Mühasibat uçotu və auditYüklə 1,32 Mb.
səhifə4/9
tarix21.06.2018
ölçüsü1,32 Mb.
#54395
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

e)düzgün cavab yoxdur


254.Mühasibat uçotunun düzgün təşkil edilməsinin əsas şərtlərindən biri nə hesab olunur?

a)hər bir təsərrüfat əməliyyatının sənədlə rəsmiyyətə salınması

b)mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

c)aşkar edilmiş ehtiyatlarından faktiki istifadənin qiymətləndirilməsi

d)müəssisənin əmlakı üzərində nəzarət

e)mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi


255.Təsərrüfat əməliyyatlarının sənədlə rəsmiyyətə salınması üsulu mə adlanır?

a)sənədləşmə

b)inventarlaşma

c)ikili yazılış

d)analitik təhlil

e)düzgün cavab yoxdur


256.İlkin sənədlər nə deməkdir?

a)təsərrüfat əməliyyatlarının və onların aparılması üçün rəhbərliyin (sahibkarın) göstərişini təsdiq edən yazılı şəhadətnamədir

b)təsərrüfat əməliyyatlarının baş verməsi üçün verilən əmrdir

c)baş vermiş əməliyyatların uçotunun aparılması üçün nizamlayıcı sənəddir

d)təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların sistemləşdirilməsi haqqında sərəncamdır

e)təsərrüfat əməliyyatları üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında göstərişdir


257.Mühasibat sənədi hansı işlərin təsdiq olunmuş formasıdır?

a)icra olunmuş təsərrüfat əməliyyatlarının və uçot yazılışlarının təsdiq olunması formasıdır

b)icra olunmuş təsərrüfat əməliyyatlarının təsdiq olunması formasıdır

c)icra olunmuş uçot yazılışlarının təsdiq olunması formasıdır

d)təsərrüfat əməliyyatlarının aparılması üçün rəhbərliyin göstərişinin təsdiq olunması formasıdır

e)təsərrüfat əməliyyatlarının qanunun tələblərinə uyğun icrasının təsdiq olunması formasıdır


258.Tərtib olunmuş sənədlər əsasında nəyin hərəkəti üzərində daimi nəzarət təmin olunur?

a)material, əmək və maliyyə ehtiyatlarının hərəkəti üzərində

b)material ehtiyatlarının hərəkəti üzərində

c)əmək ehtiyatlarının hərəkəti üzərində

d)maliyyə ehtiyatlarının hərəkəti üzərində

e)istehsal ehtiyatlarının saxlanması üzərində


259.Uçot sənədlərinuin obyektləri hansdıdır?

a)təchizat, istehsal, satış prosesləri, eləcə də müəssisənin ayrı-ayrı bölmələri, sahələri, müəssisənin daxilində və kənarda olan hesablaşma münasibətləri

b)müəssisənin təchizat prosesləri

c)müəssisənin istehsal prosesləri

d)müəssisənin satış prosesləri

e)müəssisənin ayrı-ayrı bölmələrində, maliyyə, təsərrüfat sahələrində olan hesablaşma münasibətıləri


260.Bütün təsərrüfat əməliyyatlarının düzgün və öz vaxtında sənədlə rəsmiyyətə salınması mühasibat uçotunun hansı mərhələsidir?

a)başlanğıc mərhələsi

b)hazırlıq mərhələsi

c)sonrakı mərhələsi

d)perspektiv mərhələsi

e)düzgün cavab yoxdur


261.Sənədlər sənədləşmə kimi hansı anlayışlar ilə sıx əlaqədardır?

a)unifikasiya, standartlaşdırma və sənəd dövriyyəsi ilə

b)unifikasiya və standartlaşdırma ilə

c)unifikasiya və sənəd dövriyyəsi ilə

d)standartlaşdırma və sənəd dövriyyəsi ilə

e)düzgün cavab yoxdur


262.Bütün sahələrdə istifadə üçün vahid formada sənədlərin hazırlanması nə adlanır?

a)sənədlərin unifikasiyası

b)sənədlərin standartlaşdırılması

c)sənəd dövriyyəsi

d)ilkin müşahidə

e)düzgün cavab yoxdur


263.Eyni tipli sənədlərin blanklarına bir cür ölçünün verilməsi nə adlanır?

a)sənədlərin standartlaşdırılması

b)sənədlərin unifikasiyası

c)sənəd dövriyyəsi

d)ilkin müşahidə

e)düzgün cavab yoxdur


264.Hər bir sənəd tərtib edildiyi yerdən arxivə qədər keçdiyi bütün mərhələlər yolu nə adlanır?

a)sənəd dövriyyəsi

b)sənədlərin unifikasiyası

c)sənədlərin standartlaşdırılması

d)ilkin müşahidə

e)düzgün cavab yoxdur


265.Nə təsərrüfata rəhbərlik üçün nəzarət vasitəsidir?

a)sənədləşmə

b)ilkin müşahidə

c)standartlaşdırma

d)unifikasiya

e)düzgün cavab yoxdur


266.Sənədləşmə müəssisənin idarə edilməsində hansı nəzarət üçün geniş istifadə olunur?

a)qabaqcadan, cari və sonrakı nəzarət üçün

b)qabaqcadan nəzarət üçün

c)cari və ilkin nəzarət üçün

d)sonrakı nəzarət üçün

e)ilkin nəzarət üçün


267.Qabaqcadan nəzarət kim tərəfindən aparılır?

a)müəssisə rəhbərləri tərəfindən

b)müəssisənin fəhlələri tərəfindən

c)sex rəisləri tərəfindən

d)bölmə rəhbəri tərəfindən

e)düzgün cavab yoxdur


268.Uçot prosesində və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində aparılan nəzarət hansı nəzarətdir?

a)cari nəzarət

b)qabaqcadan nəzarət

c)sonrakı nəzarət

d)operativ nəzarət

e)düzgün cavab yoxdur


269.Əsasən təftiş formasında, hesabat işçilərinin sənədlərinin yoxlanılması yolu ilə aparılan nəzarət hansı nəzarətdir?

a)sonrakı nəzarət

b)cari nəzarət

c)qabaqcadan nəzarət

d)operativ nəzarət

e)düzgün cavab yoxdur


270.Təsərrüfat əməliyyatlarını xarakterizə edən, sənəddə qeyd olunan və ona hüquqi qüvvə verən göstəricilərə nə deyilir?

a)sənədlərin rekvizitləri

b)sənədlərin unifikasiyası

c)sənədlərin standartlaşdırılması

d)sənəd dövriyyəsi

e)düzgün cavab yoxdur


271.Sənəd dövriyyəsində qabaqcadan nəzərdə tutmaq lazımdır? ?

a)hamısı


b)ilkin sənədlərin adı

c)sənədləri tərtib edən, imzalayan və yazılış aparan şəxs

d)sənədlərin mühasibata verilmə vaxtı və cavabdeh şəxs

e)sənədi qəbul edən, yoxlayan və nəzarət edən şəxs


272.Uçot mövqeləırinin miqdarına görə sənədlər neçə yerə bölünür?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
273.İlkin uçot sənədlərinə kim tərəfindən nəzarət edilir?

a)Maliyyə Nazirliyi

b)İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

c)Nazirlər Kabineti

d)İqtisadiyyat Nazirliyi

e)Mərkəzi Bank
274.Sənəd dövriyyəsini təşkili iqtisadi subyektlərdən kimə həvalə edilmişdir?

a)baş mühasibə

b)baş mühəndisə

c)baş menecmenta

d)baş mexanikə

e)baş iqtisadçıya


275.Müəssisədə mühasibat uçotunun təşkilinə kim cavabdehdir?

a)müəssisə rəhbəri

b)baş mühəndis

c)baş texnoloq

d)baş mühasib

e)baş iqtisadçı


276.Sənədlər təyinatına görə hansı sənədlərə ayrılır?

a)sərəncamverici, icraedici, mühasibatda rəsmiyyətə salınan və kombinələşdirilmiş sənədlərə

b) mühasibatda rəsmiyyətə salınan və kombinələşdirilmiş sənədlərə

c)sərəncamverici, mühasibatda rəsmiyyətə salınan və icmal sənədlərə

d)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

e)ilk və icmal sənədlərə


277.Bu və ya başqa təsərrüfat əməliyyatını aparmaq üçün göstəriş olan sənədlərə nə deyilir?

a)sərəncamverici sənədlər

b)icraedici sənədlər

c)mühasibatda rəsmiyyətə salımnan sənədlər

d)kombinələşmioş sənədlər

e)ilk sənədlər


278.Mühasibat işçiləri tərəfindən sərəncamverici və icraedici sənədlərə əsasən tərtib edilən sənədlər hansı sənədlərdir?

a)mühasibatlıqda rəsmiyyətə salınan sənədlər

b)icraedici sənədlər

c)sərəncamverici sənədlər

d)kombinələşmiş sənədlər

e)ilk sənədlər


279.Aşağıdakılardan biri mühasibatlıqda rəsmiyyətə salınan sənədlərdən biridir?

a)xərclərin bölüşdürülməsi cədvəlləri

b)çeklər

c)tədiyə tapşırıqları

d)əmrlər

e)etibarnamələr


280.Aparılmış əməliyyatları rəsmiyyətə salan, onların baş verməsi faktını təsdiq edən sənədlər hansı sənədlərdir?

a)icraedici sənədlər

b)sərəncamverici sənədlər

c)mühasibatda rəsmiyyətə salımnan sənədlər

d)kombinələşmioş sənədlər

e)ilkin sənədlər


281.Mühasibat üçün baş vermiş əməliyyatı uçotda əks etdirməkdən ötrü əsas hesab olunan sənədlər hansdı sənədlərdir?

a)icraedici sənədlər

b)sərəncamverici sənədlər

c)mühasibatda rəsmiyyətə salımnan sənədlər

d)kombinələşmioş sənədlər

e)ilk sənədlər


282.Mühasibat işçiləri tərəfindən sərəncamverici və icraedici sənədlərə əsasən tərtib edilən sənədlər hansı sənədlərdir?

a)mühasibatlıqda rəsmiyyətə salınan sənədlər

b)icraedici sənədlər

c)sərəncamverici sənədlər

d)kombinələşmiş sənədlər

e)ilk sənədlər


283.Aşağıdakılardan biri mühasibatlıqda rəsmiyyətə salınan sənədlərdən biridir?

a)xərclərin bölüşdürülməsi cədvəlləri

b)çeklər

c)tədiyə tapşırıqları

d)əmrlər

e)etibarnamələr


284.İki və ya hətta üç növ sənədə xas olan vəzifələri eyni bir vaxtda yerinəı yetirilən sənədlərə nə deyilir?

a)kombinələşmiş sənədlər

b)icraedici sənədlər

c)sərəncamverici sənədlər

d)mühasibatda rəsmiyyətə salımnan sənədlər

e)ilk sənədlər


285.Tərtib edilmə qaydasına görə sənədlər hansı sənədlərə ayrılır?

a)ilk və icmal sənədlərə

b)sərəncamverici və kombinələşdirilmiş sənədlərə

c)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

d)birdəfəlik və yığma sənədlərə

e)daxili və xarici sənədlərə


286.Təsərrüfat əməliyyatları baş verdiyi vaxtda tərtib edilən sənədlər nə adlanır?

a)ilk sənədlər

b)icmal sənədlər

c)icraedici sənədlər

b)sərəncamverici sənədlər

c)mühasibatda rəsmiyyətə salımnan sənədlər


287.İlk sənədlər öz növbəsində hansı sənədlərə bölünür?

a)daxili və xarici sənədlərə

b)sərəncamverici və kombinələşdirilmiş sənədlərə

c)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

d)birdəfəlik və yığma sənədlərə

e)düzgün cavab yoxdur


288.Əvvəllər tərtib edilmiş bir neçə oxşar ilk sənədə əsasən tərtib edilən sənədlər hansı sənədlərdir?

a)icmal sənədlər

b)ilk sənədlər

c)icraedici sənədlər

d)sərəncamverici sənədlər

e)mühasibatda rəsmiyyətə salımnan sənədlər


289.Aşağıdakılardan biri icmal sənədlərə aid deyildir?

a)qaimələr

b)avans hesabatı

c)qruplaşdırma və toplayıcı cədvəllər

d)kassa hesabatı

e)hesablardan bank çıxarışı


290.Aşağıdakılardan biri icmal sənədlərə aiddir?

a)kassa hesabatı

b)qaimələr

c)hesab-ödəmə tələbnamələri

d)əsas vəsaitlərin mədaxili və çıxması aktları

e)materialların buraxıılmasına sexlərin tərtib etdikləri tələbnamələri


291.Aşağıdakılardan biri ilk sənədlərə aiddir?

a)hesab-ödəmə tələbnamələri

b)avans hesabatı

c)qruplaşdırma və toplayıcı cədvəllər

d)kassa hesabatı

e)hesablardan bank çıxarışı


292.Təsərrüfat əməliyyatlarının məzmununa görə sənədlər hansı sənədlərə ayrılır?

a)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

b)daxili və xarici sənədlərə

c)sərəncamverici və kombinələşdirilmiş sənədlərə

d)birdəfəlik və yığma sənədlərə

e)ilk və icmal sənədlərə


293.Vəsaitlərin və əmək əşyalarının mövcudluğunu və hərəkətini əks etdirən sənədlər necə adlanır?

a)material sənədləri

b)icmal sənədlər

c)birdəfəlik sənədlər

d)sərəncamverici sənədlər

e)kombinələşmiş sənədlər


294.Aşağıdakılardan biri material sənədlərinə aid deyildir?

a)bank çıxarışları

b)qaimələr

c)hesab-fakturalar

d)hesablamalar və cədvəllər

e)əsas vəsaitlərin qəbulu və təhvili aktları


295.Çeklər, bank çıxarışları, kassa mədaxil və məxaricləri, poçt və veksel markaları, istiqrazlar və s. hansı sənədlərə aiddir?

a)pul sənədlərinə

b)material sənədlərinə

c)hesablaşma sənədlərinə

d)birdəfəlik sənədlərə

e)yığma sənədlərə


296.Aşağıdakılardan hansı pul sənədlərinə aid deyildir?

a)hesablamalar və cədvəllər

b)çeklər

c)bank çıxarışları

d)kassa mədaxil və məxaricləri

e)istiqrazlar


297.Pul sənədləri hansı vəsaitlərin hərəkətini göstərir?

a)pul vəsaitlərinin hərəkətini

b)əsas vəsaitlərin hərəkətini

c)istehsal ehtiyatlarının hərəkətini

d)əmək ehtiyatlarının hərəkətini

e)maddi ehtiyatların hərəkətini


298.Pul sənədlərinin köməyi ilə hansı əməliyyatlar uçota alınır?

a)kassa və bank əməliyyatları

b)istehsal əməliyyatları

c)texnoloji əməliyyatlar

d)təchizat əməliyyatları

e)satış əməliyyatları


299.Banklar vasitəsilə aparılan hesablamaları rəsmiyyətə salmaq üçün nəzərdə tutulan sənədlər hansı sənədlərdir?

a)bank sənədləri

b)qaimələr

c)hesab-fakturalar

d)hesablamalar və cədvəllər

e)zabor-vərəqələr


300.Aşağıdakılardan hansı bank sənədlərindən biridir?

a)çeklər


b)poçt və veksel sənədləri

c)istiqrazlar

d)əmanət sertifikatları

e)kassa mədaxil və məxaric orderləri


301.Fiziki və hüquqi şəxslərlə hesablaşmaları əks etdirən sənədlər hansı sənədlərdir?

a)hesablaşma sənədləri

b)material sənədləri

c)poçt sənədləri

d)birdəfəlik sənədlər

e)yığma sənədlər


302.Ödəmə tapşırıqları, hesablaşma çekləri, ödəmə tələbnamələri, avans hesabatları və s. hansı sənədlərə aid edilir?

a)hesablaşma sənədlərinə

b)material sənədlərinə

c)birdəfəlik sənədlərə

d)pul sənədlərə

e)yığma sənədlərə


303.Aşağıdakılardfan hansı hesablaşma sənədlərinə aid deyildir?

a)ödəmə tələbnamələri

b)çeklər

c)bank çıxarışları

d)kassa mədaxil və məxaricləri

e)istiqrazlar


304.Əmanətlərin əhatə etmə üsuluna görə sənədlər hansı sənədlərə ayrılır?

a)birdəfəlik və yığma sənədlərə

b)sərəncamverici və kombinələşdirilmiş sənədlərə

c)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

d)daxili və xarici sənədlərə

e)ilk və icmal sənədlərə


305.Eyni vaxtda bir və yaxud bir neçə əməliyyatı rəsmiyyətə salmaq üçün nəzərdə tutulan sənədlər necə adlanır?

a)birdəfəlik sənədlər

b)icmal sənədlər

c)sərəncamverici sənədlər

d)kombinələşmiş sənədlər

e)material sənədləri


306.Aşağıdakılardan hansı birdəfəlik sənədlərə aiddir?

a)hesab fakturaları

b)ödəmə tapşırıqları

c)hesablaşma çekləri

d)ödəmə tələbnamələri

e)avans hesabatları


307.Müəyyən dövr keçdikdən sonra təkrar olunan oxşar əməliyyatları rəsmiyyətə salmaq üçün nəzərdə tutulan sənədlər necə adlanır?

a)yığma sənədləri

b)sərəncamverici sənədlər

c)kombinələşmiş sənədlər

d)material sənədləri

e)icmal sənədləri


308.Aşağıdakılardan hansı yığma sənədlərə aiddir?

a)limit-zabor vərəqələri

b)ödəmə tapşırıqları

c)hesablaşma çekləri

d)ödəmə tələbnamələri

e)avans hesabatları


309.Tərtib edilmə yerinə görə sənədlər hansı sənədlərə ayrılır?

a) daxili və xarici sənədlərə

b)sərəncamverici və kombinələşdirilmiş sənədlərə

c)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

d)birdəfəlik və yığma sənədlərə

e)ilk və icmal sənədlərə


310.Kassa mədaxil və məxaric orderləri, qaimələr, aktlar, naryadlar, haqq-hesab ödəniş cədvəlləri və s. hansı sənədlərə aid etmək olar?

a)daxili sənədlərə

b)xarici sənədlərə

c)hesablaşma sənədlərinə

d)material sənədlərinə

e)birdəfəlik sənədlərə


311.Cari əməliyyatları əks etdirmək üçün müəssisədə tərtib edilən sənədlər hansı sənədlərdir?

a)daxili sənədlər

b)xarici sənədlər

c)birdəfəlik sənədlər

d)yığma sənədləri

e)material sənədləri


312.Aşağıdakılardan hansı daxili sənədlərə aid deyildir?

a)bank çıxarışları

b)kassa mədaxil və məxaric orderləri

c)qaimələr

d)aktlar

e)naryadlar


313.Verilmiş müəssisədən kənarda doldurulan və tərtib edilmiş şəkildə daxil olan sənədlər nə adlanır?

a)xarici sənədlər

b)daxili sənədlər

c)hesablaşma sənədlər

d)material sənədləri

e)birdəfəlik sənədlər


314.Hesab-fakturalar, bank çıxarışları, əmtəə-nəqliyyat qaimələri və s. hansı sənədlərə aiddir?

a)xarici sənədlərə

b)daxili sənədlərə

c)hesablaşma sənədlərinə

d)material sənədlərinə

e)birdəfəlik sənədlərə


315.Aşağıdakılardan hansı xarici sənədlərə aiddir?

a)əmtəə-nəqliyyat qaimələri

b)kassa mədaxil və məxaric orderləri

c)qaimələr

d)aktlar

e)naryadlar


316.Doldurulma qaydasına görə sənədlər hansı sənədlərə ayrılır?

a)əl ilə və hesablama texnikasının köməyi ilə tərtib edilən sənədlərə

b)sərəncamverici və kombinələşdirilmiş sənədlərə

c)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

d)birdəfəlik və yığma sənədlərə

e)ilk və icmal sənədlərə


317.İstehsalat əməliyyatları haqqında informasiyaların onlar baş verən vaxtda avtomatik olaraq yazılması sənədləri hansı sənədlərdir?

a)hesablama texnikasının köməyi ilə tərtib edilən sənədlər

b)əl ilə yazılan sənədlər

c)daxili sənədlər

d)xarici sənədlər

e)material sənədləri


318.Mühasibat uçotunun registrlərində yazılış üçün əsas təsərrüfat əməliyyatlarının başa çatması faktını qəti müəyyən edən nədir?

a)ilkin uçot sənədləri

b)bank sənədləri

c)kassa sənədləri

d)material sənədləri
319.Hansı sənədlərdə heç bir düzəlişə yol verilmir?

a)pul və bank sənədlərində

b)birdəfəlik və yığma sənədlərdə

c)material sənədlərində

d)ilk və icmal sənədlərdə

e)düzgün cavab yoxdur


320.Mühasibata daxil olan sənədlər uçot registrlərində yazılana qədər mühasibatda işlənilməsi neçə mərhələdə aparılır?

a)3


b)6

c)2


d)7

e)5
321.Sənədlər, məsələn, qaimə, qəbz hansı müddətə saxlanılır?

a)bir il müddətinə

b)üç il müddətinə

c)beş il müddətinə

d)uzun müddətə

e)üç ay müddətinə
322.Ödəmə tələbnaməsi, hesab, haq-hesab ödəniş cədvəlləri hansı müddətə saxlanılır?

a)üç il müddətinə

b)üç ay müddətinə

c)bir il müddətinə

d)iki il müddətinə

e)beş il müddətinə


323.Pensiya və dövlət yardımı alanların şəxsi hesabları, haqq-hesab ödəniş cədvəlləri, kassa və bank sənədləri neçə il müddətinə saxlanılır?

a)beş il müddətinə

b)üç il müddətinə

c)üç ay müddətinə

d)bir il müddətinə

e)uzun müddətə


324.Müəssisənin və digər təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, öhdəliklərinin, maddi və digər sərvətlərinin faktiki vəziyyətinin yoxlanılması, qiymətləndirilməsi və sənədlərlə rəsmiləşdirilməsi nə adlanır?

a)inventarlaşma

b)sənədləşdirmə

c)ikili yazılış

d)kalkulyasiya

e)qiymətləndirmə


325.İnventarlaşmanın qarşısında qoyulan vəzifələr hansıdır?

a)hamısı


b)əsas vəsaitlərin, əmtəə-material dəyərlilərinin və pul vəsaitlərinin qorunub saxlanılmasının üzərində nəzarətin təşkili

c)tam və qismən öz keyfiyyətimni itirmiş əmtəə-material dəyərlilərinin müəyyən edilməsi

d)gələcək satışını təmin etmək üçün normadan artıq olan maddi dəyərlilərin müəyyənləşdirilməsi

e)müəssisə balansında əks olunmuş obyektlərin real vəziyyətini yoxlamaq


326.İnventarlaşma komissiyası aşağıdakı vəzifələrdən birinin yerinə yetirilməsini təmin etməlidir?

a)inventarlaşma sənədlərinin düzgün və vaxtında tərtib olunması

b)əsas vəsaitlərin, əmtəə-material dəyərlilərinin və pul vəsaitlərinin qorunub saxlanılmasının üzərində nəzarətin təşkili

c)tam və qismən öz keyfiyyətimni itirmiş əmtəə-material dəyərlilərinin müəyyən edilməsi

d)gələcək satışını təmin etmək üçün normadan artıq olan maddi dəyərlilərin müəyyənləşdirilməsi

e)müəssisə balansında əks olunmuş obyektlərin real vəziyyətini yoxlamaq


327.İnventarlaşma hansı hallarda aparılması məcburidir?

a)bütün cavablar düzdür

b)müəssisə əmlakını icarəyə verdikdə, satın aldıqda, satdıqda

c)müəssisə ləğv edilərkən

d)oğurluq və ya sui-istifadə, habelə sərvətlərin xarab olması faktları müəyyən edildikdə

e)məhkəmənin müvafiq qərarı, prokurorluğun yazılı göstərişi olduqda


328.Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin real vəziyyətini müəyyən etmək üçün nəyin qiymətləndirilməsi bir zərurət kimi tələb olunur?

a)əmlak və öhdəliklərin

b)təsərrüfat fəaliyyətinin

c)qiymət səviyyəsinin

d)köməkçi istehsalın

e)düzgün cavab yoxdur


329.Hansından mühasibat uçotu obyektlərinin qiymətləndirilməsi asılı deyildir?

a)istehsalın tipindən və fasiləsizliyindən

b)obyektin tipindən və uçotun məqsədindən

c)vergi hesablaşmalarının aparılmasından

d)statistik hesabatların tərtib edilməsindən

e)mühasibat hesabatında əks etdirilməsindən


330.Ayrı-ayrı əmlak və onların əmələ gəlmə mənbələrinin pul ölçüsü ilə uçot və hesabatda əks etdirilməsi üsulunu özündə nə əks etdirir?

a)əmlak və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi

b)istehsalın təşkili səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

c)istehsalın texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

d)müəssisə işçilərinin əmək haqqı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

e)düzgün cavab yoxdur


331.İnventarlaşma hansı hallarda aparılması məcburidir?

a)hamısı


b)müəssisə əmlakını icarəyə verdikdə, satın aldıqda, satdıqda

c)müəssisə ləğv edilərkən

d)oğurluq və ya sui-istifadə, habelə sərvətlərin xarab olması faktları müəyyən edildikdə

e)məhkəmənin müvafiq qərarı, prokurorluğun yazılı göstərişi olduqda


332.Mühasibat uçotunun qarşısına qoyulan vəzifələri tamamilə yerinə yetirmək üçün nə etmək lazımdır?

a)uçotu səmərəli təşkil etmək

b)uçot yazılışlarını aparmaq

c)təsərrüfat əməliyyatlarını qiymətləndirmək

d)inventarlaşdırma sənədlərini hazırlamaq

e)düzgün cavab yoxdur


333.Mühasibat uçotunun səmərəli təşkili nəyi təmin etməlidir?

a)bütün variantlar düzdür

b)təsərrüfat vəsaitinin mövcudluğu və onun əmələ gəlmə mənbələri üzərində nəzarəti

c)planın yerinə yetirilməsini və müəssisənin iqtisadi inkişafını xarakterizə edən məlumatlarla

d)düzgün hesabat məlumatlarını yuxarı təşkilata vaxtında təqdim edilməsini

e)uçot işlərini avtomatlaşdırmaq üçün ən müasir vəsaitlərdən istifadəni


334.İlk sənəd məlumatlarının ümumiləşdirilməsindən, yığma cədvəllərinin və hesabatların tərtib edilməsi yerindən asılı olaraq mühasibat uçotu hansı qayda da təşkil olunur?

a)mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada

b)mərkəzləşdirilmiş qaydada

c)qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada

d)düzgün cavab yoxdur

e)bütün cavablar düzdür


335.Müəssisənin uçot siyasəti nə deməkdir?

a)mühasibat uçotunun aparılması üsulları və metodlarının məcmusudur

b)mühasibat uçotu hesablarında təşkilatlar tərəfindən aktiv və öhdəliklər haqqında informasiyanın qruplaşdırılması və ümumiləşdirilməsi üsuludur

c)təşkilatlar tərəfindən tətbiq edilən təsərrüfat həyatı hadisələrinin qeydiyyatı və qiymətləndirilməsi üsullarının məcmusudur

d)ilkin sənəd məlumatlarının ümumiləşdirilməsi üsuludur

e)aktiv və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi metodlarıdır


336.Uçot siyasəti kim tərəfindən işlənib hazırlanır?

a)baş mühasib

b)müəssisə rəhbəri

c)baş mühəndis

d)vergi orqanı

e)maliyyə təşkilatı


337.Uçot siyasəti haqqında əmr kim tərəfindən təsdiq edilir?

a)müəssisə rəhbəri

b)baş mühəndis

c)Maliyyə Nazirliyui

d)baş mühasib

e)təşkilatın ümumi iclası


338.Təşkilatın qəbul etdiyi uçot siyasəti hansı dövr üçün tətbiq edilir?

a)bir hesabat dövrü üçün

b)ardıcıl olaraq bir hesabat ilindən digərinə keçdikdə

c)təşklilat yenidən təşkil və ya ləğv edilənə qədər

d)beşillik dövr üçün

edüzgün cavab yoxdur


339.Uçot siyasətinin dəyişilməsinə hansı hallarda yol verilir?

a)mühasibat uçotu üzrə normativ aktlar dəyişildikdə

b)yeni fəaliyyət növü meydana çıxdıqda

c)vergi qanunvericiliyi dəyişildikdə

d)mühasibat uçotunun aparılmasının yeni üsulları işlənib hazırlandıqda

e)fəaliyyət şəraiti mühüm dərəcədə dəyişildikdəYüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə