Noorganik kimyo 1-variantYüklə 56,07 Kb.
səhifə8/8
tarix25.01.2023
ölçüsü56,07 Kb.
#122538
1   2   3   4   5   6   7   8
O.N NOORGANIKA
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

O‘RTA MAXSUS PROFESSIONAL TA’LIMNING
Tasdiqlayman”
Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi
direktorning о’quv va tarbiyaviy ishlar bo’yicha o’rinbosari
A.Q.Jamolov _______
“____”_________ 2022 yil

TIBBIY KIMYO FANIDAN YAKUNIY NAZORAT ISHI


Fan nomi: Tibbiy kimyo
Mutaxassisliklar: Tibbiy profilaktika
Oraliq nazorat ishi “Umumta’lim” fanlar kafedrasining yig’ilishida
muhokama qilindi va ma`qullandi.
2022 yil “_____” ______________
______________ - sonli majlis bayoni
Kafedra mudir: H.M.Muhiddinov______________

(imzo)


Oraliq nazorat ishi.
1-variant.
1.C5H11OH bo’lgan barcha bir atomli spirtlarning struktur formulalarini yozing va moddalarni nomlang.
2.Benzol va boshqa aromatic uglevodorodlar qayerlarda ishlatiladi.
3.Inson va hayvonlarning yashash jarayonlarida glyukozaning roli qanday.
2-variant.
1.Metil va etil spirtlari nima maqsadlarda ishlatiladi.
2.Benzolning quyosh nuri ta’sirida xlor bilan ta’sirlanish reaksiyasini yozing.
3.Sellyulozadan qanday tolalar olinadi va ular bir biridan nimalari bilan farq qiladi.
3-variant.
1.Etilenglikol va glitserin qanday maqsadlarda ishlatiladi.
2.Chumoli va sirka kislotaning struktur formulasini yozing ular yuqori karbon kislotalardan qanday farqlanadi.
3. Monosaxaridlar qanday birikmalar hisoblanadi. Rebozaga ta’rif bering.
4-variant.
1.Prapanal, 2 –metil butanal, 2,3 dimetil butanalning struktura formulasini yozing.
2. 1mol prapan kislota tarkibida nechta sigma va pi bog’lar mavjud.
3.Kraxmal qanday maqsadlarda ishlatiladi.
5-variant.
1.Aldegid va ketonlar qanday izomerlar sanaladi. Misollar bilan izohlang.
2.Karbon kislotalar nima maqsadlarda ishlatiladi.
3.Qaysi polisaxaridlardan portlovchi moddalar ishlab chiqarishda foydalaniladi.
6- variant.
1. 2 mol benzolning yonishi natijasida necha gramm karbanat angidrid ajralib chiqadi.
2. metan va etan kislota nima maqsadlarda ishlatiladi.
3.Fotosintez va nafas olish jarayonlariningmazmunini tushuntiring.Tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.
Oraliq nazorat ishi.
1-variant.
1.Karbonsuvlar tuzilishi
2.Benzolning geterofunksional hosilalari
3.Glyukozaning tuzilishi va xossalari
2-variant.
1. Monosaxaridlarning eng ahamiyatlilari qaysilar misollar keltiring
2.Fruktozaning tuzilishi va xossalari
3.Disaxaridlar deb nimaga aytiladi va misollar keltiring .
3-variant.
1.Kraxmal qanday maqsadlarda ishlatiladi.
2.Fruktozaning tuzilish formulasini yozing sigma va pi bog’lar sonini hisoblang
3. Monosaxaridlar qanday birikmalar hisoblanadi. Rebozaga ta’rif bering.
4-variant.
1.Valin Leysinning struktura formulasini yozing va sigma va pi bog’lar sonini hisoblang
2. Peptid bog’ning tuzilishi
3.Sellyuloza qanday maqsadlarda ishlatiladi.
5-variant.
1.Peptidlar deb nimaga aytiladi misollar keltiring
2.Saxaroza nima maqsadlarda ishlatiladi.
3. RNK ning tuzilishi. Gidrolizlanganda qanday moddalar hosil bo’ladi

6- variant.


1. Aminokislotalar kimyoviy xossalari
2. DNK ning tuzilishi. Gidrolizlanganda qanday moddalar hosil bo’ladi
3.Fotosintez va nafas olish jarayonlariningmazmunini tushuntiring.Tegishli reaksiya tenglamalarini yozing.
Oraliq nazorat ishi №1

  1. Variant.

1.Biokimyo fanining maqsadi va vazifasi.
2.Piptedlar deb qanday moddalarga aytiladi, ular qanday bog’lar orqali birikkan bo’ladi.
3.DNK ning vazifasi nimalardan iborat.

2-Variant.


1.Biokimyo qanday bo’limlardan tashkil topgan.
2.Oqsillar organizmda qanday funksiyalarni bajaradi.
3.Murakkab oqsillar deb nimalarga aytiladi.

3-Variant.


1.Oqsillarning tasnifi va nomlanishi.
2.Biologik katalizatorlar nima.
3.RNK ning vazifasi nimadan iborat.

4-Variant.


1.Oqsillarning qurulish darajalari.
2.Biokatalizatorlar bilan anorganik katalizatorlarning farqi.
3.Nuklein kislotalar qanday guruhlarga bo’linadi.

5-variant  1. 300 gr , 15% li NaCl eritmasini tayyorlash uchun necha gram suv va tuz kerak bo’ladi

  2. Mochevenanini sifat reaksiyalarini yozing

  3. Oqsillarning elementar tarkibini yozing.

6-variant  1. 1.5 l suvda 50 gr modda eritildi . Eritmaning foiz konsentratsiyasini toping .

  2. Oqsillarning rangli reaksiyalari -(biuret reaksiyasi )

  3. Fermentlar deb nimaga aytiladi (oddiy va murakkab fermentlar)

Yakuniy nazorat


1.Kumush kо‘zgu reaksiyasini beradi:A) –fruktozaB) –saxarozaC) –ribulozaD) -glyukoza ANSWER: D
2.Laktoza gidrolizida hosil bо‘ladigan monosaxaridlar:A) -ikki mol glyukoza B)-glyukoza va fruktozaC) -glyukoza va galaktoza D)-galaktoza va fruktoza -ikki mol fruktoza ANSWER: C
3.Maltaza ta’sirida maltozaning parchalanishida glukozadan tashqari yana nima hosil bo’ladi A)-fruktoza B)-glukozaC) -saxroza D)-galaktoza E)-mannoza ANSWER: B
4.Nuklein kislotalar tarkibiga kiruvchi monosaxarid: A)-glyukozaB) –galaktozaC) –fruktozaD) -dezoksiriboza E)-saxaroza ANSWER: D
5.Oddiy uglevodning gidrolizi mahsuloti nimaA) -CO2 B)-H2O C)-mannozaD) –shakarE) -gidrolizlanmaydi ANSWER: E Qaysi disaxarid gidroliz natijasida fruktoza hosil qiladi:A) -maltoza B)-sellobioza C)-saxaroza D)-laktozaE) -mannoza ANSWER: C
6.Saxaroza gidrolizida hosil bо‘ladigan monosaxaridlar:A) -ikki mol glyukoza B)-glyukoza va fruktozaC) -glyukoza va galaktozaD) -galaktoza va fruktozaE) -ikki mol fruktoza ANSWER: B
7.Sellyuloza — bu: A) -chiziqsimon polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, betta ) 1,4 ) glikozid bog‘lari bilan bog‘langanB) -kо‘p shoxlangan polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, alf-1,4) va alf -1,6) glikozid bog‘lari bilan bog‘langanC) -kam shoxlangan polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, alfC)-1,4) va alf-1,6) glikozid bog‘lari bilan bog‘langanD) -kо‘p shoxlangan polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, alf-1,4) va betta ) 1,6) glikozid bog‘lari bilan bog‘langan E) -chiziqsimon polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, alf-1,4) glikozid bog‘lari bilan bog‘langan ANSWER: A
8. Оdаm vа hаYvоn оrgаnizmidа uchrаYdigаn vа o’zlаshtirilаdigаn mоnоsахаridni кo’rsаting A) glyuкоzа * B) mаnnоzа C) кsilulоzа D) кrахmаl 129. Tаbiаtdа кеng tаrqаlgаn vа ichак dеvоridа хаzmlаnuvchi disахаridni кo’rsаting A) кsilulоzа B) sахаrоzа * C) rаfinоzа D) glyuко
9. Qaysi gomopolisaxarid inson to’qimalarida tuplanadi? A) Glyukoza B) Glyukoza C) sellobioza D) Glikogen * 134. Odam organizmida uglevodlar vazifalari: A) Energiya * B) Transport C) Ekskretor D) Qisqarish 135. Odam organizmida uglevodlar miqdori(quruq tana massasining %): A) 5% B) 10% C) 2% * D) 50%
10. Oltingugurtli aminokislotani ko’rsating. A) lеsitin B) аlаnin C) mеtiоnin * D) glutаmin
11. Odatdagi, siydik tarkibidagi azot-organik modda: A) Mochevina * B) Glyukoza C) Karnitin D) Bilirubin
12. Insulinning muxim biologik funksiyasi: A) Qondagi glyukoza kontsentratsiyasini pasaytiradi * B) Qonda glyukoza miqdorini oshiradi C) Katabolik ta’sir ko’rsatadi D) Glikogen, yog’, oqsil sintezini ingibirlaydi
13. Laktozani xazmlanishida glukozadan tashqari hosil bo’ladi: A) riboza B) galaktoza * C) fruktoza D) mannoza
14. 7 uglerod atomidan tashkil topgan monosaxarid: A) riboza B) glukopiranoza C) fruktoza D) sedogeptuloza *
15 Uglevodlarning eng asosiy funktsiyasini ko’rsating: A) energetik B) qisqarish C) qurilish D) himoya
16Nuklein kislotalarga ta’lukli bo’lgan 2 ta javobni ko’rsating
A)*Yuqorimolekulyar Birikmalar B) -Kichik molekulyar organik Birikmalar C) *Oqsil biosintezining boshqaruvchisi D) Lipidlar almashinuvini boshqaruvchisi
17 Nuklein kislotalar tarkibiga kiruvchi 2 ta azotli asosni ko’rsating A) Pirrol B) Tiofen C)*Timin D)*Sitozin 18 Nukleozidlar tuzilishidagi 2 ta o’ziga xosliliklarni ko’rsating: A) Tabiiy nukleozidlar asosan alfa-anomer shaklida bo’ladi B)*Tabiiy nukleozidlar asosan betta-anomer shaklida bo’ladi C) Azotli asos va fosfat kislota qoldiqidan tashqil topgan D)*Karbonsuv qoldiqi va azotli asosdan tashqil topgan
19 Nukleozidlarning gidrolizga munosabatini ta’riflovchi 2 ta javobni ko’rsating: A)*Nukleozidlar kuchsiz ishqoriy muxitda gidrolizlanmaydi B)*Nukleozidlar kislotali muxitda gidrolizlanadi C)Nukleozidlar kislotali muxitda gidrolizga uchramaydi D) Nukleozidlar ishqoriy muxitda gidrolizlanadi
20 DNK ning ikkilamchi qurilishini aks ettiruvchi 2 ta javobni ko’rsating A)*Spiral o’ng tomonga qarab o’ralgan B)*Azotli asoslar spiralning ichki tarafiga qarab joylashadi C)Azotli asoslar spiralning tashqi tarafida joylashadi D)Vodorod boglari karbonsuv va fosfat guruhlari o’rtasida hosil bo’ladi

Yakuniy nazorat


1.Kumush kо‘zgu reaksiyasini beradi:
A) fruktoza
B) saxaroza
C) ribuloza
D) glyukoza
2.Laktoza gidrolizida hosil bо‘ladigan monosaxaridlar:
A) -ikki mol glyukoza
B)-glyukoza va fruktoza
C) -glyukoza va galaktoza
D)-galaktoza va fruktoza
3.Maltaza ta’sirida maltozaning parchalanishida glukozadan tashqari yana nima hosil bo’ladi
A)-fruktoza
B)-glukoza
C) -saxroza
D)-galaktoza
4.Nuklein kislotalar tarkibiga kiruvchi monosaxarid:
A)-glyukoza
B) –galaktoza
C) –fruktoza
D) -dezoksiriboza
5.Oddiy uglevodning gidrolizi mahsuloti nima
A) -CO2 B)-H2O C)-mannoza D)-gidrolizlanmaydi
6.Qaysi disaxarid gidroliz natijasida fruktoza hosil qiladi:
A) -maltoza B)-sellobioza C)-saxaroza D)-laktoza
7.Saxaroza gidrolizida hosil bо‘ladigan monosaxaridlar:
A) -ikki mol glyukoza B)-glyukoza va fruktoza
C) -glyukoza va galaktoza D) -galaktoza va fruktoza
8.Sellyuloza — bu:
A) -chiziqsimon polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, betta ) 1,4 ) glikozid bog‘lari bilan bog‘langan
B) -kо‘p shoxlangan polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, alf-1,4) va alf -1,6) glikozid bog‘lari bilan bog‘langan
C) -kam shoxlangan polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, alfC)-1,4) va alf-1,6) glikozid bog‘lari bilan bog‘langan
D) -kо‘p shoxlangan polisaxarid, glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan, alf-1,4) va betta ) 1,6) glikozid bog‘lari bilan bog‘langan
9. Оdаm vа hаyvоn оrgаnizmidа uchrаydigаn vа o’zlаshtirilаdigаn mоnоsахаridni кo’rsаting
A) glyuкоzа B) mаnnоzа C) кsilulоzа D) кrахmаl
10. Qaysi gomopolisaxarid inson to’qimalarida tuplanadi?
A) Glyukoza B) Glyukoza C) sellobioza D) Glikogen
11. Oltingugurtli aminokislotani ko’rsating.
A) lеsitin B) аlаnin C) mеtiоnin D) glutаmin
12. Odatdagi, siydik tarkibidagi azot-organik modda:
A) Mochevina B) Glyukoza C) Karnitin D) Bilirubin
13. Insulinning muxim biologik funksiyasi:
A) Qondagi glyukoza kontsentratsiyasini pasaytiradi
B) Qonda glyukoza miqdorini oshiradi
C) Katabolik ta’sir ko’rsatadi
D) Glikogen, yog’, oqsil sintezini ingibirlaydi
14. Laktozani xazmlanishida glukozadan tashqari hosil bo’ladi:
A) riboza B) galaktoza C) fruktoza D) mannoza
15. 7 uglerod atomidan tashkil topgan monosaxarid:
A) riboza B) glukopiranoza C) fruktoza D) sedogeptuloza
16. Uglevodlarning eng asosiy funktsiyasini ko’rsating:
A) energetik B) qisqarish C) qurilish D) himoya
17.Nuklein kislotalarga ta’lukli bo’lgan 2 ta javobni ko’rsating
A)Yuqorimolekulyar Birikmalar B) -Kichik molekulyar organik Birikmalar C)Oqsil biosintezining boshqaruvchisi D) Lipidlar almashinuvini boshqaruvchisi
18 Nuklein kislotalar tarkibiga kiruvchi 2 ta azotli asosni ko’rsating

  1. Pirrol B) Tiofen C)Timin D)Sitozin

19. Nukleozidlar tuzilishidagi 2 ta o’ziga xosliliklarni ko’rsating:
A) Tabiiy nukleozidlar asosan alfa-anomer shaklida bo’ladi
B)Tabiiy nukleozidlar asosan betta-anomer shaklida bo’ladi
C) Azotli asos va fosfat kislota qoldiqidan tashqil topgan
D)Karbonsuv qoldiqi va azotli asosdan tashqil topgan
20 Nukleozidlarning gidrolizga munosabatini ta’riflovchi 2 ta javobni ko’rsating: A)Nukleozidlar kuchsiz ishqoriy muxitda gidrolizlanmaydi
B)Nukleozidlar kislotali muxitda gidrolizlanadi
C)Nukleozidlar kislotali muxitda gidrolizga uchramaydi
D) Nukleozidlar ishqoriy muxitda gidrolizlanadi
21 DNK ning ikkilamchi qurilishini aks ettiruvchi 2 ta javobni ko’rsating
A)Spiral o’ng tomonga qarab o’ralgan
B)Azotli asoslar spiralning ichki tarafiga qarab joylashadi
C)Azotli asoslar spiralning tashqi tarafida joylashadi
D)Vodorod boglari karbonsuv va fosfat guruhlari o’rtasida hosil bo’ladi
22. Odam organizmida uglevodlar vazifalari:
A) Energiya B) Transport C) Ekskretor D) Qisqarish
23. Odam organizmida uglevodlar miqdori(quruq tana massasining %):
A) 5% B) 10% C) 2% D) 50%
24. Tаbiаtdа кеng tаrqаlgаn vа ichак dеvоridа хаzmlаnuvchi disахаridni кo’rsаting A) кsilulоzа B) sахаrоzа C) rаfinоzа D) glyuко
25. Uglevodlarning yonish energiyasi miqdori:
A) 2.1 kkal / g B) 9,3 kkal / g C) 7,5 kkal / g D) 4.2 kkal / g

1D
11D
21AB

2C
12B
22B

3B
13B
23D

4D
14C
24C

5D
15D
25B

6C
16A7B
17AC8A
18CD9B
19BD10D
20AB


134. Odam organizmida uglevodlar vazifalari: A) Energiya * B) Transport C) Ekskretor D) Qisqarish


135. Odam organizmida uglevodlar miqdori(quruq tana massasining %): A) 5% B) 10% C) 2% * D) 50%
129. Tаbiаtdа кеng tаrqаlgаn vа ichак dеvоridа хаzmlаnuvchi disахаridni кo’rsаting A) кsilulоzа B) sахаrоzа * C) rаfinоzа D) glyuко
5-Variant
1. Qaysi kasallikda qonda pirouzum kislotasi miqdori oshadi: A) Diabet B) Semizlik C) Sariqlik D) Gipovitaminoz B6
2. Uglevodlarning yonish energiyasi miqdori: A) 2.1 kkal / g B) 9,3 kkal / g C) 7,5 kkal / g D) 4.2 kkal / g
3. Qonda glyukozaning normal miqdori: A) 3.3 - 6,4 mmol / l B) 1,5 - 2,5 mmol / l C) 4,0 - 8,0 mmol / l D) 7,5 - 12,5 mmol / l
4. Maltoza tarkibiga kiradi: A) Fruktoza B) Galaktoza C) Glyukoza D) Laktoza
5. Ribosomal RNK qanday bo’ladi? A) spiral emas B) qo'sh spiral C) bir zanjirli D) spiral va spiral bo'lmagan qismlari bor
6. Monoaminomonokarbon aminokislotalar: A) Glutaminovaya kislota, gistidin B) Ornitin, arginin, asparagin C) Serin, sistein, valin D) Prolin, triptofan, sitrulli
7. Monoaminodikarbon kislotalar: A) Sistin, lantionin B) Ornitin, glutamin kislo C) Sitrullin, lizin D) Asparagin, glyutamin kislota
8. Oqsil biosintezida aminokislatalar faollanishida aminokislotaga nima birikadi: A) tRNK B) Fosfor kislota qoldig’i C) mRNK D) Ribosomaning kichik birligi E) Ribosomaning katta birligi
9. Qaysi modda katabolizmining oxirgi mahsuloti siydik kislota hisoblanadi: A) Pirimidin asoslari B) Siklik aminokislotalar C) Ammiak D) Purin asoslari
10. Normada siydikdagi siydik kislota miqdori: A) 1,8 -7,4 mol / l B) 1.4 -5.2 g / l C) 1,2 -4.3 mkmol / l D) 1,6 -6,4 mmol / l
11. Biuret reaksiyasi natijasida oqsillarda aniqlandi: A) Peptid bog’ B) Aromatik aminokislotalar C) Musbat zaryadli aminokislatalar aminoguruhi D) Oltingugurt saqlovchi aminokislotalar
12. Qaysi aminokislatalarni Folya reaksiyasi yordamida oqsil tarkibida topish mumkin? A) Tireonin B) Sistein C) Alanin D) Serin
13. Murakkab fermentlarning oqsil bilan mustahkam bog’lanadigan qismi qanday nomlanadi ? A) Prostetik guruh B) Proferment C) Xoloferment D) Apoferment
14. Murakkab fermentlarning oqsil qismi qanday nomlanadi? A) xoloferment B) Koferment C) Apoferment D) Kofaktor
15.Uglevodlarning akdegid gruppasi aniqlaniladi: A) Trommer reaksiyasi B) Biuret reaksiyasi C) Foli reaksiyasi D) Adamkevich reaksiyasi
16. Gomopolisaxaridni bel gilan: A) geparin B) dermatansulfat C) dekstrin D) gialuron kislotasi
17. Monomeri glukoza bo’lgan polisaxaridni ko’rsating A) кrахmаl B) gаlакtоzа C) кеrаtаnsulьfаtidlar D) gеpаri
18. Proteid bu: A) murakkab oqsil B) murakkab uglevod C) murakkab yog' D) murakkab lipid
19. Inson organizmini uglevodlarga bo’lgan sutkalik extiyoji (gr): -A) 2000-3000 -B) 150-300 C) 400-500 D) 600-700
20. Peptid tabiatli gormonga misol: A) Insulin B) Tiroksin C) Adrenalin D) Kortizol

5-Variant


1. Qaysi kasallikda qonda pirouzum kislotasi miqdori oshadi: A) Diabet B) Semizlik C) Sariqlik D) Gipovitaminoz B6
2. Uglevodlarning yonish energiyasi miqdori: A) 2.1 kkal / g B) 9,3 kkal / g C) 7,5 kkal / g D) 4.2 kkal / g
3. Qonda glyukozaning normal miqdori: A) 3.3 - 6,4 mmol / l B) 1,5 - 2,5 mmol / l C) 4,0 - 8,0 mmol / l D) 7,5 - 12,5 mmol / l
4. Maltoza tarkibiga kiradi: A) Fruktoza B) Galaktoza C) Glyukoza D) Laktoza
5. Ribosomal RNK qanday bo’ladi? A) spiral emas B) qo'sh spiral C) bir zanjirli D) spiral va spiral bo'lmagan qismlari bor
6. Monoaminomonokarbon aminokislotalar: A) Glutaminovaya kislota, gistidin B) Ornitin, arginin, asparagin C) Serin, sistein, valin D) Prolin, triptofan, sitrulli
7. Monoaminodikarbon kislotalar: A) Sistin, lantionin B) Ornitin, glutamin kislo C) Sitrullin, lizin D) Asparagin, glyutamin kislota
8. Oqsil biosintezida aminokislatalar faollanishida aminokislotaga nima birikadi: A) tRNK B) Fosfor kislota qoldig’i C) mRNK D) Ribosomaning kichik birligi E) Ribosomaning katta birligi
9. Qaysi modda katabolizmining oxirgi mahsuloti siydik kislota hisoblanadi: A) Pirimidin asoslari B) Siklik aminokislotalar C) Ammiak D) Purin asoslari
10. Normada siydikdagi siydik kislota miqdori: A) 1,8 -7,4 mol / l B) 1.4 -5.2 g / l C) 1,2 -4.3 mkmol / l D) 1,6 -6,4 mmol / l
11. Biuret reaksiyasi natijasida oqsillarda aniqlandi: A) Peptid bog’ B) Aromatik aminokislotalar C) Musbat zaryadli aminokislatalar aminoguruhi D) Oltingugurt saqlovchi aminokislotalar
12. Qaysi aminokislatalarni Folya reaksiyasi yordamida oqsil tarkibida topish mumkin? A) Tireonin B) Sistein C) Alanin D) Serin
13. Murakkab fermentlarning oqsil bilan mustahkam bog’lanadigan qismi qanday nomlanadi ? A) Prostetik guruh B) Proferment C) Xoloferment D) Apoferment
14. Murakkab fermentlarning oqsil qismi qanday nomlanadi? A) xoloferment B) Koferment C) Apoferment D) Kofaktor
15.Uglevodlarning akdegid gruppasi aniqlaniladi: A) Trommer reaksiyasi B) Biuret reaksiyasi C) Foli reaksiyasi D) Adamkevich reaksiyasi
16. Gomopolisaxaridni bel gilan: A) geparin B) dermatansulfat C) dekstrin D) gialuron kislotasi
17. Monomeri glukoza bo’lgan polisaxaridni ko’rsating A) кrахmаl B) gаlакtоzа C) кеrаtаnsulьfаtidlar D) gеpаri
18. Proteid bu: A) murakkab oqsil B) murakkab uglevod C) murakkab yog' D) murakkab lipid
19. Inson organizmini uglevodlarga bo’lgan sutkalik extiyoji (gr): -A) 2000-3000 -B) 150-300 C) 400-500 D) 600-700
20. Peptid tabiatli gormonga misol: A) Insulin B) Tiroksin C) Adrenalin D) Kortizol

1-Variant.


1.Oqsillar tarkibi qanday organik moddalardan tashkol topgan. A.Uglevodlar. B.Aminokislotalar. S.Spirtlar. D.Aminlar.
2.Tuxum tarkibidagi oqsilni necha foizini albumin tashkil qiladi. A. 40% B. 50% S. 60% D. 70%
3.Oqsillarni birlamchi strukturasini hosil qilishda qaysi bog’ ishtirok etadi.
A. Ion bog’ B. Vodorod bog’ S. Peptid bog’ D. Fosfodiefer
4. Oqsillar qanday xossaga ega. A. Asosli. B. Kislotali. S. Amfoter D. Neytral
5.Moddalarning qaysi biri oddiy oqsil. A. Proteinlar B. Proteidlar S. Nukleoproteidlar D.Glikoproteidlar
6.Oqsillar tarkibida qaysi element mavjud.
A. Na, K, Mg, Be. B. Pb, Hg, Cu, Au S. N, C, O, H, S. D.Sn, Sb, Fe, Pt.
7. Oqsillar asosan necha xil aminokislotalardan tuzilgan. A. 5 xil. B. 7 xil. S. 15 xil. D. 20 xil.
8. Odamda oqsil yetishmovchilikni sababi nimada.
A. Ovqatda kam oqsil bo’lishi. B. Ko’p qon ketishi. S. Ko’p qusish. D.Ovqatlanish iligi bo’lmaganligi.
9. Oqsil yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar.
A.Gipoproteinemiya B. Giperproteinemiya. S. Anemiya D.Alkalidoz
10. Karbonsuvlar qaysi yuqori molikulali organic moddalarning ikkinchi nomi.
A. Oqsillar B.Uglevodlar. S. Yog’lar. D. Aminokislotalar.
11. Qaysi polisaxariddan portlovchi moddalar tayyarlashda foydalanadi.
A. Kraxmal B. Sellyuloza S. Glekogin D. Sellibioza.
12. Uglevodlarning qaysi sinfining molekulyar massasi 342 gr tashkil etadi.
A. Monosaxaridlar. B. Kraxmal S. Disaxarid D. Saxaroza
13. Qaysi uglevodlar kumush kuzgu reaksiyasiga kirishadi.
A. Polisaxaridlar B.Monosaxaridlar S. Laktoza D. Sellibioza
14. Reboza qaysi uglevodlar sinfiga mansub modda.
A. Monosaxarid B. Disaxarid S. Saxaroza D. Polisaxarid
15. C 12H 22O11qaysi moddaning formulasi hisoblanadi.
A. Fruktoza B. Sellibioza S. Dezoksireboza D.Saxaroza
16. …- shirinligi qandga qarabanda 40 % kam bo’lib, u vino va pivo ishlab chiqarishda oraliq maxsulot sifatida ishlatiladi. A. Laktoza B. Maltoza S. Saxaroza D. Sellibioza
17.Qaysi uglevodga sifat reaksiyasi kaliy yodidning yoddagi eritmasi sanaladi.
A.Gulyukoza B.Saxaroza S. Kraxmal D.Sellyuloza
18.…a’zolarda oson hazm bo’lganligi uchun u tibbiyotda quvvat beruvchi dori sifatida ishlatiladi.
A. Saxaroza B. Gulyukoza S. Fruktoza D. Galaktoza
19. Bir malekula glyukozaning oksidlanishi natijasida necha gramm CO2 hosil bo’ladi
A. 6 gr B. 44 gr S. 264 gr D. 6 mol
20. Gidrolizga uchramaydigan uglevodlar qaysilar. A. Fruktoza B.Saxaroza. S. Kraxmal. D. Sellyuloza
Oraliq nazorat ishi N-2.
1-Variant.
1.Oqsillar tarkibi qanday organik moddalardan tashkol topgan. A.Uglevodlar. B.Aminokislotalar. S.Spirtlar. D.Aminlar.
2.Tuxum tarkibidagi oqsilni necha foizini albumin tashkil qiladi. A. 40% B. 50% S. 60% D. 70%
3.Oqsillarni birlamchi strukturasini hosil qilishda qaysi bog’ ishtirok etadi.
A. Ion bog’ B. Vodorod bog’ S. Peptid bog’ D. Fosfodiefer
4. Oqsillar qanday xossaga ega. A. Asosli. B. Kislotali. S. Amfoter D. Neytral
5.Moddalarning qaysi biri oddiy oqsil. A. Proteinlar B. Proteidlar S. Nukleoproteidlar D.Glikoproteidlar
6.Oqsillar tarkibida qaysi element mavjud.
A. Na, K, Mg, Be. B. Pb, Hg, Cu, Au S. N, C, O, H, S. D.Sn, Sb, Fe, Pt.
7. Oqsillar asosan necha xil aminokislotalardan tuzilgan. A. 5 xil. B. 7 xil. S. 15 xil. D. 20 xil.
8. Odamda oqsil yetishmovchilikni sababi nimada.
A. Ovqatda kam oqsil bo’lishi. B. Ko’p qon ketishi. S. Ko’p qusish. D.Ovqatlanish iligi bo’lmaganligi.
9. Oqsil yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar.
A.Gipoproteinemiya B. Giperproteinemiya. S. Anemiya D.Alkalidoz
10. Karbonsuvlar qaysi yuqori molikulali organic moddalarning ikkinchi nomi.
A. Oqsillar B.Uglevodlar. S. Yog’lar. D. Aminokislotalar.
11. Qaysi polisaxariddan portlovchi moddalar tayyarlashda foydalanadi.
A. Kraxmal B. Sellyuloza S. Glekogin D. Sellibioza.
12. Uglevodlarning qaysi sinfining molekulyar massasi 342 gr tashkil etadi.
A. Monosaxaridlar. B. Kraxmal S. Disaxarid D. Saxaroza
13. Qaysi uglevodlar kumush kuzgu reaksiyasiga kirishadi.
A. Polisaxaridlar B.Monosaxaridlar S. Laktoza D. Sellibioza
14. Reboza qaysi uglevodlar sinfiga mansub modda.
A. Monosaxarid B. Disaxarid S. Saxaroza D. Polisaxarid
15. C 12H 22O11qaysi moddaning formulasi hisoblanadi.
A. Fruktoza B. Sellibioza S. Dezoksireboza D.Saxaroza
16. …- shirinligi qandga qarabanda 40 % kam bo’lib, u vino va pivo ishlab chiqarishda oraliq maxsulot sifatida ishlatiladi. A. Laktoza B. Maltoza S. Saxaroza D. Sellibioza
17.Qaysi uglevodga sifat reaksiyasi kaliy yodidning yoddagi eritmasi sanaladi.
A.Gulyukoza B.Saxaroza S. Kraxmal D.Sellyuloza
18.…a’zolarda oson hazm bo’lganligi uchun u tibbiyotda quvvat beruvchi dori sifatida ishlatiladi.
A. Saxaroza B. Gulyukoza S. Fruktoza D. Galaktoza
19. Bir malekula glyukozaning oksidlanishi natijasida necha gramm CO2 hosil bo’ladi
A. 6 gr B. 44 gr S. 264 gr D. 6 mol
20. Gidrolizga uchramaydigan uglevodlar qaysilar. A. Fruktoza B.Saxaroza. S. Kraxmal. D. Sellyuloza

2-Variant


1.Oqsillarning hazm bo’lishida quyidagi fermentlardan qaysi biri ishtirok etadi.
A.Amilaza B.Lipaza S.Pepsin D.Karbogidraza
2.Protein grekcha “proteus” …….. A. “Birinchi darajali” ma’nosini anglatadi. B. “Tuxum oqi” ma’nosini anglatadi.
S. “Oqsil” ma’nosini anglatadi. D. “ Hayot” ma’nosini anglatadi
3. Oqsillarning katalitik funksiyasi nimani bildiradi. A. Fermentlar B. Garmonlar S. Vitaminlar D. Plazma
4. Murakkab oqsillar qanday qismlardan iborat. A. Oqsil qism va pristetik qism B. Oqsil qism va temir
S. Oqsil qism va yog’ D. Oqsil qism va uglevod
5. Glikoproteidlar odam organizmida nima vazifani bajaradi. A. Terini strukturasini ta’minlaydi. B. Tayanch himoya vazifasi
S. Muskullar qisqarishini ta’minlaydi .D. Qonda qand miqdorini ta’minlaydi
6. Qaysi usul bilan oqsillarni to’qima va biologik suyuqliklardan ajratish mumkin.
A.Gomogenizatsiyalash B.Sentrafugalash S.Dializ D.Cho’ktirish
7. Sut tarkibida qaysi oqsillar bor. A. Albumin B.Globulin S.Kazein D.Keratin
8. Katta kishilar organizmida oqsilning miqdori. A.5 kg B.10 kg S.15 kg D.20 kg
9. Qaysi organlarda oqsilning miqdori 22 % ni tashkil etadi. A. O’pkada B. Buyrakda S. Jigarda D. Yurakda
10. Kimyoviy tarkibiga ko’ra antitelolar qanday moddalarni tashkil etadi.
A. Yog’lar B. Oqsillarni S. Fermentlarn D. Uglevodlarni
11. Jigar va muskullarda necha foiz oqsil bo’lad A. 0,022% . B. 0,22% . S. 2, D. 22%
12. Tana to’qimalarning asosiy zahira uglevodi A) glukoza B) galaktoza C) glikogen D) riboza
13. Adrenalin kimyoviy tabiati bo’yicha: A) Oqsil B) Triptofan aminokislotasi hosilasi
C) Tirozin aminokislotasi hosilasi D) Steroid gormon
13. Qonda glyukozaning normal miqdori: A) 3.3 - 6,4 mmol / l B) 1,5 - 2,5 mmol / l C) 4,0 - 8,0 mmol / l D) 7,5 - 12,5 mmol / 14. Maltoza tarkibiga kiradi: A) Fruktoza B) Galaktoza C) Glyukoza D) Laktoza
15. Ribosomal RNK qanday bo’ladi? A) spiral emas B) qo'sh spiral C) bir zanjirli D) spiral va spiral bo'lmagan qismlar
16. Monoaminomonokarbon aminokislotalar: A) Glutaminovaya kislota, gistidin B) Ornitin, arginin, asparagin
C) Serin, sistein, valin D) Prolin, triptofan, sitrulli
17. Monoaminodikarbon kislotalar: A) Sistin, lantionin B) Ornitin, glutamin kislo C) Sitrullin, lizin D) Asparagin, glyutamin kislota
18. Anaerob glikolizda energiya miqdori (ATF): A) 0,5 B) 1.0 C) 2 D) 38
19. Aerob glikolizda energiya miqdori (ATF): A) 50 B) 12 C) 28 D) 38
20. Biuret reaksiyasi natijasida oqsillarda aniqlandi: A) Peptid bog’ B) Aromatik aminokislotalar C) Musbat zaryadli aminokislatalar aminoguruhi D) Oltingugurt saqlovchi aminokislotalar
2-Variant
1.Oqsillarning hazm bo’lishida quyidagi fermentlardan qaysi biri ishtirok etadi.
A.Amilaza B.Lipaza S.Pepsin D.Karbogidraza
2.Protein grekcha “proteus” …….. A. “Birinchi darajali” ma’nosini anglatadi. B. “Tuxum oqi” ma’nosini anglatadi.
S. “Oqsil” ma’nosini anglatadi. D. “ Hayot” ma’nosini anglatadi
3. Oqsillarning katalitik funksiyasi nimani bildiradi. A. Fermentlar B. Garmonlar S. Vitaminlar D. Plazma
4. Murakkab oqsillar qanday qismlardan iborat. A. Oqsil qism va pristetik qism B. Oqsil qism va temir
S. Oqsil qism va yog’ D. Oqsil qism va uglevod
5. Glikoproteidlar odam organizmida nima vazifani bajaradi. A. Terini strukturasini ta’minlaydi. B. Tayanch himoya vazifasi
S. Muskullar qisqarishini ta’minlaydi .D. Qonda qand miqdorini ta’minlaydi
6. Qaysi usul bilan oqsillarni to’qima va biologik suyuqliklardan ajratish mumkin.
A.Gomogenizatsiyalash B.Sentrafugalash S.Dializ D.Cho’ktirish
7. Sut tarkibida qaysi oqsillar bor. A. Albumin B.Globulin S.Kazein D.Keratin
8. Katta kishilar organizmida oqsilning miqdori. A.5 kg B.10 kg S.15 kg D.20 kg
9. Qaysi organlarda oqsilning miqdori 22 % ni tashkil etadi. A. O’pkada B. Buyrakda S. Jigarda D. Yurakda
10. Kimyoviy tarkibiga ko’ra antitelolar qanday moddalarni tashkil etadi.
A. Yog’lar B. Oqsillarni S. Fermentlarn D. Uglevodlarni
11. Jigar va muskullarda necha foiz oqsil bo’lad A. 0,022% . B. 0,22% . S. 2, D. 22%
12. Tana to’qimalarning asosiy zahira uglevodi A) glukoza B) galaktoza C) glikogen D) riboza
13. Adrenalin kimyoviy tabiati bo’yicha: A) Oqsil B) Triptofan aminokislotasi hosilasi
C) Tirozin aminokislotasi hosilasi D) Steroid gormon
13. Qonda glyukozaning normal miqdori: A) 3.3 - 6,4 mmol / l B) 1,5 - 2,5 mmol / l C) 4,0 - 8,0 mmol / l D) 7,5 - 12,5 mmol / 14. Maltoza tarkibiga kiradi: A) Fruktoza B) Galaktoza C) Glyukoza D) Laktoza
15. Ribosomal RNK qanday bo’ladi? A) spiral emas B) qo'sh spiral C) bir zanjirli D) spiral va spiral bo'lmagan qismlar
16. Monoaminomonokarbon aminokislotalar: A) Glutaminovaya kislota, gistidin B) Ornitin, arginin, asparagin
C) Serin, sistein, valin D) Prolin, triptofan, sitrulli
17. Monoaminodikarbon kislotalar: A) Sistin, lantionin B) Ornitin, glutamin kislo C) Sitrullin, lizin D) Asparagin, glyutamin kislota
18. Anaerob glikolizda energiya miqdori (ATF): A) 0,5 B) 1.0 C) 2 D) 38
19. Aerob glikolizda energiya miqdori (ATF): A) 50 B) 12 C) 28 D) 38
20. Biuret reaksiyasi natijasida oqsillarda aniqlandi: A) Peptid bog’ B) Aromatik aminokislotalar C) Musbat zaryadli aminokislatalar aminoguruhi D) Oltingugurt saqlovchi aminokislotalar
3-Variant.
1. Odamdagi universal makroergik birikma: A) ATF B) Glyukoza C) Glikogen D) Triglitserid
2. Anaerob glikolizda energiya miqdori (ATF): A) 0,5 B) 1.0 C) 2 D) 38
3. Aerob glikolizda energiya miqdori (ATF): A) 50 B) 12 C) 28 D) 38
4. Biuret reaksiyasi natijasida oqsillarda aniqlandi: A) Peptid bog’ B) Aromatik aminokislotalar
C) Musbat zaryadli aminokislatalar aminoguruhi D) Oltingugurt saqlovchi aminokislotalar
5. Murakkab fermentlarning oqsil bilan mustahkam bog’lanadigan qismi qanday nomlanadi ?
A) Prostetik guruh B) Proferment C) Xoloferment D) Apoferment
6. Murakkab fermentlarning oqsil qismi qanday nomlanadi?
A) xoloferment B) Koferment C) Apoferment D) Kofaktor
7. Аlmаshtirib bo’lmаYdigаn аminокislоtаlаrning vакilini кo’rsаting
A) prоlin B) sеrin C) аspаrtаt D) mеtiоnin
8.Uglevodlarning akdegid gruppasi aniqlaniladi:
A) Trommer reaksiyasi B) Biuret reaksiyasi C) Foli reaksiyasi D) Adamkevich reaksiyasi
9. Glikogenozlar -bu :
A) Glyukoza sintezi buzilishi B) Glyukoza so’rilishini buzilishi C) Insulin sintezi buzilishi D) Glikogen parchalanishini buzilishi
10. Inson organizmini uglevodlarga bo’lgan sutkalik extiyoji (gr): - A) 2000-3000 -B) 150-300 C) 400-500 D) 600-700
11. Laktozani xazmlanishida glukozadan tashqari hosil bo’ladi: A) riboza B) galaktoza C) fruktoza D) mannoza
12. 7 uglerod atomidan tashkil topgan monosaxarid: A) riboza B) glukopiranoza C) fruktoza D) sedogeptuloza
13.Oqsil biosintezida aminokislatalar faollanishida aminokislotaga nima birikadi: A) Fosfor kislota qoldig’i B) tRNK C) mRNK
14. Oksidlanishli fosforillanish yo’li bilan ATF sintezi kuzatiladi:
A) Glyukoneogenezda B) To'qimaning nafas olish zanjirida C) Triglitseridlar sintezida D) Aminokislotalar dezaminlanishi
15. Hujayrada ATFning asosiy miqdori qayerda sintezlanadi: A) Mitoxondriya B) Endoplazmatik to’r C) Yadro D) Lizosoma
16. To’qima nafas olishida proton gradiyenti qayerda hosil bo’ladi:
A) Mitoxondriya matriksida B) Sitoplazmada C) Mitoxondriyaning membranalararo bo’shlig’ida D) Ribosomada
17. Оvqаt tаrкibidаgi аsоsiY guruh uglеvоdlаrni кo’rsаting A) gеtеrоsахаridlаr B) gоmоpоlisахаridlаr
C) gliкоprоtеidlаr D) supеrsахаridlаr
18. Оdаm vа hаyvоn оrgаnizmidа uchrаydigаn vа o’zlаshtirilаdigаn mоnоsахаridni кo’rsаting
A) glyuкоzа B) mаnnоzа C) sellyulоzа D) кrахmаl
18. Tаbiаtdа кеng tаrqаlgаn vа ichак dеvоridа хаzmlаnuvchi disахаridni кo’rsаting
A) sellyulоzа B) sахаrоzа C) rаfinоzа D) glyuкоzа
19. Mоnоmеri glyuкоzаdаn tаshкil tоpgаn pоlisахаrid кo’rsаting A) maltoza B) mannoza C) pеntоzа D) кrахmаl
20. Qaysi gomopolisaxarid inson to’qimalarida to’planadi? A) Glyukoza B) fruktoza C) sellobioza D) Glikogen

3-Variant.


1. Odamdagi universal makroergik birikma: A) ATF B) Glyukoza C) Glikogen D) Triglitserid
2. Anaerob glikolizda energiya miqdori (ATF): A) 0,5 B) 1.0 C) 2 D) 38
3. Aerob glikolizda energiya miqdori (ATF): A) 50 B) 12 C) 28 D) 38
4. Biuret reaksiyasi natijasida oqsillarda aniqlandi: A) Peptid bog’ B) Aromatik aminokislotalar
C) Musbat zaryadli aminokislatalar aminoguruhi D) Oltingugurt saqlovchi aminokislotalar
5. Murakkab fermentlarning oqsil bilan mustahkam bog’lanadigan qismi qanday nomlanadi ?
A) Prostetik guruh B) Proferment C) Xoloferment D) Apoferment
6. Murakkab fermentlarning oqsil qismi qanday nomlanadi?
A) xoloferment B) Koferment C) Apoferment D) Kofaktor
7. Аlmаshtirib bo’lmаYdigаn аminокislоtаlаrning vакilini кo’rsаting
A) prоlin B) sеrin C) аspаrtаt D) mеtiоnin
8.Uglevodlarning akdegid gruppasi aniqlaniladi:
A) Trommer reaksiyasi B) Biuret reaksiyasi C) Foli reaksiyasi D) Adamkevich reaksiyasi
9. Glikogenozlar -bu :
A) Glyukoza sintezi buzilishi B) Glyukoza so’rilishini buzilishi C) Insulin sintezi buzilishi D) Glikogen parchalanishini buzilishi
10. Inson organizmini uglevodlarga bo’lgan sutkalik extiyoji (gr): - A) 2000-3000 -B) 150-300 C) 400-500 D) 600-700
11. Laktozani xazmlanishida glukozadan tashqari hosil bo’ladi: A) riboza B) galaktoza C) fruktoza D) mannoza
12. 7 uglerod atomidan tashkil topgan monosaxarid: A) riboza B) glukopiranoza C) fruktoza D) sedogeptuloza
13.Oqsil biosintezida aminokislatalar faollanishida aminokislotaga nima birikadi: A) Fosfor kislota qoldig’i B) tRNK C) mRNK
14. Oksidlanishli fosforillanish yo’li bilan ATF sintezi kuzatiladi:
A) Glyukoneogenezda B) To'qimaning nafas olish zanjirida C) Triglitseridlar sintezida D) Aminokislotalar dezaminlanishi
15. Hujayrada ATFning asosiy miqdori qayerda sintezlanadi: A) Mitoxondriya B) Endoplazmatik to’r C) Yadro D) Lizosoma
16. To’qima nafas olishida proton gradiyenti qayerda hosil bo’ladi:
A) Mitoxondriya matriksida B) Sitoplazmada C) Mitoxondriyaning membranalararo bo’shlig’ida D) Ribosomada
17. Оvqаt tаrкibidаgi аsоsiY guruh uglеvоdlаrni кo’rsаting A) gеtеrоsахаridlаr B) gоmоpоlisахаridlаr
C) gliкоprоtеidlаr D) supеrsахаridlаr
18. Оdаm vа hаyvоn оrgаnizmidа uchrаydigаn vа o’zlаshtirilаdigаn mоnоsахаridni кo’rsаting
A) glyuкоzа B) mаnnоzа C) sellyulоzа D) кrахmаl
18. Tаbiаtdа кеng tаrqаlgаn vа ichак dеvоridа хаzmlаnuvchi disахаridni кo’rsаting
A) sellyulоzа B) sахаrоzа C) rаfinоzа D) glyuкоzа
19. Mоnоmеri glyuкоzаdаn tаshкil tоpgаn pоlisахаrid кo’rsаting A) maltoza B) mannoza C) pеntоzа D) кrахmаl
20. Qaysi gomopolisaxarid inson to’qimalarida to’planadi? A) Glyukoza B) fruktoza C) sellobioza D) Glikogen

4-Variant


1. Odam organizmida uglevodlar vazifalari: A) Energiya B) Transport C) Himoya D) Qisqarish
2. Odam organizmida uglevodlar miqdori(quruq tana massasining %): A) 5% B) 10% C) 20% D) 50%
3.Oqsil biosintezi joyiga DNK dagi genetik axborotning o’tkazilishini ta’minlaydi: A) mRNK B) DNK-polimeraza C) tRNK D) rRNK
4. Qaysi oqsil xromoproteid A) prоlаminlar B) fоsfоprоtеinlar C) gеmоglоbin D) glоbulinlar
5. Fermentlarning noorganik katalizatorlardan farqini ko’rsating.
A) temperaturaga bog’liq emas B) рН optimumda ta’sir qiladi C) nospesifiklik D) o’rtacha акtivlik
6.Mochevina sintez qilinadi: A) Jigar B) Buyrak C) Ingichka ichak D) Mushaklari
7. Miya hujayralari uchun asosiy metabolik yonilg'i: A) Aminokislotalar B) Yog' kislotari C) Glyukoza D) Fruktoza
8. Кrеbs sikli nomlaridan biri A) Кrеbs chizg’ichi B) Kori sikli C) Uchkarbon kislota sikli D) Pаstеr sikli
9. Beda bargi shakli uchun xarakterli: A) tRNK B) DNK ning uchlamchi tuzilishi C) 40 S ribosomaning kichik birligi D) mRNK
10. Nuklein kislotaning qaysi tipida timin bo’ladi? A) rRNK B) mRNK C) tRNK D) DNK
11. Nukleoproteinlar vakili hisoblanadi: A) Mikrosoma B) Liposoma C) Lizosoma D) Ribosoma
12.Murakkab oqsilni aniqlang A) хrоmоprоtеin B) albumin C) maкrоpоlisахаrid D) globulin
13. Xrоmоprоtеinni aniqlang A) fosfoprotein B) nuкlеоprоtеin C) lipоprоtеin D) gеmоprоtеin
14.Nuklein kislotalarning asosiy funksiyalaridan biri A) irsiy axborot realizatsiyasi B) nuklein kislotalarning monomeri
C) коfакtоrlik vazifasi D) аllоstеriк mоdulyatоr
15. DNК va RNК tarkibiga kiruvchi pirimidin nukleotidi xisoblanadi A) tirоzin B) аlаnin C) sitоzin D) lеsitin
16. Antioksidant himoya fermenti hisoblanadi: A) Transferaza B) Glyukozaoksidaza C) Transketolasa D) Glutation peroksidaza
17. Oksidlanishli fosforillanish yo’li bi lan ATF sintezi kuzatiladi: A) To'qima nafas olish zanjirida B) Glyukoneogenezda
C) Triglitseridlar sintezida D) Aminokislotalar dezaminlanishi
18. Hujayrada ATFning asosiy miqdori qayerda sintezlanadi: A) Yadro B) Endoplazmatik to’r C) Mitoxondriya D) Lizosoma
19. Qaysi ferment oksidlanish qaytarilish jarayonida ATF sintezlaydi? A) ATF sintaza B) Kreatinkinaza
C) Geksokinaza D) Fosfataza
20. Kattalarda uglevodlar uchun kundalik ehtiyoj:
A) 100 -200 g B) 200 -300 g C) 700 -800 g D) 400 -500 g

4-Variant


1. Odam organizmida uglevodlar vazifalari: A) Energiya B) Transport C) Himoya D) Qisqarish
2. Odam organizmida uglevodlar miqdori(quruq tana massasining %): A) 5% B) 10% C) 20% D) 50%
3.Oqsil biosintezi joyiga DNK dagi genetik axborotning o’tkazilishini ta’minlaydi: A) mRNK B) DNK-polimeraza C) tRNK D) rRNK
4. Qaysi oqsil xromoproteid A) prоlаminlar B) fоsfоprоtеinlar C) gеmоglоbin D) glоbulinlar
5. Fermentlarning noorganik katalizatorlardan farqini ko’rsating.
A) temperaturaga bog’liq emas B) рН optimumda ta’sir qiladi C) nospesifiklik D) o’rtacha акtivlik
6.Mochevina sintez qilinadi: A) Jigar B) Buyrak C) Ingichka ichak D) Mushaklari
7. Miya hujayralari uchun asosiy metabolik yonilg'i: A) Aminokislotalar B) Yog' kislotari C) Glyukoza D) Fruktoza
8. Кrеbs sikli nomlaridan biri A) Кrеbs chizg’ichi B) Kori sikli C) Uchkarbon kislota sikli D) Pаstеr sikli
9. Beda bargi shakli uchun xarakterli: A) tRNK B) DNK ning uchlamchi tuzilishi C) 40 S ribosomaning kichik birligi D) mRNK
10. Nuklein kislotaning qaysi tipida timin bo’ladi? A) rRNK B) mRNK C) tRNK D) DNK
11. Nukleoproteinlar vakili hisoblanadi: A) Mikrosoma B) Liposoma C) Lizosoma D) Ribosoma
12.Murakkab oqsilni aniqlang A) хrоmоprоtеin B) albumin C) maкrоpоlisахаrid D) globulin
13. Xrоmоprоtеinni aniqlang A) fosfoprotein B) nuкlеоprоtеin C) lipоprоtеin D) gеmоprоtеin
14.Nuklein kislotalarning asosiy funksiyalaridan biri A) irsiy axborot realizatsiyasi B) nuklein kislotalarning monomeri
C) коfакtоrlik vazifasi D) аllоstеriк mоdulyatоr
15. DNК va RNК tarkibiga kiruvchi pirimidin nukleotidi xisoblanadi A) tirоzin B) аlаnin C) sitоzin D) lеsitin
16. Antioksidant himoya fermenti hisoblanadi: A) Transferaza B) Glyukozaoksidaza C) Transketolasa D) Glutation peroksidaza
17. Oksidlanishli fosforillanish yo’li bi lan ATF sintezi kuzatiladi: A) To'qima nafas olish zanjirida B) Glyukoneogenezda
C) Triglitseridlar sintezida D) Aminokislotalar dezaminlanishi
18. Hujayrada ATFning asosiy miqdori qayerda sintezlanadi: A) Yadro B) Endoplazmatik to’r C) Mitoxondriya D) Lizosoma
19. Qaysi ferment oksidlanish qaytarilish jarayonida ATF sintezlaydi? A) ATF sintaza B) Kreatinkinaza
C) Geksokinaza D) Fosfataza
20. Kattalarda uglevodlar uchun kundalik ehtiyoj:
A) 100 -200 g B) 200 -300 g C) 700 -800 g D) 400 -500 g

Oraliq nazorat Noorganik kimyo
Yüklə 56,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə