Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Mövzu nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyilYüklə 1,08 Mb.
səhifə7/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

547.Mövzu nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil


A) Müәssisәnin iqtisadiyyatı

B) Marketinq

C)Maliyyә

D)Biznesin tәşkili

E)Әmәyin iqtisadiyyatı


548.Sahә nişanәsi üzrә ixtisaslaşmış konkret iqtisad elmlәrinә aid deyil


  1. Menecment

  2. Sәnayenin iqtisadiyyatı

  3. Tikintinin iqtisadiyyatı

  4. Aqrar sәnaye kompleksinin iqtisadiyyatı

  5. Nәqliyyatın iqtisadiyyatı


549.Müәssisәnin iqtisadi vә texniki sәviyyәsini müәyyәn edәn amillәrә aiddir.


A)elmi­texniki tәrәqqi, istehsalın vә әmәyin tәşkili, innovasiya fәaliyyәti B)müәssisәlәrin sәmәrәli yerlәşdirilmәsi vә dövlәt budcәsinin gәlirlәrinin C)artırılması әmәk kollektivinin sosial inkişafı, fiskal siyasәt, monetar siyasәt

D)investisiya fәaliyyәti, әmәk haqqının yüksәldilmәsi vә sosial müdafiә sisteminin inkişafı

E)müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluğun artırılması vә makroiqtisadi tarazlığın tәmin edilmәsi


550.Müәssisәnin iqtisadiyyatı kursunun predmeti hansıdır?


A) Mövcud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki tәzahür formalarının, mövcud olan ümumi qanunauyğunluqların öyrәnilmәsi

B)müәssisәlәr, onların istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti vә dövlәt budcәsinin gәlirlәrinin araşdırılması C)müәssisә birliklәri, sәnaye sahәlәri, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi

D) müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluq problenmlәri

E) müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluq problenmlәri vә makroiqtisadi tarazlıq mәsәlәlәrinin

öyrәnilmәsi

551.Müәssisәnin iqtisadiyyatı kursunun obyekti hansıdır?


A) müәssisәlәr, onların istehsal tәsәrrüfat fәaliyyәti

B) müәssisәdә baş verәn iqtisadi proseslәrin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi

C)müәssisә birliklәri, sәnaye sahәlәri

D)Mövсud istehsal münasibәtlәrinin doğurduğu obyektiv iqtisadi qanunların müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtindәki tәzahür formalarının öyrәnilmәsi

E) müәssisәlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi, mәşğulluq problenmlәri


552.İqtisad elmi aşağıdakı elm sahәlәrinin hansına aiddir?


A) ictimai elmlәr

B) tәbiәt elmlәri.

C)texniki elmlәr

D)dәqiq elmlәr

E)siyasi elmlәr

553.İqtisadiyyatın istehsal sahәlәri, müxtәlif müәssisә vә firmaları, әmtәә vә maliyyә bazarları, bankları, ev tәsәrrüfatı kimi iqtisadi strukturları vә onların ünsürlәrinin fәaliyyәtini hansı elm tәdqiq edir?


A) Mikroiqtisadiyyat

B)Mezoiqtisadiyyat

C) Makroiqtisadiyya

D)Mezo vә meqoiqtisadiyyat

E)Meqoiqtisadiyyat


554.Ölkәdә ümumi milli mәhsulun istehsalı dinamikasındakı dәyişikliklәri tәdqiqi ilә iqtisad elminin hansı qolu mәşğul olur?


A)Makroiqtisadiyyat

B) Mezoiqtisadiyyat

C)Mikroiqtisadiyyat

D)Mezo vә mikroiqtisadiyyat

E)Meqoiqtisadiyyat

555.Yanacaq­energetika kompleksi aşağıdakılardan hansının subyektidir?


A) Mezoiqtisadiyyatın

B) Makroiqtisadiyyatın

C)Mikroiqtisadiyyatın

D)Makro vә mikroiqtisadiyyatın

E)Meqoiqtisadiyyatın


556/Müәssisәnin iqtimsadiyyatı kursu aşağıdakılardan hansına aiddir:


A) Mikroiqtisadiyyat

B)Meqoiqtisadiyyat

C)Mezoiqtisadiyyat

D)Makro vә mezoiqtisadiyyat

E) Makroiqtisadiyyat


557.Rayonlararası kooperativlәşdirmә nәdir?


A)kooperativlәşdirmәnin bu formasında tәsәrrüfat әlaqәlәri müxtәlif rayonlarda yerlәşdirilmiş müәssisәlәr arasında baş verir

B) belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına әsaslanır

C) belә kooperativlәşdirmә zamanı 2 qonşu ölkәnin sәrhәd rayonlarında olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәri yaranır

D)belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır

E)belә kooperasiya әlaqәlәri eyni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında yaranır


558.Sahәdaxili kooperativlәşdirmә nәdir?


A)belә kooperasiya әlaqәlәri eyni sahәnin iki vә daha çox müәssisәlәri arasında yaranır B)kooperativlәşdirmәnin bu formasında tәsәrrüfat әlaqәlәri müxtәlif rayonlarda yertәşdirilmiş müәssisәlәr arasında baş verir

C)belә kooperativlәşdirmә iqtisadi rayonun daxilindә olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına әsaslanır

D)belә kooperativlәşdirmә ayrı­ayrı ölkәlәrdә olan müәssisәlәr arasında tәsәrrüfat әlaqәlәrinin yaradılmasına әsaslanır

E)belә kooperasiya әlaqәlәri müxtәlif sahәlәrin müәssisәlәri arasında yaranır
557.Soyuducu istehsalını hәyata keçirәn zavod hansı formada ixtisaslaşmış sayılır?


A) әşya formasında

B)texnoloji mәrhәlә üzrә

C)hissә formasında

D) avadanlıqformasında

E)istehsal­ texniki formada


558.Tәmәrküzlәşmәnin mütlәq mәnada artması nәdir?


A) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin orta ölçüsünün artmasıdır

B)sahәnin ümumi istehsalında iri müәssisәlәrin payının artmasıdır

C) sahәyә daxil olan müәssisәlәrin işçilәrinin sayının artmasıdır

D)sahәyә daxil olan müәssisәlәrin әsas fondlarının dәyәrinin artmasıdır

E)sahәyә daxil olan müәssisәlәrin ölçülәrinin azalmasıdır


559.Texnoloji tәmәrküzlәşmә necә baş verir?


A) qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün artırılması yolu ilә

B)müәssisәdә qurulmuş avadanlıqların әsaslı tәmiri vә modernlәşdirilmәsi yolu ilә

C)aqreqat vә avadanlıqların texnoloji strukturunda daha güclülәrin, mәhsuldarlığı yüksәk olanların payının artması yolu ilә

D) qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması yolu ilә

E )qurulmuş avadanlıqların sayca çoxaldılması ilә yanaşı hәm dә onlardan hәr birinin gücünün azaldılması yolu ilә
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə