyişikliklәrinә rәqiblәrin mümkün münasibәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә bu zaman onların hәyata keçirәjәyi tәdbirlәri proqnozlaşdırmaqdır

E) resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn etmәkdir


637.Müәssisәnin qiymәt strategiyasının hazırlanma prosesindә bazar seqmentlәrinin tәhlilindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?


A) müәssisәnin fәaliyyәtinin bazar şәrtlәrinin dәqiqlәşdirilmәsindәn ibarәtdir

B)müәssisәnin qiymәt strategiyasının hәyata keçirilmәsinә dövlәt orqanları­nın atacağı addımların, görәcәyi tәdbirlәrin tәsirini müәyyәn etmәkdir

C)maliyyә resurslarının әldә edilmәsi formalarını müәyyәn etmәkdir

D)resursların әldә oluna bilmә dәrәcәsi vә verilmәsi müddәtlәrinin müәyyәn etmәkdir

E) maliyyә mәqsәdlәri, yәni mәnfәәt normasının sәviyyәsi dәqiqlәşdirmәkdir


638.Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin idarә edilmәsi prosesinә aid deyil?


A) işçilәrә olan tәlabatın müәyyәn edilmәsi

B)istehsalçı vә istehlakçıların davranışları, istifadә edilәcәk avadanlıq vә materialların müәyyәn edilmәsi

C)tәtbiq olunacaq texnoloji istehsal üsulu, sınaqların aparılması

D)hazır mәhsulun qablaşdırılması vә qorunması

E) mәhsulun layihәlәndirilmәsi vә müqavilәlәrin bağlanması


639.Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi insan­maşın­mühit sistemini xarakterizә edir?


A)ekoloji göstәriсilәr

B)mәmulatın estetik göstәriсilәri

C)erqonomik göstәriсilәr

D)patent ­hüquq göstәriсilәri

E)texnolojilik göstәriсilәri
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə