ÖĞretmenlerde ve öĞrencilerde, yapilandirmaci öĞrenme ortami öLÇEĞİNİn geçerlik ve güveniRLİK Çalişmasi nediRYüklə 494,09 Kb.
səhifə2/4
tarix22.01.2019
ölçüsü494,09 Kb.
1   2   3   4
Verilerin Analizi

YÖOÖ’nin çalışma grubundaki öğretmenlere ve öğrencilere uygulanması ile elde edilen veriler, SPSS 11.5 versiyon ile analiz edilmiştir. Ölçeğin dil eşdeğerliği için yani Türkçe ve İngilizce uygulaması arasındaki tutarlığını belirlemek için Pearson korelâsyon katsayısı yapılmıştır. Faktör analizinin ölçek uyarlamasında değil, sadece ölçek geliştirmede yapılmasına gerek olduğu yönünde görüşler (Bkz., Ergin, 1995) bulunmakla birlikte, Türkçe ölçeğin yapı geçerliği hakkında fikir edinmek amacıyla faktör analizi yapılması tercih edilmiştir. Faktör analizi için çeşitli faktör çözümü ve döndürme teknikleri denenmiş ama kolay yorumlanabilir sonuca Equamax döndürme tekniği ile ulaşılmıştır. YÖOÖ’nin iç tutarlık güvenirliği, maddelerin benzeşiklik düzeyini ve maddelerin ölçmek istediği yapının ayrışıklığını belirleyen Cronbach Alpha katsayısı ile ve ölçek maddelerinin YÖOÖ açısından kişileri ayırt etmedeki yeterliğini belirleyen düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonu ile incelenmiştir. YÖOÖ’nin kararlılık anlamındaki güvenirliğini, yani dış tutarlığını, incelemek için ise test-tekrar test tekniği uygulanmış ve Pearson korelâsyon katsayısı tercih edilmiştir.


BULGULAR

Dil Eşdeğerlik Çalışması

Mertens’e (1998) göre, ölçme aracını yanıtlayanlar ile ölçeğin dili farklı olduğunda, ölçeğe geri çeviri tekniği ile dil uyarlaması uygulanmalıdır. Dil uyarlamasında birebir çeviriden kaçınmalı, uygulanacak ülkenin dili, bölgesel ve kültürel özellikleri ve yanıtlayacakların eğitim düzeyi dikkate alınmalıdır. Alpas ve Akçakın (2003) da, ölçek çevirisinde özgün anlama bağlı kalınması, ancak uygulanacak grubun özelliklerine de uygun anlamın kullanılmasının önemine dikkat çekmiştir. Belirtilen referanslar doğrultusunda YÖOÖ çevirileri, tercüme sırasında veri kaybını engellemeye ve ölçme aracının aslına sadık kalmaya çalışmak amacıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel İngilizce Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapan, eğitim alanında lisansüstü eğitim yapan uzmanlar tarafından yapılmıştır. Bu çerçevede ölçek önce iki uzman tarafından birbirinden bağımsız olarak İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Sonra aynı uzmanlar iki Türkçe çeviriyi karşılaştırmalı olarak inceleyerek tek çeviri haline getirmiştir. Bu süreç sırasında temel alınan ölçüt, Türkçe çevirideki maddelerin özgün dildeki anlamına sadık kalarak, Türkçe anlam bakımından iyi biçimde ifade edilmesi olmuştur.

Elde edilen Türkçe çeviriyi iki farklı uzman, birbirinden bağımsız olarak geri çeviri tekniğiyle İngilizceye çevirmiştir. Sonra aynı uzmanlar iki ayrı İngilizce çeviriyi karşılaştırmalı olarak inceleyerek tek çeviri haline getirmişlerdir. Elde edilen İngilizce çeviri ile özgün ölçek arasında anlam bakımından önemli farklılıklar görülmediği için ölçeğin, anadili İngilizce olan kişi tarafından kontrol edilmesine gerek görülmemiştir.

Daha sonra Türkçe ölçek, araştırmacı tarafından, çalışma grubu dışında, ama bu grup ile benzer özellikler taşıyan, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan ve yapılandırmacı öğrenme ortamı uygulanan 5-F sınıfında bulunan 43 kişilik öğrenci grubunda içerik ve anlaşılırlık açısından denenmiş, maddelerdeki anlaşılmayan kısımlar (sözcük anlamına ilişkin) düzeltildikten sonra uygulanmıştır.Ergin’in (1995) de önerdiği gibi, ölçeğin İngilizce ve Türkçe formu arasındaki tutarlık Pearson korelâsyon katsayısı ile, sadece öğretmen grubunda incelenmiştir. Bunun nedeni, öğrencilerin, 5. sınıf öğrencisi olması ve dolayısıyla İngilizce ölçeği doldurmada güçlük çekebilecekleri düşüncesidir. Kesin bir kural olmamakla birlikte, iki test arasındaki zaman aralığı Özgüven’e (1994) göre iki ile dört hafta, Ergin’e (1995) göre ise üç ile altı hafta olmalıdır. Bu çerçevede ölçek, Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel İngilizce Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan 30 kişilik İngilizce Öğretmenine üç hafta ara ile uygulanmıştır. İki test arasındaki Pearson korelâsyon katsayıları Tablo 4’de sunulmuştur.


Tablo 4. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin İngilizce ve Türkçe formu arasındaki Pearson korelâsyon katsayısı

Madde No

r

p

Madde No

r

p

Madde No

r

p

1

.80

.00

11

.65

.00

21

.68

.00

2

.78

.00

12

.59

.00

22

.46

.01

3

.77

.00

13

.72

.00

23

.54

.00

4

.59

.00

14

.68

.00

24

.48

.00

5

.80

.00

15

.72

.00

25

.79

.00

6

.80

.00

16

.61

.00

26

.74

.00

7

.79

.00

17

.69

.00

27

.64

.00

8

.50

.00

18

.47

.00

28

.58

.00

9

.66

.00

19

.62

.00

29

.39

.03

10

.73

.00

20

.71

.00

30

.31

.09

Tablo 4’den de görülebileceği gibi, aynı kişilerden elde edilen Türkçe ve İngilizce uygulama arasında, ölçeğin, 29 ile 30. dışındaki tüm maddelerde 0.46 ile 0.80 arasında değişen, pozitif ve 0.01 düzeyinde anlamlı Pearson korelasyon katsayısı değerlerine ulaşılmıştır. Bu bulgular, ölçeğin iki uygulaması arasındaki tutarlığın kabul edilebilir düzeyde olduğu ve formlarda dil eşdeğerliğinin sağlandığı şeklinde yorumlanmıştır.


Geçerlik Çalışması

Faktör analizi, çok sayıdaki değişkenden anlamlı yapılara ulaşmak, ölçek maddelerinin ölçtüğü ve faktör adı verilen yapı ya da yapıları ortaya çıkarmak için kullanılır. Böylece, maddelerin taşıdığı faktör yükleri doğrultusunda, birbirleriyle ilişki gösteren maddeler faktörleri oluşturur (Bkz., Balcı, 2001; Bryman & Cramer, 1997; Büyüköztürk, 2002; Hovardaoğlu & Sezgin, 1998; Tezbaşaran, 1997; Turgut & Baykul, 1992). Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için faktör analizi uygulanmıştır. Tavşancıl’a (2002) göre faktör analizinde, örneklemden elde edilen verilerin yeterliğini belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmalıdır. KMO, bulunan değerin 1’e yaklaştıkça mükemmel, 0.50’nin altında ise kabul edilemeyeceğini göstermektedir. Verilerin temel bileşenler analizine uygunluğunu belirlemek için yapılan değeri hem öğretmen (0.94), hem de öğrenci (0.90) grubunda yüksek çıkmıştır. Kulaksızloğlu, Dilmaç, Ekşi ve Otrar (2003) ile Aşkar ve Dönmez’in (2004) de belirttiği gibi bu değerler, örneklem büyüklüğünün ve elde edilen verilerin seçilen analiz için uygun ve yeterli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Tavşancıl’a (2002) göre faktör analizinde evrendeki dağılımın normal olması gerekir. Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediği ise Bartlett’s testi ile test edilir. Barlett’s testinin yüksekliği, manidar olma olasılığının yüksekliğine işarettir. YÖOÖ verilerine yapılan Bartlett’s testi hem öğretmen (3929.06, sd: 435, p: 0.00), hem de öğrenci (2406.58, sd: 435, p: 0.00) grubunda anlamlı çıkmıştır.

Büyüköztürk’e (2002) göre, faktör analizinde aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasına ve faktör sayısına karar verirken şu ölçütler dikkate alınır: Özdeğeri 1 ve daha yüksek maddeler önemli faktörler olarak alınır. Açıklanan varyans oranının yüksek olması, ilgili yapıyı iyi ölçtüğünün göstergesidir. Faktörün tanımladığı maddeyi ölçmesi için o faktörle olan ilişkisini gösteren faktör yük değerinin 0.45 ve daha yüksek olması tercih edilir. Ancak az sayıdaki madde için yük değeri 0.30’a kadar düşürülebilir. Ayrıca yüksek iki faktör yükü arasındaki fark ise en az 0.10 olmalıdır. Çünkü çok faktörlü bir yapıda birden fazla yüksek yük değeri veren madde binişik maddedir ve ölçekten çıkarılmalıdır. Bu araştırmada bir maddenin bir faktörde yer alması için yukarıda belirtilen ilkeler temel alınmıştır.

Öğretmen Formu: Faktör analizine temel bileşenler analizi ile başlanmıştır. Ölçekteki 30 maddenin ortak varyansı 0.51 ile 0.86 arasında değişmiştir. Maddelerin özdeğeri 1’den büyük 5 faktörde toplandığı gözlenmiştir. Beş faktörün açıkladığı varyans miktarı yüzde 64’dür. Bunun yüzde 44’ü birinci, 7’si ikinci, 6’sı üçüncü, 4’ü dördüncü, 3’ü ise beşinci faktördedir. Ancak ilk faktörde toplam varyansın yüzde 44’ünü açıklayan 25 madde bulunması, ölçeğin tek faktörlü olma olasılığını göstermektedir. Ayrıca 4 madde ise iki faktörde birden yer almıştır. Madde toplam korelâsyonları incelendiğinde 0.30’un altında değer alan madde bulunmamıştır. Bir maddenin ölçekten çıkarılması için madde silinerek alfa katsayısındaki ve ölçek ortalamasındaki değişime bakılabilir (Bkz., Buluş, 2001; Dağ, 2002; Özgüven, 1994; Tekin, 1996; Turgut, 1997). Belirtilen referanslar doğrultusunda, birden fazla faktör altında yer alan maddeler ölçekten çıkarılarak işlemler tekrar edilmiş, ancak ilk 30 madde ile yapılan işlemden daha iyi bir sonuca ulaşılmadığı için maddeler aynen bırakılmıştır. Önemli faktör sayısına karar vermek için çizgi (Scree) grafiği de incelenmiştir (Bkz. Şekil 2).


Şekil 1. Öğrenci Grubu Verilerinin Faktör Çizgi Grafiği

Şekil 2. Öğretmen Grubu Verilerinin Faktör Çizgi Grafiği

Şekil 2’deki çizgi grafiği incelendiğinde, birinci faktörden sonra yüksek ivmeli bir düşüş olduğu gözlenmektedir. Bu durum, öğretmen formunun tek faktörlü olma olasılığını düşündürmektedir. Diğer yandan, ikinci faktörden başlayarak düşüşe geçen kırılma noktasının 5. faktör civarında epeyce azalması ve daha sonra neredeyse yatay düşüşe geçmesi, bu durum, bu faktörlerin varyansı açıklama katkısı düşük de olsa, öğretmen formunun 5 faktörlü bir yapı olasılığını düşündürmektedir. Bu faktörden sonraki faktörlerde ise önemli bir düşüş olmadığı, diğer bir deyişle faktörlerin varyansı açıklama katkısının düşük olduğu gözlenmektedir. Büyüköztürk’e (2002) göre grafikteki yüksek ivmeli, hızlı düşüşler önemli faktör sayısını verir. Yatay çizgiler ise varyansı açıklama katkısının birbirine yakın olduğunu gösterir. Bunun üzerine faktör döndürme tekniği uygulanmıştır. Dik ve eğik döndürme yaklaşımlarından dik döndürme, dik döndürme tekniklerinden ise varimax ve equamax sosyal bilimler için uygundur. Her iki teknik de maddelerin yük değerini bir faktörde 1’e, diğerinde ise 0’a yaklaştırmayı amaçlar. Böylece faktörler, kendileriyle yüksek ilişki veren maddeleri bulur ve maddeler daha kolay yorumlanır (Bkz., Bryman & Cramer, 1997; Büyüköztürk, 2002; Turgut & Baykul, 1992). Belirtilen referansların da önerdiği gibi, ölçek maddelerinin birbirinden ilişkisiz faktörlere ayrışması için çeşitli faktör döndürme teknikleri denenmiş ve kolay yorumlanabilir sonuca Equamax döndürme tekniği ile ulaşılmış ve bulgular Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Öğretmen Formu- Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçek Maddelerinin Equamax Döndürme Sonrası Faktör Değerleri

Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

Faktör 5

Özdeğer =4.64

Varyans%=15.47

Özdeğer=3.80

Varyans%=12.66

Özdeğer=3.71

Varyans%=12.35

Özdeğer=3.61

Varyans%=12.02

Özdeğer= 3.56

Varyans%=11.86

MN

OV

YD

MN

OV

YD

MN

OV

YD

MN

OV

YD

MN

OV

YD

16.yansıtma

.64

.66

9.düşünce

.65

.61

6.kavram

.77

.85

1.tartışma

.73

.76

28.anlam

.63

.50

17.yansıtma

.57

.52

10.düşünce

.63

.61

7.kavram

.86

.90

2.tartışma

.73

.75

29.anlam

.74

.81

18.yansıtma

.60

.50

11.düşünce

.74

.76

8.kavram

.80

.86

3.tartışma

.61

.74

30.anlam

.70

.78

19.yansıtma

.56

.54

12.düşünce

.61

.62


4.tartışma

.51

.44


20.yansıtma

.58

.61

13.materyal

.67

.47


5.tartışma

.57

.64


21.yansıtma

.65

.54

14.materyal

.59

.48
22.öğren.iht

.58

.54

15.materyal

.63

.61
23.öğren.iht

.51

.50

24.öğren.iht

.64

.61

25.öğren.iht

.59

.51

26.öğren.iht

.58

.57

27.anlam

.65

.53

MN: Madde no

OV: Ortak varyans

YD: Faktör yük değeri


Yüklə 494,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə