Obsah a. Údaje o oznamovateliYüklə 356,15 Kb.
səhifə1/5
tarix01.08.2018
ölçüsü356,15 Kb.
#65005
  1   2   3   4   5


OBSAH

A. Údaje o oznamovateli 4

Úvod 5


B. Údaje o záměru 6

B.I. Základní údaje 6

B.I.1. Název záměru 6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 6

B.I.3. Umístění záměru 6

B.I.4. Charakter záměru 6

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 9

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení 9

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace 12

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 13

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č.1 zák. č. 100/2001 13

B.II. Údaje o vstupech 13

B.II.1. Požadavky na zábor půdy 13

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 13

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 13

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 14

B.III. Údaje o výstupech 14

B.III.1. Emise do ovzduší 14

B.III.2. Hluk a vibrace 18

B.III.3. Množství a znečištění odpadních vod 18

B.III.4. Kategorizace a množství odpadů 18

B.III.5. Rizika havárií 19C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 21

C.I. Základní environmentální charakteristiky území 21

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale využitelného využívání 21

C.I.2. Zastoupení, schopnost a regenerace přírodních zdrojů 22

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž (ÚSES a chráněná území) 22

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území 23

C.II.1. Geofaktory životního prostřed, oblasti surovinových zdrojů a přírodního bohatství 23

C.II.2. Ovzduší a klima 25

C.II.3. Voda 25

C.II.4. Půda 26

C.II.5. Fauna a flóra 26

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí 27

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti 27

D.I.1. Vlivy záměru na obyvatelstvo 27

D.I.2. Vlivy na půdu 27

D.I.3. Vlivy na vodu 27

D.I.4. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy 28

D.II. Rozsah vlivů záměru vzhledem k zasaženému území a populaci 28

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 30

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 30

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při spec. vlivů 31E. Porovnání variant řešení záměru 31

F. Doplňující údaje - seznamy příloh 33

F.I. Mapová a výkresová dokumentace: 33

F.II. Fotodokumentace 33

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 32

H. Příloha 32

Údaje o zpracovateli oznámení záměru 33Seznam podkladů a literatury 34

Zkratky užité v textu

BP bezpečnostní pásmo

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BSK5 biologická spotřeba kyslíku

CO oxid uhelnatý

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku

CHKO chráněná krajinná oblast

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod

CxHy uhlovodíky

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČR Česká republika

ČSN česká státní norma

DN jmenovitý průměr potrubní

k. ú. katastrální území

Laeq hladina hluku

LBC lokální biocentrum

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR

NEL nepolární extrahovatelné látky

N nebezpečný odpad

NL nerozpuštěné látky

NEL nepolární extrahovatelné látky

NOx oxidy dusíku

NPK nejvyšší přípustná koncentrace

NRBK nadregionální biokoridor

OP ochranné pásmo

OOH odbor odpadového hospodářství

OHP ochranné hygienické pásmo

OŽP odbor životního prostředí

PK pozemková kniha

PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa

REZZO systém evidence zdrojů znečištění ovzduší

RŽP referát životního prostředí (býv. okresního úřadu)

S sever


Sb. sbírka zákonů

TOL těkavé organické látky

VN vysoké napětí elektrického vedení

V východ


VKP významný krajinný prvek

VÚMV Výzkumný ústav motorových vozidel

VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský

VT vodní tok

VVP vojenský výcvikový prostor

ÚO MŽP ČR Územní odbor ministerstva životního prostředí (Odbor výkonu státní správy)

ÚSES územní systém ekologické stability

Z západ


ZPF zemědělský půdní fond

ŽP životní prostředíSeznam tabulek :

Seznam obrázků
Obr. č. 1 : Přehledná situace zájmové lokality v měřítku 1 : 50 000 -

Obr. č. 2 : Obrázek produkce DZ Dražice - strojírna s.r.o. (ohřívač vody)

Obr. č. 3 : Přehledná situace zájmové lokality - okolí s popisem

Obr. č. 4 : Blokové schema technologie smaltování

Obr. č. 5 : Rozsah vlivů v okolí DZ Dražice - strojírna s.r.o.v měřítku (1 : 10 000)
Přehledná fotodokumentace současné situace v provozu a okolí (strana A 4 )

A. Údaje o oznamovateli

A.I. Základní údaje

A.I.1. Obchodní firma

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.


A.I.2. Identifikační číslo

45148465
A.I.3. Sídlo

Dražice 69, Benátky nad Jizerou, 294 71


A.I.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Luděk Semerád, jednatel společnosti

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

tel.: 326 370 990, fax.: 326 370 911

e-mail : dzd@dzd.cz


Odborný zástupce oznamovatele :

Ing. Jiří Škáradržitel osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR dle zák. 244/92 a 100/2001 Sb., pod č.j. 7499/1194/OPV/93 ze dne 11.10.1994

AQUATEST a.s. - Divize Liberec

Husitská 133/49, 460 07 Liberec 7

tel. : 485 152 611, fax.: 485 152 652

e-mail : skara@aquatest.cz


Úvod

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. vyrábí ucelenou řadu ohřívačů vody (bojlerů) se systémem topných těles již od roku 1956 a jejich vysoká technická úroveň odpovídá světovému standardu. Mimo špičkového zpracování, kvalitních materiálů použitých při výrobě a náročné kontrole během procesu je jednou z hlavních výhod ohřívačů vody systém topných těles. Systém keramických těles dobře odolává tvrdé a agresivní vodě a výrazně prodlužuje životnost nádoby v každých podmínkách. Vzhledem k agresivnímu prostředí je nutno také provádět kvalitní antikorozní povrchovou ochranu boilerů. Na základě praktických zkušeností bylo navrženo smaltování ocelových konstrukcí ohřívačů vody.

Ve stávajícím areálu je provozována smaltovací linka včetně předúpravy a neutralizační stanice technologických vod. V části areálu je uvažováno s instalací nové linky pro smaltování bojlerů. Linka bude provozována ve třech směnách s výrobní kapacitou 384 000 m2 smaltované plochy za rok. Jedná se tedy o záměr vyžadující jen malé stavební zásahy do stávajícího objektu spojené s instalací nové linky. Záměr bude tedy realizován ve stávajícím výrobním objektu bez zásahu do okolí stavby a současného areálu .

Smaltování kovů bylo známo a používáno již ve starověkých zemích dálného východu (Japonsko, Indie, Čína) a v Egyptě. Používalo se především jako zdobící prvek na špercích. Výraznější zlom v použití smaltu nastal v období Byzance, kdy se jím zalévaly reliéfy vytepané v kovu (tzv. vlévaný smalt). V tomto období také používání smaltu proniká do Evropy (5 až 7 století n. l.) Nejstarší použití smaltu v naší zemi je na Českých korunovačních klenotech (svatováclavská koruna) a na kříži Přemysla Otakara II. Použití smaltu na železo (na šedou litinu) je datováno na počátek 19. století, smaltování oceli na našem území pak kolem roku 1850.

Počátky průmyslové činnosti v zájmové lokalitě se datují od doby, kdy byl v Benátkách nad Jizerou založen roku 1900 mlýn a následně vzniká tím společnost s ručením omezeným s názvem "Obilní skladiště, umělecký válcový mlýn a pekárna" v Dražicích nad Jizerou. V letech 1910 -1917 se firma začíná zabývat perspektivní výrobou a rozvodem elektrické energie. V roce 1910 byla postavena hydroelektrárna se dvěma turbínami. V roce 1917 je na dražickou elektrárnu napojeno 69 obcí s 8 111 spotřebiteli. Podnik dosahuje svého vrcholu ve druhé polovině dvacátých let. Zaměstnává 220 pracovníků a vlastní 8 vodních elektráren na řece Jizeře, parní elektrárnu, 2 mlýny a rozvodnou síť, na kterou je napojeno 383 obcí s 24 080 uživateli. Obrat za rok 1930 činil tehdejší tři čtvrtiny miliardy Kč.

V roce 1948 po odprodeji rozvodných sítí a následném znárodnění značné majetkové části družstva, se podnik přeorientoval na výrobky a služby pro obyvatelstvo se zaměřením na domácnost a sportovní vyžití. V roce 1956 se jedním z programů stala výroba ohřívačů vody pod vedením bývalého živnostníka pana Křováka. V průběhu roku 1972 byl dokončen vývoj kombinovaného ohřívače vody a jeho zavedení do sériové výroby. Koncem osmdesátých let vyráběl Družstevní kombinát Dražice kolem 13 000 kombinovaných ohřívačů vody ročně a v této oblasti zaměstnával cca 50 pracovníků.

Po změně politické situace v roce 1989 dochází k rozdělení družstva na samostatné obchodní firmy. Jednou z těchto firem je i  společnost Družstevní závody Dražice–strojírna, s.r.o., která převzala výrobu ohřívačů vody. Společnost se stává největší prodejcem ohřívačů vody v tuzemsku a od roku 1994 začíná rozvoj exportu. Společnost vyváží do 16 zemí celé Evropy. V roce 2003 společnost vyrobila 95 tisíc ohřívačů a počet pracovníků byl 190 osob. V současnosti nastává prudký rozvoj výroby ohřívačů vody. Dochází k rozšíření sortimentu, modernizaci technologie a neustálému zvyšování výroby. Modernizace a intenzifikace výroby ohřívačů vody je podmíněna realizací nové smaltovací linky.


B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru

Modernizace smaltovací linky v areálu firmy Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.


B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Předpokládaný výkon smaltovací linky je 384 000 m2 plochy za rok (cca 160 000 kusů bojlerů za rok). Výroba bude probíhat 230 dnů v roce v trojsměnném provoze.


B.I.3. Umístění záměru

Provoz Družstevních závodů Dražice - strojírna s.r.o. se nachází ve Středočeském kraji, cca 40 km od Prahy, v části Benátek nad Jizerou - Dražice (4 km severním směrem). Umístění výrobní jednotky je uvedeno na obrázku č.1 a 2. Samotná strojírna se nachází v již historicky průmyslově využívané oblasti v těsné blízkosti silničního mostu přes řeku Jizeru v obci Dražice. Areál závodu a jeho bezprostřední okolí nejsou trvale obydleny, nejbližší zástavba je od provozu oddělena řekou Jizerou. Areál leží v nadmořské výšce 190 m v údolní nivě vodárenského toku řeky Jizery, která odvodňuje celou oblast směrem k jihozápadu. Území závodu se nalézá v  záplavové oblasti.

Z hlediska širšího popisu zájmového území lze konstatovat, že na severní straně zájmového území se nachází přírodní památka Stará Jizera, dále severním směrem 3 km následuje obec Horky nad Jizerou (390 obyvatel). Na západní straně od posuzovaného území jsou zemědělsky obhospodařované pozemky a dále západním směrem asi 2 km vzdálená obec Zdětín (370 obyvatel). Východním směrem je osada Ovčín a dále jsou opět zemědělské pozemky a ještě východněji se nachází bývalý VVP Milovice - Mladá. Asi 3 km jižně od zájmové lokality je město Benátky nad Jizerou.

Město Benátky nad Jizerou je centrem jižní části Mladoboleslavska a k 31.12.2003 dosahuje počtu 6900 obyvatel. K městu byly následně připojeny i obce Kbel a Dražice (314 obyvatel). Rozloha města se podstatně zvětšila začleněním části bývalého vojenského prostoru Milovice-Mladá. Nejvýznamnějším podnikem ve městě je firma Carborundum-Electrite, a.s., nejstarší evropský výrobce brusiva. Novějším velkým podnikem je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - moderní zabezpečená skládka odpadů. K tradičním menším podnikům patří Horákova benátecká sodovkárna, v. o. s., sladovna Sladospol spol. s. r. o., tiskárna EX 05 a zmiňované Družstevní závody Dražice nad Jizerou, s. r. o.


B.I.4. Charakter záměru

Zadavatel hodnocení vlivů na životní prostředí (resp. vypracování oznámení pro zjišťovací řízení) firma Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Benátky nad Jizerou s.r.o. v současné době připravuje modernizaci a intenzifikaci smaltovací linky. Smaltovací linka je využívána v rámci realizace antikorozní ochrany vnitřních nádob ohřívačů vody. Stávající smaltovací linka bude demontována a nahrazena moderním zařízením v původní budově. Z technologického hlediska je linka tvořena sušící a vypalovací pecí. Jako topné medium bude využíván zemní plyn. Doprava surovin a výrobků je prováděna nákladními vozidly.

Smaltovací linka slouží pro nanášení antikorozní ochrany na tělesa ohřívačů vody - bojlerů. Ohřívače vody jsou určeny především pro přípravu teplé vody v sociálních zařízeních menšího rozsahu. Přímé ohřívače připraví menší objemy teplé vody v krátkých intervalech. Tzv. kombinované ohřívače jsou přizpůsobeny ohřevu celého objemu zásobníku vody např. topnou vodou z jiného zdroje tepla pomocí výměníku, čímž dochází k úspoře elektrické energie. Elektrické topné těleso v uvedených ohřívačích je keramické, suché a je zasunuto do ocelové jímky, která je navařena na ocelovém víku příruby. Systém keramických těles je vhodný pro agresivní a tvrdou vodu.

Modernizace smaltovací linky navazuje na tradiční výrobu ohřívačů vody v Dražicích. Jedná se o pokračování stávající činnosti, modernizace smaltovací linky je nutná vzhledem k požadavkům na produkci ohřívačů vody.

Samotná strojírna Dražice se nachází prakticky mimo oblast hustě obydlených území, je dobře přístupná po místních komunikacích a celkem zde pracuje 190 zaměstnanců. Záměr pokračování činnosti je v souladu se schváleným plánem územního rozvoje města Benátky nad Jizerou - části Dražice.

Obecná charakteristika výrobní technologie

Smalt je sklo komplikovaného chemického složení (sklovitý anorganický povlak), které je upraveno tak, aby jeho výsledné fyzikální a chemické vlastnosti umožnily jeho natavení na kov a vytvořili na něm celistvý ochranný povlak.

Typy smaltovaných výrobků:


  • smaltování drahých kovů (zlato, stříbro, platina, měď)

  • smaltování šedé litiny (okrasná umyvadla, dříve vany)

  • smaltování silnostěného plechu (bojlery a jiné výrobní nádoby)

  • smaltovaní ocelového plechu do tloušťky cca 2 mm (vany, umyvadla, reklamní tabule)

Technologie smaltování

Relativní složitost procesu smaltování je dána značně rozdílnými vlastnostmi kovu a sklovitého povlaku. V technické praxi se technologie smaltování charakterizuje jednotlivými operacemi, jejichž výsledkem je pevné spojení smaltovaného povlaku na příslušném podkladovém kovu ve vyhovující kvalitě. Vrstvy smaltu sestávají ze smaltovacího prášku (např. živec, borax, křemen, jíl, kryolit) a barviv (oxidy kovů). Základní hmota se nanese na lesklý povrch obrobku a při teplotě nad 800°C se vypaluje. Vznikající sklovitá tenká vrstva (0,2 až 0,4 mm) je velmi tvrdá, odolná vůči chemikáliím a žáru, ale velmi křehká, má menší pevnost v tahu a průtažnost.

Obecný postup výrobních operací u smaltování:

  • povrchová předúprava kovu

  • příprava smaltéřské suspenze

  • nanášení suspenze na kov

  • sušení

  • vypalování
Obr. č. 1 : Přehledná situace zájmové lokality v měřítku 1 : 50 000
Obr. č. 2 Přehledná situace zájmové lokality (výřez z mapy města Benátky nad Jizerou)
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Důvod potřeby záměru

Podstatou modernizace a intenzifikace technologického procesu je výměna stávajícího technologického zařízení pro smaltování kovový nádrží - sušárny a vypalovací pece zařízením novým s vyšší technologickou a ekonomickou efektivitou. Zároveň dojde k možnosti zvýšení výroby z cca 24 standardních boilerů na 40 ks/hod.Tab. č. 1 Přehled množství bojlerů v provozu Dražice (ks/hod)

Současná výroba

Průměrná výroba nové linky

Maximální kapacita linky

24

35

40

Yüklə 356,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə