Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Sәnayedә tәmәrküzlәşmәnin hansı forması daha sәmәrәli hesab edilir?Yüklə 1,08 Mb.
səhifə8/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

560.Sәnayedә tәmәrküzlәşmәnin hansı forması daha sәmәrәli hesab edilir?


A) ixtisaslaşmış istehsalın tәmәrküzlәşmәsi

B) univerisal müәssisәlәrin ölçülәrinin artırılması

C)kombinәlәşmiş istehsalın tәmәrküzlәşmәsi

D)avadanlıqların güc vahidlәrinin artırılması yolu ilә

E)tәmәrküzlәşmә müәssisәlәrdә eyni tip avadanlıqların sayının artırılması


561.Aşağıdakı göstәricilәr arasında istehsalın tәmәrküzlәşmәsini daha düzgün әks etdirәni hansıdır?


A) istehsal edilәn mәhsulun hәcmi sәnaye­

B)texnoloji prosesә sәrf edilәn enerji gücünün kәmiyyәti

C)istehsal dövriyyә fondlarının orta illik dәyәri

D) istehsal әsas fondlarının orta illik dәyәri

E)istehsal heyәtinin orta illik sayı


562.Azәrbaycanda kombinatların yaradılması üçün daha geniş imkanların olduğu sәnaye sahәsi hansıdır?


A) neft­kimya sәnayesi

B) yeyinti sәnayesi

C)ağır metallurgiya hasilat

D)sәnayesi

E)ağac emalı sәnayesi


563.Kombinәlәşdirmә sәviyyәsi hansı göstәricilәrlә ölçülür?


A) texnoloji mәrhәlә vә sahәlәrin sayı, kombinatda mәhsul istehsalının hәcmi vә onun ümumi istehsalda xüsusi çәkisi; kombinatların işçi heyәtinin ümumi istehsal işçi heyәtindә xüsusi çәkisi; kombinatların әsas fondlarının dәyәri vә ümumi istehsal әsas fondlarında xüsusi çәkisi

B) kombinatların istehsal etdiyi mәhsulların sayı, dәyәri, ixracdakı payı, әmәyin texniki silahlanması sәviyyәsi

C)sәnaye sahәlәri üzrә göstәricilәr, әrazi üzrә göstәricilәr

D)әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsi, fәhlәlәrin ümumi sayı, müәssisәlәrin sayıE)әl ilә idarә olunan universal dәzgahların sayı, xüsusi vә ixtisaslaşdırılmış dәzgahların sayı, universal yarımavtomat vә avtomat dәzgahların sayı, aqreqat dәzgahların dәyәri vә bunların dәzgah parkının ümumi dәyәrlәridә xüsusi çәkisi


564.Şaquli kombinәlәşmәnin sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdir?


A)xammalın ardıcıl olaraq emal edilәrәk yarımfabrikat vә hazır mәhsula çevrilmәsini nәzәrdә tutur

B)ayrı­-ayrı müәssisәlәrdә istehsal olunan qovşaq vә hissәlәr bir müәssisәdә son mәhsul kimi yığılır

C)xammalın kompleks emalını nәzәrdә tutur

D)xammalın bir növünün ardıcıl emalından әsas yarımfabrikat vә ya hazır mәhsul, tullantılardan isә әlavәyarımfabrikat vә ya әlavә hazır mәhsullar alınır

E)müxtәlif müәssisәlәrdә istehsal olunan mәhsullar bir müәssisә tәrәfindәn satılır


565.Müәssisәnin investisiya siyasәti vә maliyyә aktitvlәrinin idarә edilmәsi adlanan funksiya çәrçivәsindә müәssisәnin maliyyә xidmәti aşağıdakı hansı vәzifәni yerinә yetirmir?


A) cari maliyyә­tәsәrrüfat fәaliyyәtinin maliyyә vәsaitlәri ilә tәmin edilmәsi

B)dövriyyә vәsaitlәrinin optimallığının qiymәtlәndirilmәsi

C)әsas fondlara qoyuluşların (әsaslı tikintinin) mәqsәdәuyğunluğu vә sәmәrәliliyi, bunların tәrkibi vә quruluşunun qiymәtlәndirilmәsi

D)maliyyә qoyuluşlarının sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi

E) maliyyә resurslarının digәr növ (material, әmәk, pul) resurslara transformasiyasının optimallığının qiymәtlәndirilmәsi


566.Ümumi maliyyә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi adlanan funksiya çәrçivәsindә müәssisәnin maliyyә xidmәti aşağıdakı hansı vәzifәni yerinә yetirmir?


A) istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyinin vә әmәk mәhsuldarlığının qiymәtlәndirilmәsi

B) müәssisәnin әldә olunmuş iqtisadi imkanlarının saxlanması vә onun fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi üçün zәruri olan resursların tәrkibinin vә hәcmlәrinin qiymәtlәndirilmәsi

C) müәssisәnin aktivlәrinin vә bunların maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinin ümumi şәkildә qiymәtlәndirilmәsi

D)әlavә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin ümumi şәkildә tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi

E)maliyyә resurslarının vәziyyәtinә vә sәmәrәli istifadәsinә nәzarәt sisteminin qiymәtlәndirilmәsi


567.Aşağıdakılardan hansı müәssimsәnin cәlb edilmiş vәsaitlәrin әsas mәnbәlәrinә aid deyil?


A) hüquqi vә fiziki şәxslәrin sair vәsaitlәri (mәqsәdli maliyyәlәşdirmә, ianәlәr, xeyriyyә vәsaitlәri vә s.)

B)kreditor borcları

C)borc vәsaitlәri

D) bank kreditlәri

E)istiqrazların satışından daxil olan vәsaitlәr


568.Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin fәaliyyәtinin yekun büdcә planlaşdırıl­ması sisteminin tәrkib elementlәrinә aid deyil?


A) әsas fondların hәrәkәti haqqında hesabat

B) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat

C)mәnfәәt vә zәrәrlәr balansı

D)istehsal proqramı

E)ilkin proqnoz mәlumatları


569.Müәssisәnin likvidliyi nәdir?


A) müәssisәnin özünün qısamüddәtli öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәk qabiliyyәtidir

B) müәssisәnin innovasiya prosesini hәyata keçirә bilmәk qabiliyyәtidir

C)müәssisәnin rәqabәt apara bilmәk qabiliyyәtidir

D)müәssisәnin mәhsul istehsal edә bilmәk qabiliyyәtidir

E) müәssisәnin qısa müddәt әrzindә debitor borclarını әldә edә bilmәk qabiliyyәtidir


570.Müәssisәnin maliyyә siyasәtinin işlәnib hazırlanmasının әsas istiqamәtlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?


A) müәssisәnin elmi­texniki siyasәtinin seçilmәsi

B)müәssisәnin mәnfәәtin bölgüsü vә istifadәsi

C)siyasәtinin seçilmәsi müәssisәnin amortizasiya siyasәtinin seçilmәsi

D) müәssisәnin vergi siyasәtinin müәyyәn edilmәsi

E)müәssisәnin kredit siyasәtinin işlәnib hazırlanması


571.Aşağıdakılardan hansı Azәrbaycan Respublikasında müәssisәlәrin dövlәt büdcәsinә ödәdiklәri vergilәrә aid deyil?


A) gәlir vergisi

B)әlavә dәyәr vergisi

C) әmlak vergisi

D)torpaq vergisi

E) mәnfәәt vergisi


572.Müәssisәnin balansı nәyi göstәrir?


A) müәssisәnin әmlakının tәrkibini vә bu әmlakın yaranma mәnbәyini göstәrir

B) müәssisәnin әmlakının tәrkibini vә bu әmlakın istifadә istiqamәtlәrini göstәrir

C)müәssisәnin mәnfәәtinin bölgüsü qaydalarını göstәrir

D)müәssisәnin işçilәrinin vә avadanlıqlarının sayını göstәrir

E)müәssisәnin mәnfәәti vә zәrәrini göstәrir
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə