Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Təbii resursların tərkibinin istisna bəndiYüklə 1,08 Mb.
səhifə4/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

237. Təbii resursların tərkibinin istisna bəndi.

A)) Yarımfabrikatlar

B) Mineral xammallar

C) Filiz yataqları

D)Torpaq

E) Neft – qaz yataqları238. Sahibkarlığın özünəməxsus əlamətlərindən hesab edilməyəni.

A)) Müşahidəçilik

B) Təşəbbüskarlıq

C) Kommersiya riski

D) Yenilikçilik

E) İstehsal amillərinin kombinələşdirilməsi239. Sahibkarlıq fəaliyyətinin ən klassik formalarından biri belə adlanır

A)) Fərdi firma

B) Kollektiv firma

C) Məsuliyyəti olmayan firma

D) Payçı və şərikli firma

E) Səhmdar cəmiyyətlər240. Səhmdar cəmiyyətlər nizamə fondunu belə formalaşdırır.

A)) Səhm buraxmaqyolu ilə

B) Səhm almaq yolu ilə

C) Səhmləri saxlamaq yolu ilə

D) Müəssisələri birləşdirmək yolu ilə

E) Kollektivin səhmlərini toplamaqla241. Müəssisənin öhdəliklərinə nizamnamə fonduna qoyduqları pay həcmində həcmində məsuliyyət daşıyan təşkilati-hüquqi forma belə adlanır.

A)) Məhdud məsuliyyətli müəssisə

B) Payçı və şərikli müəssisə

C) Tam məsuliyyətli müəssisə

D) Qapalı tipli səhmdar cəmiyyət

E) Açıq tipli səhmdar cəmiyyət242. Təsis müqaviləsinin tərtib edilməsinin məqsədi

A)) Müəssisə və təsisçi arasında münasibətləri tənzimləmək

B) Təsisçilərin əlaqələrini düzgün qurmaq

C) Təsisçilərin tapşırıqları yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək

D) Təsisçilərin sosial müdafiəsini təmin etmək

E) Təsisçilərlə dövlət arasında əlaqələri müəyyən etmək243. Müəssisənin icra orqanı təsisçidən payını satmaq barədə məlumat aldıqdan neçə gün sonra digər təsisçilərə məlumat verməlidir.

A)) 7 gün

B) 3 gün

C) 5 gün

D) 9 gün

E) 10 gün244. Müəssisənin xalis mənfəətinin təsisçilər arasında bölgüsünü həyata keçirən orqan.

A)) Müəssisənin ümumi yığıncağının qərarı

B) Müəssisənin menecerinin əmri

C) Nazirlər kabinetinin uyğun təlimatı

D) Təsisçilərin birlikdə imzaladığı razılıq aktı

E) Müəssisənin rəhbəri ilə təsisçilərin razılıq aktı245. Səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin qiyməti nəyi əmələ gətirir.

A)) Müəssisənin nizamnamə fondunu

B) Təsisçilərin yığım fondunu

C) Müəssisənin nizamnamə kapitalını

D) Müəssisənin istehsal təsərrüfat fondunu

E) Müəssisənin nizamnamə qiymətini246. Sahibkarlığıntəşkilati –iqtisdi formalarınaaid olmayan.

A)) İqtisadi

B) Kommersiya

C) Maliyyə

D) Məsləhət

E) İstehsal247. Dövlətin sahibkarlığa yolverilməsimümkün olan maksimumhəddi belə adlanır.

A))Dövlətin məhdudlaşdırılmış rolu

B) Dövlətinmaksimumlaşdırılmış rolu

C) Dövlətinnəzarətedici rolu

D) Dövlətinminimumlaşdırıcı rolu

E) Dövlətintəsiredici rolu248. Sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir edən mühüm amilləri belə adlanır.

A)) Daxili,xarici

B) Kənar. Kənar olmayan

C) Mükəməl, mükəmməl olmayan

D) Direktiv, cari

E) Təsir edici, təsir etməyən249. Təsir müqaviləsinin tərtibinə ehtiyac olmayan müəssisələrə aiddir.

A)) Fərdi və dövlət müəssisələri

B) Fərdi və şərikli müəssisələr

C) Şərikli və payçı müəssisələrə

D) Dövlət və payçı müəssisələrə

E) Dövlət və ortaqlı müəssisələrə250. Səhmdar cəmiyyətin təsisçilərinin ən az həddi.

A)) Üç fiziki, hüquqi şəxs

B) İki fiziki, hüquqi şəxs

C) Üç fiziki, üç hüquqi şəxs

D) İki fiziki, iki hüquqi şəxs

E) Bir fiziki, bir hüquqi şəxs251.Müəssisənin fəaliyyətinin xarici mühit amillərinə aiddir.

A)) Texnolojiamillər

B) İstehsal amilləri

C) Uçot amilləri

D) Maliyyə amillər

E) Nəzarət amilləri252.Müəssisə iqtisadiyyatının inkişafı imkanlarının səviyyəsini müəyyən edir.

A)) İstehsal prosesinin elementlərindən istifadənin təşkili

B) Əmək ehtiyatlarından istifadınin təşkili

C) Təbii ehtiyatlardan istifadənin təşkili

D) Keçidlər arasında xammalın düzgün yerləşdirilməsinin təşkili

E) İstehsalın ardıcıl hərəkətinin təşkili253. Xammalın məhsula çevrilmə texnologiyasının mənası.

A)) İstehsal prosesidir

B) İstehsal ehtiyatlarıdır

C) İstehsal səviyyəsidir

D) İstehsal gücüdür

E) İstehsal vaxtıdır254.Qarşılıqlı əlaqədə olan əmək və təbii proseslərin məcmuu belə adlanır.

A)) İstehsal prosesi

B) Maddi proses

C) Istehsal gücü

D) Texnoloji proses

E) Texniki proses255. İstehsal prosesinin təşkilinin növləri belədir.

A)) Vaxta və məkana görə

B) Vaxta və keyfiyyətə görə

C) Vaxta və kəmiyyətə görə

D) Məkana və keyfiyyətə görə

E) Məkana və kəmiyyətə görə256. Fərdi istehsal, seriyalı istehsal, kütləvi istehsal hansı təsnifata görə bölgünü ifadə edir:

A)) İstehsal prosesinin istehsalın təşkili tipinə görə

B) İstehsal prosesinin əhatə dairəsinə görə

C) İstehsal prosesinin inkişaf səviyyəsinə görə

D) İstehsal prosesinin istelakçının tələbinə görə

E) İstehsal prosesinin məhsulun istifadə səviyyəsinə görə


257. İstehsal proseslərinin axınlı, dəstəli və fərdi proseslərə bölünməsi belə adlanır.

A)) İstehsalın təşkili üsuluna görə bölünməsi

B) İstehsalın məhsulun istifadə səviyyəsinə görə bölgüsü

C) İstehsalın təşkili tipinə görə

D) İstehsalın təşkili qurluşuna görə

E) İstehsalın mürəkkəblik səviyyəsinə görə258. İstehsalın təşkilinin dəstəli üsulunun əlamətlərinə aiddir.

A)) Bir iş yerinə bir neçə əməliyyatların təhkimi

B) Ayrı-ayrı əməliyyatların icrası üçün iş yerlərinin ixtisaslaşması

C) İstehsal proseslərinin çoxsaylı əməliyyatlara bölünməsi

D) Yeni texnologiyaların hazırlanması

E) Geniş ixtisaslı fəhlələrdən istifadə


259. İstehsalın təşkilinin fərdi üsulunun fərqləndirici xüsusiyyətlərinə aid olmayanı.

A)) Bir neçə növ materialın eyni zamanda emalı

B) İriləşdirilmiş texnologiyaların hazırlanması

C) Universal avadanlıqlardan istifadə

D) Yüksək ixtisaslı avadanlıqlardan istifadə

E) İcra olunan işin əsasən əl əməyi ilə yerinə yetirilməsi


260. İstehsal tsikli nəyi ifadə edir?

A)) Xammalın hazır məhsula çevrilmə vaxtını

B) Xammalınəməliyyatlar arası keçid vaxtını

C) Xammalın ehtiyatda saxlanma vaxtını

D) Xammalın alınmasının kredit vaxtını

E) Xammalın bazar sisteminə daxil olma vaxtını


261. Müəssisənin müəyyən edilmiş iş rejimi ilə əlaqədar olan fasilələrlə aid olmayanı.

A)) İstehsala nəzarət vaxtı

B) Qeyri iş günləri vaxtı

C) Növbələr arası vaxt itkisi

D) Növbə daxili reqlamentləşdirilmiş fasilə vaxtı

E) Nahar fasilələri262. Müəssisədə istehsalın təşkili formalarına aid olmayan bənd

A)) Texniki forması

B) Texnoloji forması

C) Əşya forması

D) Fərdi forması

E) Qarışıq forması


263.Müəssisənin istehsal strukturuna təsir edən amillərdən biri belə adlanır

A)) Əsas, köməkçi, yardımçı istehsal proseslərinin xarakteri

B) Müəssisənin istehsal sahələrinin genişliyi

C) Köməkçi istehsal sahələrində əmək tutumunun səviyyəsi

D) Əsas, köməkçi, yardımçı istehsal proseslərinin eyniliyi

E) Əsas, köməkçi, yardımçı istehsal proseslərində texniki uyğunluq264.İri müəssisələrin üstünlüklərinə aid edilir:

A)) İstehsalın daha mükəmməl təşkili

B) İstehsalın inhisarlaşdırılması imkanlarının çox olması

C) Böyük məbləğdə investisiyanın tələb olması

D) Müəssisənin ölçüsünün böyük olması

E) Xammal, materialların gətirilməsinə xərclərin artması265. Kadrların strukturu nəyi ifadə edir

A)) Eyni kateqoriyadan olan işçilərin ümumi işçilərə %-lə nisbətini

B) Eyni kateqoriyadan olan işçilərin ümumi işçilərə nisbətini

C) Eyni kateqoriyadan olan işçilərin ümumi işçilərin faiz tərkibini

D) Eyni kateqoriyadan olan işçilərin ümumi işçilərin hazırlıq səviyyəsini

E) Eyni kateqoriyadan olan işçilərin ümumi işçilərin yerdəyişmə səviyyəsini


266. Kadrların işdən çıxma əmsalı belə ifadə olunur

A)) Müəyyən dövr ərzində işdən azad olanların işçilərin orta sayına nisbəti

B) Müəyyən dövr ərzində işdən getmiş işçilərin orta sayına nisbəti

C) Hesabat dövründə öz xahişi və əmək intizamının pozulması ilə bağlı işdən çıxanların işə təzə qəbul olunanların sayına nisbəti

D) Müəyyən dövr ərzində işə qəbul olunanların işdən azad olanların sayına nisbəti

E) İşdən azad olanların işdən çıxarılanlara nisbətinin orta sayı267. Müəssisədə kadrların idarə olunması mərhələsinə aid deyil

A)) Əmək fəaliyyətinin gücləndirilməsi

B) Kadrların seçilməsi

C) Əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

D) Rəhbər kadrların hazırlanması

E) Peşə istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi268. Müəssisədə işçilərin plan sayı belə hesablanır

A)) Plan iş həcmi üçün zəruri işçilərdən iş qüvvəsinə qənaət çıxılır

B) Plan iş həcmi üçün zəruri işçilərlə əlavə işçilər toplanır

C) Mövcud olan işçilərin orta sayına müəyyən faiz işçi əlavə olunur

D) Müəssisədə mövcud işçilərin sayına idarə etmə işçiləri əlavə olunur

E) Müəssisənin ümumi işçilərinin sayına yardımçı işçilərin sayı əlavə olunur269. Bir məmulatın istehsalına vaxt normasının istehsal proqramı üzrə məmulatların sayına hasilinin işçinin faydalı iş vaxtı fonduna nisbəti nəyi ifadə edir

A)) Fəhlə kadrlara tələbatı

B) İşçilərin ümumi sayını

C) Mütəxəssislərin sayını

D) Qulluqçuların sayını

E) Mühəndis-texniki işçilərin sayını270. Vaxt vahidi ərzində əməyin məhsul istehsal etmək qabiliyyəti nəyi ifadə edir

A)) Əmək məhsuldarlığını

B) Əmək tutumunu

C) Əməyin keyfiyyətini

D) Əməyin texniki səviyyəsini

E) Əməyin normasını271. Əmək məhsuldarlığının səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərə aid deyil

A)) İstehsal edilmiş məhsulun keyfiyyəti

B) Məhsulun əmək tutumu

C) Əmək məhsuldarlığı

D) İstehsal edilmiş məhsulun həcmi

E) Məhsulun istehsalı üçün iş vaxtı məsrəfi272. Natural ifadədə məhsul buraxılışı göstəricisindən əmək əmək məhsuldarlığının hesablanmasında əsas şərti müəyyən edin

A)) Məhsulların həmcins olması

B) Məhsulların müxtəlif olması

C) Məhsulların mürəkkəb olması

D) Eyni nəqliyyatda istifadə olunması

E) İstifadə olunan taraların ölçüsünün eyni olması273. Şərti-natural göstəricinin tətbiqini mümkün edən şərt

A)) Eyni iqtisadi təyinatlı məhsulun müxtəlif ölçülü (çəkili) olması

B) Eyni iqtisadi təyinatlı məhsulun eyni ölçülü (çəkidə) olması

C) Müxtəlif iqtisadi təyinatlı məhsulun müxtəlif ölçüdə olması

D) Müxtəlif iqtisadi təyinatlı məhsulun müxtəlif ölçüdə olması

E) Qarışıq iqtisadi təyinatlı məhsulun qarışıq forma və ölçüdə olması274. Əmək məhsuldarlığının ehtiyatı amillərini müəyyən edin

A)) İnzibati amillər

B) Maddi-texniki amillər

C) Psixoloji amillər

D) Təşkilati amillər

E) Sosial amillər275. Qeyd edilənlərdən biri müəssisədə əməyin normalaşdırılmasının təmin etdiyi istiqamətlərdən hesab edilmir

A)) Əmək tutumunun səviyyəsini artırmağı müəyyən etməyi

B) Peşə və ixtisas üzrə işçilərin zəruri sayını hesablamağın

C) Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi tapşırıqlarını əsaslandırmağı

D) Zəruri avadanlıqların sayını müəyyən etməyi

E) Əməyin nəticələrini qiymətləndirməyi276. Bunlardan biri əmək normalarından deyil

A)) Saxlanma norması

B) Vaxt norması

C) İstehsal norması

D) Xidmət norması

E) Say norması277.Əməyin təşkilinin səmərəlilik göstəricilərindən biri belə adlanır.

A))Əməyin məzmunundan razılıq

B)Əməyinsəviyuyəsindən razılıq

C)Əməyin kəmiyyətindənrazılıq

D) Əməyintutumundanrazılıq

E) Əməksərfindənrazılıq278.Əmək bölgüsünün dərinləşməsi əmək kooperasiyasınınyaxşılaşdırılması, iş yerlərinə xidmətin yaxşılaşdırılmasıəməyin təşkilinin hansıməvhumunu ifadə edir.

A))Əməyin təşkilinin prinsiplərini

B) Əməyin təşkilininmetodlarını

C) Əməyin təşkilininsəviyyəsini

D) Əməyin təşkilininkeyfiyyətini

E) Əməyin təşkilininkəmiyyətini279.Fəhlələrin yerləşdirilməsi və onlar arasında məsuliyyətlərin müəyyənləşdirilməsi yaranmışhansısistemə əsaslanır.

A))Əmək bölgüsünə

B)Əmək sisteminə

C) Əməkməsuliyyətinə

D) Əmək sərfi

E) Əməyin normalaşdırılması280.Əmək haqqının təşkili prinsipinin əsasını təşkil edir.

A))İş qüvvəsinindəyəri

B) İş qüvvəsininhəcmi

C) İş qüvvəsinin təhlili

D) İş qüvvəsinin mübadiləsi

E) İş qüvvəsinin sərfi281.Müəssisələrdə əmək haqqının tənzimlənməsində istifadə olunan sənəd.

A))Tarif sistemi

B)İdarətmə sistemi

C)Tarif kompleksi

D)Əmək göstəriciləri

E)İdarəetmə koimleksi282.Əməyin vaxt vahidiondə istehsal etmək qabiliyyəti belə adlanır.

A))Əmək məhsuldarlığı

B)Əməyin istehsal norması

C)Əməyin istehsal gücü

D)Əməyin istehsal səviyyəsi

E) Əməyinsəmərəliliyi283.Əhəmiyyətinə və məsuliyyətinə görə fərqlənən işlərin işçilərin taarif maaşı belə müəyuyən olunur.

A))Kollektiv müqavilə əsasında

B)Müstəsna hesablama əsasında

C)Maaşı mürəkkəblik əmsalına vurmaqla

D) Maaşıməsuliyyətəmsalına vurmaqla

E)Kollektivin iclasının qərarıəsasında284.Əmək haqqı ilə işçinin əməyinin səmərəliliyi arasındakı münasibəti müəyyən edin.

A))Düz mütənasibdir

B) Tərs mütənasibdir

C)Əmək haqqı daha çoxdur

D)Əməyin sənərəliliyi daha çoxdur

E)Bir-birinə bərabərdir285.Əməyin ödənilməsi sahəsində müəssisənin siyasət amilindən biri belə adlanır.

A))Müəssisənin maliyyə vəziyyəti

B) İşçi qüvvəsinin səviyyəsi

C) Dövlətin maliyyə vəziyyəti

D) Dövlətin maliyyə siyasəti

E) əmək haqqı fondunun əmələ gəlməsi286.Müəssisələrdə tətbiq olunan əmək haqqı formaları bunlardır

A))Vaxta görə, işə görə

B) Vaxta görə, işə görə, gəlirə görə

C) Vaxta görə,gəlirə görə, satışa görə

D) İşə görə , satışa görə,keyfiyyətə görə

E) Satışa görə,gəlirə görə, keyfiyyətə görə287.Əməyin ödənilməsinmin işə muzd formasının sistemlərindən biri belə adlanır.

A))Akkordsistemi

B) Texniki sistemi

C) Texnoloji sistemi

D) Sabit sistemi

E) Əlaqəli sistemi288.Əməyin ödənilməsinin tarifsiz sisteminin amillərindənbiri belə adlanır

A))İşçinin ixtisas səviyyəsi

B) İşçinin təcrübə səviyyəsi

C) İşin yerinəyetirilmə səviyyəsi

D) İşin mürəkkəblik səviyyəsi

E) İşin texnoloji səviyyəsi289.Mükafatlandırma sisteminmin tərkib elementlərinə aid olmayanı.

A))Mükafatlandırma formaları

B) Mükafatlandırma göstəriciləri və sərfi

C) Mükafatlandırılan işçilərin sayı

D) Mükafatın ölçüsü

E) Mükafatın ödəniolmə mənbələri290.İstehsal əsas fondları nəyin dəyər ifadəsidir.

A))Əmək vasitələrinin

B) Əmək cisimlərinin

C) İstehsal vasitələrinin

D) Əsas kapitalın

E) Dövriyyə kapitalının291. Mövcud uçot qaydasına görə istehsal əsas fondlarının tərkibinə daxil edilmir.

A))Əsaslı tikinti balansında olan avadanlıqların dəyəri

B) Əsas istehsalda istifadə edilən avadanlıqların dəyəri

C) Köməkçi istehsalda istifadə edilən avadanlıqların dəyəri

D) Qeyri-İstehsal maddi aktivlər

E) Xidmətedici sexlərin binaları292.Əsas fondların istehsal strukturu nəyi səciyyələndirən göstəricidir.

A))İstehsalın texniki səviyyəsini

B) İstehsalın texnoloji səviyyəsini

C) İstehsalın mexanikləşməsəviyyəsini

D) İstehsalınelmisəviyyəsini

E) Ümumiyyətlə göstərici deyil293.Elmi-texniki tərəqqinin istehsaləsas fondlarının təsir etdiyiəsas göstərici belə adlanır.

A))Strukturunun dəyişməsi

B) Qiymətinin dəyişməsi

C) Səviyyəsinin dəyişməsi

D) Formasının dəyişməsi

E) Keyfiyyətinin dəyişməsi294. Normalaşdırılmış tapşırıqlı vaxtamuzd əmək haqqı sisteminin digər adı belədir

A)) işəmuzd - vaxtamuzd

B) vaxtamuzd mukafatı

C) sadə vaxtamuzd

D) vaxtamuzd mütərəqqi

E) akkord295. Müəssisənin fəaliyyətində əmlakın olması nəyi ifadə edir?

A)) müəssisənin əsas əlamətini

B) müəssisənin əsas göstəricilərini

C) müəssisənin əsas fondlarını

D) müəssisənin fəaliyyət istiqamətini

E) müəssisənin texniki səviyyəsini296. Dövriyyədənkənar aktivlərin ümumi əlaməti:

A)) uzun həyat tsiklinə malik olması

B) qısa müddətli dövrdə istehlak olunması

C) dəyərini məhsulun üzərinə birdəfəlik keçirməsi

D) natural görünüşünü tez dəyişməsi

E) yüksək sürətlə dövr etməsi297. İstehsal əsas fondlarını ifadə edən ölçü vahidi:

A)) dəyər ifadəsi

B) natural ifadə

C) şərti natural

D) soy ifadəsində

E) həcm vahidi ilə298. Mövcud uçot qaydasına əsasən fondların tərkibinədaxil edilməyən vasitələrdən hesab edilmir:

A)) müəyyən funksiyaları yerinə yetirən avadanlıqlar

B) istehsal firmalarının anbarlarında olan avadanlıqlar

C) təchizat və satış təşkilatlarının anbarlarındaolan avadanlıqlar

D) quraşdırılması nəzərdə tutulan avadanlıqlar

E) yolda və tikinti balansında olan avadanlıqlar299. İstehsal əsas fondlarından olan qeyri – maddiaktivlərə aid olmayanı müəyyən edin:

A)) ötürücüqurğular

B) torpaqdan istifadə

C) əmtəə nişanları

D) ticarət markaları

E) lisenziyalar300. Əsas istehsal fondlarının quruluşunun müəyyən edilməsində məqsəd nədir?

A)) ən yüksək xüsusi çəkiyə diqqətin artırılması

B) müəssisənin optimal ölçüsünə nail olmaq

C) iş yerlərini düzgün təşkil etmək

D) aktiv və passiv arasında nisbəti tarazlaşdırmaq

E) məhsulun qiymətini daha dəqiq müəyyən etmək301. Fənnin predmeti nəyi öyrənir?

a) müəssisənin fəaliyyətini, təsərrüfat qərarlarının hazırlanmasını və qəbul edilməsi prosesini öyrənir;

b) kiçik bizneslə bağlı münasibətləri, qarşılıqlı münasibətləri öyrənir;

c) məcmu tələbin və təklifin, milli gəlirin və ümumi milli məhsulun formalaşmasını tədqiq edir;

d) iqtisadiyyatın artımı, inflyasiya, işsizliyin səviyyəsinə hökumətin büdcə siyasətinin və Milli bankın pul siyasətini öyrənir;

e) mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat ilə bağlı problemləri öyrənir.302. İstehsalın inkişafının daxili amilləri məzmununa və təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

a) üç qrupa;

b) iki qrupa;

c) dörd qrupa;

d) səkkiz qrupa;

e) altı qrupa.303. Sahələrin təsnifatının əsasında nə durur?

a) ictimai əmək bölgüsü;

b) xalq təsərrüfatı əlaqələri;

c) təsnifatlaşdırma prinsipləri;

d) iri istehsal;

e) kiçik biznes.304. Sahələrin tədqiqat obyekti kimi səciyyələndirərkən onu necə təsvir etmək mümkündür:

a) müstəqil müəssisələrin məcmusu;

b) firmaların birliyi;

c) istehsalın təşkili;

d) istehsalın idarə edilməsi;

e) qanunların məcmusu və toplusu.305. Müəssisə fəaliyyətində hansı məsələlərlə məşğul olur?

a) təsərrüfat, texniki, hüquqi, sosial, psixoloji, fizioloji və etik;

b) kəmiyyət göstəricilərinin əlaqələndirilməsini əhatə edir;

c) keyfiyyət göstəricilərinin əlaqələndirilməsini əhatə edir;

d) iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsini;

e) fəaliyyətin idarə edilməsini tənzimləyir.306. Müəssisə - sərbəst təsərrüfatçılıq subyekti olaraq sahibkar və ya sahibkarlar birliyi tərəfindən yaradılmışdır ki:

 1. ictimai ehtiyacı təmin etmək məqsədilə məhsul istehsal etsin, iş və xidmətlər göstərsin və gəlir əldə etsin;

 2. məhsul istehsal etsin, iş və xidmətlər göstərsin;

 3. ictimai ehtiyacı təmin etsin;

 4. gəlir əldə etsin;

 5. mənfəətlə işləsin.


307. Yeni yaradılan müəssisə qeydiyyat üçün bu sənədləri təqdim etməlidir:

 1. təsis edənin (və ya təsis edənlərin) ərizəsi və müəssisələrin nizamnaməsi, yığıncağın qətnamələri və müəssisənin yaradılması haqqında təsis edənlərin müqaviləsi və dövlət rüsumunun ödənişi haqqında şəhadətnamə;

 2. təsis edənin ( və ya təsis edənlərin) ərizəsi və müəssisənin nizamnanəsi;

 3. yığıncağın qətnamələri və müəssisənin yaradılması haqqında təsis edənlərin müqaviləsi;

 4. dövlət rüsumunun ödənişi haqqında şəhadətnamə;

 5. növbədə dayanıb sənədlər verilir.308. Sahibkarın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərinə aid etmək olar?

 1. müstəqillik və azadlıq;

 2. iqtisadi marağı;

 3. təsərrüfat riskinin olmamasını və məsuliyyəti;

 4. mənfəətlə işləməyi;

 5. intellektlə işləmək.309. Cari ildə səhmdar cəmiyyətin xalis gəlir hissəsinin hesabına səhmdarın əldə etdiyi, səhm sahibləri arasında və ya mütləq məbləğə bölünən gəlir adlanır:

 1. dividend;

 2. depozit;

 3. kupon;

 4. mükafat;

 5. əlavə dəyər vergisi.310. Ölkəiqtisadiyyatının inkişafında aparıcı sahə hansıdır:

 1. sənaye;

 2. aqrar;

 3. neft və qaz;

 4. yalnız neft;

 5. qaz kompleksi.311.Sənayenin başlıca bölmələri:

 1. “A” və “B” qrupu;

 2. “C” qrupu;

 3. maşınqayırma;

 4. ASK;

 5. Neft - qaz kompleksi.312. İqtisadiyyatın özülü hansı sahədir:

 1. ağır sənaye;

 2. qida kompleksi;

 3. yeyinti sənayesi;

 4. yüngül sənaye;

 5. kimya sənayesi.313. İctimai əmək bölgüsünün formaları:

 1. ümumi, xüsusi və vahid;

 2. xüsusi;

 3. vahid;

 4. inteqrasiya;

 5. heç biri.


314. Keçid dövründə müəssisələrin işləmələrinin sxemi:

 1. satış (tələb) istehsal ehtiyyatlar;

 2. tələb-təklif;

 3. təklif;

 4. təklifin elastikliyi;

 5. əmək münasibətləri.315. Sənaye müəssisələrinin təşkilinin istiqamətləri:

 1. istehsalın, əməyin, idarəetmənin təşkili;

 2. idarəetmənin təşkili, nəzəri-metodoloji əsaslar;

 3. ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili;

 4. istehlakçıların məhsulla təmin edilməsi;

 5. firmanın fasiləsiz və ahəngdar işinin təmin edilməsi.
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə