Mühazirə mətni plan sosial sfera və sosial struktur anlayışları


mövzusunda mühazirə mətniYüklə 1.97 Mb.
səhifə4/17
tarix08.02.2020
ölçüsü1.97 Mb.
növüMühazirə
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

mövzusunda mühazirə mətni
PLAN
1.Mənəvi həyat və onun ünsürləri

2.İctimai şüur və onun nisbi müstəqilliyi

3.İctimai və fərdi şüur

4.İctimai şüurun strukturu

5.İctimai psixologiya və ideologiya

6.İctimai şüurun formaları

7.Siyasi şüur

8.Hüquqi şüur

9.Əxlaq

10.Estetik şüur11.Din

Mənəvi həyat və onun ünsürləri

Cəmiyyətin mənəvi sferası bütöv bir tam kimi götürülən ictimai həyatın ayrılmaz tərəfidir. Onun əsasını mənəvi fəaliyyət təşkil edir. Mənəvi fəaliyyət mənəvi tələbatları (elmə, emosional hisslərə və yaradıcılığa) ödəmək məqsədi güdür. O insanın və cəmiyyətin əsl mahiyyətim ifadə edir.

Mənəvi həyat mənəvi fəaliyyət gedişində insanlar arasında yaranan əlaqə münasibətlər əsasında fo­rmalaşır. Onun qərarlaşması obyektiv və subyektiv amillərin birgə təsirinin məhsuludur. Bu prosesə həm də tarixi və təbii mühit güclü təsir göstərir.

Cəmiyyətin mövcudluğunun ilk dövrlərində mənəvi həyat maddi həyatdan tam ayrılmamışdı. Onunla bir növ qovuşuq şəxildə çıxış edirdi. Sonralar, mənəvi həyat xüsusi fəaliyyət sahəsi kimi seçi­lib ayrıldı və müstəqil inkişaf etməyə başladı. Cəmiyyət tərəqqi etdikcə mənəvi fəaliyyətin yeni- yeni formaları yaranır və o, çoxşaxəli bütöv bir sistemə çevrilir.

Cəmiyyətin mənəvi həyatını xüsusi sahə kimi götürüb öyrənmək aşağıdakı iki səbəbdən zəruridir. Əvvəla, yalnız bu yol ilə in­sanların sosial fəaliyyətini və münasibətlərini dolğun və hərtərəfli təhlil etmək. onun haqqında bütöv təsəvvürə malik olmaq mümkündür. Digər tərəfdən, bu, insanların həyat fəaliyyətinin maddi və mənəvi formalarını vəhdətdə götürmək üçün vacibdir.

Cəmiyyətin mənəvi həyatı hər şeydən əvvəl insanların real həyat fəaliyyəti prosesidir. İnsanlar şüurlu varlıq kimi mütləq öz mənəvi tələbatlarını ödəməyə zərurət hiss edirlər. Bu zərurətin həy­ata keçməsi prosesində mənəvi istehsal baş verir. İnsanlar bir- birilə çoxtərəfli mənəvi ünsiyyətə daxil olurlar.

İnsanların maddi və mənəvi həyatı bir- birilə ayrılmaz əlaqədə çıxış edir. Lakin bu tərəflərin hər biri öz spesifikliyini saxlayır. Belə ki, mənəvi həyat hadisələrində maddi tərəf və eləcə də maddi həyat obyektlərində mənəvi tərəf yalnız yardımçı rol oynayır. Əsas yeri isə bu sahələrin hər birində onun adı ilə bağlı tərəf tutur. Bununla yanaşı maddi və mənəvi fəaliyyət bir- birilə çulğaşır. Bir tərəfdən, mənəvi istehsal maddi vasitələrin kö­məyi ilə baş verir (rəng, kətan, tiyə, kitab, lent və sair). Sonuncular həm də mənəvi istehsal məhsullarının istifadə olunmasında iştirak edir. Digər tərəfdən insanların maddi fəaliyyətində mənəvi tərəf özünü göstərir (maddi istehsalın məqsədi, onun motivləri və sair).

Cəmiyyətin mənəvi həyatı spesifiknisbi müstəqil fəaliyyət sferası kimi çıxış edir. Onu nəzərdən keçirərkən hər şeydən əvvəl, «cəmiyyətin mənəvi həyatı» və «cəmiyyətin mənəvi sferası» anlayışlarının münasibətini izah etmək lazımdır. Bu iki anlayış bir- birilə çox yaxındır, lakin onları eyniləşdirmək doğru olmazdı. Belə ki, birinci anlayış daha genişdir. Çünki, mənəvi sfera­nın məzmunu mənəvi dəyərlərin yaradılması və yayılmasını əhatə edən ixtisaslaşdırılmış professional fəaliyyəti ifadə edir. Mənəvi həyat anlayışına isə bundan əlavə, həm də qeyri- professional mənəvi istehsal və mənəvi dəyərlərin yayılması formaları daxildir. Digər tərəfdən, mənəvi həyat anlayışı mənəvi sferaya daxil olan hadisə və prosesləri statik vəziyyətdə götürməklə məhdudlaşmır. Bu anlayış onların dəyişilməsi və inkişafını da əks etdirir.

Cəmiyyətin mənəvi həyatının əsas tərəfləri və elementləri aşağıdakılardır: mənəvi fəaliyyət, mənəvi istehsal, mənəvi tələbatlar, mənəvi ünsiyyət, mənəvi istehlakmənəvi münasibətlər.

Sistem kimi götürülən mənəvi həyatın əsasını mənəvi fəa­liyyət təşkil edir. Maddi fəaliyyət kimi mənəvi fəaliyyət də insanların mövcudluğu üsuludur. O, aşağıdakı iki mühüm xüsusiyyətə malikdir. Birincisi, ictimai xarakter daşıyır. Mənəvi fəaliyyət mənəvi dəyərlərin, şüur məhsullarının yaradı­lmasına yönəlmişdir. Buraya müxtəlif baxışlar, ideyalar, təsəvvürlər, bədii obrazlar və digər mənəvi hadisələr daxildir. Onlar cəmiyyətdə çox mühüm rol oynayırlar: insanların özünün formalaşmasının və ətraf mühitin dəyişilməsinin güclü vasitələri kimi çıxış edirlər. İkincisi, mənəvi fəaliyyət məqsədyönlü xarakter daşıyır. Məqsəd dedikdə təkcə mövcud olan başa düşülmür. O, həm də fəaliyyətin gələcək, arzu olunan ideal obrazı deməkdir. Məqsədyönlülük mənəvi fəaliyyətə sosial fəaliyyətin mühüm bir növü kimi baxmaq imkanı verir.

Mənəvi fəaliyyətin daxili məzmununda iki başlıca tərəf vardır: 1) mənəvi- nəzəri fəaliyyət, yəni şüur məhsullarının istehsalı; 2) mənəvi- praktiki fəaliyyət. Mənəvi-praktiki fəaliyyət növü təsir göstərilən obyektin təkcə fikrən deyil, həm də praktiki dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Məsələn, təhsildə və tərbiyə prosesində bir tərəfdən şüurda yeni insanın obrazı yaranır, digər tərəfdən isə onun yetişməsinə praktiki təsir göstərilir. Buna görə də o, mənəvi- praktiki fəaliyyət hesab olu­nur Mənəvi fəaliyyətin hər iki növü mənəvi tələbatları ödəməyə (bi­liyin artmasına, şüurun və davranış mədəniyyətinin yüksəlməsinə) yönəlmişdir. Bu ümumi cəhət ilə yanaşı onlar arasında müəyyən fərqlər də vardır. Belə ki, mənəvi- nəzəri fəaliyyətdə ideya və ba­xışlar, təsəvvürlər və dəyərlər yaradılır. Mənəvi- praktiki fəaliyyət isə yaradılmış mənəvi məhsulların insanların şüuruna yeridilməsi, onla­rın təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi və dünyagörüşünün genişlənməsi ilə bağlıdır. Əgər birinci növ fəaliyyətin nəticəsi xalis ideal fikir məhsulları, mənəvi dəyərlərdirsə, ininci növdə əsas söhbət həmin məhsulların insan tərəfindən mənimsənilməsindən, insanın onlara yiyələnməsindən gedir.

Beləliklə, mənəvi- praxtiki fəaliyyətin əsas nəticəsi təkcə şüu­run deyil, həm də şüurun daşıyıcısı olan subyektin dəyişdirilməsidir.

Mənəvi fəaliyyətin spesifik cəhətləri onun özəyini təşkil edən mənəvi istehsalda daha aydın görünür. Mənəvi istehsal ideyaları, baxışları, təsəvvür və rəyləri, ictimai şüurun bütün konkret formalarını yaradır. Mənəvi dəyərlərin bu fo­rmaları mənəvi istehsalın müxtəlif sahələrinin məhsuludur. Mənəvi istehsal müəyyən ixtisas­laşmış xüsusi qrup adamlar tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, elmi işlə, bədii yaradıcılıqla, incəsənətlə, rəssamlıq və memarlıq ilə məşğul olmaq üçün xüsusi hazırlıq keçmək lazım gəlir. Mənəvi istehsala həm də geniş xalq kütlələrinin çoxtərəfli yaradıcılığı (eposlar, xalq təbabəti, adət və ənənələr və sair) daxildir.

Mənəvi istehsal aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə də mad­di istehsaldan fərqlənir. Əvvəla, maddi istehsalın yaratdığı məh­sullar utilitar (həyati fayda güdür) xarakter daşıyır. Onlar müəyyən maddi tələbatları ödəyir və istehlak olunduqda yenidən istehsalın artmasına kömək edir (əlbəttə dolayısı ilə). Mənəvi dəyərlərin istehsalı ilə onların istehlakı arasında isə bu cür sıx əlaqə yoxdur. Belə ki, mənəvi istehsal ilə onun istehlakı arasında böyük vaxt ayrılığı ola bilir. Məsələn biz XII əsrdə yaşamış Nizaminin yazdığı po­emaları, yaxud da Əcəminin sənət əsərlərini bu gün də istehlak edirik. İkinci, maddi istehsalın əksər məhsulları yalnız bir dəfə və ya­xud da nisbətən qısa müddət ərzində istifadə olunur (məsələn ər­zaq məhsulları, geyim, məişət əşyaları və s.). Bundan fərqli olaraq mənəvi məhsullar istehlak edildikdə tükənmir. Onlar praktiki olaraq bütün dövrlərdə istehlak olunur. Üçüncü, mənəvi istehsalın məhsulları bir qayda olaraq öz yeniliyi və unikallığı ilə seçiliı (məsələn, yeni bədii əsər, yeni elmi bilik, yeni film, incəsənət əsən və sair). Maddi istehsal sahəsində isə məhsulların növ və key­fiyyətinin dəyişilməsindən daha çox onun təkrar istehsalı baş verir. Dördüncü, mənəvi istehsalın bir sıra məhsulları maddi formalarda təcəssüm olunurlar (kitablar, film lentləri, incəsənət əsərləri və s.). Həmin maddi formalar həm onları yaradanlardan, həm də istehlakçılardan asılı olmayaraq müstəqil yaşaya bilirlər. Buna görə onlardan uzun müddət istifadə etmək mümkün olur. Beşinci, mənəvi istehsalın məhsullarını qoruyub saxlamaq və geniş yaymaq üçün cəmiyyətdə xüsusi institutlar və təşkilatlar şəbəkəsi fəaliyyət göstərir (məktəblər, klublar, kitabxanalar, teatrlar və s.) Bu müəssisələrin vəzifəsi təkcə mənəvi sərvətləri qorumaq və təbliğ etməklə bitmir. Onlar həm də yeni- yeni mənəvi nemətlər yaradırlar. Nəhayət, mənəvi istehsal intellektual əməyə əsaslanır. Doğrudur, bu hal müəyyən qədər maddi istehsalda da özünü gö­stərir. Lakin maddi istehsal sahəsində insanları bu əməklə məşğul olmaları bir çox cəhətdən xarici zərurət üzündən (yaşayış vasitələri əldə etmək üçün) baş verir. Bundan fərqli olaraq mənəvi istehsalda əmək və məşğuliyyət xeyli dərəcədə azad, müstəqil və könüllü xarakter daşıyır.

Mənəvi həyat sisteminin mühüm bir tərəfini mənəvi tə­ləbatlar təşkil edir. Mənəvi tələbatları çox vaxt mənəvi həyatın genetik əsası kimi qiymət­ləndirirlər. Lakin nəzərdə tutulmalıdır ki, mənəvi tələbatlar özü- özlüyündə deyil, yalnız mənəvi həyatın digər tərəfləri ilə qarşılıqlı təsirdə öz rolunu yerinə yetirir.

Mənəvi tələbatlar dedikdə insanların elmə, mənəvi ünsiyyətə və zənginlişməyə, bədii estetin yaradıcılığa olan tələbatları başa düşülür.

Mənəvi tələbatlar konkret- tarixi xarakter daşıyır. Cəmiyyət, onun mənəvi fəaliyyəti və istehsalı inkişaf etdikcə mənəvi tələbatlar da artır və təkmilləşir. Belə ki, mövcud mənəvi nemətlər əsasında tələbatların ödənilməsi sadəcə olaraq həmin tələbatların təkrar yarlatmaqla məhdudlaşmır. Bu prosesdə həm də yeniləri meydana qolir. Ümumiyyətlə tələbatlar ilə istehsal arasında dialektik vəhdət mövcuddur. Bu öz ifadəsini mənəvi tələbatlar ilə mənəvi istehsal arasındakı münasibətlərdə də tapır. Bir qayda olaraq mənəvi tələ­batların səviyyəsi və miqyası mənəvi istehsal ilə müəyyən olunur. Lakin mənəvi tələbatlar heç də həmişə mənəvi istehsalın ardınca getmir, müəyyən hallarda onu qabaqlaya da bilir. Özü də tələbat­ların istehsalı ötüb keçməsi həm kəmiyyət baxımından (məsələn, poliqrafik bazanın zəif olması üzündən tələb olunan miqdarda kitab­ların və digər çap məhsullarının buraxılmaması), həm də keyfiyyət baxımından (mənəvi dəyərlərə olan tələbatı ödəyəcək dərəcədə məhsul istehsal etməyin qeyri-mümkünlüyü) özünü göstərə bilir. Qeyd olunmalıdır ki, mənəvi tələbatların mənəvi istehsala nisbətən sürətlə artması və onlar arasında ziddiyyətlərin baş verməsi müəy­yən mənada mütərəqqi hadisədir. Belə ki, o, mənəvi həyatın inkişafının mühüm hərəkətverici qüvvəsi rolunu oynayır.

Mənəvi tələbatların obyektiv xarakter daşıması onların şüuru ilə sıx bağlılığını inkar etmir. Belə ki, onların inkişaf səviyyəsi və yerinə yetirilməsi keyfiyyəti bir çox cəhətdən məhz şüur amil­lərinin təsirlərindən asılı olur. Mənəvi tələbatlar bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Hər şeydən əvvəl, onlar bir qayda olaraq asudə vaxtda ödənilir. Buna görə də mənəvi tələbatların yerinə yetirilməsi, insanların asudə vaxtının miqdarı və onun səmərəli təşkili səviyyəsindən asılıdır. Mənəvi tələbatlarin ikinci bir xüsusiyyəti onların sosial mənafelərlə və insanlaıııı dünyagörüşü ilə sıx bağlı olmasındadır. Sonra, mənəvi tələbatlar təkcə mövcud mənəvi dəyərlərlə məhdudlaşmır (maddi tələbatlar bir qayda olaraq predmetlərlə məhdudlaşır). Onlar həm də yaradıcı fəaliyyətin özünə olan tələbatları ifadə edir. Məsələn, müəyyən biı incəsənət əsərinin qavranılmasına olan tələbatın ödənilməsi gedişində, həm də yeni yaradıcılığa tələbat yaranır. Nəhayət, mənəvi həyat insanların fəaliyyətinin digər sahələri (maddi, ictimai- siyasi, ailə- məişət və sair) ilə çulğaşmış olduğundan mənəvi tələbatlaı müəyyən qədər həmin sahələrdə də çıxış edir.

Mənəvi tələbatlar aşağıdakı formalara ayırırlar. İntellektual əməyə və ona yaradıcı münasibət bəsləməyə olan tələbat, ictimai- siyasi fəaliyyətə tələbat, dünyagörüşüidrakı genişləndirməyə olan tələbat, bədii yaradıcılığa, mənəviestetik yetkinləşməyə olan tələbat, insanlarla ünsiyyətə olan tələbat və sair.

Cəmiyyət inkişaf etdikcə onun üzvlərinin mənəvi tələbatları da durmadan genişlənir və dərinlə­şir.

Mənəvi həyatın strukturunda mənəvi istehlak da əhəmiyyətli rol oynayır. Mənəvi istehlak mənəvi tələbatların ödənilməsi, yara­dılmış mənəvi nemətlərin mənimsənilməsi, istifadəsi prosesidir. Mə­nəvi istehlak biı sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Birinci, mənəvi dəyər­lər maddi dəyərlərdən fərqli olaraq istehlak edildikdə yox olmur, əksinə, insanın mənəvi dünyasını daha zənginləşdirir. İdeyalar, baxış­lar, bədii obrazlar və digər mənəvi dəyərlər istehlak prosesində in­sanın mənəvi keyfiyyətlərini yüksəldir. Çünki mənəvi istehlakın məq­sədi insanın yaradıcı qüvvələrini və qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir. İkinci, mənəvi istehlak prosesi müəyyən mənada həm də istehlak deməkdir. Belə ki, hər bir oxucu, tamaşaçı və ya dinləyici mənəvi dəyərləri istehlak etdikdə onları öz həyat təcrübəsi nöqteyi- nə­zərindən mənalandırır. Bu halda istehlak prosesi insanın zəkası və hissləri ilə, onun daxili aləminin fəallığı ilə bağlı olur, yaradıcı xarakter daşıyır. Bu mənada mənəvi- istehlaka mənəvi istehsal kimi yanaşmaq olar. Sonra, cəmiyyətdə yaranmış mənəvi nemətləri geniş yaymaq və insanları onları istehlak etməyə öyrətmək üçün bir sıra sosial institutlar və təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Onlar mənəvi istehlakın normal baş verməsini təmin etmək funksiyasını yerinə yetirirlər.

Mənəvi istehlakın ictimaifərdi formaları vardır. Bununla yanaşı onun sağlam (ağıllı) və qeyri- sağlam növləri bir- birindən fərqləndirilməlidir.

Yuxarıda qeyd olundu ki, mənəvi tələbatlar insanların asudə vaxtlarında ödənilir. Bu daha çox mənəvi istehlaka aiddir. Xüsusilə də bədii dəyərləri mənimsəmək üçün, incəsənət əsərlərinin nümayiş etdirildiyi kino, teatr və konsertlərdə iştirak etmək, sərgilərə baxmaq uçün kifayət qədər asudə vaxta malik olmaq tələb olunur.

Mənəvi istehsal, mənəvi tələbatlar və mənəvi istehlakın qarşılıqlı əlaqəsi öz ifadəsini mənəvi tələbatların artması qanu­nunda tapır, öz mahiyyətinə görə bu qanunu həm də mənəvi istehlakın artması qanunu adlandırmaq olar.

Bütöv bir sistem kimi götürülən mənəvi sfera həm də mənəvi münasibətləri və ünsiyyəti də əhatə edir.Mənəvi münasibətlər insanlar arasında mənəvi istehsal və mənəvi istehlak prosesində bir- birilə daxil olduğu münasibətlərdir Bu münasibətlər ideya və baxışların, nəzəriyyələrin işlənilib hazır­lanması ilə əlaqəlidir. Təhsildə, tərbiyə prosesində, təbliğatda və digər sahələrdə də özünü göstərir.

Mənəvi münasibətləri əksərən real münasibətlərdir, onların mənəvi xarakter daşıması heç də həmişə ideal olması demək deyildir. Məsələn, müəllim ilə tələbə arasında, tər­biyəçi ilə tərbiyə olunan, təbliğatçı ilə dinləyici arasındakı münasi­bətlər mənəvi münasibətlərdir. Mənəvi münasibətlərin məzmununu təkcə ideyalar və baxışlar yaradılması prosesində qərarlaşan münasibət­lərə, mənəvi qarşılıqlı təsirə müncər etmək olmaz. Onlar daha geniş məzmuna malikdirlər. Belə ki, mənəvi münasibətlər mənəvi dəyərlə­rin istehsalı, cəmiyyətdə yayılması və istehlakı ilə bağlı çoxsahəli mənəvi fəaliyyətin bütün tərəflərini əhatə edir.Mənəvi ünsiyyət maddi ünsiyyət ilə yanaşı sosial ünsiyyətin ıııuhüm formasıdır. Lakin onlar öz təzahür sferaları baxımından fərq­lənir. Birinci mənəvi həyatda, ikinci isə maddi həyatda mövcud olur. Bununla belə maddi və mənəvi həyat bir- birilə sıx bağlı olduğu kimi, müvafiq ünsiyyət formaları da biı- birindən ayrılmazdır.

Sosial ünsiyyət cəmiyyətin varlığının zəruri tərəfidir. Ünsiyyət prosesində maddi fəaliyyət məhsullarının, informasiyanın və psixiki vəziyyətlərin qarşılıqlı mübadiləsi baş verir. Bu cür qarşılıqlı əlaqələr insanların birgə həyat fəaliyyəti tələbatından irəli gəlir. Əslində ic­timai münasibətlərin reallaşdığı sosial ünsiyyət informasiya əlaqələrinin bir tipidir. Ünsiyyətin maddi və mənəvi formaları müxtəlif va­sitələrlə həyata keçirilir. Ünsiyyət formaları kütləvi, qrup və fərdi səviyyəyə ayrılır. Nəhayət göstərilməlidir ki, ünsiyyət bilavasitə və do­layısı ilə ola bilir.

Mənəvi ünsiyyət ideyaların, təsəvvürlərin və hisslərin mübadi­ləsi formasıdır. Onun məzmununa mənəvi fəaliyyət məhsullarının mübadiləsi ilə yanaşı qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı təsir də daxildir. Mənəvi ünsiyyət aşağıdakı maddi vasitələrin köməyilə həyata keçiri­lir: dil və qeyri- dil işarələri, sosial informasiyanın toplanılmasına, çoxaldılmasına və genişləndirilməsinə xidmət edən texniki vasitələr. Mənəvi ünsiyyətdə kütləvi informasiya vasitələri xüsusilə böyük rol oynayır. Sonuncular mənəvi ünsiyyəti birbaşa deyil, dolayı yol ilə həyata keçilirlər. Lakin insanlar arasındakı birbaşa əlaqələr fo­rmasında baş verən şəxsiyyətlərarası mənəvi ünsiyyət daha əhə­miyyətlidir. Bu cür ünsiyyət təkcə ayrı- ayrı şəxslər arasında deyil, həm də kiçik qruplar arasında olur və birbaşa əks əlaqələrə malik olması ilə seçilir. Ümumilikdə mənəvi ünsiyyətin bilavasitə və dolayı formaları qarşılıqlı surətdə bir-birini tamamlayırlar.

Qeyd olunmalıdır ki, mənəvi ünsiyyətə təkcə informasiya əla­qəsi kimi tərif vermək birtərəflidir. Çünki mənəvi ünsiyyətdə başlıca yeri informasiyanın ötürülməsi deyil, həm də onun mənimsənilməsi və yaxud da ötürülmüş ideya və baxışların rədd edilməsi, habelə yaşantı və hissiyyatlar tutur. İnsanlar öz həyatının ictimai mahiyyəti üzündən təkbaşına yaşaya bilməzlər. Buna görə də onların ünsiy­yətə, öz fikir və hisslərini başqaları ilə bölüşdürməyə dərin ehtiyacı vardır. Mənəvi ünsiyyətdə iştirax edən insanlar sanki vahid mənəvi həyat yaşayırlar. Mənəvi ünsiyyət onların bu mənəvi həyatının real­laşması üsuludur. Çünki mənəvi həyatın bütün tərəfləri (mənəvi fəaliyyət və istehsal, mənəvi tələbatlar və istehlak, mənəvi münasi­bətlər) mənəvi ünsiyyət ilə sıx əlaqəlidir, mənəvi ünsiyyət hansı formada həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq sosial subyeıdlərin fəallığı ilə bağlıdır. Buna görə də onu müəyyən mənada fəaliyyət forması kimi də sə­ciyyələndirmək olar. Fərq bundadır ki, fəaliyyət subyekt ilə yanaşı obyektin də olmasını tələb edir. Mənəvi ünsiyyət isə bərabərhüquqlu subyektlər arasında baş verir. O mənəvi fəaliyyəti həyata keçi­rməyin zəruri şərti və həm də onun məhsuludur.


İctimai şüur və onun nisbi müstəqilliyi

Cəmiyyətin mənəvi həyatının mərkəzini və əsasını ictimai şüur təşkil edir. O, mənəvi həyatın yuxarıda qeyd olunan hər biı tərəfi ilə sıx əlaqədədir.İctimai şüur ictimai həyatın bu və ya digər tərəflərini əks etdirən müxtəlif baxışların, ideya və nəzəriyyələrin, hisslərin, əhval- ruhiyyələrin bədii və dini obrazların məcmusudur. Onun daşıyıcıları müəyyən tarixi dövrdə fəaliyyət göstərən böyük insan qruplarıdır. İctimai gerçəkliyin ictimai şüurda inikası güzgüdə olan mexaniki əksetdirmə deyildir. Çünki ictimai şüur varlığın təkcə zahiri, xarici tərəflərini deyil, həm də daxilini, onların mahiyyəti və məzmununu əks etdirir.

İctimai şüur son dərəcə mürəkkəbdir. O, çoxsaylı müxtəlif elementləri əhatə edir. Bunlar ictimai ideyalarnəzəriyyələr, siyasihüquqi baxışlar, əxlaqi, estetik, dini, fəlsəfi fikirlər və s. İctimai şüura həm də sosial hisslər, əhval-ruhiyyə, müxtəlif sosial qulpların xisləti, ənənələri, psixoloji xüsusiyyətləri, millət və xalqların psixiki tərzinin özünəməxsusluqları daxildir.

Marksist fəlsəfə uzun müddət ictimai varlıq ilə ictimai şü­urun münasibətini sxematikləşdirərək birmənalı şəkildə iddia edirdi ki, ictimai varlıq birincidir, ictimai şüur isə ikincidir. Bu cür yanaşma dəqiq deyildir, çünki belə çıxır ki, əvvəl ictimai varlıq, sonra isə ictimai şüur meydana gəlmişdir. Əslində isə ictimai şüur ictimai varlıqla birlikdə, onunla sıx vəhdətdə yaranmış­dır. Məsələ bundadır ki, bütünlükdə dünyaya münasibətdə götürülən «varlıq birinci, şüur isə ikincidir» müddəası cəmiyyətdə özünü doğrultmur. Əgər dünya (cansız təbiət, bitki və heyvanat aləmi) uzun müddət şüura qədər mövcud olmuşdursa, cəmiyyətdə isə ictimai varlıq yalnız insanlar, onun şüuru ilə birlikdə meydana gəlir, subyektiv və obyektiv reallıq bir- birilə qovuşmuş halda çıxış edir. Buna müvafiq olaraq ictimai varlıq ilə ictimai şüur da bir-birinə nüfuz etmiş vəziyyətdə fəaliyyət gö­stərirlər. Hətta, şüurdan nisbətən uzaq kimi görünən maddi istehsalın özü də şüurdan tam azad deyildir. Çünki ictimai şüurun enerjisi olmadan ictimai varlıq sönük və donuqdur. Əlbəttə, deyilən­lər cəmiyyətə idealist yanaşma kimi qiymətləndirilməməlidir. Söhbət ondan gedir ki, ictimai şüurun reallaşmasında dərkedici tərəf ilə fəal yaradıcı tərəf bir- birindən ayrılmazdır.

İctimai şüurun mahiyyəti bundadır ki, o, varlığı mənalandır­maqla eyni vaxtda ona fəal- dəyişdirici münasibət bəsləyir Bu, yəni şüurun «qabaqlayıcı inikasetdirmə» funksiyası onun ictimai varlıq ilə münasibətinin çox mühüm tərəfidir. Sosial münasibətlər şəraitində yaşayan insanın ruhu, şüuru daim irəliyə, öz idealının ardınca qaçır. Bunun nəticəsində o, yəqin edir ki, ictimai varlıq onun arzularından geridə qalır. Beləliklə də ideal ilə real olan arasında müəyyən uyğun­suzluq özünü göstərir. İdeyalar və ideal cəmiyyətin mövcud vəziyyətini qabaqlayır. Bu moment çox mühümdür. O, insanı daim yaradıcı fəaliyyətə sövq edir.

Deyilənlər göstərir ki, cəmiyyət maddi- ideal reallıq kimi çıxış edir. İctimai şüurun məzmununa daxil olan ümumiləşmiş təsəvvürlər, ideyalar, nəzəriyyələr, hisslər, xislət, ənənələr və s. mənəvi reallıqdır. Lakin o, ictimai varlığın tərkib hissəsi kimi çıxış edir, çünki hər bir fərdin şüuruna münasibətdə ilkindir. Belə ki, yuxa­rıda qeyd olunan mənəvi reallıq növləri fərdidən yüksəkdə duran ruhun mənəvi aləmidir. O, obyektivləşdirilmiş mənəvi reallıqdır. Şəxsiyyət dilin köməyi sayəsində həmin aləmi qavrayır, mənalandırır və qiymətləndirir. O, hətta həmin reallığa tənqidi münasibət də bəsləyə bilir. Belə ki, dilin sayəsində fərdi şüur bır növ fövqəlşəxsi (fərdidən yüksək) varlıq forması kəsb edir. Bununla yanaşı, insanda həmin mənəvi reallığı izah etməyə tələbat və imkan yaranır. Belə izahetmə həqiqət ilə yalanı bir- birindən ayırır. Lakin bu vəzifə təkcə şəxsi şüur səviyyəsində həll edilə bilmir. Odur ki, dil formasında obyektivləşmiş mənəvi reallıq bu prosesdə yaxından iştirak edir.

Cəmiyyətin inkişafının ilk dövrlərində ictimai şüur varlığın bila­vasitə təsiri altında formalaşırdı, sonralar isə bu təsir dolayısı ilə (dövlət, siyasi, hüquqi, əxlaqi, dini münasibətlər vasitəsilə) olur. İcti­mai şüurun ictimai varlığa fəal əks təsirinə tarixi yanaşdıqda isə başqa vəziyyət müşahidə olunur. Bu təsir əvvəllər dolayı (vasitələnmiş) olmuşdur, zaman keçdikcə isə daha çox bilavasitə, xarakteri kəsb edir. Bu, şüurun varlığı düzgün əksetdirmək qabiliyyətinin artmasını göstərir.

Beləliklə, şüurun inikasetdirici və fəal yaradıcı fəaliyyəti eyni bir prosesin iki ayrılmaz tərəfini təşkil edir. Varlığa təsir göstərərkən şüur onu qiymətləndirə bilir, onun gizli mənasını aça bilir. Bunlara əsaslanmaqla o, varlığın gələcəyini proqnozlaşdırır. Nəhayət, ictimai şüur insanların praktiki fəaliyyəti vasitəsilə ictimai var­lığı dəyişdirməyə qadirdir. Buna görə bu və ya digər dövrün ictimai şüuru təkcə varlığı inikas etdirməklə məhdudlaşmır, həm də onun dəyişdirilməsinə fəal kömək edir. Bu cəhət ictimai şüurun mühüm funksiyasını göstərir. Məhz həmin funksiya ictimai şüurun cəmiyyətin zəruri və mühüm tərəfi olduğunu sübut edir. Şüurun məhsulları müəyyən işarələr və simvollar sistemində və dildə kodlaşır. Bu prosesdə düşünən və hiss edən insan beyni həlledici yeri tutur. Məsələn, bəstəkarın yaratdığı musiqi əsəri onun hiss və həyə­canlarını ifadə edir. Həmin əsərin lent yazısı isə yalnız səsləri kod- laşdırır, hiss və həyəcanları ifadə etmir.

İctimai şuur sosial- tarixi reallığın ayrılmaz tərəfidir. Buna görə də şüurdan kənar, cəmiyyətin mənəvi enerjisini, hər bir insanın fəa­liyyət motivlərini səfərbər etmədən varlığı dəyişdirmək mümkün de­yildir. Deyilənlərdən aydın olur ki, müasir cəmiyyətdə keçirilməsi nəzərdə tutulan hər bir islahatın ictimai şüurda mənalandırıl­ması və zəruriliyinin dərk olunması çox vacibdir. Əks halda onun həyata keçirilməsi arzu olunan nəticələri verə bilməz. Ruhun, şüurun səfərbəredici qüvvəsinə arxalanmayan, yalnız iqtisadi tərəfə söykənən islahatlar hərtərəfli uğur gətirmir.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə