Mühazirə mətni plan sosial sfera və sosial struktur anlayışlarıYüklə 1.97 Mb.
səhifə5/17
tarix08.02.2020
ölçüsü1.97 Mb.
növüMühazirə
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

İctimai şürunun məzmununda çox müxtəlif səviyyələr və tərəflər vardır. Bu sübut edir ki, o, sadəcə «şüur» və «ictimai» anlayışlarının məcmusu demək deyildir, mürəkkəb mənəvi hadisədir.

İctimai şüur sosial təbiətə malikdir. O, insanların ictimai praktikasından törəyir, onların müxtəlif növlü fəaliyyətlərinin nəticəsi kimi çıxış edir. Məhz birgə praktiki fəaliyyət gedişində insanlar onları əhatə edən dünyadakı hadisə və prosesləri (öz mənafelərinə uyğun istifadə etmək üçün) dərk edirlər. Həyatdakı müxtəlif ha­disələr və münasibətlər ilə onların ictimai şüurda inikası vahid praktiki fəaliyyətin iki ayrılmaz tərəfidir. Belə ki, ictimai praktikanın, sosi­al gerçəkliyin insanlar tərəfindən mənalandırılan məzmunu bir növ onların ictimai şüurunun məzmununa çevrilir. Beləliklə, ictimai şüu­run sosial təbiəti insanların o bir-biri ilə praktiki qarşılıqlı təsirdə olan sosial gerçəkliyi birgə mənalandırması deməkdir.

İctimai şüur nisbi müstəqilliyə malikdir. Bu müstəqilliyin mənbəyini insanın, onun təfəkkürünün fəallığı təşkil edir, ictimai şüu­run nisbi müstəqilliyi o deməkdir ki, o, ictimai həyatı olduğu kimi əks etdirməklə məhdudlaşmır. Onun özünün spesifik inkişaf qanu­nauyğunluqları vardır, ictimai şüurun ayrı-ayrı tərəfləri onun əks etdirdiyi sosial varlıqdan bir qayda olaraq geri qalır. Qeyd olunan keyfiyyət birinci növbədə ictimai şüurun hisslər və adi təsəvvürlərlə bağlı sahələrinə aiddir. Digər tərəfdən, ictimai şüur müəyyən hallar­da sosial varlığın ınkişafını qabaqlaya bilir. İnsan ictimai hadisələri təhlil etməklə, onların inkişafının meyllərini aşkar edə və beləliklə də gələcək vəziyyətini irəlicədən görə bilir. Hətta ictimai şüur ilə sosial varlığın münasibətlərinə eyni zaman kəsiyindən yanaşdıqda da, onun nisbi müstəqilliyi özünü göstərir. Bu halda nisbi müstəqillik əvvəla, ictimai şüurun sosial varlığa və onun ayrı- ayrı tərəflərinə fəal əks təsir göstərməsində ifadə olunur. Belə ki, müxtəlif ideyalar, nəzəri konsepsiyalar, siyasi doktrinalar, əxlaqi prinsiplər, estetik cərəyanlar cəmiy­yətin inkişafında mühüm mütərəqqi və ya mürtəce rol oynaya bilir. Əgər ictimai şüurun göstəriciləri insanların mənəvi zənginləşməsinə və inkişafına kömək edirsə onda onlar cəmiyyətdə güclü pozitiv rol oynayırlar. Əksinə, əgər onlar şəxsiyyətin mənəviyyatına pozucu təsir göstərirsə ictimai inkişafa mane olur.

Buna görə də ictimai şüurun bütün təzahürlərinin xalqın və ölkənin əsl mənafelərinə, gələcək inkişaf meyllərinə nə dərəcədə uyğun gəldiyi nəzərə alınmalıdır. Mütərəqqi ideyalar ictimai həyalın bütün sahələrində inkişafın güclü amilləri kimi çıxış edir. Onlar hazırkı dövrü dərindən anlamağa və gələcəyi irəlicədən görməyə imkan verir, insanlarda öz fəaliyyətinə inam yaradır, onların sosial əhval- ruhiyyəsini yaxşılaşdııır, yeni- yeni yaradıcı işlərə ruhlandırır. Məhz onlar cəmiyyətin normal fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan mə­nəvi ab-havanı təmin edirlər. Deyilənlərdən əlavə ictimai şüurun nisbi müstəqilliyi müxtəlif şüur formalarının bir-birilə qarşılıqlı təsirində də ifadə olu­nur. Bu təsir bərabər olmasa da həmişə mövcuddur.

İctimai şüurun nisbi müstəqilliyi onun inkişafı prosesində özünü göstərən varislikdə daha əyani çıxış edir. Müəyyən mərhələdə duran cəmiyyətin ictimai şüuru təkcə mövcud cəmiyyətdən hasil edilmir. Onun tərkib hissələri (xüsusən də ideya və nəzəriyyələr) boş yerdə yaranmır. Onların kökləri əvvəlki dövrlə­rin ictimai şüurunun işləyib hazırladığı əsaslara söykənir. Bu məna­da hər bir konkret şəraitdə ictimai şüurun məzmunu həmin şəraitin məna və zaman çərçivəsindən kənara çıxır, keçmişin ideya ma­terialından istifadə edir. Bu istifadənin xarakteri və dərəcəsi cəmiyyətdəki sosial qrupların və siniflərin tarixi mövqeyi ilə müəyyən olu­nur. Belə ki, onlar əvvəlki nəsillərin yaratdığı ideya sərvətlərinə eyni cür münasibət bəsləmirlər. Mütərəqqi sosial qruplar və siniflər əvvəlki cəmiyyətlərin müsbət ideyalarını əks edir, mənfi və mürtəce cəhətləri isə kənara atır. İctimai inkişafda öz dövrünü keçirmiş olan və mürtəce rol oynayan sosial qruplar isə öz mövqelərinə uyğun olaraq keçmiş ideya irsinin yalnız mürtəce tərəflərini götüıür, mütərəqqi meyllərə isə düşmən münasibət bəsləyirlər.

Məhz varislik sayəsində ictimai həyatın müxtəlif sahələrində nəsillərin topladığı zəngin mənəvi irs hifz olunub saxlanılır və inkişaf etdirilir. Bu onu göstərir ki, ictimai şüur təkcə mövcud ictimai həyatı əks etdirməklə məhdudlaşmır. Onun özünün daxili inkişaf məntiqi, qanunauyğunluqları, prinsipləri və ənənələri vardır. Bunu elmin, in­cəsənətin və əxlaqın inkişafında yəqin etmək olar. Əlbəttə, varislik heç də həmişə pozitiv (müsbət) planda baş vermir. Bu prosesdə əvvəlki dövrün ictimai şüuruna xas mənfi xaraxterli meyllər, qalıqlar da irsən yeni ictimai şüura keçə bilir. (Məsələn, insanların adət və ənənələrindəki mühafizəkar cəhətlər, dini qalıqlar).

İctimai şüurun nisbi müstəqilliyinin qəbul edilməsi çox mühüm metodoloji əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, yalnız bu əsasda şüurun fəal dəyişdirici rolunu, ideologiyanın cəmiyyət həyatının bütün sahələrində fəal mövqeyini başa düşmək olar. Bu müddəaya məhəl qoymadan mənəvi həyatın mürəkkəb inkişaf prosesini düz­gün izah etmək mümkün deyildir. İctimai şüurun nisbi müstəqilliyinin qəbul edilməsi, həm də belə bir yalnış nəticəyə gətirə bilər ki, guya mənəvi həyatda baş verən bütün dəyişikliklər yalnız ictimai varlıq dəyişildikdən sonra mümkündür.
İctimai və fərdi şüur

İnsanların mənəvi fəaliyyətinin məhsulu olan ictimai şüur fərdi şüur ilə sıx əlaqədə mövcuddur. Bu təsadüfi deyildir. Şüu­run bütün formaları hər şeydən əvvəl, ayrı-ayrı adamların fəaliyyə­tində baş veıən psixiki və fərdi inikas prosesində təzahür edir. İctimai və fərdi şüurun qarşılıqlı əlaqəsi ümumi ilə təkcənin münasibəti kimidir. Ümumi yalnız təkcə vasitəsi ilə mövcud ola bildiyi kimi, təkcə də ümumiyə doğru aparan əlaqədə mövcuddur. Deməli, bir tərəfdən, ictimai şüur özünün bütün ünsürlə­ri və müxtəlif formaları ilə fərdi şüurda təzahür edir, digər tərəfdən, müəyyən qədər məhdud xarakter daşımasına baxmayaraq fərdi şüur bu və ya digər insanın şüuru olduğuna görə ümumini ifadə edir.

Fərdi şüur insanın psixiki fəaliyyətinin mərkəzində durur. O, həmin fərdin mühüm və qeyri-mühüm xarakter daşıyan sosial, bioloji və digər təsirlərə münasibətinin ifadəsidir. Fərdi şüur insanın maddi və mənəvi həyatını şərtləndirən bütün amillərlə ayrılmaz su­rətdə bağlıdır.

Ümumi şüur ayrı- ayrı insanların şüurunda fərdi surətdə fərdi şüurun prizmasından keçərək özünü gö­stərir. Amma ictimai şüuru müəyyən edərkən sonuncuda baş verən hər cür fərdi, təsadüfi və xüsusi cəhətlər sərf-nəzər olunur. Lakin özünün təsadüfiliyinə və özünəməxsusluğuna baxmayaraq butövlükdə fərdi şüurun bütün təzahürləri yenə də ictimai şüurun ünsürlə­rini daşıyır. Digər tərəfdən, nəzərdə tutulmalıdır ki, ictimai şüur özlüyündə bu və ya digər fərdin şüurunu tam əhatə edə bilmir. Deməli, öz məzmununa görə fərdi şüur daha geniş, rəngarəng və əhatəlidir. Buna baxmayaraq ictimai şüur fərdi şüura münasibətdə ınüəyyənedicidir. İctimai şüurun məzmunu müxtəlif yollarla ayrı- ayrı fərdlərə çatır və onların şüurunun formalaşmasına güclü təsir gö­stərir.Fərdi şüur hər şeydən əvvəl ayrıca bir insanın ictimai həyat hadisələrini qavramasının fərdi xüsusiyyətləri deməkdir. Nəticə etibarilə fərdi şüur insanların baxışlarının mənafe və sərvət oriye­ntasiyalarının fərdi özünəməxsusluqluğunu ifadə edir. Məlumdur ki, hər bir insanın şüuru birbaşa və ya nəticə etibarilə bütövlükdə cəmiyyət ilə və bəşəriyyətin ümumi mədəniyyəti ilə şərtlənir.

Fərdi şüurda insanın həyatı və fəaliyyət xüsusiyyətləri, onun şəxsi təcrübəsi, xarakteri və temperamenti, mənəvi mə­dəniyyət səviyyəsi təzahür edir. Buna görə də ayrıca bir insanın sosial mövcudluğunu şərtləndirən obyektiv və subyektiv amillər kompleksi, onun təkrarolunmaz mənəvi dünyasını yaradır. Fərdi şü­ur həmin mənəvi aləmin bütöv təzahürü kimi çıxış edir.

İctimai və fərdi şüur bir-birilə dialektik vəhdət təşkil edir. Onların sıx qarşılıqlı təsirində ictimai şüur aparıcı rol oynayır. Bəzən belə bir fikir söylənilir ki, ayrıca bir insan deyil, bütövlükdə bəşəriyyət düşünür. Əlbəttə, bu fıkirdə müəyyən həqiqət payı vardır. Çünki hər bir ayrıca insan onun mənsub olduğu cəmiyyətin və bəşəriyyətin ümumi fikir axınına qovuşduğu dərəcədə fikirləşir. Belə qovuşma prosesi aşağıdakı üç tərəfi əhatə edir: a) başqa insanlarla ünsiyyətə daxil olmaq; b) müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb olunmaq, onların məna və əhəmiyyətini anlamaq; v) keçmiş nəsillərin və müasiri olduğu nəslin yaratdığı maddi və mənəvi mədəniyyəti mənımsəmək.

Hər bir fərd mənsub olduğu xalqın, bütövlükdə bəşəriyyətin yaratmış olduğu mənəvi sərvətləri bu və ya digər dərəcədə mənimsəyir. O, müxtəlif fəaliyyət sahələrinə və ictimai münasibətlər növünə cəlb olunmaqla təfəkkür vərdişlərinə və düşünmək formalarına yiyələnir və beləliklə də düşünən sosial subyektə çevrilir.

Deyilənlər sübut edir ki, fərdi şüur ictimai şüurdan təcrid olunmuş halda fəaliyyət göstərmir. O, daim ictimai şüur ilə qar­şılıqlı təsirdədir. Bir tərəfdən, hər bir insanın fərdi şüuru onun yaşadığı cəmiyyətdəki ictimai şüurun təsiri altında formalaşır və inkişaf edir. Digər tərəfdən, bu və ya digər dövrdə fərdi şüurun nailiyyətləri (görkəmli elm xa­dimlərinin, mütəfəkkirlərin və sənətkarların yaratdığı yeniliklər) ictimai şüura daxil olaraq onu daha da zənginləşdirir.

İctimai və fərdi şüur arasında müəyyən fərqlər də vardır. Əvvəla, fərdi şüur yalnız bir şəxsin şüur göstəricilərini əhatə etdiy­inə görə ictimai şüur ilə müqayisədə məhdud həcmə malikdir. İkinci, fərdi şüurun fəaliyyət müddəti qısadır. O, bu və ya digər şəxsin bioloji ömrünün hüdudları ilə məhdudlaşır. Bundan fərqli olaraq ictimai şüur uzunömürlüdür və praktiki olaraq bəşəriyyətin bu günə qədər olan tarixini əhatə edir. Üçüncü, ayrı-ayrı insanların fərdi şüurunda keçmiş təsəvvürlər, köhnəlik qalıqları ictimai şüurda ol­duğuna nisbətən daha güclü və dayanıqlı olur.

İctimai şüurun mövcudluq məkanını insan- fəaliyyət- ünsiyyət- cəmiyyət- tarix- dil- mədəniyyət sistemi təşkil edir Bu sistem daim dəyişir və inkişaf edir, onun tərkibində tarixin gedişinə cəlb edilmiş yeni- yeni fərdlər əhatə olunur. Beləliklə də ictimai və fərdi şüur qarşılıqlı surətdə bir- birinə təsir edir. Ayrıca bir fərdin beyni bəşəriyyətdən, ümumdünya tarixindən və deməli, cəmiyyət­dən kənarda əsl insan beyni kimi düşünə bilməz. İnsanlar ictimai həyat şəraitində dünyanı anlamağa başlayan zaman, onlar həm də bir- birilə ünsiyyətə girirlər. Bu prosesdə onlar öz ideyalarını da dil vasitəsilə söyləyirlər. Beləliklə də dil onların fərdi şüurunu sosial varlıq meydanına çıxarır. Fərdi şüur insanın cismani varlığı, onun beyni ilə bilavasitə bağlıdır, ictimai şüur isə tarixən qərarlaşmış maddi formalar (işarələr, simvollar, müxtəlif yazılı mətnlər, bədii ya­radıcılıq nümunələri) sistemi ilə əlaqədardır. Fərdin ömrü müvəqqəti olduğu kimi, onun şüuru da müvəqqətidir. Cəmiyyət sistemində isə şüur bir növ ölməzlik qazanır. Nəticə etibarilə, sosial varlıq kontekstinə cəlb olunmuş fərdlərin beynindən toplanmış olan ictimai şüur hər bir fərdə onun bütün həyatı boyu güclü təsir göstərir, insanların yaşadığı sosial mühitin ümumi şəraiti, onla­rın baxışlarının, dəyərlər oriyentasiyasının və mənafelərinin vəh­dətini yaradır. Bununla bırlikdə hər bir insan öz şəxsi şuurunun təkrarsız xassələrinə malikdir. Fərdi şüurun bioqrafiyası ictimai şüurdan fərqlidir. Fərdi şüura onun varlığının mikromühiti (ailə, do­stlar, tanışlar, məktəb, əmək kollektivi və s.) mühüm təsir göstərir. İctimai şüurda isə bütün bunlar dolayısı ilə və son dərəcə ümumiləşmiş şəkildə əks olunur.

Hər bir insan dünyaya gələrkən irsən əxz olunmuş mənəvi mədəniyyəti mənimsəyir. Bu ona əsl insan mahiyyəti kəsb etməsi və insan kimi düşünməyi bacarması üçün lazımdır. Fərdi şüurun real varlığı həmişə mənəvi mədəniyyət dünyası ilə nis­bətdə olur. Şəxsi şüur ayrıca bir insanın mənəvi dünyasıdır, ictimai şüur isə cəmiyyətin mənəvi dünyası, xalqın, bəşəriyyətin tarixi inkişafının ümumi ideal tərəfidir. Lakin özü- özlüyündə cəmiyyətin şüuru yoxdur, çünki cəmiyyətin fövqəlşəxsi beyni mövcud deyildir. Bu­nunla birlikdə fərdi şüur ilə ictimai şüur arasında keçilməz hədd yoxdur. Onlar arasında daim qarşılıqlı təsir baş verir. Cəmiyyətin tarixən işləyib hazırladığı şüur normaları şəxsiyyətə mənəvi qida verir. Onun əqidələrinin, mənəvi tələblərinin, estetik hiss və təsəvvürlərinin mənbəyinə çevrilir. Bu mənada hər bir insan öz dövrünün, öz xalqının yetirməsidir.

İctimai və fərdi şüurun qarşılıqlı əlaqəsi konkret- tarixi məna kəsb edir. Həmin əlaqənin məzmunu mövcud cəmiyyətin səviyyəsi və xarakterindən asılıdır.

İctimai və fərdi şüurun münasibətini düzgün anlaşılmaması ehkamçılığa volyuntarizmə gətirib çıxarır. Belə ki, ehkamçılıq ümumi ictimai şüurun rolunu mütləqləşdirir, fərdi özünəməx­susluğa məhəl qoymur. Digər ifrat həddi təmsil edən volyuntarizm isə ictimai şüuru inkar edir, fərdi şüurun rolunu şişirdir.


İctimai şüurun strukturu

İctimai şüur mürəkkəb struktura malik olub müxtəlif səviyyələ­ri əhatə edir. Onun tərkibində adi həyat təsəvvürlərindən, sosial psi­xologiyadan tutmuş, sözün tam mənasında elmi xarakter daşıyan mürəkkəb formalara qədər çoxlu tərəflər vardır. Müxtəlif meyarlar­dan çıxış etməklə onun bir sıra struktur bölgülərini aşkar etmək olar. Hər şeydən əvvəl, ictimai şüurun qnoseolojisosioloji səpkidən təhlili bir- birindən fərqlənir. Birinci halda ictimai şüurun məzmunu, onun gerçəkliyi hansı səviyyədə əks etdirməsi əsas götürülür. Bu baxımdan yanaşdıqda ictimai şüur iki əsas pilləyə ayrılır: (adi şüurnəzəri şüur). Onlar gerçəkliyi əks etdirmə səviyyəsinə görə bir- bi­rindən fərqlənir. İctimai şüurun daxili strukturunun qnoseoloji səpki­dən təhlilində fikri əməliyyatların istiqaməti gerçəklikdən şüura doğru yönəlir. Onun əsas nəticəsini isə idrakın yüksək pilləsi olan ideyala­rın əldə edilməsi təşkil edir.

İctimai şüurun strukturunun sosioloji səpkisi hər şeydən əv­vəl, onun sosioloji determinasiyası və şərtlənməsinə diqqət yetirir. Bu halda şüurun ictimai həyatda yeri, oynadığı rol, yerinə yetirdiyi funksiyalar əsas götürülür. Sosioloji səpginin özü də ictimai şüurun iki əsas səviyyəsini fərqləndirir: ictimai psixologiyaideologiya. Bu bölgüdə qnoseoloji səpkinin əksinə olaraq şüurdan gerçəkliyə doğru istiqamət götürülür. Sosioloji səpkidə əsas yeri gerçəklik hadisələri biliklər deyil, həmin biliklərə münasibət, onların ictimai həyatında oynadığı rol müxtəlif şüur subyektlərinin (sosial qrup, xalq, millət) tələbatları və ictimai fəaliyyət növləri ilə əlaqəsi tutur.

İctimai şüurun müxtəlif formasiyalar üzrə konkret tarixi tipləri bir-birindən fərqləndirilir. Nəhayət, icti­mai şüurun vəziyyətlərə görə təsnifat (dövrün mənəvi mühiti, ictimai əhval- ruhiyyə və ictimai rəy) da tətbiq olunur.

İctimai şüurun aşağı, ilkin səviyyəsi olan adi, gündəlik şüur insanlar tərəfindən müxtəlif təbiət və ictimai hadisələrin fərdi qay­dada başa düşülməsini və qiymətləndirilməsini, onların sanki fərdi rəyini ifadə edir.

Adi şüur (empirik baxışlar) bir qayda olaraq səthi xarakter daşıyır, əks etdirdiyi hadisə və münasibətlərin za­hiri tərəfini göstərir, onların mahiyyəti və daxili aləmini tam dolğunluğu ilə aça bilmir.

Adi şüur konkret tarixi xarakterə malikdir. Belə ki, müxtəlif dövrlərdə onun məzmunu eyni deyildir. İctimai inkişafın hər bir pillə­si özünün adi şüurunu şərtləndirir.

Bütövlükdə tarixi prosesdə belə bır qanunauyğunluq özünü göstərir, cəmiyyət tərəqqi etdikcə, ona müvafiq surətdə adi şüurun səviyyəsi də yuksəlir. Adi şüurun fəaliyyət dairəsi xeyli dərəcədə genişdir. O, həyatda rast gəlinən bir çox hadisə və prosesləri “sağlam düşüncə» səviyyəsində izah edir və həyat təcrübəsinə əsaslanmaqla düzgün qərarlar qəbul etmək imkanı verir. İn­sanların həyatında və cəmiyyətin inkişafında adı şuurun yeri və rolu bununla müəyyən olunur.

Adi şüurdan fərqli olaraq nəzəri şüur ictimai həyat hadisə­lərinin dərindən mənalandırılması deməkdir. Bu, onların mahiy­yətini və obyektiv inkişaf qanunlarını dərk etmək yolu ilə həyata keçi­rilir. Odur ki, nəzəri şüur ictimai şüurun yüksək səviyyəsini ifadə edir. Nəzəri şüurun məzmunu çox müxtəlif sahələri əhatə edıı. Bu­raya ictimai həyatın bütün sferalarında mövcud olan hadisə və pro­seslərin ümumiləşdirilmiş inikası daxildir.

Nəzəri şüur bir- birilə əlaqələndirilmiş müddəaların mən­tiqi sistemidir. Buna görə də o, ictimai həyatın bu və ya digər tərəfi­nə aid nəzəri konsepsiya kimi çıxış edir. Əgər adı şuur butun insan­lara məxsus olursa, nəzəri şüur yalnız müəyyən qrup adamlar tərəfindən yaradılır. Onun subyekti alimlər, mütəxəssısləı və müxtəlif bilik sahəsində çalışan nəzəriyyəçilərdir

Nəzəri şüur gerçəkliyi daha dolğun və dərin, sistemli və ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirir. O, adi şüurdan fərqli olaraq hadisə və prosesləıin daxili mahiyyətini, onların inkişaf qanunauyğunluqlarını açıb göstərir. Nə­zəri şüur müxtəlif formalarda (elmi bilikllər və ideologiya) çıxış edir. Nəzəri şüur sistemlilik, rasionallıq, dəqiq anlaşılanlıq kimi keyfiyyətlərə malikdirsə, adi şüurun da bir sıra ozünəməxsus xüsu­siyyətləri vardır ki, onları nəzəri şüurda görmək mumkun deyildir. Bunlar adi şüurun həyat ilə yaxınlığı, hərtərəfliliyi və həyati bütövlüyüdür. Adi şüurun hamıda olması o deməkdir ki, müəyyən nəzəri sistemlərə, fəlsəfi konsepsiyalara malik olmadan, təkcə adi şüura yiy­ələnməklə də yaşamaq mümkündür. Lakin yalnız yüksək ixtisaslı mütəxəssis olmaqla nəzərə şüura yiyələnərək adi gündəlik şüura malik olmadan keçinmək mümkün deyildir. Sonra, adi şüur nəzəri şüura nisbətən gerçəkliyə, onun rəngarəng axarına daha yaxın ol­duğu üçün konkret şəraiti, ona xas olan bütün təfərrüatı və incəlikləri daha dolğun əks etdirir. O, elə bir zəngin mənbədir ki, xüsusi elmlər, fəlsəfə və incəsənət özü elə məzmununu buradan götürür.

Real həyatda adi və nəzəri şüur bir-birilə qovuşuq şəkildə çı­xış edir. Yalnız fəlsəfi təhlil prosesində onlar bir- birindən ayrılmış şəkildə götürülür. Bu iki şüur səviyyəsi bir-birini əvəz etmir. Onlar qarşılıqlı təsirdə mövcuddurlar. Belə ki, nəzəri şüur adi şüura təsir edərək onun formasını dəyişdirir, elmi- mədəni səviyyəsini yüksəldir. Bununla belə nəzəri bıliklər nə qədər yüksək olsa da, gündəlik həy­atda adi şüur öz zəruriliyini itirmir. O, sosial həyatı və təbiət hadisələrini müzakirə edir və müəyyən mühakimələr yürüdür. Doğrudur, bu mühakimələr heç də həmişə ədalətli və düzgün olmur. Çünki adi şüurun gəldiyi nəticələr empirik səviyyəli ümumiləşdirmələrin və metafizik yanaşmanın məhdudluğundan azad deyildir.

Beləliklə, ictimai şüurun adi və nəzəri səviyyələri arasındakı həddlər nisbi xarakter daşıyır. Bu iki səviyyə qarşılıqlı təsir edərək bır- birini zənginləşdirir. Belə ki, adi şüur bütün dövrlərdə nəzəri şüurun inkişafı, onun müxtəlif formalarının təkmilləşməsinin mənbəyini təşkil etmişdir. Digər tərəfdən, isə hər bir tarixi mərhələdə xalq kütlələrinin adi şüuru, onun məzmunu öz dövrünün nəzəri, elmi bilikləri ilə tamamlanır, zənginləşir və inkişaf edir.

İctimai şüurun strukturunda kütləvi şüur da mühüm yer tutur, o, adi şüur ilə çox sıx əlaqəlidir. Adi şüur kimi kütləvi şüur da maddi həyat proseslərini bilavasitə əks etdirir. Lakin onları tam eyniləşdirmək olmaz. Kütləvi şüur insanların ictimai-siyasi təcrübəsi ilə sıx bağlıdır. O, insanların ictimai fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində (əmək prose­sində, sosial və mənəvi fəaliyyət sahələrində) empirik təcrübə əsa­sında formalaşan bilikləri, normaları və kortəbii təsəvvürləri əhatə edir.

Bütün cəmiyyətlərdə kütləvi şüur ictimai rəy ilə vəhdətdə mövcud olur. İctimai rəy dedikdə cəmiyyətdəki böyük insan birliklərinin sosial həyatda baş verən hadisələri qiymətləndirməsi nəzərdə tutulur. O, ictimai mühitdə baş verən proseslərə geniş xalq kütlələrinin münasibətini ifadə edir. İctimai rəy cəmiyyət həyatında mühüm rol oynayır. O, ictimai münasibətləri, insanların davranış və hərəkətlərini pisləmək və ya əksinə, onlara haqq qazandırmaq yolu ilə, bunları tənzim etməyin mühüm vasitəsi kimi çıxış edir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə rəyin nüfuz dairəsi genişlənir və təsir gücü artır. Bu mənada müstəqillik yolu ilə irəliləyən Azərbaycan cəmiyyətində icti­mai rəy böyük nüfuza malikdir, o, təkcə mənəvi sahə ilə məhdudlaş­mır, getdikcə daha çox digər fəaliyyət sahələrini əhatə edir.

Ümummilli səviyyədə ictimai rəyi ifadə etməyin mühüm bir fo­rması referendumdur. Sivil qaydada və demokratik əsaslarla həy­ata keçirilən referendum xalqın öz iradəsini bildirməsinin çox mühüm yoludur. Azərbaycanda taleyüklü məsələlər üzrə keçirilmiş referendumlar bunu bir daha sübut edir

İctimai rəy bütövlükdə cəmiyyət miqyasında və yaxud da ayrı- ayrı sosial qruplar səviyyəsində həyata keçirilə bilir. Sonra, ictimai rəy adi gündəlik həyat səviyyəsində, habelə elmi şüur səviyyəsində çıxış edir. İctimai rəy heç də həmişə doğru ol­mur. Burada bəzən yalan da özünü göstərə bilir. İctimai rəydə faktiki olaraq rəylərin, baxışların və verilmiş qiymətlərin rəngarəngliyi möv­cuddur.

İctimai rəyin formalaşması bir çox obyektiv və subyektiv amillərin birgə təsirilə baş verir. Hər bir dövrdə hakimiyyətdə olan sosial qüvvələr (dövlət, siyasi partiyalar və təşkilatlar) ictimai rəyirı yaranmasına öz mənafelərinə uyğun, məqsədyönlü təsir göstərirlər. İctimai rəyin formalaşmasında kütləvi informasiya vasitələri (mət­buat, radio və televiziya) çox mühüm yer tutur. Onlardan əlavə so­sial informasiyanı ifadə edən müxtəlif formalar, o cümlədən də şayiələr bu prosesdə müəyyən rol oynayır.

İctimai rəyin formalaşması prosesində həm kortəbiilik, həm də şüurlulııq özünü göstərir. Hazırda dövlət müxtəlif partiyalar və ictimai təşkilatlar ictimai rəyin formalaşmasın­da şüurluğun rolunun artmasını təmin edirlər. Lakin bu prosesdə kortəbii amillər müəyyən qədər qalır. Buna görə də kütlələrin gündəlik həyat fəaliyyətinin bilavasitə təsiri altında formalaşan kortəbii, bəzən də yalnış və səthi forma alan ictimai rəyə məqsədyönlü istiqamət verilməsi zəruridir.

İctimai rəyin cəmiyyətdə rolu quruluşun xarakterindən, əhali­nin sosial proseslərdə iştirak etmə dərəcəsindən, şüurluluğu və mə­dəniyyət göstəricilərindən asılıdır. Bu mənada müasir cəmiyyətin daha da demokratikləşməsi gedişində ictimai rəyin ölkə daxilində və beynəlxalq miqyasda qarşıya çıxan problemlərin həllində təsir gücü də artır.


İctimai psixologiya və ideologiya

İctimai şüurun strukturuna sosioloji ba­xımdan yanaşdıqda burada ictimai psixologiyaideologiya səviyyələri ayrılır. Bu mərhələlər sosial gerçəkliyin anlaşılması də­rinliyinə görə bir- birindən fərqli iki pilləni ifadə edir. Onlarda həm də müxtəlif sosial qrupların və milli etniki birliklərin sosial həyata mü­nasibətləri əks olunur. Həmin münasibətlər insanların tələbatlarını ifadə edir və məzmunca müxtəlifdir.İctimai psixologiya insanların gündəlik həyat şəraitinin bilavasitə təsiri altında formalaşan və onların tələbatlarını ifadə edən müxtəlif hisslərin, emosiyaların, əhval-ruhiyyənin, ideal və mənafelərin, vərdişlərin, adət və ənənələrin məcmusudur. Müxtəlif sosial qruplarda birgəyaşayış şəraitinin təsiri altında formalaşan hisslər, emosiyalar, əhval- ruhiyyə və iradi cəhdlər, onla­rın psixoloji keyfiyyətlərini ifadə edir. Bu keyfiyyətlər insanların fəa­liyyətinə mühüm təsir göstərir. Həmin təsir sosial həyatın dönüş xarakter daşıyan məqamlarında daha aydın ifadə olunur. İctimai psi­xologiyanın təzahür formaları müxtəlifdir. Onun ən mühüm təzahür formasını milli psixologiya təşkil edir. Bundan əlavə, sinfi psixo­logiyadan, peşə qrupu psixologiyasından və müxtəlif sosial birlik formalarının psixologiyasından da danışmaq olar. İctimai psixologiya müxtəlif sosial qrupların psixoloji simasını səciyyələndirir və mənafelərini ifadə edir. Onun məzmununa şəx­siyyətin və ya sosial qrupun bu və ya digər ictimai həyat hadisəsinə emosional münasibəti, hissləri və əhval-ruhiyyəsi daxildir.

İctimai psixologiya səviyyəsində sosial həyat hadisələrinə münasibət birinci növbədə insanların tələbat və mənafelərindən irəli gəlir. Sonra, bu münasibət insanların müxtəlif hisslərində, əhval ru­hiyyəsində, adət və ənənələrində, xislətində, habelə, cəhdləri, məq­sədləri və ideallarında ifadə olunur. Bu formalar insanların cəmiy­yətdə gedən prosesləri necə başa düşdüyünü və onlara hansı münasibət bəslədiyini bildirir.

Bununla yanaşı göstərilməlidir ki, ictimai psixologiya təkcə emosional münasibət ifadə etməklə məhdudlaşmır. Burada həm də müəyyən qədər intellektual tərəf özünü göstərir. İctimai psixologiya emosional və intellektual tərəflərin vəhdəti kimi çıxış edir. Onu həm də sosial qrupların və milli birliklərin psixik həyat tərzi kimi də səciyyələndirmək mümkündür (məsələn sosial qrupların psixologiyası və milli psixologiyanı ifadə edən milli xarakter). Beləliklə, ictimai psixologiya gerçəkliyin qavranılmasına və ona münasibətə görə olan əqidələr, inamlar, etiqadlar, sosial ustanovkalar formasında təzahür edir.

İctimai psixologiya adi şüur səviyyəsi ilə çox yaxındır. O da adi şüur kimi sosial həyatın üzdə olan zahiri tərəfləri və müna­sibətlərini əks etdirir. Özünün sistemsizliyı və pərakəndə ilə seçilir. Sonra, onların hər ikisi böyük insan kütlələrinin (sinfin, sosial qru­pun, millətin və xalqın) şüurunu ifadə edir.

Bu ümumi, oxşar cəhətlərinə baxmayaraq onları eyniləşdi­rmək olmaz. Əvvəla, ona görə ki, öz məzmununa görə adi şüur ictimai psixologiyadan geniş anlayışdır. Belə ki, o, təkcə cəmiyyətdəki hadisələri və prosesləri deyil, həm də təbiət və bütövlükdə dünya haqqında ilkin bilikləri əhatə edir (təbiətdə baş verən hadi­sələr, onların üzdə olan səbəbləri, dünya binasının quruluşu haq­qında ibtidai təsəvvürlər və s.). Digər tərəfdən, adi şüurdan fərqli olaraq ictimai psixologiya təkcə sosial həyatı əks etdirməklə məh­dudlaşmır, həm də buradakı hadisə və proseslərə müvafiq sosial qrupların mənafeləri baxımından bildirilən münasibəti və verilən qiyməti ifadə edir.

Hər bir cəmiyyətdə ictimai psixologiya bir sıra funksiyalar yerinə yetirir. Birincisi, ictimai psixologiyanın dəyərləndirici-istiqamətləndirici (səmtləşdirici) funksiyasıdır. O, insanların müəyyən dəyərlər oriyentasiyası sistemini formalaş­dırır. Burada həm də onların ictimai hadisələrə verdiyi qiymət və buna uyğun davranış ustanovkaları ifadə olunur. İkinci funksiyanı motivləşdirici-sövqedici adlandırmaq olar. Onun məzmunu aşağıdakından ibarətdir: ictimai psixologiya insan kütlələrini, sosial qrup­ları müəyyən istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə sövq edir, motivləşdirir. Bu mənada ictimai psixologiyaya təsir göstərmək, insanların fəaliyyət və davranışının müəyyən motivlərinin yaranmasına kömək etmək deməkdir. Belə təsir həm də insanların öz sosial mənafelərini real­laşdırmağa yönələn iradi cəhdlərini artırır.

İctimai psixologiya insanlar ilə sosial gerçəklik arasında bila­vasitə əlaqə yaradır. Odur ki, sosial həyatda baş verən dəyişikliklər müvafiq surətdə müxtəlif sosial birlik formalarının və ayrı- ayrı fərdlərin ictimai psixologiyasında əks olunur. Bu spesifik xüsusiyyəti üzündən ictimai psixologiya real ictimai münasibətlərə daha güclü təsir edə bilir. Həm də ictimai psixologiya emosional xarakter daşıdığı üçün insanların fəaliyyətində, müxtəlif ictimai hərəkatlarda çox mühüm rol oynayır. Buna görə də müəyyən siyasi xətti işləyib hazırlayarkən və həyata keçirərkən kütlələrin ictimai psixologiyasını nəzərə almaq çox vacibdir.

Bununla əlaqədar qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdə həyata keçirilməkdə olan milli dövlət quruculuğu və demokratikləşmə ilə bağlı vəzifələrin həlli, kütlələrin əhval-ruhiyyəsindən, onla­rın həmin vəzifələrə psixoloji dəstək verməsindən və fəallıq göstərməsindən çox asılıdır. Psixoloji amil ideyaların və siyasi xəttin emosional cəhətdən qəbul olunması və yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan zəmin yaradır. Aydın olur ki, mövcud cəmiyyətdə idarəçilik vəzifələrini yerinə yetirərkən müxtəlif sosial qrupların və təbəqələrin ictimai psixologiyasını nəzərə almaq zəruri­dir.

İctimai şüurun yüksək səviyyəsini ideologiya təşkil edir. Hər bir sosial qrup və bütövlükdə cə­miyyət özünün əsas mənafelərini, məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirən nəzəriyyələrini işləyib hazırlayır. Bütün bunlar onun ideologiyasını təşkil edir.

İdeologiya dedikdə mövcud cəmiyyətin sosial-siyasi quruluşunu, sosial həyatın, müxtəlif sosial qrupların və etniki birlik formalarının tələbatlarımənafelərini nəzəri cəhətdən əks etdirən baxışlarnəzəriyyələr sistemi başa düşülür. Burada sosial subyektlərin (sosial qrupların və etnik birliklərin), siyasi partiyaların və hərəkatların cəmiyyətin mövcud siyasi sisteminə, dövlət hakimiyyətinə yə ayrı- ayrı siyasi institutlara münasibəti dəqiq şəkildə ifadə olunur. İnsanların fəaliyyətində ideologiya çox böyük rol oynayır. Hər bir ideologiyanın məzmunu onun arxasında duran qrupların və etnik birliklərin əsas mənafelərini əks etdirir.Deməli, ideologiya cəmiyyətin, dövlətin, millətin və sosial qrupların əsas mənafelərinin nəzəri ifadəsidir. O, həmin sosial subyektləri öz qarşılarına qoyduqları məqsədləri yerinə yetirmək üçün müvafiq fəaliyyətə sövq edir.

İdeologiya müvafiq sosial birliyin qabaqcıl nümayəndələri, nəzəriyyəçiləri, ideoloqları tərəfindən işlənib hazırlanır. Onlar elmə arxalanaraq müvafiq mənafe və tələbatları sistemləşdirir, ümimiləşdirir və nəzəri cəhətdən əsaslandırırlar. İdeologiya işlənib hazırlanarkən adi şüurdan da istifadə olunur. Sosial subyekt öz sosial rolu­nu nə dərəcədə dərk edirsə, o, öz mənafelərini həyata keçirmək üçün ideologiyadan da bir o dərəcədə istifadə edə bilir. Əgər ictimai psixologiya sosial həyatı hissi mərhələdə əks etdirirsə, onun dərin­liyinə nüfuz etmirsə, bundan fərqli olaraq ideologiya sosial, iqtisadi münasibətlər sistemini dərin, əhatəli və bitkin şəkildə əks etdirir. Digər tərəfdən, ideologiya daha fəal sosial funksiya yerinə yetirir, əhalinin həyat şəraitinin bütün tərəflərinə, dünyagörüşünün forma­laşmasına güclü təsir göstərir. İctimai psixologiyanın fəallığı isə nis­bətən məhdud səviyyədə olur, ictimai psixologiya ilə ideologiya həm də öz yaranma tarixinə görə bir- birindən fərqlənir. Belə ki, ictimai psixologiya bütün dövrlərdə mövcud olmuşdur, ideologiya isə siniflər, sosial qruplar və millətlər meydana gəldikdən sonra on­lar tərəfindən yaradılır.

İdeologiya öz formalaşma mexanizminə görə də ictimai psixologiyadan fərqlənir. Belə ki, sonuncu bir qayda olaraq kortəbii surətdə formalaşır. Bunun əksinə olaraq ideologiya bir qrup adamlar tərəfindən şüurlu surətdə yaradılır. Onu müəyyən mütəfəkkirlər və bəzən də siyasətçilər işləyib hazırlayırlar. Bundan sonra o, müxtəlif təhsil və tərbiyə sistemi, kütləvi informasiya vasitələri və digər yollarla geniş əhali kütləsinin şüuruna yeridilir. Deyilənlər gö­stərir ki, ideologiya əvvəldən axıra qədər şüurlu və məqsədyönlü xarakter daşıyır.

Bütün bunlarla yanaşı ictimai psixologiya və ictimai ideo­logiya bir-birilə sıx qarşılıqlı təsirdədir. Onlar arasında ümum cəhətlər və əlaqə momentləri vardır. Birinci ümumi cəhət bunda­dır ki, hər ikisi mənəvi həyat hadisəsidir, cəmiyyətin xarakteri və məzmunu ilə müəyyən olunur. Cəmiyyətin dəyişilməsi və inkişafı onları da yeniləşdirir. Digər tərəfdən, həm ictimai psixologiya, həm də ideologiya insanın mənəvi aləminin formalaşmasına güclü təsir göstərirlər. İctimai psixologiya ilə ideologiya arasındakı sıx əlaqə həm də onda təzahür edir ki, hər hansı sosial qurumun ideologiyası işlənib hazırlanarkən onun ictimai psixologiyasına xas olan müəy­yən cəhətlər, zəruri və əhəmiyyətli olan keyfiyyətlər götürülür. Mə­sələn, öz işinə və məqsədinə inam, mütəşəkillik, həmrəylik, kollektivçilik və s. keyfiyyətlər bu qəbildəndir. Sonra, nəzərdə tutul­malıdır ki, ideologiya ictimai psixologiyaya təsir edərək onu dəyişdirə bilir. Belə ki, ideologiyanın məqsədyönlü təsiri altında psi­xologiya gündəlik həyat şəraitinin təsiri ilə yaranan və bəzən də yanlış olan cəhətlərdən tədricən azad olur, mənafelərin yanlış anla­şılmasını aradan qaldırır. Nəhayət, ideologiya və psixologiyanın əla­qəsi nəticəsində ideologiyanın taıixi təcrübəyə uyğunlaşdırılınası baş verir. Bu isə öz növbəsində müvafiq sosial qurumun nüma­yəndələri tərəfindən ideologiyanın mənimsənilməsini asanlaşdırır, onun prinsip və ideallarının daxili inama çevrilməsinə kömək edir.

Beləliklə, ideologiya ilə ictimai psixologiyanın əlaqəsi yaranma prosesindən tutmuş cəmiyyətdə oynadığı rola qədər bütün səviyyələrdə özünü göstərir. Məsələn, ideo­logiyanın yaranmasında digər obyektiv və subyektiv amillər ilə ya­naşı ictimai psixologiya da müəyyən qədər iştirak edir. Yaxud da ideologiyanın kütlələrin şüurunda qərarlaşması bir çox cəhətdən ictimai psixologiyanın mövcud durumundan asılıdır. Nəhayət ideologiyanın məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsində də ictimai psixologiya əhəmiyyətli rol oynayır. Digər tərəfdən, ideologiya da ictimai psixologiyaya güclü təsir göstərir. Belə ki, onun təsiri sayəsində sosial qrupların və kütlələrin emosional əhval-ruhiyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilir. Bundan əlavə, insanların fəaliyyətini əhatə edən bütün sosial-psixoloji motivlər sistemi ideo­logiyanın ciddi təsirinə məruz qalır. Mövcud ideoloji ustanovkalar bəzən bu motivlər sisteminin istiqamətlərini də müəyyənləşdirir. Ümumilikdə götürdükdə əsas ideoloji oriyentirlər kütlələrin psixologi­yasına təsir edərək, onların sosial fəaliyyətini daha da gücləndirə bilər.

İdeologiyadan danışarkən onun elmiliyi məsələsinə də diqqət yetirilməlidir. Demokratiya şəraitində hər bir sosial qurum özünün əsas məqsəd və mənafelərini ifadə edən ideoloji xəttini işləyib hazırlayır. Bu mənada onların hər biri müəyyən özünəməxsusluqlara malikdir, digərlərindən fərqlənir. Lakin real həyatı elmi əks etdirməyin yalnız bir yolu vardır. O da obyektivliyi əsas götürür. Odur ki, bu və ya digər sosial qrupun mənafeləri ictimai inkişafın obyektiv istiqamətinə uyğun gəlirsə, bu mənafelər ictimai inkişafın obyekttiv qanunauyğunluqlarını düzgün əks etdirirsə, onda o elmi xarakter daşıyır. Bu halda ideologiya (partiyalılıq mənasında) elmilik ilə ziddiyyət təşkil edmir. Əks halda, yəni bu və ya digər sosial qurumun, yaxud da bütövlükdə cəmiyyətin ideolog­iyası obyektivliyi öz mənafeyinə və ideallarına qurban verirsə, onda həmin ideologiya elmi məzmundan məhrum olur. Belə halda, sosial subyektlər öz mənafelərim pərdələyirlər.

Cəmiyyətdə gedən proseslər, sosial-sinfi qüv­vələrin yerləşməsi və öz fəaliyyətinin məqsədi haqqında əhaliyə qəsdən yalan məlumatlar verilir. Belə olduqda sosial gercəklik bilərəkdən mistikləşdirilir. Bir-birinin ardınca ideologiyaya xidmət edən sosial miflər meydana gətirilir. Beləliklə də həmin sosial qüvvələr insanların şüurunu dumanlandırmaqla öz ideoloji məqsədlərini həy­ata keçirməyə çalışırlar.

İdeologiya da ictimai psixologiyaya güclü təsir göstərir. Belə ki, onun təsiri sayəsində sosial qrupların və kütlələrin emosional əhval- ruhiyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilir. Bundan əlavə insanların fəaliyyətini əhatə edən bütün sosial-psixoloji motivlər sistemi ideo­logiyanın ciddi təsirinə məruz qalır. Mövcud ideoloji ustanovkalar bəzən bu motivlər sisteminin istiqamətlərini də müəyyənləşdirir. Ümumilikdə götürdükdə əsas ideoloji oriyentirlər kütlələrin psixologi­yasına təsir edərək, onların sosial fəaliyyətini daha da gücləndirə bilər.

İdeologiyadan danışarkən onun elmiliyi məsələsinə də diqqət yetirilməlidir. Yuxarıda qeyd olundu ki, demokratıya şəraitində hər bir sosial qurum özünün əsas məqsəd və mənafelərini ifadə edən ideoloji xəttini işləyib hazırlayır. Bu mənada onların hər biri müəyyən özünəməxsusluqlara malikdir, digərlərindən fərqlənir. Lakin real həyatı elmi əks etdirməyin yalnız bir yolu vardır. O da obyektivliyi əsas götürür. Odur ki, bu və ya digər sosial qurumun mənafeləri ictimai inkişafın obyektiv istiqamətinə uyğun gəlirsə, bu mənafelər ictimai inkişafın obyektiv qanunauyğunluqlarını düzgün əks etdirirsə, onda o elmi xaraxter daşıyır.

Bu halda həmin ideologiyanın sosial bazası genişlənir. O konkret qrupun çərçivəsindən kənara çıxır və ümumiləşmiş ideologiyaya çe­vrilir. Beləliklə də o, sözün əsl mənasında cəmiyyətin ümumi ideo­logiyası statusu alır. Digər tərəfdən, hər bir ideologiyada sosial- sinfi məzmun ilə yanaşı ümummilli və ümumbəşəri mənafelər (məsələn bütün dünyada sülhü qoruyub saxlamaq, ətraf mühitin mühafizəsi və sair) ifadə olunur. Bu məsələdən danışarkən göstərilməlidir ki, müasir Azərbaycanın qarşısında duran açıq cəmiyyət, demokratik və hüquqi dövlət qurmaq vəzifələrinin həyata keçirilməsi bu və ya digər sosial qrupun və ya etnik birlik formasının ideologiyası çərçivəsində qeyri-mümkündür. Cəmiyyətin obyektiv tələbatı, qarşıda duran vəzifələrin geniş miqyaslılığı və mürəkkəbliyi bütün Azərbaycan xalqını əhatə edən vahid milli ideo­logiyanın yaradılmasını təkidlə tələb edir. Cəmiyyətdəki müxtəlif sosial qrupların və etnik birlik formalarının öz ideologiyasını yaratması indiki aşkarlıq və fikir plüralizmi şəraitində müəyyən qədər yol verilən və məqbul haldır. Lakin hər bir sosial subyekt öz ideologiyasını başqa qruplar və tə­bəqələr içərisində yaymağa cəhd göstərir Bu halda müəyyən əy­intilərə yol verilə bilir. Belə ki, ideologiya əhalinin əksəriyyətinin mənafeyinə uyğun gəlirsə onun cəmiyyətdə genişlənməsi müsbət rol oynayır. Elə hallar da olur ki, bu və ya digər qrup öz ide­ologiyasını müxtəlif vasitələrlə kütlələr içərisində yaymağa çalışırlar.

Bütövlükdə ideologiyanın xarakteri, onun cəmiyyətdəki təsir gücü bir çox amillərlə müəyyən olunur: a) ideologiyanın daşıyıcı olan sosial subyektin cəmiyyətdəki vəziyyəti və rolu; b) ideologiyanın yetkinlik dərə­cəsi və elmi keyfiyyəti: v) onun kütlələrə yeridilməsinin formaları və üsulları.

Deyilənlər sübut edir ki, ictimai psixologiya ilə ictimai ideolo­giyanın nisbəti əsasən adi şüur ilə nəzəri şüur arasındakı müna­sibətlərə uyğun gəlir. Belə ki, ictimai psixologiya adi şüur ilə bir çox oxşar cəhətlərə malikdir. O, müxtəlif elmi və qeyri-elmi baxışları və qiymətləri, estetik zövqləri və ideyaları, xisləti və ənənələri, meyl və maraqları, fantastik obrazları və sağlam düşün­cəni ifadə edir. Öz növbəsində ideologiya nəzəri şüur ilə bir çox cə­hətdən oxşardır. Belə ki, o da müəyyən sinfin və ya partiyanın mövqeyi baxımından sosial gerçəkliyin sistemli qiymətini verir. Onun tarixi, dövlətin və siyasi partiyaların yaranması ilə bir vaxta düşür. Sonra nəzəri şüur kimi ideologiya da müəyyən ictimai qrupların və siniflərin sosial təcrü­bəsini ümumiləşdirir, sosial- siyasi məqsəd və vəzifələrini, nüfuzlu ideallar sistemini irəli sürür. İdeologiyanı spesifik nəzəri şüur fo­rması kimi səciyyələndirən bir cəhət də budur ki, o, həyatı ictimai psixologiya kimi birbaşa əks etdirmir. Burada gerçəklik vasitələnmiş şəkildə, yəni müəyyən nəzəri kateqoriyalar vasitəsilə, mücərrəd fo­rmada əks olunur.


İctimai şüurun formaları

İctimai şüurun mühüm bir struktur bölgüsünü onun formaları təşkil edir. Bu formalar aşağıdakılardır: siyasi şüur, hüquq, əxlaq, elm, fəlsəfə, estetik şüur və din. İctimai şüurun bu formalara ayrı­lması bir sıra meyarlar üzrə aparılır: Birincisi, ictimai şüur formaları bir-birindən əks etdirdiklərı predmetlərə görə fərqlənirlər. Məsələn, siyasi şüur siniflər, sosial qruplar, millətlər arasında hakimiyyətə görə münasibətləri və dövlətlər arasındakı münasibətləri əks etdirir. Ondan fərqli olaraq əxlaqi şüur şəx- siyyətlərarası münasibətlərin mənəvi, normativ davranışlarını ifadə edir. Fəlsəfə və elm kimi formaları bir- birindən fərqləndirmək demək olar ki, qeyri- mümkündür. Deməli, başqa əlamətlərə də əsaslanmaq lazımdır. İkinci meyar inikasın forması hesab olunur. Elm gerçəkliyi anlayış, hipotez, nəzəriyyə formasında, incəsənət bədii obrazlaıda, əxlaq isə əxlaqi hisslər, normalar, dəy­ərlər və ideallar formasında əks etdirir. Üçüncü, ictimai şüur formaları öz inkişafı xüsu­siyyətlərinə görə bir- birindən ayrılırlar. Bunu elm ilə incəsənətin müqayisəsində görmək olar. Belə ki, elmdə idrakı tərəqqi daim baş verir və irəliyə doğru yönəlir, incəsənətdə isə idrakı tərəqqi heç də həmişə onun inkişafının əsas göstəricisi rolunu oynamır. Çünki incəsənətin inkişafı estetik meyarlar ilə ölçülür. Elmdə isə sonuncular o qədər də mühüm deyildir. Deməli, bu və ya digər şüur formasını başa düşmək üçün onun xüsusiyyətlərini aşkar etmək və buna əsaslanmaqla onun inkişaf meyarlarını müəyyən etmək lazımdır.Dördüncüsü, ictimai şüur formaları həm də yerinə yetirdikləri sosial funksiyalara görə fərqlənir. Bu meyar onlar arasında praktiki cəhətdən ayrılığı göstərir. Məsələn, elm əsas etibarilə idrakı və praktiki funksiya yerinə yetirir, incəsənət isə idrakı, ideoloji (tərbiyəvi) və estetik fun­ksiyaları ilə səciyyələnir, əxlaqi şüur şəxsiyyətin mənəvi inkişafının əsası, insan davranışının daxili tənzimedici amilidir.

Qeyd edək ki, sonuncu meyar çox mühümdür. O, bir növ yekunlaşdırıcı rol oynayır. Həmin əlamətə görə ictimai şüur formaları iki böyük qrupa ayrılır. Birinci qrupa siyasi şüur, hüquq və əxlaq daxil edilir. Onlar insanlar arasındakı münasibətlərin tənzim olu­nması ilə əlaqəlidir. Buna görə də sosial gerçəkliyi mənəvi- praktiki mənimsəmə formaları kimi çıxış edirlər. İkinci qrup, elmi, incəsənətifəlsəfəni əhatə edir. Onlar insanı əhatə edən bütün gerçəkliyi mənəvi və mənəvi- praktiki mənimsəmə formalarıdır. Bu münasi­bətdə din aralıq mövqe tutur. Belə ki, o həm dünyagörüşü for­masıdır, həm də insanlar arasındakı münasibətləri tənzim edir. İctimai şüuru formalara ayırarkən bu me­yarlar ayrı- ayrılıqda deyil, vəhdətdə götürülməlidir.

İctimai şüurun yuxarıda göstərilən formalarına son dövrlərdə iqtisadi və ekoloji şüur formaları da əlavə olunur.

İctimai şüur formaları öz yaranma tarixinə görə də bir-bi­rindən fərqlənirlər. Həm də tarixi inkişafın müxtəlif mərhə­lələrində onların nisbəti dəyişilir. Belə ki, ibtidai icma cəmiyyətində ictimai şüurun əxlaq, incəsənət və din kimi formaları mövcud olmuşdur. Sinifli cəmiyyətin yaranması ilə yeni formalar (siyasət və hüquq) meydana gəlmişdir. Sonrakı cəmiyyətlərin hər birində bu formaların qarşılıqlı əlaqə və nisbəti eyni olmamış, tarixən dəyişmişdir. Hər bir dövrdə mövcud sosial və mənəvi şəraitdən asılı ola­raq bu və ya digər ictimai şüur forması başqalarına nisbətən aparıcı rol oynayır. Məsələn, feodalizmdə dini şüur bütün digər formalar üzərində üstünlük təşkil etmişdir. Müasir dövrdə isə elminsiya­sətin ön plana keçməsi müşahidə olunur. İctimai şüur formaları gerçəklikdə bir-birindən təcrid olunmuş halda deyil, çulğaşmış şəkildə mövcuddur.


Siyasi şüur

İctimai şüur formaları içərisində siyasi şüur xüsusi yeri tutur. Çünki o iqtisadi münasibətləri, sosial mənafeləri və sosial əlaqələri daha dolğun və birbaşa əks etdirir. Digər tərəfdən, siyasi şüur döv­lətlə və hakimiyyətlə sıx bağlıdır. Nəhayət, o, bu əlamətlərə malik olduğuna görə digər şüur formalarına güclü təsir edə bilir.

Siyasi şüura aşağıdakı kimi tərif verilir: Siyasi şüur böyük sosial qrupların əsas mənafelərini, onların bir- birinə və siyasi institutlara münasibətini əks etdirən hisslərin, ənənələrin, ideyaların və nəzəri sistemlərin məcmusudur.

Siyasi şüurun mühüm xüsusiyyətini onun çoxölçülü olması, daxili ziddiyyətliliyi təşkil edir. Siyasi şüur sosial qrupların, etnik birliklərin və ayrı- ayrı şəxsiyyətlərin siyasi davranışı və hərəkətlərinin əsasında durur. O, cəmiyyətin varlığının bütün tərəflərinə güclü təsir göstərir. Onun başqa şüur formalarından fərqi bir tərəfdən, cəmiyyətin siyasi varlığını əks etdirməsində, digər tərəfdən isə idrakın subyektinin çox aydın ifadə olunmasındadır.

Siyasi şüur siyasi münasibətləri, siyasi institutların fəaliyyətini və bütövlükdə, cəmiyyətin siyasi həyatını əks etdirir. O, siniflərin, sosial qrupların, millətlərin və dövlətlərin əsas mənafelərini ifadə edən ideyaların və təsəvvürlərin məcmusudur. Siyasi şüur quldarlıq cə­miyyətində, dövlətin və dövlət hakimiyyətinin şüurda mənalandırı­lması nəticəsi kimi yaranmışdır.

Siyasi şüur partiyaların, sosial qrupların və etniki birliklərin mahiyyəti və kütləvi hərəkatlar vasitəsilə reallaşır. O, siyasi sistemin aiyrılmaz tərəfi, onun möcudluğu və inkişafının mühüm amilidir. Siyasi şüur həm də sinfin, sosial birliyin, millətin öz-özünü dərk etməsi ilə sıx bağlıdır. Özünüdərk sosial birlik formasının fə­allığını yüksəldir, onun öz mövqeyinə inamını və gücünü möhkəmləndirir. Çünki sosial qrupun mənlik şüuru, qarşıda duran əsas vəzifələri düzgün başa düşmək və qiymətləndirmək imkanı ve­rir. Eyni fikri milli mənlik şüuru haqqında da demək olar. O, millətin öz varlığını və başqaları ilə münasibətdə özünəməxsuslu­ğunun dərkidir. Milli müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan xalqının milli mənlik şüuru keyfiyyətcə yeni sosial əsaslar üzərində formalaşır. Xalq öz milli varlığını daha dolğun dərk edə bilir, tarixinə, keçmiş mədəniyyətinə, dilinə, milli ənənələrinə qayğı və hörmətlə yanaşır.

Siyasi şüur ilə iqtisadi həyat arasında çoxtərəfli əlaqələr möv­cuddur. Bir tərəfdən, ölkənin iqtisadi həyatında, texnikada, əmək və məişət şəriatində baş verən dəyişikliklər insan amilindən keçərək si­yasi şüurda və əhval-ruhiyyədə əks olunur. Digər tərəfdən, insan­ların malik olduğu ideya- siyasi ustanovkalar, onların siyasi davra­nışının motivləri və formaları cəmiyyətin maddi həyatına əhəmiyyətli təsir göstərir.

Siyasi şüurun strukturunda adi və nəzəri səviyyələr bir-birindən fərqləndirilir. Adi siyasi şüur (siyasi psixologiya) insanların və sosial birliklərin həyat təcrübəsi əsasında onun emosional təsiri ilə formalaşan siyasi hisslərin, təsəvvürlərin, siyasi əhval-ru­hiyyələrin məcmusudur. Siyasi şüurun nəzəri səviyyəsinə (siyasi ideologiyaya) müəyyən siyasi konsepsiyalara əsaslanan elmi biliklər, böyük sosial qrupların əsas siyasi mənafelərini əks etdirən bitkin ideyalar sistemi daxildir. Nəzəri siyasi şüurun mühafızəkar, radikal, liberal, demokratik, islahatçı və s. formaları vardır.

Adi siyasi şüur kortəbii surətdə praktiki siyasi fəaliyyət gedi­şində, onun empirik mərhələdə inikası kimi yaranır. O, xüsusi olaraq işlənib hazırlanmır, ümumilikdə kütlənin sosial yaradıcılığı kimi çıxış edir. Adi şüurun məzmununda rasionalemosional tərəflər gündəlik təsəvvürlər və ənənələr, vərdişlər, dünyagörüşü ünsürləri müəyyən qədər qarışıq şəkildə özünü göstərir. Onun ictimai- siyasi mənası daha çox kütlələrin əhval-ruhiyyəsində ifadə olunur. Beləliklə bu səviyyədə şüur siyasi münasibətləri adi həyat göstəriciləri prizmasından əks etdirir. Adi şüur in­sanların bilavasitə siyasi ehtiyacları və qayğıları ətrafında mərkəzləşir. O, dünyanı praktiki faydalılıq mövqeyindən mənalandırır. Buna görə də insanların onları bilavasitə əhatə edən sosial mühitdə gündəlik səmtləşmə vasitəsi kimi çıxış edir. Adi siyasi şüurun an­layışları, norma və qanunları yalnız gündəlik praktikada işlənilə bilir. Onlar nəzəri şüur səviyyəsində demək olar ki, tətbiq olunmur. Bu faxt adi şüurun rolunu azaltmır. O, insanların geniş məzmunlu ictimai məsələlərə, qlobal problemlərə birbaşa reaksiyasını ifadə edir, onlara qiymətverici münasibəti bildirir. Bunlar isə gündəlik siy­asətdə, ideologiyada və təbliğatda az rol oynamır.

Adi siyasi şüurdan danışarkən onun gərgin dramatik xarakteri, ziddiyyətli təbiəti mütləq qeyd olunmalıdır. Bu əlamətlər siyasi həy­atın öz təbiətindən irəli gəlir.

Bütövlükdə siyasi ideologiya aşağıdakı əsas elementlərdən ibarətdir: 1) dövrün ümumi dünyagörüşü sistemi ilə əlaqə; 2) bu si­stemin əsas müddəalarına arxalanmaqla işlənib hazırlanan proqram ustanovkalar; 3) proqram ustanovkaların reallaşdırılması strategi­yası; 4) proqramın təbliğ edilməsi; 5) proqramı reallaşdırmaq yo­lunda atılacaq konkret addımlar.

Siyasi ideologiya mühüm inteqrativ (birləşdirici) funksiya yeri­nə yetirir. Belə ki, o, mənafelərini əks etdirdiyi sosial birlik formasına (sinfə, sosial qrupa, millətə, dövlətə) daxil olan insanların mütəşəkkil fəaliyyətini təmin edir.

Siyasi ideologiyanın mühüm bir cəhəti, onun siyasi reallığa və fəaliyyətə istiqamətlənməsidir. O, həmişə əhali içərisində daha geniş yayılmağa və özünə mümkün qədər daha çox tərəfdar tapmağa cəhd göstərir. Bu baxımdan müasir cəmiyyət müxtəlif ideoloji si­stemlərin, ideya-siyasi cərəyanların və istiqamətlərin mübarizə meydanını təşkil edir. Əlbəttə, bu deyilənlərdən belə nəticə çıxarı­lmamalıdır ki, cəmiyyətdə siyasi ideologiyanın müxtəlifliyinə yol ve­rilməməlidir. Əksinə, demokratik cəmiyyətin çox mühüm bir gö­stəricisi ideya- siyasi cərəyanların, yanaşmaların mövcudluğu, onların hər birinin digərinin fəaliyyətinə münasibətdə dözümlülük göstərməsi və açıq xarakterinin təmin olunmasıdır.

Siyasi ideologiya təkcə anlayışlar, fikirlər, obrazlar sistemi deyildir. O, həm də cəmiyyətin müəyyən institutudur. Məhz onun köməyilə siyasi ideologiya kütləvi şüurda fəaliyyət göstərə bilir. Mə­sələ bundadır ki, hər hansı siyasi ideologiya özü-özlüyündə qarşısı­na qoyduğu məqsədlərə nail olmaqda acizdir. Bunun üçün onu kütlələr içərisində yaymaq və kütlələri ona inandırmaq tələb olunur. Buna görə də hər bir ideologiya öz xarakterinə, məzmun və məqsədinə uyğun olan ideoloji təsir vasitələri, təbliğat tipini, onun metod və formalarını işləyib hazırlayır.

Müasir ictimai inkişafın mühüm bir xüsusiyyətini kütləvi siyasiləşmə meylinin artması təşkil edir. Bunun nəticəsində cəmiyyətin hər bir üzvünün siyasi maraq dairəsi durmadan genişlənir. Əhalinin bütün təbəqələrinin siyasi mədəniyyəti və fəallığı artır, onlar ölkədaxili və beynəlxalq siyasət məsələləri ilə daha yaxından məşğul olurlar. Bununla əlaqədar olaraq onların siyasi şüuru da durmadan təkmilləşir və inkişaf edir.

Hazırda müstəqil dövlətimizin siyasi xəttinin həyata keçi­rərkən, onun əsas müddəalarının əhalinin real siyasi şüur sə­viyyəsi ilə uyğun gəlməsi, kütlənin siyasi qərarları qavrama qabiliyyəti də mütləq nəzərə alınmalıdır. Bundan aydın olur ki, milli dövlət quruculuğu və açıq demokratik cəmiyyətə keçid şə­raitində qarşıya qoyulmuş siyasi müddəaları və çağırışları qəbul edəcək dərəcədə kütləni hazırlamaq son dərəcə zəruridir. Bu, siyasi şüuru cəmiyyət həyatında baş verən əsaslı keyfiyyət dəyişikləri ilə uyğunlaşdırmağın mühüm yoludur. Müasir dövrdə bazar münasi­bətlərinə keçid prosesində siyasi şüur qarşısında da mühüm vəzi­fələr irəli sürülür. Hər şeydən əvvəl, siyasi şüur və psixoloji ustanovkalar cəmiyyətdə gedən nəhəng miqyaslı proqrama doğru yönəldilməlidir. Digər tərəfdən, uzun illər ərzində siyasi şüurda kök salmış stereotipləri, köhnəlmiş ənənələri aradan qaldı­rmaq zəruridir. Bir sözlə siyasi şüurun psixoloji və ideoloji əsaslarını yenıləşdırmək, ictimai inkişafın vaxtı çatmış tələbatı və qanuna­uyğunluğudur.

Hüquqi şüur

Hüquqi şüur ictimai şüurun mühüm bir formasıdır. O cə­miyyətdə mövcud olan hüquqi baxışların, nəzəriyyə və hisslərin məcmusunu ifadə edir. O, hüquqi münasibətləri sosial və etnik birl­iklərin və bütövlükdə, cəmiyyətin tələbatlarına və mənafeyinə uyğun olaraq əks etdirir. Bu şüur formasında insanların azadlıq, ədalət və ədalətsizlik haqqında təsəvvürləri, hüquqi bilikləri, habelə, cəmiyyətdəki hüquq orqanlarının fəaliyyətinə verilən qiymət əhatə olunur. Hüquqi şüur həm də cəmiyyətdə sosial qrupların və etnik birliklərin real hüquqi vəziyyətini əks etdirir.

Hüquqi şüurda insanların davranış, hüquqları və vəzifələ­ri, qanuni və qanuna zidd olan biliklərinin ölçüsünü ifadə edən təsəvvürləri və anlayışları birləşir. O, həm də hüquqi nəzəriyyələri və hiiquqi ideologiyaları əhatə edir. Göründüyü kimi, hüquqi şüur öz məzmununa görə çox genişdir. O ictimai mü­nasibətlərin (iqtisadi, sosial, siyasi və s.) hüquqi səpkisinin ideya ifadəsi kimi çıxış edir. Hüquqi şüur real hüququn təsiri altında fo­rmalaşır, hüquqi normalar və qanunlar vasitəsilə həyata keçirilir.

Hüququn spesifik cəhətləri aşağıdakılardır: o bərabərliyi, qanunçuluğu və ədaləti həyatı keçirməyə yönəlir, sonra hüquqi münasibətləri reallaşdıran fəaliyyət normaları məcburi xarakter daşıyır.

Hüquqi fəaliyyət insanlar arasında sosial ünsiyyətin bır növüdür. O, ictimai subyektlərin hərəkət və davranışlarını hüquqi no­rmalara tabe edir. Bununla birlikdə hüquqi fəaliyyət müxtəlif iqtisadi, siyasi, demoqrafik və sair proseslərin özünəməxsus səpkisi kimi çıxış edir.

Əgər siyasi şüurda varlıq, sosial və etnik birliklərin əsas məqsəd və vəzifələri baxımından proqram, nizamnamə və bəyanat­lar şəklində ifadə olunursa, hüquqi şüur həyatı insanların cəmiy­yətdə hüquq və vəzifələri baxımından əks etdirir. O, siyasi həyatda hökmranlıq edən qurumun qanun şəklinə salınmış iradəsini ifadə edir. Hüquqi şüur təkcə real hüquqi münasibətlərdən deyil, həm də bu şüurun konkret daşıyıcıları olan böyük insan qruplarından asılıdır.

Hüquqa və hüquqi şüura konkret tarixi yanaşmaq onların əsl mahiyyətini düzgün müəyyən etmək imkanı verir. Hüquq və hüquqi şüurun yaranması səbəblərini ictimai mü­nasibətlərdən kənarda izah etmək doğru deyildir. Hüquqi şüur real hüquqi münasibətlərin əks etdirilməsi kimi yaranır (quldarlıq qu­ruluşunda) və onların dəyişilməsi ilə dəyişilir. Bunu müxtəlif formasiyalarda hüquqi şüura nəzər salmaqla da yəqin etmək olar.

Quldarlıq cəmiyyətində hüquqi şüur qul və quldarların bir- bi­rinə zidd hüquqi baxış və təsəvvürlərini əhatə etməsinə ba­xmayaraq bütövlükdə həmin dövrün ictimai münasibətlərinə tam uyğun olmuşdur. Eyni fikri feodalizm cəmiyyətinin hüquqi şüuru haqqında da demək olar. Burada ictimai münasibətlərin bütün tərəflərinə dinin dərindən nüfuz etməsi nəticəsində həm feodallar sinfinin, həm də kəndlilərin hüquqi şüuru dini forma almışdır. Kapitalizm cəmiyyəti təşəkkül tapdıqda ona uyğun olan burjua hüquqi şüuru da yaranmışdır.

Hüquqi şüur ilə hüququ tam eyniləşdirmək də ol­maz. Onlar bir- birindən fərqlənirlər. Belə ki, sosial qurumların maddi həyat şəraitini hüquqi qanunlar şəklində əks etdirir. Onların yerinə yetirilməsi dövlət hakimiyyətin gücü, məc­buriyyət orqanları vasitəsilə təmin edilir. Hüquq vasitəsilə ictimai qanun və qaydalara məcburi xarakter verilir, onlar qanunvericilik yo­lu ilə təsbit olunur. Beləliklə, hüquq dövlət tərəfindən konstitusiyada (Əsas qanun) və digər aktlarda təsbit edilən normalar və ya qanun­lar məcmusu kimi çıxış edir. Burada insanların ictimai həyatının ayrı- ayrı sahələri üzrə hüquq və vəzifələri müəyyən edilir. Onlardan iqtisadi hüququ (mülkiyyət hüququ), siyasi həyatdakı hüquqları (se­çib seçilmək, siyasi həyatda iştirak hüququ) və mədəni sahədə (təhsil hüququ və s ) hüququ göstərmək olar.

Bütövlükdə hüquqdan fərqli olaraq hüquqi şüur məcburi xara­kter daşımır, dövlətin məcburiyyət gücü ilə təmin edilmir. O, müxtəlif sosial qrupların və birliklərin mövcud hüquq və hüquq qaydaları haqqında təsəvvürləri və onlara münasibəti kimi yaranır. Buna görə də müxtəlif birliklərin hüquqi şüuru bir- birindən fərq­lənə bilir.

Hüquqi şüur siyasi və əxlaqi şüur arasında bir növ aralıq möv­qeyi tutur. O siyasi şüurdan fərqli olaraq dövlətə siyasi fəaliyyət ob­yekti kimi yanaşmır. Hüquqi şüura görə dövlət sözsüz tabe olmalı olan tənzim edici qüvvədir. Əxlaqi normalar isə dövlət tərəfindən yaradılmır. Onları insanlar işləyib hazırlayırlar. Onlar qanun qüvvə­sinə malik deyildir, yalnız qiymətverici xarakter daşıyır. Hüquqi şü­urda isə bundan fərqli olaraq yerinə yetirilməli olan və ədalətli he­sab olunan hərəkət dövlət qanunu kimi çıxış edir. Hüquqi şüur məcburiyyət elementini əhatə edir. Hüquq əxlaq ilə sıx əlaqədardır. Onlar qarışılıqlı surətdə bır-birinə təsir edirlər. Hüquq həmişə əxlaqın müdafiəsinə ehtiyac hiss edir. Ş.Monteskyo yazırdı: “Əxlaq və adətlər qanunlar tərəfindən müəyyən edilməyən qaydalardır. Qanun ilə əxlaqın fərqi bunda­dır ki, birinci əsasən vətəndaşın hərəkətlərini, ikinci isə insanın hə­rəkətini müəyyənləşdirir”.

Hüququn əxlaq ilə sıx əlaqəsi bunda təzahür edir ki, ədalətli hü­ququn yerinə yetirilməsi özü mənəvi-əxlaqi mahiyyət kəsb edir. Həm əxlaq həm də hüquqi şüur insanın və cəmiyyətin vahid bütöv mənəvi həyatını iki bir-birilə əlaqəli, müxtəlif tərəfdir. Odur ki, cə­miyyətin hər bir üzvünün yüksək əxlaqa və mədəniyyətə malik ol­ması hüquqi şüurun təkmilləşməsinin vacib şərtidir.

Hüquqi şüurun strukturu hüquqi psixologiyahüquqi ideologiyadan ibarətdir. Hüquqi psixologiya insanlarda onların gündəlik həyat fəaliyyəti gedişində, adi şüur səviyyəsində formala­şan hüquqi hisslərin, mənafe və idealların, hüquqi münasibətlərə verilən ilkin qiymətin məcmusudur. Hüquqi ideologiya isə mövcud sosial biliklərin əsas mənafelərini ifadə edən hüquq nəzəriyyəsi­dir. O, cəmiyyətdə insanların bərabər və ya qeyri-bərabər vəziyyətini, qrupların, millət və irqlərin hüquq və vəzifələrini əsaslandırır.

Dövlətin qanunçuluğu möhkəmləndirməyə yönələn fəaliyyətində əhalinin hüquqi şüur səviyyəsinin yüksəldilməsjnə böyük diqqət yetirilir. Onun ayrılmaz tərəfini hüquqi mədəniyyətin təkmilləşməsi təşkil edir. Müasir şəraitdə geniş xalq kütlələrində hüquqi mə­dəniyyət tərbiyə edilməsi çox mühümdür. Onun əsas vəzifəsi əhalidə dövlətin qanunlarının ədalətliliyinə inam yaratmaqdır. Hüqu­qi mədəniyyət hər bir adamda hüquqa, qanuna hörmət əqidəsi ya­ratmağa xidmət edir. Bütövlükdə, hüquqi şüur cəmiyyətin təkmilləşdirilməsində, insanın formalaşdırılmasında fəal rol oynayır. Xalqın hüquqi şüuru cəmiyyətdə qanunçuluğun və hüquq qaydalarının möhkəmləndirılməsinə, hüquq pozuntularının qarşısının alınmasına yönəlir.

Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra hüquqi şüur və hüququn cəmiyyətdə təsir dairəsi daha da genişlənir. Milli döv­lət quruculuğu gedişində hüquqi şüurun azadlıq, bərabərlik və ədalət haqqında düşüncə və təsəvvürləri cəmiyyətdə hökmran mövqe tutur. Həm də bu təsəvvürlər tədricən cəmiyyətin bütün təbəqələrinə, hər bir insanın şüuruna yayılır. Dövlət cəmiyyətin inkişafının obyektiv qanunlaıına əsaslanaraq hüquq normaları və qanunularını daim təkmilləşdirir, onların cəmiyyətin konkret inkişaf mərhələsi ilə uyğun gəlməsini təmin edir. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası cəmiyyətin hüquqi inkişafında böyük imkanlar açır, hüquqi şüurun təkmilləşməsinə təkan verir. Əsas qanun vətən­daşların qanun qarşısında bərabərliyini, habelə, onların hüquqlarını, azadlıqlarını və vəzifələrini təsbit edir. Bu hüquq və vəzifələr sonrakı dövrdə qəbul olunmuş hüquqi aktlarda daha da konkretləşdirilmiş və təkmilləşdirilmişdir.

Milli dövlət quruculuğu gedişində vətəndaşların sosial- iqti­sadi, siyasi və şəxsi hüquqları və azadlıqları genişlənir, onların tam həyata keçirilməsi üçün daha əlverişli şərait yaradılır. Hazırda cə­miyyətin hər bir üzvü öz vətəndaşlıq iradəsini və mənafeyini ifadə etmək və həyata keçirmək üçün geniş imkanlara malikdir. O, cə­miyyətin ona verdiyi bütün nemətlərdən istifadə edir. Vətəndaşın öz hüquq və azadlıqlarından istifadə etməsi, onun öz vəzifələrini yerinə yetirməsindən ayrı deyildir. Buna görə də adamların öz hüquq, azadlıq və vəzifələrinin vəhdətini aydın başa düşmək ruhunda tərbiyə edilməsi çox vacibdir.

Əxlaq


Cəmiyyətin həyatında, insanların davranış və hərəkətlərinin tənzim olunmasında ictimai şüurun əxlaq forması xüsusi əhə­miyyətə malikdir. Əxlaqi şüurda ayrı- ayrı fəıdlərin, sosial qrupların və bütövlükdə, cəmiyyətin ünsiyyətini və davranışını nizamlayan ba­xışlar, təsəvvürlər, normalar və qiymətlər ifadə olunur.

Əxlaq normalarına əməl etmk zərurəti insanın sosial mahiyyətindən irəli gəlir. Cəmiyyətdə insanlar bir- bililə ayrılmaz əlaqədə və qarşılıqlı asılılıqda fəaliyyət göstərirlər. Əxlaq normaları insanların kollektiv iradəsinin təzahürüdür. Onlar ictimai və şəxsi mənafelərin vəhdətini təmin etmək məqsədi güdür.

Əxlaq ən qədim şüur formalarındandır. İlkin əxlaq formaları və qaydaları təbii- tarixi yolla, çox vaxt isə kortəbii şəkildə yaranmışdır. Onlar insanların çoxillik birgə yaşayışının təcrübəsi ge­dişində yerinə yetirilən qaydaların ümumiləşdirilməsi məhsuludur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə əxlaq haqqında təsəvvürlər də zənginləşmiş, təkmilləşmiş, bütöv və bitkin bir sistemə çevrilmişdir.

Əxlaqın kökləri və mənbələri adətlərə gedib çıxır. Müxtəlif nə­sillər öz təcrübəsi əsasında yəqin edirlər ki, bu adətlər cəmiyyətin və hər bir insanın inkişafı üçün faydalıdır, tarixi tərəqqinin tələbatına və mənafelərinə uyğun gəlir. İlk dövrlərdə əxlaq insanların faktiki olaraq özlərini necə aparmasında ifadə olunurdu. Yəni onlar hansı hərəkətləri özünə və başqalarına rəva bilirlər? Bu hərəkətlər kolle­ktiv faydalılıq baxımından necə qiymətləndirilir?

Tarixi inxişaf prosesində əxlaqın nisbi müstəqilliyi özünü gö­stərir. Bu hər şeydən əvvəl, onun varisliyində ifadə olunur, hər bir yeni nəsil ondan əvvəlkilərin yaratdığı əx­laqi dəyərlərə arxalanmaqla yenilərini yaradır. Bu prosesdə həm də əxlaqi tərəqqi baş verir. Əxlaq normaları və prinsipləri dəyi­şilir, təkmilləşir və inkişaf edir. Cəmiyyətin tarixi gedişində şəxsiyyətin düzgün əxlaqi səmtləşməsinə yönələn nəzəri axtarışlar baş verir. Biliklərin yeni və özünəməxsus növü olan əxlaqi baxışlar si­stemi, etik nəzəriyyələr yaranır.

Əxlaq ictimai şüurun əsas qiymətverici formasıdır. Bura­da insan əməllərinin ümumi qəbul olunmuş normativləri və qiy­mətləri ifadə olunur. Təsadüfi deyildir ki, əxlaqı bəzən yazılmamış qanunlar sistemi də adlandırırlar.

Həqiqi əxlaqi təsəvvürlərə malik olan insan bu və ya digər məsələ üzrə qərar qəbul edərkən xarici mülahizələrdən (vəzifə, xe­yir, gəlir və s.) deyil, daha çox öz daxili mənəvi borcu tələblərindən çıxış edir. Yüksək əxlaqlı şəxs güclü özünənəzarət qabiliyyətinə malikdir. Onun vicdanı şəxsiyyətin ikiləşməsinə yol vermir.

Əxlaq insanın öz ailəsinə, xalqına, Vətəninə və digər xalqlara münasibətində də təzahür edir. Bütün bunlardan əlavə əxlaq həm də şəxsiyyətin öz daxilinə yönəlmişdir. Hər bir insan ictimai dəyər kəsb edir. Buna görə də əgər kimsə özünə əzab vermək və intihar etmək istəyirsə, əxlaq onu pisləyir. Çünki o, hər bir insandan öz sağlamlığını qorumağı, özünü ləyaqətlə aparmağı və ictimai faydalı məşğul olmağı tələb edir.

Əxlaqi şüur özündə əxlaqi prinsiplərinormaları əhatə edir. Beləliklə, əxlaq bir tərəfdən insanlar arasında obyektiv münasibətlərin müəyyən bir tərəfidir, onların hərəkətləridir, digər tərəfdən, şüur formasıdır.

Əxlaqın cəmiyyətdə rolu onun aşağıdakı funksiyalarında təzahür edir: tənzimedici, qiymətverici və idraki. Birinci funksiya əsas yer tııtur. Əxlaq hər şeydən əvvəl, cəmiyyətdə insanların davranışını tənzim etmək üsuludur. O, tənzimetmənin tarixən qədim formasıdır. Sonralar ictimai münasibətləri nizama salan yeni- yeni üsullar (hüquqi, inzibati, texnixi lənzimetmə və s.) yaransa da əxlaq öz unikallığını və rolunu itirməmişdir. Əxlaqın qiymətverici funksiyası da çox mühümdür. Bu o deməkdir ki, əxlaq sosial hadisələri xeyir və şər baxımından qiymətləndirir. Əxlaqi bəyənmə və ya əxlaqi mühakiməetmə, həm də ədalət və ədalətsizlik meyarı ilə ölçülür. Əxlaqın digər funksiyası idraki funksiyasıdır. Bu funksiya onu ifadə edir ki, bəşəriyyət inkişaf etdikcə insanlar daim yeni, daha humanist və daha perspektivli davranış normaları axtarmaqdadır. Bu məqsə­dlə etik nəzəriyyələr meydana gəlib inkişaf etmişdir. Əxlaqın idraki funksiyası müasir cəmiyyətdə daim artmaqdadır. Əslində əxlaqi qiymətlər, tələblər və ideallar sadəcə davranışı tənzim edən fo­rmalar deyil, onlar həm də cəmiyyətin və insanın mənəvi özünüdərki deməkdir.

Əxlaqi şüurun mühüm bir xüsusiyyəti onun qeyri-institusionallığıdır.Yəni, mənəvi həyatın bir sıra sahələrindən (elm, incəsənət, din) fərqli olaraq əxlaq insanların mütəşəkkil fəaliyyət sa­həsi deyildir. Buna görə də cəmiyyətdə əxlaqın fəaliyyəti və inkişafı ilə məşğul olan xüsusi təşkilatlar və müəssisələr yoxdur.

Əxlaqi şüur həm də özünün imperativ (qəti, tələbedici) xarakteri ilə səciyyələnir. Əxlaqi tələblərin əksəriyyəti xarici məqsədə (zahiri uğur və ya xoşbəxtlik) deyil, mənəvi borca (daxili mənəvi öhdəlik) yönəlmişdir. Onlara qəti və şərtsiz su­rətdə əməl olunması mənəvi tələb kimi çıxış edir.

Əxlaqi şüurun strukturunda əxlaqi kateqoriyalar, əxlaqi hisslərəxlaqi ideal mühüm yer tutur. Ümumiyyətlə əxlaqi şüur çox mürəkkəb struktura malikdir. Burada öz ümumilik dərəcəsinə görə düzülmüş aşağıdakı formaları göstərmək olar: norma-normalar sistemi-əxlaqi keyfıyyətlər- əxlaqi ideal - əxlaqi prinsiplər- sosial gerçəkliyin normativ mənasını ifadə edən anlayışlar (ədalət, ictimai ideal, həyatın mənası) -şəxsiyyətin inkişafı səviyyəsini ifadə edən anlayışlar (borc, məsuliyyət, şərəf, ləyaqət).

Yuxarıda göstərilən bütün formalar öz mahiyyətinə görə in­sanların davranışına verilən tələblərdir. Bu tələblər ən ümumi xarakter daşıyır, ümumbəşəri məzmuna malikdir.

Əxlaq normaları hüquqi normalardan fərqli olaraq qanu­nun gücünə arxalanmır. Hüquqi sanksiya məcburi xarakter daşı­dığı halda, əxlaqi normaların qorunması mənəviyyata, ictimai rəyin gücünə əsaslanır. Digər tərəfdən, əxlaqi normaların tətbiq sahəsi daha genişdir. Belə ki, onlar hüququn bilavasitə aid olmadığı do­stluq, yoldaşlıq və sevgi münasibətlərini də tənzim edirlər.

İnsanın əxlaqında cəmiyyət qarşısında və özü qarşısında məsuliyyət hissi əsas yeıi tutur. Buradan günahı anlamaq və peşmançılığı etiraf etmək şüuru yaranır. İnsanlar öz qarşılıqlı münasibətlərində əxlaq normalarını əldə rəhbər tuturlar. Bu norma­lar yazılmamış qanunları ifadə edir, çünki hamı ona tabedir. Əxlaq normaları təkcə cəmiyyətin insanlara verdiyi tələblər deyildir. Bun­larda həm də insanların hərəkətləri bəyənilir və ya mühakimə olu­nur.

Əxlaq həm də müəyyən iradə azadlığını nəzərdə tutur, insan müəyyən şəraitdə bu və ya digər mövqeyi, davranış xəttini, şüurlu seçir, müvafiq qərar qəbul edir və onu həyata keçirir. Bununla ya­naşı o öz hərəkətlərinə görə həm də məsuliyyət daşıyır. Əgər insan­ların davranışı dinin iddia etdiyi kimi fövqəltəbii qüvvələr tərəfindən irəlicədən, birdəfəlik müəyyən olunsaydı, onda bu və ya digər hərə­kətə əxlaqi baxımdan qiymət vermək mənasız olardı. Çünki həmin hərəkətdə insanın iradə azadlığı, sərbəst seçimi yoxdur. Bunun tam əksi olan iradə azadlığının mütləqləşdirilməsi doğru deyildir. Bu halda özbaşınalıq lıökm sürər, sosial və əxlaqi normalara ehtiyac qalmazdı.

Əxlaqi şüuru öyrənərkən onun məzmununda sinfi və ümumbəşəri tərəflərin nisbətini düzgün müəyyən etmək zəru­ridir. Sovet dövründə yazılmış kitablarda əxlaqın sinfi məzmunu həddən artıq şişirdilirdi. Nəzərdə tutulmalıdır ki, əxlaqda ümumbəşəri normalar mühüm yer tutur. Onlar birgəyaşayış qaydaları kimi cəmiyyət üzvlərinin normal həyatını, sağlamlığını, şərəf və ləyaqətini qorumaq məqsədi güdür. Buraya həm də valideynlərin öz uşaqlarını tərbiyə etməsi, uşaqların valideynlərə qarşı, böyüklərə hörmət, nəzakətlilik və s. də daxildir. Tarix boyu müxtəlif sinif və sosial qrupla­rın əxlaq haqqında təsəvvürləri ümumbəşəri əxlaq normaları ilə əla­qədar mövcud olmuşdur.

Əxlaqın ən əsas kateqoriyalarından biri xeyirşərdir. Xeyir in­sanların xoşbəxtliyinə kömək edən amillərin əxlaqı ifadəsi deməkdir. Xeyir və xeyirxahlıq bəşər övladının yaratdığı ən yüksək mənəvi keyfiyyətlərdir. Buna görə təsadüfi deyildir ki, bütün cəmiyyətlərdə normal insanların əksəriyyəti xeyirxahlıq göstərməyə çalışırlar. Şər dedikdə insanların ictimai və şəxsi həyatında mənfi rol oynayan hadisələr, ləngidici və dağıdıcı qüvvələr başa düşülür. Şər qüvvələr həmişə cəmiyyətin ümumi mənafeyinə zidd istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Lakin bəzi hallarda şər də tarixi prosesin inkişafına kömək edə bilir. Nəzərdə tutulmalıdır xi, tarixdə köhnəliyə qarşı çı­xan yeni qüvvələri müasirləri çox vaxt şər qüvvə hesab edirlər. Əs­lində isə həmin şər tarixi prosesə təkan verir.

Həqiqi əxlaq xeyirxalıq öz borcunu yerinə yetirməyə yönələn mənəvi iradənin möhkəmliyi deməkdir. Məhz o, hər bir şəxs ilə onu əhatə edən mühit (təbii mühit və sosial mühit) arasında vacib olan qarşılıqlı təsiri ifadə edir. İnsanın mənsub olduğu ictimai qrupun mənafelərini başa düşməsi və bu münasibətdə özünün yerinə yetirməli olduğu öhdəlikləri anlaması onu mənəvi borcu yerinə yetirməyə sövq edir. Mənəvi borca əməl olunmasında insanın təkcə əxlaqi bilikləri deyil, həm də başqalarını hiss etməsi mühüm rol oy­nayır. Əgər insan öz vətəninin, mənsub olduğu kollektivin və sosial qrupun uğurları ilə fəxr edir və ya uğursuzluqlarına dərindən acıyır­sa, onda o, öz borcunu yerinə yetirməyə çalışır.

Əxlaqi anlayışlar sistemində vicdan xüsusi yer tutur. Vic­dan şəxsiyyətin mənəvi özünənəzarət qabiliyyəti, öz qarşısına müstəqil surətdə əxlaqi cəhətdən sanksiyalaşmış məqsədlər qoy­maq və etdiyi hərəkətə qiymət vermək qabiliyyətidir. O, həm də in­sanın öz hərəkətləri üçün şəxsi məsuliyyət hiss etməsi deməkdir. Vicdan insanın daxili hakimidir. Normal insan üçün onun qərarı hər şeydən üstündür. Vicdanın səsi insan şəxsiyyətinin saxtalaşmasının, ikiüzlüyünün qarşısını alır.

Əxlaqi kateqoriyalar içərisində şəxsiyyətin ləyaqəti də mühüm yer tutur. O, insanın öz ictimai qiymətini və hüququnu başa düşməsi deməkdir. İnsan ləyaqətinin ölçüsü ictimai faydalı əmək və cəmiyyətə xeyir vermək hesab olunur.

Əxlaqın digər bir əsas məsələsi insan həyatının mənasıdır. Bu, şəxsin öz subyektiv mövqeyini, ustanovkalarını və hərəkətlərini cəmiyyətin inkişafının ümumi meylləri ilə nə dərəcədə uyğunlaşdıra bilməsində ifadə olunur. Həyatın mənası xoşbəxtlik anlayışı ilə sıx bağlıdır. Xoşbətlik həyatın dolğunluğu deməkdir. Onun əsas gö­stəricisini insanın oz fəaliyyətinin doğruluğunu, böyüklüyünü, əzəmətliliyini başa düşməsi nəticəsində aldığı mənəvi ləzzət təşkil edir. Xoşbəxtliyin sirri həm başqa insanlara, həm də özünə sevinc gətirmək məharətindədir. Xoşbəxtlik həyatı elə təşkil etmək deməkdir ki, insan özünün yaradıcılıq qabiliyyəti və imkanlarını tam dolğunluğu ilə reallaşdıra bilsin. Deməli, onun mühüm mənbəyini insanın öz fiziki və mənəvi qüvvələrini dolğun təzahür etdirə bilməsi təşkil edir. Xoşbəxtlik çoxtərəfli anlayışdır. Lakin onun mərkəzində insanın məşğul olduğu konkret sahədə əsl yaradıcı fəaliyyət göstərə bilməsi durur.

Yuxarıda deyilənlər sübut edir ki, müasir cəmiyyətdə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin tənzim edilməsində, bütövlükdə cə­miyyətin, habelə, onun hər bir üzvünün noımal inkişafının təmin olu­nmasında əxlaqi şüur artmaqda olan rol oynayır.

Estetik şüur

İctimai şüurun ən qədim formalarından biri estetik şüurdur (hərfi mənası hissi, hissedən deməkdir). O bizi əhatə edən dünyanı konkret- hissi, bədii obrazlar vasitəsilə əks etdirir. Çox vaxt estetik şüur və incəsənət anlayışlarını eyniləşdirirlər. Doğrudan da onlar bir-birilə çox yaxındır, lakin tam eyni deyildir. Belə ki, incəsənət bə­dii dəyərlər yaratmağa yönələn fəaliyyət, bədii istehsaldır. Estetik şüur isə bu fəaliyyəti nəzəri qiymətləndirir, beləliklə də onun ictimai əhəmiyyətini artırır. Həm də estetik anlayışı in­cəsənətə nisbətən daha genişdir. O, sosial varlığın bütün tərəfləri­nə sirayət edir. Belə ki, cəmiyyətin və təbiətin bütün obyektləri estetik hisslər yarada bilir (təbiətin gözəlliyi, maddi və mənəvi mədəniy­yət əsəri, insanlar, onların əmək, idman fəaliyyəti və s.). İnsanın praktiki fəaliyyətinin bütün tərəfləri onda müəyyən estetik hiss və fikirlər doğurur.

Estetik şüurun yaranmasının ikin əsasını varlığın özün­dəki xassələr (ölçü, harmoniya, simmetriya, bütövlük, gözəllik və s.) təşkil edir. Onlar özünün konkret-hissi və əyaniliyi ilə in­sanların diqqətini cəlb edir. Yəni onların şüurunda və qəlbində özü­nəməxsus hisslər formalaşdırır. Dünyanı mə­nəvi anlamağın xüsusi növü olan incəsənətin tarixi bəşər həyatının qədim çağlarına gedib çıxır. Lakin ilk dövrlərdə, incəsənət əsərləri (qayaüstü rəsmlər, heykəl fiqurları, ayinləri ifadə edən rəqslər və s.) estetikdən daha çox dini- magik xarakter daşıyırdı. Bunlardakı müxtəlif maddi obrazlar, simvollar, birgə ritual hərəxətləri vasitəsilə ibtidai insanlar praktiki aləmə öz fəal münasibətini ifadə edirdilər. Sonralar, ictimai inkişaf gedişində təbiət hadisələrinin və cəmiyyətdəki münasibətlərin sözün əsl mənasında estetik cəhətdən qavranılması baş verdi. Nəticədə, mənəvi istehsalın xüsusi növü kimi in­cəsənət formalaşıb təkmilləşdi. O, xüsusi seçilmiş professionalların (sənətkarlar, şairlər, musiqiçilər və s.) əməyi ilə yaradılır. Əlbəttə, bu fakt incəsənətdə xalq yaradıcılığının böyük rol oynadığını inkar etmir.

Hər bir dövrdə incəsənət digər şüur formalarının (siyasətin, hüququn, əxlaqın, dinin) təsirinə məruz qalır, eyni zamanda həmin formalara fəal təsir edir. Belə ki, ictimai şüurun formaları onun təsir dairəsinə düşərək onun prinsip və qanunları ilə hesablaşmalı olur­lar.

Dünyanı mənəvi- praktiki mənimsəməyin və yaradıcı fəa­liyyətin forması olan incəsənətin özünəməxsusluğu bundadır ki, o, insanın tələbatı kimi yaranır. İncəsənətin inkişafı və həyati qüvvəsi də bu tələbatla bağlıdır. O, insanın həyatının daha dolğun şəkildə özünü göstərməsinə kömək edir.

İncəsənətin mühüm bir xüsusiyyəti onun zəkadan, intellektdən daha çox hisslərə təsir göstərməsidir. O, hətta gerçəkliyin yeni bir tərəfini bəlli edəndə də bu işi hissi əyani formada həy­ata keçirir. İncəsənətin insana böyük təsir gücünün mühüm bir sə­bəbi məhz bundadır. Estetik hisslər insanı dünyadakı gözəlliyi se­vməyə səsləyir. Bununla yanaşı, insanın dünyaya emosional- estetik münasibəti reallığın hər hansı mühüm tərəfinin, əlaqələrinin aşkar edilməsi deməkdir. Estetik hisslər əlraf aləmi, incəsənət əsərlərini qavrayarkən gözəlliyi duymaq kimi yüksək qabiliyyətə əsaslanır. Onlar əxlaqı və idraki hisslər ilə vəhdətdə yaranır və inkişaf edir.

İncəsənət həm də aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 1) burada reallıq baş­lıca olaraq bədii obrazlar və simvollar vasitəsilə əks etdirilir; 2) incə­sənətdə ümumi olan mücərrəd şəkildə deyil, fərdi formada çıxış edir; 3) təxəyyülə və fantaziyaya geniş yer verməklə yanaşı, onları həyat həqiqətlərin­dən çox da uzaqlaşdırmamaq tələbi; 4) incəsənət əsərlərində formanın məzmuna münasibətdə aparıcı yol oynaması.

Bu xüsusiyyətlər incəsənətin nisbi müstəqilliyini və digər mə­nəvi fəaliyyət növlərindən asılı olmadan inkişaf etdiyini, özü­nəməxsusluğunu əks etdirir. Burada tərəqqinin istiqaməti heç də həmişə aydın sezilmir. Odur ki, tarixi tərəqqi xətti olduğu kimi incəsənətə tətbiq edilsə, onda dolaşıqlıq baş verir. Belə çıxar ki, qə­dim dövrün incəsənət nümunələri, İntibahın yaratdığı heyrətamiz sənət əsərləri bu günlərdən aşağı səviyyədə olmuşdur. Məsələ bundadır ki, müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşamış incəsənət yaradıcıları, sənət korifeyləri bir- birindən az fərqlənir. Əsas fərq mövcud cəmiy­yətin estetik kamillik dərəcəsindədir. Deyilənlər incəsənətdə tərəqqinin inkarı kimi başa düşülməməlidir. Həyatın bütün sahələıində olduğu kimi burada da müəyyən tərəqqi özünü göstərir. Digər tərəfdən, tarix inkişaf etdikcə incəsənət yaradıcıları­nın intellektual səviyyəsi artır. İncəsənətin daxili differensiasiyası güclənir, yeni- yeni sahələr yaranır.

İncəsənətin ictimai həyatda üç funksiyası xüsusi qeyd edilməlidir: idraki, tərbiyə­vi və estetik. Son dövrlərdə buraya kommunikativ, yaradıcı, ictimai- məişət, əvəzedici, əyləncə və sair funksiyalar da əlavə olunur.

İncəsənətin cəmiyyətdə mühüm rolu bunda təzahür edir ki, o, insanların həm hisslərinə, həm də fıkir və iradəsinə güclü təsir gö­stərmənlə, onları inkişaf etdirə bilir.

İncəsənət öz fəa­liyyəti ilə sanki real aləmin yeni bir proyeksiyasını- bədii obrazlı dünyanı yaradır. İncəsənətin yaratdığı ideal dünya cəmiyyətin müxtəlif tələbat­larını ödəməyə xidmət edir.

Deyilənlər sübut edir ki, incəsənt cəmiyyətin özünüdər­ketməsinin qüdrətli vasitəsidir. İncəsənətin yaratdığı bədii dünya özünün estetik dəyərlər sistemini və etalonlarını işləyib hazırlayır. Bunlar fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq bütün insanların kamilləşməsi­nə müsbət təsir göstərir. Belə ki, buradakı bədii obrazların bir çoxu öz xarakterinə və keyfiyyətlərinə görə ümumbəşəri səviyyəyə yüksəlir. Buna görə də insanlar öz qarşılıqlı münasibətlərində bu qəbil­dən olan nümunələrdən örnək kimi istifadə edirlər. Deməli, incəsə­nət həm də əyani təsir göstərmə, tərbiyə vasitəsidir, o, şəxsiyyətin sosiallaşması prosesində mühüm rol oynayır.

Estetik aləm həm də bəşər tarixinin özünəməxsus yaddaşıdır. Burada cəmiyyətin müxtəlif mərhələlərində yaradılmış son dərəcə rəngarəng insan xarakterləri, bədii sənətin heyrətamiz nümunələri, digər mənəvi dəyərlər toplanılır və yaşadılır.

İncəsənətin başlıca funksiyası estetik funksiyadır. Onun mahiyyəti bundadır ki, incə­sənət insana estetik həzz və ləzzət verir. Doğrudan da biz hər hənsı bir bədii əsəri oxuyarkən, kinoya və teatra tamaşa edərkən, musiqini dinləyərkən, incəsənətin digər sahələrini qavrayarkən hər şeydən əvvəl, mənəvi, estetik həzz alırıq. Sonuncunun məzmunu təkcə bizə gözəllik hissi və ondan zövq almağı aşılamaqla məhdudlaşmır. O həm də bizim ruhumuzu riqqətə gətirir. Biz incəsənət əsərlərinin böyük ustalıq və məharətlə yerinə yetirilməsinə heyran oluruq.

Bununla əlaqədar deyilməlidir ki, insanların bədii zövqü eyni deyildir. O, müəyyən tərbiyənin və vərdişlərin məhsuludur. Ona görə də zövqlər müxtəlif olur. Lakin bütün zövqlər ümumi bir obyektiv əsasa malikdir. İnsanların hamısının hiss üzvləri vardır və onlar təbiətən düzgün seçim qabiliyyətinə malikdirlər. Buna görə də müx­təlif bədii formalarda (səs, rəng, hərəkət, söz və s.) ifadə olu­nan gözəlliyə, harmoniyaya və simmetriyaya bütün insanlar fəal seçim münasibəti bəsləyə bilir. Nəticədə, bizim ruhumuz həyəcanla­nır. İnsan öz mənini incəsənt nümunələrində əks olunan ümumi ritm ilə yanaşı tutur. Biz hər hansı incəsənət əsəri ilə tanış olduqdan so­nra bu cür emosional vəziyyət keçiliriksə, onun özü estetik funksiy­anı ifadə edir.

Sovet dövründə incəsənətin sinfi xarakteri həddən artıq şişir­dilirdi. Əlbəttə, incəsənət yarandığı gündən birinci növbədə cəmiyyət əhalisinin müəyyən göstəricilərinə (təhsil, zövq, maddi vəsait) görə üstün olan təbəqələıinə yönəlmişdir. Bu meyl müəyyən özü­nəməxsusluqlarla bütün dövrlərdə özünü göstərir. Lakin buna əsa­sən sinfiliyi mütləqləşdirmək (burjua və proletar, feodal və kəndli incəsənət tiplərini ayırmaq) doğru olmazdı. Əks halda incəsənət əsərlərinin yaradılmasında və onlardan istifadə edilməsində geniş xalq kütləsinin fəal rolu kölgə altına alınardı. Xüsusən də müasir cəmiyyətdə kütləvi informasiya vasitələrinin və kommunikasiyanın texniki imkanları o dərəcədə yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir ki, harada yaşamasından, sinfi və peşə mənsubiy­yətindən asılı olmayaraq xalqın bütün təbəqələri incəsənətə fəal və operativ qovuşa bilir.

İncəsənətdə milli xüsusiyyətlər ilə ümumbəşəri əsasların nisbətən məsələsi də mühümdür. Mənəvi həyatın digər hadisələri (elm, din) ilə müqayisədə incəsənətdə milli momentlər daha çox yer tutur. Bu onun milli dil, milli xarakter və etnoqrafik xüsusiyyətlər ilə bağlılığından irəli gəlir. Məsələn, bir milli dildən başqasına tərcümə olunan bədii əsər xeyli dərəcədə dəyişir. Öz milli şəraiti və ənənələ­rindən ayrılıqda olan rəqs bəzən xoş təsir bağışlamır Yaxud da şərq muğamları slavyanların xoşuna gəlməyə də bilir. Eynilə də bunların əksini göstərən misallar gətirmək olar. Nizamini və Füzulini bütün dünya tanıyır. Ü.Hacıbəyovun, Q.Qarayevin, Niyazinin, T.Salahovun, S.Bəhlülzadənin əsərləri bütün millətlər tərəfindən sevilir. Deyilənlər sübut edir ki, incəsənətdə təkcə milli yox, həm də bey­nəlmiləl, ümumbəşəri məzmun vardır. Doğrudur, müasir sivilizasiya başqa sahələrdə olduğu kimi incəsənətdə də inteqrasiya meylini artırır. Lakin o, buradakı milli özünəməxsusluğu aradan qaldırmır. Deməli, incəsənətdə milli və ümumbəşəri qarşılıqlı surətdə nü­fuz edərək biri- digərini zənginləşdirir. Onları süni surətdə bir- birindən ayırmaq, incəsənətin humanist mahiyyətinə zərbə vurur.
Din

Din ictimai şüurun qədim formasıdır. Yer üzərində din ibtidai-icma quruluşunun sonlarında təxminən 50-40 min il bundan əvvəl meydana çıxmışdır. Onu birinci növbədə ila­hiyyat öyrənir. Fəlsəfə dini ictimai şüur forması kimi nəzərdən keçirir. Onun mahiyyətini və dünyagörüşü sistemində yerini göstərir. Bu elm həm də dinin sosial və psixoloji səpələrini üzə çı­xarır, cəmiyyətin mənəvi həyatında tutduğu yeri təhlil edir.

Öz mahiyyətinə görə din (latınca müqəddəs deməkdir) hər şeydən əvvəl Mütləq başlanğıcın (Allahın) olduğunu israr edir və göstərir ki, o təbiətin, insanın və cəmiyyətin yaradıcısıdır. Hər şeyin, o cümlədən də insanın taleyi Allahdan asılıdır. Buna görə də insan öz həyatını ilahi qüvvənin iradəsinə uyğunlaşdırmalıdır. Dində bu dünya (təbii həyat) ilə axirət dünyası (transendent dünya) bir- birilə əlaqələndirilir. Göstərilir ki, hər bir insanın axirətdə əzabdan xilası, onun ruhunun bu transendentə münasibətindən asılıdır. Bütün din­lər bu və ya digər formada həyatın real qüvvəsini ideal ruh ilə əla­qələndirməyə çalışır. Bəşər tarixində demək olar ki, bütün xalqlar dinə malik olmuşdur. Bu fakt sübut edir ki, onların hamısını ümumi bir tələbat doğurmuşdur.

Hər bir dində iki əsas tərəf özünü göstərir. Bunlardan bi­rincisi, ilahi qüvvənin, Allahın nəzəri baxımdan anlaşılmasıdır, ikincisi isə praktiki tərəf, yəni ilahi ilə insan həyatının əlaqələri­nin müəyyən edilməsidir. Mütləq qüvvə (Allah) müxtəlif dövrlərdə və ayrı- ayrı ölkələrdə, xalqlarda rəngarəng şəkildə izah olunmuşdur. Onun mənasını daşlara, bitkilərə, heyvanlara, atəşə, insana sitayiş etməkdə görmüşlər. Bunlarla yanaşı Mütləqin (Allahı) mücərrəd ideyalar kimi anlayanlar da olmuşdur (məsələn deist, teist, panteist fikirlər).

Dini şüurun bütün formaları üçün səciyyəvi cəhət insanı müxtəlif yollarla Allaha pərəstiş və itaət etməyə çağırmaqdır.

Dinin mənşəyi ən çox mübahisə doğuran məsələlərdəndir. Bu münasibətdə birinci növbədə dini əmələ gətirən psixoloji motivlərə və onun sosial köklərinə diqqət yetirilməlidir.

Dinin yaranması hər şeydən əvvəl, ibtidai insanın təbiətə münasibətində prarktiki məhdudiyyəti ilə bağlı olmuşdur. İnsanlar təbiət qüvvələrini ram edə biləcək real vasitələrə malik olmamışlar. Buna görə də onları fantastik, xəyali və illiyüziyalı vasitələr ilə əvəz edirdilər. Bunu dinin ən qədim növü olan magiya cadugərlik nümunələri aydın göstərir, insanlar müxtəlif cadu rituallarının köməyi ilə ətraf dünyaya təsir göstərməyə çalışırdılar. Dinin yaranması heç şübhəsiz, insanın təbiət və cəmiyyət haqqında biliklərinin aşağı səviyyədə olması ilə bağlıdır. Nəhayət, bu işdə cəmiyyətdə gedən proseslərin kortəbiiliyi, insanların öz obyektiv həyat şəraiti qarşısında gücsüzlüyü az rol oynamamışdır.

Dinin mənşəyini araşdırarkən onun qnoseoloji kökləri də nəzərdən keçirilməlidir. Bu problemə müna­sibətdə fəlsəfi fikirdə üç nöqteyi-nəzər mövcuddur: ssiyentist-pozitiv, tarixi (təkamül) və mütləq yanaşma. Birinci baxış dini aşağı səviyyəli bilik kimi təsəvvür edir. Bu mövqeyə görə din cəhalətdir və elm inkişaf etdikcə o, tədricən aradan çıxacaqdır; ikinci nöqteyi- nə­zərin tərəfdarları dinə inkişaf etməkdə olan bilik forması kimi baxır və göstərirlər ki, o başqa, daha yüksək biliyə daxil olduqda belə, yenə öz əhəmiyyətini saxlayır. Burada söhbət dinin sırf rasional səpkisindən daha çox, hissi tərəfindən gedir. Nəhayət, üçüncü yanaşma göstərir ki, din və elmi bilik bir- birindən fərqli iki müstəqil formadır.

Dini şüurun əsasında iki anlayış durur: fövqəltəbii (ilahi) qüvvəinam (etiqad). Birinci haqqında yuxarıda qısa da olsa qeyd etdik. Dini inama gəlincə isə göstərilməlidir ki, o dini şüurun başlıca əlamətidir. Həm də söhbət elə belə inamdan deyil, fövqə­ltəbii, ilahi qüvvələrin mövcudluğuna inam bəsləməkdən gedir. Özü- özlüyündə inam dedikdə ətraf aləmə idrakı-sosial münasibət forması başa düşülür. İnamın bilikdən mühüm bir fərqi onun zəkadan daha çox hisslərə müraciət etməsidir.

Dini şüur öz strukturuna görə xeyli dərəcədə mürəkkəbdir. Burada «nəzəri» dini şüuru (ilahiyyatı) və adi dini şüuru bir-birindən ayırmaq lazım gəlir. Birincinin məzmunu xüsusi işlə­nib hazırlanan (ilahiyyatçılar, din xadimləri) bitkin, sistemli təsəvvür­ləri ifadə edir, ikinci adı dini şüur səviyyəsi, daha çox sıravi din­darların malik olduğu hissi-əyani və dağınıq xarakter daşıyan dini təssəvvürlərini əhatə edir. Sonuncunun formalaşmasına obyektiv sosial münasibətlər, insanları əhatə edən konkret mikromühit və nəhayət, dini ideologiya güclü təsir göstərir.

Dini şüurun yuxanda qeyd olunan struktur bölgüləri, onun psixologiya və ictimai ideologiya səviyyələri ilə əsasən üst-üstə düşür. Dini ideologiyanın mərkəzində ilahiyyat durur. Bundan əlavə, onun məzmununa dini xarakterli fəlsəfi və sosial-siyasi doktrinalar da daxildir. Dini ideologiya rəsmi din xadimləri, professional ilahiyyatçılar tərəfindən işlənilib hazırlanır. Dini psixologiya cəmiyyətdəki dindarların real dini fəaliyyəti ilə bağlıdır. O, daha çox emosional və iradi tərəflərə arxalanır. Dinin ictimai psixologiya səviyyəsində fəa­liyyəti dini hisslərdən ayrılmazdır. Onlar öz məzmununa görə xeyli dərəcədə müxtədifdir. Burada ilahiyə sevgi, ondan qorxu, ilahinin qəzəbinə gəlmək və s. əsas yeri tutur.

Dini ideologiya ilə dini psixologiya bir-birilə mürəkkəb dialektik qarşılıqlı təsirdə çıxış edir. Bir tərəfdən, dini psixologiya, kütlələrin inam və hissləri dinin mövcud olması üçün əlverişli zəmini genişləndirilir. Digər tərəfdən, dini ideologiya dini psixologiyaya güclü təsir göstərir, dinin yayılmasına və möhkəmləndirilməsinə çalışır.

Qədim dövrdə dinlər politeizm (çoxallahlılıq) formasında, sinfi-antaqonist cəmiyyətlərdə isə monoteizm (təkallahlılıq) formasında olmuşlar. Hazırda ən çox yayılmış monoteist dinlər bunlardır buddizm (e.ə.VI əsr), induizm (e.ə.I minillik),xristianlıq (I əsrin sonu II əsrin əvvəlki), islam (VII əsr).

Dinləri sinifli cəmiyyətdən əvvəlki (animizm, fetişizm, magiya, bütpərəstlik və s) və müasir dinlər ( buddizm, induizm, Şamanizm xristianlıq, islam və s.) kimi də iki qrupa bölmək olar.

Hər bir dinin strukturuna əsasən üç ünsür daxildir: dini ideya və təsəvvürlər; dini hiss və əhval ruhiyyə; dini ayınçılık (dini kilt) və ya fəaliyyət. Bunlardan başqa dini təsisatların (dini icmalar, birliklər, kilsələr, məscidlər, sinaqoqlar və s.) fəaliyyətindən yaranan norma, qayda, ideyalar və s. dini şüurda möhkəm yer tutur.

Dinin başlıca ünsürü dini ideya və təsəvvürlər, onun nəzəri forması isə dini ideologiya və ya teologiyadır. İslam dinində ilahiyyatın əsasını etiqad ehkamları vardır: “Lailahə-illəlah – Məhəmmədün rəsul-üllah” (Allahdan başqa heç bir ilahi qüvvə yoxdur; Məhəmməd isə Allahın rəsulu, elçisidir); Allah təkdir, əbədi və hər şeyə qadirdir; Məhəmməd peyğəmbərdir, Allahın Yer üzərindəki elçisidir; axirət haqdır və orada ölürlər canlandırılıb cəza və ya mükafatlandırılacaqlar!. Quran müqəddəsdir və Allah tərəfindən göndərilmişdir (23 il müddətində); insanın başına o işlər gəlir ki, onları Allah əvvəlcədən müəyyən etmişdir; ruha, taleyə etiqad və s. Bu etiqadlar əsasında islam dini 5 əsas vəzifə qoyur ki, onlara da dinin “beş rükünü” (əsası) deyilir: a)kəlmeyi-şəhadətə etiqad və onu oxuya bilmək, Allahdan başqa ilahi qüvvə yoxdur, Məhəmməd elçisidir” kəlamına inam və oxuya bilmək bacarığı; b)namaz qalmaq; c)oruc tutmaq; d)həcc ziyarətinə getmək; e)zəkat vermək. Zəkat – dini icmaların ehtiyaclarına sərf edilən, yoxsullara, yetimlərə və s. əl tutmaq üçün müsəlmanın əmlak və gəlirindən tutulan icbari vergidir.

Dinin cəmiyyətdə yerinə yetirdiyi sosial funksiyalara da diqqət yetirilməlidir Bu funksiyalar əsasən aşağıdakılardır: ilyuziyalı konpensasiyaedici funksiya, dünyagörüşü funksiyası, requlyativ və kommunikativ funksiya. Qeyd edək ki, son dövrlərdə buraya dinin xalqlar arasında sülh, əməkdaşlıq və razılıq əldə etməyə yönələn funksiyası da əlavə olunur. Birinci funksiyanın mahiyyətini insanların praktika gücsüzlüyünü illyuziyalı vasitələrlə tamamlamaq cəhdi təşkil edir. Dinin dünyagörüşü funksiyası o deməkdir ki, o, insan­lara dünya, təbiət haqqında, insanın burada yeri ilə bağlı sual­lara özünəməxsus səididə cavab verməyə çalışır. Requlyativ (tənzimləmə) funksiya din tərəfindən insanların davranış və hərəkətlərini müəyyən edən qaydalar və normaların yaradılması ilə bağlıdır. Məsələn islam dinində bu şəriət vasitəsilə həyata keçirilir. Şəriət çox geniş məzmuna malik olub müsəlmanların həyat fəa­liyyətinin ən müxtəlif sahələrinə (əmlak münasibətləri və vergi yığmaqdan tutmuş ailə-nigah münasibətlərinə qədər) dair davranış normaları və yasaqların məcmusunu əhatə edir. Kommunikativ funksiya bunda ifadə olunur ki, müəyyən dini birliklər, icmalar çərçivə­sində insanların əlaqələri möhkəmlənir. Dindarların bu ünsiyyəti həm də mədəniyyət, təsərrüfat və ailə-məişət sahələrində özünü göstərir.

Dindən danışarkən göstərilməlidir ki, o mədəniyyət tarixində özünəməxsus yer tutur. O, yüz illər boyu mənəvi mədəniyyətin ayrılmaz tərəfi kimi çıxış edir. Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, dini etiqadlar mədəni dəyərlərin mənbəyi olmuşdur. Söhbət ondan gedir ki, din mənəvi mədəniyyətin müxtəlif tərəflərinə nüfuz edərək onunla yanaşı yaşayır.

Müasir cəmiyyətdə dinin yeri və rolunda əhəmiyyət dəyişikliklər baş verir. Hər şeydən əvvəl, ikitərəfli ziddiyyətli meyl özünü göstərir. Bir tərəfdən, müasir elmi-texniki tərəqqi, insanların ümumelmi və mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində, onların dünyagörüşündə və həyat tərzində dini təsəvvürlər sıxışdınlıb çıxarı­lır. Digər tərəfdən, cəmiyyətdə, əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında dinin güclənməsi prosesi müşahidə olunmaqdadır. Sonuncu meyil çox müxtəlif səbəblərlə bağlıdır. Hər şeydən əvvəl, ölkəmizdə qə­rarlaşmış vicdan və dini etiqadlar azadlığı bu işdə mühüm rol oy­nayır. Digər tərəfdən müasir elm hələ də insanları və bəşəriyyəti düşündürən bir çox vacib suallara cavab verə bilməmişdir. Buna görə də insanlar onların cavablarını dində tapmağa ümid bəsləyirlər. Sonra, insanlar öz gündəlik həyatında rast gəldikləıi haqsızlıq və ədalətsizlik hallarına qarşı çıxarkən müəyyən bir ilahi qüvvəyə tapınmağa cəhd göstərirlər. Bütün bunlar isə dini təsəvvürlərə müəyyən qida verir, insanların ona inamını artırır.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə