Noterlik dairesi A. Konu başliklari b. Öneri metinleriYüklə 1,42 Mb.
səhifə4/22
tarix14.08.2018
ölçüsü1,42 Mb.
#70968
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3- …yevmiye sayılı değersiz ölünceye kadar bakma sözleşmesinden, ölüme bağlı tasarruf şeklinde yapıldığı gerekçesiyle harca bağlı ücretle birlikte ayrıca düzenleme ücreti de alındığı belirlenmiştir.
Noterlik Ücret Tarifesi'nin 2. maddesi ile yalnız vasiyetname ve vakıf senedi işlemlerinin düzenleme ücretine tabi tutulduğunun, bunun dışındaki sözleşme ve işlemlerin ölüme bağlı tasarruf biçiminde yapılsalar bile düzenleme ücreti tahsil edilemeyeceğinin bilinmesi, iş sahiplerine gereksiz külfet yüklenmemesi,

34- EMANET PARA


Emanet Para: Hizmet Bedelini Kabul - Ödünç Parayı Kabul
1- …sayılılarda, alacaklıların temerrüdü sebebiyle, birincide hizmet, ikincisinde ödünç akdinden doğan borçların kabul edilip, emanete alındığı anlaşılmıştır.
Borçlar Kanunu'nun 91. maddesinin (6098 sayılı YBK'nin 107. maddesi) uygulanmasının söz konusu olduğu bu gibi ahvalde, tevdi yerini ancak tediye mahalli hâkiminin tayin edeceğinin ve dolayısıyla mahkemece kararlaştırılmadıkça noterin tevdi mercii olamayacağının, aksi takdirde borçlunun borcundan kurtulamayacağının, noterin yaptığı işlemin de hiç bir hukukî yarar sağlamayacağının bilinmesi,
Emanet Para: Damga Vergisi - Tutanağın Mahiyeti
2- Emanete alınan paralar sebebiyle düzenlenen tutanakların damga vergisine tabi tutulduğu görülmüştür.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 17/11/1971 gün ve 2232314-111/69715 sayılı Tamimi uyarınca, saklanmak üzere notere tevdi edilen değeri belli emanetler dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar, 488 sayılı Kanun'un uygulama ve sınıflandırmasına göre "imza veya mührü ihtiva eden, kabzı mutazammın kâğıtlar", yani makbuzlar olarak nitelenebilir ise de, halen bir bölümü hariç bunların damgaya tabi makbuz ve kâğıtlar içinde sayılmadığının ve dolayısıyla damga vergisine tabi tutulmayacağının, bundan sonraki uygulamalarda göz önünde bulundurulması,
Emanet Para: Harç - Ticarî Senet Bedeli
3- …sayılı, Türk Ticaret Kanunu'nun 624. (YTK 541. maddesi) maddesi uyarınca noterliğe tevdi edilen 16.500'er liralık emre muharrer senet bedellerinin tevdiine ait iş kâğıtlarında, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (2) sayılı Tarifenin l/1. maddesine göre harç alındığı saptanmıştır.
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlere ilişkin benzer iş kâğıtlarının 492 sayılı Harçlar Yasası'na bağlı 2 sayılı Tarifenin l/2. maddesi uyarınca harca tabi olduğunun ve harcın yıllık olarak hesaplanması gerektiğinin, ayrıca asgarî harcın (…) liradan az olamayacağının unutulmaması.
Emanet Para: Harç - Emaneti İade Tutanağı Yapma - Harç
4- … yevmiyeli sayılı tutanakla kabul edilen 9.400.000 liralık çek bedeli sebebiyle TNB'nin gönderdiği fotokopi tarife örneğiyle bağlı kalındığı için yanlışlıkla asgarî miktar fazla görülerek binde 1'den 9.400 TL yerine 14.000 TL harç bedeli tahsil edildiği,
Yine bunun … yevmiye sayılı iş kâğıdı ile iadesi konusunda ikinci bir tutanak yapılıp, noterin de ibra edildiği gerekçesiyle, önceden olduğu gibi ikinci bir defa aynı miktarda harç karşılığı tahsil olunduğu görülmüştür.
Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı tarifenin 1-2. maddesi uyarınca, noterliğe emanet olarak bırakılan paralar sebebiyle … liradan az olmamak üzere nispî harç alınması gerektiğinin, Noterlik Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca emanet paranın ödenmesi sırasında hak sahibine ödemeye ilişkin makbuzun ve emanet defterinin ilgili hanesinin imzalatılmasının yeterli olduğunun; bu sebeple yeniden bir emanet iade zaptı ve ibraname düzenlenmesinin icap etmediğinin, kaldı ki, Noterlik Yasası'nın 76. maddesinin açık hükmü karşısında bir noterin kendisinin ibrasına dair evrakı kendi dairesinde düzenleyemeyeceğinin bilinmesi,
Emanet Para: Saklama Ücreti - Harçtan Ücret
5- Tanzim edilen harca tabi emanet tutanaklarında, yalnızca harca bağlı ücret alınmakla yetinildiği görülmüştür.
Bu gibi işlemlerden, Noterlik Ücret Tarifesi'nin 1. maddesi uyarınca harca bağlı nispî ücret ile birlikte 7. madde gereğince, yıllık emanet saklama ücreti tahsil edilmesi,

Emanet Para: Kabul ve Ödeme Makbuzu Bulundurmama


6- Emanet paranın kabul ve ilgilisine ödenmesinde kullanılmak üzere tahsilât ve reddiyat makbuzu bulundurulmadığı belirlenmiştir.
Her ne kadar emanet para intikal etmemiş ise de, gerektiğinde kullanılmak üzere, Noterlik Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca, tahsilât ve reddiyat makbuzlarının şimdiden hazır edilmesi,
Emanet Saklama Ücreti: Sendika Mal Bildirimi
7- … sayılıda, sendika denetim kurulu üyesi olan şahsın, mal bildirimi nedeniyle indirimsiz, tam, emanet saklama ücreti ile harç alındığı saptanmıştır.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca, "Bu kanuna göre noterlere tevcih edilmiş görevler" nedeniyle yapılan işlemlerden harç ve vergi alınamayacağı gibi, noter ücretlerinin de % 50 oranında indirimli tahsil edilmesi gerektiği ve emanet saklama ücretinin de yarı oranında alınması icabettiğinin unutulmaması,
Emanet Para: Zamanaşımına Uğrayan Para - Fon Ve İkramiye Geliri - Merciine Yatırmama
8- Emanet para hesabının tetkikinde;
a) Noterliğe tevdiinden bu yana 10 yıldan fazla süre geçmiş bulunan 67.80 liranın Hazineye aktarılmadığı,

b) 1973 yılı içinde emanet para hesabına bankadan çıkan 100 TL ikramiyenin faiz dışında mütalâa edilerek Türkiye Noterler Birliğine intikal ettirilmediği,
Tespit edilerek, teftiş sırasında zamanaşımına uğrayan paranın Hazineye, bankadan çıkan ikramiyenin ise Türkiye Noterler Birliğine intikali sağlanmıştır.
Borçlar Kanunu'nun 125. (YBK 146. maddesi) ve Noterlik Kanunu'nun 66. maddeleri uyarınca, emanet olarak alınan paralardan 10 yıllık zamanaşımı süresi dolanların geciktirilmeden Hazineye aktarılmasında, Noterlik Kanunu'nun 189. maddesi 7. fıkrasındaki Türkiye Noterler Birliği’nin gelirleri meyanında gösterilen noter emanet paralarının faizleriyle bu paralarla ilgili sair gelirler, emanet paralara isabet edecek ikramiyeleri de kapsadığından emsali hallerde geciktirilmeden bu paraların faizlerde olduğu gibi ilgili yere gönderilmesinde, gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

35- ESNAF


Esnaf Kefalet Kooperatifi: Üyelik Taahhütnamesi - Harç ve Damga Vergisi
1- Esnaf Kefalet Kooperatifine ortak olmak isteyen esnafın, Kooperatif Başkanlığına hitaben düzenleyip imzaladığı taahhütnamenin tasdiki işleminin, muaf olduğu düşüncesiyle, harç ve damga vergisine tabi tutulmadığı görülmüştür.
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve 1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nda bu nevi kooperatiflere ortak olmak isteyen şahısların başvuru taahhütnamelerinin, harç ve damga vergisinden bağışık sayılmadığının, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı Tablosunun V/18. maddesinin Esnaf ve Kefalet Kooperatifi ile ortak ilişkisine belirli işlemler için damga vergisi istisnası getirdiğinin, ortaklık taahhütnamesinin buna dâhil edilmediğinin, bundan sonraki uygulamada dikkate alınması;

36- FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ
1- 2008/281 yevmiye sayılı bir imzalı 1.686.807,94 TL bedelli faktöring şirketi lehine düzenlenen temlik sözleşmesinde, harç istisnası bulunmadığı halde, bu hususun nazara alınmaması sonucu, 1.518,13 TL noksan harç alındığı izlenmiş, rızaen tahsil olunmuştur.
TNB'nin 2007/5 sayılı genelge ile duyurulduğu üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablonun " IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar " başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasında, " Faktöring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktöring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtların" damga vergisinden istisna olacağı hükmüne yer verilmekle birlikte harçtan istisna edildiklerine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığının hatırlanması,

37- FAZLA VERGİ VE ÜCRET


Fazla Alınan Damga Vergisinin İadesi: On Beş Günlük Dönem Geçtikten Sonra İade Etme
1- ... günü tanzim edilen yevmiye sayılı iş kâğıdından fazla alınan ... TL damga vergisinin, kendi döneminin toplamından düşülerek, toplamada yapılan düzeltme üzerine daha sonraki bir tarihte ilgilisine iade edildiği anlaşılmıştır.
Adalet Bakanlığı HİGM'nin 17/11/1966 tarih ve 24817 sayılı Mütalâa'sı ile TNB'nin 1979/16 sayılı Genelgesi'ne konu olup, Maliye Bakanlığı GGM'nin 30/04/1979 gün ve GEL: UYG:2362915-06/24/31641 sayılı Mütalâası'nda da açıklandığı gibi, yanlış hesaplama veya hatalı uygulama sonunda fazla alınan harç veya damga vergisinin, ancak o dönem içinde ve yatırma süresi geçmeden toplamdan düşülerek alakalısına iade edilebileceğinin, bundan sonraki devrede 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, 22/7/1998 gün ve 4369 sayılı Yasa'yla değişik 112/4 ve 120. maddeleri uyarınca, keyfiyetin vergi dairesine bir yazı ile bildirilmesi gerektiğinin, ilgili başvurduğu takdirde de bu yola müracaat edilmesi icabettiğinin bilinmesi,
Fazla Noter Ücreti Alma: Kamulaştırma Tebliği - Harçtan Ücret - Kamulaştırma Ücreti Vasiyetname: Harçtan Ücret - Asgarî Harcın İmza Başı Alınması ve Ücret Fazlalığı


2- İki vasiyetnamede de, iş kâğıdı bizzat dairede düzenlendiği halde düzenleme ücreti ile birlikte, harçtan noter ücreti alındığı belirlenmiş, gereğine tevessül olunmuştur.


İş kâğıtlarının ücretlerinin tespitinde hassas davranılması, Vasiyetnamelerde, düzenleme ücreti dışında harçtan ücret tahakkuk ettirilmemesi,

Harçlar Kanunu'nun 2366 sayılı Yasa ile değiştirilen ve 01/01/1981 tarihinde yürürlüğe giren 2 sayılı Tarifesine göre, bütün imzalar için alınacak harcın değerli işlerde aşağı düşemeyeceğinin, imza itibariyle bunun arttırılmayacağının unutulmaması, dolayısıyla ilgililerden fazla ücret alınmaması,


38- FESİHNAME


Fesihname: Değerli İşlemin Değersiz Feshi - Harç ve Damga - İbradan da Söz Edilmesi - Umumi İbra Sayarak Harç ve Damga Vergisi Alma

1- Önceki sözleşmelerin feshine ilişkin işlemlerin tetkikinde;
Belli bir borç ve taahhüt ikrarını tazammum eden sözleşmenin, feshine mütedair olan bir kısım işlemlerde, feshi söz konusu önceki akdin değerinin gösterilmediği, harcın imza adedine göre maktuen, damga vergisinin ise maktuen tahakkuk ve tahsil olunduğu,
Bir kısım fesihnamelerde, aynı zamanda "ibra" deyiminin de geçmesi nedeniyle işlemin umumi ibra kabulü ile harcın ... olarak, damga vergisinin ise yine maktuen ... alındığı tespit edilerek, bu mahiyetteki iş kâğıtlarının tamamı gözden geçirilmiş, ilk değerleri esas alınmak suretiyle noksan harç ve damga vergisi ikmal ettirilmiştir.
Anlam itibariyle "ibra", belirli bir borç veya taahhütten karşı tarafı ber'i kılmayı tazammum eder. Sözü edilen tavsiye konusu işlemler ise, gaye, mahiyet ve muhteva itibariyle fesihname vasfını haizdirler. Belli bir borç veya mükellefiyet, taahhüt bahis konusu olmadığı hallerde de tarafların birbirini ibraı, feshin tabii bir sonucudur. İbra deyiminin kullanılmamış olması bir noksanlık teşkil etmeyeceği gibi kullanılması da o sözleşmeye ikinci bir vasıf yani hem fesihname ve hem de ibraname vasıflarını kazandıramaz. Sonuç itibariyle taraflar için bir mükellefiyet veya bir borç veya taahhüt ikrarı yaratan mukavelelerin feshine ilişkin işlemlerden, ilk mukavele değeri üzerinden Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tarifenin I/1 sırasına tevfikan nispî esas üzerinden, taraflar için bir mükellefiyet veya bir borç veya taahhüt ikrarı yaratmayan, münhasıran bir ortaklık veya sözleşmenin feshine ait işlemlerde ise aynı Tarifenin II/10. sırasına göre maktuen imza başına harç tahakkuk ve tahsil olunması ve bu nedenle fesihnamelerde, feshedilen ilk mukaveledeki değerin behemehal belirtilmesi, Damga vergisinin ise, atıfta bulunulan ve feshe konu teşkil eden asıl sözleşmenin muayyen bir değer ihtiva eylemesi halinde 488 sayılı Kanun'a bağlı 1 sayılı Tablonun I/6-a. sırasına göre nispî, belli bir değer ihtiva eylememesi halinde ise, aynı Tablonun konuya ilişkin I/6-b sırasına göre maktu esas üzerinden alınması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,
Fesihname: Damga Vergisi Oranı - Asıl Sözleşme Oranında Damga Vergisi Alma
2- Fesihnamelerin bir kısmında, damga vergisinin binde 9,48 nispetinde aldığı görülmüştür.
488 sayılı Yasa'ya bağlı 1 sayılı Tablonun I/6-1. maddesi gereğince, ilerisi için bir borç taahhüdünü kapsamayan bu kabil fesihnamelerden binde 1,89 nispetinde damga vergisi alınması,
Fesihname: Hiç Damga Vergisi Almama
3- ... sayılı fesihname sebebiyle damga vergisi alınmadığı görülüp, eksiklik ikmal ettirilmiştir.
Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı Tablosunun I-6/a, b, bentleri mucibince, değerli ise binde 1,89 oranında damga vergisi alınması icap ettiğinin unutulmaması ve fesihnamelerin aynı zamanda tarafların karşılıklı olarak birbirlerini ibrası olayını da içermesi ve de değersiz olması halinde değersiz sözleşmenin değer gösterilmeden feshi ve tarafların ibrası durumunda ayrıca 488 sayılı Kanun'un 7/2. maddesinin de göz önünde tutulması,

Fesihname: Maktu Damga Vergisi Alma


4- ... sayılıda, ... TL değerli, iki imzalı, evvelce yapılan sözleşmenin feshine dair iş kâğıdından ... TL maktu damga vergisi alındığı saptanmıştır.
Belli parayı ihtiva eden fesihnamelerden, 488 sayılı Kanun'a bağlı 1 sayılı Tablonun değişik I/6-a bendine göre, binde 1.5 (binde 1,89) (nispetinde damga vergisi alınması gerektiğinin benzeri işlerde göz önünde bulundurulması,
Fesihname, Damga Vergisi Oranı, Şirket Feshi, İlerisi İçin Borç Üstlenme
5- …yevmiye sayılı işlemle, 21.000 TL ana sermayeli kolektif şirketin ilerisi için borç yüklenilmeden feshi üzerine 1,5 (binde 1,89) yerine 7,5 (binde 9,48) üzerinden damga vergisi tahsil olunduğu, (6)
DVK'na bağlı I sayılı tablonun I/6-a pozisyonu gereğince ilerisi için borç yüklenilmeyen fesihnameler nedeniyle ihtiva ettiği veya taalluk ettiği değer itibariyle binde 1,5 (binde 1,89) nisbetinde damga vergisinin tahsilinin icabettiğinin,
Fesihname: Değerli Sözleşmenin Feshi: Harç - Değerli Taahhüt İçeren - Değerli Taahhüt İçermeyen - Değersiz Sözleşmenin Feshi - Harç
6- ... gün ve ... sayılı 195 TL muhtevalı, 2 imzalı fesihnameden, maktuen harç alındığı görülmüş, noksanlık tamamlattırılmıştır.
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammum eden mukavelelerin feshi dolayısıyla düzenlenen fesih sözleşmelerinden, feshi istenen sözleşmenin ihtiva ettiği değer, Belli bir borç veya taahhüdün ikrarını tazammum etmeyen mukavelelerin feshi dolayısıyla düzenlenen fesih sözleşmesi ile belli bir borç veya taahhüt ikrar olunmakta yahut fesih sonucunda taraflar için akdi veya kanuni mükellefiyet doğmakta ise fesih sözleşmesinin taşıdığı meblağ üzerinden beher imza için binde 0.90 (binde 1,13) oranında nispî harç alınması, belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammum etmeyen mukavelelerin feshi dolayısıyla düzenlenen fesih sözleşmesi ile belli bir borç veya taahhüt ikrar olunmamakta yahut fesih sonucunda taraflar için akdi veya kanuni bir mükellefiyet doğmamakta ise fesih sözleşmesinin beher imza için maktu harca tabi tutulması,
Fesihname: Harç - Gelecek İçin Borç Üstlenilmeyen Fesihname - İbraname
7- İlerisi için bir borç taahhüdünü taşımayan fesihnamelerle, ... sayılı ibranamelerde değer de gösterildiği halde imza başına maktu harç alındığı anlaşılmış, her biri için birlikte hesaplanan noksanlık mutabakata varılması üzerine ikmal ettirilmiştir.
Belli bir değeri olan sözleşmelerin feshi sebebiyle, feshi istenen mukavelenin ihtiva ettiği değer nazara alınarak imza başına binde 0,9 (binde 1,13) harç, Harçlar Kanunu'na bağlı 2 sayılı Tarifenin II/11. maddesine girmeyen ve umumi ibra sayılmayan, bu kabil değerli ibranamelerden de yine imza başına binde 0,9 (binde 1,13) harç alınmasının unutulmaması,
Fesihname: Önceki İşleme Not Düşmeme
8- … sayılı fesihname ile evvelce taraflar arasında yapılan sözleşme feshedildiği halde, noterlikteki önceki işleme not düşülmediği anlaşılmıştır
1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 81. maddesi uyarınca, tamamlanmış bulunan bir noterlik işleminin değiştirilmesi, feshi yahut iptali için sonradan gerçekleştirilen işlemlerin, dairedeki evvelki işleme tarih ve numarası yazılmak suretiyle işlenmesi, ilgili önceki işlemi başka bir noterlikte yapmışsa, sonraki işlemin bir örneğinin alakalı iş kâğıdına eklenmek üzere ilgili noterliğe gönderilmesi,
Fesihname: Gemi Satışının Feshi - Damga Vergisi Nispeti
9- ... sayılı, evvelce 61060 yevmiye ile yapılan yolcu gemisi satışında, bedelin nakden ve tamamen ödendiği belirlendiği halde, alıcının aynı eşyayı bilahare ilk satıcıya yeniden 200.000.000 TL değer göstererek satıp, mülkiyetini intikal ettirmesi nedeniyle yazılan işlemin fesihname olarak neticelenmesi sonucu damga vergisinin %7.5 yerine %1,5'den tahsil edildiği saptanmış, noksanlık tamamlattırılmıştır.
Gayrimenkul hükmünde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 868. maddesi uyarınca, gemi siciline kayıtlı bulunan bir geminin mülkiyetinin iktisap edene intikali için akit tarafların anlaşmaları kâfi olup, Belirli hak ve menfaatler, kişiler arasında devredilip edalar yerine getirildikten, paralar tümü ile ödendikten, böylece taraflar arasındaki borç münasebeti nihayete erdikten sonra, aynı mal ve hakların üçüncü şahıslara devri ile evvelki satana aktarılması arasında hiçbir fark olmadığından, borç ilişkisinin koptuğu böylesi durumlarda akdin feshinden değil, yeni bir sözleşmeden bahsedilebileceğinden damga vergisinin de buna göre alınmasının benzeri işlerde hatırda bulundurulması,
Fesihname: İş Akdinin Feshi - Damga Vergisi Almama
10- Futbol kulüpleri ile teknik adamlar, antrenörler ve sporcular arasında düzenlenen sözleşme ve fesihnamelerin tetkikinde;
… Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş ile teknik sorumlu (JT) arasında akdedilen 4.600.000 Euro bedelli sözleşmenin feshine dair iki imzalı 2007/13484 yevmiye sayılıda, TNB'nin 2006/70 sayılı genelgesinin yanlış yorumlanarak harç ve damga vergisinden istisna olduğu düşüncesiyle, 4.600.000 x 1.8079 = 8.316.340,00 TL matrah üzerinden 13.755,10 TL harç ve 12.474,51 TL damga vergisi,
Tahsil edilmediği izlenmiş, eksiklikler rıza tahtında ikmal ettirilmiştir.
TNB'nin 2006/70 sayılı genelgesi ile duyurulduğu üzere, 30 iş gününden fazla çalışma süresini ihtiva eden iş sözleşmesi ile çalışan amatör, profesyonel ayrımı olmaksızın sporcu antrenörleri ile işveren arasında düzenlenen hizmet akitlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 8 inci maddesindeki damga vergisi ve harç istisnasından yararlanması gerekmekte ise de; TNB'nin 2002/12 sayılı genelgesinde belirtildiği şekilde sözü edilen sözleşmelere düzenleme esnasında tatbik edilen damga vergisi ve harç istisnasının, bunların feshi işlemlerine de tatbikinin mümkün olmadığının, zira kanunun münhasıran hizmet akdine istisna öngördüğünün, fesih işlemlerinin ise bir hizmet akdinin düzenlenmesini değil, bu sözleşmenin hükümlerinin ortadan kaldırılmasını ifade ettiği cihetle damga vergisi ve harç istisnasının kapsamı dışında kaldığının bilinmesi,
11- 2005/9808 yevmiye sayılı taraflar arasında 2004 yılında yapılmış, birincisi 578.821,29 TL ve 500.000 TL teminatını oluşturan ipotek verilmiş olan, ikincisi 97.847,75 TL değer içeren ve 500.000 TL teminatını teşkil eden ipotek işlemi tesis edilen finansal kiralama işleminin feshinde, tarafların yanı sıra bir de iki şirket ile de alâkası olamayan müteselsil kefil imzasını içerdiği halde, matrahın teminat nazara alınmadan sadece kira akitlerinin toplamı üzerinden yapılması sonucu harcın, 2.912,81 TL yerine 1.694,81 TL eksiğiyle 1.218 TL, damga vergisinin ise 8.091,15 TL yerine 7.076,15 eksiğiyle 1.015 TL alındığı müşahede edilmiştir.
Türkiye Noterler Birliği'nin; 1993/75 sayılı genelgesinin finansal kiralama sözleşmesinin feshinde, 2000/4 sayılı genelge ile akte konu işle ilgili olarak yapılacak teminat ve ipotek işlemlerinin de muafiyet kapsamında bulunduğuna ilişkin olup, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun sözleşmenin feshinin sonuçları başlıklı 25. maddesi uyarınca aktin kiralayan tarafından feshi halinde kiracı malı iade ile birlikte vadesi gelmemiş finansal kiralama bedellerini ödemek yükümlülüğü altında olduğu gibi kiralayanın bunu aşan zararından da sorumlu olduğu, kiracı tarafından fesih halinde ise kiracı malı geri vermekle birlikte uğradığı zararın tazminini de kiralayandan talep edebileceğine ilişkindir. Bu durumda kiralayan tarafından feshedilen işlemde borçlu ve müteselsil kefil olarak imza koyan 3. kişinin varlığı da nazara alınarak kiralama konusu malın bedelinden daha yüksek olan ipotek değerinin matrah olarak kabulü ile harcın bu değer üzerinden alınmasının gerektiği gibi damga vergisinin kefilin yükümlülük altına girmiş bulunması ayrıca işlemin de adı her ne kadar kira olsada tipik kiralama olmaması ve normal sözleşme kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle binde 1,5 (binde 1,89) yerine 7,5 (binde 9,48) oranında tahsili gerektiğinin unutulmaması,
12- 2000/13083 yevmiye numaralı, iki imzalı, 1.240.017.000.000 lira değer içeren çeşitli hisse senetlerinin karşılıkları olan hisselerin temlik edilmesine ilişkin temliknamenin feshi işleminde, hisselerin mülkiyetinin de el değiştirdiği nazara alınmadan damga vergisinin 9.300.127.500 lira yerine 7.440.102.000 lira eksiğiyle 1.860.025.500 lira olarak alındığı anlaşılmıştır.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 10/11/1986 tarih ve 2121348-3-3569/79032 sayılı mütalâalarında da açıklandığı üzere, evvelce taraflar arasında kurulmuş bulunan sözleşmenin onlara yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, edaların ifasından ve tasarruf işlemlerinin yapılıp, ilgililer arasındaki borç ilişkisi sona erdikten sonra yapılacak olan akitten dönme işlemlerinin, geçmişte yapılan nev'iden (satış, alacağın temliki gibi...) yeni bir akitle mümkün olabileceğinin, fesih işleminin süregelen işlemlerden söz konusu olup, edimleri yerine getirilmiş sözleşmenin hukuken feshinin zaten mümkün olamayacağıda nazara alınarak bu gibi muamelelerin fesih sayılamayacağının bilinmesi, damga vergisinin de sözleşmelerdeki gibi tahakkuk ettirilmesi,
13- 2002/13925 yevmiye sayılı su deposu ve isale hattının yapımına ilişkin 266.507.500.000 lira değerindeki müteahhit ile taşeron arasındaki sözleşmenin, 2001 birim fiyat farkı ile 49.415.180.000 liranın da ilave edilmesi sonucu 140.744.210.000 liralık kısmının tamamlanıp, geriye kalan 175.178.470.000 liralık bölümünün feshedildiğinin belirtildiği işlemde harcın, 253.339.578 lira yerine 226.373.922 lira fazlası ile 479.713.500 lira, damga vergisinin, 211.116.315 lira yerine 188.644.935 lira fazlası ile 399.761.250 lira olarak tahsil edildiği görülmüştür.

Türkiye Noterler Birliği'nin 1993/2 sayılı genelgesinde de açıklandığı üzere, bu nitelikteki kâğıtların ihale bedelinden değil tamamlanan iş bedeli üzerinden matrahın hesaplanarak harç ve damga vergisi tahsilinin gerektiğinin unutulmaması,
14- 2004/8519 sayılı, fesih protokolü başlıklı ... inşaat sanayi ve ticaret anonim şirketi ile ... mesken ve yapı organizasyon inşaat taahhüt anonim şirketi arasında imzalanan 08/09/2003 tarihli alt müteahhitlik sözleşmesi ile alt müteahhidin işbu akit nedeniyle herhangi bir alacağı kalmadığı, tarafların birbirlerini ibra ettikleri, birbirlerinden herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacakları, bu mukavele nedeniyle hiçbir sebep, iddia veya talep ile şirket aleyhine dava açamayacağı, icra takibi gibi hukukî yollara başvuramayacağı hususlarında anlaştıklarını ve bu feshedilen taşeronluk sözleşmesinin bedel ihtiva etmediğine ilişkin beyanda bulundukları işlemin değersiz olarak yapıldığı müşahede edilmiş, ilgili vergi dairesine ihbarda bulunulmuştur.
Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 42 nci maddesinde, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır. Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nev'i mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mec­buridir denilmektedir. Yine Türkiye Noterler Birliği'nin 1993/2 sayılı genelgesinde de izah edildiği üzere tasfiye sözleşmesi başlıklı fesihname mahiyetindeki kâğıdın, fesih bedeli (ihale bedeli - tamamlanan iş bedeli) üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı tablonun I- 6/a fıkrasına göre binde 1.5 (binde 1,89) nisbetinde damga vergisine tabi tutulması, diğer taraftan Harçlar Kanununa bağlı 2 sayılı tarifenin 1/1 pozisyonunda muayyen bir meblağı ihtiva eden her nev'i senet, mukavelename ve kâğıtlardan beher imza için binde 0.90 (binde 1,13) nisbetinde harç alınacağı hükme bağlandığından, söz konusu fesihnamenin yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan fesih bedeli üze­rinden beher imza için binde 0.90 (binde 1,13) oranında harca tabi tutulması gerektiğinin akılda tutulması,

39- FİNANSAL KİRALAMA


Finansal Kiralama: Yazı ve Karşılaştırma Ücreti

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə