În 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. Chişinău


Recomandări Primarului general al mun. Chișinău (în comun cu instituţiile şi întreprinderile din subordine)Yüklə 0,63 Mb.
səhifə11/12
tarix22.01.2019
ölçüsü0,63 Mb.
#101435
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Recomandări Primarului general al mun. Chișinău (în comun cu instituţiile şi întreprinderile din subordine):

 1. Implementarea Strategiei de dezvoltare a transportului public urban în mun. Chişinău, aprobată prin Decizia CMC nr.48/7 din 16.06.2006, şi/sau elaborarea şi prezentarea, spre aprobare, CMC a unei Strategii durabile de dezvoltare şi consolidare a transportului public în mun.Chişinău (ţinîndu-se cont de necesitatea prioritizării acestuia faţă de alte tipuri de transport public privat, precum şi de mijloacele financiare real existente pentru finanţarea acestor acţiuni), precum şi a unor reglementări privind condiţiile şi indicatorii de calitate a prestării serviciilor de transportare a pasagerilor cu transportul public şi sancţiunile aplicabile transportatorilor pentru nerespectarea lor.

 2. Implementarea sistemului electronic de tichetare, în vederea eficientizării procesului de monitorizare a fluxului real de pasageri transportați şi stabilirii numărului real de persoane ce beneficiază de scutiri în transport, precum şi asigurarea, în baza unui studiu al fluxului real de pasageri, a optimizării şi raţionalizării reţelei de rute (inclusiv a troleibuzelor şi autobuzelor), excluzînd dublarea neargumentată a lor.

 3. Eficientizarea activităţii economice a întreprinderilor municipale de transport ţinînd cont de necesitatea asigurării populaţiei mun. Chişinău cu transport public la preţ optimal, inclusiv prin: diminuarea/eliminarea fenomenului de folosire multiplă a tichetelor de călătorie de către taxator/pasager; implementarea anticipată a obligațiunii contractuale față de BERD privind micșorarea numărului de salariați la un troleibuz; revizuirea salariilor și primelor angajaților din cadrul întreprinderilor de transport, cu ajustarea acestora la prevederile cadrului normativ în vigoare.

 4. Elaborarea şi aprobarea unei metodologii exhaustive privind tipurile de cheltuieli ce se includ în calculul costului unui km parcurs (ţinînd cont de specificul fiecărei întreprinderi de transport), revizuind prevederile Metodologiei aprobate prin Decizia CMC nr.51/2 din 11.07.2006 şi contractul aprobat prin Decizia CMC nr.3/40 din 06.05.2011.

 5. În comun cu autorităţile publice centrale, să instituie o monitorizare adecvată asupra activităţii agenţilor economici de prestare a serviciilor de transport public în regim de taxi.


4.4. Cu privire la asamblarea troleibuzelor

În conformitate cu Decizia CMC nr.1/5 din 25.01.2012 și Acordul de licențiere din 17.05.2012, semnat între Î.M. ,,RTE” și OAO "БЕЛКОММУНМАШ" (or. Minsk), începînd cu anul 2012, Î.M. ,,RTE” execută asamblarea la Chișinău a troleibuzelor.

Potrivit Acordului de licențiere, dreptul exclusiv asupra documentației tehnice și comercializării troleibuzelor îl deține OAO "БЕЛКОММУНМАШ", iar în condiţiile depistării unor cazuri de divulgare, copiere sau utilizare a documentației tehnice de producere a troleibuzelor, fără acordul companiei beloruse, Î.M. ,,RTE” poate fi sancţionată cu 1,0 mil.euro pentru fiecare caz. Conform clauzelor contractuale, în scopul asigurării calității troleibuzelor asamblate, Î.M. ,,RTE” urmează să coordoneze cu compania belorusă toate acțiunile de asamblare a troleibuzelor, inclusiv selectarea subcontractanților pentru producerea/efectuarea unor lucrări de asamblare. Acordul de licenţiere este valabil pînă la 17.05.2017 și poate fi reziliat doar în cazurile cînd se depistează: încălcări sistematice sau falimentul uneia dintre părți, aprobarea unor acte normative și/sau legislative care influențează negativ asupra executării de către una dintre părți a cerințelor stipulate în acord.

În urma verificărilor efectuate, misiunea de audit a constatat că, deși scopul proiectului este de a economisi mijloace financiare, partea moldovenească nu a înaintat clauze OAO "БЕЛКОММУНМАШ" referitor la prețul unui troleibuz, fapt ce a generat creșterea prețului unui troleibuz asamblat la Chișinău de la 132,0 mii euro (mai 2012) pînă la 151,0 mii euro (ianuarie 2013), sau cu 14,4 %.

Astfel, în baza unui acord adițional161 la contractul de bază, prețul componentelor livrate de compania belorusă a fost majorat de la 120,1 mii euro pînă la 130,1 mii euro. De menţionat că, în baza prescripțiilor Hotărîrii Guvernului nr.369 din 05.06.1995162, Î.M. ,,RTE” a fost scutită de plata TVA la devamarea troleibuzelor. Totodată, 3 componente163, necesare pentru asamblare, Î.M. ,,RTE” le procură de la o companie autohtonă, în valoare de 6163,20 euro (inclusiv TVA). Mărimea valorii adăugate a Î.M. ,,RTE” în procesul de asamblare este de doar 1,3 mii euro la un troleibuz, sau mai puţin de 1% din costul de asamblare.

De menționat că, potrivit informaţiei prezentate Î.M. ,,RTE” la 16.11.2012, de către compania belorusă la data de 15.11.2012, costul unui troleibuz asamblat este de 159,0 mii euro (fără TVA).

Pe parcursul anului 2012, din bugetul municipal au fost alocate mijloace financiare pentru asamblarea troleibuzelor în sumă de 22,0 mil. lei, concomitent fiind înregistrată și o datorie față de fondator în aceeași sumă. Potrivit datelor contabile, din totalul mijloacelor financiare alocate, 14,94 mil.lei s-au utilizat pentru asamblarea troleibuzelor, inclusiv de 10,43 mil. lei - asamblate 5 troleibuze, și 4,51 mil. lei. - troleibuze în proces de asamblare. Totodată, soldul la sfîrșitul anului al componentelor cumpărate și articolelor de completare a constituit suma de 6,7 mil. lei. Informații referitor la modul de utilizare de către Î.M. ,,RTE” a sumei de 0,36 mil. lei, primite din bugetul municipal pentru asamblarea troleibuzelor, nu au fost prezentate auditului.Recomandări Primarului general al mun. Chișinău (în comun cu instituţiile şi întreprinderile din subordine):

 1. Examinarea relevanței majorării cotei-părți a produsului moldovenesc în troleibuzul asamblat, astfel asigurîndu-se diminuarea riscului de creştere nejustificată a preţului componentelor livrate.


4.5. Cu privire la registre

Auditul a constatat că în activitatea sa AAPL întocmesc, deţin sau se folosesc de mai multe registre de informaţii, care sînt necesare pentru activitatea altor AAPL şi/sau dublează activitatea acestora. Spre exemplu, Preturile de sector deţin registrul alegătorilor şi registrul gospodăriilor (caselor individuale), Direcţia funciară - registrul terenurilor, Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale – registrul bunurilor imobile impozitate, Direcţia sănătate – registrul persoanelor decedate, DGERRP – registrul bunurilor imobile locative privatizate, DGETS – registrul copiilor şi elevelor, Direcţia Autorizare şi Disciplină în Construcţii a Primăriei mun.Chişinău – registrul autorizaţiilor de construcţie etc. Înformaţiile din aceste registre sînt necesare DGAS, FMCSSP, DGF, Preturilor în scopul determinării corecte a venitului mediu al familiilor pentru obţinerea diferitor ajutoare sociale, iar Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale - pentru determinarea bunurilor impozabile şi persoanelor scutite de achitarea impozitului pentru bunurile imobile. Totodată, în mun.Chişinău lipseşte un registru informaţional unic care ar cuprinde aceste registre şi ar oferi accesul la aceste informaţii tuturor autorităţilor. Ca urmare, în prezent are loc dublarea ţinerii acestor registre pentru a folosi aceste informaţii.De asemenea, s-a constatat că IMSP auditate nu dispun de un sistem informaţional de ţinere a cartelelor/registrelor medicale ale bolnavilor şi, respectiv, de un sistem informaţional de colectare a datelor statistice medicale. Ca urmare, angajaţii instituţiei sînt nevoiţi să înregistreze manual informaţiile medicale necesare, dedicînd acestei activităţi un timp destul de consistent, ceea ce duce la micşorarea timpului necesar consultării pacienţilor. De menţionat că la IMSP lipseşte şi o evidenţă a cheltuielilor suportate la prestarea de servicii medicale pentru fiecare pacient în parte, a medicamentelor şi reactivelor consumate. De asemenea, reieşind din programele de stat existente, IMSP urmează să asigure o evidenţă şi un control al copiilor şi femeilor gravide, pentru care, de asemenea, se dedică un timp destul de consistent.

Recomandări Primarului general al mun. Chișinău (în comun cu instituţiile şi întreprinderile din subordine):

 1. Examinarea relevanţei implementării unui registru informaţional unic, care ar cuprinde datele privind terenurile, bunurile imobile, proprietarii acestora, precum şi persoanele care locuiesc în acestea, pentru a asigura o eficientizare a activităţilor de colectare a impozitelor pe bunurile imobile şi de asistenţă socială.

 2. Implementarea la IMSP a sistemelor informaţionale, care ar asigura ţinerea cartelelor/registrelor medicale ale pacienţilor, colectarea datelor necesare statisticii medicale și va determina operativ cheltuielile suportate la prestarea de servicii medicale pentru fiecare pacient în parte, precum şi consumul real de medicamente.V. Acţiunile întreprinse de entitate în scopul lichidării deficienţelor constatate de auditul precedent efectuat de Curtea de Conturi

 • Întru executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012 „Privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public în municipiul Chişinău în perioada anilor 2010-2011” şi Planului de acţiuni aprobat prin Dispoziţia Primarului general al mun. Chişinău nr.1165-d din 12.10.2012164, AAPL ale mun.Chişinău urmau să asigure implementarea a 153 de recomandări din acest Raport.

Reieşind din informaţiile prezentate Curţii de Conturi de către entităţile auditate şi din evaluările echipei de audit efectuate la entităţile în cauză, s-a constatat implementarea a 11 recomandări (7,2%), implementarea parţială a 66 de recomandări (43,1%) şi neimplementarea a 64 de recomandări (42%). Totodată, se menționează că implementarea a 12 recomandări nu a fost evaluată, iar AAPL din or. Cricova, or.Vatra, com.Grătiești, com.Ciorescu și din s.Ghidighici nu au informat Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse pentru implementarea recomandărilor. Ca urmare a celor menţionate, au fost perpetuate încălcările şi derogările constatate anterior.

 • Prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 56 din 16.09.2011 ,,Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Î.M. ,,Regia Transport Electric””, entităților auditate le-au fost înaintate 3 cerințe și 17 recomandări, inclusiv: Guvernului RM – 1 cerință; Î.M. ,,RTE” –1 cerință și 9 recomandări, și, respectiv, AAPL din mun. Chișinău (CMC și Primăria mun. Chișinău) – 1 cerință și 8 recomandări.

Echipa de audit a constatat că Î.M. „RTE” şi AAPL ale mun. Chișinău au implementat integral 2 recomandări (11,8%), 3 recomandări au fost implementate parţial (17,6%), 1 recomandare a fost executată cu încălcări (5,8%) și, respectiv, 11 recomandări rămîn a fi neimplementate pînă la momentul actual (64,7%).

 • Recomandările anterioare neimplementate de către AAPL, ținînd cont de faptul că, în mare măsură, abaterile şi neregulile identificate anterior persistă și în perioada auditată, au fost actualizate și reiterate în prezentul Raport de audit, inclusiv:

 1. Elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri (cu indicarea unor termene concrete) de constituire a ACC, cu transmiterea regulamentară la balanţa acestora a blocurilor locative (cu excepţia apartamentelor neprivatizate) şi delimitarea terenurilor aferente blocurilor de locuit de cele de uz comun.

 2. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor privind: stabilirea şi delimitarea exhaustivă a responsabilităților între serviciile juridice în procesul de apărare a intereselor CMC; nomenclatorul documentelor ce urmează a fi depuse și păstrate în dosarul fiecărui litigiu şi modul de transmitere a dosarului de la o direcție/persoană la alta; modul de evaluare a calităţii actului de reprezentare a intereselor CMC în instanțele de judecată.

 3. Elaborarea şi aprobarea cadrului regulator privind activitatea AOP în incinta instituţiilor educţionale municipale şi, după caz, instituţionalizarea parteneriatului acestora cu autorităţile publice de resort (profil), asigurînd, totodată, sistarea activităţii AOP neînregistrate conform cadrului legal.

 4. Elaborarea şi aprobarea normelor metodologice privind planificarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriilor şi întreţinerea drumurilor locale, precum şi a normativelor la executarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere; planificarea alocaţiilor din bugetul municipal pentru lucrările de deservire tehnică şi de reparaţie a blocurilor locative în corespundere cu prevederile Anexei nr.3 la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19.02.2002, iar a cheltuielilor de întreţinere a drumurilor - reieşind din genul de construcţii inginereşti şi genul de lucrări prestate.

 5. Asigurarea elaborării şi aprobării tarifelor pentru toate serviciile prestate de către ÎMGFL, ÎMpSL, Î.M. „AGSV”, Î.M. „Regia Autosalubritate”, Î.M. „Parcul Dendrariu”; responsabilităţilor acestor întreprinderi în amenajarea şi salubrizarea terenurilor, spaţiilor verzi; surselor de finanţare a acestor lucrări/servicii.

 6. Respectarea cadrului legislativ/normativ în vigoare privind: modul de trecere în proprietatea privată a terenurilor aferente caselor individuale de locuit; atribuirea în arendă şi privatizarea terenurilor care, după parametrii tehnici, pot fi formate ca bunuri imobile separate; încasarea plăţilor funciare pentru folosirea terenurilor proprietate publică (inclusiv temporară); darea în arendă sau vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente bunurilor privatizate și private; întocmirea actelor de predare-primire în/din arendă a terenurilor; componenţa şi etapele calculului plăţilor funciare; evidenţa plăţilor funciare.

 7. Elaborarea și aprobarea unor reglementări privind: modul de atribuire a terenurilor pentru construcții (cu scopul asigurării majorării încasărilor funciare); modul de întocmire și evidență a dosarelor funciare; simplificarea procedurilor de prelungire a autorizaţiilor de amplasare a publicității.

 8. Monitorizarea implementării deciziilor instanțelor judecătorești privind demolarea construcțiilor neautorizate pe terenuri proprietate publică şi în comun cu organele abilitate (Inspecția de Stat în Construcții; Agenţia Ecologică; organele de poliţie), întreprinderea măsurilor privind prevenirea și combaterea ocupărilor nelegitime de teren și construcțiilor neautorizate, inclusiv prin organizarea unui flux continuu şi reciproc de informaţii referitor la acest domeniu.

 9. În comun cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, elaborarea și aprobarea reglementărilor tehnice privind normele de deservire și de reparație capitală a unităților de transport electric.

 10. Întreprinderea măsurilor faţă de persoanele cu funcţii de răspundere vinovate de admiterea derogărilor (inclusiv privind stabilirea preţului de privatizare diminuat) în procesul de deetatizare şi privatizare în perioada 2010-2011 a bunurilor imobile nelocative.


VI. CONCLUZII GENERALE DE AUDIT

Misiunea de audit relevă că în perioada evaluată în cadrul instituţiilor publice s-au întreprins unele măsuri pentru asigurarea unei gestiuni relevante. Totodată, este necesar de constatat că încă mai persistă zone şi acţiuni care nu corespund exigenţelor şi, implicit, spiritului regularităţii şi bunei guvernări. Astfel, auditul denotă abateri şi iregularităţi, cum ar fi: neelaborarea şi neimplementarea unor proceduri de control intern care ar responsabiliza părţile angajate în procesul bugetar; vidul legislativ/normativ în materie de identificare/evaluare/ monitorizare a potențialului economic aferent formării bazei de impozitare concludente; absenţa unui mecanism bazat pe criterii fundamentate de stabilire a normativelor de finanţare bugetară; nerespectarea procedurilor de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor; utilizarea neregulamentară a mijloacelor publice destinate valorificării investițiilor și reparațiilor capitale etc.

O atenţie sporită în cadrul auditului s-a acordat procesului şi calităţii serviciilor publice prestate populaţiei, fiind constatată o preocupare irelevantă privind: eficientizarea proceselor de prestare a serviciilor întru asigurarea principiilor solidarităţii şi echităţii sociale; asigurarea sporirii impactului serviciilor prestate şi diminuării costului acestora; îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.

Managementul şi controlul intern neriguros în procesul de gestionare a patrimoniului public, inclusiv a celui aflat în administrarea întreprinderilor municipale, au generat deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public şi a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului de proprietate la organul cadastral; implicarea riscurilor de neintegritate a patrimoniului public.Prezentul Raport a fost întocmit în baza probelor acumulate de către echipa de audit, în componenţa: şefului Direcției Centru din cadrul Direcției generale III ( Auditul APL), auditor public S.Ştirbu; controlorilor de stat principali, auditori publici: A.Dudarenco, A.Țurcan; controlorilor de stat, auditori publici: N.Baxanean, N.Ialamov, A. Lîsîi, S.Tabarcea.

Şeful echipei de audit Sergiu Ştirbu

Responsabil de monitorizarea misiunii de audit,

Şeful Direcţiei generale III (Auditul

autorităţilor publice locale) Vladimir Potlog

Lista abrevierilor

Abrevierea

Termenul abreviat

AAPL

Autorităţi ale administraţiei publice locale

AAP

Agenţia Achiziţii Publice

ACC

Asociația de coproprietari în condominiu

AGSV

Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi

AMT

Asociaţia Medicală Teritorială

ANOFM

Agenţia Naţională a Oficiilor Forţei de Muncă

AO

Asociație obștească

AOP

Asociație obștească a părinților

APLP

Asociație de proprietari ai locuințelor privatizate

BEI

Banca Europeană de Investiţii

BERD

Banca Europeană de Reconstrucţii şi Dezvoltare

BUAT

Bugetul unităţilor administrativ-teritoriale

CCL

Cooperativa de construcţie a locuinţelor

CÎS

Camera Înregistrării de Stat

CMC

Consiliul municipal Chișinău

CMF

Centrul Medicilor de Familie

CNAM

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

CNAS

Casa Naţională de Asigurări Sociale

CNPF

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

CSM

Centrul Stomatologic Municipal

CREPOR

Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare

CUSMF

Clinica Universității de Stat de Medicină și Farmacie

DAI

Direcţia audit intern a Primăriei mun.Chişinău

DADC

Direcţia autorizare şi disciplină în construcţii a Primăriei mun.Chişinău

DAS

Direcţia asistenţă socială

DC

Direcţia cultură

DGAS

Direcţia Generală Asistenţă Socială

DGAURF

Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare

DGCAPPS

Direcția Generală Comerț, Alimentație Publică și Prestări Servicii

DGERRP

Direcția Generală Economie, Reforme și Relații Patrimoniale

DGETS

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

DGF

Direcţia Generală Finanţe

DGLCA

Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajare

DGTPCC

Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie

DPDC

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului

DPFL

Direcţia privatizare a fondului locativ

DS

Direcţia sănătate

FMCSSP

Fondul municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei

IFS

Inspectoratul Fiscal de Stat

IMSP

Instituţie medico-sanitară publică

IP

Instituţie Publică

Î.I.

Întreprindere individuală

Î.M.

Întreprindere municipală

Î.M. DCC

Întreprinderea municipală Direcția Construcții Capitale

Î.M. „Buciumul”

Î.M. Centrul Naţional de Creaţie „Satul Moldovenesc – Buciumul”

Î.M. „RTE”

Î.M. „Regia transport electric”

ÎMpSL

Întreprinderea municipală pentru servicii locative

ÎMGFL

Întreprinderea municipală pentru gestionarea fondului locativ

Î.S.

Întreprindere de stat

Î.S.A.P.

Întreprindere de stat de alimentaţie publică

Î.S. „Registru””

Întreprinderea de stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru””

LCM

Lucrări de construcţie-montaj

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MF

Ministerul Finanţelor

MMPSF

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

OMVSD

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

OCT

Oficiul cadastral teritorial

PUA

Parcul Urban de Autobuze

SAE

Staţia Atomo-Electrică

SCM

Spitalul clinic municipal

SCMC

Spitalul clinic municipal pentru copii

SFS

Serviciul Fiscal de Stat

SSC

Serviciul Stare Civilă

S.A.

Societate pe acţiuni

S.R.L.

Societate cu răspundere limitată

Teatrul „Satiricus”

Instituţia Publică Teatrul municipal „Satiricus I.L.Caragiale”

TVA

Taxa pe valoarea adăugată

UAT

Unitate administrativ-teritorială

UIP

Unitatea de Implementare a Proiectelor


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə