În 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. ChişinăuYüklə 0,63 Mb.
səhifə4/12
tarix22.01.2019
ölçüsü0,63 Mb.
#101435
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Concluzii:

Deficienţele constatate la efectuarea cheltuielilor pentru acțiuni (manifestări) cultural-artistice organizate de către Direcției cultură au fost generate de: neelaborarea şi neimplementarea unor proceduri de control intern care ar responsabiliza părţile implicate în aceste procese; nerespectarea cerințelor cadrului legal de rigoare; lipsa devizului de cheltuieli, cu anexarea calculelor justificative pentru fiecare acțiune (manifestare) cultural-artistică, precum şi a documentelor justificative care ar confirma realizarea acestora.
2.7. CU PRIVIRE LA INVESTIȚIILE ȘI REPARAȚIILE CAPITALE

 • În cadrul AAPL lipsesc strategiile, politicile și procedurile reglementate/standardizate în materie de investiții publice și, respectiv, nu sînt stabilite priorități în domeniul construcțiilor, reconstrucțiilor sau reparațiilor. Nu se practică şi nu există studii de fezabilitate care ar determina necesitatea și eficiența investițiilor efectuate.

   • Valoarea investițiilor nefinalizate (active materiale în curs de execuție) proprietate publică a municipiului, înregistrate la 01.01.2013 la balanţa Î.M. DCC, constituia 493,7 mil.lei, majorîndu-se cu 13,4 mil.lei în comparaţie cu situaţia din 01.01.2012 (480,2 mil.lei). În rezultatul inventarierii activelor materiale în curs de execuție, efectuată de către comisia Î.M. DCC la situaţia din 01.10.2012 (493,1 mil.lei), au fost întocmite 8 liste54, conform cărora: 95,7 mil.lei reprezintă obiective la care s-au executat lucrări de proiectare şi construcţie, propuse pentru trecerea la pierderi; 17,7 mil.lei – obiective propuse spre vînzare, iar 122,1 mil.lei - obiectivele finisate parţial, din motivul lipsei surselor financiare. După efectuarea inventarierii, Î.M. DCC n-a întocmit careva proiecte de decizii ale CMC pentru clarificarea situaţiei privind aceste obiecte.

Deşi auditul precedent a indicat faptul că, urmare optimizării instituţiilor de învăţămînt, unele obiecte de investiţii sînt ineficiente, în anul 2013, Î.M. DCC a inclus în lista investiţiilor finanţate din bugetul municipal verificarea proiectului la obiectivul Construcţia şcolii din satul Condriţa (cu costul de deviz de 24,1 mil.lei), în care îşi fac studiile doar 61 de elevi.

La DGTPCC, din valoarea lucrărilor de proiectare de 2,9 mil.lei, la 2 obiecte în valoare de 0,2 mil.lei au expirat 6 ani de la data executării lucrărilor de proiectare, ceea ce determină riscul suportării unor cheltuieli suplimentare pentru actualizarea proiectelor. • Auditul a constatat cazuri de nerespectare a prevederilor regulamentare privind transmiterea valorii lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale la beneficiarii finali, ceea ce a condiţionat denaturarea situaţiilor financiare raportate de către aceştia.

   • La 01.01.2013, la contul extrabilanţier 954 „Fondurile netransmise”, Î.M. DCC înregistra valoarea obiectivelor recepţionate, dar netransmise la bilanţul instituţiilor, conform destinaţiei lor, în sumă totală de 186,7 mil.lei, sau cu 17,3 mil.lei mai mult decît s-a înregistrat la 01.01.2012 (169,4 mil.lei). Acest fapt denotă că Î.M. DCC nu asigură transmiterea în timp util la balanţa instituţiilor a obiectivelor construite şi recepţionate, pentru capitalizarea cheltuielilor.

Pînă în prezent nu s-a rezolvat problemă referitor la edificiile care au fost supuse reparaţiilor, dar care nu sînt înregistrate la balanţa subdiviziunilor CMC. Ca exemple în acest sens pot servi: Reparaţia capitală a clădirii din şos.Hînceşti, 53, în sumă de 1,5 mil.lei – folosită de DGCAPPS; Reparaţia capitală a oficiului Societăţii invalizilor din Republica Moldova, str. Cojocarilor 9, în sumă de 1,0 mil.lei (din anul 2010); Reparaţia clădirii redacţiei ziarului „Capitala” – 1,0 mil.lei (din anul 2006).
Nu a fost soluţionată problema transmiterii la balanţa Primăriei mun. Chișinău a valorii lucrărilor executate privind repararea sistemului de încălzire în sumă de 3,36 mil.lei, din cauza netransmiterii de către Î.M. DCC la Primăria mun.Chişinău a metalului uzat demontat în urma reparaţiei efectuate. Astfel, în anul 2010, conform actelor de executare a lucrărilor, au fost demontate 5277 m de ţeavă uzată şi 5325 de secţii de radiatoare din fontă. Cantitatea, estimată de audit, a metalului uzat care urma a fi luat la evidenţă constituie circa 110 t, a cărui valoare se estimează la circa 0,22 mil.lei. Cele menţionate denotă existenţa unui risc sporit de delapidare a proprietăţii publice în mărimi considerabile.

Multe obiecte nu pot fi transmise la balanţă din cauza refuzului beneficiarilor finali. Spre exemplu: S.A. „Termocom” refuză să primească obiectul „Construcţia bulevardului Mircea cel Bătrîn (tunelul)”, în sumă de 8,4 mil.lei, care este de 19 ani în exploatare; Î.M. „RTE” refuză să primeasca obiectele: „Reconstrucţia străzii Ismail (construcţia staţiei de tracţiune nr. 44)”, în sumă de 12,7 mil.lei; „Reconstrucţia şi extinderea străzii Pan Halippa (reţele de contact, reţele electrice de tensiune înaltă, partea carosabilă, peretele de sprijin, canalizarea pluvială)”, în sumă de 56,6 mil. lei; „Construcţia protecţiei teritoriului adiacent rîuleţului Golbaciha împotriva inundaţiilor din strada T.Vladimirescu (reţele de tracţiune)” etc.   • O situaţie similară a fost constatată şi la DGTPCC. Astfel, din „cheltuielile pentru investiţiile capitale„ înregistrate la 01.01.2013 în sumă de 52,98 mil.lei, rămîn netransmise investiţii capitale, pentru care au fost întocmite procese-verbale de recepţie finală în perioada 2005-2008, în sumă de 19,46 mil.lei55, ceea ce contravine prevederilor pct.46 și pct.196 din Instrucţiunea 9356. De menţionat că motivul netransmiterii la balanţa Î.M. „RTE” a obiectului „Linia de troleibuze spre Universitatea Agrară” este faptul că stația de tracțiune a fost descompletată, pentru a pune în funcţiune reţeaua de transport electric din str.Independenţei fiind necesare investiţii suplimentare de 1,9 mil.lei.

   • Nu a fost soluţionată nici problema gestionării de către agenţii economici privaţi a reţelelor de gaze, electrice, telefonice etc., construite din contul mijloacelor bugetare şi aflate la balanţa Î.M. DCC. Astfel, la 01.01.2013, valoarea acestor obiecte, înregistrată la contul 142 „Alte active pe termen lung”, a crescut cu 3,2 mil. lei faţă de 01.01.2012 și constituie 91,4 mil.lei (din care: rețele de gaze - 66,6 mil.lei, electrice – 9,7 mil.lei, telefonice – 2,7 mil.lei).

CMC şi Î.M. DCC în continuare n-au asigurat înregistrarea la organul cadastral a 111 gazoducte (66,6 mil.lei), ceea ce contravine pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.683 din 18.06.2004, și nici înregistrarea lor la balanţa AAPL, acestea aflîndu-se la balanţa Î.M. DCC, ceea ce determină riscul înstrăinării/pierderii proprietăţii publice.

   • Î.M. DCC, în calitate de beneficiar al proiectării unor obiecte, nu a asigurat coordonarea temei de proiectare şi a lucrărilor de proiectare cu beneficiarul final, ca rezultat calitatea nesatisfăcătoare a lucrărilor de proiectare generează lucrări de construcţie necalitative şi irosirea mijloacelor bugetare.

În perioada 2008-2012, pentru „Reparația capitală a școlii de artă „V. Poleacov”” au fost alocate mijloace financiare în sumă totală de 7,14 mil.lei, inclusiv: 0,49 mil.lei - lucrări de cercetare, proiectare și geologie; 6,41 mil.lei - lucrări de construcție și montaj (inclusiv reparaţia acoperişului – 2,1 mil.lei, efectuată de către antreprenorul general în anul 2008); 0,24 mil.lei - supravegherea tehnică etc.

Urmare verificării la fața locului, auditul a constatat că reparația acoperișului la școala „V. Poleacov”, conform proiectului existent, a dus la scurgeri de apă, după care pereții sînt umeziți și a apărut mucegaiul, fiind distruse și unele lucrări deja executate, care necesită refacere. Aceeaşi stare deplorabilă, la 28.02.2013, a fost constatată și de către o comisie (formată din reprezentanții antreprenorului, proiectantului57 și responsabilul tehnic al Î.M.DCC), care a propus să fie schimbat unghiul de înclinație a acoperișului și, în unele locuri, să prelungească căpriorii, precum şi să prevadă ieșirea pe acoperiș pentru deservire. Astfel, corectarea proiectului şi executarea lucrărilor urmau a fi efectuate de proiectant şi antreprenor, iar Î.M.DCC nu a indicat care sînt sursele de finanţare a acestor lucrări.

Proiectarea reparației capitale a clădirii Teatrului „Satiricus” a fost efectuată în anii 2006 - 2010, pentru care Î.M.DCC a achitat 0,98 mil.lei. La 24.02.2011, Serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor a restituit beneficiarului (I.M. DCC) și proiectantului (S.A. „Intexnauca”) documentația de proiect pentru reproiectare (conform deciziei Consiliului de experți tehnici în construcții), iar documentația de deviz în sumă de 13,3 mil.lei a fost verificată și înregistrată la 02.08.2012. Conform documentației de proiect, la efectuarea lucrărilor de demontare, în mod obligatoriu urmează a fi invitaţi reprezentanţii proiectantului, pentru a lua decizia privind necesitatea consolidării elementelor constructive ale clădirii, ceea ce denotă că documentația de proiect nu era completă și exista un mare risc de executare a unor lucrări suplimentare în lipsa finanțării respective. Acest fapt ulterior s-a confirmat, astfel elementele constructive fiind de calitate proastă (explicația Teatrului „Satiricus”), iar în prezent se desfășoară paralel proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare a elementelor constructive ale clădirii, fără ca teatrul să asigure modificarea contractului în corespundere cu proiectul precizat.


  • Actele de executare a lucrărilor prezentate Teatrului ,,Satiricus” de către antreprenor nu corespund realității, ceea ce determină riscul alocării neregulamentare a mijloacelor bugetare.

Conform Deciziei CMC nr.3/2 din 27.04.2012, Direcției cultură i-au fost aprobate alocații în sumă de 6,0 mil.lei pentru reconstrucția Teatrului ,,Satiricus”, însă DC nu a efectuat procedurile de achiziție, transmițind funcția de beneficiar al lucrărilor de proiectare și reconstrucție a clădirii Teatrului. Aceste acțiuni au fost motivate prin faptul că la Direcția cultură nu există specialiști în domeniul construcției acestor tipuri de clădiri. Analizînd darea de seamă prezentată AAP privind procedurile de achiziții publice, auditul a constatat că valoarea ofertei desemnate drept cîștigătoare este de 12,5 mil.lei, sau cu 0,8 mil. lei mai mică decît valoarea lucrărilor specificate în contractul de antrepriză din 04.10.2012 (13,3 mil.lei), lucru nesesizat de către AAP la 23.10.2012, cînd a înregistrat contractul de antrepriză. Despre eroarea comisă, Teatrul ,,Satiricus” a informat AAP doar în timpul auditului (aprilie 2013).

În perioada 09.11.2012 - 31.12.2012, DC a transferat Teatrului ,,Satiricus” mijloace bugetare pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție în sumă de 4,13 mil.lei, din care pînă la 01.03.2013 a transferat antreprenorului suma de 3,01 mil.lei, inclusiv 2,61 mil.lei - pînă la 01.01.2013, soldul neutilizat constituind 1,12 mil.lei. În conformitate cu 9 procese-verbale de recepție a lucrărilor executate în perioada noiembrie 2012 – ianuarie 2013, antreprenorul a executat lucrări de reparație capitală în sumă totală de 4,91 mil.lei, inclusiv pentru anul 2012 – de 4,75 mil.lei, datoria creditoare față de antreprenor constituind 1,9 mil.lei. Valoarea și volumul lucrărilor indicate în actele de execuție nu au fost verificate și semnate de către persoana responsabilă de supravegherea tehnică, aceasta nefiind numită sau contractată de către Teatrul ,,Satiricus”. Conform actului de verificare dintre Teatrul ,,Satiricus” și antreprenor, întocmit la cererea auditului, la situația din 18.04.2013, antreprenorul a valorificat efectiv lucrări de construcție-montaj în sumă totală de 2,6 mil.lei, inclusiv de 1,42 mil.lei - conform devizului de cheltuieli, și 1,18 mil.lei – lucrările suplimentare, care nu sînt prevăzute în deviz și în caietul de sarcini. Totodată, antreprenorul a recunoscut o datorie față de Teatrul ,,Satiricus” în sumă de 0,41 mil.lei. Cele menţionate denotă că actele de executare a lucrărilor urmează a fi revăzute în corespundere cu lucrările real efectuate. • AAPL din mun. Chişinău nu au asigurat asimilarea în termen oportun a mijloacelor creditare contractate pentru investiţii capitale, ceea ce a dus la suportarea unor cheltuieli ineficiente şi la tergiversarea executării lucrărilor.

Astfel, în baza deciziilor CMC58, la 15.11.2010, Primăria mun. Chişinău a contractat de la Corporaţia Financiară Internaţională un împrumut de 10,0 mil.dolari SUA, pe un termen de 10 ani, pentru construcţia, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor. Beneficiari ai proiectelor, în baza deciziilor CMC, au fost numiţi Î.M. DCC - pentru construcţia reţelelor de apă şi canalizare, şi DGTPCC - pentru reparaţia drumurilor. Totodată, directorul Î.M. DCC a fost numit manager de proiect, responsabil de monitorizarea şi executarea lucrărilor.

Urmare verificărilor efectuate, auditul a constatat că, pînă la 31.12.2012, au fost debursaţi doar 5,0 mil.dolari SUA (23.09.2011). Pentru restul creditului nedebursat de 5,0 mil.dolari SUA se achită un comision de 0,75% anual, astfel în anul 2012 fiind suportate cheltuieli ineficiente în sumă de 37,5 mii dolari SUA. Totodată, în anul 2012, pentru plata dobînzilor şi deservirea creditului debursat, din bugetul municipal s-au achitat 363,0 mii dolari SUA (4,39 mil.lei) şi suma de principal a creditului de 312,5 mii dolari SUA (3,8 mil.lei). Din suma debursată de 5,0 mil. dolari SUA, în anul 2011, Î.M. DCC i-au fost alocaţi 2,05 mil.dolari SUA, iar în anul 2012 – 2,71 mil.dolari, restul 0,24 mil.dolari au fost alocate DGTPCC în anul 2012.

Pentru valorificarea mijloacelor financiare primite în anii 2011-2012, Î.M. DCC a încheiat cu 16 agenţi economici 37 contracte de antrepriză, în sumă totală de 85,9 mil. lei59 , privind executarea lucrărilor de construcţie a canalizării menajer-fecaloide, construcţia şi reconstrucţia apeductelor. Ulterior au fost încheiate 8 acorduri adiţionale pentru lucrări suplimentare pe 8 obiecte, în sumă totală de 6,7 mil.lei (inclusiv în anul 2012 - 6 obiecte în sumă de 3,1 mil.lei; în anul 2013 – 2 obiecte în sumă de 3,6 mil.lei), ceea ce a dus la majorarea valorii lucrărilor contractate pînă la 92,6 mil.lei.

Î.M. DCC n-a asigurat utilizarea eficientă a mijloacelor creditare, astfel pînă la 31.12.2012 fiind valorificate mijloace creditare în sumă de 59,1 mil. lei (inclusiv LCM- 57,2 mil. lei), sau 60,7% din planul precizat (97,3 mil.lei), din care 35,2 mil.lei (inclusiv LCM - 34,1 mil.lei) - în anul 2012. Din 20 de obiecte nefinalizate la 01.01.2013 în valoare de 37,2 mil.lei, 16 obiecte în valoare totală de 26,7 mil.lei60, conform prevederilor contractuale, urmau a fi finalizate pînă la 01.01.2013. De menţionat că, la începutul anului 2012, DAI a atenţionat Î.M. DCC asupra faptului că antreprenorii contractaţi pentru executarea lucrărilor nu au capacitatea necesară de a executa lucrările în termen şi calitativ, aspect care a fost ignorat de managementul proiectului. Astfel, depășirea termenelor de finalizare a obiectelor, în comparaţie cu cele prevăzute de clauzele contractuale, la 01.01.2013, constituia între 3 şi 18 luni61, iar Î.M. DCC n-a întreprins măsuri pentru aplicarea sancţiunilor (penalităţilor), prevăzute în contract, în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor pentru fiecare zi de întîrziere. Totodată, se relevă că o parte din responsabilitatea pentru întîrzierea finalizării lucrărilor o poartă Î.M. DCC, care n-a asigurat antreprenorii cu proiecte calitative. Astfel, pe parcursul executării lucrărilor, a fost majorat volumul lucrărilor executate ca urmare a majorării volumului lucrărilor de terasament, montării fîntînilor suplimentare, majorării grosimii ţevei la apeduct, suprapunerii pozării cu alte reţele inginereşti, executării lucrărilor pe terenuri private. • Pînă în prezent nu a fost executată Decizia CMC nr.2/47 din 05.03.2009 „Cu privire la transformarea Î.M. DCC a Primăriei mun. Chișinău în Direcția generală investiții capitale a CMC”, nefiind întreprinse măsuri pentru demararea procedurii de reorganizare, ceea ce determină un risc înalt de neconformitate a activităţii acesteia şi de gestiune neconformă a patrimoniului municipal. De asemenea, CMC şi Primarul general au autorizat finanțarea directă de la bugetul municipal a Î.M. DCC, deşi aceasta activează în continuare ca întreprindere municipală şi nu are statut de instituţie publică. Totodată, patrimoniul municipal din domeniul public se află în gestiunea unei întreprinderi municipale care face parte din domeniul privat al municipiului, deci acesta poate fi urmărit, sechestrat şi vîndut, ceea ce determină riscul pierderii patrimoniului municipal aflat la balanţa acestei întreprinderi.

 • În anul 2012, conform deciziei CMC, din bugetul municipal, la capitolul „Investiţii capitale”, DGTPCC i-au fost aprobate mijloace bugetare în sumă de 7,6 mil.lei, din care 0,58 mil.lei - pentru achitarea datoriilor formate la 01.01.2012, care ulterior au fost rectificate la suma de 2,04 mil.lei şi executate în sumă de 1,29 mil.lei (din care lucrări executate - în sumă de 0,7 mil.lei). La capitolul „Reparații capitale” au fost aprobate 171,6 mil.lei (din care 3,39 mil.lei - pentru achitarea datoriilor; 115,7 mil.lei - din contul contractului încheiat cu S.R.L.„Genesis International”), care ulterior au fost rectificate la suma de 113,0 mil.lei și executate în sumă de 111,04 mil.lei.

Se menționează că, pentru anul 2012, conducerea DGTPCC n-a distribuit obiectele de reparație și întreținere ale infrastructurii rutiere între colaboratorii Direcției lucrări edilitare ce dispun de certificate tehnico - profesionale pentru a activa în calitate de responsabili tehnici atestați.

Conform programului municipal (modificat la 26.12.2012) privind reparația infrastructurii rutiere naționale, s-au programat lucrări în valoare de 31,5 mil.lei. Astfel, pentru reparația străzii Columna, au fost aprobate alocații din buget în sumă de 28,88 mil.lei (din care 3,39 mil.lei - datoriile pe anul precedent), deşi la acest obiect lipsea documentația de proiect elaborată şi verificată corespunzător, prin ce nu s-au respectat prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.199662, fapt constatat şi de auditul precedent. De menționat că la 30.12.2011 contractul privind reparația străzii Columna a fost reziliat, din motivul lipsei documentației de proiect.

La fel, s-au programat lucrări de proiectare pe 10 străzi, în valoare de 6,0 mil.lei, fiind modificate la suma de 5,28 mil.lei, din care s-au executat lucrări în sumă de 2,07 mil.lei, inclusiv pe: bd.Stefan cel Mare și Sfînt – 1,15 mil.lei; bd.Negruzzi – 0,26 mil.lei; str.Vasile Alecsandri – 0,66 mil.lei.

Contractul privind reparația capitală a str.Alecu Russo (valabil pînă la 31.12.2013) a fost semnat de DGTPCC la 17.08.2012, în baza hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun. Chişinău, în sumă de 75,1 mil.lei. Lucrările urmau a fi executate în anul 2012 în sumă de 43,7 mil.lei și în anul 2013 în sumă de 31,4 mil.lei, dar de fapt în anul 2012 s-au executat lucrări în sumă de 2,79 mil.lei, fiind achitată în avans, din contul creditului extern, suma de 2,96 mil.lei (239,2 mii dolari SUA). Totodată, din bugetul municipal s-au utilizat 0,97 mil.lei pentru lucrări de proiectare, verificare și procurare a cărții tehnice.

Auditul a constatat că DGTPCC nu deține studii și nu operează cu teme de proiectare exacte pentru construcția și reconstrucția căilor rutiere de comunicație. La stabilirea temei de proiectare nu este consultată populația sectorului, nu este analizat traficul rutier din prezent și cel posibil în viitor pentru a asigura un impact pe un termen mai mare al fluidizării traficului rutier din zona respectivă. Conform explicației responsabilului tehnic, reparațiile căilor rutiere s-au efectuat în lipsa studiului de fezabilitate, inclusiv a studiului pentru reparația capitală a str. A. Russo.

Lucrările de lărgire a rambleului pe str.A.Russo au fost suspendate din cauza lipsei în proiect a lucrărilor privind reconstrucția rețelelor de telecomunicație ale S.A. „Moldtelecom” în valoare de 4,11 mil.lei, care (conform explicaţiilor DGTPCC), în lipsa oricărui temei, au fost excluse de către Serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor. De menţionat că în Tema de proiect din 25.12.2012 și în Condițiile tehnice sînt prevăzute astfel de lucrări. Ca rezultat, a fost necesară restabilirea acestor lucrări în proiect şi alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru executarea acestor lucrări, ceea ce a dus la tergiversarea executării lucrărilor. • DGTPCC n-a asigurat faptul ca tipurile lucrărilor de reparație a drumurilor, conform clasificației (reparații capitale, mijlocii, curente, de întreținere), să fie indicate în toate documentele necesare (studiul de fezabilitate, proiect, caietul de sarcini, documentele de licitație, procesele-verbale de executare a lucrărilor). Pentru anul 2012, din contul contractului de împrumut, S.R.L. „Genesis International” (contractul de antrepriză din 19.11.2010) a executat lucrări în sumă de 102,52 mil.lei. Deşi finanţarea şi raportarea acestor lucrări s-au efectuat la articolul 243.06 „Reparația capitală a altor obiecte”, aceste lucrări au fost executate în lipsa documentației de proiect.

În același mod, fără a dispune de documentele de proiectare, paralel cu executarea lucrărilor de către S.R.L. „Genesis International”, S.A. „Edilitate” (subantreprenor al Î.M.Regia „Exdrupo”) a executat lucrări de supralărgire și schimbare a bordurii drumului din str.Vadul lui Vodă, în sumă de 14,81 mil.lei, care, conform cadrului normativ63, se clasifică ca reparații capitale, dar în evidența contabilă a DGTPCC au fost reflectate ca reparații curente.

În lipsa documentației de proiect, lucrările s-au executat în baza caietului de sarcini, nefiind clară modalitatea de verificare de către DGTPCC a volumului lucrărilor executate. Durata de execuție a lucrărilor de reparație a 10 străzi inițial a fost stabilită pînă la 31.12.2011, fiind succesiv modificată pînă la 31.12.2012 și, respectiv, pînă la 31.03.2013.

Deşi lucrările de reparaţie a drumurilor de către S.R.L. „Genesis International” s-au finalizat încă la 17.12.2012, pînă în prezent nu a fost format un grup de lucru și nici întocmit un act de recepție finală. Totodată, la 05.12.2012 şi 15.02.2013, DGTPCC a constatat neconformităţi64 privind lucrările de reparaţie executate de către antreprenor. Pînă la finalizarea auditului, actul respectiv de lichidare a deficienţelor constatate nu s-a întocmit, termenul de lichidare a cărora de către antreprenor fiind expirat la 30.04.2013.

Pentru asigurarea calității lucrărilor executate, DGTPCC a efectuat, în decembrie 2012, la Institutul Național de Standardizare și Metrologie (Centrul de Încercări ale Drumurilor), lucrări de verificare a calității betonului asfaltic utilizat la reparația a 8 străzi, în valoare de 0,05 mil.lei, în urma cărora s-a constatat că betonul asfaltic corespunde tipului. Totodată, nu au fost prezentate auditului informaţii privind modalitatea de luare a probelor pentru expertizare. • Volumul lucrărilor executate de către S.R.L. „Genesis International” în anul 2012 a fost de 115,02 mil.lei65, dar în evidența contabilă s-au reflectat în limita alocaţiilor bugetare aprobate – de 102,5 mil.lei. Datoria față de antreprenor în sumă de 12,5 mil.lei n-a fost contabilizată, ceea ce contravine prevederilor art.19 alin.(1) şi art.23 alin.(1) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, aceasta fiind contabilizată şi achitată în anul 2013.

 • În procesul executării lucrărilor de reparaţie, din 10 străzi contractate cu S.R.L. „Genesis International”, în anul 2011 au fost excluse lucrările pe str. Alba Iulia, în valoare de 29,1 mil.lei, iar cu 28,2 mil.lei a fost majorat volumul/valoarea lucrărilor pe 5 străzi66 și s-au introdus lucrări la 2 străzi67 care nu erau contractate, fără întocmirea unui acord adițional la contract și fără utilizarea procedurilor de achiziții publice. În acelaşi mod, în anul 2012 a fost micșorat volumul/valoarea lucrărilor la 8 străzi68 și majorat volumul/valoarea lucrărilor la 6 străzi69 (inclusiv o stradă nou inclusă) cu suma de 43,98 mil.lei.

Totodată, prin acordul adițional nr.2 din 05.03.2012, înregistrat la AAP la 16.07.2012, în legătură cu majorarea (actualizarea) prețurilor la lucrările contractate, s-a micșorat volumul lucrărilor la reparația bd.Ștefan cel Mare și Sfînt cu 9,0 mil.lei, majorîndu-se concomitent valoarea lucrărilor pentru anul 2012 cu rata inflației de 7,8%.

Excluderea străzii Vasile Lupu și a bd.Ștefan cel Mare și Sfînt a fost motivată prin faptul că pentru acestea sînt necesare lucrări de reabilitare a rețelelor de apă, de termoficare și de iluminat, care nu sînt prevăzute în devizul de cheltuieli70.Astfel, din 10 străzi contractate inițial, nu au fost executate lucrări la 3 străzi (str.Alba Iulia, str.Vasile Lupu și bd. Ștefan cel Mare și Sfînt), în valoare totală de 78,9 mil.lei, iar valoarea lucrărilor contractate pe 7 străzi urma să constituie 83,6 mil.lei, dar s-au executat în sumă de 135,1 mil.lei, sau cu 51,5 mil.lei (61,6%) mai mult, ceea ce contravine art.53 alin.(4) lit.a) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007, care prevede majorarea valorii lucrărilor pînă la 30%. Totodată, în lipsa procedurilor de achiziție, au fost efectuate lucrări pe 3 străzi (str. M. Viteazul, str. Petricani, str. Ierusalim), în sumă de 26,7 mil.lei.

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə