Növlər elmi araşdırmaYüklə 38,38 Kb.
tarix29.10.2022
ölçüsü38,38 Kb.
#118787
AZTUUU

Elmi tədqiqat elmi biliklərin əldə edilməsi ilə bağlı bir nəzəriyyənin öyrənilməsi, sınaqdan keçirilməsi, konseptuallaşdırılması və sınaqdan keçirilməsi prosesidir.

Növlər elmi araşdırma:


 1. Tətbiq perspektivlərindən asılı olmayaraq, ilk növbədə yeni biliklər yaratmaq üçün aparılan fundamental tədqiqatlar. 1. Praktiki məqsədlərə nail olmaq üçün ilk növbədə yeni biliklərin tətbiqinə, konkret problemlərin həllinə yönəlmiş tətbiqi tədqiqatlar.
 1. Kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar mövzu üzərində işləmək perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsinə, elmi problemlərin həlli yollarının tapılmasına yönəlib. 1. İşlənmə konkret fundamental və tətbiqi tədqiqatların nəticələrini praktikada tətbiq edən elmi tədqiqatdır.

Elmi tədqiqat növləri:
 1. Fundamental tədqiqat biliklərin tətbiqinin praktiki effektini nəzərə almadan reallığı dərk etməyə yönəldilmişdir. 1. Tətbiqi tədqiqat konkret praktiki problemin həlli üçün istifadə edilməli olan biliklərin əldə edilməsi məqsədilə aparılır.
 1. Monodistiplinar tədqiqat ayrıca bir elm (bu halda psixologiya) çərçivəsində həyata keçirilir. 1. Fənlərarası tədqiqat müxtəlif sahələrdən olan mütəxəssislərin iştirakını tələb edir və bir neçə elmi fənlərin kəsişməsində aparılır. Bu qrupa genetik tədqiqatlar, mühəndis psixofiziologiyası sahəsində tədqiqatlar, eləcə də etnopsixologiya ilə sosiologiyanın kəsişməsində tədqiqatlar daxildir.
 1. İnteqrasiya edilmiş tədqiqat metod və üsullar sistemindən istifadə etməklə həyata keçirilir ki, onun vasitəsilə alimlər tədqiq olunan reallığın əhəmiyyətli parametrlərinin maksimum (və ya optimal) mümkün sayını əhatə etməyə çalışırlar. 1. Tək faktorlu və ya analitik tədqiqat, tədqiqatçının fikrincə, reallığın bir, ən əhəmiyyətli tərəfini müəyyən etməyə yönəldilmişdir.

34. ELMİ FƏALİYYƏTİN MÖVZUSU(latınca sabjectum - əsas) – elm fəlsəfəsində hazırda bir neçə mənada şərh olunur:
  1. Adı kəşflə bağlı olan fərdi alim kimi;  1. Necə xüsusi icma insanlar – bilik istehsalı ilə xüsusi məşğul olan alimlər;
  1. Ayrı-ayrı xalqlardan ibarət bütün bəşəriyyət kimi, hər bir xalq öz mədəniyyətində təsbit olunmuş normalar, ideyalar və dəyərlər istehsal edərək idrak fəaliyyətinin xüsusi subyekti kimi çıxış etdikdə. Fənlər elmi fəaliyyət xüsusi hazırlığa malik olmalı, bu müddət ərzində bilik ehtiyatlarından istifadə etməli, onu əldə etməyin vasitə və üsullarına yiyələnməli, dünyagörüşləri əsasında onları öz mülkiyyətinə çevirməli; dəyər istiqamətləri, müəyyən bir dövrün tədqiqatında elmi biliklərin müəyyən bir sahəsinə xas olan etik prinsiplər və məqsədlər. Biliyin əsl mövzusu heç vaxt təkcə epistemoloji deyil. Bu canlı insandır öz ehtirasları, maraqları, xarakteri, xasiyyəti, istedadı, iradəsi və s. Amma əslində, bilik mövzusu altında onlar hələ də intellektual fəaliyyətin müəyyən şəxsiyyətsiz məntiqi dəstəsini nəzərdə tuturlar. Mövzu və onun koqnitiv fəaliyyət yalnız onların konkret tarixi kontekstində adekvat şəkildə başa düşülə bilər. Elmi bilik subyektin təkcə obyektə deyil, həm də özünə, onun fəaliyyətinə şüurlu münasibətini nəzərdə tutur, yəni. Tədqiqat işinin texnikasını, normalarını, metodlarını, ənənələri dərk etmək.

İdrak subyektləri elmin inkişafının hər bir mərhələsində fərqləndirirlər: klassik, qeyri-klassik, post-qeyri-klassik:

Klassik elm mərhələsində idrakın subyekti “qnoseoloji Robinzon”dur (bu, “ümumiyyətlə”, sosial-mədəni və subyektiv xüsusiyyətlərdən kənar subyektdir; o, obyekti “özlüyündə”, sanki “saf formada” dərk edir. ” heç bir kənar əlavələr olmadan, tamamilə obyektiv) ;

2) qeyri-klassik elmin subyekti artıq mütləq biliyə malik olduğunu iddia etmir, çünki nəticədə əldə olunan bilik:
  1. Çox vaxt subyektiv kimi başa düşülən nisbi,  1. İnstrumental, yəni bu bilik müəyyən problemləri həll etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur;
  1. İdrak subyekti dünyanı təfəkkür edən qnoseoloji maşın deyil, obyektin müəyyən tərəflərini tədqiq etməklə yanaşı, həm də idrak obyektinin özünü formalaşdıran fəal dərk edən varlıqdır;  1. Biliyin subyekti daha çox fərdi deyil, böyük tədqiqat qruplarıdır;
  1. Qeyri-klassik elmin predmetinin xüsusiyyətləri qeyri-klassik elmin idrak predmetinə bənzəyir, lakin yeni fərqlər də mövcuddur: elmi fəaliyyətin qloballaşması ilə əlaqədar olaraq idrak predmeti milli elmdən kənara çıxır. Sərhədləri və müasir problemləri həll etməyə qadir olan beynəlxalq “elmi etos” (RK Merton) formalaşır.

Elmin mövcudluğu və inkişafı forması elmi tədqiqatdır. Sənətdə. Rusiya Federasiyasının 23 avqust 1996-cı il tarixli “Elm və dövlət elmi-texniki siyasəti haqqında” Federal Qanununun 2-si aşağıdakı tərif verilir: elmi (tədqiqat) fəaliyyəti – yeni biliklərin əldə edilməsinə və tətbiqinə yönəlmiş fəaliyyətdir.

Ümumi halda elmi tədqiqat dedikdə, adətən, obyektin, prosesin və ya hadisənin, onların strukturunun və əlaqələrinin hərtərəfli öyrənilməsinə, habelə insan üçün faydalı nəticələrin əldə edilməsinə və praktikada tətbiqinə yönəlmiş fəaliyyət başa düşülür. İstənilən elmi tədqiqatın tədqiqat sahəsini müəyyən edən öz mövzusu və obyekti olmalıdır.

Obyekt elmi tədqiqat maddi və ya ideal sistemdir və kimi mövzu bəlkə də bu sistemin strukturu, onun elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və inkişafı qanunauyğunluqları və s.

Elmi tədqiqat məqsədyönlüdür, ona görə də hər bir tədqiqatçı öz tədqiqatının məqsədini aydın şəkildə formalaşdırmalıdır. Elmi tədqiqatın məqsədi tədqiqat işinin proqnozlaşdırılan nəticəsidir. Bu, elmdə işlənib hazırlanmış idrak prinsip və metodlarından istifadə etməklə proses və ya hadisənin, əlaqə və münasibətlərin hərtərəfli öyrənilməsi, habelə insan üçün faydalı nəticələrin əldə edilməsi və praktikada tətbiqi ola bilər.

Elmi tədqiqatlar müxtəlif əsaslarla təsnif edilir.

Maliyyə mənbəyi ilə fərqləndirmək:

Elmi tədqiqat büdcəsi,

Müqavilə

Və maliyyələşdirilməmiş.

Büdcə tədqiqatları Rusiya Federasiyasının büdcəsindən və ya Rusiya Federasiyasının təsis qurumlarının büdcələrindən maliyyələşdirilir. Müqavilə tədqiqatları təsərrüfat müqavilələri əsasında sifarişçi təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilir. Maliyyələşdirilməmiş tədqiqatlar alimin təşəbbüsü, müəllimin fərdi planı ilə aparıla bilər.

IN qaydalar Elm haqqında, elmi tədqiqat təyinatına görə aşağıdakılara bölünür:

Əsas,

Tətbiq olunub.“Elm və dövlət elmi-texniki siyasəti haqqında” 23 avqust 1996-cı il tarixli Federal Qanun fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların anlayışlarını müəyyən edir.

Əsas elmi tədqiqat- bu, insanın, cəmiyyətin, ətraf mühitin quruluşunun, fəaliyyətinin və inkişafının əsas qanunları haqqında yeni biliklər əldə etməyə yönəlmiş eksperimental və ya nəzəri fəaliyyətdir. Təbii mühit. Məsələn, formalaşma və fəaliyyət nümunələri üzərində araşdırmalar qanunun aliliyi və ya qlobal, regional və Rusiya iqtisadi meylləri haqqında.

Tətbiqi Tədqiqat- bunlar ilk növbədə praktiki məqsədlərə nail olmaq və konkret problemləri həll etmək üçün yeni biliklərin tətbiqinə yönəlmiş tədqiqatlardır. Başqa sözlə, onlar fundamental tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş elmi biliklərdən istifadə problemlərinin həllinə yönəldilmişdir praktiki fəaliyyətlər insanların. Məsələn, tətbiq olunduğu kimi, növlərindən asılı olaraq investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi metodologiyasına dair işləri və ya marketinq tədqiqatları ilə bağlı işləri nəzərdən keçirmək olar.

Axtarış motorları mövzu üzərində işləmək perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsinə, elmi problemlərin həlli yollarının tapılmasına yönəlmiş elmi tədqiqatlar adlanır.

İnkişaf konkret fundamental və tətbiqi tədqiqatların nəticələrini praktikada tətbiq etməyə yönəlmiş tədqiqat adlanır.

Elmi tədqiqatın həyata keçirilmə müddətinə görə aşağıdakılara bölmək olar:

Uzun müddətli,

Qısa müddət

Və araşdırmanı ifadə edir.

Tədqiqatın forma və metodlarından asılı olaraq bəzi müəlliflər eksperimental, metodik, təsviri, eksperimental-analitik, tarixi-bioqrafik tədqiqatları və qarışıq tipli tədqiqatları fərqləndirirlər.

Bilik nəzəriyyəsində var iki səviyyəli tədqiqat : nəzəri və empirik.

Nəzəri səviyyə tədqiqat idrakın məntiqi üsullarının üstünlük təşkil etməsi ilə səciyyələnir. Bu səviyyədə əldə edilən faktlar məntiqi anlayışların, qənaətlərin, qanunların və təfəkkürün digər formalarının köməyi ilə araşdırılır, işlənir.

Burada tədqiq olunan obyektlər əqli təhlil edilir, ümumiləşdirilir, onların mahiyyəti, daxili əlaqələri, inkişaf qanunauyğunluqları dərk edilir. Bu səviyyədə hissi idrak (empirizm) mövcud ola bilər, lakin o, tabedir.

Nəzəri biliyin struktur komponentləri problem, fərziyyə və nəzəriyyədir.

Problem- bu, həlli üsulları məlum olmayan və ya tam məlum olmayan mürəkkəb nəzəri və ya praktiki problemdir. İnkişaf etməmiş problemləri (pre-problemlər) və inkişaf etmiş olanları fərqləndirin.

İnkişaf etməmiş problemlər aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:
   1. Onlar müəyyən bir nəzəriyyə, konsepsiya əsasında yaranmışdır;   1. Bunlar çətin, qeyri-standart vəzifələrdir;
   1. Onların həlli idrakda yaranmış ziddiyyətin aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir;   1. Problemin həlli yolları məlum deyil. İnkişaf etdirilmiş problemlərin həlli yolları ilə bağlı daha çox və ya daha az xüsusi göstərişlər var.

Hipoteza müəyyən təsirə səbəb olan səbəb, tədqiq olunan obyektlərin quruluşu və struktur elementlərinin daxili və xarici əlaqələrinin xarakteri haqqında yoxlama və sübut tələb edən bir fərziyyə mövcuddur.

Elmi fərziyyə aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:


 1. Aktuallıq, yəni. əsaslandığı faktlara uyğunluğu; 1. Empirik sınaqdan keçirilə bilən, müşahidə və ya eksperimental məlumatlarla müqayisə oluna bilənlik (sınanmayan fərziyyələr istisna olmaqla);
 1. Mövcud elmi biliklərlə uyğunluq; 1. İzahedici gücə malik olan, yəni. Fərziyyədən onu təsdiqləyən müəyyən sayda faktlar, nəticələr çıxarılmalıdır.

Ən çox faktların əldə edildiyi fərziyyə daha çox izahedici gücə malik olacaq;
 1. Sadəlik, yəni. Heç bir ixtiyari fərziyyələri, subyektivist birləşmələri ehtiva etməməlidir.

Təsviri, izahedici və proqnozlaşdırıcı fərziyyələr var.

Təsviri fərziyyə obyektlərin mühüm xassələri, tədqiq olunan obyektin ayrı-ayrı elementləri arasındakı əlaqələrin xarakteri haqqında fərziyyədir.

İzahedici fərziyyə səbəb-nəticə əlaqələri haqqında fərziyyədir.

Proqnozlaşdırma fərziyyəsi tədqiqat obyektinin inkişaf tendensiyaları və qanunauyğunluqları haqqında fərziyyədir.

Nəzəriyyə- bu, məntiqi olaraq təşkil edilmiş bilik, reallığın müəyyən sahəsini adekvat və bütöv şəkildə əks etdirən konseptual bilik sistemidir.

Aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:


 1. Nəzəriyyə rasional psixi fəaliyyətin formalarından biridir. 1. Nəzəriyyə etibarlı biliyin ayrılmaz sistemidir.
 1. O, təkcə faktların məcmusunu təsvir etmir, həm də onları izah edir, yəni. Hadisələrin və proseslərin mənşəyini və inkişafını, onların daxili və xarici əlaqələrini, səbəb və digər asılılıqlarını və s.

Nəzəriyyələr öyrənilən mövzuya görə təsnif edilir. Bu əsasda sosial, riyazi, fiziki, kimyəvi, psixoloji, iqtisadi və digər nəzəriyyələr fərqləndirilir. Nəzəriyyələrin başqa təsnifatları da var.

Müasir elmin metodologiyasında nəzəriyyənin aşağıdakı struktur elementləri fərqləndirilir:


 1. İlkin əsaslar (anlayışlar, qanunlar, aksiomalar, prinsiplər və s.); 1. İdeallaşdırılmış obyekt, yəni. Reallığın müəyyən hissəsinin nəzəri modeli, tədqiq olunan hadisə və obyektlərin mühüm xassələri və əlaqələri;
 1. Nəzəriyyənin məntiqi – müəyyən qaydalar və sübut üsullarının məcmusu; 1. Fəlsəfi münasibətlər və sosial dəyərlər;
 1. Bu nəzəriyyədən irəli gələn qanunlar və qaydalar toplusu.

Nəzəriyyənin strukturunu anlayışlar, mühakimələr, qanunlar, elmi mövqelər, təlimlər, ideyalar və digər elementlər təşkil edir.

Anlayış- bu, müəyyən obyekt və ya hadisələr toplusunun vacib və zəruri xüsusiyyətlərini əks etdirən düşüncədir.

Kateqoriya- cisim və hadisələrin ən vacib xassələrini və əlaqələrini əks etdirən ümumi, fundamental anlayış. Kateqoriyalar fəlsəfi, ümumi elmi və müəyyən bir elm sahəsi ilə əlaqəlidir. Kateqoriyalara dair nümunələr hüquq elmləri: qanun, cinayət, hüquqi məsuliyyət, dövlət, siyasi sistem, cinayət.

Elmi termin elmdə işlənən anlayışı bildirən söz və ya söz birləşməsidir.

Müəyyən bir elmdə istifadə olunan anlayışlar (terminlər) məcmusu onu təşkil edir konseptual aparat.

Hökm bir şeyi təsdiq edən və ya inkar edən düşüncədir. Prinsip- bu nəzəriyyənin rəhbər ideyası, əsas başlanğıc nöqtəsidir. Prinsiplər nəzəri və metodolojidir. Eyni zamanda dialektik materializmin metodoloji prinsiplərini nəzərə almamaq mümkün deyil: reallığa obyektiv reallıq kimi yanaşmaq; tədqiq olunan obyektin əsas əlamətlərini ikinci dərəcəli xüsusiyyətlərdən fərqləndirmək; cisim və hadisələri davamlı dəyişmədə nəzərdən keçirmək və s.

Aksioma- bu, ilkin, sübuta yetirilməyən və müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq digər müddəaların əldə edildiyi müddəadır. Məsələn, indiki dövrdə qanunda heç bir əlaməti olmayan cinayətin olmaması, qanunu bilməməyin onun pozulmasına görə məsuliyyətdən azad etməməsi, təqsirləndirilən şəxsin sübut etməyə borclu olmaması kimi ifadələri aksiomatik hesab etmək lazımdır. Onun günahsızlığı.

Qanun- bu hadisələr, proseslər arasında obyektiv, əsas, daxili, zəruri və sabit əlaqədir. Qanunlar müxtəlif əsaslarla təsnif edilə bilər. Deməli, reallığın əsas sferalarına görə təbiətin, cəmiyyətin, təfəkkürün və idrakın qanunauyğunluqlarını ayırmaq olar; fəaliyyət dairəsinə görə - universal, ümumi və özəl.

Müntəzəmlik- bu:
 1. Bir çox qanunların hərəkətlərinin məcmusu; 1. Hər biri ayrıca qanun təşkil edən əsas, zəruri ümumi əlaqələr sistemi. Beləliklə, qlobal miqyasda cinayət hərəkətinin müəyyən nümunələri var:
 1. Onun mütləq və nisbi artımı; 1. Onun üzərində sosial nəzarətin ləngiməsi.

Vəzifə- elmi ifadə, formalaşmış fikir. Elmi mövqeyə misal olaraq qanunun aliliyinin üç elementdən ibarət olması fikrini göstərmək olar: fərziyyələr, dispozisiyalar və sanksiyalar.

İdeya- bu:


 1. Hadisə və ya hadisənin yeni intuitiv izahı; 1. Nəzəriyyədə müəyyənedici əsas mövqe.

Konsepsiya elmi ideya (elmi ideyalar) ilə birləşən nəzəri baxışlar sistemidir. Nəzəri anlayışlar bir çox hüquq norma və institutlarının mövcudluğunu və məzmununu müəyyən edir.

Tədqiqatın empirik səviyyəsi duyğu idrakının (xarici aləmin hisslər vasitəsilə öyrənilməsi) üstünlük təşkil etməsi ilə xarakterizə olunur. Bu səviyyədə nəzəri biliklərin formaları mövcuddur, lakin subordinativ əhəmiyyətə malikdir.

Empirik və qarşılıqlı əlaqə nəzəri səviyyələr araşdırma budur:
 1. Faktların məcmusudur praktiki əsas nəzəriyyələr və ya fərziyyələr; 1. Faktlar nəzəriyyəni təsdiq edə və ya təkzib edə bilər;
 1. Elmi fakt həmişə nəzəriyyə ilə doludur, çünki onu anlayışlar sistemi olmadan formalaşdırmaq, nəzəri fikirlər olmadan şərh etmək mümkün deyil; 1. Empirik tədqiqat müasir elm qabaqcadan müəyyən edilmiş, nəzəriyyənin rəhbər tutduğu. Tədqiqatın empirik səviyyəsinin strukturunu faktlar, empirik ümumiləşdirmələr və qanunlar (asılılıqlar) təşkil edir.

Anlayışı “ fakt” bir neçə mənada istifadə olunur:
 1. Obyektiv hadisə, obyektiv reallıqla (reallıq faktı) və ya şüur ​​və idrak sferasına (şüur faktı) aid olan nəticə; 1. Etibarlılığı sübut edilmiş hər hansı hadisə, hadisə haqqında bilik (həqiqət);
 1. Müşahidələr və təcrübələr zamanı əldə edilən bilikləri təsbit edən cümlə.

Empirik ümumiləşdirmə Bu, müəyyən elmi faktlar sistemidir. Məsələn, müəyyən bir kateqoriyaya aid cinayət işlərinin öyrənilməsi və istintaq və məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi nəticəsində müəyyən edilə bilər. Tipik səhvlər cinayətlərin kvalifikasiyası və təqsirkarlara cinayət cəzasının təyin edilməsində məhkəmələr tərəfindən icazə verilir.

Empirik qanunlar hadisələrdə qanunauyğunluğu, müşahidə olunan hadisələr arasında münasibətlərdə sabitliyi əks etdirir. Bu qanunlar nəzəri biliklər deyil. Gerçəkliyin əsas əlaqələrini üzə çıxaran nəzəri qanunlardan fərqli olaraq, empirik qanunlar asılılıqların daha səthi səviyyəsini əks etdirir.

Mövzu. Metodoloji əsaslar elmi araşdırma

Mühazirə 1. Elmi tədqiqat

Plan:  1. Eksperimental psixologiya anlayışı.  1. Elmi tədqiqatın növləri.

Eksperimental psixologiya anlayışı

Eksperimental psixologiya- vasitəsilə psixi hadisələrin tədqiqinin müxtəlif növlərinin ümumi təyinatı eksperimental üsullar.

Təcrübənin tətbiqi psixoloji biliklərin çevrilməsində, psixologiyanın fəlsəfənin bir qolundan müstəqil elmə çevrilməsində mühüm rol oynamışdır. Eksperimental psixologiya keçən əsrin ortalarında fizioloji laboratoriyalarda geniş şəkildə inkişaf etdirilən elementar psixi funksiyaların – hisslər, qavrayışlar, reaksiya müddəti və s. Öyrənilməsi ilə hazırlanmışdır. Bu əsərlər fəlsəfə və fiziologiyadan fərqli, xüsusi bir elm kimi eksperimental psixologiyanın yaradılmasının mümkünlüyü fikrini doğurdu. Eksperimental psixologiyanın inkişafı üçün ilk plan 1878-ci ildə Leypsiqdə ilk eksperimental laboratoriyanı yaradan və eksperimental psixologiyanın əsasını qoyan V.Vundt tərəfindən irəli sürülmüşdür.

“Eksperimental psixologiya” termini hazırda bir neçə mənaya malikdir:

Eksperimental psixologiya altında bütün elmi psixologiya insan və heyvanların davranışının eksperimental tədqiqi əsasında əldə edilən biliklər sistemi kimi başa düşülür. Elmi psixologiya eksperimental psixologiya ilə bərabər tutulur və fəlsəfi, spekulyativ psixologiyaya qarşıdır.

Eksperimental psixologiya xüsusi tədqiqatlarda həyata keçirilən eksperimental metod və üsullar sistemi kimi şərh olunur.

“Eksperimental psixologiya” anlayışı tez-tez xarakterizə etmək üçün geniş mənada istifadə olunur elmi intizamümumiyyətlə psixoloji tədqiqat metodları problemi ilə məşğul olan.

Eksperimental psixologiya yalnız eksperimentin ümumi elmi nəzəriyyəsinə əsaslanan və onun planlaşdırılması və məlumatların işlənməsi daxil olmaqla, psixoloji eksperiment nəzəriyyəsi kimi başa düşülür.

Elmi tədqiqatın növləri

Elm insan fəaliyyətinin bir sahəsidir, nəticəsi həqiqət meyarına cavab verən reallıq haqqında yeni biliklərdir. Elmi işçi öz fəaliyyətini “həqiqət-yalan” meyarını rəhbər tutaraq quran peşəkardır. Həqiqət elmi biliyin praktiki, faydalı və təsirli olmasında təzahür edir.

Elmi fəaliyyətin nəticəsi reallığın təsviri, proseslərin və hadisələrin proqnozlarının izahı ola bilər. Elmi fəaliyyətin effektivliyinin ən yüksək səviyyəsi qanunların kəşfidir – reallığın nəzəri izahı. Bununla belə, elmi bilik təkcə nəzəriyyələrlə məhdudlaşmır, o, aktiv empirik işi əhatə edir. Buna görə də, alınan bütün nəticələr şərti olaraq yeni empirik və ya nəzəri biliklərə, məsələn, belə bir iyerarxiyada bölünə bilər: ayrıca bir fakt, empirik ümumiləşdirmə, model, nümunə, qanun, nəzəriyyə.

Elm insan fəaliyyətinin istənilən digər sahəsindən öz məqsədlərinə, vasitələrinə, motivlərinə və baş verdiyi şəraitə görə fərqlənir. Elmi iş. Eyni zamanda elmin məqsədi həqiqəti dərk etmək, həqiqəti dərk etmək yolu isə elmi araşdırmadır.

Müasir elmdə aşağıdakı tədqiqat növləri fərqləndirilir.

İdeal Və realöyrənmək. Araşdırma ideala can atmalıdır. İdeal bir araşdırma, nəticənin zamandan, məkandan, obyektin növündən, tədqiqat predmetinin növündən asılı olmayan bir araşdırmadır, yəni. Obyektiv tədqiqat. Reallıqda zamanın müxtəlif anları eyni deyil, dünyanın inkişafı dönməzdir, iki eyni obyekt yoxdur, bütün insanlar unikaldır. Eksperimentatorun şəxsiyyət xüsusiyyətləri tədqiqatın gedişatına, onun subyektlə əlaqəsinə, qeydiyyatın düzgünlüyünə və məlumatların şərh xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Real tədqiqat ideala tam uyğun gələ bilməz və olmamalıdır, lakin elmi metod ideala mümkün qədər yaxın nəticə verməlidir. Həqiqi tədqiqatın idealla uyğunluğu deyilir daxili etibarlılıq. Öyrənilən obyektiv reallığın real tədqiqinin uyğunluğu – xarici etibarlılıq. İdeal tədqiqatın reallıqla əlaqəsi nəzəri və ya proqnozlaşdırıcı etibarlılıq.

Şərti olaraq, tədqiqatlar bölünür nəzəri Və empirik, baxmayaraq ki, əksər hallarda tədqiqatlar olur nəzəri və empirik.

Tədqiqatları bölmək olar fundamental və tətbiqi. Fundamental tədqiqat biliklərin tətbiqinin praktik effektini nəzərə almadan reallığı dərk etməyə yönəldilmişdir. Tətbiqi konkret praktiki problemi həll etmək üçün istifadə edilməli olan bilikləri əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilir.

Monodistiplinar Və fənlərarası tədqiqat. Monodistiplinar tədqiqat həmişə bir elm çərçivəsində mövcuddur. Fənlərarası – bir neçə elm və ya ayrı-ayrı elm sahələri çərçivəsində; müxtəlif mütəxəssislərin (genetik tədqiqatlar, mühəndis psixofiziologiyası sahəsində) iştirakını tələb edir.

Analitik Və kompleks tədqiqat. Analitik (tək faktorlu) tədqiqat, tədqiqatçının fikrincə, reallığın bir, ən əhəmiyyətli tərəfini müəyyən etməyə yönəldilmişdir. Alimlərin tədqiq olunan reallığın əhəmiyyətli parametrlərinin maksimum mümkün sayını öyrənməyə çalışdıqları metod və üsullar sistemindən istifadə edərək hərtərəfli tədqiqat aparılır.

Tədqiqatın məqsədinə görə onlar bölünür axtarış, tənqid, aydınlaşdıran, təkrar istehsal edən. Kəşfiyyat xarakterli tədqiqat heç kimin əvvəllər ortaya qoymadığı və ya oxşar şəkildə həll etmədiyi problemi həll etmək cəhdidir. Bu cür tədqiqatlar çox vaxt “poke” tədqiqatları adlanır. Bu tədqiqatlar az öyrənilmiş sahədə prinsipial olaraq yeni nəticələr əldə etmək məqsədi daşıyır.

Tənqidi tədqiqatlar mövcud nəzəriyyə, model, fərziyyə, qanun və s. Və ya iki alternativ fərziyyədən hansının reallığı daha dəqiq proqnozlaşdırdığını yoxlamaq. Tənqidi tədqiqatlar çoxlu nəzəri və empirik təcrübənin toplandığı və eksperimentin həyata keçirilməsi üçün sübut edilmiş üsulların mövcud olduğu sahələrdə aparılır.

Aydınlaşdırıcı tədqiqatlar ən çox yayılmış tədqiqat növüdür. Məqsəd nəzəriyyənin faktları və empirik nümunələri proqnozlaşdırdığı sərhədləri aydınlaşdırmaqdır. Tədqiqatları aydınlaşdırarkən, əvvəlki tədqiqatla müqayisədə, aparılması şərtləri, obyekti və metodologiyası dəyişdirilir, bununla da əvvəllər əldə edilmiş nəzəri biliklərin reallığın hansı sahəsinə aid olduğu qeydə alınır.

Təkrarlanan tədqiqatın məqsədi alınan nəticələrin etibarlılığını, etibarlılığını və obyektivliyini müəyyən etmək üçün sələflərin təcrübəsini dəqiq şəkildə təkrarlamaqdır. İstənilən tədqiqatın nəticələri müvafiq səriştəli başqa tədqiqatçı tərəfindən aparılan oxşar təcrübə zamanı təkrarlanmalıdır. Tədqiqatların təkrar istehsalı bütün elmin əsasını təşkil edir.

Oxşar məlumat.


Elmi tədqiqatların təsnifatı üçün müxtəlif əsaslar mövcuddur: (şək. 4.9).

Düyü. 4.9.

Təyin olunmuş məqsəd üçün bir neçə əsas elmi tədqiqat növü var:

- Əsas,
- tətbiq edilir,
- inkişaflar.
Fundamental tədqiqatların əsas istiqamətləri:

- elmin nəzəri konsepsiyalarının inkişafı və inkişafı;


- elmi statusun inkişafı;
- elmin tarixi və metodologiyasının inkişafı;
- prinsipcə yeni biliklərin əldə edilməsi;
- artıq toplanmış biliklər sisteminin gələcək inkişafı.
Ümumiləşdirərək qeyd edək, yəni. İmkan vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur fundamental tədqiqat strateji problemlərin həllinə yönəlmişdir.

Fundamental tədqiqatın əsas xüsusiyyətləri bunlardır:

Nəzəri aktuallıq. Əsasən qanunauyğunluqlar, prinsiplər və ya faktlar əhəmiyyəti,
Konseptualizm və tarixçilik,
Elmi cəhətdən əsaslandırılmayan müddəaların tənqidi təhlili aparıldı,
Obyektiv reallığın dərk edilə bilən obyektlərinin təbiətinə adekvat olan metodlardan istifadə olunur;
əldə edilmiş nəticələrin yeniliyi və elmi əsaslılığı vardır.
Bir qayda olaraq, fundamental tədqiqatların nəticələri praktikada birbaşa yol tapmır. Onların vəzifəsi elmin özünün nəzəriyyəsini və metodologiyasını zənginləşdirməkdir.

Praktik tapşırıqlar və ya praktiki yönümlü nəzəri suallar tətbiqi tədqiqatla həll olunur:

- tətbiqi tədqiqatlar yeni texnologiyaların, istehsal vasitələrinin, istehlak mallarının və s. Yaradılması və ya mövcud olanların təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır;
- tətbiqi tədqiqatlar, bir qayda olaraq, fundamental tədqiqatların məntiqi davamıdır və onlara münasibətdə köməkçi xarakter daşıyır;
- Tətbiqi tədqiqat əməliyyat problemlərini həll edir. Beləliklə, onlar fundamental tədqiqatlara arxalanırlar ki, bu da öz növbəsində onları konkret problemlərə ümumi istiqamətləndirmə, nəzəri və məntiqi biliklərlə təchiz edir, həmçinin ən rasional tədqiqat metodologiyasını müəyyən etməyə kömək edir;
- tətbiqi tədqiqat fundamental tədqiqatlar üçün qiymətli material verir;
- tətbiqi tədqiqatların praktiki oriyentasiyası (orientasiyası) və aydın məqsədi var;
- tətbiqi tədqiqatlardan gözlənilən nəticələrin əldə edilməsi ehtimalı yüksəkdir (80-90%).
Tətbiqi tədqiqat aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:

Praktikanın faktiki tələblərinə yaxındırlar,


Onlar tədqiqatın nisbətən məhdud nümunəsi ilə xarakterizə olunur,
Nəticələrin həyata keçirilməsində və həyata keçirilməsində çevikdirlər və s.
İnkişaf tətbiqi tədqiqatların nəticələrindən istifadədir:

- avadanlıqların (maşınların, məmulatların), istehsal texnologiyasının (fəaliyyətinin) eksperimental modellərini yaratmaq və sınaqdan keçirmək;


- mövcud avadanlıq və texnologiyanı təkmilləşdirmək;
- bilavasitə təcrübə xidməti üçün.
İnkişaflar tətbiqi tədqiqatlara və qabaqcıllara əsaslanır

Təcrübə; elmi tədqiqatların nəticələri və məhsulları ictimai istehsalın digər sahələrində istifadə etməyə imkan verən forma alır. İnkişafın fərqli xüsusiyyətləri:

? məqsədyönlülük,
? konkretlik,
? əminlik
? (nisbətən) kiçik həcmli.
Tədqiqatın maliyyələşdirilməsinin aşağıdakı mənbələri fərqləndirilir:

- büdcə. Büdcədən maliyyələşdirilən işlər Rusiya Federasiyası və ya Rusiya Federasiyasının təsis qurumlarının büdcələri;


- təsərrüfat müqavilələri. Təsərrüfat müqavilələri üzrə yasaqlıq təşkilatları tərəfindən maliyyələşdirilən işlər;
- maliyyələşdirilməmiş. Alimin təşəbbüsü, müəllimin fərdi planı əsasında görülən işlər.
Elmi tədqiqatın aşağıdakı terminləri fərqləndirilir:

1) uzunmüddətli;


2) qısamüddətli;
3) ekspress tədqiqat.
Həll edilməli olan vəzifələrin xarakteri ilə aşağıdakı tədqiqat növləri fərqlənir:

- təhlil və təhlil,


- tənqidi baxış,
- nəzəri,
- metodik,
- təsviri-empirik,
- izahlı-empirik,
- eksperimental.
İcmal-analitik tədqiqat (OAI). Tədqiqatın məqsədi yalnız ilkin, lakin öyrənilən problem üzrə elm və praktikada işlərin vəziyyəti ilə hərtərəfli tanış olmaqdırsa, bir qayda olaraq, onlar JAO-nun təşkili və aparılması ilə məhdudlaşır. Bu tədqiqat ən çox vaxt aparır və problemə dair ədəbiyyatın seçilməsini və öyrənilməsini, ardınca işlənmiş materialın sistematik təqdimatını və təhlilini (elmdə artıq nə edilmişdir, cavab vermək üçün nə etmək lazımdır) əhatə edir. Tədqiqat problemi ilə bağlı yaranan suallar). JAR-ın nəticəsi tədqiqat problemi üzrə işin faktiki vəziyyətinin ifadəsidir. Bu tip tədqiqatlar adətən aşağıdakı əsaslara tabedir tələblər”.

- təhlil edilən ədəbiyyatın məzmununun seçilmiş problem və tədqiqat mövzusu ilə əlaqəsi;


- öyrənilən ədəbiyyat siyahısının tamlığı;
- ədəbi mənbələrin öyrənilməsinin dərinliyi;
- mövcud məlumatların sistemli şəkildə təqdim edilməsi;
- nəticələrin tərtibinin qısalığı və dəqiqliyi;
- mətnin savadlılığı, tərtibinin dəqiqliyi və bu gün mövcud olan biblioqrafik tələblər baxımından düzgünlüyü.
Ədəbiyyatın öyrənilməsi nəticəsində toplanmış məlumatlar referat, məqalə, kurs və ya magistr işinin paraqrafı və ya fəsli şəklində təqdim olunur.

İcmal-tənqidi tədqiqat (OKI). Əgər əlavə məqsəd kimi tələbəyə tədqiq olunan problem üzrə işlərin mövcud vəziyyətini tənqidi qiymətləndirmək tapşırığı verilirsə, o zaman onlar nəzərdən keçirmə-tənqidi tədqiqata müraciət edirlər ki, bu da təbii ki, onun həyata keçirilməsində ilk addım kimi mövcud vəziyyətin diqqətlə təhlili. Buna görə də, in bu araşdırma icmal və analitik hissə, tədqiqat problemi ilə bağlı artıq nə və necə edildiyinin ətraflı və əsaslandırılmış tənqidi və müvafiq nəticələr təqdim olunur. Tənqidi təhlil həmçinin qoyulan problemin mümkün həlli ilə bağlı müəllifin öz mülahizələrini (fərziyyələrini, ideyalarını) ehtiva edə bilər. Bu cür düşüncələr mətni kəsə bilər və ya ayrıca bölməyə ayrıla bilər ki, bu da əsərin analitik, tənqidi və konstruktiv-nəzəri hissələri arasında keçid olacaqdır. GCI-nin nəticəsi tədqiqat problemi üzrə görülən işlərin tənqidi qiymətləndirilməsidir. Tədqiqatın kritik növü, yuxarıda təsvir edilənlərə əlavə olaraq, aşağıdakılara tabedir tələblər”.

- əsaslandırılmış tənqid;
- Əsaslandırmanın ardıcıllığı və nəticələrin əsaslılığı.
İşin nəticələri avtoreferat, məqalə, paraqraf və ya kursun və ya magistr işinin ayrıca fəsli şəklində təqdim olunur.

Nəzəri tədqiqat (TI). Əgər tələbəyə problemin yeni həllini tapmaq tapşırığı verilirsə (onsuz, yeri gəlmişkən, fərziyyəni düzgün formalaşdırmaq mümkün deyil), onda nəzəri araşdırma aparılır. Bu araşdırma mövcud vəziyyəti bəyan etmək və onu tənqid etmək deyil, ortaya çıxan problemin yeni nəzəri həlli yollarını tapmaq və təklif etməkdən ibarətdir. Problemin təklif olunan həlli (fərziyyə) müəllifin həll olunan problemin nəzəriyyəsinə verdiyi töhfə, onun yeni baxışı, orijinal baxış nöqtəsidir. Tədqiqatın məqsədi turizm obyektiv reallığının konkret sahələri üçün elm və təcrübə tərəfindən artıq təklif edilmiş problemin həlli üçün ideyaların həyata keçirilməsi texnologiyasını hazırlamaqdırsa, nəzəri tədqiqat da tətbiqi xarakterli ola bilər.

Öz strukturunda nəzəri tədqiqat mütləq analitik, tənqidi və konstruktiv-nəzəri hissələri ehtiva edir. Analitik hissədə tədqiqat problemi ilə bağlı işlərin vəziyyətinin icmalı (problemlə kim məşğul olub, hansı məsələlər həll olunub, nələr həll olunmamış qalır), tənqidi hissədə həlli üçün təklif olunan metodların əsaslandırılmış qiymətləndirilməsi verilir. Problem verilir, nəzəri hissədə problemin həlli ilə bağlı müəllifin əsas fikirləri (konsepsiya) təqdim olunur ( problemin həllinin yeni yolları və ya yeni texnologiya mövcud üsulların həyata keçirilməsi) və onların nəzəri əsaslandırılması verilmişdir.

Nəzəri tipin öyrənilməsi üçün yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq aşağıdakıları təqdim edin tələblər:

- tədqiqat mövzusunun seçiminin əsaslılığı (sosial, nəzəri və praktik əhəmiyyəti);
- tədqiqatın metodoloji komponentlərinin (obyekt, mövzu və s.) tərtibinin aydınlığı;
- istifadə olunan anlayışların tərifinin düzgünlüyünü;
- əsərin ardıcıllığı və semantik harmoniyası;
- problemin təklif olunan həllinin orijinallığı və nəzəri əsaslılığı (mövcud olanların həyata keçirilməsi üçün yeni üsullar və ya texnologiyalar).
İşin nəticələri ya formada təqdim olunur kurs işi, yaxud dissertasiyanın nəzəri fəsli.

Metodik iş (ME). Tələbəyə hansısa yeni metodologiyanın işlənib hazırlanması, əsaslandırılması və təcrübədə sınaqdan keçirilməsi tapşırığı verildiyi təqdirdə metodik öyrənmə həyata keçirilir. Ancaq yaradılarsa diaqnostik texnika, onda o:

1) onun yaradılması ehtiyacının nəzəri əsaslandırmasını, mövcud diaqnostika üsullarına münasibətdə üstünlüyün sübutunu ehtiva edir;
2) etibarlılıq, etibarlılıq, dəqiqlik və birmənalılıq meyarlarına riayət etmək;
3) onun praktikada istifadəsi məqsədi və metodologiyasının təsviri, onun köməyi ilə əldə edilmiş məlumatların emalı və şərh edilməsi texnologiyası.
Əgər metodologiya yaradılır, sonra:

1) onun ətraflı nəzəri əsaslandırılması təqdim edilməlidir;


2) verilir Ətraflı Təsviri bu metodologiyadan istifadə etməklə fəaliyyətlər necə həyata keçirilir;
3) bu texnikanın praktikada harada, necə və nə vaxt tətbiq oluna biləcəyi göstərilir.
Metodiki tədqiqatın nəticələri magistratura işinin kurs işi, fəsil, paraqraf və ya paraqrafın bir hissəsi şəklində tərtib edilir.

Empirik (eksperimental) tədqiqat. Empirik və ya eksperimental tədqiqat ədəbi məlumatlara, anlayışlara deyil, real etibarlı faktlara əsaslanır. Belə bir araşdırma, bir qayda olaraq, faktların toplanması və təhlili üçün müəyyən metodların istifadəsi ilə əlaqəli olan metodik tədqiqatı ehtiva edir. Empirik tədqiqat təsviri və izahedici ola bilər.

Tapşırıq təsviri- empirik tədqiqat(OPEI) tədqiq olunan obyektə və tədqiqat probleminin predmetinə aid faktların toplanması, təsviri və təhlilidir. Tədqiqat zamanı tələbə heç bir müdaxilə etmədən, sadəcə olaraq, real obyektiv reallıqda baş verənləri müşahidə edir, düzəldir, təsvir edir və təhlil edir. Tədqiqatın nəticəsi – turizm praktikasında həqiqətən mövcud olan faktlar toplanmış, təsvir edilmiş və təhlil edilmişdir.

Tapşırığa izahlı-empirik tədqiqat (OBEI) təkcə faktların toplanması, təsviri və təhlili deyil, həm də onların izahı daxildir ki, bura faktlar arasında səbəblərin və səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyən edilməsini ehtiva etməlidir, burada naməlum olan məlum vasitəsilə izah olunur. Tədqiqatın nəticəsi məlum faktların elmi izahıdır.

Empirik tədqiqata aşağıdakılar daxildir tələblər:

- seçilmiş meyarların və xüsusiyyətlərin mövzuya və tədqiqat obyektinə uyğunluğu;


- diaqnostika üsullarının tədqiq olunan obyekt və obyektin vəziyyətlərinə uyğunluğu;
- tədqiqatın nəticələrinin emalı üçün üsulların düzgün seçilməsi;
- nəticələrin tərtibinin qısalığı və düzgünlüyü, onların sübutu və əsaslılığı (faktların izahının ardıcıllığı).
Empirik tədqiqatın nəticələri ya referat, paraqraf və ya kursun və ya magistr işinin ayrıca hissəsi şəklində rəsmiləşdirilir.

Eksperimental tədqiqat (EI). Ən çətin və ən çox əmək tələb edəndir eksperimental tədqiqat, hansı Birincisi, yuxarıda göstərilən bütün tədqiqatların ilkin aparılmasını nəzərdə tutur (onlarsız, yeni və qiymətli nəticələr əldə etmək üçün nəzərdə tutulmuş real eksperimentin təşkili və aparılması praktiki olaraq qeyri-mümkündür), ikincisi, hazırlamaq üçün əhəmiyyətli səy və resursların xərclənməsi tələb olunur. Və təcrübəni özü aparın. Yuxarıda sadalananlara əlavə olaraq, eksperimental tədqiqat aşağıdakılara tabedir tələblər”.

- eksperimentin uğurlu olmasını sübut etmək məntiqinin ardıcıllığı və inandırıcılığı;
- nəzəri və praktik əhəmiyyəti eksperimental nəticələr;
- təcrübənin nəticələrinin elmi və praktiki tətbiqi sahəsinin təsviri;
- praktiki nəticələrin və konkret metodoloji tövsiyələrin aydın formalaşdırılması.
Fərq pilot təhsil empirikdən aşağıdakılardan ibarətdir. Empirik tədqiqat zəruri faktları müəyyən etmək və toplamaq üçün süni (eksperimental) vəziyyətin yaradılmasını nəzərdə tutmur. Bu tip tədqiqatlarda tələbə (tədqiqatçı, praktikant) heç bir müdaxilə etmədən, sadəcə olaraq, real təcrübədə baş verənləri müşahidə edir, qeyd edir, təsvir edir, təhlil edir və nəticə çıxarır. Tədqiqatçı real obyektiv reallığın adi gedişatını dəyişdirirsə (süni vəziyyət yaradır), onda belə bir araşdırma eksperimental olur.

Müasir elmi-nəzəri təfəkkür öyrənilən hadisə və proseslərin mahiyyətinə nüfuz etməyə çalışır. Bu, öyrənilən obyektə vahid yanaşma, bu obyektin mənşəyi və inkişafında nəzərə alınması, yəni tarixi yanaşmanın tətbiqi ilə mümkündür.

Elmi mənada öyrənin Bu, sanki gələcəyə baxmaq kimi kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar aparmaq deməkdir. Elm və texnikanın real nailiyyətlərinə əsaslanan təxəyyül, fantaziya və xəyal elmi tədqiqatın ən mühüm amilləridir. Bu həm də elmi cəhətdən obyektiv olmaq deməkdir. Faktları izah etmək və ya tapmaq çətindir deyə bir kənara atmaq olmaz. Praktik istifadə: elmdə yeninin mahiyyəti həmişə tədqiqatçının özünə görünmür. Yeni elmi faktlar və hətta kəşflər, onların əhəmiyyətinin zəif açıqlanması səbəbindən uzun müddət elm ehtiyatında qalır və praktikada istifadə olunmur.

İdeyanın problemin həlli mərhələsinə qədər inkişafı adətən elmi tədqiqatın planlaşdırılmış prosesi kimi həyata keçirilir. Elm də təsadüfi kəşfləri bilir, lakin yalnız planlaşdırılmış, yaxşı təchiz olunmuşdur müasir vasitələr, elmi tədqiqat təbiətdəki obyektiv qanunauyğunluqları etibarlı şəkildə aşkar edir və dərindən dərk edir. Gələcəkdə ilkin ideyanın məqsədyönlü və ümumi ideoloji işlənməsi prosesi davam edir, dəqiqləşdirmələr, dəyişikliklər, əlavələr edilir, qeyd olunan tədqiqat sxemi hazırlanır.

Elmi araşdırma – bu məqsədyönlü idrakdır, onun nəticələri anlayışlar, qanunlar və nəzəriyyələr sistemi şəklində özünü göstərir. Elmi tədqiqatı səciyyələndirərək, adətən onun aşağıdakı fərqli xüsusiyyətlərini qeyd edirlər. əlamətlər:

Vacibdir məqsədyönlü proses, şüurlu şəkildə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq, aydın şəkildə tərtib edilmiş vəzifələr;

Bu məqsədyönlü bir prosesdir yenisini axtarın, yaradıcılığa, naməlumun kəşfinə, orijinal ideyaların təbliğinə, baxılan məsələlərin yeni işıqlandırılmasına dair.

Elmi araşdırma xarakterizə olunur sistematik: burada həm tədqiqat prosesinin özü, həm də onun nəticələri sifariş edilir, sistemə gətirilir; ciddi dəlillər və edilən ümumiləşdirmə və nəticələrin ardıcıl əsaslandırılması ilə xarakterizə olunur.

Obyekt elmi-nəzəri tədqiqat sadəcə ayrı bir hadisə, konkret vəziyyət deyil, oxşar hadisələrin və vəziyyətlərin bütöv bir sinfi, onların məcmusudur.

Hədəf, dərhal tapşırıqlar elmi-nəzəri tədqiqat bir sıra ayrı-ayrı hadisələrdə ümumi zəmin tapmaqdan, belə hadisələrin hansı qanunlara uyğun olaraq yarandığı, fəaliyyət göstərdiyi, inkişaf etdiyi, yəni onların dərin mahiyyətinə nüfuz etdiyi qanunauyğunluqları aşkar etməkdən ibarətdir.

Əsas kimi vəsait elmi-nəzəri tədqiqatlar aşağıdakıları tətbiq edir: set elmi metodlar, hərtərəfli əsaslandırılmış və sistemə birləşdirilmiş; bir-biri ilə əlaqəli və elmin xarakterik dilini təşkil edən anlayışlar, ciddi şəkildə müəyyən edilmiş terminlər toplusu.

Elmi tədqiqatların nəticələri elmi əsərlərdə (məqalələrdə, monoqrafiyalarda, dərsliklərdə, dissertasiyalarda və s.) təcəssüm etdirilir və sonra hərtərəfli qiymətləndirildikdən sonra praktikada istifadə olunur, praktiki biliklər prosesində nəzərə alınır və elmi tədqiqat işinə daxil edilir. İdarəetmə sənədlərində ümumiləşdirilmiş formada.

Fərqləndirin:


  1. Empirik tədqiqatlar: onların nəzəri əsası yoxdur, yalnız ilkin elmi faktların toplanmasına imkan verir.  1. Nəzəri tədqiq: bəzi nəzəri ümumiləşdirmələr, onların əsasında yeni nəzəri nəticələrin formalaşdırılması.

Təbiət tədqiqat fərqləndirir:

Fundamental – biliyin tətbiqinin praktik effektini nəzərə almadan reallıq haqqında bilik.

Tətbiqi – müəyyən bir praktiki problemi həll etmək üçün istifadə edilməli olan bilikləri əldə etmək üçün həyata keçirilir.

Monodistiplinar – ayrıca bir elm çərçivəsində həyata keçirilir.

Fənlərarası – bir neçə elmlər çərçivəsində həyata keçirilir.

Analitik – tədqiqatçının fikrincə reallığın ən əhəmiyyətli cəhətlərindən birini müəyyən etməyə yönəlmişdir.

Kompleks – öyrənilən reallığın əhəmiyyətli parametrlərinin maksimum mümkün sayını əhatə etməyə yönəldilmişdir.

Məqsədinə görə tutma:

Axtarış – göstərilən problem əvvəllər qoyulmadıqda və ya tədqiqatda onun yeni üsulla həllinə cəhd edildikdə aparılır.

Kritik – mövcud nəzəriyyəni, modeli, qanunları təkzib etmək və ya 2 alternativ fərziyyədən hansının reallığı daha dəqiq proqnozlaşdırdığını yoxlamaq məqsədilə həyata keçirilir.

Aydınlaşdırma – sahəni, nəzəriyyələrin təzahürlərini və ya empirik nümunələri müəyyən etməyə yönəldilmişdir.

Reproduksiya - əldə edilmiş etibarlı, etibarlı və obyektiv nəticələri müəyyən etmək üçün əvvəlkilərin öyrənilməsinin dəqiq təkrarlanmasına əsaslanır.

Həmçinin fərqlənir:

İcmal-analitik tədqiqat – işlənmiş materialın ardıcıl sistemli təqdimatı və təhlili ilə tədqiqat mövzusu üzrə ədəbiyyatın seçilməsi və öyrənilməsi.

İcmal-tənqidi – problem üzrə artıq görülmüş işlərin və müvafiq nəticələrə baxış + tənqid.

Nəzəri – problemin həllinə yönəlmiş müəllifin nəzəri müddəalarını ehtiva edir. Belə bir araşdırmada mühakimələrin məntiqi və ardıcıllığı izlənməlidir.

Empirik (eksperimental) – real etibarlı faktlara əsaslanır. Bu, zəruri faktları müəyyən etmək və toplamaq üçün süni vəziyyətlərin yaradılmasını nəzərdə tutmur. Belə bir araşdırmada insan sadəcə olaraq tədqiqatçının müdaxiləsi olmadan həyatda baş verənləri müşahidə edir, düzəldir, təsvir edir. Baş verir təsviri(eksperimental yolla əldə edilmiş və yeni faktlar təsvir edilmişdir) və izahedici(toplama, təhlil + izahat).

Metodoloji tədqiqat – yeni metodologiyanın əsaslılıq, etibarlılıq, düzgünlük meyarlarına uyğun olaraq işlənib hazırlanması, əsaslandırılması, praktikada yoxlanılmasından ibarətdir.

Eksperimental tədqiqat ən çətin və vaxt aparandır. Təcrübədə həmişə süni vəziyyət yaradılır, tədqiq olunan hadisələrin səbəbləri seçilir, bu səbəblərin hərəkətlərinə ciddi nəzarət edilir, hadisələr arasında statistik əlaqə müəyyən edilir.

Elmi tədqiqatın mərhələləri

İstənilən elmi tədqiqat bir sıra mərhələləri əhatə edir.
 1. Elmi problemin ifadəsi

Problem həll edilməli olan nəzəri və ya faktiki bir məsələdir.

Elmi problemlərin növləri:

Fenomenin təsviri problemi

Nümunələrin müəyyən edilməsi problemi

İzah problemi

Proqnozlaşdırma problemi.

Problemin ifadəsi addımları:
 1. Məlumat çatışmazlığının aşkarlanması 1. Bu kəsirin aradan qaldırılması zərurətinin dərk edilməsi
 1. Problemli vəziyyətin təsviri təbii dil

Məsələ aktual olmalıdır. Problem üstünlüklər və maraqlar əsasında seçilir.

Bu mərhələdə tədqiqat mövzusu tərtib edilir, 6-7 sözdən çox olmamalıdır.

Ümumi məqsəd tədqiqatın aparmalı olduğu gələcək nəticənin görüntüsüdür. Ən çox yayılmışlar:

Yeni faktın və ya hadisənin təsviri;

Psixi hadisələrin əlaqəsinin müəyyən edilməsi;

Psixo hadisələrin dinamikasının öyrənilməsi;

Ümumiləşdirmə, ən əhəmiyyətli hadisələrin seçilməsi kimi.

Obyekt müəyyən edilmişdir – bu, tədqiqat səylərinin yönəldildiyi real dünyanın bir parçasıdır.

Bir obyekti təyin etmək üçün 2 yanaşma var:
 1. Obyekt – xüsusi psixi hadisələr 1. Ölçmə obyekti-elementi, yəni. Tədqiqatda ölçmə prosedurlarına məruz qalan vahidlər.

Tədqiqatın obyekti ola bilər:

Fərdi, ikili, qrup.

Mövzu həll olunan problemlə əlaqədar elmi maraq kəsb edən həmin və ya digər tərəflər, Müqəddəs adalar, obyektin xüsusiyyətləridir. Tədqiqatın mövzusu psixikadır (psixik proseslər, dövlətlər, müqəddəslər və s.). Tapşırıqlar – məqsədlər həlli yolu ilə son məqsədə çatan ikinci dərəcəli.

İlkin fərziyyə irəli sürə bilərsiniz.


 1. Problemin nəzəri təhlili

Bu məsələ ilə bağlı mövcud olan məlumatlarla işləmək, sonra tədqiq olunan hadisənin müəllif modelinin formalaşdırılması, elmi problemin aydınlaşdırılması.
 1. Tədqiqat fərziyyələrinin formalaşdırılması

Fərziyyə - tədqiq olunan reallıq hadisələrinin mahiyyəti haqqında ehtimal xarakterli elmi əsaslandırılmış ifadədir. Yaxşı bir fərziyyənin əlamətləri:

Problemə uyğunluq

Etibarlılıq

Doğrulama qabiliyyəti


 1. Təhsilin planlaşdırılması.

Tədqiqat proqramı qurulur, onun həyata keçirilməsi üçün metodlar və xüsusi üsullar seçilir.
 1. Tədqiqat işlərinin nəzərdə tutulmuş plan üzrə aparılması

Nəticələr qeydə alınır
 1. Alınan məlumatların təhlili və şərhi.

İlkin məlumatların təhlili, onların riyazi emalı, şərhi, ilkin fərziyyənin etibarlılığı yoxlanılır, yeni faktlar ümumiləşdirilir, qanunauyğunluqlar formalaşdırılır.
 1. Nəticələrin formalaşdırılması.

BÖLMƏLƏR
EKOSISTEMLƏR


ZOOLOGIYA
BIOLOGIYA
UZUN 19-CU ƏSR
YAXIN TARIX
ORTA ƏSRLƏR
YENI VAXT
MÜHARIBƏLƏRARASI DÖVR

REKLAM
© 2022 | Əlaqə
Yüklə 38,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə