Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştırYüklə 445 b.
tarix19.01.2018
ölçüsü445 b.
#39307Neden Süreç Yönetimi?

 • Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır.

 • Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta, geliştirilmekte, desteklenmekte ve odaklanmaktadır.

 • Genellikle yöneticiler kendi fonksiyonlarının performansı ve yönetimi ile ilgilenmekte, hiç kimse sürecin tümünü sahiplenmemekte ve sorumluluk kabullenmemektedir.Neden Süreç Yönetimi?

 • Süreçler fonksiyonların sınırlarını aşar.

 • Fonksiyonlar dikey, süreçler ise yataydır.Süreç Nedir?

 • İnsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işleyip değer katarak (iç veya dış) müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak çıktıları üreten eylem ve işlemler dizileri

 • Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı (TS-EN-ISO 9001:2000)Süreç Nedir?

 • Belirli girdileri kullanarak istenen çıktıları ortaya koyan faaliyetler bütünüSüreç Nedir?

 • Müşteri için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan,

 • Tekrarlanabilen

 • Ölçülebilen

 • Bir sahibi ve sorumluları olan

 • Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen

 • Fonksiyonlar (birimler) arası

 • eylemler ve işlemler dizisiFonksiyon-Süreç İlişkisiGenel Süreç ŞemasıSüreçlerin Temel Özellikleri

 • Tanımlanabilirlik

 • Yinelenebilirlik

 • Tutarlılık

 • Ölçülebilirlik

 • Kontrol Edilebilirlik

 • Katma Değer YaratmaTanımlanabilirlik

 • Tedarikçiler,

 • Girdiler,

 • Çıktılar (ürün/hizmet),

 • Müşteriler,

 • Müşteri istekleri (müşteri beklenti ve ihtiyaçları),

 • Sürecin sesi (sürecin performans ölçümü),

 • Süreci oluşturan faaliyetler belgelenebilir ve tanımlanabilir olmalıdır.Yinelenebilirlik

 • Süreçler yinelenen faaliyetler dizisidir.

 • Söz konusu faaliyetler açıkça tanımlanmalı; uygulayıcılar tarafından bilinmeli, anlaşılmalı; tutarlı ve sürekli bir şekilde yinelenebilmelidir.Tutarlılık

 • Süreçler istatistiksel anlamda kontrol altında tutulabilmelidir.

 • Süreçte oluşabilecek sapmalar önceden belirlenen sınırlar içinde kalmalıdır.

 • Arzulanan çıktıların her defasında sağlanabilmesi ancak böylelikle mümkün olabilir.Ölçülebilirlik

 • Süreç faaliyetleri ve bunlardan elde edilen sonuçlar ölçülebilir olmalıdır.

 • Ölçülebilirlik, sürecin mevcut durumunun ve iyileştirme olanaklarının saptanmasında, süreç performansının belirlenmesinde kullanılacak olan verilerin tanımlanması açısından önem taşımaktadır.Kontrol Edilebilirlik

 • Süreç sorumlularının sürecin performansı hakkında her zaman için bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi özelliğidir.Katma Değer Yaratma

 • Sürecin, çıktının kalitesi ve çıktıyı kullanan müşterinin tatmini üzerinde olumlu etki yaratabilme özelliğidir.Sürecin Oluşturulması

 • Sürecin Tanımlanması

 • Süreç Sınırlarının ve Etkileşim Noktalarının Belirlenmesi

 • Süreç Sahibinin Belirlenmesi

 • Süreç İçin Gerekli Kaynakların ve Ekibin BelirlenmesiSürecin Oluşturulması

 • Süreç Kontrol Kriteri ve Metotlarının Belirlenmesi (Süreç Performansına Yönelik)

 • Sürecin Dokümante Edilmesi

 • Süreçlerin İzlenmesi, Ölçülmesi ve Analiz Edilmesi

 • Süreçlerin İyileştirilmesiSüreç SınıflandırılmasıSüreçlerin Sınıflandırılması

 • Operasyonel (temel) süreçler: Doğrudan kuruluşun dış müşterilerinden gelen talep üzerine başlayan ve dış müşteriye bir ürün ya da hizmet sunulmasını sağlayan süreçler (üretim, pazarlama, satış).Süreçlerin Sınıflandırılması

 • Destek süreçleri: Şirket genelinde kaynakların optimum kullanımının sağlanması amacıyla ortak çatı altında toplanmış değişik uzmanlık alanlarından oluşur (insan kaynakları yönetimi, finansal kaynakların yönetimi, bilgi kaynakları yönetimi).Süreçlerin Sınıflandırılması

 • Yönetim süreçleri: Tüm süreçlerin ortak hedefler doğrultusunda faaliyetler planlamasını, bunlarla ilgili performans göstergelerinin düzenli gözden geçirilmesini ve raporlanmasını içeren süreçler (planlama, izleme ve raporlama ve kalite sistemleri).Süreç Yönetimi Nedir?

 • Tüm sistem süreçleri için standart sistem geliştirme yöntemlerinin, araçlarının, tekniklerinin ve teknolojilerinin planlanması, seçimi ve istikrarlı bir şekilde uygulanmasıSüreç Yönetimi-Süreçlerle Yönetim

 • Süreç yönetimi ağırlıklı olarak süreçlerin genel performansı üzerine odaklanır.

 • Süreçlerle yönetimin bakış açısı ise daha genel bir çerçevede işletme performansı üzerinedir.Süreç Yönetimi - PUKÖ ÇevrimiSüreç Yönetimine Genel BakışSüreç HiyerarşisiSüreç HiyerarşisiSüreç Hiyerarşisi

 • Ana Süreçler

  • Şirketin iş sonuçları ve performansı üzerinde doğrudan etkisi olan ve stratejik öneme sahip üst düzeydeki süreçler
 • Süreçler

  • Ana süreçleri oluşturan ve birbirleri ile karşılıklı etkileşimde olan süreçler


Süreç Hiyerarşisi

 • Alt Süreçler

  • Süreçleri oluşturan ve iki veya daha fazla fonksiyonu ilgilendiren faaliyetler
 • Süreç Aktiviteleri

  • Aynı fonksiyon içinde bir veya birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen ve alt süreçleri oluşturan faaliyetler


Süreç Kontrolü

 • Akış Şeması

 • Süreç Şeması

 • Zaman-İşlev/Süreç Haritaları

 • Kontrol Kartları

 • Süreç Haritası

 • Süreç Listesi

 • Süreç Etkileşim Matrisi

 • Süreç Etkinlik Kriterleri ListesiAkış Şeması

 • Hammadde, bileşenler, yarı mamuller veya hizmetlerin işletme içerisinde belirli süreçler boyunca hareketinin görsel ifadesi

 • Amaçları;

  • Bir sistem ya da süreci anlatmak
  • Süreçleri doğrulamak ya da açıkça göstermek
  • Katma değer sağlayan işleri tanımlamak
  • Olası sorunları ve iyileştirme fırsatlarını tanımlamak
  • Gereksiz adımları elimine etmek


Örnek Süreç Akış ŞemasıSüreç ŞemasıZaman-İşlev HaritasıKontrol KartlarıSüreç Haritası

 • Bir kuruluştaki tüm süreçlerin birbiri ile ilişkilerini görsel olarak tanımlamakta kullanılır.Süreç Listesi

 • Kuruluştaki tüm süreçlerin liste halinde sorumlulukları, gerekli açıklamaları ve tanımlayıcı bilgileri ile sıralandığı dokümanSüreç Etkileşim Matrisi

 • Kuruluştaki tüm süreçlerin birbiri ile etkileşimlerini, birbirlerine sağladıkları girdilerle tanımlayan dokümanSüreç Etkinlik Kriterleri Listesi

 • Bir sürecin etkinliğinin;

  • hangi zaman aralıklarında,
  • hangi ölçütlere bağlı olarak,
  • kimler tarafından ve
  • hangi yöntemlerle ölçüleceğini tanımlayan doküman


Süreç Yönetiminin Yedi AşamasıSüreç İyileştirme Adımları

 • İyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi

 • Mevcut durum analizi

  • Pareto diyagramları
  • Neden sonuç diyagramları
  • Histogramlar
  • Kontrol tabloları
  • Dağılma diyagramları
  • Grafikler
  • Kontrol çizelgeleri


Süreç İyileştirme Adımları

 • İyileştirme gerektiren konulara, alanlara ilişkin uygulanacak çözümlerin ve yöntemlerin belirlenmesi

 • İyileştirme faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi

 • İyileştirilmiş sürecin uygulanması ve tekrar edilebilirliğin sağlanması

 • İyileştirme sürecinin değerlendirilmesiSüreç İyileştirmeSüreç İyileştirmenin SonuçlarıSüreçlere Dayalı Yönetim/Geleneksel Yönetim

 • Süreçlere Dayalı

 • Bölümler ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yaparlar.

 • Müşteri odaklı süreçler doğru uygulandıklarında şirket performansı önemli ölçüde artar.

 • Bir işi başından sonuna kadar yapmaya olanak sağlayan süreçler tanımlanır.

 • Gelişmeler süreçler dahilinde yapılır.TKY-Süreç Yönetimi

 • Toplam Kalite Yönetimi sistemi temel hedef olarak koşulsuz müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurmaktadır.

 • Buna ulaşmada ise liderlik, yönetimde sistem yaklaşımı, yetki göçerimi ve sürekli iyileştirme/gelişim gibi kavramları kullanmayı gerektirmektedir.TKY-Süreç Yönetimi

 • Süreç yönetimi, faaliyetleri girdi-dönüşüm-çıktı ve geri bildirim mantığında ele aldığından, üretim ve/veya hizmet gerçekleştirmede müşteri istek ve beklentilerinin doğru bir şekilde ele alınmasına büyük katkı sağlamakta ve Toplam Kalite Yönetimi’ne yönelmede önemli bir araç olmaktadır.TKY-Süreç Yönetimi

 • Süreç yönetimi uygulamalarının kuruluş geneline yayılması ile birlikte, yönetimde sistem yaklaşımının gerektirdiği bütünsel bakış açısına sahip olma durumu gerçekleşmektedir.

 • Süreç sahibi ve sorumlularının belirlenmiş olması liderliğin daha açık ve anlaşılır biçimde gerçekleştirilebilmesini sağlar.TKY-Süreç Yönetimi

 • Çalışanların bir bütün içerisinde işe yaptıkları katkıyı görebilmesine, yetki ve sorumluluk dağıtımlarının daha açık bir şekilde yapılabilmesine yol açmaktadır.

 • Süreç yönetimi içerisinde yer alan en önemli kavramlardan biri olan süreç iyileştirme, Toplam Kalite Yönetiminin gerekleri ile de birebir örtüşmektedir.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə