În 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. ChişinăuYüklə 0,63 Mb.
səhifə3/12
tarix22.01.2019
ölçüsü0,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.3. STATELE DE PERSONAL

La elaborarea şi implementarea statelor noi nu se ţine cont de sarcinile stabilite şi de volumul efectiv de lucru, precum şi nu se asigură eliminarea suprapunerilor/dublărilor de competenţe, fapt ce denotă un management ineficient al resurselor umane disponibile în cadrul Primăriei mun. Chișinău și instituțiilor din subordinea CMC.

Deşi, conform Dispoziţiei Primarului general al mun. Chișinău nr.21-dc din 17.01.2012, a fost constituit grupul de lucru pentru examinarea schemelor de încadrare a personalului şi statelor de personal ale aparatului Primăriei mun. Chișinău, preturilor de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor, auditul a constatat că acest grup de lucru nu a analizat volumul de muncă prestat de fiecare angajat în parte, nu a stabilit surplusul sau deficitul statelor de personal, precum și nu a examinat corectitudinea stabilirii treptelor de salarizare, fapt ce a generat următoarele situații: • Analizînd noile state de personal ale preturilor de sector, misiunea de audit a constatat că elaborarea și aprobarea acestora, precum și a sarcinilor de bază ale funcției s-au efectuat fără modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector29 şi direcţiilor CMC, cu ajustarea acestora la prevederile Legii privind administrația publică locală și altor acte normative.

Spre exemplu, deşi, conform Anexei nr.2 la Legea nr.764-XV din 27.12.200130, localitățile suburbane nu intră în componența sectoarelor mun.Chișinău, unele activități ale preturilor sînt desfășurate pe teritoriul acestora și/sau pentru acestea, ceea ce duce la dublarea unor activități aferente activității primarilor satelor/comunelor/orașelor.

De asemenea, prevederile Legii nr.431-XIII din 19.04.1995 ce ţin de autoritățile publice locale ale sectoarelor din mun. Chișinău sînt în dezacord cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006. Astfel, în primul caz autoritatea decizională este Pretura, iar în al doilea caz organul decizional este Pretorul, care este reprezentantul Primarului general în sector, din ce reiese că nu este stabilit clar care sînt competențele exercitate de Pretorul de sector și care sînt atribuțiile de serviciu ale acestuia privind gestionarea intereselor de nivel local ale populației sectorului.

Totodată, la elaborarea și implementarea statelor noi de personal ale Preturilor de sector şi Direcţiilor CMC nu se ține cont de sarcinile stabilite și de volumul efectiv de lucru, precum și nu se asigură eliminarea suprapunerilor/dublărilor de competențe. Ca urmare, o parte din personalul acestora are sarcini și volum de lucru exagerat, ceea ce nu permite prestarea calitativă a serviciilor publice către cetățeni, iar alt personal are un volum de lucru insuficient pentru a fi ocupat toată perioada de muncă, fapt ce determină irosirea mijloacelor publice. De exemplu, unei persoane din cadrul Secției social- economice a Preturii sect. Ciocana i-au fost repartizate sarcinile privind eliberarea şi prelungirea autorizației de funcționare a unităților de comerț, alimentație publică și prestări servicii (1294 de cereri pe anul 2012) și privind acordarea ajutorului material la achitarea agentului termic (5308 cereri pe anul 2012), sau, în medie, cîte 28 de cereri pe zi (6602/235).

De asemenea, personalul Serviciului economie, evidență contabilă din cadrul Direcției sănătate are sarcini care se suprapun cu sarcinile personalului Direcției management financiar din cadrul Primăriei mun. Chișinău, precum și cu ale DGF, și anume: întocmirea proiectului de decizie a CMC privind casarea mijloacelor fixe ale IMSP; recepționarea din IMSP a dărilor de seamă privind indicii economici (trimestriali, anuali, periodici, operativi); analiza activității economico-financiare a IMSP municipale; monitorizarea, controlul asupra corectitudinii documentelor vizînd casarea mijloacelor fixe ale IMSP municipale; stabilirea salariului aparatului de conducere al IMSP municipale; acordarea ajutorului metodic IMSP municipale privind corectitudinea întocmirii documentelor ce țin de casarea mijloacelor fixe.

Un alt exemplu în acest sens este faptul că specialistul principal din cadrul Serviciului resurse umane al Direcției sănătate are stabilită sarcina de a asigura recrutarea, selectarea medicilor specialiști, specialiștilor cu studii medicale medii, pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul IMSP municipale. Asemenea atribuţii sînt aprobate și pentru specialiștii Serviciilor resurse umane din cadrul IMSP municipale.

Statele de personal ale aparatului Primăriei mun. Chișinău, Preturilor de sector, Direcţiilor generale şi direcţiilor au fost avizate de către Cancelaria de Stat abia la 18.01.2013 (cu excepţia DGAURF), cu condiția ajustării cadrului de reglementare privind organizarea şi funcţionarea structurilor subordonate CMC la cadrul normativ ce reglementează activitatea în serviciul public, precum şi a continuării activităţii privind stabilirea sarcinilor de bază pentru fiecare funcţie publică. • Statele de personal ale DGAURF au fost aprobate prin Dispoziţia Primarului general nr.556-dc din 26.12.2012 (72 de funcţionari publici şi 29 unități de personal tehnic), care, ulterior, la 15.03.2013, a fost abrogată (Dispoziţia nr.79-dc), ceea ce determină riscul salarizării neregulamentare a acestui personal în anul 2013. La 30.04.2013, prin Decizia CMC nr.4/10, a fost aprobată organigrama şi schema de încadrare pentru 79 de funcţionari publici şi 38 unități de personal tehnic (în total - 117 unităţi). Auditul a constatat că statele de personal ale DGAURF s-au aprobat fără stabilirea statutului fiecărei poziții (este funcție publică, sau nu), ceea ce contravine prevederilor punctelor 20, 24 și 27 din Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.200931, iar instituția în continuare nu dispune de statul de personal avizat și înregistrat la Cancelaria de Stat.

 • Primarul general al mun. Chișinău nu a ținut cont de prevederile art.28 alin.(1) și art.49 alin.(1) din Legea nr.158-XVI din 04.07.200832, conform cărora ocuparea funcţiei publice vacante sau temporar vacante se face prin: a) concurs; b) promovare; c) transfer, iar interimatul funcţiei publice de conducere se realizează de către funcţionarul public din aceeaşi autoritate publică care îndeplineşte condiţiile de bază şi cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice pentru care se asigură interimatul. Astfel, prin Dispoziţia nr.478-dc din 01.10.2012, în funcţia de director interimar al DGCAPPS a fost desemnată o persoană fizică, care nu deţinea la acel moment statutul de funcționar public. În mod similar au fost desemnați în funcție și directori interimari ai DGAS și DGTPCC (Dispozițiile Primarului general al mun. Chișinău nr.10 din 09.01.2013 și, respectiv, nr. 140-d din 03.05.2013). Totodată, auditul menționează că deși aceste persoane nu sînt funcționari publici, salarizarea acestora, conform dispozițiilor Primarului general, urmează a fi efectuată ca și pentru funcționari publici, ceea ce determină salarizarea neregulamentară a acestora.

Conform Raportului privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente la 01.01.2013, în instituţiile finanţate din bugetele locale din mun.Chişinău activau 25896,5 persoane (din care 22554 unităţi aferente bugetului municipal). De menţionat că, conform Hotărîrii Guvernului nr.352 din 29.05.201233 , UAT din mun.Chişinău urmau să asigure cheltuieli de personal doar pentru 24341,0 unităţi, din care în ramura învăţămîntului - 19748,0 unităţi. Ca urmare, AAPL din mun.Chişinău, contrar prevederilor art.7 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011, au întreţinut 1555,5 unităţi de personal. De menţionat că CMC nu a stabilit distribuirea limitelor de personal pe UAT din componenţa municipiului Chişinău, doar pentru bugetul municipal fiind aprobate limitele de personal de 4558,5 unităţi de personal administrativ şi 18084 unităţi de personal în instituţiile de învăţămînt şi cultură ( în total – 22642,5 unităţi de personal).
2.4. CHELTUIELILE AFERENTE RETRIBUIRII MUNCII

Lipsa unui control intern asupra modului de gestionare a cheltuielilor aferente retribuirii muncii a generat acordarea unor sporuri și prime nefondate, precum și recalcularea neregulamentară a salariilor angajaților din subordine.

 • În vederea executării prevederilor Legii nr. 48 din 22.03.201234, Guvernul a stabilit35, începînd cu 01.04.2012, salariile de funcție conform gradelor și treptelor de salarizare pentru funcționarii publici.

Potrivit cerințelor pct.12 din Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2012 și începutul lunii în care este emis actul administrativ indicat, salarizarea funcționarilor publici urma a fi efectuată în mărimile și condițiile de salarizare în vigoare pînă la 1 aprilie 2012, cu recalcularea ulterioară, reieșind din noile salarii de funcție stabilite.

Misiunea de audit a constatat că recalcularea salariilor funcționarilor publici din cadrul AAPL s-a efectuat în conformitate cu Dispoziția Primarului general nr. 494-dc şi nr.495-dc din 14.11.2012, în lipsa statului de personal avizat de Cancelaria de Stat și aprobat de CMC, fapt ce contravine prevederilor art.67 din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 și, respectiv, prevederilor art. 22 lit. c) din Statutul municipiului Chișinău.

Totodată, se atestă că lipsa unor reglementări privind modalitatea de recalculare a salariului în cazul cînd funcțiile s-au modificat în comparație cu statele vechi (transformarea funcției deținute anterior în una superioară sau inferioară) a dus la recalcularea salariilor reieșind din noile funcții stabilite, deși de fapt persoanele nu au îndeplinit aceste funcții în perioada aprilie-noiembrie 2012. Un exemplu în acest sens poate servi promovarea consultanților juriști din Preturile de sector la funcția de șef al Serviciului juridic și recalcularea nejustificată a salariului și ajutorului material cu circa 29,1 mii lei36 mai mult decît aceștia ar fi primit pentru funcția real deținută de consultant jurist/specialist principal. O situație similară a fost identificată și în privința funcției de șef al Serviciului arhitectură din cadrul Preturilor, care în statele de funcții vechi nu era inclusă. Astfel, un funcționar din cadrul acestui serviciu a fost promovat în funcția de șef, deși nu a îndeplinit această funcție în perioada aprilie-noiembrie 2012. Totodată, funcția de șef al Serviciului arhitectură din Preturile de sector a fost exercitată de către angajații DGAURF. La momentul actual, în cadrul a 4 Preturi ( cu excepția Preturii sect. Ciocana) există 2 șefi ai Serviciului arhitectură, nefiind clară delimitarea atribuțiilor acestora și ale angajaților DGAURF.

Cazuri similare de recalculare neconformă a salariilor au fost constatate și în cadrul DGTPCC (4 angajați) și FMCSSP (5 angajați), suma cheltuielilor ineficiente constituind 30,1 mii lei și, respectiv, 17,0 mii lei. În acelaşi timp, la DGAS (7 angajați) a fost constatată o situaţie inversă (31,6 mii lei). • Analizînd modalitatea de acordare a primelor unice de sărbători, misiunea de audit a constatat că în cazul Preturii sect. Rîșcani, DGTPCC, DGCAPPS și Direcției sănătate, primele de sărbători au fost acordate în lipsa unor criterii unice, aprobate regulamentar, privind stabilirea mărimii acestora. Astfel, unor funcționari le-au fost acordate prime mai mici decît un salariu de funcție, iar alții au fost lipsiți de premii fără motivarea acestui fapt.

 • La stabilirea treptelor și gradelor de salarizare a angajaților DGTPCC nu s-a întocmit un act (proces-verbal) cu privire la stabilirea vechimii în muncă în serviciul public, prin ce nu s-au respectat prevederile art.18 alin. (3) din Legea nr.48 din 22.03.2012 și ale pct.11 alin.4) din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.201237, nefiind emis nici ordinul de aprobare a treptelor de salarizare.

În urma verificării corectitudinii stabilirii treptelor de salarizare pentru 10 angajați din cadrul DGTPCC, s-a constatat că în 6 cazuri a fost stabilită incorect treapta de salarizare, fiind majorat nejustificat38 salariul funcției cu suma totală de 2265 lei lunar, iar în 3 cazuri s-a stabilit situația inversă.

 • Recalcularea salariilor funcţionarilor din Preturile sect.Ciocana, sect.Botanica, sect.Rîşcani şi din DGTPCC pentru perioada aprilie-octombrie 2012 s-a efectuat în lipsa Dispoziţiei Pretorului și, respectiv, a șefului DGTPCC. Totodată, Pretura sect. Ciocana a efectuat neregulamentar39 şi recalcularea primelor de sărbători, sursa de achitare a cărora sînt economiile de mijloace bugetare şi speciale destinate retribuirii muncii, pe cînd pentru recalcularea salariului sursa a fost fondul de retribuire a muncii. Ca urmare, neregulamentar au fost suportate cheltuieli pentru retribuirea muncii în sumă de 108,3 mii lei (fără contribuţii de asigurări sociale şi medicale). O situaţie similară a fost constatată şi la Pretura sect.Rîşcani, fiind suportate neregulamentar cheltuieli în sumă de 73,7 mii lei.

 • Unii funcţionari publici, de fapt, execută funcţii de deservire tehnică a funcţionarilor publici. De exemplu, la DGTPCC, un angajat, deși ocupă o funcție publică, real îndeplinește funcția de secretar al conducerii DGTPCC, fiind remunerat lunar, începînd cu 01.04.2012, ca funcționar public, cu suma de 3280 lei (inclusiv 200 lei - rangul), în loc de 1860 lei pentru funcția real executată, sau cu 1420 lei mai mult. În rezultat, DGTPCC a suportat cheltuieli suplimentare în sumă de 16,2 mii lei, inclusiv pentru remunerarea muncii - 12,8 mii lei, contribuții de asigurări sociale și medicale - 3,4 mii lei.

 • În lipsa Regulamentului intern privind remunerarea muncii și a Dispoziției Pretorului sect.Rîșcani, în luna decembrie 2012, s-a calculat și achitat contabilului-șef o prima unică cu prilejul jubileului în sumă de 4,8 mii lei (salariul de funcție). Conform explicațiilor prezentate, acordarea premiului unic s-a efectuat în baza Dispoziției Pretorului nr.1 din 13.01.2013 (anul viitor), fără a fi stabilit concret cuantumul în acest caz.

 • Pe parcursul anului 2012, DGTPCC a acordat adaosuri în mărime de 30% din salariul tarifar lunar stabilit la salariul funcției de bază membrilor grupului de lucru pentru achiziții publice, în lipsa unor reglementări privind mărimea și condițiile de acordare a acestora, precum și a unor justificări economice necesare, pentru acțiuni care sînt parte a atribuțiilor de serviciu ale persoanelor respective, urmare cărui fapt cheltuielile neregulamentare efectuate au constituit 39,0 mii lei.

Deficiențe similare au fost constatate și de către misiunile de audit anterioare efectuate de Curtea de Conturi, însă conducerea DGTPCC n-a asigurat restituirea mijloacelor bugetare în sumă de 84,2 mii lei, inclusiv pentru anul 2010 – 46,3 mii lei, și pentru anul 2011 – 37,9 mii lei.

 • Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare ale Direcţiei cultură, aprobat prin Decizia CMC nr.5/5 din 24.04.2003, prevede utilizarea veniturilor acumulate de la prestarea serviciilor cu plată pentru remunerarea doar a profesorilor şcolilor de muzică şi artă plastică, dar, de fapt, acestea, conform ordinului directorului, se utilizează şi pentru achitarea suplimentelor la salariile lunare ale angajaţilor aparatului central al DC, ceea ce contravine şi prevederilor pct.17 din Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.200640. Ca urmare, în anul 2012 au fost suportate neregulamentar cheltuieli în sumă de 192,8 mii lei41 .

De asemenea, indemnizaţia de conducere a conducătorilor instituţiilor a fost stabilită şi achitată în sumă de 48,2 mii lei, în lipsa deciziei CMC, doar cu acordul şefului DC. Controlul efectuat de DGF în paralel cu auditul Curţii de Conturi a constatat că, neţinînd cont de prevederile pct.5 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006, directorii școlilor de muzică şi artă desfăşoară activitate didactică peste norma stabilită de 0,5 din norma didactică42. Depăşirea normei didactice de către personalul cu funcţii de conducere denotă faptul că una din aceste funcţii este executată necorespunzător, ceea ce afectează buna gestiune a patrimoniului municipal şi a mijloacelor bugetare utilizate (127,7 mii lei).

Urmare suprapunerii a trei ore academice pe săptămînă, s-a achitat neîntemeiat salariul în sumă de 5,1 mii lei la o persoană angajată prin cumul în funcție de corepetitor la școala de muzică „A. Stîrcea”, avînd locul de muncă de bază la Colegiul de muzică „Ștefan Neaga”.


2.5. Finanţarea formaţiilor artistice din cadrul DC şi Preturilor

În anul 2012, din bugetul municipal au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 931,6 mii lei pentru finanţarea a 14 formaţii artistice43 (2 profesionale şi 12 cu titlul de model), cu statele de personal de 61 unităţi.

S-a constatat că DC nu a aprobat modelul de raport care urma să fie prezentat de formaţiile artistice, acesta nefiind prezentat sau fiind întocmit în formă liberă. Ca urmare, auditul nu a avut posibilitatea de a stabili cîte concerte şi spectacole au fost prezentate din cele 10 prevăzute de actele normative44 şi, respectiv, nu poate determina realizarea obiectivelor de activitate necesare pentru obţinerea titlului de „model”.

De menţionat că, în toată perioada de activitate, colectivele artistice „model” nu au înregistrat venituri din activitatea lor şi nu au format mijloace speciale la DC şi Preturi. Totodată, unele concerte indicate în rapoartele formaţiilor artistice nu sînt incluse în Programul de activitate a Direcției cultură pe anul 2012.

Urmare lipsei controlului DC asupra activităţii formaţiilor artistice, unii angajați ai acestora s-au deplasat în afara hotarelor Republicii Moldova fără acordul Direcției cultură, iar pentru această perioadă, contrar prevederilor legale, li s-a calculat şi achitat salariul în sumă totală de 13,4 mii lei. Astfel, lipsa unui control intern asupra activităţii formaţiilor artistice „model” determină neatingerea scopului principal de finanţare al acestora - promovarea valorilor culturale.


2.6. Cheltuielile privind acțiunile cultural - artistice

Obiectivul general al acțiunilor cultural-artistice este propagarea și educația culturală a cetățenilor prin: elaborarea și promovarea programelor complexe de acțiuni eficiente pentru ocrotirea și dezvoltarea culturii, protejarea și valorificarea patrimoniului istoric şi cultural; protejarea focarelor de cultură din mun.Chișinău; menținerea în stare bună a operelor și monumentelor de artă, cultură și istorie; protejarea zonelor istorice; stimularea și sprijinul cooperării culturale în domeniul artelor vizuale; încurajarea valorificării operelor de artă.

În anul 2012, prin intermediul Direcției cultură, au fost finanţate următoarele acţiuni culturale: şcolile de muzică şi artă – 25,2 mil.lei; bibliotecile – 21,9 mil.lei; muzeele – 0,5 mil.lei; presa periodică şi editurile – 1,1 mil.lei; susţinerea teatrelor – 12,6 mil.lei; manifestaţiile culturale – 11,4 mil.lei; măsurile privind cultura, religia şi sportul – 2,9 mil.lei etc.( în total - 76,4 mil.lei). • Alocarea a 8,1 mil.lei instituţiilor teatral-concertistice municipale continuă să se efectueze fără a se ţine cont de Legea nr.1421-XV din 31.10.200245, care prevede alocaţii din buget în mărime de 60% - 80% din cheltuielile suportate de către organizaţia teatral-concertistică, precum şi în lipsa unei asigurări că aceste instituţii îndeplinesc sarcina de propagare şi iluminare culturală a populaţiei municipiului. Depăşirea limitei de finanţare admisă din buget pentru anul 2012 a fost constatată la 4 instituţii teatral-concertistice, în sumă totală de 0,42 mil.lei, inclusiv la: Teatrul „Guguță” – 0,11 mil.lei, Teatrul „Satiricus” – 0,26 mil.lei, Teatrul unui actor - 0,05 mil.lei, Teatrul municipal de marionete – 0,01 mil.lei. De menționat că nerespectarea limitelor finanţării Teatrului „Satiricus” a fost condiționată şi de începerea reparaţiei capitale a sediului teatrului şi micşorarea veniturilor proprii din spectacole. Astfel, s-a constatat faptul că DC efectuează numai transferuri, fără a monitoriza activitatea economico-financiară şi artistică a instituțiilor teatral-concertistice.

    • De menţionat că Teatrul municipal de marionete n-a prezentat Primăriei mun. Chiținău Raportul financiar pe anul 2012. La data de 01.01.2013, instituţia avea datorii faţă de bugetul public în sumă de 225,5 mii lei - la plăţile de bază, şi 90,5 mii lei - la penalităţi. Existenţa acestor datorii este motivată de către teatru prin majorarea din anul 2010 a salariului de funcţie al angajaţilor, cheltuielile pentru aceasta nefiind finanţate din bugetul municipal. Totodată, controalele efectuate de DGF în anii 2011-2012 au constatat salarizarea neconformă a personalului şi angajarea personalului neprevăzut în statele aprobate de CMC.

 • Monitorizarea de către DC a lucrărilor de amenajare a expoziției Muzeului de istorie a orașului Chișinău s-a efectuat nesatisfăcător, ceea ce a determinat nepunerea în valoare a exponatelor prin expunere, în scop de instruire, educaţie şi agrement al publicului larg.

Muzeul de istorie a orașului Chișinău, care la sfîrşitul anului 2012 deţinea circa 21,7 mii de exponate, pînă în prezent nu este deschis publicului larg. Se relevă că pentru amenajarea muzeului, încă în noiembrie 2007, a fost organizată o licitație, drept cîştigător fiind desemnat Atelierul de creație arhitectonică „A. Pasecinic”, iar lucrările de amenajare urmînd a fi finalizate în anul 2008. De menționat că, la momentul efectuării auditului, DC nu dispunea de documente justificative care ar confirma volumele de lucrări de amenajare efectuate în perioada 2007-2008, în sumă totală de 825,0 mii lei. De asemenea, expertizarea Concepției de amenajare a expoziției staționare a muzeului, efectuată de comisia aprobată prin Dispoziția Primarului general nr.853-d din 10.12.200846 , nu a fost confirmată prin procesul-verbal respectiv. Ca urmare, auditul nu a avut posibilitatea de a stabili autenticitatea acestor lucrări.

Misiunea de audit a constatat că la momentul actual lipseşte o metodologie privind evidenţa valorică şi cantitativă a bunurilor muzeale, ceea ce determină lipsa evidenţei integrale a patrimoniului muzeal, astfel majorîndu-se riscul neasigurării integrităţii pieselor muzeale şi păstrării conforme a acestora. • Managementul existent nu a asigurat regularitatea necesară la executarea unor cheltuieli ce ţin de domeniul culturii.

DC nu dispune de documente justificative privind utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor financiare în sumă de 3,25 mil.lei, alocate din bugetul municipal în cadrul Programului de investiţii capitale pentru restaurarea și reparația lăcașelor de cult47, al căror beneficiar era desemnată această direcție. Mijloacele respective au fost transferate la contul instituţiilor de cult, fără ca DC să organizeze regulamentar careva proceduri de achiziţie, ceea ce contravine prevederilor art.2 şi art.12 din Legea privind achiziţiile publice. Ca urmare, în anul 2012, DC a trecut neregulamentar la cheltuielile instituţiei suma de 1,58 mil.lei, în lipsa justificării documentare a utilizării acestora48, fapt ce contravine art.19 din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007. Totodată, pe parcursul auditului, pentru suma de 1,67 mil.lei au fost prezentate un șir de documente justificative, care nu sînt întocmite în modul corespunzător, auditul neavînd posibilitatea de a stabili autenticitatea acestora.

   • În conformitate cu Decizia CMC nr.3/2 din 27.04.2012, a fost aprobat Programul de acțiuni și manifestări cultural-artistice al Direcției cultură pentru anul 201249 , în sumă totală de 5,5 mil.lei50. Din mijloacele alocate în anul 2012 pentru acțiuni și manifestări cultural-artistice, Direcția cultură a utilizat 0,44 mil.lei, în baza Dispozițiilor Primarului general sau a Ordinelor șefului Direcției cultură, pentru desfăşurarea unor acţiuni neprevăzute în planul de activităţi51 aprobat de către CMC, fără a asigura modificarea acestuia.

 • Angajarea de parteneriat și suport, de către Direcția cultură, pentru proiecte culturale cu cotă-parte de cheltuieli în sumă totală de 1,09 mil.lei s-a efectuat fără deţinerea devizelor de cheltuieli totale ale acestor acţiuni, nefiind determinate nici cheltuielile care vor fi suportate de DC. Mijloacele băneşti s-au transferat în lipsa documentelor justificative, fiind trecute direct la cheltuieli, fapt ce contravine art.19 din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.

 • Cu depăşirea normelor stabilite regulamentar52, au fost efectuate unele cheltuieli legate de măsuri culturale în sumă totală de 0,55 mil.lei, inclusiv pentru deservirea oaspeţilor – 0,06 mil.lei; cazare – 0,1 mil.lei; asigurarea cu stație de sunet, lumini, proiect video – 0,39 mil.lei.

 • Direcția cultură nu dispune de reglementări referitor la utilizarea mijloacelor alocate pentru premierea cîștigătorilor și laureaților festivalurilor/concursurilor, ceea ce nu permite determinarea conformităţii cheltuielilor efectuate. Astfel, potrivit ordinelor şefului Direcției cultură, în perioada anului 2012, au fost achitate prime în sumă totală de 0,54 mil.lei.

 • Pe parcursul anului 2012, în afara Programului de acțiuni culturale aprobat de CMC, conducerea DC a încheiat 24 contracte de finanţare a diferitor acţiuni culturale, în sumă totală de 1,79 mil.lei, inclusiv 13 contracte în sumă de 1,29 mil.lei - în baza Dispoziţiilor Primarului general, şi 11 contracte în suma de 0,5 mil.lei - în baza ordinelor DC. De asemenea, unele cheltuieli (de exemplu, pentru instalarea plăcilor comemorative) au fost suportate fără organizarea procedurilor de achiziţii publice. De menţionat că, şi în aceste cazuri, mijloacele financiare au fost alocate în lipsa devizelor de cheltuieli și fără solicitarea documentelor care ar confirma utilizarea conform destinaţiei a acestora.

 • Acţiunile cultural-sportive organizate de către Preturile de sector şi cheltuielile suportate pentru desfăşurarea acestora nu sînt suficient fundamentate. Spre exemplu, Pretura sect.Ciocana a suportat pentru organizarea şi desfăşurarea „Zilei funcţionarului public” cheltuieli de mijloace bugetare în sumă de 45,8 mii lei53, din care 7,5 mii lei s-au cheltuit pentru decorarea cu flori artificiale şi culise, nefiind argumentată decontarea acestora, în special faptul de ce aceste materiale nu pot fi folosite în aceleaşi scopuri cu alte ocazii. De asemenea, nu este fundamentat modul de alegere a operatorilor economici şi modul de determinare a valorii serviciilor prestate privind sonorizarea, deservirea muzicală a ceremoniei, deservirea video şi înregistrarea acesteia pe CD. Aceeaşi situaţie s-a constatat şi la efectuarea cheltuielilor pentru organizarea altor manifestaţii. Astfel, pentru deservirea muzicală a ceremoniilor, Pretura sect. Ciocana a achitat deţinătorilor de patentă mijloace financiare în sumă de 27,9 mii lei, iar Pretura sect. Rîșcani - în sumă de 80,0 mii lei. În ambele cazuri, în contractul încheiat nu este clar stabilit tipul serviciilor ce includ deservirea muzicală a ceremoniei, fapt ce determină riscul prestării serviciilor la un preţ exagerat. În același mod, Pretura sect.Rîșcani a achitat ÎMpSL Rîșcani suma de 23,9 mii lei pentru montarea și demontarea scenei și 23,9 mii lei - pentru flori, în contract nespecificîndu-se cantitatea și prețul.

Auditul menţionează lipsa unei explicaţii exhaustive a activităţii de deservire muzicală a ceremoniei şi în cadrul normativ/legal.


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə