Ondokuz mayis üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ DİNİ danişmanlik ve rehberlik anabiLİm dali meciTÖZÜ ve çevresinde yaşayan alevilerin sosyal ve diNİ yaşam açisindan incelenmesi


Tablo - Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre DağılımıYüklə 486,93 Kb.
səhifə2/6
tarix01.11.2017
ölçüsü486,93 Kb.
#24840
1   2   3   4   5   6

Tablo - Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet

Sayı

Yüzde

Kadın

37

27,7

Erkek

98

72,3

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların % 27,7’si “kadınlardan” oluşmaktadır. “erkek” katılımcıların oranı ise % 72,3 düzeyindedir. Katılım dağılımındaki farkın sebepleri arasında erkek örneklem grubuna ulaşmanın daha kolay olması, okuma yazma oranlarının kadın katılımcılara göre iyi noktada olması ve sosyo-kültürel unsurların etkili olması kabul edilebilir.

2.2.Yaş

Kimliksel tutumlar bireyin yaş dönemine göre şekillenebilir. Farklı yaş grubunda bulunan bireyler, dinsel ve sosyal alanda diğer yaş gruplarına göre tutum sergileyebilirler. Alevi kimliği taşıyan bireylerin yaş gruplarına göre sosyal ve kültürel kazanımlarının görüş açılarına etkisini değerlendirebilmek adına yaş gruplarını veri analizinde kullanacağız.

Tablo - Örneklem Grubunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş

Sayı

Yüzde

18-25

23

18,2

26-35

44

32,1

36-50

39

28,5

51 ve üzeri

29

21,2

Toplam

135

100

Katılımcıların % 18,2’si “18-28” yaşları arasında yer almaktadır. % 32,1 ile “26-35” yaşları arası katılımcılar çoğunluğu oluştururken, % 28,5 “36-50” yaşları grubu bu çoğunluğun ardından gelmektedir. Araştırmada “51 yaş ve üzeri” kişilerin oranı da % 21,2 olarak görülmektedir.

Araştırma da katılımcıların yaş düzenlemesine bakıldığında en küçük yaş olarak “18 yaş” kabul edilmesi araştırma da daha bilinçli şekilde cevaplandırılması isteğidir. “51 yaş ve üzeri” katılımcılar genel olarak köylerde yaşarken, “36-50 yaş” dağılımında bulunan kişilerin bir kısmı ilçe merkezinde bir kısmı ise köylerde yaşamını sürdürmektedir. “18-25 ve 26-35 yaş” arası örneklem grubu ise ağırlıklı olarak ilçe merkezinde yaşamaktadır.

2.3.İkamet Edilen Yer

Tablo - Örneklem Grubunun İkamet Ettiği Yerdeki Yıllara Göre Dağılımıİkamet ettiğiniz yerde kaç yıldır bulunuyorsunuz?

Sayı

Yüzde

1 yıl

3

1,8

2-5 yıl

19

13,9

6-10 yıl

17

12,7

10 yıldan fazla

96

71,5

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların %71,5’i “10 yıldan fazla” Mecitözü ve köylerinde yaşarken, % 12,7 si “6-10 yıldır”, % 13,9’u “2-5 yıl”, % 1,8 oranında ise “1 yıldır” ikamet ettiğini belirtmektedir.

“10 yıldan fazla” seçeneğini işaretleyen katılımcılar daha çok köylerde yaşamını sürdürmekteyken diğer seçenekleri işaretleyen katılımcılar ağırlıklı olarak ilçede yaşadıklarını belirtmişlerdir.

2.4.Öğrenim Düzeyi

Kimlik oluşumunda eğitim, belki de en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça tutum ve davranışlarda farklılaşmaların olacağı şüphesizdir. Katılımcıların almış oldukları eğitim ile Alevilik inanç ve tutumlarına yönelik anlamlı ilişkiler olduğu düşünülmektedir.

Tablo - Örneklem Grubunun Öğrenim Düzeyine Göre DağılımıÖğrenim durumu

Sayı

Yüzde

Okur-yazar değil

5

3,6

Okur-yazar, okula gitmemiş

7

4,8

İlkokul 1-5

42

30,9

İlköğretim 1-8

21

15,8

Lise

35

26,1

Ön lisans

9

6,7

Lisans/Yüksek lisans

16

12,1

Toplam

135

100

Katılımcıların öğrenim ve okur-yazarlık durumlarına bakıldığında %3,6’sı “okur-yazar olmadığını” ifade etmiştir. Herhangi bir okula gitmediği halde “okuma ve yazmayı öğrenen” kişilerin oranı % 4,8 olarak gözükmektedir. ”ilkokul 1-5” ve “ilköğretim 1-8” öğrenim grubunun % 30,9 ve % 15,8 düzeyinde bulunması araştırmamızdaki öğrenim durumunun en çok katılımcı olduğunu göstermektedir. % 26,1 ile “lise” düzeyinde öğrenim gören katılımcıları % 6,7 ile “ön lisans”, %12,1 ile de “lisans-yüksek lisans” öğrenim düzeyi takip etmektedir.

Araştırmada yükseköğretim gören katılımcıların toplam oranının % 18,8 gibi düşük düzeyde olmasının nedenleri arasında anketin uygulandığı dönemde üniversite öğrencilerinin Mecitözü dışında bulunması kabul edilebilir. Yine yükseköğretim görüp farklı illerde kamu da çalışanlar olduğu hesaba katılmalıdır.

2.5.Medeni Durum

Bireylerin sosyal ve kimliksel ilişkileri, içinde bulundukları psiko-sosyal durumla bağlantılı olarak gelişebilir. Evli bir bireyin algıları ile boşanmış olan bireyin algıları arasında farklılıkların olabileceği açıktır. Katılımcıların medeni durumlarının Alevilik inanç ve tutumlarına etkisini önem arz etmektedir.


Tablo - Örneklem Grubunun Medeni Durumuna Göre Dağılımı

Medeni durumunuz?

Sayı

Yüzde

Evli

92

67,3

Bekâr

34

25,5

Dul

7

5,5

Boşanmış

2

1,8

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların %67,3’ü medeni durumunu “evli” olarak ifade ederken, % 25,5’i medeni durumunu bekâr olarak belirtmektedir. %5,5’i dul (eşi ölmüş), %1,8’i ise boşanmış olduğunu belirtmiştir. Boşanma oranın %1,8 olması evlilik kurumuna olan bağlılığın önemsendiği göstermektedir.

2.6. Mesleki Durum


Tablo - Örneklem Grubunun Meslek Gruplarına Göre Dağılımı

Meslek

Sayı

Yüzde

Çiftçi

28

20,6

Ev hanımı

20

15,2

Serbest meslek

15

10,9

Esnaf

14

10,3

Öğrenci

11

8,5

Emekli

8

5,5

İşçi

7

5,0

Memur

5

3,6

Öğretmen

3

2,4

Diğer

24

18

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların meslek tablosunu incelediğimizde % 20,6’sı “çiftçi, % 15,2 Ev hanımı, % 10,9’u “serbest meslek”, % 10,3’ü “esnaf”, % 8,5’i “öğrenci”, % 5,5’i “emekli”, % 5’i “işçi”, % 3,6’sı “memur”, % 2,4’ü “öğretmen”, % 18’i “diğer meslekler” şeklinde ifade ettiklerini görüyoruz.

2.7.Evlilik Yaşı
Tablo - Örneklem Grubunun Evlilik Yaşı Gruplarına Göre Dağılımı

Kaç yaşında evlendiniz?

Sayı

Yüzde

15-17 yaş

20

19,5

18-20 yaş

32

31,7

21-24 yaş

33

33,3

24 ve üzeri yaş

16

15,5

Toplam

101

100

Katılımcıların evlilik yaşları dağılımını incelediğimizde % 19,5’i “15-17” yaşları arasında evlendiğini belirtmektedir. “18-20” yaşları arasında evlenenlerin oranı % 31,7, “21-24” yaşları arasında evlenenler % 33,3 olarak ifade etmişlerdir. “24 ve üzeri” yaşlarda evlilik yapan katılımcı oranı ise % 15,5’dir.

2.8.Nikâh Türü
Tablo - Örneklem grubunun nikâh türüne göre dağılımı

Evliliğinizde hangi nikâh kıyıldı?

Sayı

Yüzde

Resmi

17

16,4

Dini

4

4,1

Dini (dede)

3

3,3

Hem resmi hem dini

67

66,4

Hem resmi hem de dede nikâhı

10

9,8

Toplam

101

100

Araştırmada yer alan katılımcıların % 66,4’ü evliliklerin de “hem resmi hem de dini” nikâhın yapıldığını belirtmişlerdir. % 16,4’ü sadece “resmi nikâh” yaptırdığını ifade etmesine karşın % 3,3 ve % 4,1 oranındaki katılımcıların sadece dede ve dini nikâh yaptırdıkları görülmektedir. Resmi nikâhın yanında dede nikâhının da kıyıldığını belirten katılımcı oranı ise % 9,8’dir.

%92.6 oranıyla resmi nikâhın kabul edilmesi aile kurumunun önemsendiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.

2.9.Sünnilerle Evli Yakınlık


Tablo - Örneklem Grubunun Sünnilerle Evli Yakınlarına Göre Dağılımı

Sünni birisiyle evli bir yakınınız var mı?

Sayı

Yüzde

Evet

95

70,3

Hayır

40

29,7

Toplam

135

100

Katılımcıların % 70,3’ü sünni biriyle evli yakınlarının olduğunu ifade ederken, % 29,7’si sünniler ile evli bir yakınlarının olmadığını belirtmişlerdir.

Örneklem grubunun “Sünni biriyle evlenmeyi nasıl karşılıyorsunuz?” tutum ölçekli sorusuna % 15,2 oranında katılımcı hayır seçeneğini işaretlerken, kararsız olduğunu ifade edenlerin oranı 22,4 şeklindedir. Bu duruma baktığımızda sünni birisiyle evliliğe sıcak bakmayan ailelerin akrabaları içerisinde sünni biriyle evlenenler azımsanamayacak sayıdadır.

2.10.Dini Kitaplar


Tablo 10- Örneklem Grubunun Evlerindeki Dini Kitaplara Göre Dağılımı

Evinizde ne tür dini kitaplar bulunmaktadır?

Sayı

Yüzde

Kur’an-ı Kerim ve İslam ile ilgili kitaplar

17

12,7

Kur’an-ı Kerim ve Alevilik ile ilgili kitaplar

48

35,2

Sadece Alevilik ile ilgili kitaplar

16

11,5

Hepsi

29

21,8

Hiçbiri

25

18,8

Toplam

135

100

Katılımcıların evlerinde bulunan dini yayınlarla ilgili dağılımda % 18,8’nin “hiçbir” dini yayın bulundurmadığını belirtmiştir. % 21,8 oranındaki katılımcı evlerinde “Kur’an-ı Kerim, İslami ve Alevilik ile ilgili yayınlardan” bulundurduğunu ifade etmişlerdir. % 11,5’i sadece “Alevilik ile ilgili” yayınları bulundururken, % 35,2’si hem “Kur’an-ı Kerim hem de Alevilik” ile ilgili yayınları bulundurduklarını aktarmışlardır. Evlerinde” Kur’an-ı Kerim ve İslam ile ilgili” kitap bulunduran katılımcı oranı ise %12,7 düzeyindedir.

Evinde Kur’an-ı Kerim bulunduran örneklem grubunun toplam oranı %69,7’dir. %18,8 oranında hiçbir kitap bulundurmuyorum ifadesi kullanan örneklem grubunu genel olarak okuma yazma bilmeyenlerin oluşturduğu düşünülmektedir.

2.11.Alevilik İle İlgili Bilgilerin Öğrenilmesi


Tablo 11- Örneklem Grubunun Alevilik İle İlgili Bilgilerin Öğrenilmesine Göre Dağılımı

Alevilik ile ilgili bilgileri kimden öğrendiniz?

Sayı

Yüzde

Ailemden

57

42,4

Kitaplardan

36

26,7

Dedelerden

19

13,9

Hepsi

23

17

Toplam

135

100

Katılımcıların %42,4’ü Alevilik ile ilgili bilgileri ailesinden öğrendiğini belirtirken, % 26,7’si kitaplardan öğrendiğini, dedelerden öğrenenlerin ise % 13,9’da kaldığını görmekteyiz. Bütün kaynaklardan öğrendiğini ifade eden katılımcıların oranı ise %17 olarak belirtilmiştir.


2.12.Dini Eğitim

Tablo 12- Örneklem Grubunun Dini Eğitim Aldığı Yere Göre Dağılımı

Dini eğitiminizi nerden aldınız?

Sayı

Yüzde

Anne-babadan

50

37

Alevi/Bektaşi büyüklerinden

26

19,4

Dini bir gruptan (Cemaat, tarikat vb.)

1

0,6

Resmi bir kurumdan (Cami, Kur’an Kursu, okul vb.)

35

26,1

Dini eğitim almadım

23

17

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların % 17’si “dini bir eğitim almadığını” ifade ederken, % 37’si dini eğitimi “aileden” aldığını belirtmiştir. % 26,1 oranındaki katılımcı resmi kurumlardan dini eğitim aldığını ifade etmiştir. Alevi/Bektaşi büyüklerinden dini eğitim aldığını belirten katılımcıların oranı % 19,4 olarak belirtilmiştir. % 0,6 oranında katılımcı dini eğitimini “dini bir gruptan” aldığını ifade etmişlerdir.

2.13.Kimlik Tanımlaması

Tablo 13- Örneklem Grubunun Dini Kimlik Olarak Kendini Tanımlamasına Göre DağılımıKendinizi hangi inanç sistemi içerisinde görüyorsunuz?

Sayı

Yüzde

İslam (Sünni)

6

4,2

İslam (Alevi/Bektaşi)

119

87,9

Fikrim yok

5

3,6

Herhangi bir dini inanca sahip değilim

3

2,4

Diğer

2

1,8

Toplam

135

100

Katılımcılardan % 4,2’si kendini Alevi olarak görmediğini ifade ederken, % 87,9’u kimliğini Alevi/Bektaşi olarak belirtmiştir. % 3,6 oranındaki katılımcı kimlik konusunda fikir belirtmezken % 2,4’ü herhangi bir dine mensup olmadığını ifade etmiştir. Dini kimlik konusunda farklı görüş bildiren katılımcı oranı % 1,8’dir.


III. BÖLÜM
örneklem grubunun DERECELENDİRME sorularına verdiği cevaplara göre dağılımı ve yorumları

3.Örneklem Grubunun Tutumlarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar

3.1.Alevi Olduğunu İfade Edebilme İle İlgili Tutumlar
Tablo 14- Alevi Olduğunu İfade Edebilme İle İlgili Tutumlar

Alevi olduğunuzu her ortamda rahatlıkla ifade edebiliyor musunuz?

Sayı

Yüzde

Evet, ifade edebiliyorum ama rahat değilim

43

31,6

Evet, rahatlıkla ifade edebiliyorum

70

51,9

Bazen gizliyorum

19

13,9

Çoğunlukla gizliyorum

3

2,5

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların % 51,9’u Alevi olduğunu “her ortamda rahat bir şekilde” ifade edebildiğini belirtmiştir. % 31,6’sı Alevi olduğunu ifade edebildiğini ama “ifade ederken rahat olmadığını” ifade etmiştir. Alevi olduğunu “bazen gizleyen” katılımcıların oranı % 13,9, “Çoğunlukla gizleyenler” ise % 2,5 düzeyindedir.

3.2.Sünni Birisiyle Evlilik İle İlgili Tutumlar
Tablo 15- Sünni Birisiyle Evlilik İle İlgili Tutumların Dağılımı

Sünni biriyle evlenmeyi nasıl karşılıyorsunuz?

Sayı

Yüzde

Olabilir, sadece kız alınabilir

15

10,9

Olabilir, sadece kız verilebilir

0

0

Hem kız alınabilir, hem de kız verilebilir

70

51,5

Hiçbir şekilde evlenilmemeli

20

15,2

Kararsızım

30

22,4

Toplam

135

100

Katılımcılardan % 51,5’i Sünni olanlara “hem kız verilebileceği hem de kız alınabileceği” görüşünü desteklerken % 15,2’si “Sünni olan biri ile evliliğe kesinlikte karşı” çıktığını belirtmiştir. % 10,9 oranında katılımcı Sünni olanlardan “sadece kız alınabileceği” görüşünü ifade etmesine karşın hiçbir katılımcı “sadece kız verilebilir” seçeneğini işaretlememişlerdir. “Kararsız” kalanların oranı ise % 22,4 düzeyindedir.

Araştırma da dikkat çekici bir unsur olarak da “sadece kız alınabilir” düşüncesinde olan örneklem grubunun kız alındığında aile saadetinde sorun yaşanmayacağı düşünülürken, kız verildiğinde Sünni erkeğin kadını değiştirmek istemesi nedeniyle aile saadetinde problemler çıkabileceği düşüncesinde olmalarıdır. Alevi erkeklerin Sünni kadına kendi görüşlerini empoze etmediklerini savunmaktadırlar.

3.3.Evlilikte Resmi Nikâhın Yanında Dini Nikâhın Yapılması Gerektiği İle İlgili Tutumlar


Tablo 16- Evlilikte Resmi Nikâhın Yanında Dini Nikâhın Yapılması Gerektiği İle İlgili Tutumların Dağılımı

Evlenirken resmi nikâhın yanında dini nikâh yaptırılır

Sayı

Yüzde

Tamamen katılıyorum

56

41,2

Katılıyorum

50

37

Fikrim yok

10

7,3

Katılmıyorum

12

9,1

Hiç katılmıyorum

7

5,5

Toplam

135

100

Araştırmada yer alan katılımcıların % 41,2’si “evlilikte resmi nikâhın yanında dini nikâh yaptırılır” görüşüne tamamen katılıyorum, % 37’si katılıyorum şeklinde cevap vererek % 78,2 oranında dini nikâha olumlu baktıklarını ifade etmişlerdir. Buna karşın % 5,5’i “hiç katılmıyorum”, % 9,1’i ise “katılmıyorum” diyerek dini nikâh tutumuna olumsuz yönde cevap vermiştir. Dini nikâhın gerekliliğine katılmayanların toplam oranı % 14,6’dır. % 7,3 oranındaki katılımcılar ise fikir belirtmemişlerdir.

3.4.Çocuklara İbadet Etmeyi Öğretmenin Gerekliliği İle İlgili Tutumlar
Tablo 17- Çocuklara İbadet Etmeyi Öğretmenin Gerekliliği İle İlgili Tutumların Dağılımı

Çocuklara ibadet etmeyi öğretmek gerekir

Sayı

Yüzde

Tamamen katılıyorum

66

49,1

Katılıyorum

44

32,7

Fikrim yok

10

7,3

Katılmıyorum

11

7,9

Hiç katılmıyorum

4

3

Toplam

135

100

Katılımcıların % 49,1’i çocuklara ibadet etmeyi öğretmenin gerekliliğine “tamamen katılıyorum” şeklinde görüş belirtirken % 32,7’si “katılıyorum” ifadesini kullanmıştır. % 3’ ü hiç katılmamakta, % 7,9’ katılmamaktadır. Fikir belirtmeyen katılımcıların oranı ise % 7,3’dür.

“Çocuklara ibadet etmeyi öğretmek gereklidir” tutumunu toplamda % 81,8 gibi bir oranla kabul eden katılımcılar, Alevilikte ibadeti ne kadar çok önemsediklerinin dikkat çekici bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Doğru bir din eğitiminden çocuklarının faydalanmalarını isteyen örneklem grubunun, onların dini eğitim konusunda kendilerinden daha ileri konumda olmalarını istedikleri düşüncesine ulaşılmıştır.


3.5.Rızkı Veren Allah’tır, Çocuk Sayısı Önemli Değildir Sözü İle İlgili Tutumlar


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 486,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə