Ona tili va bolalar adabiyoti


Ma`ruza mashg`ulotning texnologik kartasiYüklə 5,67 Mb.
səhifə29/45
tarix27.06.2018
ölçüsü5,67 Mb.
#55019
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   45

Ma`ruza mashg`ulotning texnologik kartasi

Dars bosqichlari va vaqti


O'qituvchi

Talaba

1-boqich


Kirish

(5 daqiqa)1.Ma`ruzamashg'ulotningtashkiliyqisminiamalgaoshiradi, mavzu (O’zbektiliningfaolvanafaolleksikasi. O’zbek tilining ekspressiv-stilistik leksikasi.) maqsadi, rejasini e'lon qiladi.

1.Eshitadi, yozadi, javob beradi.

2-bosqich

Asosiy bosqich

(70 daqiqa)1. MavzuO’zbektiliningfaolvanafaolleksikasi. (1-ilova)

2. Eskirganso`zlar.(2-ilova)


3. Yangi so`zlar..(3-ilova)

1. Eshitadi, yozadi,
2.Eshitadi, yozadi, javob beradi,

3. Eshitadi, yozadi, javob beradi,


4-bosqich

Yakuniy bosqich

(5 daqiqa)
1.Talabalarni rag’batlantirish, baholarni e'lon qiladi, uyga vazifa beradi, mashg’ulotga yakun yasaydi.

2. Adabiyotlar ro`yhatini (4-ilova)beradi
1.Eshitadi, yozadi, bilib oladi.
2. Eshitadi yozib oladi.

AMALIY MASHG‘ULOT


1 - MAVZU

Tilshunoslik fani, uning vazifalari. Tilning ijtimoiy mohiyati, tuzilishi. Tilning paydo bo’lishi, taraqqiyoti. Milliy til va adabiy til.

Vaqti: 2 soat

Talabalar soni: 30 ta

Mashg'ulot shakli

Amaliy mashg`ulot

Amaliy masg''uloti rejasi


 1. Tashkiliy qism.

 2. Savol-javob asosida talabalar bilimini aniqlash va mustahkamlash

 3. Mavzuga oid mashqlar orqali talabalar bilimini tekshirish va mustahkamlash.

 4. Uyda bajarilgan mustaqil ishlar asosida talabalar bilimini aniqlash va baholash.

 5. Test texnologiyasi orqali talabalar bilimini nazorat qilish va baholash

 1. Mavzuni yakunlash.

O'quv mashg'ulotning maqsadi


Talabalar Tilshunoslik fani, uning vazifalari. Tilning ijtimoiy mohiyati, tuzilishi. Tilning paydo bo’lishi, taraqqiyoti. Milliy til va adabiy til mavzusi haqida tushuncha berish.

O'qiituvchining vazifasi:

1. Tillarning tasnifi haqidagi nazariy bilimlarini aniqlash.

2. Til oilalari haqida mashqlar bajartiradi .
3. Tilshunoslik bo’limlari haqida tushuncha beradi


O'quv faoliyatining natijasi

1.Tillarning tasnifi haqidagi bilimlari yuzasidan javob beradi.


2.Til oilalari haqida mashqlar bajaradi .
3. Tilshunoslik bo’limlari haqida tushunchaga ega bo'ladi.


Ta'lim metodi va texnikasi

Suhbat, Muammoli izlanish,mashqlar to`plami

Ta'lim vositasi

Proyektor, Ma`ruza matni,


Ta'lim shakli

Yakka tartibdagi savol-javob, guruhlarda ishlash

Ta'lim sharti

Auditoriya, TSOdan foydalanish


Mavzu Tilshunoslik fani, uning vazifalari. Tilning ijtimoiy mohiyati, tuzilishi. Tilning paydo bo’lishi, taraqqiyoti. Milliy til va adabiy til.

Amaliy mashg`ulotning texnologik kartasiDars bosqichlari va vaqti


O'qituvchi

Talaba

1-boqich


Kirish

(5 daqiqa)

1.Ma`ruza mashg'ulotning tashkiliy qismini amalga oshiradi, mavzu (Tilshunoslik fani, uning vazifalari. Tilning ijtimoiy mohiyati, tuzilishi. Tilning paydo bo’lishi, taraqqiyoti. Milliy til va adabiy til),

maqsadi, rejasini e'lon qiladi.1.Eshitadi, yozadi, javob beradi.
.

2-bosqich

Asosiy bosqich

(70 daqiqa)1. Mavzu haqida tushuncha beriladi. (1-ilova)

2. Mavzu yuzasidan misollar keltirib izohlanadi. (2-ilova)

3.Aqliy hujum asosida ma’ruzada o’rganillgan nazariy bilimlarini savol – javob orqali aniqlaydi. (3-ilova)1. Eshitadi, yozadi,
2.Eshitadi, yozadi, javob beradi, bajaradi
3. Savollarga javob beradi.

4-bosqich

Yakuniy bosqich

(5 daqiqa)

1.Talabalarni rag’batlantirish, baholarni e'lon qilish, uyga vazifa berish, mashg’ulotga yakun yasash.

2. Adabiyotlar ro`yhatini beradi
1.Eshitadi, yozadi, bilib oladi.

2. Eshitadi yozib oladi.
1-ilova

1. Tilshunoslik fani nimalarni o‘rganadi?

2. Tilshunoslik fanining qanday turlari bor va ular o‘zaro qanday farqlanadi?

3. Nima uchun til ijtimoiy hodisa sanaladi?

4. “Jamiyatsiz til, tilsiz jamiyat bo‘lishi mumkin emas”, degan fikrni qanday izohlaysiz?

5. Tilning tarkibiy qismlari deganda nimalar nazarda tutiladi?

6. Tilda yuz beradigan o‘zgarishlar birinchi navbatda uning qaysi bo‘limida (sathida) yuz beradi va nima uchun?

7. Keyingi paytlarda o‘zbek tili sathlarida (leksika, fonetika, grammatikasida) qanday o‘zgarishlar yuz berdi?

8. Milliy til nima va uning tarkibiga nimalar kiradi?

9. Shevalar adabiy tildan qaysi jihatlariga ko‘ra farqlanadi?

10. O‘zbek tilida qanday lahjalar mavjud va ular qanday belgilarga ega?

11. Tilshunoslikda tillarning qanday tasniflari mavjud?

12. Tillarning geneologik tasniflanishiga ko‘ra yer yuzida qanday til oilalari bor?

13. Oltoy tillar oilasi va turkiy tillar guruhi haqida nimalarni bilasiz?

14. Morfologik tasnif bo‘yicha bo‘lingan amorf va agglyutinativ tillar guruhlari haqida qanday ma’lumotlarni bilasiz?

15. Flektiv va polisintetik tillar haqida nimalarni bilasiz?2-ilova

33-mashq. O’qing, og’zaki nutqda fonetik o’zgarishga uchragan ruscha-internatsional so’zlarni aniqlang. So’z ichida qaysi tovush qanday o’zgarganligini izohlab, shu so’zlarning adabiy tildagi variantini ayting.

1. Istansada u yoqdan bu yoqqa yurib o’zimdan o’zim so’radim. (S. Ahm.) 2. Boshpurti yo’q darbadar degandek bir narsaman.(A. Chakovskiy.) 3. Siyoqidan zo’r generol bo’lishini fahmlab turibman.(H. G’.) 4. – Ayrapo’rtlari yaxshi ekan, - dedi u birpasdan keyin. (F.Muhammadiev.) 5. Ikkilasining ham mingan oti yaxshi ekan. Serkdagi otlarga o’xshaydi-ya! (S.Ahm.) 6. Katta teatrlarda shunday bo’lsa bordir, bu o’zimizning teatr. Qancha xohlasak, shuncha ayttiramiz.(S.Ahm.) 7. O’ris texniklar valasipit minib, yelkasida qo’shtig’ bilan Naymandan to’ng’iz urib kelishadi.(S.Ahm.) 8. Sallotlar o’qi bilan gum bo’ldi. (O.)


34-mashq. So’zlarni va gaplarni o’qing. Chapdan o’ngga va o’ngdan chapga qarab o’qilsa ham, tovush tizimi va ma’nosi o’zgarmaydigan so’zlarni topib ko’chiring.
I. A’zo, aza, ammo, dog’, amma, dod, bobo, qoloq, bob, obbo, kiyim, qipiq, shox, kiyik, shosh, kichkina, kuchuk, ko’p, ko’k, aka, quyruq, quduq, uka, dono, quruq, bilib, qochmoq, qochoq, nodon, ota, alla, kez, aka, kek, dum, tivit, qulluq.

II. 1. - Quruq bo’htonga imzo chekadigan nodon yo’q! (Mirm.) 2. Jo’xori non yeb o’tirgan kunlarimizda otam cho’ldan ikki qop un yuborib qoldi.(E.A’zamov.) 3. Safura tantiqona bir qiliq, bilan o’zini Bakir hamda Bargida o’tirgan divanga tashladi...( E.A’zamov.) 4. Avtobusning haydovchisi Adham, ... qirriq, chapani shofyorlardan edi. (E.A’zamov) 5. Tabibiyning yumaloq, rangpar yuzi bir oz so’lg’in ko’rinar, qiyiq ko’zlarida malollik, xijolatga o’xshash ifoda zuhur edi.(S.Siyoev)Mustaqil ish. Talabalar o’tirgan joylariga qarab 6 qatorga bo’liniadilar va har bir qatorga alohida quyidagi tartibda o’tilayotgan mavzu asosida mustaqil ishi topshiriladi:(Bajarilgan ishning sifati gapning mazmuni, tarbiyaviy ahamiyati hamda talabaning o’z misolini to’g’ri va tushunarli ifodalay olishi bilan belgilanadi.)

1-qator-Ko’p ma’noli so’zlar asosida ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

2-qator- Bir ma’noli g’o’zlar asosida ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

3-qator-Metafora asosida ma’no ko’chishiga ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

4-qator-Metanimiya asosida ma’no ko’chishiga ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

5-qator-Sinekdoxa usuli asosida ma’no ko’chishiga ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

6-qator-Kinoya usuli asosida ma’no ko’chishiga ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

6.Test tekshiruvi. Bunda har bir talabaga alohida variant asosidagi test beriladi va uning mustaqil tarzda bajarilishi nazorat qilinadi. (Test kalitlari yig’ishtirib olinib natijalari keyingi mashg’ulotgacha e’lon qilinadi.)

3- ilova Namuna

1. Quyida berilgan so‘z qo‘shilmalaridagi suzmoq so‘zi qanday so‘z? Oshni suzdi, suvda suzdi, sigir suzdi.

A) omonim B) paronim C) sinonim D) ko‘p ma’noli so‘z

2. Ko‘p ma’noli so‘z har bir ma’nosi bilan ayrim-ayrim so‘zlarga antonim bo‘lishi mumkinmi?

A) Ko‘p ma’noli so‘z faqat bir ma’nosi bilan boshqa bir so‘zga antonim bo‘lishi mumkin B) bir ma’noli so‘zlargina antonim bo‘lishi mumkin C) har bir ma’nosi bilan ayrim-ayrim so‘zlarga antonim bo‘lgan so‘zlar ko‘p ma’noli so‘z hisoblanmaydi D) ko‘p ma’noli so‘z har bir ma’nosi bilan ayrimayrim so‘zlarga antonim bo‘lishi mumkin

3. Qurilishda men boshliqman, Bo‘riyev. Mablag‘ ham, odamlar ham, jumladan, siz ham mening ixtiyorimdasiz. Ushbu gapdagi ixtiyor so‘zi o‘rnida quyidagi so‘zlarning qaysi birini sinonim sifatida qo‘llash mumkin?

A) mayl B) izn C) izm D) mayl, izn

4. Omonimiya quyida berilgan qaysi birliklar orasida voqe bo‘lmaydi?

A) ikki so‘z orasida B) ikki ibora va ikki tasviriy ifoda orasida C) ikki qo‘shimcha orasida D) sanalgan barcha birliklar orasida omonimiya vujudga kelishi mumkin

5. Qaysi qatorda berilgan so‘zlar tarkibidagi qo‘shimchalar o‘zaro omo¬nim hisoblanadi?

A) kiyinmoq-ekinlar B) o‘qildi-yozildi C) gulzorlarda-paxtazorga D) uchrashmoq-o‘rganish

6. Qaysi qatordagi juftliklar o‘zaro sinonim bo‘la olmaydi?

A) adil-odil B) adolatli-odil C) adil-tik D) odil-adl

7. O‘chib borayotir qanchalar kalom,

Ne-ne bitiklar ham yo‘qdir, vassalom,

Dunyoda faqat bir sobit suxan bor:

U o‘z farzandingga o‘zing qo‘ygan nom (A.O.) Banddagi sobit so‘zining sinonimi...

A) yoqimli B) ishonchli C) qat’iy D) doimiy

8. Quyidagi hodisalarning qaysi biri uchun shakliy bir xillik xos?

A) ko‘p ma’noli so‘zlar uchun xos B) omonimlarga xos C) paronimlarga xos D) A va B

9. Qaysi so‘zlar o‘zaro paronim emas?

A) yuvindi – yuvundi B) yoriq – yorug‘ C) charlamoq – chorlamoq D) archish – artish

10. Quyidagi hodisalarning qaysilari mustaqil so‘z turkumlarining barchasi uchun xos? 1) ko‘p ma’nolilik;

2) sinonimiya; 3) omonimiya; 4) antonimiya.

A) 1 B) 1, 2 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 3, 4

.Mashg’ulotni yakunlash.O’qituvchi mashg’ulotning qanday darajada amalga oshirilganligini talabalarga ma’lum qiladi, ularni rag’batlantiradi va to’plagan ballarini izohlab eshittiradi. Keyingi mashg’ulotda qilinadigan ishlar (vazifalar)xususida o’z mulohazalarini bayon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. H.Jamolxonov. Hozirgi o`zbek adabiy tili. 2005, “Talqin” nashriyoti.

2. M.Hamroyev, D.Muhamedova, D.Shodmonqulova, X. G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva. Ona tili. Toshkent, 2007-yil.

3. Z.Otamirzayeva, M.Yusupova. O`zbek tili. 2004, O`AJBNT» markazi.

4. R.Ikromova D.Muhamedova, D.Shodmonqulova, X. G‘ulomova. Hozirgi o’zbek adabiy tilidan ma’ruza matnlari (Sintaksis). Toshkent, 2001-yil.

5. Sh.Rahmatullayev. Hozirgi adabiy o`zbek tili. 2006, “Universitet” nashriyoti

6. R.Ikromova, D.Muhamedova, M.Hamroyev. Ona tilidan mashqlar to`plami Toshkent, 2009-yil


3 - MAVZU

Tillarning tasnifi. Tilshunoslik bo’limlari.

Vaqti: 2 soat

Talabalar soni: 30 ta

Mashg'ulot shakli

Amaliy mashg`ulot

Amaliy masg''uloti rejasi


 1. Tashkiliy qism.

 2. Savol-javob asosida talabalar bilimini aniqlash va mustahkamlash

 3. Mavzuga oid mashqlar orqali talabalar bilimini tekshirish va mustahkamlash.

 4. Uyda bajarilgan mustaqil ishlar asosida talabalar bilimini aniqlash va baholash.

 5. Test texnologiyasi orqali talabalar bilimini nazorat qilish va baholash

 1. Mavzuni yakunlash.

O'quv mashg'ulotning maqsadi


Talabalar Tillarning tasnifi. Tilshunoslik bo’limlari.l mavzusi haqida tushuncha berish.

O'qiituvchining vazifasi:

1. Tillarning tasnifi haqidagi nazariy bilimlarini aniqlash.

2. Til oilalari haqida mashqlar bajartiradi .
3. Tilshunoslik bo’limlari haqida tushuncha beradi


O'quv faoliyatining natijasi

1.Tillarning tasnifi haqidagi bilimlari yuzasidan javob beradi.


2.Til oilalari haqida mashqlar bajaradi .
3. Tilshunoslik bo’limlari haqida tushunchaga ega bo'ladi.

Ta'lim metodi va texnikasi

Suhbat, Muammoli izlanish,mashqlar to`plami

Ta'lim vositasi

Proyektor, Ma`ruza matni,

Ta'lim shakli

Yakka tartibdagi savol-javob, guruhlarda ishlash

Ta'lim sharti

Auditoriya, TSOdan foydalanish


Mavzu Tillarning tasnifi. Tilshunoslik bo’limlari.

Ma`ruza mashg`ulotning texnologik kartasi


Dars bosqichlari va vaqti


O'qituvchi

Talaba

1-boqich


Kirish

(5 daqiqa)

1.Ma`ruza mashg'ulotning tashkiliy qismini amalga oshiradi, mavzu (Tillarning tasnifi. Tilshunoslik bo’limlari.

),


maqsadi, rejasini e'lon qiladi.

1.Eshitadi, yozadi, javob beradi.
.

2-bosqich

Asosiy bosqich

(70 daqiqa)1. Mavzu haqida tushuncha beriladi. (1-ilova)

2. Mavzu yuzasidan misollar keltirib izohlanadi. (2-ilova)

3.Aqliy hujum asosida ma’ruzada o’rganillgan nazariy bilimlarini savol – javob orqali aniqlaydi. (3-ilova)1. Eshitadi, yozadi,
2.Eshitadi, yozadi, javob beradi, bajaradi
3. Savollarga javob beradi.

4-bosqich

Yakuniy bosqich

(5 daqiqa)

1.Talabalarni rag’batlantirish, baholarni e'lon qilish, uyga vazifa berish, mashg’ulotga yakun yasash.

2. Adabiyotlar ro`yhatini beradi
1.Eshitadi, yozadi, bilib oladi.

2. Eshitadi yozib oladi.1-ilova
1. Tilshunoslikda tillarning qanday tasniflari mavjud?

2. Tillarning geneologik tasniflanishiga ko‘ra yer yuzida qanday til oilalari bor?

3. Oltoy tillar oilasi va turkiy tillar guruhi haqida nimalarni bilasiz?

4. Morfologik tasnif bo‘yicha bo‘lingan amorf va agglyutinativ tillar guruhlari haqida qanday ma’lumotlarni bilasiz?

5. Flektiv va polisintetik tillar haqida nimalarni bilasiz?

2-ilova

33-mashq. O’qing, og’zaki nutqda fonetik o’zgarishga uchragan ruscha-internatsional so’zlarni aniqlang. So’z ichida qaysi tovush qanday o’zgarganligini izohlab, shu so’zlarning adabiy tildagi variantini ayting.

1. Istansada u yoqdan bu yoqqa yurib o’zimdan o’zim so’radim. (S. Ahm.) 2. Boshpurti yo’q darbadar degandek bir narsaman.(A. CHakovskiy.) 3. Siyoqidan zo’r generol bo’lishini fahmlab turibman.(H. G’.) 4. – Ayrapo’rtlari yaxshi ekan, - dedi u birpasdan keyin. (F.Muhammadiev.) 5. Ikkilasining ham mingan oti yaxshi ekan. Serkdagi otlarga o’xshaydi-ya! (S.Ahm.) 6. Katta teatrlarda shunday bo’lsa bordir, bu o’zimizning teatr. Qancha xohlasak, shuncha ayttiramiz.(S.Ahm.) 7. O’ris texniklar valasipit minib, yelkasida qo’shtig’ bilan Naymandan to’ng’iz urib kelishadi.(S.Ahm.) 8. Sallotlar o’qi bilan gum bo’ldi. (O.)


34-mashq. So’zlarni va gaplarni o’qing. CHapdan o’ngga va o’ngdan chapga qarab o’qilsa ham, tovush tizimi va ma’nosi o’zgarmaydigan so’zlarni topib ko’chiring.
I. A’zo, aza, ammo, dog’, amma, dod, bobo, qoloq, bob, obbo, kiyim, qipiq, shox, kiyik, shosh, kichkina, kuchuk, ko’p, ko’k, aka, quyruq, quduq, uka, dono, quruq, bilib, qochmoq, qochoq, nodon, ota, alla, kez, aka, kek, dum, tivit, qulluq.

II. 1. - Quruq bo’htonga imzo chekadigan nodon yo’q! (Mirm.) 2. Jo’xori non yeb o’tirgan kunlarimizda otam cho’ldan ikki qop un yuborib qoldi.(E.A’zamov.) 3. Safura tantiqona bir qiliq, bilan o’zini Bakir hamda Bargida o’tirgan divanga tashladi...( E.A’zamov.) 4. Avtobusning haydovchisi Adham, ... qirriq, chapani shofyorlardan edi. (E.A’zamov) 5. Tabibiyning yumaloq, rangpar yuzi bir oz so’lg’in ko’rinar, qiyiq ko’zlarida malollik, xijolatga o’xshash ifoda zuhur edi.(S.Siyoev)


Mustaqil ish. Talabalar o’tirgan joylariga qarab 6 qatorga bo’liniadilar va har bir qatorga alohida quyidagi tartibda o’tilayotgan mavzu asosida mustaqil ishi topshiriladi:(Bajarilgan ishning sifati gapning mazmuni, tarbiyaviy ahamiyati hamda talabaning o’z misolini to’g’ri va tushunarli ifodalay olishi bilan belgilanadi.)

1-qator-Ko’p ma’noli so’zlar asosida ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

2-qator- Bir ma’noli g’o’zlar asosida ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

3-qator-Metafora asosida ma’no ko’chishiga ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

4-qator-Metanimiya asosida ma’no ko’chishiga ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

5-qator-Sinekdoxa usuli asosida ma’no ko’chishiga ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

6-qator-Kinoya usuli asosida ma’no ko’chishiga ikkita mazmunli gap tuzib izohlaydi.

6.Test tekshiruvi. Bunda har bir talabaga alohida variant asosidagi test beriladi va uning mustaqil tarzda bajarilishi nazorat qilinadi. (Test kalitlari yig’ishtirib olinib natijalari keyingi mashg’ulotgacha e’lon qilinadi.)

3- ilova Namuna

1. Quyida berilgan so‘z qo‘shilmalaridagi suzmoq so‘zi qanday so‘z? Oshni suzdi, suvda suzdi, sigir suzdi.

A) omonim B) paronim C) sinonim D) ko‘p ma’noli so‘z

2. Ko‘p ma’noli so‘z har bir ma’nosi bilan ayrim-ayrim so‘zlarga antonim bo‘lishi mumkinmi?

A) Ko‘p ma’noli so‘z faqat bir ma’nosi bilan boshqa bir so‘zga antonim bo‘lishi mumkin B) bir ma’noli so‘zlargina antonim bo‘lishi mumkin C) har bir ma’nosi bilan ayrim-ayrim so‘zlarga antonim bo‘lgan so‘zlar ko‘p ma’noli so‘z hisoblanmaydi D) ko‘p ma’noli so‘z har bir ma’nosi bilan ayrimayrim so‘zlarga antonim bo‘lishi mumkin

3. Qurilishda men boshliqman, Bo‘riyev. Mablag‘ ham, odamlar ham, jumladan, siz ham mening ixtiyorimdasiz. Ushbu gapdagi ixtiyor so‘zi o‘rnida quyidagi so‘zlarning qaysi birini sinonim sifatida qo‘llash mumkin?

A) mayl B) izn C) izm D) mayl, izn

4. Omonimiya quyida berilgan qaysi birliklar orasida voqe bo‘lmaydi?

A) ikki so‘z orasida B) ikki ibora va ikki tasviriy ifoda orasida C) ikki qo‘shimcha orasida D) sanalgan barcha birliklar orasida omonimiya vujudga kelishi mumkin

5. Qaysi qatorda berilgan so‘zlar tarkibidagi qo‘shimchalar o‘zaro omo¬nim hisoblanadi?

A) kiyinmoq-ekinlar B) o‘qildi-yozildi C) gulzorlarda-paxtazorga D) uchrashmoq-o‘rganish

6. Qaysi qatordagi juftliklar o‘zaro sinonim bo‘la olmaydi?

A) adil-odil B) adolatli-odil C) adil-tik D) odil-adl

7. O‘chib borayotir qanchalar kalom,

Ne-ne bitiklar ham yo‘qdir, vassalom,

Dunyoda faqat bir sobit suxan bor:

U o‘z farzandingga o‘zing qo‘ygan nom (A.O.) Banddagi sobit so‘zining sinonimi...

A) yoqimli B) ishonchli C) qat’iy D) doimiy

8. Quyidagi hodisalarning qaysi biri uchun shakliy bir xillik xos?

A) ko‘p ma’noli so‘zlar uchun xos B) omonimlarga xos C) paronimlarga xos D) A va B

9. Qaysi so‘zlar o‘zaro paronim emas?

A) yuvindi – yuvundi B) yoriq – yorug‘ C) charlamoq – chorlamoq D) archish – artish

10. Quyidagi hodisalarning qaysilari mustaqil so‘z turkumlarining barchasi uchun xos? 1) ko‘p ma’nolilik;

2) sinonimiya; 3) omonimiya; 4) antonimiya.

A) 1 B) 1, 2 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 3, 4Yüklə 5,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə