Ofelya nəSİB qızı PİRİyevaYüklə 36,98 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü36,98 Kb.

OFELYA NƏSİB qızı PİRİYEVA
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-538-07-75

İmeyl: ofelyanesib@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1950-ci il sentyabr ayının 8-də Zəngilan rayonunda anadan olub.

 • 1957-1967-ci illərdə Gəncə şəhəri 1 saylı orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1977-1981-ci illərdə KDPL-in Azərbaycan dili və ədəbiyyatı şöbəsində təhsil alıb.

 • 1995-ci ildən BDU-da işləyir.

 • Ailəlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1974-1977-ci illərdə Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutunun əyani doktorantı olub.

 • 1989-cu ildə “Ədəbiyyat dərslərində tənqidi realizm anlayışının formalaşdırılması yolları (Azərbaycan ədəbiyyatı materialları üzrə)” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb.

 • 2007-ci ildə dosent elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1971-1974-cü illərdə Zəngilan rayonu və Gəncə şəhərinin orta məktəblərində müəllim.

 • 1977-1981-ci illərdə KDPL-də elmi işçi.

 • 1984-1995-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Dillər kafedrasında müəllim.

 • 1995-2007-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim.

 • 2007-2014-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında dosent.

 • 2014-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrasının dosentidir.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu

 • Azərbaycan və türk dillərinin müqayisəli qrammatikası
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2017, Bakı. Azərbaycan. BDU. Böyük Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda elmi-praktik konfransı.
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİKitablar


 • 2013, Azərbaycan dili (Ali məktəblərin hazırlıq fakültəsinin xarici tələbələri üçün dərslik, həmmüəllif). Bakı: BDU, 609 s.

 • 2014, Azərbaycan dili (Ali məktəblərin hazırlıq fakültəsinin xarici tələbələri üçün dərslik, həmmüəllif). Təkmilləşdirilmiş variant. Bakı: BDU, 734 s


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 2009, Ali məktəbin rus bölmələrində Azərbaycan dilinin tədrisinin ümumi problemləri. (Metodik göstəriş). Bakı,

 • 2003, Modallığın ədatlarla ifadəsi. (Metodik göstəriş). Bakı,


Məqalələr


 • 1976, “Qurbanəlibəy hekayəsinin yeni proqramla tədrisi”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi» jurn., № 3, Bakı,

 • 1977, “Orta məktəbdə C.Məmmədquluzadə nəsrinin tədrisi haqqında”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi» jurn., № 3, Bakı,

 • 1977, “C.Məmmədquluzadə “Buz” hekayəsinin tədrisi”. İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jur. № 1, Bakı,

 • 1977, “M.Ə.Sabirin “Səbr eylə” satirasının tədrisinə dair”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi» jurn., № 2, Bakı,

 • 1984, “Ədəbi əsərlərin öyrənilməsində janr xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi» jurn., № 1, Bakı,

 • 1985, “Şagirdlərdə elmi dünya görüşünün formalaşması”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi» jurn., № 3, Bakı,

 • 1991, “Mənəvi keyfiyyətlərin aşılanmasının mühüm vasitəsi kimi”. Ana sözü jur. № 4, Bakı,

 • 1991, “Bir sualın yüz cavabı ola bilər”. Ana sözü jur. № 11, Bakı,

 • 1991, “Rus qruplarında Azərbaycan dilinin intensiv öyrədilməsi”. Ana sözü jur. № 12, Bakı,

 • 1992, “Ekstralinqvistik söhbətlər və təhsilin problemləri”. Ana sözü jur. № 9, Bakı,

 • 2000, “Azərbaycan dilində hərəkət feillərinin funksional semantik xüsusiyyətləri”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 2. Bakı,

 • 2001, “Azərbaycan dilində modallıq və onun ifadə vasitələri”. Təhsil, Mədəniyyət, İncəsənət jur. № 1. Bakı,

 • 2002, “Bədii əsərlərdə terminoloji vahidlərin üslubi-poetik funksiyaları”. Filologiya məsələləri. № 9

 • 2003, “Azərbaycan dilində (-sa, -sə) şəkilçili tabeli mürəkkəb cümlələr və onların yeni proqramla tədrisi”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi» jurn., № 4, Bakı,

 • 2004, “Məktəb və pedaqoji terminoloji məsələlər”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi» jurn., №2, Bakı,

 • 2004, “Azərbaycan dilində modallığın qrammatik-sintaksik yolla ifadə üsulu”. «Dil və ədəbiyyat» jurn. 2(40). Bakı,

 • 2005, “Azərbaycan dilində modallığın nidalarla ifadəsi Nidalarla yaranan modallıq”. «Tədris.Mədəniyyət.İncəsənət», №2, Bakı,

 • 2006, “Azərbaycan və Türkiyə türkcəsinin müqayisəli tədqiqi”. AMEA. Elmi axtarışlar. № XXIII. Bakı,

 • 2006, “Bəzi türk mənşəli onomastik vahidlərin paralelliyi və yayılma arealları”. «Elmi axtarışlar», №6, Bakı,

 • 2007, “S.Rəhimovun əsərlərində bəzi xalq deyimləri”. Azərbaycan Dillər Universiteti, №6, Bakı,

 • 2007, “Nitqin danışıq üslubunun linqvistik əsasları /rus dilində/”. «Xəbərlər» jurnalına qoşma. Gürcüstanın Maarifləndirici Elmləri Akademiyası. Əsərlər, 10, Tiflis,

 • 2007, “Modal sözlərin tədrisi”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi», №3, Bakı,

 • 2007, “Xarici tələbələrə Azərbaycan dilinin öyrənilməsi”. «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi». Bakı,

 • 2008, “Qloballaşma şəraitində dil fənnlərinin öyrənilməsinə yeni baxışlar”. Elmi qeydlər(Uçenıe zapiski) №1, Bakı,

 • 2008, “S.Vurğunun əsərlərində froloqizmlər”. «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Elmi xəbərlər. №4, Bakı,

 • 2008, “Azərbaycan dilində modallığın həmcins üzvlərlə ifadəsi”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi xəbərləri. №2, Bakı,

 • 2009, “Yunus Emre və xalq dili”. Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər №6, Bakı,

 • 2009, "Omomorfəmlərin tədrisi", Azərbaycan Respublikasl Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti № 2, Bakı, səh. 56-60,

 • 2009, “Felin təsirlik və təsirsizlik kateqoriyası ilə növ kateqoriyası arasında əlaqə”. ADU, Elmi xəbərlər. № 3, Bakı, s. 56-63

 • 2009, “Omonimlərin tədrisi”. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. № 4, Bakı, səh. 35-40

 • 2010, “Nəbi Xəzrinin şeirlərində təşbehin işlənmə qaydaları”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2 (73), Bakı, s. 176-180.

 • 2010, “Köməkçi nitq hissələrinin tədrisi”. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri: № 8, Bakı, səh. 285-292.

 • 2011, “N.Həsənzadənin poeziyasında məcazlar”. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 3 (79). Bakı,

 • 2011, “Sabir satiralarında dialektizmlər” Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2 (78),. Bakı, Səh 41-45.

 • 2012, “Mirzə Ələkbər Sabir satiralarında işlənən vulqarizmlər haqqında”. "Dil və ədəbiyyat". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 2 (82) Bakı

 • 2012, "Kitabi- Dədə Qorqud" dastanlarında semantik arxaizmlər”. "Filologiya məsələləri", Bakı, "Elm və təhsil", № 6

 • 2012, “Azərbaycan yazı normalarının təkamülü”. "Filologiya məsələləri", Bakı, "Elm və təhsil", № 16

 • 2013, “Ədəbiyyat dərslərində istifadə olunan əsas təlim üsulları”. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. № 2, Bakı, səh. 36-42

 • 2013, “Ədəbiyyat tədrisi metodikasının inkişaf tarixi”. "Dil və ədəbiyyat", Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №2(36), Bakı, səh.261-265,

 • 2013, “Şah İsmayıl Xətayi” mövzusunun öyrədilməsində yeni təlim metodikasından istifadə”. "Filologiya məsələləri", Bakı, "Elm və təhsil", № 7

 • 2014, “Məmmədhüeyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasının poetik qüdrəti”. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. № 2, Bakı, səh. 36-42

 • 2016, “XX əsrin əvvəllərində metodist alimlərin təlim üsulları haqqında”. "Filologiya məsələləri", Bakı, "Elm və təhsil", № 10

 • 2016, “M.P.Vaqifin lirikası”. "Filologiya məsələləri", Bakı, "Elm və təhsil", № 10

 • 2017, “Azərbaycan dilində sinonimlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”. Böyük Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı,

 • 2017, “Nitq mədəniyyətinə təsir göstərən bəzi amillər haqqında”. "Dil və ədəbiyyat", Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 3(95), Bakı, səh. 160-166

 • 2018, “Azərbaycan dilində morfoloji yolla söz yaradıcılığı: ad düzəldən şəkilçilər (İ.Şıxlının “Dəli Kür” əsəri əsasında)”. Filologiya məsələləri. Bakı, "Elm və təhsil", № 5

Yüklə 36,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə