Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi mәmulatın orijinallığı, tamlığı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, forma sәlistliyi, görünüş vә göz oxşamağı kimi xassәlәri özündә birlәşdirir?Yüklə 1,08 Mb.
səhifə13/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

640.Mәhsulun hansı keyfiyyәt göstәricisi mәmulatın orijinallığı, tamlığı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, forma sәlistliyi, görünüş vә göz oxşamağı kimi xassәlәri özündә birlәşdirir?


A) estetik göstәricilәri

B)mәhsulun tәyinatı göstәricilәri

C)standartlaşdırma vә eynilәşdirmә (unifikasiya) göstәricilәri

D)mәmulatın nәql ounma qabiliyyәti mәmulatın

E) etibarlılıq göstәricilәri


641.Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti hansı parametrlәr üzrә qiymәtlәndirilir?


A) keyfiyyәt vә iqtisadi parametrlәr üzrә

B)maddi­texniki vә tәşkilati parametrlәr üzrә

C)fәrdi vә ümumi parametrlәr üzrә

D) sosial vә iqtisadi parametrlәr üzrә

E)makroiqtisadi vә mikroiqtisadı parametrlәr üzrә


642.Mәhsulun rәqabәt qabiliyyәti qiymәtlәndirilәrkәn hansı xәrclәr nәzәrә alınır?


A) mәhsulun әldә edilmәsinә çәkilәn birdәfәlik xәrclәrlә mәhsulun istismarına çәkilәn orta mәjmu xәrclәrin cәmi

B)mәhsulun әldә edilmәsinә vә daşınmasına çәkilәn xәrclәrin cәmi

C)mәhsulun alınmasına vә tәmirinә çәkilәn xәrclәrin cәmi

D) mәhsulun әldә edilmәsinә, daşınmasına vә tәmirinә çәkilәn xәrclәrin cәmi

E)mәhsulun әldә edilmәsinә çәkilәn xәrclәr


643.Mәmulatın estetik göstәricilәri:


A) mәmulatın oricinallığı, tamlığı, mühitә vә üsluba uyğunluğu, özünün ifadәliyi, forma sәlistliyi, görünüş kimi xassәlәri özündә birlәşdirir

B) mәmulatın istismarının asanlığını ifadә edәn vә işçinin әmәk mәhsuldarlığını yüksәldәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir

C) mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәyyәn edilmiş funksiyaları ijra edә bilmәk xassәsәlәrini özündә birlәşdirir

D)mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir

E)mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsәlәrini özündә birlәşdirir


644.Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aid deyil?


A) mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr

B)zay mәhsulla әlaqәdar olan xәrclәr

C) keyfiyyәtә nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә digәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrclәri

D)yoxlama vә sınaqların keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr

E)reklamasiya hesabina mәhsulun qiymәtinin aşağı düşmәsi


645.Marşrut texnologiyası:


A) müәssisәdә әsas әmәliyyatların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığını vә hәr bir sexdә bu әmәliyyatların hansı konkret qrup avadanlıqlarda yerinә yetirilmәsini müәyyәn edir

B)avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraşdırılmasının layihәlәndirilmәsi

C)yeni mәhsul növlәrinin layihәlәndirilmәsi vә hazırlanmasının ayrı -­ayrı mәrhәlәlәrinin başlanma vә son müddәtlәrini müәyyәn edir

D)istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini, onların yeni mәhsulun, yeni texnika vә texnologiyanın hazırlanması şәraitinә uyğunlaşdırılmasını müәyyәn edir

E) müәssisәdә әsas vә kömәkçi sexlәri yerlәşmәsini müәyyәn edir


646.Aşağıdakılardan hansı texnoloji proseslәrin layihәlәndirilmәsinә aiddir?


A) avadanlıqların seçilmәsi vә sex meydançalarında quraşdırılmasının layihә­lәndirilmәsi

B) avadanlıqların orta tәmirinin hәyata keçirilmәsinin layihәlәndirilmәsi

C)texniki layihәnin hazırlanması

D)eskiz layihәsinin hazırlanması

E)texniki şәrtlәrin hazırlanması


647.Aşağıdakılardan hansı texnoloji hazırlıq mәrhәlәsinә aiddir?


A) marşrut texnologiyasının hazırlanması

B)texniki layihәnin hazırlanması

C)yeni mәhsulun istehsalının maddi­texniki resurslarla tәmin olunması

D)eskiz layihәsinin hazırlanması

E)texniki tәklifin hazırlanması


648.Aşağıdakılardan hansı yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsinә aid deyil?


A) marşrut texnologiyasının hazırlanması

B) layihә (texniki) tapşırığının hazırlanması

C)texniki layihәnin hazırlanması

D)texniki tәklifin hazırlanması

E)eskiz layihәsinin hazırlanması


649.İnnovasiyanın texnoloji potensialı nәyi ifadә edir?


A)yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın obyektiv fiziki, kimyәvi, bioloji vә digәr parametrlәrinin son hәddini göstәrir

B)yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın әmәk tutumululuğunu göstәrir

C) yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın material tutumluluğunu göstәrir

D)yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın fondverminin son hәddini göstәrir

E)yeniliyin әsasında dayanan konsepsiyanın fond tutumululuğunu göstәrir


650.Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrә aiddir?


A) yoxlama vә sınaqların keçirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr

B)istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı

C)mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr

D) Mәhsulun istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrclәr

E)umumzavod xәrclәri


651.Mәmulatın etibarlılığı:


A) mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәyyәn edilmiş funksiyaları icra edә bilmәk xassәsidir

B)mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә aşınma sürәtini ifadә edәn xassәsidir

C)mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar xәrjlәrinin aşağı olmasını şәrtlәndirәn xassәsidir

D)mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә istismar qabiliyyәtini saxlamaq şәrtilә onun üçün müәyyәn edilmiş funksiyaları icra edә bilmәk xassәsidir

E) mәmulatın xidmәt müddәti әrzindә әtraf mühitә tәsiri ifadә edәn xassәsidir


652.Texnolojilik göstәricilәrinә nәlәr aiddir?


A) maşının yığılmasının maya dәyәri, ergonomik vә estetik göstәricilәri aid edilir

B)maşının istismarnın mürәkkәbliyi, sürәti vә mәhsuldarlığı göstәricilәri aid edilir

C)maşının ergonomik vә estetik göstәricilәri aid edilir

D) maşının yığılmasının mürәkkәbliyi, material­әmәk, fondtutumluğu göstәricilәri aid edilir

E)maşının qabariti, işlәmә prinsiplәri, qiymәti әmәktutumluğu göstәricilәri aid edilir


653.Texnoloji trayektoriya" әyrisi nәyi göstәrir:


A)mәhsulun texniki sәviyyәsinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә bu mәqsәd üçün sәrf olunmuş resurslar arasındakı әlaqәni

B) mәhsulun texniki sәviyyәsinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә onun qiymәti arasındakı әlaqәni

C)mәhsulun qiymәti ilә onun istehsalına sәrf olunmuş resurslar arasındakı әlaqәni

D)mәhsulun texniki sәviyyәsinin (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) artımı ilә mәhsul satışından әldә olunan gәlirin artımı arasındakı әlaqәni

E)mәhsulun potensial texniki sәviyyәsi (texniki faydalılıq, güc, mәhsuldarlıq vә s.) ilә onun real

mәhsuldarlığı arasındakı әlaqәni
654.Aşağıdakılardan hansı texniki­texnoloji innovasiyaların yaradılması mәqsәdlәrinә aid deyil:


A) tәnzimlәnmәsi müәssisәnin maşın vә avadanlıqlarının әsaslı tәmiri yolu ilә onların mәhsuldarlığının artırılması

B) elektronika vә kompüter texnikası vә s. әsasında istehsalatın idarәetmә proseslәrinin kompleks

C)texnoloji tәchizatın, alәtlәrin, qurğuların texniki sәviyyәsi vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә әmәyin elmi әsaslar әsasında tәşkili hesabına mәmulatların texnoloji ağırlığı vә әl işinin azaldılması

D)yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üçün sәrf olunan materialların

E)hәcminin azaldılması istehsal olunan mәmulatların konstruktiv­texnoloji mürәkkәbliyinin konstruktiv yeniliklәr hesabına azaldılması


655.İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin


A) texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi elmi­tәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi

B)texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi

C)elmi­tәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi

D)elmi­tәdqiqat mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi,

E) texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, elmi­tәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi


656.İstehsalın konstruktor hazırlığı mәrhәlәsindә:


A)yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

B)istehsalın tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr hazırlanır

C)yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

D)әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılması

E)hәyata keçirilir әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır


657.İnnovasiya layihәsi nәdir?


A) konkret mәkan vә zaman çәrçivәsindә innovasiya prosesinin tәşkili, problemin hәlli üzrә elmi әsaslandırılmış mәqsәdlәr vә tәdbirlәr sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur

B) yeniliyin, ixtiranın tәsvirini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur

C)ixtiranın tәtbiqi çertyojudur

D)qeyd olunan bütün variantları birlәşdirәn sәnәdlәr toplusudur

E)konkret mәkan vә zaman çәrçivәsindә yeni mәsulun satışı üzrә elmi әsaslandırılmış mәqsәdlәr vә tәdbirlәr sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur


658.Bu göstәricilәrin hansından müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunmur?


A)növbәlilik әmsalı

B)daxili rentabellik

C)norması xalis cari dәyәr

D)ödәnmә müddәti

E)rentabellik indeksi


659.Yeniliyin tәtbiqi nәticәsindә müәssisәdә işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraiti yaxşılışıbsa, bu hansı sәmәrә hesab olunur?


A) sosial sәmәrә

B) iqtisadi sәmәrә

C)elmi­texniki sәmәrә

D)bu, sәmәrә deyil

E)ekoloji sәmәrә


660.Müәssisәlәrdә mәhsulun lahiyәlәndirilmәsinin başlanğıc mәrhәlәsi hansıdır?


A) elmi ­tәdqiqat işlәrinin aparılması

B) texnoloji hazırlıq

C)mәhsulun bilavasitә istehsalı

D)texnikanın istismarı

E)mәhsulların reallaşdırılması


661.İnnovasiyanın әlamәti hansıdır?


A) kommersiya baxımından reallaşdırılması imkanı

B)yalnız yeni mәhsul növlәri formasında olması

C)heç vaxt köhnәlmәmә

D) istehsal prosesindә bir dәfә iştirak edir

E)әsas fondların dәyәrini artıması imkanı


662.İstehsalın texnoloji hazırlığı mәrhәlәsindә:


A) әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

B)tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

C) yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

D)әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılması hәyata keçirilir

E)әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzәr tәkliflәr hazırlanır


663.İstehsalın maddi hazırlığı mәrhәlәsindә:


A) yeni mәhsulun istehsalının maddi­texniki resurslarla tәmin olunmasını hәyata keçirilir

B)yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

C)yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

D)әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılması hәyata keçirilir

E) yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir


664.İstehsalın tәşkilati hazırlığı mәrhәlәsindә:


A) istehsalın vә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi, onların yeni mәhsulun, yeni texnika vә texnologiyanın hazırlanması şәraitinә uyğunlaşdırılması

B)tikinti işlәrinin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

C)әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzәr tәkliflәr hazırlanır yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir

D) yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilirE)yeni mәhsulun istehsalının maddi­texniki resurslarla tәmin olunmasını hәyata keçirilir


665.İnnovasiya fәaliyyәti:


A) kadrların ixtisaslarının artırılması üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir

B)yeni tikintinin layihәlәndirilmәsi üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir

C)yeniliyin yaradılması vә istehlakçıya çatdırılması vә ya tәtbiqi ilә әlaqәdar elmi­texniki, tәşkilati,

maliyyә vә kommersiya fәaliyyәtini özündә birlәşdirir

D) yeni әsas fondlarının yaradılması ilә әlaqәdar tәşkilati vә maliyyә fәaliyyәtini özündә birlәşdirir

E)müәssisәdә әsas vә kömәkçi sexlәrin layihәlәndirilmәsi üzrә fәaliyyәti özündә birlәşdirir
666.Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә defektsiz mәhsul istehsalına zәmanәtin tәmin edilmәsi ilә bağlı olan xәrсlәrә aid deyil?


A) mәhsulun realizasiyası imkanlarının tәhlili ilә әlaqәdar xәrсlәr

B)keyfiyyәtin planlaşdırlıması vә idarә edilmәsi ilә әlaqәdar xәrсlәr

C)avadanlığa vә alәtә texniki xidmәtin tәşkili, heyәtin öyrәdilmәsi ilә әlaqәdar xәrсlәr

D) zayın baş vermә sәbәblәrinin tәhlili ilә әlaqәdar xәrсlәr

yoxlama vә sınaqların keçirilmәsi ilә әlaqәdar xәrсlәr


667.Aşağıdakılardan hansı keyfiyyәtin tәmin edilmәsindә nәzarәtlә әlaqәdar olan xәrclәrә aid deyil?


A) nәzarәtçi­müfәttişlәrin әmәk haqqı xәrclәri

B)nәzarәt avadanlıq vә cihazlarının alınması xәrсlәri

C)materialın analizi vә sınaqdan keçirilmәsi xәrсlәri

D) nәzarәti hәyata keçirәn laboratoriya vә digәr xidmәt sahәlәrinin saxlanması xәrсlәri668. Sənaye topdansatış qiyməti hesablanılır:

a) QS = QM + ƏV;

b) QM = QS + ƏDV + 100;

c) Qt = A1 + B1 + C1 x 100;

d) D = A1 + B1 x C1 – AB;

e) KŞ = C1 + V1 + A1 x 100.669. Pərakəndə satış qiymətləri hesablanılır:

a) Qp = Qc + Tə;

b) Qp = Qt + Ps;

c) Qp = ƏDV;

d) Qp = A1 + B1 + S1;

e) Qp = ƏDV x 100.670. Azad rəqabət bazarında qiymət neçə cür səciyyələnir?

a) 3;


b) 6;

c) 2;


d) 8;

e) 4.


671. Qiymətqoymanın neçə əsas metodu mövcuddur?

a) 3;


b) 8;

c) 6;


d) 4;

e) 2.


672. Qiymət siyasətində ən sadə metodika hansıdır?

a) orta xərclər + mənfəət;

b) dəyərin azalması – mənfəət;

c) Qs = A1 + B1 + C1;

d) dəyər qiymətdən yuxarıdır;

e) plan qiymətləri + xərclər.673. Qiymət əlavələri hesablanılır:

a) Mə = ƏM / Md;

b) ƏM = Mə / Md;

c) Md =Mə / ƏM;

d) Mə = orta xərclər + mənfəət;

e) Mə = qiymət + dəyər.674. Satış qiymətlərinə əlavələr hesablanılır:

a) Də = ƏM / Г;

b) ƏM = Г / Də;

c) Də = 100 / ƏM;

d) Də = Г / S;

e) ƏM = B + C + (100xA);675. Maddi-texniki təminat nədir?

a) kommersiya fəaliyyətinin bir növüdür;

b) isehsalın təşkilinin əsasıdır;

c) iqtisadi resursların firmadaxili paylanması prosesidir;

d) konyukturaya uyğun olaraq tələb və təklifi tarazlaşdırır;

e) qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi nəticəsində maddi resurslar firmada istehsal prosesini tənzimləyir.676. Maddi-texniki təminatın başlıca funksiyası:

a) əsas və köməkçi;

b) əsas və yardımçı;

c) köməkçi və yardımçı;

d)daxili və xarici;

e) əsas və qeyri-əsas.677. Əsas funksiya zamanı nə edilir?

a) material resurslarının alınması və icarəsi;

b) maddi-texniki təchizata uyğun olaraq ehtiyatların nəqli;

c) marketinq və hüquq funksiyalarının həyata keçirilməsi;

d) kommersiya və texnoloji funksiyaların həyata keçirilməsi;

e) kommersiya fəaliyyəti həyata keçirilərək lizinq əlaqələri genişlənir.678. Maddi-texniki təminat funksiyaları bölünür:

a) kommersiya və texnoloji;

b) kooperativ və korporativ;

c) sənaye və qeyri-sənaye;

d) logistika və tənzimlənmə;

e) məqsədli və real.679. Köməkçi funksiyalara aid edilir:

a) marketinq və hüquq;

b) daxili və xarici;

c) istehsalat və yardımçı;

d) qiymətli və dəyərli;

e) kiçik, orta və iri.680. Maddi-texniki təminat nə qədər vəzifə yerinə yetirir?

a) 2;


b) 8;

c) 4;


d) 3;

e) 12.


681. Logistikanın nə kimi növləri vardır və onlar hansılardır?

a) istehsal, təchizat və satış;

b) bərk, yumşaq, elastik və çevik;

c) sex, zavod (fabrik), konsern;

d) hərbi, siravi, rütbəli, yüksək pilləli;

e) istehsal, təminat, təchizat, marketinq.682. Material resursları ilə firmanın maddi-texniki funksiyaları neçə istiqaməti əhatə edir?

a) 4;


b) 2;

c) 3;


d) 6;

e) 5.


683. MTT balansı əsasında resurslara tələbatı neçə metodla müəyyən etmək olar:

a) 3;


b) 2;

c) 4;


d) 5;

e) 6.


684. Məlumat metodu necə hesablanılır?

a) R = Nn x Pn;

b) A = N / P;

c) R = P / N;

d) M = E / K;

e) A = E / P.685. İcarə anlayışı nədir?

a) əmlakın müqavilə əsasında müvəqqəti istifadə üçün verilməsidir;

b) əsas fondların bir il müddətinə kirayəyə verilməsidir;

c) istehsal sahələrinin qısa müddət ərzində verilməsidir;

d) xidmət müəssisələrinin qısa vaxt ərzində kirayəyə verilməsidir;

e) dövlət və özəl müəssisə və təşkilatların kirayəyə verilməsidir.686. İcarə obyekti dövlət mülkiyyətində olarsa, neçə halda istifadə hüququ verilir?

a) 2;


b) 3;

c) 7;


d) 4;

e) 1.


687. İnkişaf etmiş icarə forması neçə əsas prinsipə əsaslanır?

a) 4;


b) 5;

c) 3;


d) 7;

e) 2.


688. İcarə haqqının ölçüsünə nə qədər müddətdən bir baxılır (il);

a) 1 il;


b) 2 il;

c) hər ay;

d) ildə iki dəfə;

e) hər həftə.689.İcarə müqaviləsinin müddəti nə qədər ola bilər?

a) 1 il;


b) 2 il;

c) 3 il;


d) 4 il;

e) 5 il.


690. Lizinq müqaviləsi subyektlərinin iştirakına görə neçə formada həyata keçirilir?

a) 3;


b) 5;

c) 2;


d) 6;

e) 4.


691. Lizinqin əsas növləri:

a) maliyyə, operativ və qaytarılan lizinq;

b) maliyyə və bank lizinqləri;

c) müqavilələr, bonuslar və operativ lizinq;

d) avadanlıq, maliyyə və operativ lizinq;

e) maliyyə, operativ və vergi lizinqləri.692. Françayzinq nədir?

a) iri və kiçik sahibkarlığın qarışıq formasıdır;

b) iri və orta sahibkarlığın qarışıq formasıdır;

c) kiçik və orta sahibkarlığın qarışıq formasıdır;

d) iri və nəhəng sahibkarlığın qarışıq formasıdır;

e) kiçik və xırda sahibkarlığın qarışıq formasıdır.693. Françayzi nədir?

a) kiçik müəssisələr (operator);

b) müəssisə (operator);

c) iri müəssisələr (menecer);

d) firma, təşkilat;

e) korporasiya, firma.694. Françayzer nədir?

a) iri müəssisə;

b) orta müəssisə;

c) kiçik müəssisə;

d) kiçik və orta müəssisə;

e) firma.695. Mühüm iqtisadi kateqoriyalara aid edirlər:

a) məsrəflər, xərclər, maya dəyəri;

b) məsrəflər, məsariflər, fondtutumu;

c) dövlət, ölkə, iqtisadi inkişaf;

d) istehsal, bölgü, mübadilə, tarazlıq;

e) mikroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat, istehlak.696. Ölkəmizdə istehsal məsrəfləri nəyi ifadə edir?

a) xüsusi pul xərclərini;

b) istehsal amillərini;

c) xüsusi məsrəfləri;

d) maya dəyərini;

e) mənfəəti.697. Xaricdə istehsal məsrəfləri nəyi ifadə edir?

a) normativ mənfəəti;

b) normativ mənfəət gəlirini;

c) normativ mənfəət məhsulunu;

d) normativ mənfəət, reklamı;

e) normativ mənfəət çeşidini.698. Təkrar istehsal əlamətinə görə firmanın xərcləri neçə növə bölünür?

a) 3;


b) 2;

c) 6;


d) 4;

e) 9.


699. Qərb ədəbiyyatında xərclər necə qəbul edilir?

a) alternativ;

b) bərabərölçülü;

c) xüsusi mülkiyyət;

d) sair xərclər;

e) əlavə xərclər.700. Resursun dəyəri bərabərdir:

a) onun qiymətliliyinə;

b) onun qiymətliliyinin zəruriliyinə;

c) onun qiymətliliyinin çoxluğuna;

d) onun qiymətliliyinin azlığına;

e) maksimum və minimum nisbətlərinə.701. İqtisadi xərclər bölünür:

a) real və qeyri-real;

b) olan və olmayan;

c) real və pul;

d) qeyri-real və impulsiv;

e) real və mövcud.702. İqtisadi xərclər sxemi:

a) iqtisadi xərclər – impulsiv xərclər = Mühasibat xərcləri;

b) texniki-iqtisadi amillər – real xərclər;

c) xərclər – gəlirlər = mənfəət;d) gəlirlər – xərclər = mənfəət;

e) xərclər + gəlirlər = ümumi gəlir.

Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə