Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 206 saylı otaq, Mühazirə: Bazar ertəsi, saat 12. 00-13. 20Yüklə 85,87 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü85,87 Kb.
#10065
növüMühazirə


S Y L L A B U S


Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

BİO101 Ümumi biologiya

3 kredit


Departament

Biologiya

Proqram

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz, 2012/2013-cü tədris ili

Fənni tədris edən müəllim

Biologiya elmləri namizədi Xudaverdiyeva Səadət

E-mail:

x.seadet@rambler.ru

Telefon:

(+99451) 718-78-13

Mühazirə otağı/Cədvəl

Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 206 saylı otaq,

Mühazirə: Bazar ertəsi, saat 12.00-13.20Seminar məşğələ: Bazar ertəsi, saat 13.30-15.00
Konsultasiya vaxtı

Bazar ertəsi, saat 15.10-16.20

Tədris dili

Azərbaycan

Fənnin növü

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas dərsliklər:

 1. Nəcəfov C.Ə., Əliyev R.Ə., Əzizov Ə.P. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları. Cild 1. Bakı – “Müəllim”, 2010.

 2. Nəcəfov C.Ə., Əliyev R.Ə., Əzizov Ə.P. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları. Cild 2. Bakı – “Müəllim”, 2010.

 3. Д.Тейлор, Н.Грин, У.Стаут. Биология. В 3-х томах. Т.1. Под ред. Р.Сопера. М.:Мир, 2007

 4. Д.Тейлор, Н.Грин, У.Стаут. Биология. В 3-х томах. Т.2. Под ред. Р.Сопера. М.:Мир, 2007

 5. Д.Тейлор, Н.Грин, У.Стаут. Биология. В 3-х томах. Т.3. Под ред. Р.Сопера. М.:Мир, 2007

 6. Заварзин А.А., Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд. Ленинградского Университета, 1982

 7. Льюин Б. Гены. М., Мир, 1987 г

 8. Шилов И.А. Экология. М., Высшая школа. 1997.

Əlavə vəsaitlər:

 1. Альберте Б. и др. Молекулярная биология клетки. М.,Мир, 1994 .

 2. Хесин Р.Б. Непостоянство генома. М., "Наука", 1984 г.

 3. Уотсон Д. Молекулярная биология гена. М., Мир, 1978 г.

 4. Айала Ф, Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т. Пер.с англ.: М.Мир, 1987-1988.

 5. Под ред.В.В.Зверева, М.Н.Бойченко. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х томах. Том 1 и 2. М.:2010

 6. З.И.Абрамова. Введение в генетическую инженерию. Казань, 2008

Köməkçi WEB-mənbələr

http://www.youtube.com/watch?v=NR0mdDJMHIQ

http://www.youtube.com/watch?v=ylS9WEIV8zE

http://www.youtube.com/watch?v=o1GQyciJaTA&NR=1&feature=endscreen

http://www.youtube.com/watch?v=16zeA-c-3vw&playnext=1&list=PLC23D01C439429C6B

http://www.youtube.com/watch?v=ZYpGI54JKf4

Tədris metodları

Mühazirə

x

Seminarda qrup müzakirəsi ----

x

Video-materialların baxışı və təhlili

x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Fərdi yoxlama məsələlərinin həlli

Semestrin sonu

10

Fəallıq

Hər dərs

5

Fərdi mövzuda prezentasiya materiallarının hazırlanması

Semestrin sonu

10

Davamiyyət
5

Referatlar

Semestrin sonu

10

Aralıq imtahanı
20

Final imtahanı
40

Yekun
100

Kursun təsviri

Ümumi biologiya – biologiyanın, müxtəlif quruluş səviyyələrində həyat hadisələrinin əsas və bütün orqanizmlər üçün ümumi olan qanunauyğunluqlarını öyrənən bir sahəsidir

Kursun məqsədləri

Ümumi məqsəd:

Ümumi biologiya kursu əsas bioloji fənlərdən biri olub, məqsədi tələbələrdə canlı sistemlərin xassələri, həyatın tarixi inkişafı, planetar proseslərdə canlıların rolu, bioloji elmlərin müasir istiqamətləri, problemləri, perspektivləri haqqında bitkin təsəvvür yaratmaq, xüsusi ixtisas fənlərinin öyrənilməsi üçün əsas formalaşdırmaqdır.Xüsusi məqsədlər:

Tələbələri akademik olaraq dəstəkləmək, onların öz potensiallarını realizə etməyə yardımçı olmaq.

Tələbələrin kursda iştirakını həvəsləndirmək, qarşılıqlı hörmət və anlayış mühitini təmin etmək.

Ümumi biologiyanın təbiət elmləri sistemində yerinin müəyyənləşdirilməsiTədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr nəyi bilməlidirlər:

1. Prokariot və eukariot hüceyrələrin quruluşu, funksiyaları, kimyəvi tərkibi, çoxalma üsulları və maddələr mübadiləsinin tiplərini. Qeyri-hüceyrəvi həyat formaları- virusların quruluşu, təsnifatı, qlobal təhlükə yaradan virus xəstəliklərini.

2. Canlıların müxtəlif quruluş səviyyələrində çoxalması və inkişafını, ontogenezini, eləcə də onların tarixi inkişaf prosesini – filogenezini, təkamülün hərəkətverici qüvvələrini və əsas mərhələlərini.

3. Genetikanın və seleksiyanın əsaslarını.

4. Yaşayış mühitinin keyfiyyəti problemi və ekologiyanın əsaslarını.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərsin təşkili

Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar mühazirə zamanı tələbələrə çatdırılacaqdır. Seminar məşğələləri zamanı tələbələrin əvvəlki mövzunu mənimsəmələri qiymətləndiriləcək, yeni mövzu əyani vasitələrin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə izah ediləcəkdir. Aralıq və final imtahanları öncəsi tələbələrin mənimsəmə səviyyələri yoxlanılacaqdır. Kursun sonunda sərbəst işlərin verilməsi vacibdir.


Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 20%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır.Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər.Yoxlama işi

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər.İmtahanlar

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.

Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır.

İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürülmələr qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.Fənni bitirmək qaydası

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.Tələbələrin davranış qaydaları

Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq, həmçinin tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır.


Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1

11.02.2013

11.02.2013Mühazirə №1: Giriş. Ümumi biologiyanın predmet və vəzifələri. Həyat anlayışının mahiyyəti. Canlı orqanizmlərin xassələri. Həyatın quruluş səviyyələri. Canlı orqanizmlərin təsnifatı. Viruslar – hüceyrəsiz həyat formaları

Seminar məşğələ :1. Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[1], [3], əlavə vəsait [5]

2

18.02.2013

18.02.2013Mühazirə №2: Hüceyrə nəzəriyyəsinin yaranma tarixi və əsas müddəaları. Müxtəlif tipli hüceyrələrin müqayisəli səciyyəsi. Eukariotlar və prokariotlar.

Seminar məşğələ :2 Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[1], [3], əlavə vəsait [5]

3

25.02.2013
25.02.2013

Mühazirə №3: Eukariot hüceyrənin quruluşu. Eukariot hüceyrələrin orqonoidləri, onların əsas funksiyaları. Hüceyrə membranlarının quruluş və funksiyaları. Maddələrin plazmatik membran vasitəsilə daşınması. Eukariotların yaranmasının endosimbiont nəzəriyyəsi.

Seminar məşğələsi :3 Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[1], [3], [6], əlavə vəsait [1]

4

04.03.2013

04.03.2013Mühazirə №4: Hüceyrənin həyat tsikli. Mitoz. Meyoz. Apoptoz və nekroz.

Seminar məşğələ №4: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[1], [3], [6]

5

11.03.2013
11.03.2013

Mühazirə №5:Hüceyrənin elementar tərkibi. Hüceyrənin molekulyar tərkibi. Zülalların quruluşu və funksiyaları. Amin-turşularının quruluşu, təsnifatı. Polipeptidin ilkin quruluşunun və peptid rabitəsinin yaranması. Zülalların II, III və IV konformasiyaları.

Seminar məşğələ №5: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[1], [3]

6

18.03.2013

18.03.2013Mühazirə №6: Hüceyrənin polimerləri. Nuklein turşularının quruluş və funksiyaları, kəşfi tarixi. Nukleotidlərin quruluşu. DNT-nin quruluşunda komplementarlıq və antiparalellik prinsipləri. DNT-nin А, В, Z və digər formaları.

Seminar məşğələ №6: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[1], [3], [7]Aralıq imtahan
7

01.04.2013

01.04.2013Mühazirə №7: DNT-nin replikasiyası və reparasiyası. Genlərin ekspressiyası: transkripsiya və translyasiya.

Seminar məşğələ №7: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi
8

08.04.2013

08.04.2013
Mühazirə №8: Genlər və genomlar. İnsanın genomunun quruluşu. Genomun quruluşunda təkrarlanan ardıcıllıqlar. Transpozonlar. Mitoxondri və plastid genomları.

Seminar məşğələ №8: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[1], [3], [7], əlavə vəsait [3]

9

15.04.2013

15.04.2013Mühazirə №9: Genlərlə manipulyasiya. Rekombinant DNT texno-logiyaları. Restriktaza fermentləri. Süni genetik konstruksiyaların yaradılması. Transgen mikroorqanizmlər, bitkilər və heyvanlar. Gen texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı meydana çıxan risklər.

Seminar məşğələ №9: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[4], [7], əlavə vəsait [6]


10

22.04.2013

22.04.2013
Mühazirə №10: Canlı orqanizmlərdə homeostaz. Homeos-tazın fizioloji sistemləri. Orqanizmin daxili mühitinin sabit-liyinin saxlanması mexanixmləri. Homeostaz mexanizmlərin-də anadangəlmə və qazanılmış immunitetin rolu. İmmun sis-temin quruluşu. İmmunitet və sağlamlıq. İmmunitetin tənzim-lənməsi mexanizmləri. Autoimmun və allergik xəstəliklər. Bədxassəli şişlərin yaranma səbəbləri.

Seminar məşğələ №10: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[2], [4]


11

29.04.2013

29.04.2013Mühazirə №11: İrsiyyət: Mendel metodikası. Mendel qa-nunları. Genlərin qarşılıqılı təsiri. İrsiyyətin xromosom əsas-ları. Cinsiyyətin genetikası. Mutasiyalar və onların təsnifatı. İnsanda irsiyyətin öyrənilməsi metodları.

Seminar məşğələ №11: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[1], əlavə vəsait [4]


12

06.05.2013

06.05.2013Mühazirə №12:Populyasiyaların genetik quruluşu: Popul-yasiya genetikası. Populyasiyalar və genofondlar. Genlərin və genotiplərin tezlikləri. Genetik dəyişkənliyin qiymətləndiril-məsi problemi. Polimorfizm və heteroziqotluq. Təkamül prosesinin elementar prosesləri: Təsadüfi çarpazlaşma. Hardi-Vaynberq qanunu. Miqrasiya. Genlərin təsadüfi dreyfi. Təbii seçmə: Darvin nəzəriyyəsi. Seçmə və mutasiyalar. Mutasiya tempinin qiymətləndirilməsi. Heteroziqotlar və seçmə.

Seminar məşğələ №12: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[2], [3], [5], əlavə vəsait [4]


13

13.05.2013

13.05.2013Mühazirə №13: Genomun qeyri-stabilliyi: ümumi anlayışlar. Formalar və mexanizmlər.

Seminar məşğələ №13: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

əlavə vəsait [2]


14

20.05.2013

20.05.2013Mühazirə №14:Seleksiya: Heyvanların seleksiyası. Bitkilərin seleksiyası. Mikroorqanizmlərin seleksiyası. Biotexnologiya.

Seminar məşğələ №14: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

əlavə vəsait [4]


15

27.05.2013

27.05.2013Mühazirə №15: Ekologiya. İnsanların məskunlaşdığı mühitin keyfiyyəti problemi. Ekoloji böhran.

Seminar məşğələ №15: Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi, şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi

[8]Final imtahanBu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 85,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə