În 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. ChişinăuYüklə 0,63 Mb.
səhifə1/12
tarix22.01.2019
ölçüsü0,63 Mb.
#101435
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Aprobat:

prin Hotărîrea Curţii de Conturi

nr.35 din 28 iunie 2013

RAPORTUL

auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public

în 2012

în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

din mun.Chişinău
I. Introducere

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art. 28, art. 30 şi art. 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012 şi 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile publice locale din municipiu a cadrului legal în materie de proces bugetar; conformării procedurilor de evaluare, prognozare și administrare a impozitelor și taxelor locale cadrului normativ; gestiunii cheltuielilor bugetare; administrării și integrității patrimoniului public; prestării serviciilor de interes public.

Municipiul Chişinău este o unitate administrativ-teritorială și are în componenţă 18 UAT de nivelul I: 6 oraşe, 8 comune şi 4 sate, care cuprind 33 de localităţi. Teritoriul de bază al municipiului este divizat în 5 sectoare.

Activitatea CMC, Primăriei municipiului şi a subdiviziunilor subordonate ce ţine de executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului şi de gestionarea patrimoniului public este reglementată de mai multe acte legislative şi normative, inclusiv de deciziile CMC şi dispoziţiile Primarului general al mun.Chişinău.

Bazele juridice, organizatorice şi financiare de formare şi administrare a bugetului mun. Chişinău sînt reglementate prin Legea nr.397-XV din 16.10.20031, Legea nr.847-XIII din 24.05.19962, Legea nr.436-XVI din 28.12.20063, Legea nr.431-XIII din 19.04.19954, precum şi prin alte acte legislative şi normative în materie de finanțe, buget şi evidenţă contabilă.

Evidenţa contabilă în AAPL auditate este reglementată de Legea nr.113-XVI din 27.04.20075, Instrucţiunile aprobate prin Ordinele ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.20046 și nr.93 din 19.07.20107, precum şi de alte acte cu caracter normativ.Informaţiile totalizatoare privind executarea veniturilor și cheltuielilor bugetelor UAT de nivelul I şi nivelul II din mun.Chişinău în anul 2012 sînt reflectate în tabelul următor:
(mil.lei)


Tipul de buget

Venituri

Cheltuieli

Soldul mijloacelor
disponibile


la sfîrşit de an

Excedent (+);

Deficit (-)

Nivelul cheltuielilor

faţă de încasări, %

Aprobat

Rectificat

Executat

Nivelul
executării, %


Aprobat

Rectificat

Executat

Nivelul
executării, %


BUAT din mun.Chişinău, din care:

2517,8

2553,2

2505,3

98,1

2977,2

2824,6

2681,1

94,9

126,9

-175,8

107,0

Bugetul municipal

2433,9

2421,2

2365,7

97,7

2885,7

2649,5

2527,2

95,4

88,5

-161,5

106,8

Bugetele oraşelor, comunelor, satelor

83,9

132,0

139,6

105,8

91,5

175,1

153,9

87,9

38,4

-14,3

110,2
Sursă: Dările de seamă pe anul 2012 ale DGF
Obiectivele auditului, domeniul de aplicare, responsabilităţile şi metodologia sînt prezentate în Anexa nr.1. În Anexa nr.2 sînt descrise atribuţiile autorităţilor auditate, iar în Anexa nr.3 şi Anexa nr.4 sînt prezentate, în scop informativ, datele-cheie privind aprobarea şi executarea bugetului municipal pe anul 2012.

Raportul de audit cuprinde constatări punctuale privind slăbiciunile managementului financiar și recomandările pentru remedierea iregularităților atestate.
II. CONSTATĂRI, CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
OBIECTIVUL I: Au identificat și administrat UAT veniturile bugetare în conformitate cu cadrul legal și regulator aferent?

1.1. Relaţiile interbugetare ale bugetului municipal

În anul 2012, transferurile curente din bugetul de stat în bugetul municipal au constituit 0,026 mil.lei, iar din bugetul municipal în bugetele UAT de nivelul I – 93,7 mil.lei, pe cînd în anul 2011 – 0,03 mil.lei şi, respectiv, 87,3 mil.lei.

Reieşind din atribuţiile care îi revin conform Regulamentului, autoritatea financiară (DGF) asigură baza de calcule, estimările şi prognozele fundamentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare, inclusiv ale UAT de nivelul I. Totodată, DGF este responsabilă şi de elaborarea proiectului bugetului municipal, formulînd propuneri pentru stabilirea relaţiilor interbugetare cu UAT de nivelul I. De menţionat că DGF nu dispune de informaţii oficiale privind modul de calculare a transferurilor din bugetul de stat în bugetul municipal, efectuate de Ministerul Finanţelor în anul 2012. Informaţia privind componenţa veniturilor estimate de MF şi planificate a fi încasate în bugetele UAT din mun.Chişinău în sumă de 2228,8 mil.lei nu este adusă la cunoştinţă DGF. Unele informaţii parţiale sînt expuse doar în anexele informative la proiectul Legii bugetare anuale, propuse spre examinare Parlamentului. Se relevă că veniturile bugetelor UAT din mun.Chişinău au fost executate cu 20,5 mil. lei mai mult decît cele planificate/aprobate.

În anul 2012, conform Notelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor8, pentru stabilirea raporturilor între bugetul de stat şi bugetele UAT de nivelul II9 la compartimentul cheltuieli pentru diferite domenii a fost stabilit costul mediu (normativul) de întreţinere. Totodată, aceste Note metodologice nu specifică componenţa cheltuielilor ce stau la baza normativelor.

DGF nu a comunicat autorităţilor executive ale UAT de nivelul I elementele particulare de calculare a transferurilor care se prognozează a fi alocate acestor bugete de la bugetele UAT de nivelul II, după cum prevede art.19 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003. Ca urmare, calcularea transferurilor de la bugetul de nivelul II pentru bugetul de nivelul I pentru uniformizarea suportului financiar urma a fi efectuată în conformitate cu politicile publice în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2012, stabilite în Notele metodologice elaborate de MF. De fapt, în anul 2012, AAPL de nivelul II din mun. Chişinău au aprobat transferuri pentru uniformizarea suportului financiar fără a ţine cont de normativele stabilite în Notele metodologice elaborate de MF. Cheltuielile UAT de nivelul I conform normativelor MF urmau să constituie în anul 2012 suma de 181,4 mil. lei, fiind luată în calcul suma de 169,6 mil.lei, sau cu 11,8 mil.lei mai puţin. De menţionat că în cazul a 7 UAT cheltuielile determinate de DGF sînt cu 8,46 mil.lei mai mult decît cheltuielile stabilite conform normativelor MF. Depăşirile în cauză s-au datorat alocării din bugetul municipal a 13,66 mil.lei, suplimentar mijloacelor alocate conform formulei de finanţare, pentru întreţinerea instituţiilor preuniversitare, în lipsa fundamentărilor necesare. De exemplu, în lipsa unor fundamentări explicite, instituţiilor de învăţămînt din or.Vatra, cu 183 elevi, le-au fost alocate 2,5 mil.lei suplimentar celor 1,3 mil.lei alocate conform formulei de finanţare, în timp ce instituţiilor de învăţămînt din com.Tohatin, cu 153 elevi, li s-au alocat suplimentar doar 0,2 mil.lei.

Totodată, în anul 2012, contrar prevederilor art.10 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, la calcularea transferurilor din bugetul municipal Chişinău în bugetul de nivelul I pentru nivelarea posibilităţilor financiare, cheltuielile UAT de nivelul I au fost diminuate de către DGF cu veniturile din vînzarea-cumpărarea proprietăţii publice locale în sumă de 7,57 mil.lei. Această situaţie este generată şi de faptul că pînă în prezent, conform art.5 alin.(4) lit.d) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, veniturile bugetului municipal Chişinău şi ale bugetului minicipal Bălţi din vînzarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi constituie încasări directe şi integrale ale acestor bugete, pe cînd pentru celelalte bugete (inclusiv bugetul de stat) sînt surse de finanţare a deficitului bugetar. Deşi această problemă a fost abordată şi în Raportul de audit precedent, MF nu a luat act întru remedierea situaţiei.

Urmare celor menționate, în anul 2012, în cazul a 14 UAT de nivelul I transferurile au fost diminuate cu 26,5 mil.lei, pentru 3 UAT (Cruzeşti, Stăuceni, Tohatin) - majorate cu 1,07 mil.lei, iar 1 UAT ( or.Vatra) urma să transfere în bugetul municipal 1,0 mil.lei - venituri ce depăşesc 20% din suma totală a cheltuielilor normative.

În anul 2012, la executarea părţii de venituri a UAT de nivelul I, 14 UAT nu s-au conformat evoluţiei realizărilor efective din perioada precedentă, astfel veniturile planificate fiind subestimate cu 11,82 mil.lei, iar 4 UAT au supraestimat veniturile cu 1,2 mil.lei. Totodată, în anul 2012, transferurile executate din bugetul municipal au constituit 93,98 mil.lei, de care au beneficiat 15 UAT, cu excepţia or.Codru, or. Vatra şi or.Vadul lui Vodă.

De asemenea, în anul 2012, bugetele UAT de nivelul I au beneficiat de transferuri din bugetul municipal pentru cheltuieli capitale în sumă totală de 22,84 mil.lei şi pentru cheltuieli curente – în sumă de 7,87 mil.lei. Ca urmare, din bugetul municipal au fost transferate în bugetele de nivelul I mijloace financiare în sumă totală de 124,69 mil.lei.

Deficienţele constatate la calcularea transferurilor pentru susţinerea teritoriilor sînt similare celor depistate de auditul precedent. Ca urmare, UAT cu un grad de dezvoltare social-cultural avansat şi, respectiv, care au în subordine mai multe instituţii au beneficiat de suport financiar mult mai avantajos decît UAT care nu au asemenea instituţii. Astfel, UAT subdezvoltate continuă să nu dispună de surse suficiente pentru dezvoltare social-culturală, ceea ce generează inegalităţi din punct de vedere social-cultural ale locuitorilor din aceste UAT.

Autorităţile administraţiei publice centrale nu au rezolvat problema lacunelor din cadrul legal, în cazul stabilirii cotei impozitului pe bunurile imobiliare, care este luată la baza determinării veniturilor din aceste impozite în vederea calculării transferurilor pentru nivelarea posibilităţilor financiare. Astfel, conform art. 280 din Codul fiscal, mărimea cotei poate varia între 0,02% şi 0,25% din baza impozabilă. Consiliile locale care adoptă cota minimală beneficiază de transferuri suplimentare faţă de consiliile locale care aprobă cote maximale, ceea ce influenţează negativ procesul de acumulare de către AAPL de nivelul I a impozitelor proprii în bugetele locale.

Concluzii:

Vidul legislativ/normativ privind calculul transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea posibilităţilor financiare ale acestora, precum şi lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli au condiționat alocarea neunivocă şi inegală a transferurilor către UAT de nivelul I din mun.Chişinău.
1.2. Estimarea şi aprobarea unor categorii de venituri în bugetele UAT din mun. Chişinău pe anul 2012

Reieşind din faptul că conformitatea şi realitatea veniturilor estimate de către DGF a fost supusă auditării în anul 2012, iar estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2012 s-a efectuat în anul 2011, auditul a constatat că recomandările Curţii de Conturi pentru estimarea veniturilor urmează a fi implementate în totalitate pentru anul 2014. Urmare celor menţionate, au fost supuse auditului doar veniturile neauditate în cadrul misiunilor de audit precedente.

Lipsa informațiilor statistice şi fiscale cu privire la baza fiscală a fiecărei UAT de nivelul I (orașe, sate, comune), precum şi deficienţele existente în sistemul informaţional al SFS afectează calitatea prognozelor întocmite, în special a celor elaborate de către AAPL pentru bugetele de nivelul I, precum și determină imposibilitatea asigurării din partea DGF a unui control asupra corectitudinii prognozelor veniturilor bugetelor locale.

Exercițiul bugetar al UAT din mun. Chişinău pe anul 2012 s-a încheiat cu executarea veniturilor în sumă de 2505,3 mil.lei (inclusiv transferuri din bugetul de stat în sumă de 9,0 mil.lei), iar pentru bugetul municipal - în sumă de 2365,7 mil.lei (inclusiv transferuri din bugetul de stat în sumă de 9,0 mil.lei). Realizarea veniturilor la bugetele UAT față de indicele inițial aprobat a constituit 99,5% şi faţă de indicii rectificaţi - 98,1%, iar la bugetul municipal – 97,2% şi, respectiv, 97,7%. Astfel, în anul 2012, planul aprobat cu privire la încasările de mijloace în bugetele UAT din mun. Chişinău nu a fost îndeplinit cu 12,5 mil.lei.

Decalajul între prognozele elaborate și veniturile realizate relevă existența deficiențelor în sistemul de prognozare a veniturilor, care se exprimă prin lipsa unor date veridice privind mărimea bazei fiscale, precum şi a unei analize aprofundate a acesteia, nedeținerea de către AAPL a datelor exhaustive și relevante pentru întocmirea prognozelor veniturilor bugetare. Aceste deficiențe au fost constatate și de auditul precedent, nefiind înlăturate de autorităţile publice centrale de specialitate nici pînă la finalizarea prezentului audit.


  • La estimarea bazei fiscale a impozitelor pe bunurile imobiliare nu au fost soluţionate problemele constatate de auditul precedent, ca urmare acest domeniu rămînînd în continuare afectat de deficiențe majore: Î.S.„Cadastru” nu dispune de informaţie sistematizată privind costul total al bunurilor imobile neevaluate în scopuri fiscale, precum și de date sistematizate privind costul şi numărul bunurilor imobile care nu au fost evaluate; la AAPL lipseşte un registru exhaustiv al bunurilor imobiliare existente într-o UAT, cu indicarea valorii evaluate sau neevaluate (costului acestora), persoanelor şi bunurilor care sînt scutite de achitarea impozitului.

În acest context, se relevă că, în pofida faptului că în fiecare Pretură există cîte un funcţionar care are ca obligaţie ținerea evidenţei gospodăriilor casnice (caselor de locuit particulare), informaţii privind acest aspect nu există. Totodată, Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale, care urmează să colecteze impozitul pe bunurile imobile de la persoane fizice, a fost instituită prin Decizia CMC nr.7/3 din 29.11.2012, dar în care pînă la data finalizării auditului nu a fost angajat personal.

Deşi în anul 2012 cotele impozitului pentru bunurile imobile locative, garaje şi loturi pomicole au crescut pînă la 0,05% din baza impozabilă a acestora, comparativ cu 0,03% - valabile în anul 2011, sau cu 66,7% mai mult, încasările din aceste impozite (art.114/14) au crescut doar cu 41,9% (de la 21,2 mil.lei pînă la 30,1 mil.lei), fapt ce denotă activitatea ineficientă privind acumularea acestor impozite.  • Auditul a constatat neîntreprinderea de către AAPL a măsurilor pentru stabilirea, conform prevederilor art.278 din Codul fiscal, a construcțiilor aflate la etapa de finisare de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție. În acest context, DADC a informat echipa de audit că lista autorizaţiilor de construcţie eliberate în perioada 2009-2012 a fost prezentată IFS pe mun.Chişinău şi este plasată pe pagina web a Primăriei mun. Chișinău, fără a stabili care construcţii au rămas nefinisate timp de 3 ani şi care este gradul de finisare a lor. Ca urmare, Î.S.„Cadastru” nu efectuează evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri, iar IFS pe mun.Chișinău nu le impozitează. Totodată, s-a constatat lipsa unor acte normative pentru implementarea prevederilor art.278 din Codul fiscal, precum şi a unei instituţii abilitate cu stabilirea gradului de finisare a construcţiei.

1.2.1. Taxa pentru amplasarea publicității, taxa pentru dispozitivele publicitare şi taxa de piaţă

Ca urmare a neaprobării de către CMC a cotelor taxelor locale pentru anul 2012, planul încasărilor la taxa pentru dispozitivele publicitare şi la taxa de piaţă nu a fost îndeplinit cu 18,5 mil. lei şi, respectiv, cu 13,0 mil. lei.

  • Urmare modificării Codului fiscal, din anul 2012 a fost schimbat obiectul impunerii la taxa pentru amplasarea publicității şi taxa de piaţă, precum şi s-a introdus taxa pentru dispozitivele publicitare, însă neaprobarea de către CMC a cotelor taxelor pentru noile obiecte ale impunerii a determinat faptul că pe teritoriul mun.Chişinău erau valabile cotele de impunere a taxei pentru amplasarea publicității doar din venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia televiziunii, Internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).

De menţionat că obiectul impunerii taxei pentru amplasarea publicității, stabilit conform art.291 din Codul fiscal, diferă de cel stabilit în Anexa la Titlul VII al Codului fiscal. Astfel, dacă în primul caz obiectul impunerii „sunt şi afişele, pancartele, panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară”, atunci în Anexă astfel de prevederi lipsesc, deoarece acestea sînt obiecte ale impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare.

Conform Codului fiscal , „noţiunea de dispozitiv publicitar reprezintă un sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicităţii exterioare, cum ar fi afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice”. Totodată conform art.17 din Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997, „în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială, embleme, mărfuri sau imaginea lor, orice altă informaţie ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale”. Urmare celor menţionate, apare riscul de camuflare a publicităţii exterioare (în special, a firmelor tridimensionale şi luminoase) ca elemente de design şi, implicit, neimpozitarea acestora. De menţionat că, la 01.01.2012, suprafaţa inscripțiilor exterioare autorizate de DGAURF era de 19,9 mii m2, iar neimpozitarea acestora determină riscul neîncasării veniturilor pasibile în bugetul municipal estimate pînă la 9,97 mil.lei anual.

Potrivit bazei de date în care se deținea informația cu privire la autorizațiile pentru plasarea publicității eliberate de către DGAURF, la situația din 01.01.2012, suprafața totală a publicității a constituit 94,2 mii m2 10, ceea ce denotă că pentru anul 2012 urmau a fi planificate venituri în bugetul municipal în sumă de circa 36,5 mil.lei. Însă, reieşind din faptul că pe parcursul anului 2012 au fost demontate mai multe panouri publicitare, iar DGAURF (la momentul actual) efectuează inventarierea publicităţii exterioare, cu actualizarea bazei de date privind autorizaţiile eliberate, auditul nu a avut posibilitatea de a estima valoarea taxei ce urma a fi achitată în anul 2012. Totodată, conform scrisorii din 28.11.2012, DGAURF a informat DGF că în anul 2013 veniturile estimate de la taxa pentru dispozitivele publicitare (reieşind din 500 lei/m2) urmează să constituie 20,4 mil. lei.


  • În prezent, pe teritoriul mun.Chişinău activează autorizat 44 de pieţe, care oferă comercianților circa 16,6 mii de locuri de comerţ. Conform estimărilor DGERRP, valoarea taxei de piaţă urma să constituie circa 23,3 mil.lei. Potrivit informației trezoreriale, în anul 2012, încasările privind taxa de piață au constituit 10,3 mil. lei, sau cu 13,0 mil.lei mai puţin decît s-a estimat. Principala cauză a neîncasării acestei taxe este neaprobarea cotei taxei de către CMC, ca urmare a modificării obiectului impozabil. Deşi, conform Deciziei CMC nr.3/1 din 28.03.2013, a fost aprobată o nouă cotă a taxei, aceasta nu se referă la pieţele auto, de flori şi „second hand”. Ca urmare, şi în anul 2013 lipseşte baza legală pentru încasarea taxei de la aceste pieţe.

În rezultatul analizei încasărilor pe anul 2012, auditul a constatat că unii agenți economici11, nefiind subiecţi ai impunerii, au achitat taxa de piață în sumă de circa 0,65 mil.lei, iar alţii, fiind subiecţi ai impunerii12, nu au achitat această taxă, ceea ce denotă lipsa unui control asupra corectitudinii încasării acestei taxe.
1.2.2. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor

  • Lipsa controlului de rigoare, precum şi a unei monitorizări eficiente asupra prestării serviciilor de transport auto de călători a determinat neîncasarea în bugetul municipal a veniturilor în sume considerabile.

Conform prevederilor actelor normative interne ale Primăriei mun.Chişinău13, responsabili de încasarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători au fost desemnaţi IFS mun. Chişinău şi DGTPCC.

Taxa locală pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în anul 2012 a fost aprobată prin Decizia CMC nr.3/1 din 27.04.2012, inclusiv pentru taximetre - în mărime de 300 lei. Totodată, se relevă că, la aprobarea cotelor taxelor locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului, DGTPCC nu a efectuat calculele respective privind fundamentarea mărimii acestora. În rezultat, CMC a aprobat diferite mărimi ale taxei locale la diferite rute. Conform explicaţiilor prezentate, „din an în an cotele taxelor menţionate sînt reaprobate de către CMC, iar calculele privind mărimea acestora în 2012 nu au fost efectuate, deoarece mărimea cotelor a fost stabilită în anii precedenţi (2003-2004) în dependenţă de rentabilitatea rutei, fluxul de călători şi alte particularităţi, ca urmare lipsind necesitatea de efectuare a acestor calcule”. Ca urmare, auditul denotă că cotele taxelor pentru anul 2012 nu au fost actualizate şi nici fundamentate corespunzător, ceea ce favorizează fenomenul evaziunii fiscale.

Reieşind din datele prezentate de DGTPCC, în anul 2012, încasările din taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători urmau să constituie 16,4 mil.lei pentru serviciile operate de 1852 unităţi de microbuze şi autobuze şi circa 6,11 mil.lei pentru serviciile operate de circa 2425 unităţi în regim de taxi. Totodată, încasările la taxa dată au fost executate în sumă de 18,04 mil.lei (inclusiv 15,11 mil.lei - achitată de către microbuze14 , şi 2,93 mil.lei - achitate de către companiile care prestează servicii în regim de taxi). Prin urmare, avînd prognozate pentru anul 2012 venituri în sumă de 22,51 mil.lei, taxele locale pentru dreptul de a presta servicii de transport auto de călători au fost percepute cu 4,44 mil.lei mai puţin (sau cu 20%).

Verificările şi estimările auditului au constatat că în anul 2012 unii agenţi privaţi de transport auto de călători nu au achitat taxe locale în bugetul municipal (reieşind din suma ce urma a fi calculată): de la microbuze - în sumă de 1,69 mil.lei , de la taxiuri - în sumă de circa 3,66 mil.lei (reieşind din numărul de automobile existente la 30.05.2012).

De menţionat că calculele taxelor locale se efectuează de către subiecţii impunerii în funcţie de baza impozabilă şi cotele stabilite şi se transferă la contul trezorerial de venituri al bugetului municipal, fără ca DGTPCC să efectueze analiza veniturilor încasate în dependenţă de numărul real de automobile care prestează servicii de transport auto de călători. Totodată, se relevă că dacă pentru rutele de microbuze şi autobuze DGTPCC aprobă lunar planul-comandă, prin care se stabileşte numărul unităţilor de transport pe ruta respectivă, copia căruia este expediată la IFS pe mun.Chişinău, apoi referitor la numărul unităţilor de taximetre DGTPCC nu deține informaţii.

Lipsa pîrghiilor şi a mecanismelor de constrîngere a agenţilor care prestează servicii de taximetrie a determinat neacumularea în măsură deplină a taxelor locale. Totodată, pentru ameliorarea situaţiei, DGTPCC n-a întreprins măsurile corespunzătoare şi în anul 2012 n-a înştiinţat IFS, precum şi alte organe de control despre neachitarea taxei locale de către companiile care prestează servicii în regim de taxi. De menţionat că astfel de acţiuni nu sînt prevăzute nici în agenda de interacţiune dintre IFS pe mun. Chişinău şi Primărie pentru anul 2012.Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə