Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a ii-a instalaţii de stingere indicativ P118/2 – 2013 cuprin s


Mecanismul stingerii cu pulberi a incendiilor. Domenii recomandate pentru instalaţiile de stingere cu pulberi a incendiilorYüklə 4,05 Mb.
səhifə43/43
tarix30.12.2018
ölçüsü4,05 Mb.
#88488
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Mecanismul stingerii cu pulberi a incendiilor. Domenii recomandate pentru instalaţiile de stingere cu pulberi a incendiilor
12. Pulberea acţionează la stingerea incendiului prin descompunerea ei în contact cu temperaturile ridicate dezvoltate în focar, având drept efect primar întreruperea reacţiilor de ardere în lanţ şi ca efect secundar, răcirea şi înăbuşirea focarului.
13. Instalaţiile fixe de stingere a incendiilor cu pulberi se prevăd, conform reglementărilor tehnice în vigoare şi se utilizează pentru stingerea incendiilor de substanţe combustibile solide, lichide sau gazoase.
14. In instalaţiile de stingere cu pulberi se utilizează numai pulberi pentru clasele de incendiu definite în standard, verificate de către laboratoare autorizate.
15. Pulberea stingătoare de uz general având drept componenţi de bază bicarbonaţi sau fosfaţi alcalini, se utilizează la stingerea incendiilor din clasele A, B şi C, precum şi a celor din instalaţii şi aparate electrice sub tensiune. Aceasta pulbere nu se utilizează la stingerea incendiilor din clasa D (ca de exemplu cele provocate de metale pulverulente, piroforice, pentru care se utilizează pulbere specială).

a [kg/s]


b [kg/s]

Figura 26.1. Nomograme de dimensionare a conductelor principale de transport a pulberii:

a - pentru n = 0,0166 ... 0,063; b – pentru n = 0,025 ... 1


ANEXA NR.27

Proprietăţile aburului ca substanţă de stingere a incendiului


1. Ca substanţa de stingere a incendiului este recomandat atât aburul saturat (care este cel mai eficient), cât şi aburul supraîncălzit


 1. Aburul, ca substanţă de stingere a incendiului, este recomandat să se utilizeze în instalaţii fixe şi semifixe, în special acolo unde există o sursă permanentă de abur şi care asigură cantitatea de abur necesară funcţionării instalaţiei de stingere.


Numărul de orificii de distribuţie a aburului


Diametrul interior al ţevii de distribuţie abur (mm)


Figura 27.1. Nomogramă pentru determinarea numărului de orificii de ieşire a aburului pentru stingerea incendiului.
Mecanismul stingerii cu abur a incendiilor. Domenii recomandate pentru instalaţiile de stingere cu abur a incendiilor

3. Efectul de stingere al aburului se bazează pe reducerea concentraţiei de oxigen în zona de ardere, până la o limita la care arderea încetează. Pentru aceasta este necesară o concentraţie volumică a aburului în aer de minimum 35%.

4. Instalaţiile de stingere cu abur a incendiului se prevăd în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare şi pot fi folosite pentru:

 • stingerea incendiilor declanşate pe suprafeţe mici (prin inundarea incintelor închise cu volume mai mici de 500 m3), precum şi pentru stingerea incendiilor la rezervoare conţinând fluide cu temperatura de inflamabilitate peste 1000C şi un volum mai mic de 5000 m3;

 • limitarea propagării incendiilor prin crearea de perdele de abur astfel amplasate încât să constituie bariere continue de abur;

 • prevenirea incendiilor şi exploziilor în spaţii în care pot apare scăpări de fluide inflamabile (explozibile), prin inundarea spaţiilor respective pentru diluarea amestecurilor de astfel de fluide.


5. Instalaţiile de stingere a incendiilor cu abur nu se utilizează în cazurile în care, în spaţiul supus inundării există:

 • materiale care în contact cu apa ar reacţiona violent;

 • materiale care s-ar topi la temperatura jetului de abur;

 • instalaţii electrice sub tensiune;

 • persoane care nu pot fi evacuate.

ANEXA NR.28


registru de evidenţă a activităţilor de control, verificări şi revizii tehnice ale sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale

(conform anexei 7 din Normele generale privind apărarea împotriva incendiilor)
REGISTRU DE CONTROL

pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor


________________________________

| Nr. crt. (fişă) .............. |

|________________________________|

______________________________________________________________________________

| Denumirea instalaţiei |

|______________________________________________________________________________|

| Producător/importator/furnizor |

|______________________________________________________________________________|

| Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.) |

|______________________________________________________________________________|

| Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement |

|______________________________________________________________________________|

| Documentaţie tehnică aferentă certificatului |

|______________________________________________________________________________|

| Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea |

| Certificat atestare / autorizare |

|______________________________________________________________________________|

| Persoana fizică/juridică ce a executat montarea |

| Certificat atestare / autorizare |

|______________________________________________________________________________|

| Persoana fizică/juridică ce execută verificarea, întreţinerea, repararea |

| Certificat atestare / autorizare |

| Contract nr. .................. |

| Perioada contractului ||______________________________________________________________________________|

| Solicitare service deranjamente |

| Telefon, e-mail, fax |__________________________________________________________________________|

| Personal responsabil |

| Data |__________________________________________________________________________|


Date evenimente

___________________________________________________________________________

|Nr. | Data | Locul | Evenimentul | Cauza | Acţiune | Numele în clar|

|crt.| | | | | corectivă| - Semnătura - |

|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|

|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|

|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|
NOTĂ:

1. În registrul de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare, limitare şi stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind:

a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii;

b) executarea de modificări;

c) acţionările în situaţii de incendiu;

d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi, declanşări intempestive, teste, dezactivări temporare - cu menţionarea cauzelor care le-au determinat şi a acţiunilor corective efectuate.

2. Datele consemnate trebuie să indice clar şi precis data (anul, luna, ziua, ora, după caz, minutele şi secundele) şi locul de producere a evenimentului.

3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător.

4. Registrul se completează pentru fiecare instalaţie din dotare.

5. Se numeşte un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este trecut în registru.

6. Se notează componentele înlocuite şi cauzele înlocuirii.
MODEL


 1. Denumirea (tipul) instalaţiei fixe de stingere a incendiului …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….


 1. Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei fixe de stingere ………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
 1. Data punerii în funcţiune a instalaţiei fixe de stingere a incendiului ……………………….

……………………………………………………………………………………………………………
4. Data controlului, verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de stingere …….…………….

…………………………………………………………………………………………………………….


5. Numele şi prenumele persoanelor care au efectuat controlul, verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei de stingere ……………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….


6. Calitatea (funcţia) persoanelor care au efectuat controlul, verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei de stingere, denumirea şi adresa unităţii de care aparţin ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


7. Elementele instalaţiei de stingere verificate …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
8. Constatări şi propuneri de măsuri tehnice pentru remedierea defecţiunilor consemnate …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..


9. Executantul şi perioada propusă pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente sau reparaţii capitale ……………………………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………………….……..…….……………………………………………………………………………………………………………


10. Data repunerii instalaţiei fixe de stingere a incendiului în stare de intervenţie

………………………………………………………………………………………………..…………..


RESPONSABIL TEHNIC SEMNĂTURILE PERSOANELOR

CU EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR FIXE CARE AU EXECUTAT CONTROLUL,

DE STINGERE A INCENDIILOR VERIFICAREA SAU REVIZIA TEHNICĂ

……………………………………………. A INSTALAŢIEI FIXE DE STINGERE A

……………………………………………. INCENDIILOR

………………………………………….

………………………………………….

ANEXA NR.29


REGISTRU DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR DE REPARAŢII EFECTUATE LA INSTALAŢIA DE STINGERE A INCENDIILOR

MODEL 1. Numele şi prenumele persoanei care ţine evidenţa lucrărilor de reparaţii………………

……………………………………………………………………………………………………………


 1. Denumirea (tipul) instalaţiei fixe de stingere a incendiului …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………


 1. Data punerii în funcţiune a instalaţiei fixe de stingere a incendiului ………………………

……………………………………………………………………………………………………………


 1. Unitatea executantă, numele şi prenumele persoanelor care au executat lucrările de reparaţii …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
 1. Descrierea lucrărilor de reparaţii executate …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………..


 1. Data (perioada) de executare a lucrărilor de reparaţii …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………


 1. Numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au verificat şi recepţionat lucrările de reparaţii executate şi unitatea de care aparţin ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..………….………..………………………………………………………………………………………………….


 1. Data repunerii în stare de intervenţie a instalaţiei fixe de stingere a incendiilor ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


 1. Observaţii ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………………………………………

SEMNĂTURILE PERSOANELOR SEMNĂTURILE PERSOANELOR

CARE AU EXECUTAT LUCRĂRILE CARE AU VERIFICAT ŞI RECEPŢIONAT

DE REPARAŢII LUCRĂRILE DE REPARAŢII


……………………………………. ………………………………………….

……………………………………. ………………………………………….

……………………………………. ………………………………………….
ANEXA NR.30

UNITATE EMITENTĂPERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. __________din _________


Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc dnei/dlui ____________________, ajutat de dna/dl.__________________, care urmează să execute ________________, folosind_________________ la (în)___________________ . Lucrările încep la data de ____________ ora ____, şi se încheie la data de__________ora ___

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

1.Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de_____metri, astfel:


2.Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin:3.Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:4.Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.

5.Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr._____din _______, eliberat de ________________________________(acolo unde este cazul).

6.Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru :


7.În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:


8.Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt

9.Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către dna/dl___

10.Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi încheierea lucrării.

11.Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către dna/dl_____________

12.Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dna/dl________________

13.Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la ______________prin _______________

14.Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului15.Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului

Responsabili

Numele şi prenumele

Semnătura

EmitentulŞeful sectorului în care se execută lucrărileExecutanţii lucrărilor cu focServiciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţăANEXA NR.31
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
ÎN EXPLOATARE A INSTALAŢIEI FIXE DE STINGERE A INCENDIILOR

(MODEL) 1. Denumirea (tipul) instalaţiei fixe de stingere a incendiilor …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
 1. Denumirea unităţii beneficiare ……………………………………………………………………
 1. Adresa unităţii beneficiare …………………………..………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………
 1. Data punerii în funcţiune a instalaţiei de stingere …………………………………………….
 1. Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei de stingere ……...……………………..

………………………………………………………………………………………………….……….. ……………………………………………………………………………………………………………


 1. Reprezentantul unităţii de exploatare care face predarea instalaţiei ……………………

……………………………………………………………………………………………………………


 1. Reprezentantul unităţii (beneficiar, proprietar) care ia în primire instalaţia …………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 1. Au fost predate şi luate în primire următoarele părţi şi elemente componente ale instalaţiei de stingere a incendiului ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 1. Observaţii ……………………………………….. ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………………………………………...


 1. Cu ocazia predării şi primirii în exploatare a instalaţiei de stingere a incendiilor, s-au predat următoarele documente şi acte justificative :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Localitatea …………………………
Data ………………………………

REPREZENTANTUL UNITĂŢII CARE REPREZENTANTUL UNITĂŢII CARE

PREDĂ INSTALAŢIA PRIMEŞTE INSTALAŢIA

(Semnătura şi ştampila) (Semnătura şi ştampila)


……………………………………. ………………………………………….

ANEXA NR.32ZONAREA DUPĂ ADÂNCIMEA MAXIMĂ DE ÎNGHEŢ

ANEXA NR.33


TERMINOLOGIE 1. Instalaţie alternativă în derivaţie (conducte apă-aer sau apă-apă) – parte a unei instalaţii apă-apă care, în funcţie de temperatura ambiantă, este umplută selectiv cu apă sau aer/gaz inert şi care este controlată de o supapă de control şi semnalizare apă-aer sau mixtă.
 1. Instalaţie (conductă) apă-aer – instalaţie a cărei reţea de conducte este umplută cu aer sau gaz inert sub presiune
 1. Instalaţie (conductă) apă-apă – instalaţie a cărei reţea de conducte este umplută întotdeauna cu apă
 1. Instalaţie în derivaţie apă-aer – parte a unei instalaţii apă-aer sau a unei instalaţii alternative care este umplută permanent cu aer sau gaz inert sub presiune
 1. instalaţie cu preacţionare – una sau mai multe instalaţii apă-aer sau mixte, a căror supapă de control şi semnalizare poate fi acţionată de către un sistem independent de detectare şi semnalizare a incendiului în zona protejată
 1. Sistem de stingere tip sprinklere toate componentele care oferă protecţie locală cu sprinklere, alcătuite din una sau mai multe instalaţii sprinkler, reţeaua de conducte racordate la instalaţie şi la sursa (sursele) de apă;
 1. Sprinkler (automat) – duză cu un element termosensibil de obturare care se deschide pentru a refula apa pentru stingerea incendiului.
1 NOTĂ NAŢIONALĂ: alfa ( Stipa tenacissima) este o plantă graminee originară din Algeria, din care se fac coarde, fibre etc


Yüklə 4,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə