Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Müəssisədə maddi-texniki təminatın əsas vəzifəsinə aid deyilYüklə 1,08 Mb.
səhifə3/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

159. Müəssisədə maddi-texniki təminatın əsas vəzifəsinə aid deyil:

A)) istehsal prosesinin vaxtında başa çatdırılmnasını təmin etmək;

B) istehsal xammal və materiallarda tam və vaxtında təmin etmək;

C) materialların düzgün qorunub saxlanmasını təşkil etmək;

D) maddi-texniki təminat strukturunu təkmilləşdirmək;

E) maddi-texniki təminat planlarını tərtib etmək.


160. Təchizatın istehsal vasitələrinin istehlakçıları ilə satışın isə istehsalçılar ilə bağlı olması maddi-texniki təchizat və satış proseslərinin mikroiqtisadi səviyyədə hansı cəhətini əks etdirir:

A)) fərqli;

B) oxşar;

C) əlaqəsini;

D) uyğunluğunu;

E) qarşılıqlı olmasını.161. Hansı xərclər müəssisənin mənfəəti hesabına maliyyələşdirilir:

A)) müəssisənin mənzil-kommunal və məişət xərcləri;

B) qaytarılan tullantılar;

C) sosial sığortaya ayrılmalar;

D) yeni istehsalın mənimsənilməsi;

E) sair xərclər.


162. 1 manatlıq əmtəəlik məhsula düşən xərclər necə hesablanır:

A)) məhsul istehsalına çəkilən xərclərin ümumi məbləğinin əmtəəlik məhsulun ümumi məbləğinə nisbəti ilə;

B) məhsul istehsalının həcminin ümumi məbləğinin məhsulun topdansatış qiymətinə nisbəti ilə;

C) məhsul satışının ümumi məbləğinin əmtəəlik məhsulun ümumi məbləğinə nisbəti ilə;

D) məhsulun satışından alınan ümumi gəlirin əmtəəlik məhsulun maya dəyərinə nisbəti ilə;

E) məhsulun satışına çəkilən ümumi xərclərin məbləğinin xalis mənfəətə nisbəti ilə.163. Təcrübədə məhsul vahidinin maya dəyəri kakulyasiysı hansı növləri vardır:

A)) Plan, hesabat, normativ, smeta, sifarişli, layihə;

B) plan, gəlir, hesabat, normativ, sifariş, layihə;

C) plan, mənfəət, normativ, smeta, hesabat, sifarişli;

D) plan, layihə sosial, iqtisadi, smeta, normativ;

E) balans, hesabat, plan, gəlirlilik, iqtisadi, mənfəət.164. İstehsal prosesinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq maya dəyəri hansı formalarda uçota alınır:

A)) proses, sifariş, qarışıq;

B) sifariş, həqiqi, qarışıq;

C) balans, proses, qarışıq;

D) plan, proses, balans;

E) proses, plan, qarışıq.165. Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması yollarına aid deyil:

A)) Qeyri məhsuldar xərclərin azaldılması;

B) texnika və texnologiyanın təkmilləşdirilməsi;

C) əmək məhsuldarlığının artırılması;

D) əmək tutumunun artırılması;

E) inzibati idarə xərclərinin ixtisar edilməsi.166. Aşağıdakı xərclərdən hansı məhsulun maya dəyərinə daxil edilmir:

A)) sasial mədəni və qeyri-istehsal ehtiyyatlarına sərf edilən xərclər;

B) təhlükəsizlik texnikasının təmin edilməsi üzrə xərclər;

C) kommersiya xərcləri;

D) kütləvi və seriyalı istehsal üçün nəzərdə tutulmayan məhsulun hazırlığına və mənimsənilməsinə çəkilən xərclər;

E) dəyişən xərclər.167. Bunlardan hansı daimi xərclər kateqoriyasına aiddir:

A)) kommunal xidmətlərin ödənilməsi;

B) əmək haqqı;

C) ödənilən mükafatla;r

D) yarımfabrikatların əldə edilməsi;

E) vergi və ödəmələr.168. Bunlardan hansı dəyişən xərclər kateqoriyasına aiddir:

A)) reklam;

B) istehsal binalarının amortizasiyası;

C) alətlər;

D) əmlak vergisi;

E) inzibati apparatın saxlanılması.
169. Məhsulun tam maya dəyəri necə hesablanır:

A)) məhsulun istehsal maya dəyərinə istehsaldan kənar xərcləri əlavə etməklə;

B) sex maya dəyərinə sabit xərcləri əlavə etməklə;

C) məhsulun istehsal maya dəyərinə dəyişən xərcləri əlavə etməklə;

D) məhsulun istehsalmaya dəyərinə dolayı xərcləri əlavə etməklə;

E) məhsulun sex maya dəyərinə istehsaldan kənar xərcləri əlavə etməklə.170. Məhsul istehsalına çəkilən xərclər hansı istiqamətlərdə qruplaşdırılır:

A)) xərclər smetasına görə;

B) əmək haqqı xərclərinə görə;

C) xammal və material xərclərinə görə;

D) yanacaq xərclərinə görə;

E) ümumi zavod xərclərinə görə.171. Məhsul vahidi üçün kalkulyasiya nə üçün tərtib edilir:

A)) məhsul vahidinin qiymətini müəyyən etmək üçün;

B) texnoloji xərcləri müəyyən etmək üçün;

C) material xərclərinin qiymətini müəyyən etmək üçün;

D) istehsal fəhlələrinin əsas və əlavə əmək haqqını müəyyən etmək üçün;

E) sex xərclərini müəyyən etmək üçün.

172.Bunlardan hansı müəssisə səviyyəsində istehsal xərclərinin növünə aiddir:

A)) hamısı birlikdə;

B) məhsul istehsalı üçün xərclər;

C) məhsulun satışı üzrə xərclər;

D) bilavasitə istehsalla əlaqədar olmayan xərclər;

E) istehsalın genişlənməsi və avadanlıqların modernləşdirilməsixərcləri.173. Məhsulun maya dəyərinin real həcmini müəyyən etməklə hansı məsələnin həllinə nail olmaq olar:

A)) A, B, C, D bəndləri;

B) daha az məsrəflə yeni məhsul istehsalına başlanmasna dair qərarların qəbul olunması;

C) maya dəyərinə ayrı-ayrı xərc maddələrinin təsirinin müəyyən edilməsinə;

D) qiymətin əmələ gəlməsinə;

E) müəssisənin maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsinə.174. Məhsulun istehsal maya dəyəri necə hesablanır:

A)) məhsulun sex maya dəyərinə ümumi müəssisə xərclərini əlavə etməklə;

B) məhsulun sex maya dəyərinə texnoloji xərcləri əlavə etməklə;

C) sex xərclərinə kommersiya xərcləri əlavə etməklə;

D) sex xərclərinə transaksion xərcləri əlavə etməklə;

E) sex xərclərinə daimi xərcləri əlavə etməklə.
175. İstehsalın genişləndirilməsi və təzələndirilməsi xərclərinin tərkibinə aid edilir:

A)) əsas fondlara kapital qoyuluşu;

B) əmək haqqı fonduna ayırmalar;

C) sosial fondlara ayırmalar;

D) borcların verilməsinə ayırmalar;

E) işçilərə mükafatların ayırmalar.176. Müəssisənin sosial-mədəni, mənzil-məişət və başqa oxşar ehtiyacları üçün xərclər hansı mənbədə maliyyələşdirilir:

A)) bölüşdürülən mənfəət hesabına yaradılan xüsusi fondlar;

B) işçilər üçün hesablanmış əmək haqqı fondu;

C) müəssisənin ümumi gəliri hesabına;

D) müəssisənin tikinti fondu hesabına;

E) dövlətin sosial məsələlərəbüdcədən ayırmalar hesabına.177. İstehsal prosesindəki roluna görə məhsul istehsalı və satışı xərcləribelə bölünür:

A)) əsas qaimə;

B) əsas köməkçi;

C) köməkçi, qaimə;

D) birbaşa, əsas;

E) əsas, dolayı.178. Məhsulun maya dəyərinə daxil edilməsi üsuluna görə xərclər belə bölünür:

A)) müstəqim, dolayı;

B) əsas, dolayı;

C) müstəqim, köməkçi;

D) dolayı, köməkçi;

E) əsas, köməkçi.179. Məhsul buraxılışı həcminin dəyişməsinə təsir cəhətdən xərclər belə bölünür:

A)) sabit, dəyişən;

B) sabit, birbaşa;

C) dolayı, müstəqim;

D) birbaşa, dolayı;

E) birbaşa, dəyişən.180. İstehsalın həcmi artdıqda sabit qalan xərcə aiddir:

A)) icarə haqqı;

B) fəhlələrinəmək haqqı;

C) enerji xərcləri;

D) nəqliyyat xərcləri;

E) xammal xərcləri.181. Xərclərin uçotu və qruplaşdırılması üsullarına görə xərclər belə bölünür:

A)) sadə, kompleks;

B) birbaşa, dolayı;

C) əsas, qaimə;

D) sadə, qaimə;

E) kompleks, dolayı.

182. Məhsulun buraxılışının həcminin bir vahid artırılması üçün lazımi olan xərc belə adlanır:

A)) xərclər həddi;

B) xərclər miqdarı;

C) xərclər ölçüsü;

D) xərclər tutumu;

E) xərclər artımı.
183. Məhsulun istehsalına sərf edilmiş xammal, material, yanacaq enerji, kənardan alınmış yarımfabrikatlar, əməyin ödənilməsi xərclərinin və amortizasiya ayırmalarının dəyər ifadəsidə cəmi nəyi əks etdirir:

A)) məhsulun maya dəyərini;

B) məhsulun dəyərini;

C) məhsulun gəlirini;

D) məhsulun həcmini;

E) məhsulun quruluşunu.184. Məhsulun satışa hazırlanma səviyyəsindən asılı olaraq xərclərin formalaşma mərhələsinə görə məhsulun maya dəyərinin növlərinə aid deyil:

A)) bazar;

B) texnoloji;

C) sex;


D) istehsal;

E) kommersiya.185. İqtisadi təyinatına görə xərclərə aid deyil:

A)) sex xərcləri;

B) material xərcləri;

C) əmək haqqı xərcləri;

D) sosial sığortaya ayırmalar;

E) amortizasiya xərclər.186. Kalkulyasiyanın xərc maddələrinə aid deyil:

A)) avadanlıqların saxlanılması və istismarı üzrə zərərsizlik xərcləri;

B) xammal və materiallar;

C) kənardan alınan enerji və yanacaq xərcləri;

D) sabit alınmış komplektləşdirici məmulatlar;

E) xüsusi təyinatlı tərtibatların və alətlərin alınması xərcləri.187. Transaksion xərclərə aiddir:

A)) istehsaldan kənar xərclər;

B) əsas fondların köhnəlməsi xərcləri;

C) texnoloji məqsəd üçün alınan yanacaq və enerji xərcləri;

D) istehsal xərcləri;

E) zay məhsulun hesabına yaranan itkilər.188. Xərclərin idarə edilməsi prosesində zərərsizliyin təhlilinin əsas vəzifələrinə aid deyil:

A)) strateji istehsal planının tərtibi;

B) ən səmərəli texnoloji istehsal üsulunun seçilməsi;

C) optimal istehsal planının tərtibi;

D) nəzərdə tutulan mənfəəti və tələbi təmin edən qiymətin müəyyən edilməsi;

E) planda nəzərdə tutulan mənfəətin alınmasını təmin edən məhsul istehsalının həcminin müəyyən edilməsi.189.İstehsal xərcləri smetası nəüçün tərtib edilir:

A)) istehsal planının yerinə yetirilməsinə çəkilən bütün xərclərin ümumi həcmini müəyyən etmək üçün;

B) istehsal planına çəkilən xərclərin məqsədli təyinatını müəyyən etmək üçün;

C) məhsulun maya dəyərinin ayrı-ayrı xərclərinin təhlili üçün;

D) məhsulun maya dəyərinin quruluşunu müəyyən etmək üçün;

E) sabit və dəyişən xərclərin ümumi həcmini müəyyən etmək üçün.190. Məhsul istehsalının zərərsizlik nöqtəsinin müəyyən edilməsinin məqsədi nədir:

A)) məhsul istehsalının həcmi ilə maliyyə nəticələri arasında əlaqə və asılılığın müəyyən edilməsidir;

B) məhsul istehsalının xərclər smetası ilə kalkulyasiyanın xərc maddələri arasında əlaqə və asılılığın müəyyən edilməsidir;

C) məhsulun ziyansızlığının mənfəətlə əlaqə və asılılığın müəyyən edilməsidir

D) satışdan alınan gəlirlə maya dəyəri arasında əlaqə və asılılığın müəyyən edilməsidir;

E) heç biri.
191. Məhsulun qiymətinin 75 manat məhsul vahidinə dəyişən xərclər 63 manat, ümumi sabit xərclər, 1200 manat olarsa, ziyansızlıq nöqtəsi necə olar:

A)) 100;


B) 60;

C) 70;


D) 80;

E) 90.


192. Müəsisənin təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin bazar qanunları əsasında idarə edilməsikonsepsiyası belə adlanır:

A)) marketinq;

B) menecment;

C) normalaşma;

D) iqtisaadiyyat;

E) uçot.


193. Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin metodlarına daxildir:

A)) istehlakçıların öyrənilməsi ;

B) istehsalçıların öyrənilməsi;

C) texnoloqların öyrənilməsi;

D) uçot işinin öyrənilməsi ;

E) maliyyə işinin öyrənilməsi.194. Marketinq sistemi hansı tədbirlərin kompleks həllini nəzərdə tutur :

A)) bazarın kompleks öyrənilməsinin ;

B) bazarın kompleks fəaliyyətinin;

C) istehsal prosesinin təşkilinin;

D) işçilərin sosial durumunun;

E) müəssisənin kompleks idarə edilməsinin.195. Marketinq fəaliyyəti şəraitində hansı növ bazarları fərqləndirirlər :

A)) satıcı bazarı, alıcı bazarı;

B) məhsul bazarı, xidmət bazarı;

C) əmək bazarı, fond bazarı;

D) şəhər bazarı, region bazarı;

E) kolxoz bazarı, məhsul bazarı.196. Maddi-texniki təminat xidmətinin əsas vəzifəsi belə müəyyənləşdirilib:

A)) az məsrəflə müəssisəni keyfiyyətli material resursları ilə təmin etmək ;

B) az məsrəflə məhsul istehsalını təmin etmək ;

C)məhsulun miqdarını tələbata uyğunlaşdırmaq;

D)müəssisədə məhsulun keyfiyyətinə nəzarət etmək;

E)müəssisədə məhsulun istehsal quruluşunu müəyyən etmək.197. Maddi-texniki təminat xidmətinin icra etdiyi funksiyalara aid deyil :

A)) məhsul istehsalını texnoloji tələbata uyğunlaşdırmaq ;

B) məhsul istehsalına xammal və materiallara tələbatın sifarişləri müəyyən etmək ;

C) səmərəli təminat formasının seçilməsi və onu iqtisadi cəhətdən əsaslandırmaq;

D) malgöndərənlərin kontrakt şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət;

E) material resurslarınıngətirilməsi, qəbulu və qorunmasına nəzarət.198. Müəssisənin maddi- texniki təminat işinin mərhələlərinə aid deyil:

A)) istehsal olunmuş məhsulların son istehlakçılara satılması;

B) potensial məhsul göndərənlərin siyahısının işlənib hazırlanması;

C)malgöndərənlərlə kontraktın bağlanması;

D)müəssisənin material resurslarına tələbatın təmin edilməsi;

E) iş yerlərinin materialarla təchizinintəşkili .199. Materiala tələbatın hesablanma metodlarına aid deyil:

A)) xammalın tərkibinə görə hesablama metodu;

B) məmulat üzrə hesablama metodu;

C) hissə üzrə hesablama metodu ;

D) oxşarlığa görə hesablama metodu;

E) nümunəvi təmsilçiyə görə hesablama metodu .200. İstehsal ehtiyatlarının təyinatı və yaranması şəraitində normalaşdırılmasının tərkib hissəsi hesab edilmir:

A))daimi ehtiyat ;

B) cari ehtiyat;

C)hazırlıq ehtiyat;

D)sığorta ehtiyatı;

E)mövsümi ehtiyat.201.Azərbaycan dilində “imza “ , “nişan” sözləri hansı xarici sözü ifadə edir.

A))Firma


B) Kommersiya

C) Marka


D) Konsern

E) Market


202.Firma haqqında nəzərı konsepsıyalarından biri belə adlanır.

A))Firma haqqında davranma nəzəriyyəsi.

B) Firma haqqında öyrənmənəzəriyyəsi

C) Firma haqqında qavramanəzəriyyəsi

D) Firma naqqında inkişaf həzəriyyəsi

E) Firma haqqında iflas olma nəzəriyyəsi


203.Müəssisəni firmadan fərqləndirən cəhət yalnız istehsalla məşğul olmaq müəssisə ilə firma arasında belə münasibəti ifadə edir.

A))Fərqli cəhətini

B) Oxşar cəhətini

C)Əlaqələrini

D) Fəaliyyət istiqamətini

E) Xarakterini204.Bir müəssisənin həm də firma olması şərti.

A)) Həm istehsal, həm də komersiyya ilə məşgulolmasıdır.

B) Həm istehsal, həm də xidmətləməşğul olmasıdır.

C) Həmkommersiya, həm də xidmətlə məşgulolmasıdır.

D) Həm istehsal, nəm də , istehlakla məşgul olmasıdır.

E) Həmmübadilə, həm də istehlakla məşgul olmasıdır.205. Müəsisənin istehsal vahidi olmasının şərtlərinə aid olmayanı.

A))Kommersiya ilə məşgul olmaq.

B) Məhsulitehsaletmək

C) İş görmək və xidmət göstərmək.

D) Texnikitexnoloji vəhdətə malik olmaq.

E) Hüquqi şəxs olmaq.206.Sənaye üçün xarakterikəlamət hesab edilən bənd.

A))Əməkvasitələrinin ümumiliyi.

B) Əmək vasitələrininməcmuu

C) Əmək vasitələrinin kəmiyyəti

D) Əmək vasitələrinin kəmiyyəti

E) Əmək vasitələrinin göstəriciləri.207.Məhsulun istehsal vasitələıri və istehlak şeyləri olması nəyi ifadə edir.

A))Məhsulun iqtisadi təyinatı

B) Məhsulun iqtisadi göstəriçilərini.

C) Məhsulun iqtisadi sistemini

D) Məhsulun iqtisadi quruluşunu.

E) Məhsulun iqtisadi prosesini.208. Məhsulları isehlak mallarına aıd olmayan müəssisələr.

A))İaşə müəssisələri.

B) Tikişsənaye müəssisələri

C) Toxuculuq sənaye müəssisələri.

D) Göndəri və ayaqqabistehsalımüəssisələri

E) Trikataj sənaye müəssisələri.209.İstehsal firmasının təsnifatına aid olanımüəyyənedin.

A))İstehsalın təşkili tipinə görə

B) İstehsalın təşkili mürəkkəbliyinəgörə

C) İstehsalın təşkili miqyasına görə

D) İstehsalın tədqiqi formasına görə

E) İstehsalın iqtisadi tipinə görə.210.Universal və qarışıq müəsisələr hansı təsnifat istiqamətinin təzkibidir.

A)) İxtisaslaşmadərəcəsinin

B)İxtisaslaşmatipinin

C) İxtisaslaşma formasının

D) İxtisaslaşma mərhələsinin

E) İxtisaslaşma səviyyəsinin211.Kiçik, orta, iri müəssisələrin aidoldugu təsnifat qrupu belə adlanır.

A)) Fəaliyyət miqyasına görə

B)Fəaliyyət dərəçəsinə görə

C ) Fəaliyyətformasına görə

D ) Fəaliyyətmənsubiyyətinə görə

E)Fəaliyyəttipinə görə212. Seriyali, istehsalın mənsub oldugu təsnifattipi belə adlanır.

A)) İstehsalın təşkilitipi.

B) İstehsalın təşkili dərəcəsi.

C) İstehsalın təşkili formasi.

D) İstehsalın təşkili mərhələsi.

E) İstehsalın təşkili səviyyəsi.


21

3. Qarışıq sənaye müəssisələrihansı təsnifat qrupuna aid edilir.

A)) Mülkiyyət mənsubiyyətinə görə.

B)İstehsalıntəşkilitipinə görə

C)Fəaliyyətinmiqyasına görə.

D)İxtisaslaşma dərəcəsinəgörə

E) Mexanikləsmə səviyyəsinə qörə.214. İstehsalın rezurstəminatını müəyyən edənamillərdən biribelə adlanır.

A)) Dövriyyəfondları

B)İnnovasiya fondları

C) İnnovasiya fondları

D) Yıgım fondları

E) Bələdiyyə fondları215. Müəssisənin iqtisadi – texnikivəziyyətinin amilərindən olanı müəyyən edin.

A)) İnvestisiya siyasəti.

B)İnnovasiya siyasəti

C)Antiinnovasiya siyasəti

D)Təhsul siyasəti

E)Qiymət siyasəti


216.Hüquqi şəxs olması müəssisənin hansı təsərrüfat subyektliyini əks etdirir.

A)) Müstəqil olmasını.

B)Himayə olunmasını.

C)Məhdud əlaqəliyini.

D)Göstərişli fəaliyyəti.

E)Sabit göstəricilərini.


217. Ümumi həcmə görəsahələrin faizlə ifadəsi nəyi əks etdirir.

A)) Sahəqruluşunu

B) Sahəməhsulunun miqdarını.

C) Sahəüzrə məhsulun keyfiyyətini.

D) Sahəningəlirlik səviyyəsini

E) Sahənin ümumi inkişafını.218. Buraxılan məhsulların iqtisadi təyinatının ümumiliyi və onların hazırlanması texnologiyalarının oxşarlığı belə adlanır.

A)) İstehsal-texniki vəhdətlik

B)Təşkilatı vəhdətlik

C)İqtisadi vəhdətlik

D) Hüquqi vəhdətlik

E) Elmi vəhdətlik219.İdarəetmənin , planların, uçot və hesabatların vahid sisteminmin nizamnamə əsasında fəaliyyəti belə adlanır.

A)) Təşkilati vəhdətlik

B) İstehsal texniki vəhdətlik

C) İqtisadi vəhdətlik

D) Hüquqi vəhdətlik

E) Elmi vəhdətlik220.Təsisçi bir fiziki və ya bir hüquqi şəxs olduqda müəssisəninnizamnaməsibelə təsdiq olunur.

A)) Onlarınözləritərəfindən

B)Kollektivin ümumiyıgıncagının qərarı ilə

C)Təsisçilərin yıgıncagının qərarı ilə

D) İşçilər tərəfindən

E) Dövlət tərəfindən221.Təsisçi iki və ya daha çox fiziki və ya hüquqi səxs olduqda müəssisəninnizamnaməsini təsdiq edir.

A)) Təsisçilərin ümumi yıgıncagı tərəfindən

B) Kollektivinümumi yıgıncagı tərəfindən

C)Təsisçinin özləri tərəfindən

D) Təsisçilərin göstərişiilə kollektiv tərəfindən

E) Dövlətin göstərişi ilə təsisçi tərəfindən222.İstehsal resursları və istehsal-təsərüfat fəaliyyətinin nəticələrininin ümumili belə adlanır.

A)) İqtisadi vəhdətlik

B)Təşkilati vəhdətlik

C)Hüquqi vəhdətlik

D) Təşkilati texniki vəhdətlik

E)Elmi vəhdətlik25.Firmanın hüquqi şəxs səlahiyyətlərinə malik olmasında istisna edilən hal.

A)) Vergiyə cəlb etmək

B) Müstəqil balansa malik olmaq

C)Bankda hesabı olmaq

D)Hesablaşma əməliyyatı aparmaq

E)Müqavilələr bağlamaq26.Firma onun təsisçilərinin mülkiyyətindən fərqli olan xüsusiləşmiş əmlakının yaranma mənbələrinə aid olmayan.

A)) Başqa firmaların pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi

B)Təsisçilərin pul və maddipayları

C)Qiymətli kağızlarının satışından əldə dilən gəlirlər

D)Bank kreditləri və digər krditlər

E)Hüquqi və fiziki şəxslərin əvəzsiz verdikləri vəsait27.Əsas məqsədlə əlaqədar firma və müəssisələrin qarşısında qoyulan vəzifələrə aid olmayan.

A)) Əlavə istehlakçı qrupları yaratmaq

B)Ən az xərclə dahayüksək nəticələr əldə etmək

C)Məhsulun rəqabət qabiliyyətini daim artırmaq

D)Normalaşdırma işini təkmilləşdirmək

E)Kollektivin iş şəraitini yaxşılaşdırmaq28.Müəssisənin tərkibinə daxil olan vəsilələr arasındakı kəmiyyət nisbəti belə adlanır.

A)) Müəssisənin istehsal quruluşu

B)Müəssisənin məhsulquruluşu

C)Müəssisənin idarəetməquruluşu

D) Müəssisənin texnikiquruluşu

E) Müəssisənin nisbi quruluşu29.Müəsssisə və firmanın quruluşunun növünə aiddir.

A)) Ümumi quruluş

B) Fərdi quruluş

C) Kollektiv quruluş

D)Şəxsi quruluş

E)İctimai quruluş30.Firmanın (müəssisənin) quruluşunu müəyyən edir.

A))Təsisçilər


B) Menecerlər

C) Marketoloqlar

D) Bölmə rəhbərləri

E) Dövlət31Müəssisə daxili bölmələrin quruluşunu müəyyən edir.

A))Müəssisənin rəhbərliyi

B) Bölmələrin rəhbərləri

C) Təsisçinin müavinləri

D) Müəssisənin kollektivi

E) Müəssisəninsahə rəhbərləri230.Müəssisənin (firmanın) istehsal quruluşunu qiymətləndirmək üçün istifadə olunan göstəricilərə aiddir.

A))Məhsul buraxılışınınümumi həcmində bölmələrinxüsusi çəkisi

B) Bölmələrinməhsulunda keyfiyyətli məhsulun xüsusi çəkisi

C) Ümumi işçilərintərkibində fəhlələrin xüsusi çəkisi

D) Bölmələrin əsas fondlarındaistehsal fondlarının xüsusi çəkisi

E) Heç biri düzgün deyil231. Müəssisənin (firmanın) quruluşunun formalaşmasının müəssisə daxili amillərinin tərkibinə aid deyil.

A))Vergi tarifinin müəyyən edilməsi

B) İstehsalın həcminin müəyyən edilməsi

C) Məhsulun nomenklaturası

D)Xammal və materiaların növü

E) İstehsalın ixtisaslaşdırılması232. Müəssisənin (firmanın) təşkilatı quruluşunda istehsal bölməsinə aid olmayan.

A)) Müəssisənin idarə olunması

B) Əsas sexlər

C) Istehsal sahələri

D) Köməkçi sahələr

E) İstehsal təyinatlı xidmətedici təsərrüfat233. Müəssisənin idarəetmə və xidmətedici bölmələrinə aid olanı.

A)) Sosial məişət bölmələri

B) İstehsal bölmələri

C) Sex rəisləri

D) Köməkçi sexlər və sahələr

E) İstehsal təyinatlı idarə edicilər

234. Müəssisənin firmaya çevrilməsi mərhələlərindən biri belə adlanır

A)) Müəssisənin kommersiyalaşdırılması

B) Müəssisənin konstruksiyalaşdırılması

C) Müəssisənin kombinələşdirilməsi

D) Müəssisənin təmərküzləşməsi

E) Müəssisənin lisenziyalaşdırılması235.Sahibkarlığ fəaliyyətinin əsas amillərindən olmayan.

A)) Hüquqi sənədlər

B) Kapital

C) İş qüvvəsi

D) Təbii resurslar

E) Sahibkarlıq bacarığı236. Qeyd edilənlərdən kapitalın tərkibinə daxil deyil.

A)) Təbii ehtiyatlar

B) Binalar, avadanlıqlar

C) Maşınlar

D) Materiallar

E) Yarımfabrikatlar
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə