Mühasibat uçotu və auditYüklə 1,32 Mb.
səhifə2/9
tarix21.06.2018
ölçüsü1,32 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

b)aktivlər və öhdəliklər

c)xüsusi və borc kapitalı

d)aktivlərin, kaptalın və öhdəliklərin tərkibində dəyişiklik əmələ gətirən təsərrüfat əməliyyatları

e)aktivlər və passiv kapital


81.Müəssisənin təsərrüfat-kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan material qiymətlilərinin, pul vəsaitlərinin, maliyyə-investisiya qoyuluşlarının və s.nin məcmusu nə adlanır?

a)kapital

b)aktivlər

c)öhdəliklər

d)müəssisənin əmlakı

e)əsas vəsaitlər


82.Aşağıdakılardan hansı aktivlərə aid deyildir?

a)nizamnamə kapitalı

b)əsas vəsaitlər

c)maddi-istehsal ehtiyatları

d)qeyri-maddi aktivlər

e)pul vəsaitləri


83.Aşağıdakılardan hansı aktivlərdən biridir?

a)qeyri-maddi aktivlər

b)nizamnamə kapitalı

c)əlavə kapital

d)ehtiyat kapitalı

e)bölüşdürülməmiş mənfəət


84.Aşağıdakılardan biri xüsusi kapitala aiddir?

a)əlavə kapital

b)əsas vəsaitlər

c)maddi-istehsal ehtiyatları

d)qeyri-maddi aktivlər

e)pul vəsaitləri


85.Hansı xüsusi kapitala aid deyildir?

a)maddi-istehsal ehtiyatları

b)nizamnamə kapitalı

c)əlavə kapital

d)ehtiyat kapitalı

e)bölüşdürülməmiş mənfəət


86.Hansı borc kapitalına aiddir?

a)kreditlər

b)əsas vəsaitlər

c)maddi-istehsal ehtiyatları

d)qeyri-maddi aktivlər

e)pul vəsaitləri


87.Müəssisənin aktiv kapitalı neçə qrupa ayrılır?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
88.Tərkibinə və funksional rollarına görə müəssisənin əmlakı – aktiv kapital hansı qruplara ayrılır?

a)dövriyyədənkənar və dövriyyə aktivləri

b)qeyri-maddi aktivlər və əsas vəsaitlər

c)bitməmiş istehsal və uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

d)material dövriyyə vəsaitləri və debitor borcları

e)qısamüddətli maliyyə qoyuluşları və pul vəsaitləri
89.Aşağıdakılardan hansı dövriyyədən kənar aktivlərə aid deyildir?

a)material dövriyyə vəsaitləri

b)qeyri-maddi aktivlər

c)əsas vəsaitlər

d)bitməmiş istehsal

e)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları


90.Heç bir maddi-əşya formasına malik olmayan, laklin dəyəri olan, uzunmüddət istifadə edilən, gələcəkdə gəlir gətirən aktivlər hansı aktivlərdir?

a)qeyri-maddi aktivlər

b)əsas vəsaitlər

c)bitməmiş istehsal

d)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

e)düzgün cavab yoxdur


91.Hansı qeyri-maddi aktivlərə aid deyildir?

a)maşın və avadanlıqlar

b)patentlər

c)əmtəə nişanları

d)müəllif hüquqları

e)lisenziya alınmasına yönəldilən xərclər


92.Aşağıdakılardan biri qeyri-maddi aktivlərə aiddir?

a)intellektual mülkiyyət obyektləri

b)istehsal təyinatlı binalar

c)maşın və avadanlıqlar

d)qurğular və iş maşınları

e)nəqliyyat vasitələri


93.Hansı torpaq, tikili və avadanlıqlara (əsas vəsaitlərə) daxil deyildir?

a)əmtəə nişanları

b)maşın və avadanlıqlar

c)nəqliyyat vasitələri

d)istehsal təyinatlı binalar

e)alət və qurğular


94.Aşağıdakılardan hansı dövriyyə kapitalına (aktivlərinə) aiddir?

a)pul vəsaitləri

b)qeyri-maddi aktivlər

c)əsas vəsaitlər

d)bitməmiş istehsal

e)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları


95.Aşağıdakılardan hansı dövriyyə kapitalına aid deyildir?

a)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

b)material dövriyyə vəsaitləri

c)debitor borcları

d)qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

e)pul vəsaitləri


96.Aşağıdakılardan hansı dövriyyədən kənar aktivlərə aiddir?

a)əsas vəsaitlər

b)material dövriyyə vəsaitləri

c)debitor borcları

d)qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

e)pul vəsaitləri


97.Material dövriyyə vəsaitlərinə aid deyildir?

a)patentlər

b)əsas və köməkçi materiallar

c)satın alınmış yarımfabrikatlar

d)xammal

e)məhsulların qablaşdırılması üçün taralar


98.Müxtəlif hüquqi və fiziki şəxslərin müəssisəyə olan borcları dedikdə nə başa düşülür?

a)debitor borcları

b)kreditor borcları

c)borc kapitalıl

d)cəlb edilmiş kapital

e)pul köçürmələri


99.Müəssisəyə əlavə gəlir gətirən aktivlərin alınmasına qoyulan xərclər nə adlanır?

a)qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

b)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

c)borc kapitalı

d)cəlb edilmiş kapital

e)kreditor borcları


100.Pul vəsaitlərinə aid deyildir?

a)debitor borcları

b)müəssisələrin xəzinəsində olan nağd pullar

c)müəssisənin hesablaşma hesabındakı pullar

d)müəssisənin cari və bankdakı sair hesablarındakı pullar

e)pul köçürmələri


101.Əmələ gəlmə mənbələrinə görə müəssisənin passiv kapitalı hansı hissələrdən ibarətdir?

a)xüsusi və borc kapitalından

b)əlavə və ehtiyat kapitalından

c)nizamnamə kapitalı və xüsusi təyinatlı fondlarından

d)məqsədli maliyyələşmə və daxil olmalardan

e)bank kreditləri və borc alınmış vəsaitlərdən


102.Müəssisənin passiv kapitalı neçə hissədən ibarətdir?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
103.Müəssisənin və ya şirkətin malik olduğu əmlakın dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

a)xüsusi vəsait

b)borc kapitalı

c)əlavə kapital

d)ehtiyat kapitalı

e)nizamnamə kapitalı
104.Xüsusi vəsait mənbələrinə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

a)Əlavə kapital

b)qısamüddətli borclar

c)uzunmüddətli borclar

d)uzunmüddətli vəsaitlər

e)bank krediti


105.Hansı xüsusi kapitalın tərkibinə daxil deyildir?

a)qeyri-maddi aktivlər

b)nizamnamə kapitalı

c)əlavə kapital

d)ehtiyat kapitalı

e)bölüşdürülməmış mənfəət


106.Hansı xüsusi kapitalın tərkibinə daxildir?

a)məqsədli maliyyələşdirmələr və daxil olmalar

b)material dövriyyə vəsaitləri

c)debitor borcları

d)qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

e)pul vəsaitləri


107.Cəlb edilmiş vəsait mənbələrinə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

a)bank krediti

b)qeyri-maddi aktivlər

c)materiallar

d)əsas vəsaitlər

e)əlavə kapital


108.Müəssisə əmlakının təşkilində və formalaşmasında iştirak edən təsisçilərin iştirak paylarının pulla ifadə olunmuş məcmusu nə adlanır?

a)nizamnamə kapitalı

b)xüsusi vəsait

c)borc kapitalı

d)əlavə kapital

e)ehtiyat kapitalı


109.Ehtiyat kapitalı müəssisənin hansı vəsaitləri hesabına yaradılır?

a)xalis mənfəətdən illik ayırmalar hesabına

b)təsisçilərin iştirak payı hesabına

c)digər müəssisələrdən və eləcə də fiziki şəxslərdən əvəzsiz daxil olan aktivlər hesabına

d)amortizasiya ayırmaları hesabına

e)dövlət və bələdiyyə orqanlarından və eləcə də digər müəssisələrdən daxil olan pullar hesabına


110.Qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq müəssisənin mənfəətindən illik ayırmalar hesabına yaradılan kapital nə adlanır?

a)ehtiyat kapitalı

b)əlavə kapital

c)nizamnamə kapitalı

d)borc kapitalı

e)düzgün cavab yoxdur


111.Müəssisə tərəfindən müəyyən müddətə və geri qaytarılmaq şərti ilə cəlb edilmiş maliyyə resurslarını birləşdirən kapital hansı kapitaldır?

a)borc kapitalı

b)xüsusi kapital

c)əlavə kapital

d)ehtiyat kapitalı

e)bank krediti


112.Xüsusi vəsait mənbələrinə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

a)əlavə kapital

b)uzunmüddətli borclar

c)qısamüddətli borclar

d)uzunmüddətli vəsaitlər

e)bank krediti


113.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin xüsusi kapitalının tərkibinə daxil deyildir?

a)bank kreditləri

b)nizamnamə kapitalı

c)əlavə kapital

d)ehtiyat kapitalı

e)xüsusi təyinatlı fondlar


114.Nə təşkilatın xüsusi əmlakının formalaşmasının başlıca mənbəyi hesab edilir?

a)mənfəət

b)borc alınmış vəsaitlər

c)bank krteditləri

d)düzgün cavab yoxdur

e)bütün cavablar düzgündür


115.Mühasibat uçotunun təşkilinin metodoloji əsasını nə təşkil edir?

a)əsasən sənədləşdirmə, inventarlaşma, mühasibat balansı,əmlakın və öhdəliyin, balansın digər mənbələrinin qiymətləndirilməsi, kalkulyasiya və s.

b)sənədləşdirmə, inventarlaşma

c)əmlakın və öhdəliyin, balansın digər mənbələrinin qiymətləndirilməsi

d)mühasibat balansı və kalkulyasiya

e)düzgün cavab yoxdur


116.Mühasibat uçotunun metodu dedikdə nə başa düşülür?

a)mühasibat uçotunun araşdırılması və öyrənilməsi qaydaları

b)mühasibat uçotunun predmetinmin tərkib hissəsi

c)müəssisə əmlakının ümumiləşdirilməsi metodu

d)təsərrüfat proseslərinin öyrənilməsi qaydası

e)mühasibat uçotunun predmetinin dərk edilməsi üsulu


117.Mühasibat uçotunda sənədləşdirmə nə deməkdir?

a)təsərrüfat əməliyyatlarının müəyyən sənədlərlə onlartın icra olunduğu yerdə rəsmiyyətə salınmasıdır

b)təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirən sənədlərin hazırlanmasıdır

c)baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlarının uçotunun aparılmasıdır

d)təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların qruplaşdırılması və sistemləşdirilməsidir

e)təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilməsidir


118.İnventarlaşma nə deməkdir?

a)müəssisənin əmlakının faktiki vəziyyətinin yoxlanılması, qiymətləndirilməsi və sənədlərlə rəsmiləşdirilməsidir

b)əsas və dövriyyə vəsaitlərinin faktiki vəziyyətinin yoxlanılmasıdır

c)dövriyyə və dövriyyədən kənar aktivlərin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir

d)müəssisə əmlakının satılmasının sənədlərlə əks olunmasıdır

e)əsas vəsaitlərin əldə edilməsinə çəkilən xərclərin sənədlərdə öyrənilməsidir


119.İnventarlaşma hansı sənəd əsasında aparılır?

a)rəhbərliyin əmri ilə

b)müəssisənin struktur bölməsinin göstərişi ilə

c)müəssisə işçilərinin təşəbbüsü ilə

d)baş mühasibin göstərişi ilə

e)yuxarı təşkilatın göstərişi ilə


120.Təcrübədə əsas vəsaitlərin inventarlaşması üçün hansı vaxt müəyyən olunur?

a)üç ildən bir

b)beş ildən bir

c)iki ildən bir

d)yeddi ildən bir

e)ildə bir dəfə


121.Təşkilatın əmlakının və onun mənbələrinin pul ölçüsündə əks etdirilməsi üsulu nə deməkdir?

a)pulla qiymətləndirmə

b)kalkulyasiya

c)sənədləşdirmə

d)ikili yazılış

e)inventarlaşma


122.Mühasibat uçotu məsələləri içərisində ən mühüm və mərkəzi məsələ hansı məsələdir?

a)qiymətləndirmə

b)kalkulyasiya

c)sənədləşdirmə

d)ikili yazılış

e)inventarlaşma


123.Hər hansı məhsul vahidinin istehsalına sərf olunmuş və maya dəyərini təşkil edən hesablama üsulu nə deməkdir?

a)kalkulyasiya

b)qiymətləndirmə

c)sənədləşdirmə

d)ikili yazılış

e)inventarlaşma


124.Mühasibat uçotu obyektlərini ümumiləşdirilmiş formada ifadə etmək üçün nədən istifadə edilir?

a)qiymət və kalkulyasiyadan

b)inventarlaşmadan

c)sənədləşdirmədən

d)mühasibat balansı

e)mühasibat hesabatı


125.Hansı mühasibat balansını əks etdirən hesabat formasıdır?

a)hesabat dövrünün son gününə müəssisənin və digər təsərrüfat subyektlərinin əmlak və maliyyə vəziyyətinin əks etdirən maliyyə hesabatı formasıdır

b)hesabat ilinin sonuna müəssisənin borclarını əks etdirən maliyyə hesabatıdır

c)hesabat dövründə müəssisənin maliyyə nəticələrini əks etdirən göstəricilər sistemidir

d)hesabat dövründə müəssisənin maliyyə vəziyyətini əks etdirən göstəricilər sistemidir

e)məhsul satışından əldə olunan mənfəətin həcmini əks etdirən uçot formasıdır


126.Mühasibat uçotunun təsərrüfat əməliyyatlarının informasiya sisteminin əsas elementlərindən biri nə hesab edilir?

a)mühasibat hesabları

b)mühasibat sənədləri

c)mühasibat registrləri

d)mühasibat ölçüləri

e)düzgün cavab yoxdur


127.İkili yazılış nə deməkdir?

a)təsərrüfat əməliyyatlarının əlaqəlı olan müxtəlif hesabların birinin debetində, digərinin kreditində əks olunması üsuludur

b)təsərrüfat əməıliyyatlarının bir hesabda iki dəfə yazılış üsuludur

c)təsərrüfat əməliyyatlarının iki hesabın kreditinə yazılış üsuludur

d)təsərrüfat əməliyyatlarının iki hesabın debetində yazılış üsuludur

e)təsərrüfat əməliyyatının iki uçot növündə qeydə alınması üsuludur


128.Balans tərtib edilərkən hansı tələblərə diqqət yetirmək lazımdır?

a)balansın doğruluğu,reallığı,vahidliyi, ardıcıllığı, aydınlığı

b)balansın doğruluğu və reallığı

c)balansın reallığı və obyektivliyi

d)balansın vahidliyi və ardıcıllığı

e)balansın ardıcıllığı və aydınlığı


129.Balansın daxili və xarici istifadəçilər üçün anlaşılan formada təqdim edilməsi balansın tərtibində irəli sürülən hansı tələbdir?

a)balansın aydınlığı

b)balansın doğruluğu

c)balansın vahidliyi

d)balansın ardıcıllığı

e)balansın reallığı


130.Balansın maddələrinin qiymətləndirilməsi həqiqətdə olana müvafiq olması nə deməkdir?

a)balansın reallığı

b)balansın vahidliyi

c)balansın varisliyi

d)balansın aydınlığı

e)balansın doğruluğu


131.Balansın tərtibatının vahid uçot prinsipi və qiymətləndirmədə aparılması balansın tərtib edilməsində hansı tələbdir?

a)balansın vahidliyi

b)balansın reallığı

c)balansın varisliyi

d)balansın aydınlığı

e)balansın doğruluğu


132.Hər bir sonrakı balansın əvvəlki balansın əsasında tərtib edilməsi nə deməkdir?

a)balansın varisliyi

b)balansın vahidliyi

c)balansın reallığı

d)balansın aydınlığı

e)balansın doğruluğu


133.Mühasibat balansının xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

a)onun aktiv və passivinin yekununun bərabərliyindən

b)onun aktivinin passivindən çox olmasından

c)onun aktivinin passivindən az olmasından

d)onun debitor borclarının kreditor borclarına bərabərliyindən

e)düzgün cavab yoxdur


134.Mühasibat balansı nəyi özündə əks etdirir?

a)vəsaitin növləri və onların əmələ gəlmə mənbələrini

b)vəsaitin növləri və yerləşdirilməsini

c)vəsaitin əmələ gəlmə mənbələrini

d)vəsaitin tərkibi və yerləşdirilməsini

e)düzgün cavab yoxdur


135.Mühasibat balansı tərtib olunma prinsipinə görə hansı formalarda hazırlanır?

a)giriş, cari, ləğv olunma, bölüşdürmə, birləşmə balansı

b)material balansı, tədiyə balansı

c)sahələrarası balans, material balansı

d)material balansı, birləşmə balansı

e)əmək ehtiyatları balansı, tədiyə balansı


136.Təşkilat yeni yaxud əvvəllər fəaliyyət göstərənlər yenidən yaradılan zaman hansı balans tərtib olunur?

a)giriş


b)bölüşdürmə

c)birləşmə

d)cari

e)ləğv olunma


137.Təsərrüfat subyuektlərində mühasibat uçotunun aparılması hansı balansın tərtibi ilə başlayır?

a)giriş balansı

b)cari balans

c)birləşdirilmiş balans

d)bölüşdürülmüş balans

e)ləğv olunma balansı


138.Bir neçə təşkilatın bir hüquqi şəxsdə birləşməsi zamanı hansı balanstərtib edilir?

a)birləşdirmə

b)bölüşdürmə

c)giriş


d)carı

e)ləğv olunma


139.Bir təşkilatdan bir neçə müstəqil təşkilat yaradılan zaman hansı balans tərtib olunur?

a)bölüşdürmə

b)birləşmə

c)giriş


d)cari

e)ləğv olunma


140.Ləğv edilmə dövrünün əvvəlində hansı balans tərtib olunur?

a)ləğv olunma

b)bölüşdürmə

c)birləşmə

d)cari

e)giriş
141.Təşkilatın müflisləşməsi baş verən zaman hansı balans tərtib edilir?a)sağlamlaşdırıcı

b)birləşdirici

c)ləğvedici

d)cari


e)giriş
142.Təşkilatın ayrı-ayrı nəticə balanslarının birləşdirilməsi yolu ilə tərtib olunan balans nə adlanır?

a)icmal

b)birləşdirici

c)ləğvedici

d)cari

e)giriş


143.Öz aralarında iqtisadi cəhətdən qarşılıqlıəlaqəli, hüquqi müstəqil təşkilatların balansını birləşdirməklə tərtib edilən balans nə adlanır?

a)konsolido edilmiş balans

b)giriş balansı

c)icmal balansı

d)birləşdirici balans

e)bölüşdürücü balans


144.Hazırda mövcud olan mühasibat balansının növlərinə daxildir?

a)illik, dövrü, giriş, birləşdirici, bölüşdürücü, bölüşdürücü, ləğvedici balans

b)material balansı, tədiyə balansı

c)sahələrarası balans, material balansı

d)material balansı, birləşmə balansı

e)əmək ehtiyatları balansı, tədiyə balansı


145.Mühasibat balansı nə deməkdir?

a)təsərrüfat vəsaitinin tərkibi, yerləşdirilməsi və onların əmələ gəlmə mənbələrinin müəyyən tarixə pul formasında ümumiləşdirmə və iqtisadi cəhətdən qruplaşdırma üsulu

b)təsərrüfat vəsaitinin tərkibi, yerləşdirilməsi və istifadəsinin müəyyən tarixə pul ilə ifadəsi

c)təsərrüfat vəsaitinin əmələ gəlmə mənbələrinin iqtisadi cəhətdən qruplaşdırma üsulu

d)təsərrüfat vəsaitinin tərkibi və yerləşməsini əks etdirmə üsulu

e)təsərrüfat vəsaitinin əmələ gəlmə mənbələrini əks etdirmə üsulu


146.Balans öz quruluşuna görə hansı formadadır?

a)aktiv və passiv tərəflərdən ibarət cədvəl formasında

b)passiv tərəfdən ibarət cədvəl formasında

c)aktiv tərəfdən ibarət cədvəl formasında

d)əmlakın tərkibi və yerləşdirilməsini bildirən cədvəl formasında

e)əmlakın əmələ gəlmə mənbəyini göstərən cədvəl formasında


147.Balansı aktivi nəyi göstərir?

a)vəsaitin növləri, yerləşdirilməsi və istifadəsini

b)vəsaitin əmələ gəlmə mənbəyini

c)vəsaitin növlərini

d)vəsaitin yerləşdirilməsini

e)vəsaitin istifadəsini


148.Balansın passivi nəyi göstərir?

a)vəsaitin mənbələri və təyinatını

b)vəsaitin tərkibini

c)vəsaitin istifadəsini

d)vəsaitin təyinatını

e)vəsaitin yerləşdirilməsini


149.Vəsaitin yerləşdirilməsi və əmələ gəlməsi mənbələrinin ümumiləşdirilməsi və iqtisadi cəhətdən qruplaşdırılmasını pul formasında özündə əks etdirən hesabat forması necə adlanır?

a)mühasibat balansı

b)mühasibat hesabatı

c)mənfəət və zərər haqqında hesabat

d)pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

e)düzgün cavab yoxdur


150.Mühasibat balansının hansı tərəfləri vardır?

a)aktiv, passiv

b)debet, kredit

d)mənfəət, zərər

d)xüsusi, ümumi

e)sadə, mürəkkəb


151.Balansın aktiv və passivinin hər bir ünsürü necə adlanır?

a)balans maddəsi

b)balans valyutası

c)pul vəsaitinin ekvivalentləri

d)maliyyə öhdəlikləri

e)kapital


152.Təsərrüfat vəsaiti və yaxud onların növləri balansda ayrı-ayrılıqda əks etdirilir ki, bunlara da nə deyilir?

a)balans maddələri

b)balans valyutası

c)pul vəsaitinin ekvivalentləri

d)maliyyə öhdəlikləri

e)kapital


153.Balansın aktiv və passivinin yekunu nə adlanır?

a)balans valyutası

b)balans maddəsi

c)balans qalığı

d)maliyyə öhdəlikləri

e)pul vəsaitinin ekvivalentləri

154.Mühasibat balansı neçə bölmədən ibarətdir?

a)aktiv 3 bölmə, passiv 2 bölmədən

b)aktiv 2 bölmə, passiv 3 bölmədən

c)aktiv 2 bölmə, passiv 2 bölmədən

d)5 bölmədən

e)4 bölmədən


155.Təsərrüfat əməliyyatlarının təsiri nəticəsində balansda neçə cür dəyişiklik olur?

a)4


b)2

c)5


d)3

e)6
156.Təsərrüfat əməliyyatları nəticəsində aktiv maddələrindən birinin artması və digərinin azalması balansın yekununa necə təsir edir?

a)balansın yekunu dəyişilmir və onun bərabərliyi pozulmur

b)balansın yekunu azalır

c)balansın yekunu artır

d)balansın aktivi artır, passivi isə azalır

e)balansın aktivi azalır, passivi isə artır
157.Təsərrüfat əməliyyatlarının baş verməsini təsdiq edən yazılı şəhadətnamə hansıdır?

a)mühasibat sənədləri

b)mühasibat əmrləri

c)mühasibat göstərişləri

d)inventarlaşma aktları

e)kalkulyasiya


158.Mühasibat uçotunun hesablar planı nədir?

a)mühasibat uçotunun müəyyən edilmiş əlamətlər üzrə sibntetik və subhesabların məcmusudur.

b)sintetik hesabın daxilindəki şəxsi, material və başqa hesablardakı məlumatların daha təfsilatı

ilə qruplaşdırılmasıdır

c)qruplaşdırılmış analitik uçot məlumatlarını özündə əks etdirməklə sintetik hesabın bir hissəsidir

d)təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların qruplaşdırılması və saxlanması üçün əsas sənəddir

e)müəyyən əlamətlər üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatların qruplaşdırılmasıdır
159.İdarəetmə qərarı qəbul etmək üçün istifadə edilən bütün zəruri informasiyaları qruplaşdıran və saxlayan əsas vahid nə hesab edilir?

a)mühasibat hesabları

b)mühasibat sənədləri

c)mühasibat registrləri

d)mühasibat əmrləri

e)düzgün cavab yoxdur


160.Cari uçotu və nəzarəti təmin etmək üçün nədən istifadə edilir?

a)mühasibat hesablarından

b)mühasibat sənədlərndən

c)mühasibat əmrlərindən

d)mühasibat göstərişlərindən

e)inventarlaşma aktlarından


161.Nəyin köməyi ilə təsərrüfat vəsaitlərinin və təsərrüfat əməliyyatlarının cari əks etdirilməsi həyata keçirilir?

a)hesablar sisteminin köməyi ilə

b)kredit sisteminin köməyi ilə

c)sənədlər sisteminin köməyi ilə

d)pul sisteminin köməyi ilə

e)düzgün cavab yoxdur


162.Hesabın hansı tərəfləri vardır?

a)debet, kredit

b)aktiv,passiv

c)mənfəət, zərər

d)xüsusi, ümumi

e)sadə, mürəkkəb


163.Məzmunundan asılı olaraq mühasibat hesabları hansı hesablara bölünür?

a)aktiv, passiv, aktiv-passiv

b)aktiv, passiv

c)aktiv, aktiv-passiv

d)passiv, aktiv-passiv

e)düzgün cavab yoxdur


164.Mühasibat uçotu hesabı nədir?

a)təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların və mühasibat uçotunda digər infщrmasiyanın qruplaşdırılması və saxlanılması üçün əsas vahiddir

b)istehsal haqqında məlumatların qruplaşdırılması və saxlanılması üçün əsas vahiddir

c)təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların qruplaşdırılması üçün əsas vahiddir

d)satış haqqında məlumatların qruplaşdırılması və saxlanılması üçün əsas vahiddir

e)material resursların alınması haqqında məlumatların qruplaşdırılması və saxlanılması üçün əsas vahiddir


165.Təsərrüfat vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirən hesablar hansı hesablardır?

a)aktiv hesablar

b)passiv hesablar

c)aktiv-passiv hesablar

d)əməliyyat hesabları

e)əsas hesablar


166.Aşağıdakı hesablardan hansı hesab aktiv hesabdır?

a)debitor borclar

b)kreditor borclar

c)ehtiyat kapitalı

d)büdcə ilə hesablaşmalar

e)ticarət əlavəsi


167.Aşağıdakı hesablardan hansı hesab passiv hesabdır?

a)bank krediti

b)debitor borclar

c)kassa


d)mallar

e)əsas vəsaitlər


168.Hesablar hansı hallarda aktiv olurlar?

a)əmlakın mövcudluğu, tərkibi və yerləşdirilməsi yeri üzrə uçotu üçün nəzərdə tutulduqda, hesabın debet qalığı olduqda

b)hesabın kredit qalığı olduqda

c)hesab balansın passiv hissəsində yerləşdirildikdə

d)balansın passivində yerləşən hesab olduqda

e)hesab əmlakın əmələ gəlmə mənbəyini əks etdirdikdə


169.İqtisadi məzmunu, yəni əmlakın mövcudluğu, tərkibi və yerləşmə yeri üzrə uçot üçün nəzərdə tutulduqda belə hesablar necə hesab sayılır?

a)aktiv hesablar

b)passiv hesablar

c)aktiv-passiv hesablar

d)əməliyyat hesabları

e)əsas hesablar


170.Təsərrüfat vəsaitlərinin əmələ gəlmə mənbələrini əks etdirən hesablar hansı hesablardır?

a)passiv hesablarYüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə