Nuriyev, ƏliməmmədYüklə 140,87 Kb.
tarix14.07.2018
ölçüsü140,87 Kb.
#56535QUBADLI RAYON HƏSƏNQULU QASIMOV ADINA MƏRKƏZİ KİTABXANA

İnsan hüquqlarıBiblioqrafik göstərici

Qubadlı 2016

Insan hüquq və azadlıqlarına dair hazırlanan biblioqrafik göstəricidə

kitabxananın elektron kataloqunda olan biblioqrafik materiallar

xranaloji ardıcıllıqla və dillər üzrə (Azərbaycan ingilis və rus dillərində) qruplaşdırılmışdır.

1991
Һүгуг енсиклопедик лүғәти / ред. һеј’әти. М. Ф. Мәликова [et al.] ; баш ред.: А. М. Дадашзадә, И. Ө. Вәлијев. - Бакы : Азәрбајҹан Енсиклопедијасы НПБ, 1991. - 544 с.

1996

Hüquq Mühafizə Fəaliyyəti üçün, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Standartları : Polis üçün İnsan Hüquqları üzrə Kitabça / BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissar, İnsan Hüquqları üzrə Mərkəz ; ing. dilindən tərc. Ç. Əsgərov. - Nyu york və Cenevrə : n. y., 1996. - 89 s.
Levin, Lia. İnsan hüquqları : suallar və cavablar / L. Levin ; red. S. Cabbarova. - III nəşri. - Bakı : Azərnəşr, 1996. - 144 s.
1998
Avropada işgəncələrin qarşısının alınması : [ing. dilindən tərc.] / red. E. T. Süleymanova.

II br. : İşgəncələrlə mübarizə üzrə beynəlxalq, Avropa və milli mexanizmlər/ D. Ruje. - Cenevrə : n. y., 1998. - 68 s.
Инсан һүгуглары - Бејнәлхалг мүгавиләләр топлусу / Инсан Һүгуглары Мәркәзи. - Бакы : Азәрбајҹан нәшријјаты, 1998. 336 c.
1999
Avropada işgəncələrin qarşısının alınması : [ing. dilindən tərc.] / red. E. T. Süleymanova.

III br. : İQAK : tarix, Mandat və Tərkib / B. Bernas. - Cenevrə : n. y., 1999. - 68 s.
Hüquq müdafiəçiləri: insan hüquqlarını müdafiə etmək hüququnu qoruyarkən : məlumat kitabcası. № 29 / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : GNS Poliqraf MMC, n. i. y. - 72 s.
2001
Azərbaycanda ombudsman təsisatı : elmi versiyalar / M. Cavad [et al.] ; tərc. M. Nəcəfov ; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu. - Bakı : [n. y.],

2001. - 98 s.


2002
BMT-nin işgəncələrə qarşı Konvensiyaya əsasən dövlətin öhdəlikləri haqqında Məlumat kitabçası / Cenevrə, may, 2002-ci il. - Bakı : "GNS-Poliqraf" MMC, 2002. - 108 s.
Hüquq, qanunverçilik və azadlıq : ədalətin və siyasi İqtisadı lideral prinsiplərinin yeni ifadəsi.

I cild / red. F. Ağazadə . - Bakı : Qanun, 2002. - 356 s.
Avropada işgəncələrin qarşısının alınması : [ing. dilindən tərc.] / red. E. T. Süleymanova.

IV br. : İQAK-ın Modus Operandisi / U. Kriebaum. - Cenevrə : n. y., 2002. - 58 s.
2003
Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq konvensiyaların milli qanunvericilikdə təsbiti / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. E. T. Süleymanova ; tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev. - Bakı : Qanun, 2003. - 58 s.
İnsan hüquqları ümumi bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. - Bakı : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatı, 2003. - 33 s.
Məhkumların hüquqi vəziyyəti / red. E. T. Süleymanova ; tərt. A. Səfixanlı. - Bakı : Qanun, 2003. - 60 s.
Siyasətdə və dövlət əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsində qadın və kişilərin balanslaşdırılmış iştirakı : Nazirlər Komitəsinin Rec (2003) 3 Tövsiyəsi və izahat memorandumu / Avropa Şurası İnsan hüquqları üzrə Baş Direktoratlığı. - Bakı : Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Ofisi, 2003. - 70 s.
2004
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) aparatı : İşgəncəyə - yox! Çevik araşdırma qrupu ilə əməkdaşlığa hazırsınızmı?. - Bakı : [s. n.], 2004. - 12 s.
Demokratikləşmənin inkişafında vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə insan hüquqları üzrə maarifləndirmənin rolu : Ombudsmanların III Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları = Human Rights Education in Collaboration with the Civil Society-Key of Democratization : reports at the III Baku International Conference of the Ombudspersons / E. Suleymanova [et al.] ; tərt M. Məmmədov ; red. E. Suleymanova. - Baku : [w. p.], 2004. - 136 p.
İnsan hüquq və azadlıqlarının təmini: Azərbaycanın seçimi / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman), Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsi ; tərt.: N. Məmmədov, N. Seyidov, A. Səfixanlı ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : Polygaphıc Productıon, 2004. - 207 s.
2005
Qadınların fərdı səsvermə hüquqları - demokratik tələbdir / Avropa Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi. - Bakı : Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Ofisi, 2005.
Nuriyev, Əliməmməd. Hüquq : azadlığımızın ölçüsü / Ə. Nuriyev ; red. İ. Qasımzadə ; Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, Ekson Mobilin törəmə şirkəti. - Bakı : Ayna Mətbu Evi, 2005. - 80 s.
Novak, Manfred. İnsan hüquqları : parlament üzvləri üçün vəsait / M. Novak, J. Klok, İ. Şvartsın ; red. E. T. Süleymanova ; Parlamentlərarası Birlik, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı İdarəsi. - n. y. y. : [n. y.], 2005. - 232 s.
2006
Abraham, Meghna. İnsan Hüquqları üçün yeni mərhələ : İnsan hüquqları üzrə Komissiyadan İnsan Hüquqları Şurasına keçid məsələləri üzrə vəsait / M. Abraham ; tərc. red. E. T. Süleymanova ; red. E. Dziurzynski. - Bakı : GNS Poliqraf MMC, 2006. - 147 s.
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2005-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2005-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan : summary of the annual report for 2005 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili

(Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2006. - 253 s.


2007
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının saziş orqanları çərçivəsindəki prosesdə milli insan hüquqları təsisatlarının rolu : tədris vəsaiti / Almaniya İnsan Hüquqları institutu, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) Aparatı. - Berlin : Zimmerstr, 2007.
İnsan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsində Ombudsmanların imkanlarının inkişaf etdirilməsi : Ombudsmanların V Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları: 18-19 iyun 2007-ci il = Развитие возможностей Омбудсманов в сфере поощрения и защиты прав человека : материалы V Бакинской Международной Конференции Омбудсманов:18-19 июня 2007 г. = Development of Ombudsmen's capacities in the promotion and protection of human rights : reports of the V Baku International Conference of Ombudsmen: 18-19 June, 2007 / E. T. Süleymanova [et al.] ; tərt.: Z. H. Əliyev, Z. Zamanov ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : [n. y.], 2007. - 124 s.
İnsan hüquqları və layiqli idarəetmə : körpülərin qurulması / tərt.: H. O. Sano, G. Alfredsson, R. Klappin. - Bakı : CBS Polygraphic Production, 2007. - 268 s.
2008

Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2007-cı il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2007-й год = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan : summary of the annual report for 2007 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2008. - 207 s.
Qloballaşan dünyada insan hüquqları : Ombudsmanların VI Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları: 18-19 iyun 2008-ci il = Права человека в глобализованном мире : материалы VI Бакинской Международной Конференции Омбудсманов: 18-19 июня 2008 г. = Human Rights in the Globalizing World : Reports of the VI Baku International Conference of Ombudsmen: 18-19 June, 2008 / E. T. Süleymanova [et al.] ; tərt.: Z. H. Əliyev, Y. Cəfərova ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : Oğuz eli, 2008. - 120 s.
Polis və insan hüquqları : tədris modulu / Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z. H. Əliyev, C. Süleymanov, İ. Ə. Əliyev ; red.: E. T. Süleymanova, M. B. Əhmədov. - Bakı : [n. y.], 2008.- 16 s.
2009
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2008-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2008-й год = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan : summary of the annual report for 2008 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2009. - 247 s.
Bioetika, insan hüquqları və yeni texnologiyalar: reproduktiv sağlamlığın və ailə planlaşmasının hüquqi və etik aspektləri : Ombudsmanların VII Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları 17-19 iyun 2009-cu il Bakı şəhəri / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z. Əliyev, Y. Cəfərova. - Bakı : Oğuz Eli, 2009. - 212 s. ;
"Ekstremal şəraitdə Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi və Milli İnsan Hüquqları İnstitunun Rolu" mövzusunda : Avropa Şurasının 60 illiyinə, BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qəbul olunmasının 20 illiyinə və Azərbaycanda "Uşaq İli" nə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransın materialları Bakı, 25-27 may 2009-cu il / ред. E. T. Süleymanova ; red. heyəti: Z. H. Əliyev ; red. heyəti Y. Cəfərova [et.al.]. - Bakı : n. y., 2009. - 160 s.
2010
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2009-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2009-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan : Summary of the Annual Report for 2009 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2010. - 231 s.
Azadlıqdan məhrumetmə yerlərinin monitorinqi : praktiki soraq kitabı / Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Bakı Ofisi ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2010. - 311 s.
Avropa İnsan hüquqları Konvensiyasının 60 illiyinə həsr edilmiş : "Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında səmərəli mexanizm və vəsaitlər" mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları Bakı, 10 dekabr, 2010-cu il = Reports of the İnternational conference on : devodet to the 60 th anniversary European Convention on Human Rights Baku, 10 December, 2010 / tərt. Z. H. Əliyev ; red. E.T. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2010. - 88 s.
Əlillərin hüquqlarının müdafiəsində əlaqələndirmə və monitorinq mexanizmlərinin rolu" mövzusunda "Dəyirmi masa"nın materialları : 27 aprel 2010-cu il / tərt.: Z. H. Əliyev, M. Mahmudov ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2010. - 126 s.
İşgəncənin qarşısının alınması : Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının Fəaliyyətinə dair Bələdçi: məlumat kitabçası / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ; red. İ. Məmmədov. - n. y. y. : n. y. , 2010. - 116 s.
18 iyun-"İnsan Hüquqları Günü" nə və "Ekologiya İli" nə həsr edilmiş "İnsan Hüquqları və ətraf mühit: iqlim dəyişikliyinin hüquqi və etik aspektləri" mövzusunda : Ombudsmanların VIII Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları Bakı,17-19 iyun. 2010-cu il / tərt.: Z. H. Əliyev, Y. Cəfərova ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2010. - 332 s.
Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda : elmi məqalələr toplusu / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu. - Bakı : Elm və Təhsil, 2010. - 228 s.
Pis rəftarla və cəzasızlıqla mübarizə : Tutulmuş şəxslərin hüquqları və hüquq-mühafizə əməkdaşlarının vəzifələri: 11 əsas sual və cavablar [ing. dilindən tərc.] / İnsan Haqları və Hüquqi Məsələlər üzrə Baş Direktorluq . - n. y. y. : Avropa Birliyi və Avropa Şurasının birgə proqramı, 2010. - 35 s
Pis rəftar hallarının səmərəli araşdırılması : Avropa standartlarına dair rəhbər prinsiplər / İnsan haqları və Hüquqi Məsələlər üzrə Baş Direktorluq, Avropa Şurası. - n. y. y. : Avropa birliyi və Avropa Şurasının birgə proqramı, 2010. - 36 s.
2011
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2010-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2010-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan : Summary of the Annual Report for 2010 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2011. - 270 s.
Hüquqlarını bil və faydalan! : "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair yaddaş kitabçası / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı : n. y., 2011. - 12 s.
10-dekabr - Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü, Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümü, Vətəndaş və siyasi hüquqlar, iqtisadi,sosial və mədəni hüquqlarhaqqında Beynəlxalq Raktların 45 illiyinə həsr edilmiş : "İnsan hüquqlarının təmini Azərbaycan dövlətinin ali məqsədidir" mövzusunda dəyirmi masanın materialları, Bakı, 09 dekabr, 2011-ci il / tərt.: Z. H. Əliyev, Y. Cəfərova ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2011. - 59 s.
2012
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2011-ci il tarixli, 1938 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı = National Program for Action Approved by the Order of the President of the Republic of Azerbaijan dated 27 December 2011, № 1938 to Raise Effectiveness of the Protection of Human Rights and Freedoms in the Republic of Azerbaijan. - Bakı : Ədliyyə Nəşriyyat Evi MMC, 2012. - 71 s.
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2011-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2011-й год = Provision and Protection of Human Rights and Freedoms in Azerbaijan : Summary of the Annual Report for 2011 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2012. - 217 s.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) : Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Maddə12). - Bakı : [n. y.], 2012. - 35 s.
Əliyev, Zaur Hümbət oğlu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi : dərs vəsaiti / Z. H. Əliyev ; elmi məsl.: E. T. Süleymanova, R. M. Valeyev ; elmi məs. L. H. Hüseynov. - Bakı : AZSEA nəşriyyatı, 2012. – 232 s.

İşgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizmin fəaliyyətinə dair hesabat - 2011 = Report on the Activity of the National Preventive Mechanism Against Torture - 2011 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - Bakı : n. y., 2012. - 219 s.
2013
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2012-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2012-й год = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan : summary of the annual report for 2012 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2013. - 240 s.
Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının birinci ilinin nəticələri / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev, M. Mahmudov ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2013. - 528 s.
İnsan hüquqları : İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara dair beynəlxalq raktin icrası ilə bağlı Azərbaycanın təqdim etdiyi üçüncü dövri hesabat üzrə yekun qeydlər 2013 / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. - n. y. y. : n. y., 2013.

Mördok, Cim. Avropa insan hüquqları konvensiyası və polisin fəaliyyəti : polis və digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün vəsait / C. Mördok, R. Roşe. - Bakı : Avropa Şurası nəşriyyatı, 2013. - 165 s.
Müasir hüquqi problemlər / AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu ; layihənin rəh. A. İ. Mustafayeva ; elmi red. V. Q. Məmmədov ; tərt. A. Mustafayev [et al.]. - Bakı : Elm və Təhsil, 2013. - 232 s.
18 iyun - Azərbaycan Respublikasında "İnsan Hüquqları Günü" nə, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 65 illiyinə həsr edilmiş "Davamlı inkişaf strategiyasının yeni mexanizmlərinin insan hüquqlarının müdafiəsində və təbliğində rolu" mövzusunda : Ombudsmanların XI Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları 18-20 iyun, 2013-cü il / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt. Z. H. Əliyev ; tərt. G. Rəhimova. - Bakı : n. y., 2013. - 340 s.
Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular : dərs vəsaiti / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt. R. F. Rumzadə ; red. E. T. Süleymanova. -Bakı : Qismət, 2013. - 224s.
Uşaq hüquqları Konvensiyası : dərs vəsaiti / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt. R. F. Rumzadə ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : Qismət, 2013. - 64 s.
2014
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2013-cü il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2013-й год = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan : summary of the annual report for 2013 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2014. - 240 s.
Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının 2013-cü il üzrə nəticələri / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: A. Səfixanlı, Z. H. Əliyev, M. Mahmudov ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2014. - 662 s.
Azərbaycan - Yunesko: insan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq / BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; red. heyəti: E. T. Süleymanova [et al.] ; tərt. R. F. Rumzadə. - Bakı : n. y., 2014. - 287 s.
Pekin Deklarasiyası və fəaliyyət platforması : Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformasının həyata keçirilməsi üzrə Gələcək Tədbir və Təşəbbüslər: qadın hüquqları və gender bərabərliyi üzrə vəsait / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərc., tərt. S. M. Qəhrəmanova, red. E. T. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2014. - 251 s.
Ombudsman Aparatı ilə UNİCEF arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuşdur // Yeni Azərbaycan. - 2014.-9 yanvar. - № 002. - S. 1.
Musayev, Ramin. İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində yerli özünüidarəetmə orqanlarının rolu / R. Musayev // Respublika. - 2014.-28 yanvar. - № 017. - S. 3.
Kəngərli, Rauf. Qərbə inteqrasiya yolu tutan Azərbaycan Avropa Şurası ilə fəal əməkdaşlıq edir / R. Kəngərli // Xalq Qəzeti. - 2014.-12 fevral. - № 30. - S. 3.
Mirzəbəyli, İttifaq. Prezident İlham Əliyev: Biz beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartlara qarşı öz etiraz səsimizi ucaldırıq / İ. Mirzəbəyli // Xalq Qəzeti. - 2014.-16 aprel. - № 76. - S. 3.
"Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 aprel 2014-cü il) // Respublika. - 2014.-30 aprel. - № 088. - S. 1.

Rumzadə, Rəşid. Ombudsmanın təşəbbüsü ilə elan olunmuş "İnsan hüquqları aylığı"na yekun vurulmuşdur / R. Rumzadə // Respublika. - 2014.-18 iyun. - № 127. - S. 13.
İnsan hüquq və azadlıqlarının qorunması Azərbaycanda həyata keçirilən siyasi strategiyanın prioritet xəttidir : Ölkə Prezidentinin sərəncamları ilə son on ildə 35 160 nəfərdən çox məhkum azadlığa buraxılmışdır // Xalq Qəzeti. - 2014. - 31 iyul. - № 161. - S. 5.

Azərbaycan müstəqil dövlətdir, öz daxili işlərinə hər hansı kənar müdaxilələri qəbul etmir və etməyəcəkdir : Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun İnsan haqlarının pozulması barədə AzərTac-a müsahibəsi / (AzərTAc) // Respublika. - 2014. - 8 avqust. - № 168. - S. 2.
Süleymanov, Elxan. Avropa Parlamentinin Azərbaycan barədə son qətnaməsi tamamilə qərəzli və əsassızdır / E. Süleymanov // Xalq Qəzeti. - 2014. - 25 sentyabr. - № 209. - S. 4.
Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ( 17 oktyabr 2014-cü il ) // Xalq qəzeti. - 2014. - 18 oktyabr. - № 226. - S. 6.
Bakıda keçirilən beynəlxalq konfrans "İnsan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının ölkədaxili tətbiqində milli hakimlərin rolu" mövzusuna həsr olunub // Respublika. - 2014. - 25 oktyabr. - № 232. -S. 2.
2015
Süleymanova, Elmira Teymur qızı. Ailə planlaşdırılmasında ictimai xidmətin təşkili üzrə vəsait / E. T. Süleymanova ; elmi red. C. Məmmədov. - Yenidən işlənmiş III nəşri. - Bakı : RS Poliqraf MMC, 2015. - 108 s.
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti : 2014-cü il üzrə illik məruzənin qısa icmalı = Состояние обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане : краткий обзор годичного доклада за 2014-й год = Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan : summary of the annual report for 2015 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2015. - 248 s.
Müdrik ahıllardan bəhrələnək! : "Qocalığa hazırlıq uşaq yaşlarından başlamış bütün həyat boyu getməlidir": BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş Qətnamədən / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), BMT-nin Əhali Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyi. - n. y. y. : n. y. , n. i. y. - 28 s.
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnun tədrisi diqqət mərkəzindədir // Xalq Qəzeti. - 2015. - 9 yanvar. - № 05. - S. 4.
Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ( 18 mart 2015-ci il) // Respublika. - 2015. - 19 mart. - № 062. - S. 1-6.

İnsan hüquqları məsələləri üzrə birgə işçi qrupun növbəti iclası olub // Respublika. - 2015. - 10 aprel. - № 074. - S. 4.
"Uşaq hüquqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3 aprel 2015-ci il) // Respublika. - 2015. - 7 may. - № 097. - S. 3.

İbayev, Vəfaddin. İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş insan hüquqlarının pozuntusuna görə Ermənistan dövlətinin cavabdehliyini təsdiqlədi / V. İbayev // Xalq Qəzeti. - 2015. - 18 iyun. - № 129. - S. 12.
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi "Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı" iş üzrə qərarını elan etdi : Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının hüquq mühafizə Orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərovun AZƏRTAC-a müsahibəsi / AzərTac // Respublika. - 2015. - 20 iyun. - № 131. - S. 6.

Süleymanova, Elmira. İnsan hüquqlarının təmini dövlətin ali məqsədidir / E. Süleymanova // Respublika. - 2015. - 10 dekabr. - № 272. - S. 5.
İlhamoğlu, Zahid. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi Konstitusiya normasıdır / Z. İlhamoğlu // Yeni Azərbaycan. - 2015. - 15 dekabr. - № 232. - S. 8.
Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (28 dekabr 2015-ci il) // Respublika. - 2015. - 29 dekabr. - № 288. - S. 1-5.
Rus və ingilis dillərində
Европейская конвенция по правам человека. - измененная и дополненая. Протокол № 11, Серия Европейских Договоров, № 5. - н. й. й. : Соuncil of Europe, 2001. - 59 s.
Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества : XIX-XXI вв. : краткая хронологическая энциклопедия / сост. А. Мустафаева [и др.]. - Баку : Элм, 2002. - 395 c
Provision and protection of human rights and freedoms in Azerbaijan : summary of the annual report for 2007 / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; E. T. Süleymanova. - Bakı : Qanun, 2008. - 207 s.

Yüklə 140,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə