Opinnäytetyön malliYüklə 147,09 Kb.
səhifə1/6
tarix02.11.2017
ölçüsü147,09 Kb.
#28690
  1   2   3   4   5   6TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

DIPLOMITYÖN OTSIKKO

Työn Tekijä


Diplomityö

XXXXXXX koulutusohjelma

Kuukausi vuosi (esim. Helmikuu 2013)

TIIVISTELMÄOPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta

Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö)

Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö)Tekijä

Työn ohjaaja yliopistollaTyön nimi
Opintosuunta

Työn laji

Aika

Sivumäärä

Tiivistelmä

Tiivistelmä on suppea (200 - 400 sanan pituinen) esitys, jossa kootaan työn tavoitteet, suoritus ja tulokset. Tiivis­telmän tulee olla itsenäinen teksti, eikä siinä saa viitata varsinaiseen työhön eikä lähteisiin. Toisaalta tiivistelmään ei saa kirjoittaa mitään sellaista, mitä ei ole esitetty työn varsinaisessa tekstiosassa. Tiivistelmän teksti­osa tyyliä on Style 2 (Abstraktiteksti). Tyylin fontti on Times New Roman ja fonttikoko on 9 pt.
TIIVISTELMÄLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE
Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö): Merkitään työn tekijän koulutusohjelman nimi täydellisenä. Mikäli opinnäytetyö on tehty erilliseen maisteriohjelmaan, merkitään maisteriohjelman nimi.

Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö): Lisensiaatin­työn tiivistelmään merkitään pääaineopintojen ala.

Tekijä: Merkitään ensin tekijän tai tekijäin sukunimi ja sitten etunimi.

Työn ohjaaja yliopistolla: Merkitään yliopistolla työtä ohjanneen opettajan/tutkijan nimi; ensin sukunimi ja sitten etunimen ensimmäinen kirjain sekä opettajan tehtävänimike (esim. "Prof.").

Työn nimi: Merkitään työn nimi. Englanninkielinen nimi merkitään vain, mikäli työ on kirjoitettu englanniksi.

Opintosuunta: Merkitään opintosuunta, johon opinnäytetyö on tehty. Koulutusohjelma voi tarvittaessa antaa omat tarkentavat ohjeet.

Työn laji: Merkitään "Kandidaatintyö" tai "Diplomityö" tai "Lisensiaatintyö".

Aika: Merkitään työn jättöaika kuukauden tarkkuudella (esim. "Toukokuu 2013"). Jättöajalla tarkoitetaan sitä päivämäärää, jolloin työ ladataan Laturiin.

Sivumäärä: Merkitään juokseva sivunumerointi ja liitteet (lukumäärä), esim. "179 s., 5 liitettä"

Tiivistelmä: Laaditaan vapaamuotoisesti, siten että tiivistelmä mahtuu sille varattuun tilaan tässä lomakkeessa (koko tiivistelmä yhdelle sivulle). Selvä­sanaisesti, lyhyin lause­rakentein. Tiivistelmää laadittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Työn tavoitteet ja ongelman asettelu,

  • mitä työssä pyritään selvittämään,

  • käytetyt tutkimusmenetelmät ja metodit,

  • tärkeimmät tulokset, sekä

  • tulosten käyttö, hyödyntäminen ja tulosten yleistettävyys

Muita tietoja: Voidaan jättää täyttämättä ellei ole mitään erityistä mainittavaa.

Muita tietoja
ABSTRACT

FOR THESIS University of Oulu Faculty of Technology

Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master’s Thesis)

Major Subject (Licentiate Thesis)Author

Thesis SupervisorTitle of Thesis
Major Subject

Type of Thesis

Submission Date

Number of Pages

Abstract

Abstract is a compact (200-400 words) presentation where the aims, methods and results of the thesis are described.

The abstract must be an independent text and it should not include any citings to the actual thesis or the references therein. On the other hand, the abstract must not contain any information which has not been discussed in the actual thesis. The style of the abstract text is Style2 (Abstraktiteksti). The style's font is Times New Roman and the font size is 9 pt.


INSTRUCTIONS ON HOW TO FILL IN A THESIS ABSTRACT FORM
Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master’s Thesis): Fill in the name of the Degree Programme in full. If you are graduating in a special Master’s Degree Programme, fill in the full name of the Master’s programme.

Major Subject (Licentiate Thesis): In the Abstract of a Licentiate Thesis, you should fill in the Major Subject.

Author: The family name of the author(s) comes first, and the given name last. For example: Surname, Firstname; Doe, John.

Thesis Supervisor: The name of the teacher/researcher who supervised your thesis at the University; surname first, then the first letter of his/her given name, followed by his/her title (Dr, Prof., etc.).

Title of Thesis: The title of the thesis. If the thesis itself is written in English, the title must also be in English.

Major Subject: In this field, fill in the major subject (study option) / specialization you have studied in your degree programme. The degree programme can give you additional instructions if necessary.

Type of Thesis: Write "Bachelor's Thesis" or "Master's Thesis" or "Licentiate Thesis".

Submission Date: Write the submission date of the thesis (month + year, e.g. "May 2013"). Submission date means the date the thesis is uploaded to Laturi.

Number of Pages: Number of pages in the thesis and the number of appendices. For example: …179 p., 5 App.

Abstract: The form of the abstract is free, but the language should be clear and concise. The abstract must be written so that it fits into the space provided in this abstract form (the whole abstract in one page). Discuss the following matters in your abstract:

  • Aims and goals of your thesis and the research question,

  • what it is you are trying to find out in your thesis,

  • your research methods,

  • your most important findings, and

  • how the results are to be used, their applicability and generalizability.

Additional Information: You can leave this field blank if you do not have anything special to add.

Additional Information
ALKUSANAT

A
Työn Tekijä


lkusanoissa selostetaan diplomityön tarkoitus, esitetään työn yliopistolla toimivan ohjaajan ja muiden ohjaa­jien sekä ryhmädiplomitöissä tekijän oma osuus työstä ja mainitaan mahdollisen ulko­puolisen avun vaikutus työn suoritukseen, esim. opastus, neuvot, rahoitus yms. Alku­sanojen loppuun työn tekijä merkitsee paikan, päiväyksen sekä kirjoittaa nimensä.

Tämä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan diplomityöohje on kirjoitettu MS Word 2007 -ohjelmalla kaikkia ohjeessa mainittuja asetuksia ja kirjoitus­sääntöjä käyttäen. Mallin pohjana on käytetty konetekniikan osastolla aiemmin kehitettyä ja käytettyä ohjetta. Diplomityön tekijä voi käyttää ohjetta sellaisenaan oman diplomityön malli­pohjana (templaattina) tallentamalla pohjan ensin itselleen ja sitten korvaamalla suoraan ohjeen tekstin omalla tekstillään.

Ohjeesta ilmenee minkälainen on diplomityön rakenne: Työ sisältää tiivistelmän ja/tai englanninkielisen abstraktin, alkusanat, sisällysluettelen, johdannon, tekstiosuuden jossa kuvataan mm. työssä käytetyt materiaalit ja menetelmät sekä tulokset ja niiden pohdinnan, yhteenvedon, lähdeluettelon ja liitteitä.

Arkkitehtuurissa opinnäytetyöt poikkeavat muiden alojen tai koulutusohjelmien opinnäytetöistä. Tämä mallipohja antaa hyvän pohjan arkkitehtuurin koulutusohjelman tutkimus­painotteisille opinnäytetöille. Sen käyttö on suositeltavaa, milloin se työn luonteen kannalta on tarkoituksenmukaista.

Oulussa, 18.1.2013 TTK:n diplomityöohjeiden
yhtenäistämistyöryhmä Dippa

SISÄLLYSLUETTELO(Päivitä sisällysluettelo seuraavasti: Vie kursori luettelon päälle ja paina hiiren vasemmanpuoleista näppäintä. Luettelo aktivoituu. Paina hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitse esiin tulevasta valikosta Päivitä kenttä -vaihtoehto. Valitse vielä, päivitätkö vain sivunumerot vai koko luettelon. Sisällysluetteloon päivittyvät kaikki ne otsikot ja otsikoiden sivunumerot, jotka olet luonut käyttäen otsikkotyyliä.) Poista tämä kursivoitu tekstikappae!!!

1

TIIVISTELMÄ 2

ABSTRACT 3

ALKUSANAT 4

SISÄLLYSLUETTELO 5

MERKINNÄT JA LYHENTEET 6

JOHDANTO 7

TUTKIELMAN TEKSTIOSUUS 8

1.1 Alaotsikko 8

ULKOASU 10

1.2 Sivunumerointi 10

1.3 Kielellinen näkemys 10

1.4 Kaavojen merkintä 11

1.5 Kuvien ja taulukoiden esittäminen 13

1.6 Lähdeviittaukset 14

1.7 Esimerkkejä lähdeviittauksista 15

YLEISTÄ DIPLOMITYÖSTÄ 17

1.8 Diplomityön vaiheet 18

1.9 Diplomityön julkisuus ja arkistointi 19

1.10 Diplomityön aloittamisen säännöt 19

1.11 Diplomityön aihe 21

1.12 Diplomityön ohjaus 22

1.13 Diplomityön arvostelu ja hyväksyminen 22

YHTEENVETO 24

LÄHDELUETTELO 25

DIPLOMITYÖN LIITTEET 1

LIITE 1 (1) 1

LIITE 1 (2) 1

LIITE 1 (3) 1

LIITE 2 1


MERKINNÄT JA LYHENTEET

A poikkipinta-ala

D halkaisija

F voima

l pituus


M massa

P paine


T lämpötila

V tilavuus


α viskositeettikerroin

γ kinemaattinen viskositeetti

λ aallon pituus

ρ tiheys


jne.

jne.


aakkosjärjestyksessä

Merkinnät ja lyhenteet esitetään aakkosjärjestyksessä. Tarvittaessa luettelossa selitetään ensin matemaattiset ja muut merkit sekä sen jälkeen kirjaintunnukset siten, että latinalaiset, kreikkalaiset ja muut merkit esitetään kukin omana ryhmänään. Merkinnän tai lyhenteen esiintyessä tekstissä ensimmäisen kerran se on selitettävä.

Tätä kappaletta ei tarvita, mikäli työssä käytetään vain muutamaa merkintää tai lyhennettä. Poista kursivoitu teksti!!!

Kataloq: sites -> default -> files -> content
content -> Ii ühinemisleping (artiklid 1-3)
content -> Biblioteca publică – o poartă spre cunoaștere
content -> Australian Human Rights Commission
content -> Social Justice Report 2011 Table of Contents a cause for cautious optimism: The year in review 13 1Introduction 13
content -> Dünya Gıda Örgütü Food and Agriculture organization Dünya Kız İzci Teşkilatı
content -> Ii ühinemisleping (artiklid 1-3)
content -> To many Australians, the term ‘catastrophe’ in reference to the impact of climate change may sound extreme, or a dramatisation of what could be seen as a concerning development
content -> []
content -> Chapter 1 background to the water report
content -> Nt emergency Intervention Olga Havnen Combined Aboriginal Organisations, nt

Yüklə 147,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə