Mühasibat uçotu və auditYüklə 1,32 Mb.
səhifə7/9
tarix21.06.2018
ölçüsü1,32 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

504.Torpaq, tikili və avadanlıqlar satılıbdır. Malalanlardan ödəmə daxil olmasına hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)223 dt 211 kt

b)211 dt 731,1 kt

c)112 dt 731,1 kt

d)201 dt 731,1 kt

e)731,1 dt 111 kt


505.Təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət ərzində istifadə edilən, öz dəyəri olan, gəlir gətirən, lakin heç bir fiziki əsasa malik olmayan obyektlər necə adlanır?

a)qeyri-maddi aktivlər

b)əsas vəsaitlər

c)dövriyyə vəsaitləri

d)kapital qoyuluşları

e)maliyyə qoyuluşları


506.Yeni hesablar planına görə qeyri-maddi aktivlər hansı hesabda uçota alınır?

a)101


b)121

c)111


d)131

e)141
507.Fiziki xassəsi olmayan, lakin uzunmüddətli dövr ərzində və ya daimi gəlir əldə etmək imkanı verən obyektlər aşağıdakılardan hansına aid edilir?

a)qeyri-maddi aktivlərə

b)əsas vəsaitlərə

c)dövriyyə vəsaitlərinə

d)kapital qoyuluşuna

e)maliyyə qoyuluşlarına
508.Qeyri-maddi aktivlərə aiddir?

a)patentlər, lisenziyalar, nou-hau,proqram məhsulları, təbii resurslardan istifadə hüquqları, ticarət markaları, əmtəə nümunələri

b)patentlər və lisenziyalar

c)nou-hau və proqram məhsulları

d)təbii resurslardan istifadə hüquqları

e)ticarət markaları və əmtəə nümunələri


509.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin qeyri-maddi aktivlərinə aid deyildir?

a)tara və tara materialları

b)uzun müddət istifadə edilən, gəlir gətirən torpaq sahələrindən, təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqları

c)patentlər, lisenziyalar

d)”nou-xau”, proqram məhsulları

e)ticarət markaları, əmtəə nişanları


510.Qeyri-maddi aktivlər hansı dəyərlə uçota alınır?

a)ilkin dəyərlə

b)bərpa dəyəri ilə

c)qalıq dəyəri ilə

d)inventar dəyəri ilə

e)smeta dəyəri ilə


511.Qeyri-maddi aktivlər müəssisənin vəsaitləri sırasına hansı hallarda daxil ola bilər?

a)kənardan satın alındıqda, əvəzsiz alındıqda, təsisçi tərəfindən nizamnamə kapitalında iştirak payı kimi təqdim edildikdə

b)kənardan satın alındıqda, köhnəldikdə, təzə olduqda

c)istifadə olunduqda, təsisçi tərəfindən nizamnamə kapitalında iştirak payı kimi təqdim edildikdə

d)əhəmiyyətli rol oynadıqda, əvəzsiz alındıqda

e)gəlir gətirdikdə


512.Qeyri maddi aktivlər hansı hallarda təsərrüfatdan çıxa bilər?

a)kənara verildikdə, tam köhnəlmə nəticəsində ləğv olunub silindikdə, əvəzsiz verildikdə

b)kənara verildikdə, istifadə olunmadıqda

c)icarəyə verildikdə, əvəzsiz verildikdə

d)xidmət müddəti başa çatdıqda, tam köhnəlmə nəticəsində ləğv olunub silindikdə

e)gəlir gətirmədikdə


513.Qeyri-maddi aktivlərin təsərrüfatdan çıxması hansı sənədlərlərlə rəsmiləşdirilir?

a)qəbul-təhvil aktı, təsisçilərin iclas protokolları, qeyri-maddi aktivlərin silinməsinə dair aktlar

b)hesabat texniki sənədlər, qəbul-təhvil aktı

c)hesablama sənədləri, təsisçilərin ümumi yığıncağının protokolları

d)kassa sənədləri, qeyri-maddi aktivlərin silinməsinə dair aktlar

e)bank sənədləri


514.Qeyri-maddi aktivlər təsisçilər tərəfindən qoyulubdur. Düzgün mühasibat yazılışı hansıdır?

a)101 dt 302 kt

b)531 dt 224 kt

c)322 dt 442 kt

d)101 dt 335 kt

e)101 dt 221 kt


515.Kənar təşkilatlardan və şəxslərdən əvəzsiz olaraq qeyri maddi aktivlər daxil olubdur. Düzgün mühasibat yazılışı hansıdır?

a)101 dt 335 kt

b)101 dt 302 kt

c)101 dt 221 kt

d)102 dt 731 kt

e)223 dt 731 kt


516.Təsisçilər tərəfindən nizamnamə kapitalına onların qoyuluşu hesabına qeyri-maddi aktivlər keçirilib.Onlar nizamnmə kapitalına aid edildikdə hansı mühasibat yazılışı veürilir?

a)302 dt 301 kt

b)101 dt 302 kt

c)101 dt 221 kt

d)102 dt 731 kt

e)223 dt 731 kt


517.Qeyri-maddi aktivlər təşkilatdan çıxmışdır.Qeyri-maddi aktivlər çıxan zaman zərər alındıqda hansı mühasibat yazılışı verilir?

a)801 dt 731 kt

b)731 dt 101 kt

c)223 dt 731 kt

d)102 dt 731 kt

e)101 dt 335 kt


518.Qeyri-maddi aktivlər təşkilatdan çıxmışdır. Qeyri-maddi aktivlər çıxan zaman mənfəət əldə edildikdə hansı mühasibat yazılışı verilir?

a)731 dt 801 kt

b)731 dt 101 kt

c)223 dt 731 kt

d)102 dt 731 kt

e)101 dt 335 kt


519.Qeyri-maddi aktivlər təşkilatdan çıxmışdır .Qeyri-maddi aktivlər çıxan zaman satışdan vəsait daxil olduqda hansı mühasibat yazılışı verilir?

a)223 dt 731 kt

b)731 dt 801 kt

c)731 dt 101 kt

d)102 dt 731 kt

e)101 dt 335 kt


520.Bazarın konyukturası, tələb və təklif nəzərə alınmaqla malsatanlar tərəfindən müəyyən edilən qiymət hansı qiymətdir?

a)sərbəst (bazar) qiyməti

b)alış qiyməti

c)müqavilə qiyməti

d)pərakəndə qiyməti

e)satış qiyməti


521.Ticarət xərclərinin ödənilməsi, mənfəətin əldə edilməsi və dolayı vergilərin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan pərakəndə qiymətin bir hissəsi nə adlanır?

a)ticarət güzəşti

b)ticarət əlavəsi

c)satış qiyməti

d)alış qiyməti

e)düzgün cavab yoxdur


522.Təşkilat daxili buraxılan yarımfabrikatın, yaxud xidmətin dəyərinin müəyyən edilməsi üçün tətbiq edilən qiymətlər hansı qiymətlərdir?

a)transfert qiymətləri

b)əvəzetmə qiymətləri

c)topdansatış qiymətləri

d)sərbəst qiymətlər

e)cari qiymətlər


523.Məhsulun və ya malın alındığı qiyməti özündə əks etdirən qiymət hansı qiymətdir?

a)alış qiyməti

b)satış qiyməti

c)pərakəndə qiymət

d)topdan qiymət

e)ticarət güzəşti


524.Malın topdan, xırda topdan və pərakəndə qaydada satışı qiymətindən formalaşan qiymət hansı qiymətdir?

a)satış qiyməti

b)alış qiyməti

c)pərakəndə qiymət

d)topdan qiymət

e)ticarət güzəşti


525.Malları istehsal edənlərlə istehlakçılar arasında razılaşdırılan qiymətlər hansı qiymətlərdir?

a)müqavilə qiymətləri

b)sərbəst qiymətlər

c)liberal qiymətlər

d)topdan qiymətlər

e)pərakəndə qiymətlər


526.Əmlakın həqiqi artım məbləğini əks etdirən və balansda ayrı göstərilən kapital hansı kapitaldır?

a)əlavə kapital

b)nizamnamə kapitalı

c)ehtiyat kapitalı

d)bölüşdürülməmiş mənfəət və ya zərər

e)qarşıdakı xərclər üçün ehtiyatlar


527.Məhsul istehsalına sərf edilən bütün məsrəflərin yekunu nə adlanır?

a)maya dəyəri

b)mənfəət

c)rentabellik

d)əmək haqqı

e)qazanc
528.Məhsulun istehsalı və satışına sərf olunan məsrəflərin cəminə nə deyilir?

a)maya dəyəri

b)mənfəət

c)rentabellik

d)əmək haqqı

e)qazanc
529.Maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsinin və məsrəflərin uçotunun qarşısında duran vəzifələrdən biri hansıdır?

a)məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması ilə əlaqədar ehtiyatların müəyyən olunması

b)pul vəsaiti və hesablaşma ilə əlaqədar olan əməliyyatların vaxtında və düzgün sənədləşdirilməsi

c)malsatan və alıcılar arasında bağlanmış müqavilələrdə müəyyən olunmuş hesablaşma formalarının icrasına nəzarət

d)büdcə, bank və işçi heyəti ilə hesablaşmaların vaxtında isra olunmasına nəzarət

e)pul vəsaiti və qiymətli kağızların saxlanmasına nəzarət


530.Aşağıdakılardan hansı istehsalata məsrəflərin uçotu qarşısında duran vəzifələrdən biri deyildir?

a)istehsal ehtiyatlarının saxlanmasına və hərəkətinə nəzarət

b)istehsal olunmuş məhsulların (işlərin, xidmətlərin) miqdar, məbləğ, çeşidinin uçotu və onların yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət

c)məhsul istehsalına sərf olunmuş faktiki məsrəflərin uçotu və xammal, material, əmək və digər

ehtiyatların istifadə olunmasına nəzarət

d)məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası və plan üzrə müəyyən olunmuş maya dəyəri planının yerinə yetirilməsinə nəzarət

e)məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması ilə əlaqədar ehtiyatların müəyyən olunması
531.Məhsul istehsalına məsrəflər hansı əlamətlər üzrə fərqləndirilir?

a)iqtisadi məzmununa və təyinatına, xərclərin maya maya dəyərinə aid edilməsi üsuluna, onların tərkibinə, istehsal həcminə, xərclərin əmələ gəlmə sferasına görə

b)iqtisadi məzmununa və təyinatına görə

c)xərclərin maya dəyərinə aid edilməsi üsuluna görə

d)xərclərin tərkibinə və istehsal həcminə görə

e)xərclərin əmələ gəlmə sferasına görə


532.İstehsal prosesində məsrəflərin iqtisadi məzmunundan və təyinatından asılı olaraq xərclər neçə yerə bölünür?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
533.İstehsal prosesində məsrəflərin iqtisadi məzmunundan və təyinatından asılı olaraq məsrəflər hansı məsrəflərə bölünür?

a)əsas və əlavə məsrəflərə

b)müstəqim və qeyri-müstəqim məsrəflərə

c)tənzimlənən və tənzimlənməyən xərclərə

d)bir elementli və kompleks xərclərə

e)dəyişən və şərti-daimi xərclərə
534.Məhsul istehsalının texnoloji prosesləri ilə bilavasitə əlaqədar olan xərclər dedikdə nə başa düşülür?

a)əsas məsrəflər

b)əlavə məsrəflər

c)müstəqim məsrəflər

d)qeyri-müstəqim məsrəflər

e)dəyişən məsrəflər


535.İstehsalın təşkili, idarə edilməsi və xidmətlə əlaqədar olan məsrəflər hansı məsrəflərdir?

a)əlavə məsrəflər

b)əsas məsrəflər

c)müstəqim məsrəflər

d)qeyri-müstəqim məsrəflər

e)dəyişən məsrəflər


536.Material, əmək ödənişi, amortizasiya xərcləri hansı məsrəflərə aid edilir?

a)əsas məsrəflərə

b)element və kompleks

c)müstəqim və qreyri-müstəqim

d)lənzimlənən və tənzimlənməyən

e)cari və birdəfəlik


537.Hansı əsas məsrəflərin tərkibinə daxil deyildir?

a)sexlərin və müəssisənin idarəsinin inzibati-təsərrüfat heyətinin əmək haqqı

b)xammal və materialların, yanacağın və texnoloji məqsədlər üçün suyun dəyəri

c)istehsal fəhlələrinin əsas və əlavə əmək haqqı

d)avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər

e)yeni növ məhsulların istehsalının mənimsənilməsi


538.Hansı əsas məsrəflərin tərkibinə daxil olan məsrəflərdən biridir?

a)istehsal fəhlələrinin əsas və əlavə əmək haqqı

b)sexlərin və müəssisənin idarəsinin inzibati-təsərrüfat heyətinin əmək haqqı

c)bina və təsərrüfat inventarlarının amortizasiyası

d)binaların qızdırılmasından ötəri yabacaq və işiqlandırmaq üçün enerji sərfi

e)bina və təsərrüfat inventarlarının cari təmiri üçün xərclər


539.İstehsalatda istifadə edilən elektrik, su, qaz kimi xərclər müəssisənin nə xərcləridir?

a)texnoloji xərclər

b)inzibati xərclər

c)kommunal xərclər

d)ehtiyat xərcləri

e)xərc kimi tanınmır


540.Hansı əlavə məsrəflərə daxil deyildir?

a)istehsal fəhlələrinin əsas və əlavə əmək haqqı

b)sexlərin və müəssisənin idarəsinin inzibati-təsərrüfat heyətinin əmək haqqı

c)bina və təsərrüfat inventarlarının amortizasiyası

d)binaların qızdırılmasından ötəri yanacaq və işiqlandırmaq üçün enerji sərfi

e)bina və təsərrüfat inventarlarının cari təmiri üçün xərclər


541.Hansı əlavə məsrəflərə daxil olan məsrəflərdən biridir?

a)bina və təsərrüfat inventarlarının amortizasiyası

b)xammal və materialların, yanacağın və texnoloji məqsədlər üçün suyun dəyəri

c)istehsal fəhlələrinin əsas və əlavə əmək haqqı

d)avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər

e)yeni növ məhsulların istehsalının mənimsənilməsi


542.Məhsulun maya dəyərinə xərclərin aid edilməsi üsulundan asılı olaraq bütün xərclər hansı xərclərə ayrılır?

a)müstəqim və qeyri müstəqim xərclərə

b)əsas və əlavə xərclərə

c)tənzimlənən və tənzimlənməyən xərclərə

d)bir elementli və kompleks xərclərə

e)dəyişən və şərti-daimi xərclərə


543.Məmulatın müəyyən edilmiş bir növünün istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər necə adlanır?

a)müstəqim xərclər

b)qeyri-müstəqim xərclər

c)əsas xərclər

d)əlavə xərclər

e)kompleks xərclər


544.Bir necə məmulatın hazırlanması və ya məmulatın müxtəlif mərhələlərində emalı ilə əlaqədar olan məsrəflər necə adlanır?

a)qeyri-müstəqim xərclər

b)müstəqim xərclər

c)əsas xərclər

d)əlavə xərclər

e)kompleks xərclər


545.İstehsal həcminə olan münasibətinə görə müəssisənin xərcləri hansı xərclərə ayrılır?

a)dəyişən və şərti-daimi xərclərə

b)əsas və üstəlik xərclərə

c)müstəqim və qeyri-müstəqim məsrəflərə

c)tənzimlənən və tənzimlənməyən xərclərə

d)bir elementli və kompleks xərclərə


546.Həcmi çox və ya az miqdarda istehsalın həcminə dəyişməsindən düz mütənasib olaraq asılı olan məsrəflər, məhsul istehsalına sərf edilən xammal və materiallar və buna oxşar xərclər nə adlanır?

a)dəyişən xərclər

b)şərti-daimi xərclər

c)müstəqim xərclər

d)qeyri-müstəqim xərclər

e)birelementli xərclər


547.Kəmiyyəti istehsalın həcminin miqdarı ilə mütənasib olmayan məsrəflər hansı xərclərdir?

a)şərti-daimi xərclər

b)dəyişən xərclər

c)müstəqim xərclər

d)qeyri-müstəqim xərclər

e)birelementli xərclər


548.Tənzimlənmə ilə əhatə olmasından asılı olaraq xərclər hansı xərclərə ayrılır?

a)tənzimlənən və tənzimlənməyən

b)dəyişən və şərti-daimi xərclərə

c)əsas və üstəlik xərclərə

d)müstəqim və qeyri-müstəqim məsrəflərə

e)bir elementli və kompleks xərclərə


549.Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin öz xarakterindən irəli gələn və istehsal xərcləri smetasında və texniki sənaye maliyyə planında nəzərdə tutulan müəssisənin bütün məsrəfləri hansı xərclərə aid edilir?

a)tənzimlənən xərclərə

b)tənzimlənməyən xərclərə

c)istehsal xərclərinə

d)qeyri-istehsal xərclərinə

e)dəyişən xərclərə


550.Saxlanma zamanı xammalın, materialların və məhsulların xarab olması ilə əlaqədar çatışmaması, çıxdaşdan olan itkilər və digər səmərəsiz məsrəflər hansı xərclərə aid edilir?

a)tənzimlənməyən xərclərə

b)tənzimlənən xərclərə

c)istehsal xərclərinə

d)qeyri-istehsal xərclərinə

e)dəyişən xərclərə


551.Əmələ gəlmə sferasına görə bütün xərclər hansı xərclərə bölünür?

a)istehsal və qeyri-istehsal xərclərinə

b)dəyişən və şərti-daimi xərclərə

c)əsas və üstəlik xərclərə

d)müstəqim və qeyri-müstəqim məsrəflərə

e)tənzimlənən və tənzimlənməyən xərclərə


552.Məhsulun istehsalı ilə əlaqədar olan məsrəflər hansı xərclərə aid edilir?

a)istehsal xərclərinə

b)qeyri-istehsal xərclərinə

c)tənzimlənən xərclərə

d)tənzimlənməyən xərclərə

e)qeyri-müstəqim xərclərə


553.Əsasən istehsal edilən məhsulların satışı ilə əlaqədar olan məsrəflər hansı məsrəflərdir?

a)qeyri-istehsal xərcləri

b)istehsal xərcləri

c)tənzimlənən xərclərə

d)tənzimlənməyən xərclərə

e)qeyri-müstəqim xərclərə


554.İstehsal xərcləri ilə qeyri-istehsal xərcləri birlikdə nə adlanır?

a)tam maya dəyəri

b)sex maya dəyərini

c)normativ maya dəyərini

d)plan maya dəyərini

e)qısaldılmış maya dəyərini


555.Tərkibi eyni olmayan məsrəflər hansı məsrəflərə aid edilir?

a)kompleks məsrəflər

b)əsas məsrəflər

c)müstəqim məsrəflər

d)tənzimlənən məsrəflər

e)cari məsrəflər


556.Müəssisələr uçotun kalkulyasiyasının hansı formalarından istifadə edir?

a)normativ, sifariş, mərhələ, sadə

b)inventarlaşma, sənədləşdirmə

c)sənədləşdirmə, qiymət

d)hesablar sistemi, ikili yazılış

e)qiymət, hesablar sistemi


557.Bir qayda olaraq kütləvi və seriyalı məhsullar istehsal edən müxtəlif xarakterli mürəkkəb istehsal strukturuna aid olan istehsal sahələrində uçotun kalkulyasiyasının hansı formasından istifadə edilir?

a)normativ

b)sifariş

c)mərhələ

d)sadə

e)heç biri


558.Hansı uçot formasında müəssisənin ayrı-ayrı sexlərində istehsal olunmuş mallara sərf olunmuş məsrəflər uçota alınır və hazır məhsul son istehsal nəticəsi ilə müəyyən olunur?

a)normativ

b)sifariş

c)mərhələ

d)sadə

e)düzgün cavab yoxdur


559.Az miqdarda istehsal sahələrində, iri həcmli maşın və avadanlıqların istehsalında uçot kalkulyasiyasımnın hansı forması tətbiq edilir?

a)sifariş

b)normativ

c)mərhələ

d)sadə

e)düzgün cavab yoxdur


560.Uçot kalkulyasiyasının sifariş metodu hansı istehsalatda aparılır?

a)fərdi və xırda seriyalı istehsalda

b)kütləvi istehsalda

c)seriyalı istehsalda

d)kütləvi və fərdi istehsalda

e)iri və orta seriyalı istehsalda


561.Uçotun mərhələ formasından hansı sahələrdə geniş istifadə olunur?

a)toxuculuq, gön-dəri, kimya, qara metallurgiya, tikinti materialları istehsal edən sahələrdə

b)toxuculuq və gön-dəri istehsal edən sahələrdə

ckimya və qara metallurgiya istehsal edən sahələrdə

d)tikinti materialları istehsal edən sahələrdə

e)yüngül sənaye məhsulları istehsal edən sahələrdə


562.Məhdud çeşiddə məhsul istehsal edən və bitməmiş istehsalı ümumiyyətlə olmayan və ya az miqdarda olan müəssisələrdə uçot kalkulyasiyasının hansı forması istifadə olunur?

a)kalkulyasiya maddələri üzrə istehsal məsrəfləri uçotunun sadə forması

b)sifariş forması

c)normativ forması

d)mərhələ forması

e)düzgün cavab yoxdur


563.İstehsal prosesində müəyyən olunmuş bütün mərhələlərdən keçməyən, hazır məhsul kimi istehsalı başa çatmayan, sifarişçi tərəfindən hazır məhsul kimi qəbul edilməyən məhsullar nə adlanır?

a)bitməmiş istehsal

b)yarım fabrikatlar

c)köməkçi materiallar

d)yardımçı materiallar

e)əsas materiallar


564.İstehsala çəkilən bütün məsrəflər hansı elementlər üzrə qruplaşdırılır?

a)material məsrəfləri (tullantıları çıxmaqla), əməyin ödənilməsinə məsrəflər, sosial ehtiyaclara məsrəflər, əsas fondların amortizasiyası, sair xərclər

b)material məsrəfləri (tullantılar çıxmaqla)

c)əməyin ödənilməsinə məsrəflər

d)sosial ehtiyaclara məsrəflər

e)əsas fondların amortizasiyası və sair məsrəflər


565.İstehsal maya dəyəri və kommersiya (satış) xərcləri ilə birlikdə hansı xərcləri əmələ gətirir?

a)tam maya dəyərini

b)sex maya dəyərini

c)normativ maya dəyərini

d)plan maya dəyərini

e)qısaldılmış maya dəyərini


566.Təsərrüfat əməliyyatlarının qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulan xüsusi cədvəl formaları nədir?

a)uçot registrləri

b)Baş kitab

c)kartlar

d)sərbəst vərəqələr

e)xüsusi jurnallar


567.Xarici görünüşünə görə uçot registrləri necə təqdim oluna bilər?

a)mühasibat kitabları, kartlar və sərbəst vərəqələr kimi

b)mühasibat kitabları kimi

c)kartlar kimi

d)sərbəst vərəqələr kimi

e)xronoloji registrlər


568.Xüsusi sütunlu şnurlanmış uçot cədvəlləri nədir?

a)mühasibat kitabları

b)kartlar

c)sərbəst vərəqələr

d)xronoloji registrlər

e)düzgün csavab yoxdur


569.Uçot aparmaq üçün kağız, yaxud standart ölçülü kartonlardan hazırlanmış və xüsusi bağlana bilən kortotekalarda mühafizə edilən sütunlaşdırılmış ayrı ayrı vərəqələr nə hesab edilir?

a)kartlar

b)sərbəst vərəqələr

c)Baş uçot kitabı

d)Baş anbar uçotu kitabı

e)düzgün cavab yoxdur


570.Kart registrlərində olan əsas nöqsan nədən ibarətdir?

a)kartların istənilən anda kartotekadan götürülə bilməsi, itməsi və onun yeni kartla əvəz edilməsi

b)kartların istənilən anda kartotekadan götürülə bilməsi

c)kartların istənilən anda kartotekadan itməsi

d)kartların istəniləm anda yeni kartla əvəz edilməsi

e)düzgün cavab yoxdur


571.Uçot registrlərinin dəyişmiş formasını əks etdirən nədir?

a)sərbəst vərəqələr

b)kartlar

c)Baş uçot kitabı

d)Baş anbar uçotu kitabı

düzgün cavab yoxdur


572.Yazılışların xarfakterinə görə registrlər hansı registrlərə bölünür?

a)xronoloji, sistematik və kombinələşmiş registgrlərə

b)xətti və şaxmat registrlərə

c)sintetik və analitik registrlərə

d)birtərəfli, ikitərəfli və çoxtərəfli registrlərə

e)düzgün cavab yoxdur


573.Bütün sənədlərin hesablar üzrə bölüşdürülməsini aparmadan daxil olmasını qeyd etmək üçün tətbir edilən registrlər hansıdır?

a)xronoloji

b)sistematik

c)kombinələşdirilmiş

d)birtərəfli

e)çoxtərəfli


574.Mühasibat yazılışlarının sintetik və analitik hesablar üzrə qruplaşdırılması üçün mühasibatlıqda aparılan registrlər hansıdır?

a)sistematik

b)xronoloji

c)kombinələşdirilmiş

d)birtərəfli

e)çoxtərəfli


575.Xronoloji və sistematik yazılışları özündə birləşdirən registrlər hansıdır?

a)kombinələşdirilmiş registrlər

b)sistematik registrlər

c)xronoloji registrlər

d)birtərəfli registrlər

e)çoxtərtəfli registrlər


576.Əməliyyatların məzmununa görə uçot registrləri hansı registrlərə bölünür?

a)sintetik və analitik registrlərə

b)xronoloji, sistematik və kombinələşmiş registgrlərə

c)xətti və şaxmat registrlərə

d)birtərəfli,ikitərəfli və çoxtərəfli rregistrlərə

e)düzgün cavab yoxdur


577.Analitik hesabların göstəricilərini əks etdirmək və hər bir material dəyərlisinin mövcudluğunu və hərəkəti üzərində nəzarət aparmaq üçün nəzərdə tutulan registr hansıdır?

a)analitik uçotun registrləri

b)sintetik uçotun registrləri

c)sistematik uçot registrləri

b)xronoloji uçot registrləri

c)kombinələşdirilmiş uçot registrləri


578.Quruluşina görə registrlər hansı registrlərə bölünür?

a)birtərəfli, ikitərəfli, çoxtərəfli, xətti və şaxmat registrlərə

b)sintetik və analitik registrlərə

c)xronoloji, sistematik və kombinələşmiş registgrlərə

d)xətti və şaxmat registrlərə

e)düzgün cavab yoxdur


579.Material dəyərliləri, hesablaşmalar və digər əməliyyatlar üçün müxtəlif kartlardan ibarət olan registrlər hansıdır?

a)birtərəfli registrlər

b)çoxtərəfli registrlər

c)ikitərəfli registrlər

d)xətti registrlər

e)şaxmat registrlər


580.Birtərəfli registrlər hansı uçotda tətbiq edilir?

a)sintetik və analitik uçotda

b)sintetik uçotda

c)analitik uçotda

d)vergi uçotunda

e)operativ uçotda


581.Hansı registrlər əsasən uçot kitabında aparılan hallarda tətbiq edilir?

a)ikitərəfli registrlər

e)birtərəfli registrlər

c)çoxtərəfli registrlər

d)xətti registrlər

e)şaxmat registrlər


582.Hansı registrlər əlavə daxili analitik uçot göstəricilərini əks etdirmək üçün istifadə edilir?

a)çoxsütunlu registrlər

b)birtərəfli registrlər

c)ikitərəfli registrlər

d)xətti registrlər

e)şaxmat registrlər


583.Çoxsütunlu registrlərin əsas növünün dəyişilmiş formasını özündə əks etdirən registrlər hansıdır?

a)xətti registrlər

b)şaxmat registrlər

c)birtərəfli registrlər

d)ikitərəfli registrlər

e)analitik registrlər


584.Hansı registrlər məbləğlərin eyni vaxtda bir hesabın debetində, digər hesabın kreditində əks etdirilməsi üçün istifadə olunur?

a)şahmat registrləri

b)xətti registrlər

c)birtərəfli registrlər

d)ikitərəfli registrlər

e)analitik registrlər

585.Sintetik və analitik uçotun əlaqələrini, təsərrüfat əməliyyatlarının metod və texnikasını, uçot proseslərinin texnologiyası və təşkilini müəyyən edən uçot registrlərinin məcmusu nə adlanır?

a)mühasibat uçotunun formaları

b)mühasibat uçotunun növləri

c)mühasibat uçotunun obyektləri

d)mühasibat uçotunun yazılışlarıYüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə