Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Müәssisәnin istehsal gücünü müәyyәn edәn amillәrә aid deyilYüklə 1,08 Mb.
səhifə6/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

536.Müәssisәnin istehsal gücünü müәyyәn edәn amillәrә aid deyil:


A) avadanlıqlardan istifadә sәviyyәsi

B)avadanlığın texniki cәhәtdәn әsaslandırılmış mәhsuldarlıq

C)norması istehsal meydançalarının sahәsi

D)avadanlığın vaxt fondu

E) qurulmuş avadanlıqların sayı


537.Aşağıdakılardan hansı avadanlıqlardan ekstensiv istifadәnin yaxşılaşdırılması yollarına aid deyil?


A)avadanlıqların boşdayanma vaxtının azaldılması

B)avadanlıqların ümumi sayında fәaliyyәt göstәrmәyәnlәrin xüsusi çәkisinin azaldılması

C) növbәlilik әmsalının artırılması

D)xammal vә materialların keyfiyyәtinin texnoloji prosesin tәlәblәrinә uyğun gәlmәsini tәmin etmәklә il әrzindә avadanlıqlardan istifadә müddәtinin artırılması
538.Müәssisәdә avadanlıqlardan intensiv istifadә yollarına aid deyil:


A)avadanlığın birdәfәlik yükünün artırılması

B)xammal vә materialları istehsala hazırlamaqla, onların keyfiyyәtinin texnoloji prosesin tәlәblәrinә vә hazırlanan mәhsulun keyfiyyәtinә uyğun gәlmәsinin tәmin edilmәsi

C)material emalının sürәtinin artırılması

D)istehsal prosesinin qrafik üzrә sabit vә mün tәzәm, boş da yanma hallarına yol vermәdәn ahәngdar vә birqәrarda getmәsini tәmin edilmәsi

E)avadanlığa sәriştәli texniki qulluq olunması, onun vaxtında vә keyfiyyәtlә tәmir edilmәsi, iş yerinin materiallarla fasilәsiz tәchizi, texnoloji prosesin düzgün tәşkil edilmәsi


539.Əmәyin fondla silahlılığı necә hesablanır?


A) mәhsulun hәcminin istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti

B)kimi әmәk mәhsudarlığının fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi

C)istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti

D) kimi istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinin fәhlәlәrin sayına nisbәti kimi

E)fәhlәlәrin sayının istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәrinә nisbәti kimi


540.İstehsal әsas fondların köhnәlmә әmsalı necә müәyyәn edilir?


A) köhnәlmә mәblәğinin istehsal әsas fondlarının tam ilkin dәyәrinә nisbәti

B) köhnәlmә mәblәğinin istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinә nisbәti kimi

C)kimi istehsal әsas fondlarının tam ilkin dәyәrinin köhnәlmә mәblәğinә nisbәti kimi

D)istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinin әsas fondların köhnәlmә әmsalına nisbәti kimi

E) köhnәlmә mәblәğinin istehsal әsas fondlarının tam ilkin dәyәrinә hasili kimi


541.Amortizasiya norması necә hesablanır?


A) әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә müddәtinә nisbәtinә nisbәti kimi

B)әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә müddәtinә hasilinә nisbәti kimi

C) әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun faydalı istifadә müddәtinә nisbәti kimi

D) әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәrinә nisbәti kimi

E) әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun lәğv olunma dәyәri fәrqinin әsas fondun ilkin dәyәri ilә onun faydalı istifadә müddәtinә cәminә nisbәti kimi


542.Müәssisәlәrdә amortizasiya mәblәği necә müәyyәn edilir?


A) müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәrindәn әsas fondların qalıq dәyәrini çıxmaqla

B)müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә әsas fondların qalıq dәyәrinincәmi kimi

C)müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәri ilә әsas fondların qalıq dәyәrinin hasili kimi

D) müәssisәnin istehsal әsas fondlarının ilkin dәyәrinin әsas fondların qalıq dәyәrinә nisbәti kimi

E)müәssisәnin istehsal әsas fondlarının qalıq dәyәrinin әsas fondların ilkin dәyәrinә nisbәti kimi


543.Texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin gücü әsasında istehsal gücü necә hesablanır?


A)texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondu vә texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elektrik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn әmsalın hasili kimi

B) texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elektrik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn әmsalın hasili kimi

C) texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondunun hasili kimi

D) texnoloji avadanlıqları hәrәkәtә gәtirәn elektrik mühәrriklәrinin texniki gücü ilә avadanlıqların iş vaxtı fondunun hasilinin texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elektrik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn әmsala nisbәti kimi

E)avadanlıqların iş vaxtı fondu vә texnoloji ehtiyaclar üçün istehlak olunmuş elektrik enerjisi hәcminin istehsal olunmuş mәhsul hәcminә çevirәn әmsalının hasili kimi


544.Aşağıdakılardan hansı proseslәrin müәssisәyә aidiyyәti yoxdur?


A) müәssisәdә siyasi münasibәtlәr formalaşır

B)müәssisәdә istehsalın texnologiyası vә keyfiyyәti problemlәri kәsişir

C)müәssisәdә әsas iqtisadi proseslәr baş verir

D) müәssisә iqtisadiyyatın istehsal vә tәşkilati strukturunu әmәlә gәtirir

E)müәssisәdә iqtisadi münasibәtlәr formalaşır

545.Aşağıdakı sәviyyәlәrdәn hansında tәdqiqat vә tәhlil işinin bütünlükdә milli iqtisadiyyat sәviyyәsindә aparılır?


A)Makroiqtisadiyyat

B)Müәssisәnin iqtisadiyyatı

C)Mikroiqtisadiyyat

D)Ev tәsәrrüfatının iqtisadiyyatı

E)Firmanın iqtisadiyyatı


546.Müәssisәnin iqtisadiyyatı kursunun tәdrisi prosesindә öyrәnilmir:


A) vergilәr xarici iqtisadi fәaliyyәtlә әlaqәdar mәsәlәlәri

B)innovasiya vә investisiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar

C)mәsәlәlәr maliyyә mәsәlәlәri vә müәssisәnin ödәdiyi

D) marketinq vә mәhsulun satışı mәsәlәllәri

E)müәssisәdә istehsalın texniki mәsәlәlәri
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə