Mühasibat uçotu və auditYüklə 1,32 Mb.
səhifə1/9
tarix21.06.2018
ölçüsü1,32 Mb.
#54395
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

“Mühasibat uçotu və audit” fənnindən testlər
Düzgün cavablar A bəndindədir

Müəllim: Yusubova Ş.Ə.


1.Tarixi baxımdan insan cəmiyyətinin inkişafında uçotun təşkili sistemi harada özünü daha geniş formada göstərmişdir?

a)Misirdə, Yunanıstanda və Romada

b)Misirdə, İtaliyada və İngiltərədə

c)Yunanıstanda və İngiltərədə

d)Romada, İtaliyada və Fransada

e)Misirdə, Suriyada və Romada


2.Yazılı uçot bizim eraya qədər XIII əsrdə harada mövcud olmuşdur?

a)Misirdə

b)Romada

c)Suriyada

d)İtaliyada

e)Fransada


3.Uçotun ilk sistemləşdirilməsi kim tərəfindən həyata keçirilmişdir?

a)Luka Paçoli

b)A.Di.Pietro

c)D.A.Masketti

d)Lyudoviko Flori

e)Aleksandr Duma


4.Luka Paçolinin hansı əsəri ilə uçot yazılışlarının mahiyyətini aça bilmişdir?

a)"Hesab məbləği, həndəsə, bərabərlik və münasibətılər elmi haqqında" əsərinin "Hesablar və yazılışlar haqda traktat" adlı bölməsində

b)"Hesab məbləği" əsərində

c)"Həndəsə" əsərində

d)"Münasibətlər elmi haqqında" əsərində

e)cavabların heç biri düzgün deyil


5.Mühasibat uçotu bir iqtisadi elm olmaqla ilk dəfə kimin əsərlərində qeyd olunmuşdur?

a)L.Paçoli və B.Kotruli

b)A.Di.Pietro

c)D.A.Masketti

d)Lyodoviko Flori

e)Aleksandr Düma


6.Harada mühasibat uçotu məktəbinin təsiri ilə mühasibat uçotunda bir sıra terminlər - balans, kalkulyasiya, debet, kredit sözləri geniş istifadə olunmağa başlamışdır?

a)İtaliyada

b)Fransada

c)ABŞ-da


d)İngiltərədə

e)Almaniyada


7.İtaliyada mühasibat uçotunun inkişafında böyük təsiredici halnə hesab edilirdi?

a)uçotun ikili xarakteri

b)mühasibat balansı

c)kalkulyasiya

d)debet və kredit

e)düzgün cavab yoxdur


8.İkili yazılış sistemi neçənci əsrdə yaranmışdır?

a)XIII-XIV əsrfdə

b)XII əsrdə

c)XIV-XV əsrdə

d)XVI əsrdə

e)XVI-XVII əsrdə


9.Azərbaycanda uçotun qurulması və inkişafında kimin xüsusi xidmətləri olmuşdur?

a)Ə.Fərəcovun

b)F.Mərdanovun

c)M.Əfəndizadənin

d)M.Seyidovun

e)Ə.Hüseynzadənin


10.Təsərrüfat uçotu nə deməkdir?

a)təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət və onu idarə etmək məqsədilə təsərrüfat fəaliyyətinin miqdarca əks etdirilməsini və keyfiyyət xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməsidir

b)məhsul istehsalı və satışına nəzarətetmə sistemidir

c)müəssisənin idarə edilməsi funksiyalarından biridir

d)əmək haqqının hesablanması və verilməsi sistemidir

e)pul vəsaitinin hərəkəti, uçotu və saxlanması sistemidir


11.Təsərrüfat uçotunun formaları hansılardır?

a)operatıv, statistika, mühasibat uçotu

b)operatıv, maliyyə, normativ

c)statistika, idarəetmə, maliyyə

d)idarəetmə, maliyyə, statistika

e)operativ, normativ, statistika


12.Aşağıdakılardan biri operativ uçot üçün xarakterik deyildir?

a)bütün əməliyyatlar tam və ardıcıl olaraq yalnız sənədlər əsasında həyata keçirilir

b)uçot müəssisə, istehsal sahələri, sexlərin fəaliyyətinə gündəlik rəhbərlikdə istifadə edilir

c)uçot bir qayda olaraq tələb olunduğu halda aparılır

d)uçotda informasiyanın istənilən vaxtda hazırlanıb təqdim olunması həyata keçirilir

e)uçotda informasiya şifahı formada, telefon, teleqraf və teletaurla verilir


13.Müəssisələrin. istehsal sahələrinin, sexlərin fəaliyyətinə gündəlik rəhbərlikdə hansı uçot növündən istifadə edilir?

a)operativ uçotdan

b)statistik uçotdan

c)mühasibat uçotundan

d)maliyyə uçotundan

e)heç birindən


14.İqtisadiyyatın, elmin, təhsilin müxtəlif sahələrində baç verən hadisə və prosesləri, əməliyyatları öyrənən uçot hansıdır?

a)statistika uçotu

b)operativ uçot

c)mühasibat uçotu

d)maliyyə uçotu

e)fərdi uçot


15.Maliyyə-təsərrüfat nəticələrinə dair ətraf mühitin vəziyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərən informasiyaları formalaşdırmaq hansı uçotun məqsədi hesab edilir?

a)ekoloji uçotun

b)operativ uçotun

c)mühasibat uçotun

d)statistik uçotun

e)sosial uçot


16.İqtisadi subyektin sosial fəaliyyətinin öyrənilməsi və onun üzərində nəzarətin aparılmasını izləmək sistemini özündə əks etdirən uçot hansı uçotdur?

a)ictimai (sosial) uçot

b)ekoloji uçot

c)operativ uçot

d)mühasibat uçot

e)statistik uçot


17.Təsərrüfat uçotunda hansı ölçü vahidlərindən istifadə edilir?

a)natural, əmək, pul

b)pul, əmək

c)natural, əmək

d)pul, natural

e)natural, maliyyə


18.Təsərrüfat uçotunda istifadə edilən natural ölçünü xarakterizə edən fikirlərdən biri səhvdir?

a)natural ölçü dəyər ifadəsində ölçüdür

b)natural ölçü uçota alınan obyektin natural ifadədə ölçülməsi ilə xarakterizə olunur

c)obyektin fiziki xüsusiyyətindən asılı olaraq bu ölçü m., kq, litr, kilovat-saat və s. ola bilər

d)natural ölçüdə əmlakın - əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin, materialların və s.nin hərəkəti və istifadəsi əks etdirilir

e)natural ölçülər ancaq eyni növlü əşyaları xarakterizə etmək üçün istifadə olunur


19.Aşağıdakılardan hansı natural ölçü vahididir?

a)ton


b)manat

c)iş saatı

d)xarici valyuta

e)düzgün cavab yoxdur


20.Əmtəə-material ehtiyatlarının miqdarı üzrəəsas etibarilə hansı ölçü vahidindən istifadə edilir?

a)natural ölçü

b)əmək ölçüsü

c)dəyər ölçüsü

d)düzgün cavab yoxdur

e)bütün cavablar düzdür


21.Müəssisə işçilərinin əmək haqqı və onların əmək məhsuldarlığı hansı ölçü vahidilə hesablanır?

a)əmək ölçüsü

b)natural ölçü

c)pul ölçüsü

d)düzgün cavab yoxdur

e)bütün cavablar düzdür


22.Aşağıdakılardan hansı əmək ölçü vahididir?

a)iş saatı

b)ton

c)manat


d)xarici valyuta

e)düzgün cavab yoxdur


23.Vaxt vahidində ifadə olunan iş vaxt məsrəflərinin miqdarını hesablamaq üçün istifadə olunan ölçü vahidi hansıdır?

a)əmək ölçüsü

b)natural ölçü

c)dəyər ölçüsü

d)kəmiyyət ölçüsü

e)düzgün cavab yoxdur


24.Mühasibat uçotunda əsasən hansı ölçü vahidindən istifadə edilir?

a)pul ölçüsü

b)əmək ölçüsü

c)natural ölçüsü

d)maliyyə ölçüsü

e)heç biri düz deyil


25.Hazır məhsulun maya dəyəri, müəssisə vəsaitlərinin miqdarı və s. hansı ölçü vahidi ilə müəyyən edilir?

a)pul ölçüsü

b)əmək ölçüsü

c)natural ölçüsü

d)maliyyə ölçüsü

e)heç biri düz deyil


26.Aşağıdakılardan hansı pul ölçü vahididir?

a)manat


b)maaş

c)mükafat

d)ton

e)iş saatı


27.Mühasibat uçotu nə deməkdir?

a) müəssisənin və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının öhdəliklərinin sənədləşdirilməsi yolu ilə bütün təsərrüfat əməliyyatlarının pul formasında hesablarda ikili yazılış üsulu ilə yığılması və qaydaya salınması sistemidir;

b) müəssisənin idarə edilməsi ilə məşğul olan daxili istifadəçiləri informasiya ilə təmin edən uçot sistemidir;

c) əmək haqqının hesablanması və verilməsi qaydasıdır;

d) pul vəsaitlərinin hərəkəti, uçotu və saxlanması sistemidir;

e) əmtəə istehsalı, satışı və pul vəsaitinin saxlanması sistemidir.


28.Mühasibat uçotunun əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

a)baş verən təsərrüfat əməliyyatlarının əks etdirilməsinin sənədlərlə ciddi əsaslandırılması

b)baş verən təsərrüfat əməliyyatlarının natural ölçüdə əks etdirilməsi

c)əmtəə istehsalı, satışı və pul vəsaitlərinin əks etdirilməsi

d)əmək haqqının hesablanması və verilməsinin əks etdirilməsi

e)pul vəsaitlərinin hərəkəti və saxlanmasının əks etdirilməsi
29.Uçot qarşısında qoyulan müəyyən tələblər hansıdır?

a)uçotun tam, dəqiq, aydın və sadə, vaxtlı-vaxtında və qənaətli olması

b)uçotun vaxtlı-vaxtında və qənaətli olması

c)uçotun sadə və aydın olması

d)uçotun dəqiq və obyektiv olması

e)uçotun tam və qənaətli olması


30.Uçot qarşısında qoyulan tələblərdən hansı müəssisənin işlərinin bütün tərəflərini, təsərrüfat əməliyyatları və proseslərinin əks olunmasını nəzərdə tutur?

a)uçotun tam olması

b)uçotun obyektiv və dəqiq olması

c)uçotun sadə və aydın olması

d)uçotun qənaətli olması

e)uçotun vaxtlı-vaxtında və obyektiv olması


31.Uçotun qarşısında qoyulan tələblərdən hansı düzgün rəhbərlik etməyi və müəssisənin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirməyi, əmlakın qorunmasının təmin olunmasını nəzərdə tutur?

a)uçotun dəqiq və obyektiv olması

b)uçotun tam olması

c)uçotun sadə və aydın olması

d)uçotun qənaətli olması

e)uçotun vaxtlı-vaxtında və obyektiv olması


32.Bütövlükdə mühasibat uçotu sisteminin təşkili üzrə nəzəri, metodoloji məsələ və problemləri öyrənən elm hansıdır?

a)mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi

b)maliyyə uçotu

c)idarəetmə uçotu

d)vergi uçotu

e)ekoloji uçot


33.Müəssisənin maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsi və son olaraq onun mühasibat hesabatının hazırlanması hansı uçotun məlumatları əsasında baş verir?

a)maliyyə uçotu

b)idarəetmə uçotu

c)operativ uçot

d)statistik uçot

e)fərdi uçot


34.Daxili və kənar istifadə edənlər üçün xüsusi müəyyən olunmuş formada hazırlanmış informasiyalarla təmin etmək hansı uçotun əsas vəzifəsidir?

a)maliyyə uçotu

b)idarəetmə uçotu

c)operativ uçot

d)statistik uçot

e)fərdi uçot


35.Hansı uçot xərclərin və hazır məhsulların, görülmüş işlərin, xidmətlərin, maya dəyərinin, texniki-iqtisadi planlaşdırma və istehsal xərclərinin təhlili deməkdir?

a)idarəetmə uçotu

b)maliyyə uçotu

c)operativ uçot

d)statistik uçot

e)fərdi uçot


36.Kənar istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan məlumatlar hansı uçotun məlumatlarıdır?

a)maliyyə uçotunun

b)idarəetmə uçotunun

c)operativ uçotun

d)statistik uçotun

e)hamısının


37.Hansı uçotun məlumatları əsasən maliyyə-təsərrüfat proseslərinin planlaşdırılmasında, onun icrasında və nəzarət mərhələsində istifadə olunur?

a)idarəetmə uçotunun

b)maliyyə uçotunun

c)operativ uçotun

d)statistik uçotun

e)hamısının


38.Hansı uçot vergiyə cəlb olunma və vergi hesabatı tərtib etmək məqsədi ilə mühasibat qaydasında rəsmiyyətə salınması üçün nəzərdə tutulmuşdur?

a)vergi uçotu

b)idarəetmə uçotu

c)maliyyə uçotu

d)operativ uçot

e)statistik uçot


39.Müəssisəni əhatə edən iqtisadi, ekoloji, siyasi və sosial vəziyyət haqqında olan məlumat dedikdə nə başa düşülür?

a)xarici informasiya

b)daxili informasiya

c)operativ informasiya

d)cari informasiya

e)ilkin informasiya


40.Bilavasitə müəssisədə yaranan və uçot sistemi vasitəsilə formalaşan informasiya nə adlanır?

a)daxili informasiya

b)xarici informasiya

c)operativ informasiya

d)cari informasiya

e)ilkin informasiya


41.Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotunun əsas vəzifələrindən biridir?

a)aşkar edilmiş ehtiyatlardan faktiki istifadəni qiymətləndirmək

b)mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

c)mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

d)təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmununun mənaca onun qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün təminatı

e)qiymətləndirmənin təminatı


42.Hansı mühasibat uçotunun əsas vəzifələrindən biri deyildir?

a)mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

b)aşkar edilmiş ehtiyatlardan faktiki istifadəni qiymətləndirmək

c)mühasibat uçotunun daxili və eləcə də xarici istifadəçiləri üçün müəssisənin fəaliyyəti və onun əmlakının vəziyyəti haqqında tam və düzgün informasiyanı formalaşdırmaq

d)müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində baş verən xoşagəlməz halların aradan qaldırılmasını təmin etmək

e)istifadə olunmamış təsərrüfatdaxili ehtiyatları aşkar etmək


43.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat uçotu istehsal üsulunun qanunauyğunluqlarını öyrənən bir elm kimi hansı fənn ilə əlaqədardır?

a)iqtisadi nəzəriyyə ilə

b)sənaye iqtisadiyyatı ilə

c)kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı ilə

d)statistika ilə

e)iqtisadi təhlil ilə


44.İdarəetmədə istifadə olunan informasiyaların 70%-ə qədəri hansı uçotun payına düşür?

a)mühasibat uçotunun

b)statistik uçotun

c)operativ uçotun

d)ekoloji uçotun

e)vergi uçotun


45.İdarəetmə sistemində mühasibat uçotunun yerinə yetirdiyi bir sıra vəzifələr sırasında hansılar xüsusi əhəmiyyətə malikdir?

a)nəzarət, əmlakın qorunub saxlanması, informasiya və analitik vəzifələr

b)nəzarət, planlaşdırma

c)mülkiyyətin qorunmasının təmin olunması, informasiya

d)proqnozlaşdırma, analitik təhlil

e)nəzarət, kompleks təhlil


46.Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotunun təşkilində müəssisənin vəzifələrindən biridir?

a)müəssisə əmlakının, öhdəliklərinin və bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesablarında qarşılıqlı əlaqədə ikili yazılış üsulu ilə aparılması

b)müəssisənin idarə edilməsi ilə məşğul olan daxili istifadəçilərin informasiya ilə təmin edilməsi

c)təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmununun mənaca onun qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün müəyyən edilməsi

d)əmək haqqının hesablanması və verilməsinin təmin edilməsi

e)məhsul istehsalının, satışının və pul vəsaitinin saxlanmasının səhmana salınması


47.Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotunun əsas prinsiplərindən biri deyildir?

a)müəssisənin əmlakı və onun hərəkəti üzərində nəzarət

b)mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

c)mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

d)təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmununun mənaca onun qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün təminatı

e)təsərrüfat fəaliyyətində ehtiyatlılığın təminatı


48.Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotunun əsas prinsiplərindən biridir?

a)mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

b)uçotun obyektivlik prinsipi

c)uçotun muxtariyyət prinsipi

d)uçotun dəqiqlik prinsipi

e)uçotun qənaətcillik prinsipi


49.Mühasibat uçotuna ümumi hüquqi və metodiki rəhbərlik kim tərəfindən həyata keçirilir?

a)Azərbaycan Respublikası hökuməti və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

b)İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən

c)İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən

d)Vergilər Nazirliyi tərəfindən

e)Mərkəzi Bank tərəfindən


50.Mühasibat uçotu sistemində islahat aparılmasında qarşıya qoyulan əsas məqsəd nədir?

a)milli mühasibat uçotu sistemini bazar ioqtisadiyyatının və maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğun qurmaq

b)normativ hüquqi tənzimləməni təkmilləşdirmək

c)normativ bazanı formalaşdırmaq

d)metodiki təminat üzrə təlimat, metodiki göstəriş və islahatlarla təmin etmək

e)kadr təminatını həyata keçirmək


51.Mühasibat uçotu sistemində aparılan islahatın vəzifələrindən biri hansıdır?

a)informasiya istifadəçilərini, ilk növbədə investorları təmin edən uçot və hesabat standartları sistemini formalaşdırmsaq

b)normativ hüquqi tənzimləməni təkmilləşdirmək

c)normativ bazanı formalaşdırmaq

d)metodiki təminat üzrə təlimat, metodiki göstəriş və islahatlarla təmin etmək

e)kadr təminatını həyata keçirmək


52.Mühasibat uçotunun normativ tənzimlənməsinin əsas məqsədi nədir?

a)təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətini əks etdirən informasiyalardan istifadə edənlərə geniş imkanlar yaratmaq

b)təsərrüfatsubyektlərinin fəaliyyətini əks etdirən göstəriciləri müəyyən etmək

c)normativ bazanı formalaşdırmaq

d)metodiki təminat üzrə təlimat, metodiki göstəriş və islahatlarla təmin etmək

e)kadr təminatını həyata keçirmək


53.Mühasibat uçotunun normativ tənzimlənməsinin əsas vəzifəsi nədir?

a)konkret iqtisadi həyatda mühasibat uçotu sisteminin ardıcıl, yararlı, səmərəli və uğurla həyata keçirilməsi üçün münasib şərait yaratmaq

b)beynəlxalq standartlardan milli tənzimləmədə istifadə etmək

c)maliyyə uçotunu tənzimləmək

d)normativ bazanı formalaşdırmaq

e)kadr təminatını həyata keçirmək


54.Hansı uçot özündə təsərrüfat subyektinin əmlakının və öhdəliklərinin, xüsusi maliyyə nəticələrinin vəziyyətini və hərəkətini əks etdirən nizama salınmış informasiya sistemini əks etdirir?

a)mühasibat uçotu

b)maliyyə uçotu

c)idarəetmə uçotu

d)operativ uçot

e)statistik uçot


55.Mühasibat uçotunun predmeti nədir?

a)müəssisənin əmlakı, onun hərəkəti, habelə müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri

b) əsas fondlar, dovriyyə vəsaitləri

c)istehsal ehtiyatları, hazır məhsullar

d)pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar

e)qeyri-maddi aktivlər, investisiya qoyuluşları


56.Mühasibat uçotu predmetinin əsas hissəsini nə təşkil edir?

a)əmtəələrin, pul vəsaitlərinin tədavülü və habelə əmtəələrin tədavülü prosesində əmələ gələn hesablaşmalar

b)əmtəələrin tədavülü

c)pul vəsaitlərinin tədavülü

d)əmtəələrin tədavülü prosesində əmələ gələn hesablaşmalar

e)düzgün cavab yoxdur


57.Mühasibat uçotunun predmetinin məzmunu nə ilə müəyyən edilir?

a)uçota alınan obyektin iqtisadi məzmunu ilə

b)uçota alınan istehsal əməliyyatlarının məzmunu ilə

c)uçota alınan tədavül fondlarının məzmunu ilə

d)uçota alınan satış əməliyyatlarının məzmunu ilə

e)düzgün cavab yoxdur


58.Mühasibat uçotunun predmetinə daxil deyildir?

a)iş qüvvəsinin sayı və tərkibi

b)əsas fondlar, dovriyyə vəsaitləri

c)istehsal ehtiyatları, hazır məhsullar

d)pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar

e)qeyri-maddi aktivlər, investisiya qoyuluşları


59.Mühasibat uçotunun predmeti onun icra fəaliyyətində mühüm əhəmiyyətə malik hansı ünsürlər vasitəsilə yerinə yetirilir?

a)sənədləşmə və inventasrlaşma, qiymət və kalkulyasiya, hesablar sistemi, ikili yazılış, mühasibat balansı və hesabatı

b)sənədləşdirmə, inventarlaşma

c)hesablar, ikili yazılış

d)qiymətləndirmə, kalkulyasiya

e)mühasibat balansı və hesabatı


60.Mühasibat uçotunun predmetini nə təşkil edir?

a)müəssisənin əmlakı, onun hərəkəti, əmələ gəlmə mənbələri və formalaşması

b)əsas fondlar, dövriyyəı vəsaitləri

c)istehsal ehtiyatları, hazır məhsullar

d)pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar

e)qeyri-maddi aktivlər, investisiya qoyuluşları


61.İdarəetmədə istifadə olunan informasiyaların 70%-ə qədəri hansı uçotun payına düşür?

a)mühasibat uçotunun

b)statistik uçotun

c)operativ uçotun

d)düzgün cavab yoxdur

e)bütün cavablar düzdür


62.İdarəetmə sistemində mühasibat uçotunun yerinə yetirdiyi bir sıra funksiyalar hansıdır?

a)nəzarət, mülkiyyətin qorunmasının təmin olunması, informasiya, geriyə əlaqə, analitik təhlil

b)nəzarət, analitik təhlil, planlaşdırma

c)mülkiyyətin qorunmasının təmin olunması, informasiya

d)geriyə əlaqə, analitik təhlil

e)nəzarət, geriyə əlaqə, informasiya


63.Nəzarət neçə formada həyata keçirilir?

a)3


b)5

c)2


d)6

e)4
64.Mühasibat uçotunda nəzarətin hansı növlərini fərqləndirirlər?

a)ilkin, cari və sonrakı nəzarət

b)ilkin, cari və satış nəzarəti

c)cari, təchizat və sonrakı nəzarət

d)ilkin, marketinq və sonrakı nəzarət

e)ilkin, istehsal və satış nəzarəti
65.Nəzarət nə deməkdir?

a)qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün vəzifənin müəyyən olunması prosesidir

b)təsərrüfat əməliyyatının icra olunmasına qədər aparılan prosesdir

c)təsərrüfat əməliyyatının icra olunduğu dövrdə aparılan prosesdir

d)təsərrüfat əməliyyatının icra olunmasından sonra aparılan prosesdir

e)təsərrüfat əməliyyatının müəyyən sənədləşdirmə əsasında aparılması prosesidir


66.Təsərrüfat əməliyyatları baş verənə qədər həyata keçirilən nəzarət hansı nəzarətdir?

a)ilkin nəzarət

b)cari nəzarət

c)sonrakı nəzarət

d)satış nəzarəti

e)istehsal nəzarəti


67.Təsərrüfat əməliyyatının icra və ya həyata keçirilməsi zamanı həyata keçirilən nəzarət hansı nəzarətdir?

a)cari nəzarət

b)ilkin nəzarət

c)sonrakı nəzarət

d)satış nəzarəti

e)istehsal nəzarəti


68.Təsərrüfat əməliyyatının icra olunduğu vaxtdan və ya icradan sonra aparılan nəzarət forması hansı nəzarətdir?

a)sonrakı nəzarət

b)cari nəzarət

c)ilkin nəzarət

d)satış nəzarəti

e)istehsal nəzarəti


69.Mühasibat uçotunun daha da təkmilləşdirilməsi və onun nəzarət funksiyasının möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar olan funksiya hansı funksiyadır?

a)əmlakın qorunmasının təmin olunması

b)nəzarət

c)informasiya

d)geriyə əlaqə

e)analitik


70.Əmlakın qorunub saxlanması funksiyasının yerinə yetirilməsi mühasibat uçotunun hansı funksiyasının möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədardır?

a)nəzarət

b)informasiya

c)analitik

d)istehsal

e)satış


71.İdarəetmədə mühasibat uçotunun ən mühüm informasiya vəzifəsi hansıdır?

a)informasiyanın hazırlanması və istifadə üçün təqdim olunmasıdır

b)informasiyanın yığılması və emalıdır

c)informasiyanın istifadə üçün təqdim edilməsidir

d)informasiyanın toplanmasıdır

e)informasiyanın işlənilməsidir


72.Analitik informasiya hansı funksiya ilə möhkəm əlaqədardır?

a)informasiya

b)əmlakın qorunmasının təmin olunması

c)nəzarət

d)geriyə əlaqə

e)düzgün cavab yoxdur


73.Mühasibat uçotunun predmeti onun icra fəaliyyətində mühüm əhəmiyyətə malik hansı ünsürlər vasitəsilə yerinə yetirilir?

a)sənədləşmə və inventasrlaşma, qiymət və kalkulyasiya, hesablar sistemi, ikili yazılış, mühasibat balansı və hesabatı

b)sənədləşdirmə, inventarlaşma

c)hesablar, ikili yazılış

d)qiymətləndirmə, kalkulyasiya

e)mühasibat balansı və hesabatı


74.Mühasibat uçotu obyektlərini neçə qrupa bölmək olar?

a)3


b)5

c)2


d)6

e)4
75.Mühasibat uçotunun obyektlərinə aid deyildir?

a)əmtəə bazarı, sığorta bazarı

b)pul və natural ifadədə istifadədə olan və olmayan əmlak, qeyri-maddi aktivlər

c)istehsal ehtiyatları və məsrəflər, hazır məhsullar

d)pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar, investisiya qoyuluşları

e)kreditlər və digər borclara görə öhdəliklər, maliyyə təxsisatları və onların istifadəsi
76.Mühasibat uçotunun obyektləri arasında xüsusi yer tutan tədavül fondlarına aid deyildir?

a)qeyri-maddi aktivlər

b)dövriyyədə olan pul vəsaitləri

c)bankdakı pul vəsaitləri

d)müəssisənin anbarında satış üçün istehsal olunmuş hazır məhsullar

e)alıcılara yüklənmiş mallar


77.Aşağıdakılardan hansı tədavül fondlarına aiddir?

a)dövriyyədə olan pul vəsaitləri

b)hazır məhsullar

c)uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər

d)qeyri-maddi aktivlər

e)istehsal ehtiyatları və məsrəfləri


78.Mühasibat uçotunun əsas obyektləri nədən ibarətdir?

a)təsərrüfat vəsaitlərindən və təsərrüfat proseslərindən

b)təsərrüfat vəsaitlərindən

c)təsərrüfat proseslərindən

d)düzgün cavab yoxdur

e)bütün cavablar düzdür


79.Mühasibat uçotunun əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri hansıdır?

a)makroiqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində tətbiq olunması

b)əmək haqqının hesablanması

c)dövlət büdcəsinə ayırmalar

d)pul vəsaitlərinin tədavülü

e)əmlakın qorunması


80.Mühasibat uçotu sistemində mütləq əks olunan obyektlərə aiddir?

a)aktivlər, xüsusi və borc kapitalı, öhdəliklər, təsərrüfat əməliyyatları və s.Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə