Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleriYüklə 1,42 Mb.
səhifə17/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1,42 Mb.
#70968
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

2- Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nce verilen yatırım teşvik belgesinin örneğinin çıkarılmasına ilişkin iş kâğıdında, mezkûr belgenin üzerindeki soğuk damganın görüldüğüne dair şerh verilmediği anlaşılmıştır.
TNB'nin 14/09/1990 tarih ve 59 sayılı Genelgesi'ne konu olan Maliye Bakanlığı GGM'nin 24/07/1990 gün ve GVK-V11-2272460/85/065507 sayılı yazılarında belirtildiği üzere, yatırım teşvik belgesi örneklerinin çıkartılmasına dair iş kâğıtlarına, sözü geçen belgelerde bulunan soğuk damganın görüldüğüne dair şerh konulmasının unutulmaması,
Suret: Aslın Damga Vergisi
3- … sayılı örnek işlemlerinde, muamelenin aslı damga vergisine tabi olduğu halde, tarafların hariçte yaptığı muamelenin damga vergisinin yatıp yatmadığının tahkik edilmediği görülmüştür.
Damga Vergisi Kanunu'nun 27. maddesinin amir hükmü gereğince, noterlerin, pulsuz veya noksan pullu kâğıtları, usulen vergi ve cezası tahsil edilmedikçe, bunların suretlerini de çıkarıp vermekten yasaklı olduğunun bilinmesi,
Suret Damga Vergisi: Düzenleme İşlem
4- Aslı damga vergisine tabi olan ve düzenleme şeklinde tanzim edilen iş kâğıtlarının, ilgiliye verilen suretinin onaylama işlemlerle bağlantı kurularak damga vergisine tabi tutulmadığı belirlenmiş, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun I/C-11 Pozisyonunda hükme bağlanan bağışıklığın, yalnızca onaylama işlemlere ait olduğu, düzenleme işlemlerin ilgiliye verilen (ilk suretinin) bu kapsamda kalmadığı göz önünde tutularak, bundan böyle düzenleme yolu ile oluşturulan iş kâğıtlarının tüm suretlerinin, suret damga vergisine tabi tutulması,
5- 2001/15328 yevmiye sayılı Adana Emniyet Müdürlüğü ile Turcan petrol ve petrol ürünleri sanayi ve ticaret limitet şirketi arasında akdedilen akaryakıt alımına ilişkin sözleşmede, adı geçen şirketin Opet Petrolcülük Anonim Şirketi ile 30/12/2000 tarihinde yaptığı, üç yıl süreli ve yılda 12.000 ton beyaz mal (benzin, motorin, gaz) ve toplam 20 ton madeni yağ satmayı taahhüt ettiği ve her yıl bu miktarın %10 oranında artırılacağının belirtildiği bayilik sözleşmesinin daha önce noterde tasdik edilmeyip damga vergisinin de ödenmediği halde onaylandığı görülmüş ve toplam 3 yıl için 39.960 ton beyaz mal ile 20 ton madeni yağ satılmasının taahhüt edildiği ve o tarihli motorin, benzin, gazyağının litre fiyatları temin edilerek en düşük miktar olan motorin satacağı düşünülerek motorin litre fiyatının 441.500 lira, madeni yağın litresinin ise 278.000 lira olarak alınıp matrahın; 39.960 ton x 441.500 = 17.642.340.000.000 lira, madeni yağ için ise 278.000 x 20 ton =5.560.000.000 lira, toplam 17.647.900.000.000 lira matrah üzerinden 132.359.250.000 lira damga vergisinin tahsil olunmadığı anlaşılmış ve noterlikçe rıza tahtında tamamlanmayan eksiklikle ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ihbar yazısı yazılmıştır.
Bilindiği üzere Damga Vergisi Kanununun 27. maddesi gereğince noterler, pulsuz veya noksan pullu kâğıtların, usulen vergi ve cezası tahsil edilmedikçe tasdik etmekten veya bunların suretlerini çıkarıp vermekten memnudurlar. Bu kâğıtlardan dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezayı sahipleri rızaları ile ödemek isterlerse, noter mezkûr kâğıtlara ait vergi ve ceza miktarında damga pulu yapıştırıp iptal ettikten sonra muameleye devam edebilirler hükmü ile Türkiye Noterler Birliği'nin 1994/23 sayılı genelgelerinde açıklandığı gibi satılması taahhüt edilen akaryakıt ve madeni yağların temini konusundaki bayilik sözleşmesinin, alımı taahhüt edilen muhtelif akaryakıt ve madeni yağların toplam miktarının, işlem tarihindeki birim fiyat ile çarpılması sonucu bulunacak değer üzerinden damga vergisinin alınması,
Suret Harcı: İlgiliye Verilmeyen Suretler - Başka Şahıslara/Mercilere Gönderilen Suret - Önceki İşlemi Yapan Notere Gönderilen Örnek
5- İşlemi yaptıran veya imzalayan ilgililere verilmeyen, yasa gereği trafik idaresine gönderilen araba satış sözleşmesi örnekleri ve ibranamelerde olduğu gibi, önceki işlemi yapan notere postalanan işlem suretleri sebebiyle, diğer asıl ve suretlere ek olarak (suret harcı) alındığı belirlenmiştir.
Harçlar Kanunu'nun 2 sayılı Tarifesinin II/5-a maddesi uyarınca, bir suretin harca tabi tutulması ilgiliye verilmesi şartına bağlı bulunduğundan, ilgili sayılmayan kişi veya kuruluşlara, ya da noterliklere yasa veya idari genelgeler gereğince gönderilen işlem kâğıdı örnekleri sebebiyle, diğer asıl ve suret harçlarına ilaveten suret harcı alınamayacağının bilinmesi, uygulamanın açıklanan şekilde yürütülmesi,
Suret Harcı: Kooperatif Ana Sözleşme Örneği - Sonradan Çıkarılan
6- Evvelce tanzim ve imza edilmiş bulunan kalkınma kooperatifi ana sözleşmesinin sonradan ayrı bir yevmiye numarası ile çıkarılan örneği nedeniyle, suret harcı alınmadığı anlaşılıp, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Maliye Bakanlığı GGM'nin 28/04/1972 tarih ve 223229-20/22645 sayılı Mütalâaları'nda açıklandığı üzere, özel kanunlarında suretleri de harçtan muaf tutulmayan işlemlerin, asıllarından sonradan suret çıkarılması halinde tarifede belirtilen esasa göre harç alınması icap ettiğinin bundan böyle göz önünde tutulması,
Suret Harcı: Düzenleme İşlem
7- Düzenleme şeklinde yapılan iş kâğıtlarının, ilgililerine verilen (suretinin) onaylama işlemlerdeki nüshalar gibi bağışık kabul edilmek suretiyle, örnek harcına tabi tutulmadığı anlaşılmıştır.
1512 sayılı NK' nın 84. maddesine göre, düzenleme şeklinde yapılan iş kâğıtlarının aslı noterlikte saklanıp, örneği ilgilisine verildiği cihetle, bundan böyle sözü edilen kâğıtlardan da suret harcı tahsil edilmesi, onaylama şeklinde yapılan işlemlerin ilk nüshasına tanınan bağışıklığın düzenleme işlemleri kapsamadığının, böylece her iki nevi işlem arasında fark yaratıldığının bilinmesi,

112- SÜRELİ SÖZLEŞME


Süreli Sözleşme: Bir Yıldan Uzun Süre - Harç ve Damga Vergisi Matrahı
1- … sayılı iş kâğıdında, başlangıç ve bitiş tarihleri belirli taşıma sözleşmesi sebebiyle taraflarca ücretin aylık miktar gösterilerek tespit edildiğinin anlaşılması üzerine, harcın bir yıllık tutar esas alınarak hesaplandığı ve tüm sürenin karşılığı olan meblağın bulunmadığı anlaşılıp, eksik harç ve damga tamamlattırılmıştır.
Bir yıldan fazla süreli sözleşmelerin harç ve damga vergisinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki tüm süre nazara alınarak hesaplanması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Süresiz Sözleşme: Hizmet Akdi - Yalnız Aylık Ücretin Belirlenmesi - Harç ve Damga Vergisi Matrahı
2- … sayılıda, iş kâğıdını imzalayan ilgili kesin süreyi belirtmeden aylığı 25.000 veya 30.000 gibi belirli ücretlerle iş yapmayı ve hizmet etmeyi kabullendiği halde tek bir aya ait bedel esas alınarak harç ve damga vergisi hesaplandığı saptanmış, gereği ifa ettirilmiştir.
Muhtevaları itibariyle iş akdi sayılmayan ve dolayısıyla 4857sayılı Yasa'ya tabi olmadığı için bağışıklığı bulunmayan bu kabil taahhütlerde Harçlar Kanunu'nun 43/1. maddesi mucibince, süre belirtilmediği için bir yıllık ücret tutarı bulunup, bunun vergiye matrah sayılması,

113- ŞİRKET KURULUŞU


Açıklama: Limited şirket hisse devrine ilişkin noterler birliğinin 20/07/2012 tarih ve 14 numaralı genelgesi yayınlanmış bulunmaktadır. Genelgeyle harç matrahları değiştirilmiş, önceden alınmayan damga vergisinin yeniden alınması hususu genelgeye girmiştir. Buna göre genelge tarihinden itibaren;
-Limited şirket pay devirlerinde düzenlenen sözleşmeler devir bedeli üzerinden nispi damga vergisine (Binde 9,48) tabi tutulacaktır.
-Limited şirket hissesi devir alan şahıs şirkete yeni ortak olarak giriyor olsa dahi nispi harcı şirket sermayesi üzerinden değil, devreden şahısta olduğu gibi pay devir bedeli üzerinden ödeyecektir.

- Limited şirket ortaklarının paylarını diğer ortaklara veya pay alarak şirkete yeni ortak girenlere devretmelerinde, örneğin;


a) Bir ortağın hissesini iki ortağa,
b) İki ortağın hisselerini diğer iki ortağa veya şirkete yeni ortak giren şahıslara devirleri aynı kağıtta yapılıyor olsa dahi
- aynı ortağın birden fazla şahsa yaptığı devir işlemlerinin,

- birden fazla ortağın bir veya birden fazla şahsa yaptığı pay devirlerinin her birine, bu işlemlerin her biri ayrı kağıtta düzenlenmiş gibi, her bir devir işlemi için asgari ve/veya azami harç tutarlarının tatbiki icap eder.


- Limited şirket pay devri sözleşmelerinin feshinde, fesih talebinin kimden geldiğine bakılmaksızın fesih işlemini temin eden sözleşmeden devir konusu hisse değeri üzerinden binde 1.89 nispetinde damga vergisi, yine aynı değer üzerinden beher imza için binde 1,13 nispetinde harç alınması gerekmektedir.
Bu genelgeyle birlikte noterler birliğinin limited şirket pay devirleri ve pay devrinin feshi ile ilgili 1989/45, 1992/36, 1992/43, 2004/20, 2001/5, sayılı genelgeleri tümden, 2005/19 sayılı genelgenin ise limited şirketlere ilişkin olan bölümü geçersiz hale gelmiş bulunmaktadır.
İlgili genelgelerin okunarak denetimlerde nazara alınması,
Limited Şirket Hisse Devri: Harç ve Matrahı - Yeni Ortak / Eski Ortak
12- 100.000,00 TL ana sermayeli, limited şirkete ait 50.000,00 TL' lik payın şirkete hariçten katılan ortağa devrine ilişkin sözleşmede, 148,50 TL harç alındığı belirlenmiştir.
TNB'nin 20/07/2012 tarih ve 14 sayılı genelgeleri gereğince; limited şirket pay devirlerinde düzenlenen sözleşmeler devir bedeli üzerinden binde 9,48 oranında nispi damga vergisine tabi tutulması, limited şirket hissesi devir alan şahıs şirkete yeni ortak olarak giriyor olsa dahi nispi harcı şirket sermayesi üzerinden değil, devreden şahısta olduğu gibi pay devir bedeli üzerinden ödeneceğinin,
Limited şirket pay devri sözleşmelerinin feshinde ise fesih talebinin kimden geldiğine bakılmaksızın fesih işlemini temin eden sözleşmeden devir konusu hisse değeri üzerinden binde 1.89 nispetinde damga vergisi, yine aynı değer üzerinden beher imza için binde 1,13 nispetinde harç alınması gerektiğinin unutulmaması,
Şirket Kurma: Tüzel Kişinin Ortaklığı – Ehliyet - Kooperatiflerin Anonim Şirket Kurması
1- 1989/ … sayılı anonim şirket sözleşmesinde, 7 ayrı (yapı kooperatifinin) birlikte anonim şirket kurdukları, ancak, temsilcilerden kooperatiflerin bu konuda alınmış kararları ile böyle bir faaliyet gösterebilme ehliyetleri olup olmadığının aranmadığı belirlenmiştir.
1163 sayılı Yasa'da özel bir hüküm bulunmamakla beraber, aynı Yasa'nın 98. maddesinin yaptığı atıf ve dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 137. maddesi uyarınca, hakiki şahıslardan farklı olarak tüzelkişilerin hukukî ehliyetleri, kuruluşta gerçekleştirilmek istenen ve yazılı hale getirilen amaçlarla sınırlı olduğundan, bu kabil işlemlerde tüzel kişi temsilcilerinden kuruluş amaç ve konu maddesi ile yapılacak özel işler konusunda yetkili organlarınca alınmış bir karar olup olmadığının sorulması, gerekli belgelerin muameleye eklenmesi, böylece hukukî işlemlere muteberiyet kazandırmada olumlu katkıda bulunulması,
Şirket Kuruluşu: Şirketin Kurucu Ortak Olması - Katılma Kararı
2- 1990/... numaralı Santes ... San. A.Ş.'nin de ortak olarak katılması suretiyle oluşturulan yeni Gülyurt ... A.Ş.'nin ana sözleşmesinin imzalanmasında, söz konusu kurucu tüzel kişinin kendi ana sözleşmesi ile şirket kuruluşuna katılma hususunda alınmış karar örneğinin müstenit yapılmadığı, kendisinin yeni şirketlere ortak olma ehliyet ve yetkisi olup olmadığının belgelenmediği görülmüştür.
Ticaret şirketlerinin hukukî ehliyetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 137. maddesinde açıklandığı veçhile, şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuu ile sınırlı olduğundan, bu kabil ortaklıkların hukukî muamelelerinde imza attıkları konularda hak iktisabına ve borç iltizamına yetkili olup olmadıklarının araştırılıp, yeni kurulacak şirkete ortak olarak katılacak tüzel kişinin yetkili organının bu yolda karar alıp, temsilcilerini yetkilendirip yetkilendirmediğinin belgelenmesi,
Şirket Hisse Devri: Anonim Şirketi - Damga Vergisi - Harç ve Matrahı - Yeni Ortak / Eski Ortak
3-Şirket ve tadil işlemlerinin incelenmesinde;

1989/34144 sayılıda, (HO) ile (AK) arasında haricen yapılan bir anonim şirketin 30.000.000 liralık hisselerinin devrine dair sözleşmenin suretinin çıkarılması sırasında, aslın damgaya tabi tutulmamış olması sebebiyle damga vergisi hesabı yapılırken, "örneği çıkarılan işlemin" (mukavele devri) niteliğinde görülmesi suretiyle %010'dan hesaplanan damga vergisinin ¼"ünün bulunduğu (30.000.000X%010=30.000:y=75.000 TL damga vergisi alındığı; böylece (30.000.000X%05=150.000 TL tahsil olunması icabettiği için) 75.000 TL noksanlığa sebep olunduğu,


1989/... sayılıda, Sait M'nin Deko ... Anonim şirketindeki 12.500.000 liralık hissesini şirket ortağı olmayan (AEV)'ye devri sebebiyle düzenlenen, 2 imzalı muameleden şirketin 50.000.000 liralık ana sermayesi de göz önünde tutularak 31.250 TL harç (yeni giren için 25.000+devreden için 5.250=31.250-) doğru olarak 62.500 TL damga vergisi) karşılığı tahsil edildiği,
Anlaşılmış, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Maliye Bakanlığı GGM'nin 19/06/1987 gün ve 2232314-150 sayılı Mütalâası'nda da açıklandığı üzere, anonim şirketlere ait hisseler ortaklık payını temsil edip, onu üzerinde taşıyan kıymetli evraklar olduğundan bunların devrinde, işlemin mukavele devri olarak kabul edilemeyeceğinin, bir başka deyişle bunlarda aslından alınması gereken damga vergisinin ¼' ünün alınması gibi bir hesap yapılamayacağının,
Bunlar nedeniyle menkul eşya satışında olduğu gibi Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı Tablosunun 1/3. maddesiyle bağlı olunmaksızın, % 9,48 nispetinde damga vergisi tahsil edilmesi icabettiğinin unutulmaması,
Keza anonim şirket hisse devir muamelesi diğer ortaklıklardaki devirlerden farklı olarak ortaklığın değişken olan yapısını etkilemediği sürece yani tüm ortakların katıldığı bir değişiklik ve devir mukavelesi yapılmadığı müddetçe yalnızca devre konu olan meblağa göre harç alınması icabettiğinden, TNB'nin 1987/52, 1988/20 ve 2001/41 sayılı Genelgeleri'nde de izah olunduğu gibi, bu durumlarda Maliye Bakanlığı GGM'nin 19/06/1987 gün ve 2232314-150/44148 sayılı Mütalâası'nda gösterildiği veçhile, (devre mevzu yapılan tutara göre) harç alınması, hisse devir alan ortaklar yönünden de eski ortak ya da ortaklığa yeni giren şahıs ayrımı yapılmaması,
Şirkete Konulan Ayni Sermayenin Harç ve Damga Vergisi
4- ... şirket ortaklarından …………………. adına kayıtlı İstanbul ili, ………….. ilçesi, ………………………… mevkiinde bulunan; …………………… pafta, ……. parselde kayıtlı, 4500 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün; şirket adına ayni sermaye olarak konulması işlemine yönelik düzenlenen kâğıtların damga vergisinden yapılacak işlemlerin de harcatan istisna edilmesi gerekmektedir.
492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasında, anonim, eshamlı komandit, limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme,devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen ibare (04/04/2007 tarihinden geçerli olmak üzere) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu Kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dâhil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hükmüne yer verilmiştir.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 9 ncu maddesinde bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların Damga Vergisinden müstesna olacağı, (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasında da, anonim, eshamlı komandit ve limitet şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden istisna edileceği hükmü bulunmaktadır.
Bu nedenle, taşınmazın şirkete ayni sermaye olarak konulması ile ilgili düzenlenen kâğıtların damga vergisinden yapılacak işlemlerin de harçtan istisna tutulması gerekmektedir.
Şirket Hisse Devri: Anonim Şirket - Damga Vergisi Oranı - Mukavele Devri
5- 1988/... sayılılarda, birer ortağın anonim şirketteki yüz biner liralık hisselerini diğer şahsa devretmelerinde, damga vergisinin, tekabül eden vergiden ¼ oranıyla hesaplanıp, 500.-er TL yerine 250 TL olarak istifa olunduğu, 1988/19768 sayılıda da aynı hataya düşüldüğü saptanmış, noksanlıkların ikmali sağlanmıştır.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 19/06/1987 gün ve 2232314-150 sayılı Genelgeleri'nde açıklandığı gibi, anonim şirketlerin esas mukavelesinin ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 385-390. maddelerinde yer alan şartların yerine getirilmesi halinde ve sadece genel kurulun kararı ile değiştirilebileceği cihetle, nama yazılı hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak düzenlenen hisse devir senedinin, şirket mukavelesinin değişikliği ile bir alakasının bulunmaması sebebiyle, bu tür işlemlerden (hisse senedinin alım satım değeri) üzerinden 488 sayılı Kanun'a bağlı 1 sayılı tablonun l-l/a fıkrasına istinaden binde 9,48 oranında damga vergisi alınması icabettiğinin,

Olayın mukavele devri sayılması mümkün olmadığından hesaplanan damga vergisinin ¼'ünün alınamayacağının bilinmesi,
Yurt Dışında (Yabancı Kişiye) Yapılan Şirket Hisse Devri - Damga Vergisi
6- … Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisselerinin bir kısmını hisseleri elinde bulunduran diğer ortaklarla birlikte yurt dışında yerleşik kişilere belli bir bedel karşılığında devretmek üzere imzalanan hisse satış sözleşmesinde damga vergisinin aranmadığı anlaşılmıştır.
488 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kâğıt üzerine tesis edilen bir mükellefiyet olan damga vergisi uygulamasında vergiyi doğuran olay, Türkiye'de düzenlenen kâğıtlarda, 488 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen şekilde bir kâğıdın düzenlenmesi, yurt dışında düzenlenen kâğıtlarda ise, herhangi bir suretle Türkiye'de hükümlerinden faydalanılmasıdır.
Bu çerçevede, yazılıp imzalanan veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenerek herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan, yani hukuken tekemmül eden ya da yurt dışında düzenlenen ve Türkiye'de hükümlerinden faydalanılan kâğıtlarda, damga vergisi açışından vergi alacağı doğacaktır.
Bu hükümler gereğince, yabancı memleketlerde düzenlenen kâğıtların damga vergisini, Türkiye'deki bu kâğıtları resmi dairelere ibraz edenler, üzerlerinde devir veya ciro işlemlerini yürütenler veya herhangi bir surette hükümlerinden faydalananların ödeyeceği tabiidir.
Bu itibarla, yurt dışında düzenlenen kâğıtların, Türkiye'deki resmi dairelere ibraz edilmesi, üzerlerine devir veya ciro işlemleri yürütülmesi veya herhangi bir surette hükümlerinden faydalanılması halinde, ihtiva ettiği veya üzerlerinde yazılı tutar üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı Tablo'nun I/A-1 pozisyonu gereğince binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen kanuni düzenlemeler dikkate alındığında;

a) Yurtdışında düzenlenen ve Türkiye'de hiçbir şekilde hükmünden faydalanılmayan kâğıtlar Damga Vergisine tabi tutulmayacaktır.
b) Yurtdışında düzenlenen kâğıtlarda yer alan hükümler ile ilgili olarak, Türkiye'de herhangi bir iş veya işlem gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye'de gerçekleştirilen bu iş veya işlemler dolayısıyla yurtdışında düzenlenen kâğıdın hükmünden yararlanma söz konusu olduğundan, yurtdışında düzenlenen kâğıdın, üzerinde yazılı belli para üzerinden ve Türkiye'de gerçekleştirilen iş ve işlemlerin yapıldığı tarihte, Kanuna ekli (1) sayılı Tablo' da ait olduğu pozisyon uyarınca Damga Vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Şirket Hisse Devri: Diğer Bir İşlemle Beraber - Gayrimenkul Satış Vaadi (İnşaat Devri) - Harç - Damga Vergisi
7- 1983/... sayılı işlemle; L.E. tarafından Ak-Tur Limitet Şirketince yapılan 993.085 liralık bina ile o şirketteki toplam 25.000 liralık ortaklık kurucu hissesi (SÖ)'ye devredildiği halde, yalnız birinci değere göre harç ve damga vergisi tahakkuku yapıldığı, ortaklık payını devralanın eski ortak olup olmadığının nazara alınmadığı belirlenmiştir.
İnşa halindeki binanın devri konusundaki taahhütname ile şirket hisse devri müstakil iki işlem olup, aynı zamanda pay intikali nedeniyle harç ve damga vergisi tahsili gerekmekle, bu nevi muamelelerde öncelikle hisse devralanın eski şirket hissedarı olup olmadığının tespiti, eğer şirkete yeni giriyorsa TNB'nin 2005/19 sayılı genelgesi uyarınca, onun bakımından tüm sermaye itibariyle binde 0.90 harç tahsili, eğer eski ortak ise, intikal ettirilen pay esas ittihaz olunarak binde 0.90 harç tahsili icabettiğinin unutulmaması,
Şirket Süre Uzatma: Harç - Yarı Harç Almama
8- 900.000 TL sermayeli üç ortaklı şirketin süresinin uzatılmasıyla ilgili 1971/... sayılı iş kâğıdında, üç imza karşılığı 2.430,00 TL olarak tam harç alındığı tespit edilmiştir.
Harçlar Kanunu'nun 47. maddesinin süre uzatılması hallerinde asıl mukaveleden alınanın yarısı ölçüsünde harç alınmasını mucip olduğunun hatırda tutulması,

114- TAAHHÜTNAME


Taahhütname: Değersiz - Değerli Müteselsil Kefalet - Harç
1- Değersiz, tek imzalı taahhüt ve bununla ilgili 20.000 liradan az değerli müteselsil kefaleti muhtevi iş kâğıdında, taahhüdün kefaletteki miktarı aşamayacağı düşüncesiyle bu miktar üzerinden ve dolayısıyla eksik harç hesaplanıp alındığı görülüp, eksiklik tamamlattırılmıştır.
Maliye Bakanlığı GGM'nin 04/11/1966 gün ve 2232314-35/44852 sayılı ve ayrıca TNB'nin 2000/16 sayılı Genelgeleri'nde yer verilen Bakanlık HİGM' nin 14/01/1999 tarih ve 626 sayılı Mütalâası ile MB. GGM'nin 24/03/2000 gün ve 13015 sayılı Yazılarında açıklandığı üzere, aynı iş kâğıdında bir borç taahhüdü ile birlikte bu borca ait kefaletin de bulunması halinde, Harçlar Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca, bir tek gayeye matuf olarak düzenlenmiş olan birbirleriyle ilgili işlerin bir arada bulunduğunun kabulü iktiza ettiğinden, bunlardan en yüksek değerde harç alınmasını gerektiren iş üzerinden tek bir harç alınması, ayrı ayrı yapılmış gibi her işlemin kendi bünyesinde harçlarının hesaplanması, kefaletle garanti altına alınacak miktarın taahhüdü de sınırlamayacağının hatırda tutulması,

İşlemlerden hangisi en yüksek harca tabi ise o iş üzerinden harç alınması, sözü edilen tamimdeki "imza sayıları da göz önüne alınarak" tabirinin daha önce kullanılan (işlemlerde) kelimesine matuf olup, harçlandırmada her işlemdeki imza sayısının müstakil olarak mütalâa edilmesi iktiza ettiğinin bilinmesi,


Taahhütname: Muvafakat ile Beraber Müteselsil Kefalet ve Muvafakat ile Beraber - Harç
2- 1973/... sayılı iş kâğıtlarında, aynı iş kâğıdında toplanan taahhüt, muvafakat ve kefalet sebebiyle harcın, üç işlem için toplanarak tahsil edildiği tespit edilmiştir.
TNB'nin 2002/2 sayılı genelgesinde belirtildiği gibi, Harçlar Kanunu'nun 46. maddesi gereğince, aynı iş kâğıdında toplanan tek bir gayeye matuf taahhüt, muvafakat ve müteselsil kefalet gibi birbirleriyle ilgili işlemlerden ister ikisi veya üçü bir araya gelsin hangisi yalnız kendi içinde bulunan imzalara göre neticeten en yüksek harç alınmasını gerektiriyorsa, o işlemden harç alınmasıyla yetinilmesi,

Taahhütname: Anonim Şirketin Organsız Kaldığından Bahisle Toplantıya İtirazları Olmadığına Dair Taahhütnameden Harç ve Damga Vergisi


3- 2004/… sayılı anonim şirketin organsız kaldığından bahisle yapılacak toplantıya itirazları olmadığını içeren sermaye ve pay durumunu da belirten taahhütnameden, şirket sermayesi üzerinden nispi harç ve damga vergisi alındığı görülmüştür.
TNB'nin 18/03/1997 gün ve 9 sayılı Genelgesi uyarınca, bu kabil iş kâğıtlarının 492 sayılı Kanun'a bağlı 2 sayılı Tarifenin II/1. pozisyonu gereğince maktu harca tâbi tutulması,
Taahhütname: Yabancıların Çalışmasına İlişkin - Hukuka Aykırı İşlem

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə