În 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. Chişinău


Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socialăYüklə 0,63 Mb.
səhifə2/12
tarix22.01.2019
ölçüsü0,63 Mb.
#101435
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.2.3. Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială

Planificarea acestei taxe se realizează atît de către DGCAPPS, cît şi de către DGF. Deşi pentru anul 2012 veniturile prognozate de către DGCAPPS au constituit suma de 63,5 mil. lei (în timp ce încasările în anul 2010 erau de 68,3 mil.lei, iar în anul 2011 – 77,6 mil.lei), conform Deciziei CMC nr.3/2 din 27.04.201215, veniturile din taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială au fost aprobate în sumă de 78,0 mil. lei, sau cu 14,5 mil. lei mai mult. În anul 2012, veniturile încasate de la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială au constituit suma de 79,5 mil. lei, sau cu 1,5 mil. lei mai mult față de suma aprobată (estimată de DGF) și cu 16,0 mil. lei mai mult în raport cu suma estimată de către DGCAPPS, ceea ce denotă o planificare necredibilă de către DGCAPPS a veniturilor provenite din această taxă.

Estimarea veniturilor din taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se efectuează de către DGF şi DGCAPPS reieşind din veniturile încasate în anii precedenţi, deşi urma a fi efectuată reieşind din suprafaţa unităţilor de comerţ existente (pe fiecare tip în parte) şi din taxa stabilită de CMC. Situația dată se explică prin faptul că sistemul informațional în care se ține evidenţa autorizaţiilor eliberate de comerţ şi prestări servicii este învechit moral, iar informaţia privind autorizaţiile eliberate de Preturile de sector nu se încadrează în acest sistem informaţional.
1.2.4. Achitarea de către agenţii economici în bugetul municipal a dividendelor şi defalcărilor din profitul net

Deşi Primăria mun.Chişinău şi DGF au întreprins măsuri de implementare a recomandărilor auditurilor precedente ale Curţii de Conturi în vederea acumulării în măsură deplină a veniturilor de la dividendele aferente cotei de participare a municipiului în societăţile pe acţiuni şi de la defalcările din profitul net al întreprinderilor municipale, conform condiţiilor stabilite prin deciziile CMC, acestea n-au influenţat radical asupra situaţiei în acest domeniu. Dividendele neachitate pentru anul 2007 au constituit 11,41 mil.lei, respectiv pentru anii 2008 – 8,59 mil.lei, 2009 – 7,64 mil.lei, 2010 – 23,72 mil.lei ( în total -51,36 mil.lei). Misiunea de audit a constatat că situația dată persistă pînă în prezent. Astfel, în anul 2012, în bugetul municipal n-au fost încasate dividende şi defalcări din profitul net pentru rezultatele din anul 2011 în sumă de circa 24,76 mil.lei.

Conform Deciziei nr.10/20 din 22.10.200916, s-a stabilit obligativitatea reprezentanţilor CMC în societățile pe acțiuni şi consiliile de administraţie ale întreprinderilor municipale (iar în lipsa acestora - organele executive ale acestora) privind adoptarea pînă la 30 aprilie, ce urmează după anul gestionar, a deciziilor cu privire la defalcarea în bugetul municipal a cel puţin 30% din profitul net. Totodată, s-a prevăzut posibilitatea utilizării integrale a profitului net pentru investiţii, în condiţiile acordului prealabil al fondatorului (CMC) şi majorării capitalului social al întreprinderii. Astfel, reieşind din rezultatele financiare ale întreprinderilor pe anul 2011, în anul 2012, agenţii economici cu capital majoritar al CMC urmau să calculeze şi să achite în bugetul municipal dividende şi defalcări din profitul net în sumă de 26,45 mil.lei. Real în bugetul municipal au fost achitate dividende şi defalcări din profitul net în sumă de doar 1,69 mil.lei. Situaţia privind calcularea şi achitarea dividendelor şi defalcărilor din profitul net pentru perioada 2007-2012 se prezintă în următorul tabel:(mii lei)

Dividende şi defalcări din profitul net neachitate pentru anul 2007

Dividende şi defalcări din profitul net pentru anii 2008-2010

Dividende calculate pentru anul 2011

Dividende achitate în anul 2012

Dividende şi defalcări din profitul net pe perioada 2008-2011, conform deciziilor CMC din anii 2012-2013

Total dividende neachitate pentru anii 2007-2011

Calculate

Achitate în 2009-2011

Lăsate la dispoziţia agenților economici

Folosite pentru procurarea de mărfuri şi servicii instituţiilor publice

11407,4

42043,30

2174,79

26447,84

1690,96

31583,6

2396,89

42052,35

Se relevă că, conform unor decizii ale CMC, unele întreprinderi au fost scutite pe parcursul anilor 2012 şi 2013 de achitarea dividendelor şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor municipale, iar altora li s-a permis achitarea barter a acestora.

Conform Deciziilor CMC (nr.5/27, nr.5/57, 5/69 din 17.09.2012, nr.2/3 din 12.03.2013, nr.3/16 şi nr.3/17 din 02.04.2013, nr.5/10 din 30.05.2013), S.A. „Apă-Canal Chişinău”, Î.M. „Combinatul servicii funerare”, Î.M. „Piaţa Centrală”, Î.M. „Parcul Dendrariu”, Î.M. „Liftservice”, ÎMGFL nr.5, ÎMGFL nr.1-23 şi ÎMpSL le-a fost permisă direcționarea dividendelor şi defalcărilor din profitul net pentru anii 2008-2011, în sumă totală de 31,58 mil.lei, la majorarea capitalului social (20,17 mil.lei), acoperirea pierderilor (0,69 mil.lei), investiţii (9,13 mil.lei), dezvoltarea întreprinderii (1,59 mil.lei).

Astfel, prin acţiunile menţionate, CMC ignoră propria decizie (nr.10/20 din 22.10.2009) privind modul de repartizare a profitului net, deoarece aceste decizii au fost aprobate după termenul legal în care agenţii economici urmau să achite dividendele şi defalcările din profitul net (30 iunie a anului următor pentru care urmează a fi calculate plăţile către fondator), precum şi fără a dispune de un program privind utilizarea mijloacelor date de către întreprinderi. Ca urmare, CMC tolerează depăşirea atribuţiilor de serviciu de către managementul agenţilor economici şi reprezentanţii CMC în societăţile economice.

Spre exemplu, deşi profiturile Î.M. „Piaţa Centrală” pentru anii 2008-2011, în sumă totală de 30,43 mil.lei, urmează a fi folosite pentru investiţii în obiectele întreprinderii, CMC (la adoptarea deciziilor sale) nu a ţinut cont că deja o parte din profiturile menţionate în sumă de 3,31 mil.lei, în anii 2008-2011, fusese repartizate pentru premierea salariaţilor, acordarea de ajutor material salariaţilor, asigurarea salariaţilor cu prînzuri gratuite, acţiuni culturale (fapte constatate de auditurile anterioare efectuate de către Curtea de Conturi).

Totodată, se atestă că deşi CMC a scutit S.A. „Apă-Canal Chişinău” de achitarea dividendelor în sumă de 20,17 mil.lei, aceasta a solicitat 14,14 mil.lei pentru recuperarea prejudiciului cauzat în anii 2007-2008 prin neaprobarea şi neajustarea în termen a tarifelor la energia termică livrată de ea, fapt ce denotă că fondatorul (CMC) nu gestionează societatea pe acțiuni. Astfel, în anul 2012, în baza titlului executoriu, bugetul municipal a suportat cheltuieli în sumă de 5,14 mil.lei.

Pînă în prezent AAPL nu au asigurat restabilirea în bugetul municipal a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor municipale achitate în bugetul de stat în anul 2009 în sumă de 0,2 mil.lei (Î.M. „AGSV” -0,12 mil.lei, Î.M. „Infocom” – 0,08 mil.lei), şi în anii 2010 şi 2011 - de 0,01 mil.lei (Î.S.A.P. „Rîşcani-SC”).1.2.5. Decontările bugetului municipal cu unii agenţi economici

 • Conform Deciziei CMC nr.7/16 din 29.11.2012, Î.M. „Regia Autosalubritate” a fost scutită de defalcarea în bugetul municipal a cotei-părţi din valoarea profitului net obţinut conform rezultatelor pe anul 2011 în sumă de 1,19 mil.lei, care s-a utilizat la achitarea serviciilor publice acordate CMC peste limita bugetară în anul 2011. Reieşind din explicaţiile prezentate de către Î.M. „Regia Autosalubritate”, în anul 2011, aceasta a suportat cheltuieli pentru întreţinerea orologiului municipal în sumă de 0,05 mil.lei, întreţinerea veceurilor publice – 0,68 mil.lei, şi întreţinerea necropolei de animale – 1,72 mil.lei ( în total - 2,45 mil.lei), în timp ce alocaţiile din bugetul municipal au constituit 1,18 mil.lei. Pierderile neacoperite de la prestarea serviciilor menţionate au constituit 1,27 mil.lei. Deşi despre faptul înregistrării de către Î.M. „Regia Autosalubritate” a unor cheltuieli fără suport bugetar Curtea de Conturi a menţionat în Raportul de audit aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.52 din 05.07.201017, auditul a constatat că măsurile necesare pentru remedierea acestor deficienţe n-au fost întreprinse. De menţionat că serviciile respective sînt achiziţionate de CMC în lipsa procedurilor de achiziţie, fiind aprobate în bugetul municipal alocaţii directe pentru Î.M. „Regia Autosalubritate”.

 • În conformitate cu Decizia CMC nr.6/18 din 25.10.2012, a fost acceptată transmiterea în proprietatea publică a municipiului a trei apartamente cu trei odăi (cu suprafaţa totală de 275,7 m2) în blocurile locative din str.Valea Trandafirilor 6/1, în schimbul stingerii datoriei S.R.L. „Glorinal” faţă de bugetul municipal, după transmiterea apartamentelor Direcţia funciară urmînd să recalculeze plata pentru arendă conform contractelor de arendă funciară nr.4740/2007 şi nr.4739/2007 din 21.06.2007. Urmare examinării acestei decizii, se relevă că contractele de arendă funciară au expirat la data de 21.06.2012 și pînă în prezent nu sînt prelungite. La situaţia din 03.06.2013, datoriile în conformitate cu contractele menționate constituie în total 3,22 mil.lei, dar suma respectivă nu este indicată în Decizia CMC, ceea ce poate duce la stabilirea unui preţ care nu corespunde celui propus iniţial. Se atestă că, în contextul celor expuse, preţul 1m2 de spaţiu propus va constitui 11,67 mii lei, sau circa 720 euro/m2 (66,2 mii euro pentru un apartament), în timp ce pe piaţă există oferte şi de 460 euro/ m2, astfel rămînînd neclară necesitatea procurării apartamentelor la preţuri înalte. De menţionat că, pînă la finalizarea prezentului audit, DGLCA nu a primit la balanţă apartamentele din str.Trandafirilor 6/1, iar Direcţia funciară nu a stins datoriile pentru arenda funciară.

 • În anul 2012, conform unor decizii ale CMC (nr.5/27 din 17.09.2012 şi nr.7/32 din 29.11.2012), dividendele şi defalcările din profitul net calculate de S.A. „Apă-Canal Chişinău”, Î.M. „Piaţa Centrală”, Î.M. „Regia Autosalubritate”, Î.M. „AGSV”, respectiv, în sumă de 301,2 mii lei, 341,9 mii lei, 281,9 mii lei și 285,8 mii lei, au fost direcţionate la procurarea a 4 automobile Şkoda Octavia, care s-au distribuit, respectiv, preturilor Botanica, Buiucani, Centru şi DGF. De menţionat că, în anul 2012, întreprinderile municipale nominalizate nu au fost declarate autorităţi contractante şi, deci, nu li s-au aplicat prevederile Legii privind achiziţiile publice, iar instituţiile publice (Preturile şi DGF) obligatoriu urmează să se conformeze acestor prevederi.

 • Reieşind din cele menţionate, auditul a constatat că achitările reciproce ale datoriilor în sumă totală de 2,4 mil.leint de fapt procurări de bunuri şi servicii contrar prevederilor Legii privind achiziţiile publice, cu nerespectarea procedurilor stabilite. De asemenea, lipsa unui mecanism de reflectare a cheltuielilor care nu sînt executate prin sistemul trezorerial nu permite înregistrarea acestor operaţiuni la executarea de casă a bugetului municipal pe anul 2012.


1.2.6. Mijloacele speciale ale şcolilor de muzică, artă şi artă plastică

Veniturile planificate de către DC pentru anul 2012 din instruirea elevilor în şcolile de muzică, artă şi artă plastică nu exprimă nivelul real de acumulare a acestora, din motiv că nu au fost pe deplin calculate şi impuse pentru plată.

Planificarea mijloacelor speciale ale Direcției cultură pentru anul 2012 s-a efectuat cu nerespectarea pct.2 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.450 din 16.06.201118 , care prevede că cuantumul taxei se stabilește în mărime de 20 % din cheltuielile curente suportate de instituția în cauză în anul precedent. Totodată, pentru perioada anului 2012, au fost planificate mijloace speciale în sumă de 4,1 mil.lei, sau 16,6% din cheltuielile efective în anul 2011 (24,8 mil. lei), iar încasările efective au acoperit 17,0% din cheltuielile suportate în anul 2011. De menţionat că taxele pentru instruire în şcolile de muzică şi de artă au fost stabilite 10 ani în urmă și pînă în prezent nu sînt modificate.

De asemenea, s-a constatat că în cadrul şcolilor de muzică se instruiesc copii de vîrsta preşcolară, înscrişi la studii în bază de contract, achitînd o taxă lunară de 100-450 lei, iar forma respectivă de instruire, precum şi taxele percepute nu sînt reglementate.

DC nu a asigurat calcularea costului real de instruire a unui elev în şcolile de muzică şi de artă (pentru fiecare tip de instruire). Deşi are în subordine 5 şcoli de muzică şi de artă, în care studiază, în medie, 2833 de elevi, DC nu dispune de informaţia privind capacitatea acestor şcoli. Totodată, auditul a constatat că în I jumătate a zilei şcolile nu sînt folosite, procesul de instruire efectuîndu-se preponderent în a II-a jumătate a zilei, ceea ce duce la utilizarea ineficientă a infrastructurii existente şi la creşterea costului cheltuielilor de instruire.Concluzii:

Evaluarea, monitorizarea şi încasarea veniturilor în bugetul municipal sînt afectate de deficienţele majore în activitatea CMC şi a subdiviziunilor sale, precum şi de lipsa unei baze de date veridice privind obiectele impunerii şi baza impozabilă a acestora pentru fiecare impozit şi taxă. Bazele de date existente la Biroul Naţional de Statistică, SFS, Î.S. „Cadastru” sînt incomplete sau nu pot fi utilizate pentru stabilirea veridică a bazei impozabile în fiecare UAT în parte. MF, în acest sens, nu are elaborate note metodologice în materie de identificare şi evaluare a veniturilor respective.

Recomandări Primarului general al mun. Chișinău (în comun cu instituţiile şi întreprinderile din subordine):

 1. În interacţiune cu autorităţile de profil, implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte şi pe fiecare UAT, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

 2. Elaborarea unei metodologii cu privire la stabilirea mărimii taxelor locale, în baza unor criterii unice şi a principiului de egalitate/neutralitate a agenților economici, cu revizuirea ulterioară a cotei de impunere a acestor taxe.

 3. Identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor şi construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea Î.S. „Cadastru”, întru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective.

 4. Inventarierea dispozitivelor publicitare (inclusiv a inscripţiilor exterioare/firmelor luminoase) din mun. Chișinău, cu indicarea pe acestea a numărului autorizaţiei şi a proprietarului, precum şi evidenţa conformă a acestora, cu actualizarea bazei de date respective şi confruntarea acestor date cu datele existente în sistemul informaţional al IFS pe mun.Chişinău și cu stabilirea divergenţelor şi a cauzelor acestora.

 5. Asigurarea elaborării şi înaintării în termene restrînse către CMC, spre aprobare, a cotelor taxei de piaţă pentru pieţele auto, de flori şi „second hand”.

 6. Executarea deciziilor CMC privind asigurarea achitării (în termenele stabilite regulamentar) în bugetul municipal a dividendelor şi defalcărilor din profitul net de către societăţile pe acţiuni şi întreprinderile municipale, precum şi întreprinderea măsurilor pentru restituirea în bugetul municipal a defalcărilor din profitul net, achitate de către întreprinderile municipale în bugetul de stat.

 7. Asigurarea reexaminării de către CMC a Deciziilor nr.7/16 din 29.11.2012, nr.6/18 din 25.10.2012, nr.5/27 din 17.09.2012 privind aprobarea unor decontări ale bugetului municipal cu unii agenţi economici, ţinînd cont că prevederile acestora contravin cadrului legal existent.

 8. Extinderea bazei de venituri din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice şi administrării eficiente a taxelor şi impozitelor existente (inclusiv prin fundamentarea şi aprobarea acestora în termen), cu consolidarea capacităţilor şi abilităţilor AAPL în materie de administrare/colectare a impozitelor/taxelor locale, monitorizarea corectitudinii calculării şi achitării taxelor locale; întreprinderea măsurilor întru asigurarea încasării în bugetele UAT a veniturilor neacumulate.

 9. Prezentarea către IFS pe mun.Chișinău a informațiilor complete privind obiectele și subiecții impunerii în forma și conținutul determinate de către autoritatea fiscală.

 10. Elaborarea și înaintarea, spre aprobare, CMC a proiectului de decizie privind stabilirea taxelor de instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică, pentru toate categoriile de elevi, în corespundere cu cadrul normativ existent.

 11. Elaborarea şi implementarea procesului operaţional de evaluare şi fundamentare economică a veniturilor provenite din mijloacele speciale; asigurarea prestării serviciilor în bază de contract și a monitorizării încasării valorii acestora.

 12. Determinarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I, pentru uniformizarea suportului financiar al acestora conform cadrului legal existent, fundamentate metodologic în baza unor norme cantitativ-valorice, relevante și transparente.OBIECTIVUL II: Au realizat UAT în mod regulamentar și legal gestiunea cheltuielilor bugetare?

2.1. IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN

  • Neconformarea activității instituțiilor din subordinea Primăriei mun. Chișinău şi CMC la prevederile Legii nr.229 din 23.09.201019 generează riscul utilizării ineficiente a banului public și prestării necalitative a serviciilor publice către populație.

Preturile de sector, precum şi FMCSSP, DGTPCC, DC, DS nu au purces la implementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, în pofida faptului că de nenumărate ori au fost informate de către Direcţia audit intern despre necesitatea conformării la cadrul legal, iar persoanele responsabile au participat la instruirile organizate în acest sens. Astfel, entităţile respective nu dispun de regulamente interne, nu au descris procesele operaţionale şi nu au purces la implementarea unui sistem de management al riscurilor aferente obiectivelor operaţionale. Situaţia existentă poate genera riscuri cu incidenţă negativă asupra: realizării obiectivelor stabilite, economicităţii, eficientei şi eficacităţii operaţiunilor, integrităţii patrimoniului, fiabilităţii informaţiilor şi rapoartelor financiare.

Totodată, la Primăria mun.Chișinău, DGAS, DGCAPPS, DGF doar parţial sînt descrise procesele operaţionale și stabilit un mecanism incipient de identificare a riscurilor aferente obiectivelor prevăzute şi a măsurilor de control privind diminuarea acestora.

În scopul executării prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010, conform dispoziţiei nr.250-d din 23.04.2013, a fost instituit Grupul de lucru privind implementarea sistemului de management financiar şi control, iar prin dispoziţia nr.417-d din 05.06.2013, a fost aprobat Planul de acţiuni privind implementarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Primăriei mun. Chișinău şi subdiviziunilor CMC, care este realizat cu suportul experţilor din Proiectul Twinning „Consolidarea managementului financiar public în Republica Moldova”.
2.2. MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Managementul achizițiilor publice din cadrul entităților auditate este unul necorespunzător și necesită îmbunătățiri esențiale. Totodată, auditul menționează că achizițiile publice au fost efectuate de către entitățile auditate20 cu unele derogări de la legislația în vigoare, care se exprimă prin:


 • Planificarea defectuoasă a procedurilor de achiziții publice

Deși, potrivit art.13 alin. (1) lit. b) din Legea nr.96-XVI din 13.04.200721, autoritățile contractante în domeniul achizițiilor publice urmează să elaboreze planuri anuale și trimestriale de efectuare a achizițiilor publice, misiunea de audit a constatat că FMCSSP, DGTPCC, DC, DS, DGCAPPS, Teatrul „Satiricus”, precum și toate Preturile sectoarelor din mun. Chișinău nu au elaborat planurile anuale și trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice la contractarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2012, astfel neasigurîndu-se transparența procesului de planificare a procedurilor de achiziții publice.

În urma verificărilor efectuate la FMCSSP și la Pretura sect. Botanica, misiunea de audit a constatat că entitățile menționate au efectuat procedurile de achiziții publice fără a desemna componența grupului de lucru pentru achiziții publice, ceea ce contravine prevederilor art.13 alin. (1) lit. a) și, respectiv, art.14 alin. (1) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007. Totodată, DGTPCC nu a elaborat un regulament privind activitatea grupului de lucru, în care să fie stabilite expres atribuțiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții publice, ceea ce nu corespunde prevederilor pct.5 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.200722.

În cazul DGCAPPS, sarcinile și funcțiile grupului de lucru pentru achiziții nu au fost distribuite la fiecare membru în parte, dar prevăzute în ansamblu pentru toți membrii grupului, fapt ce contravine prevederilor pct.2 din Regulamentul menționat.

Contrar cerințelor pct.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.2007, membrii grupului de lucru pentru achiziții al DGCAPPS nu au depus declarațiile de confidențialitate și imparțialitate pentru fiecare procedură de achiziție în parte, fiind întocmită o singură declarație pentru întreaga perioada de gestiune a anului 2012, fapt ce determină riscul neasigurării obiectivității și imparțialității procedurilor de achiziție. • Eludarea de la controlul extern al Agenției Achizițiilor Publice asupra corectitudinii efectuării procedurilor de achiziții publice

Contrar prevederilor art.70 din Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007, DGCAPPS și Pretura sect. Ciocana nu au întocmit și, respectiv, nu au prezentat AAP dările de seamă semestriale privind achizițiile publice de mică valoare, astfel evitînd un control extern asupra respectării prevederilor legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice. În cazul FMCSSP, auditul a constatat că în darea de seamă pe anul 2012 n-au fost incluse 12 contracte de mică valoare în sumă totală de 0,08 mil.lei. Totodată, se atestă că Pretura sect. Rîșcani nu a coordonat și n-a înregistrat la AAP 3 contracte în sumă totală de 0,2 mil.lei și dările de seamă de achiziții încheiate.

 • Nerespectarea procedurilor de efectuare a achizițiilor publice:

Auditul a constatat divizarea contractelor de achiziții la DGAS (0,13 mil.lei), FMCSSP (0,05 mil.lei), DC (0,53 mil.lei), Pretura sect. Ciocana (0,86 mil.lei) prin încheierea mai multor contracte separate pentru procurarea aceloraşi tipuri de bunuri şi servicii, ceea ce contravine prevederilor art.69 alin.(1) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 și pct.5 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.148 din 14.02.200823.

Nerespectînd prevederile Anexei nr.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.148 din 14.02.2008, în cazul a 4 contracte de valoare mică, FMCSSP și DGAS nu au anexat la contracte specificațiile bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor. Totodată, de menționat că DGTPCC, la achiziționarea serviciilor de întreţinere a infrastructurii drumurilor din mun. Chişinău (licitaţia publică nr.1043/12 din 02.07.2012), n-a specificat străzile pe care au fost efectuate astfel de lucrări, anexînd la contract doar devizul de lucrări și cheltuieli, prin ce nu s-au respectat cerințele pct.5 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.9 din 17.01.200824.

Nerespectînd principiul economicității utilizării mijloacelor financiare publice, Preturile sect.Ciocana și sect.Rîșcani au procurat mai multe obiecte, care nu sînt utilizate la prestarea serviciilor către populație, în sumă de 58,8 mii lei25 și, respectiv, de 83,6 mii lei26 ( în total - 142,4 mii lei).

Potrivit prevederilor pct.24 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.148 din 14.02.2008, contractele de achiziție de valoare mică se înregistrează obligatoriu la Trezoreria de Stat, sau la una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Contractele de achiziție publică de valoare mică care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică. La DGAS s-au constatat 9 contracte de achiziție publică de valoare mică, în sumă totală de 47,91 mii lei, care nu au fost înregistrate la Trezoreria de Stat/ teritorială.


 • Neîntocmirea dosarelor de achiziții publice în conformitate cu prevederile actelor normative și legislative în vigoare:

DGTPCC, DC, DS, DGCAPPS, Teatrul ,,Satiricus”, precum și toate Preturile sectoarelor din mun. Chișinău, eludînd cerințele pct.6 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.9 din 17.01.2008, n-au asigurat perfectarea și păstrarea tuturor dosarelor achiziției publice, fapt ce determină riscul sustragerii, pierderii, schimbării unor anumite documente, precum și imposibilitatea urmăririi conformității procedurilor de achiziții publice cu prevederile legale.

 • Lipsa unei monitorizări eficiente a executării clauzelor contractuale:

În anul 2012, DC a efectuat licitația publică nr.1146/12 din 18.06.2012 în lipsa unor documente ale ofertanților, ceea ce contravine prevederilor art.16 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 96-XVI din 13.04.200727. Totodată, la DC, obligațiunile contractuale în urma licitației publice nr.1599/12 din 20.08.2012 au fost îndeplinite cu întîrziere (30-60 de zile). DC nu a calculat penalitatea de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere a livrării mărfii28 și nu a luat la evidență mărfuri în valoare de 88,1 mii lei.

DGCAPPS nu a asigurat contractarea directă a serviciilor comunale de la prestatorii acestora. Astfel, consumul de energie termică și electrică se realizează prin intermediul Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, deşi aceasta nu este proprietarul sediului DGCAPPS.Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə