În 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. Chişinău


Cheltuielile aferente reparațiilor curente și întreținerii căilor de comunicațiiYüklə 0,63 Mb.
səhifə5/12
tarix22.01.2019
ölçüsü0,63 Mb.
#101435
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.8. Cheltuielile aferente reparațiilor curente și întreținerii căilor de comunicații

Pentru anul 2012, la capitolul lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere, au fost aprobate inițial mijloace financiare în sumă de 168,9 mil.lei (inclusiv 9,9 mil.lei - datorii pe anul precedent), ulterior fiind rectificate în sumă de 176,9 mil.lei şi executate în sumă de 176,8 mil.lei, iar cheltuielile efective au constituit 166,94 mil.lei. • Prognoza cheltuielilor pentru lucrările de reparaţie şi întreţinere a căilor de comunicaţii din mun. Chişinău se elaborează în baza proceselor-verbale cu privire la examinarea stării tehnice a infrastructurii rutiere din mun. Chişinău, la care se anexează listele defectelor depistate la căile de comunicaţii (drumuri, borduri, trotuare), la construcţiile artificiale (poduri, viaducte, noduri rutiere) etc., pe străzi în parte, care ulterior se aprobă de către Primăria mun. Chişinău. Concomitent, calculul mijloacelor financiare pentru fiecare tip de lucrări la reparaţia şi întreţinerea obiectelor de amenajare pe anul 2012 DGTPCC l-a întocmit în baza prevederilor Ordinului nr.137 din 23.11.200171. Totodată, la examinarea stării tehnice a infrastructurii rutiere, nu se utilizează criterii de stabilire a priorităților de reparație, cum ar fi: gradul de deteriorare a drumurilor, numărul automobilelor care circulă pe aceste drumuri etc.

 • Deşi drumurile locale şi naţionale din mun. Chișinău se află la balanța Î.M. Regia „Exdrupo”, iar sistemele de iluminat public - la balanţa Î.M. „Lumteh”, întreprinderile menţionate participă la licitaţiile organizate de DGTPCC privind achiziţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţie curentă a infrastructurii rutiere din mun. Chişinău şi de iluminat public, ceea ce denotă că drumurile locale şi naţionale din mun. Chișinău şi sistemele de iluminat public urmează a fi transmise la balanţa DGTPCC, ca bunuri din domeniul public local.

La 11.07.2012, DGTPCC a încheiat72 contracte de achiziții publice, pentru prestarea serviciilor de întreținere a infrastructurii rutiere, în sumă totală de 90,6 mil.lei, cu Î.M. Regia „Exdrupo”, care de fapt prestase serviciile menționate și în lunile anterioare (ianuarie - iunie), fapt ce denotă caracterul formal al procedurii de achiziţie.

 • Auditul a constatat că, în anul 2012, au fost executate lucrări de tăiere cu freza a stratului de beton asfaltic uzat al căilor de comunicații cu suprafața de 55976 m² 73 și de amenajare cu beton asfaltic suprimat (inclus în procesele-verbale de execuție a lucrărilor), a 43815 m², fără indicarea sumei. Betonul asfaltic frezat/suprimat (5,1 mii tone şi cel predat de S.R.L. „Genesis International” – 9,3 mii tone) a fost transportat la baza de stocare a Î.M.Regia „Exdrupo” fără a fi luat la evidenţă, fără evaluarea cantității şi valorii lui, precum şi fără a fi determinată utilitatea acestuia. În același mod s-a efectuat și depozitarea bordurilor (2723 m), ceea ce contravine prevederilor art. 19 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, punctelor 7, 11, 14, 15 din Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.199874 și pct.49 din Instrucţiunea nr.93 din 19.07.2010. Totodată, în anul 2012, Î.M.Regia„Exdrupo” a transmis primăriilor din suburbii beton asfaltic suprimat în cantitate de 8,1 mii tone, care la fel nu au fost evaluate. Ca urmare, are loc denaturarea valorii reale a reparaţiei mijloacelor fixe şi cheltuielilor de întreţinere şi amenajare a drumurilor, suportate de AAPL din mun.Chişinău, cu determinarea riscului folosirii neautorizate în alte scopuri a asfaltului suprimat şi a altor materiale, fără ca bugetul municipal să obţină careva venituri.

 • Conform informaţiilor prezentate de către Î.M.Regia„Exdrupo”, pe parcursul anului 2012 aceasta a executat lucrări în valoare totală de 128,76 mil.lei, din care în limita alocaţiilor bugetare – 95,68 mil.lei, şi peste limită – 33,08 mil.lei (inclusiv cheltuieli indirecte şi TVA), sau 25,7% din valoarea totală a lucrărilor executate. Conform explicațiilor prezentate de către Î.M.Regia„Exdrupo”, aceste lucrări s-au finalizat în anul 2012, cu întocmirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor, dar n-au fost recepționate de către beneficiar (DGTPCC), ceea ce a dus la reflectarea distorsionată în evidența contabilă a datoriilor față de beneficiar și faţă de buget (TVA), fiind distorsionat și rezultatul financiar al activităţii întreprinderii pe anul 2012. Despre această situaţie au menţionat şi auditurile precedente ale Curţii de Conturi, ceea ce denotă atitudinea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul DGTPCC.

Concluzii:

Managementul defectuos și lipsa controlului intern la contractarea şi executarea lucrărilor de reparație a străzilor determină riscul utilizării ineficiente a mijloacelor bugetare, tergiversării executării lucrărilor sau executării necalitative a acestora.
2.9. Utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al bugetului municipal

Atît managementul, cît și normele regulamentare privind fondul de rezervă necesită îmbunătățiri semnificative

AAPL n-au asigurat implementarea recomandărilor din Raportul de audit precedent75, care, la rîndul lor, au fost reiterate ca urmare a neimplementării aceloraşi recomandări expuse în Raportul auditului executării bugetului municipal Chişinău pe anul 2009, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.52 din 05.07.2010.

Astfel, prezentul audit a constatat că, potrivit Deciziei CMC nr.3/2 din 27.04.2012, limita alocaţiilor fondului de rezervă al bugetului municipal a fost aprobată în sumă de 10,0 mil.lei. Pe parcursul anului 2012, comisia CMC pentru distribuirea mijloacelor fondului de rezervă a alocat din fondul de rezervă mijloace în sumă de 16,1 mil.lei, din care, urmare modificării bugetului municipal, suma de 10,1 mil.lei, pe parcursul anului, a fost restabilită, fapt care denotă continuarea finanţării unor acţiuni ce urmau a fi planificate regulamentar în buget, precum şi confirmă existenţa procesului defectuos de planificare bugetară a cheltuielilor. Ca urmare, în anul 2012 au fost aprobate decizii de alocare a mijloacelor din fondul de rezervă în sumă de 6,02 mil.lei şi executate - în sumă de 5,42 mil.lei.

Analiza domeniilor de alocare a mijloacelor fondului de rezervă a relevat următoarele: pentru ajutoare unice populaţiei - 60,6%, sau 3,28 mil.lei76; transferuri către diferite organizaţii şi instituţii - 34,7% , sau 1,88 mil.lei77; reparaţia fondului de locuinţe - 2,3%, sau 0,12 mil.lei; transferuri către bugetul de nivelul I - 1,5%, sau 0,08 mil.lei; pentru amenajarea teritoriului - 0,5%, sau 0,03 mil.lei; achitarea altor servicii - 0,4%, sau 0,02 mil.lei.

Reieşind din cele menţionate, majoritatea cheltuielilor suportate din fondul de rezervă nu se asimilează unor cheltuieli cu caracter imprevizibil şi care, prin esenţa lor, conform prevederilor Legii nr.827-XIV din 18.02.200078, sînt pasibile achitării din fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, sau pot fi planificate (ajutor organizaţiilor obşteşti), fapt constatat şi anterior de Curtea de Conturi. O cauză a acestor derogări este şi tratarea necorespunzătoare a prevederilor Regulamentului-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.200479, precum şi a prevederilor Regulamentului aprobat de către CMC, prin Decizia nr.14/2 din 02.12.201080.

Deşi la 30.05.2013 CMC a aprobat un nou proiect de Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al municipiului Chişinău, auditul a constatat că în acest regulament a fost inclus un temei nou - acordarea ajutorului financiar unic persoanelor fizice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, și excluse 2 temeiuri81, din ce reiese că modificările operate nu asigură implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, permiţînd în continuare alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuieli curente şi cu caracter social, care nu pot fi încadrate în cheltuieli excepţionale.

Totodată, acordarea de ajutor organizaţiilor obşteşti se efectuează fără a se constata prestarea de către acestea a unor servicii publice, în lipsa unor devize exhaustive de cheltuieli şi a verificării asupra utilizării conform destinaţiei a acestora.
2.10. Cheltuielile aferente creditelor şi împrumuturilor

AAPL ale municipiului n-au asigurat utilizarea eficientă a creditelor contractate, precum şi recuperarea datoriilor debitoare.

La 31.12.2012, datoriile creditoare extrabilanţiere ale bugetului municipal Chişinău, conform rapoartelor DGF, constituiau 432,5 mil. lei82, fără a fi reflectată valoarea a 151 scrisori de garanţie în sumă totală de 3313,4 mii euro, sau circa 53,0 mil.lei, emise în perioada 21.04.2011 - 02.07.2012, în cadrul programului „Prima Casă”. • În anul 2012, pentru 4 credite83 externe contractate, din bugetul municipal au fost achitate dobînzi, comision de angajament, comision de supraveghere, servicii de consultanţă juridică, serviciile agentului de procedură pentru creditele externe contractate în sumă totală de 12,58 mil.lei, precum și suma de principal a creditelor de 51,03 mil.lei, iar diferenţă de curs valutar a constituit 14,24 mil.lei.

 • Pentru implementarea proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, au fost încheiate 3 contracte84 de împrumut în sumă totală de 22,0 mil.euro, pentru care s-a achitat taxa de angajament, comisionul unic şi cheltuieli juridice în sumă totală de 3,2 mil.lei, fără a fi efectuate debursări de mijloace financiare.

 • Totodată, pentru finanţarea cheltuielilor curente, în anul 2012, de la instituțiile financiare din tară au fost contractate credite pe termen scurt în sumă de 240,0 mil.lei (cu dobînda de 12-14% anual), pentru deservirea cărora au fost suportate cheltuieli de 6,82 mil.lei. În anul 2012 au fost rambursate credite de 140,0 mil.lei, iar în anul 2013 – de 100,0 mil.lei ( fiind suportate cheltuieli privind dobînda şi comisioanele în sumă de 3,22 mil.lei).

Suportarea cheltuielilor în sumă de 6,82 mil.lei se datorează tergiversării adoptării de către CMC a bugetului municipal pentru anul 2012. Această situaţie a fost influențată şi de prevederile art.23 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, conform cărora „Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale nu este aprobat pînă la începutul anului bugetar, efectuarea defalcărilor de la veniturile generale de stat şi a transferurilor la bugetul respectiv se suspendă pînă la aprobarea bugetului”, ceea ce poate duce la colapsul financiar al instituţiilor finanţate din bugetul respectiv şi la sistarea prestării de servicii publice populaţiei UAT respective.

 • Pînă în prezent n-a fost soluţionată problema privind datoria bugetului de stat prin intermediul celui municipal faţă de întreprinderile municipale în sumă de 9,9 mil.lei.

 • Conform Raportului privind executarea bugetelor UAT pe toate componentele, la 01.01.2013, datoriile bugetului municipal la cheltuielile curente constituiau: debitoare – 23,77 mil.lei, şi creditoare – 135,34 mil.lei, inclusiv cu termenul de achitare expirat – 18,82 mil.lei şi, respectiv, 9,58 mil.lei, ceea ce reprezintă o descreştere a datoriilor faţă de cele înregistrate la 01.01.2012.


2.11. Alte cheltuieli

 • Analizînd modalitatea de gestionare a cheltuielilor privind autoturismele de serviciu, misiunea de audit a constatat cazuri: de depășire a limitelor stabilite de Guvern privind numărul autoturismelor și parcursul-limită anual; de întocmire defectuoasă a foilor de parcurs și de utilizare a autoturismelor de serviciu în scopuri neclare, ceea ce generează riscul suportării unor cheltuieli ineficiente şi nefundamentate.

 • Astfel, în anul 2012, depăşirea numărului-limită al autoturismelor de serviciu stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.200585 s-a constatat la Pretura sect. Rîșcani (cu 3 unităţi), la Pretura sect. Ciocana (cu 1 unitate), la Pretura sect.Botanica (cu 2 unităţi), la DGTPCC (cu 8 unităţi). Această situație se datorează faptului că Preturile sectoarelor Botanica, Buiucani, Centru, precum și DGF au beneficiat neregulamentar, în baza deciziilor CMC, de cîte un autoturism Skoda Octavia de la întreprinderile municipale (situaţie descrisă la alt capitol al prezentului Raport), iar Pretura sect. Ciocana - ca urmare a primirii în comodat (fără plată), pe o perioadă de 5 ani, cu începere din 01.02.2012, a automobilului Skoda Octavia, în valoare de 0,31 mil.lei, în baza contractului încheiat cu APLP 54/16786, la 23.01.2012. De menționat că unica sursă de venit a APLP sînt veniturile acumulate de la locatari, care urmează a fi utilizate pentru deservirea blocului locativ, întreținerea sistemelor inginereşti interioare şi salubrizarea terenului adiacent, din ce reiese că conducerea APLP 54/167 a utilizat contrar destinației mijloacele locatarilor, adică pentru procurarea autoturismului.

Totodată, DGTPCC, fără temei şi neținînd cont de prevederile cadrului normativ existent, în lipsa Deciziei CMC și Dispoziției Primarului general, a procurat la 24.02.2012, în baza contractului de achiziții publice, 3 automobile noi în sumă de 0,52 mil.lei87. Astfel, la 01.01.2013 la balanța DGTPCC erau înregistrate 9 automobile în valoare de 1,64 mil.lei, sau, în medie, un automobil la 5 angajaţi. Ulterior, în baza contractului de comodat din 15.10.2012, DGTPCC a transmis în folosință primăriei un automobil pe un termen de 1 an.

 • Deși, potrivit prescripțiilor Hotărîrii Guvernului nr.1404 din 30.12.2005, parcursul- limită anual pentru un autoturism de serviciu al AAPL a fost stabilit la nivelul de 13,0 mii km, misiunea de audit a constatat că, în anul 2012, DGAS a depășit acest parcurs la 6 mașini (din 8 gestionate), în total parcurgînd suplimentar 51,7 mii km, iar cheltuielile suportate suplimentar constituind 0,09 mil.lei, fapt motivat prin numărul mic de automobile în comparaţie cu numărul persoanelor care sînt deservite (beneficiari ai ajutorului social).

Depăşirea limitei de parcurs anuale a fost constatată şi la DGCAPPS , DGTPCC, Direcția sănătate88 , suportîndu-se cheltuieli suplimentare în sumă totală de 0,15 mil.lei.

 • Eludînd prevederile cadrului normativ89, în anul 2012, Direcția sănătate, DGCAPPS, precum și Preturile sectoarelor Ciocana, Rîșcani și Botanica au întocmit foile de parcurs fără a specifica rutele curselor efectuate (punctul de pornire și destinația finală), precum și timpul deplasărilor, ceea ce nu permite stabilirea corectitudinii utilizării autoturismelor de serviciu şi determină riscul decontării neregulamentare a combustibilului în sumă totală de 0,2 mil.lei.90

În urma contrapunerii datelor înregistrate de vitezometrele automobilelor de serviciu cu datele înregistrate în foile de parcurs, au fost constatate cazuri de utilizare a autoturismelor de serviciu în scopuri neclare ( spre exemplu, la autoturismul Pretorului sect. Ciocana, distanța totală efectiv parcursă a constituit 28,9 mii km, sau cu 6,2 mii km mai mult decît distanța specificată în foile de parcurs).

 • Neconformarea procesului de utilizare a serviciilor de telecomunicații la prevederile actelor normative în vigoare91 a generat utilizarea ineficientă de către Preturile de sector a mijloacelor bugetare și înregistrarea unor cheltuieli suplimentare la acest capitol, estimate de către echipa de audit la suma de circa 0,05 mil.lei92.

Analizînd eficiența utilizării serviciilor de telefonie fixă din cadrul Preturilor de sector, s-a constatat că în prezent lipsesc reglementări care ar stabili limitele de cheltuieli pentru un telefon, reieșind din sarcinile stabilite pentru fiecare angajat, fapt ce generează utilizarea ineficientă a acestora93.

 • Deşi, în perioada anului 2012, în conformitate cu Dispoziţiile Primarului general, au fost demontate gherete, dispozitive publicitare şi construcţii neautorizate, pentru care au fost suportate cheltuieli în sumă de 0,6 mil.lei94, Preturile de sector nu au întreprins ulterior acţiuni pentru recuperarea acestora de la persoanele fizice şi juridice, aceste acţiuni nefiind prevăzute nici în Dispoziţiile menţionate, ceea ce a dus la prejudicierea bugetului municipal cu aceeaşi sumă.

 • AAPL n-au întreprins măsuri eficiente pentru implementarea recomandării auditului precedent privind întreprinderea măsurilor întru optimizarea și economisirea mijloacelor bugetare folosite la întreţinerea edificiilor instituţiilor de învăţămînt, determinarea promptă a necesităţilor pentru realizarea programelor educaționale. Deşi, conform Deciziei CMC nr.5/65 din 17.09.2012 „Cu privire la modificarea rețelei instituțiilor de învățămînt preuniversitare din municipiul Chișinău”, au fost efectuate modificări în rețeaua instituțiilor de învățămînt, cu reorganizarea prin fuziune a unor instituții, aceste acţiuni nu au dus la sporirea capacităţii de utilizare a instituţiilor preuniversitare din municipiu. Astfel, dacă la 01.09.2010 capacitatea de utilizare a instituţiilor preuniversitare era de 62,7%, la 01.09.2011 - 61,9%, atunci la 31.12.2012 - de 62,0%.

Concluzii:

AAPL nu au asigurat utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare şi n-au întreprins măsurile necesare pentru eficientizarea activităţii instituţiilor municipale.

Recomandări Primarului general al mun. Chișinău (în comun cu instituţiile şi întreprinderile din subordine):

 1. Asigurarea conformării şi implementării necondiționate de către autorităţile şi instituţiile municipale a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, precum şi implementarea elementelor de control intern la întreprinderile municipale.

 2. Revizuirea organigramei/structurii aparatului Primăriei mun. Chișinău şi autorităților/entităților din subordine, precum şi a Regulamentelor de activitate a acestora, fundamentarea statelor de personal în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru, în scopul optimizării funcţiilor şi raţionalizării statelor, precum şi eliminării suprapunerilor/dublărilor de competenţe, cu avizarea şi înregistrarea ulterioară a statelor de personal conform cadrului legal.

 3. Asigurarea aprobării de către CMC a limitelor de personal finanţat din bugetele UAT din componenţa mun.Chişinău, reieşind din limitele aprobate anual prin hotărîre de Guvern.

 4. Sistarea acordării plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale angajaţilor (funcţionari publici) care nu sînt implicaţi în prestarea serviciilor aferente, aprobînd criterii şi indicatori cuantificabili pentru stabilirea sporurilor la salariul personalului implicat, în dependenţă de performanţele acestora.

 5. Asigurarea verificării corectitudinii stabilirii sporurilor şi treptelor de salarizare la angajaţii AAPL din mun.Chişinău, cu efectuarea recalculărilor respective, după caz, în conformitate cu cadrul legal/regulator în vigoare, recuperarea mijloacelor bugetare utilizate neregulamentar la retribuirea muncii.

 6. Elaborarea și aprobarea de către instituţiile publice şi întreprinderile municipale din subordine a unui regulament unic, care ar prevedea exhaustiv criteriile de acordare și mărimea premiilor şi a altor sporuri salariale.

 7. Implementarea unui control intern eficient, care ar exclude riscul întocmirii neconforme a tabelelor de pontaj.

 8. Examinarea eficienţei şi relevanţei activităţii Serviciului achiziții publice din cadrul DGERRP conform atribuţiilor actuale, posibilităţii şi oportunităţii de efectuare a procedurilor de achiziţii publice pentru necesităţile subdiviziunilor CMC de către o singură subdiviziune specializată, precum și de contractare a mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) în baza altor proceduri de achiziţie, inclusiv conform contractului-cadru.

 9. Implementarea la instituţiile publice şi întreprinderile municiplale a procedurilor de control intern care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achiziţiilor (planuri anuale şi trimestriale), întocmirea corectă și prudentă a caietelor de sarcini, interdependenţa operatorilor economici, achizițiile publice de valoare mică, întocmirea dosarelor de achiziţii, raportarea achiziţiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc..

 10. Implementarea procedurilor de control intern care să asigure eficientizarea utilizării mijloacelor alocate pentru măsurile cultural-artistice şi atingerea obiectivului de promovare a valorilor culturale în rîndul populaţiei municipiului, inclusiv prin fundamentarea programului şi cheltuielilor pentru măsurile (activităţile) cultural-artistice, elaborarea şi aprobarea programului de activităţi ale formaţiilor artistice şi instituţiilor teatral-concertistice municipale, finanţarea acțiunilor culturale doar în baza programului aprobat de către CMC şi devizelor de cheltuieli perfectate anticipat şi regulamentar, întocmirea regulamentară a documentelor justificative, excluderea cazurilor de remunerare neconformă a angajaţilor, deschiderea pentru publicul larg a Muzeului de istorie a orașului Chișinău.

 11. Elaborarea şi aprobarea unui regulament unic, care ar prevedea exhaustiv criteriile de acordare şi mărimea premiilor cîștigătorilor și laureaților festivalurilor/concursurilor şi acţiunilor sportive.

 12. Elaborarea și aprobarea unui regulament unic, care ar prevedea exhaustiv procedurile de evaluare a volumului şi valorii, precum şi de determinare a utilităţii materialelor obţinute de la reparaţia căilor de comunicaţii (betonului asfaltic suprimat, bordurilor).

 13. Implementarea procedurilor de control intern care ar asigura executarea lucrărilor de către instituțiile subordonate doar în limitele alocațiilor bugetare anuale, cu excluderea practicii de contractare și executare a lucrărilor în lipsa surselor financiare.

 14. Asigurarea elaborării, fundamentării și aprobării actelor normative care ar stabili pentru instituţiile publice şi întreprinderile municipale din subordine numărul-limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism, precum şi numărul-limită al telefoanelor fixe, mobile, faxuri şi limitele de cheltuieli la convorbirile telefonice fixe şi mobile.

 15. Întreprinderea măsurilor întru optimizarea și economisirea mijloacelor bugetare folosite la întreţinerea edificiilor instituţiilor de învăţămînt; determinarea promtă a necesităţilor pentru realizarea programelor educaționale.

 16. Respectarea cadrului normativ privind decontarea combustibilului, înregistrarea cheltuielilor aferente deplasărilor, limitele cheltuielilor de protocol, asigurînd raționalizarea acestora, precum şi a cheltuielilor aferente: creditelor preferenţiale acordate persoanelor fizice, compensării averii persoanelor supuse represiunilor politice, litigiului privind imobilul din str. Columna 33, procurării bunurilor care nu sînt folosite la prestarea serviciilor publice.

 17. Întreprinderea măsurilor pentru recuperarea, conform prevederilor legale, a prejudiciilor cauzate bugetului municipal, inclusiv a cheltuielilor în sumă de: 0,6 mil.lei - suportate la demontarea gheretelor, dispozitivelor publicitare şi construcţiilor neautorizate; 2,36 mil.lei - suportate în urma executării Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 28.03.2012 privind gestiunea necorespunzătoare a pasajelor subterane etc.

 18. Înaintarea, spre aprobare, CMC a listelor persoanelor care beneficiază de compensarea dobînzii aferente creditelor ipotecare, cu asigurarea respectării prevederilor regulamentare în acest domeniu.

 19. Ajustarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al municipiului, cu excluderea finanţării cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter imprevizibil şi stabilirea acordării ajutoarelor financiare prin intermediul alocării mijloacelor necesare FMCSSP. Asigurarea planificării şi efectuării cheltuielilor ce nu poartă caracter imprevizibil din contul alocaţiilor de bază, precum şi a stabilirii unor proceduri de control intern privind asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

 20. Selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanța și profitabilitatea investiţiilor, cu condiția înregistrării drepturilor asupra acestora şi existenţei surselor financiare pentru finanţarea lucrărilor de proiectare şi de re/construcţie. Inițierea și executarea lucrărilor capitale (inclusiv ale căilor de comunicaţie) doar în baza unor proiecte elaborate şi expertizate în modul corespunzător, precum şi în termenele contractate.

 21. Executarea lucrărilor de reconstrucţie a clădirii Teatrului „Satiricus” în conformitate cu cadrul legal/normativ existent, asigurînd conformarea documentară a lucrărilor real executate, precum şi modificarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 22. Asigurarea elaborării şi aprobării politicilor municipale în domeniul proiectărilor, construcţiilor/reconstrucţiilor/reparaţiilor curente/capitale (inclusiv a modului şi priorităţilor pentru finalizarea construcţiilor în curs de execuţie), gestionării eficiente a resurselor financiare alocate în aceste scopuri, cu determinarea exhaustivă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor finali, persoanelor responsabile de supravegherea tehnică a lucrărilor de proiectare și de re/construcţie (Î.M. DCC, DGTPCC etc.) şi ale finanţatorului lucrărilor (ţinîndu-se cont că finanţarea directă din bugetul municipal a întreprinderilor municipale nu este permisă).

 23. Implementarea unor proceduri de control intern care ar asigura re/evaluarea activelor în curs de execuţie prin inventarierea periodică a acestora, înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra acestora (inclusiv gazoductele), transmiterea la balanţa beneficiarilor finali a obiectivelor finalizate.

 24. Asigurarea utilizării eficiente a împrumuturilor contractate și neadmiterea formării unor noi datorii debitoare/creditoare, cu determinarea modalităţii de recuperare a creanţelor cu termenul de achitare expirat (inclusiv de la gestionarii fondului locativ).Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə