Ordin nr. 1316/C din 29 martie 2012Yüklə 1,48 Mb.
səhifə1/16
tarix15.09.2018
ölçüsü1,48 Mb.
#82250
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16ORDIN Nr. 1316/C din 29 martie 2012

pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate


Text în vigoare începând cu data de 14 aprilie 2015

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Act de bază

#B: Ordinul ministrului justiţiei nr. 1316/C/2012
Acte modificatoare

#M1: Ordinul ministrului justiţiei nr. 3773/C/2012

#M2: Ordinul ministrului justiţiei nr. 1166/C/2015
Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.
#B

Văzând Referatul de aprobare al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 30.584/2011,

potrivit reglementărilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,


ministrul justiţiei emite următorul ordin:
ART. 1

Se aprobă Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.ART. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXA 1
NORMATIV

PRIVIND ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE A ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE A PENITENCIARELOR ŞI UNITĂŢILOR SUBORDONATE
CUPRINS
Capitolul I - Asigurarea tehnică de autovehicule

Secţiunea I - Principii generale

Secţiunea II - Managementul asigurării tehnice de autovehicule

1 - Atribuţii generale

2 - Atribuţiile structurilor cu sarcini de înzestrare

3 - Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul unităţilorSecţiunea III - Pregătirea de specialitate a personalului

Secţiunea IV - Înzestrarea şi completarea cu autovehicule

1 - Clasificarea autovehiculelor

2 - Primirea-predarea, introducerea în serviciu şi retragerea din exploatare a autovehiculelor

3 - Scoaterea din funcţiune a autovehiculelor

4 - Rodajul autovehiculelor şi motoarelor

5 - Înmatricularea şi evidenţa autovehiculelor

6 - Vopsirea şi inscripţionarea autovehiculelor

7 - Detaşarea autovehiculelorSecţiunea V - Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehiculelor

1 - Planificarea, organizarea şi evidenţa exploatării autovehiculelor

2 - Personalul admis pentru conducerea autovehiculelor

3 - Folosirea autovehiculelor

4 - Organizarea, planificarea şi realizarea întreţinerilor tehnice

5 - Păstrarea şi conservarea autovehiculelor şi motoarelor noi sau reparate.Secţiunea VI - Planificarea, organizarea şi efectuarea reparării autovehiculelor

1 - Reguli privind planificarea şi organizarea reparării autovehiculelor

2 - Reguli privind efectuarea reparării autovehiculelor

Secţiunea VII - Definirea, comunicarea şi cercetarea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice

Secţiunea VIII - Aprovizionarea materialelor tehnice
Capitolul II - Norme de consum materiale tehnice

Secţiunea I - Norme de consum carburanţi

Secţiunea II - Norme de consum lubrifianţi

Secţiunea III - Norme de exploatare a bateriilor de acumulatori pentru autovehicule

Secţiunea IV - Norme de exploatare a anvelopelor şi camerelor de aer

Secţiunea V - Norme de folosire a lichidului antigel
Capitolul III - Dispoziţii finale
ANEXE

Anexa nr. 1 Registru de ieşire-intrare a autovehiculelor

Anexa nr. 2 Procesul-verbal de predare-primire

Anexa nr. 3 Situaţia nominală a autovehiculelor pe categorii, mărci şi tipuri

Anexa nr. 4 Rodajul autovehiculelor noi sau reparate

Anexa nr. 5 Registru de evidenţa numerelor de înmatriculare

Anexa nr. 6 Norme lunare de carburant pentru autovehiculele din dotare

Anexa nr. 7 Stabilirea necesarului de personal pentru executarea întreţinerilor şi reparaţiilor auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor

Anexa nr. 8 Evidenţa constituirii rezervei de carburanţi şi motokilometri

Anexa nr. 9 Evidenţa planificării şi consumului de motokilometri la autovehicule

Anexa nr. 10 Planul anual de revizii tehnice

Anexa nr. 11 Plan lunar de revizii tehnice

Anexa nr. 12 Foaia de parcurs

Model de foaie de parcursAnexa nr. 13 Actul de constatare tehnică

Anexa nr. 14 Planul de transport

Anexa nr. 15 Folosirea autovehiculelor pentru transportul personalului la şi de la locul de muncă

Anexa nr. 16 Operaţiunile care se execută cu ocazia verificării, întreţinerii şi reviziilor autovehiculelor

Anexa nr. 17 Norme maxime de timp pentru întreţinerea autovehiculelor

Anexa nr. 18a Norme de consum pentru materialele de întreţinere a autovehiculelor

Anexa nr. 18b Materialele şi piesele de schimb folosite în procesul de întreţinere ce se pot distribui şi cu "Bon de consum"

Anexa nr. 19 Lucrările de întreţinere care se execută cu ocazia trecerii la exploatarea de sezon

Anexa nr. 20 Procesul tehnologic de protejare anticorozivă a autovehiculelor şi normele de consum pentru materialele folosite

Anexa nr. 21 Lucrările care se execută pentru conservarea autovehiculelor şi întreţinerea acestora pe timpul conservării

Anexa nr. 22 Inventarul completului pentru atelierul de reparaţii auto

Anexa nr. 23 Norme medii de timp pentru executarea reparaţiilor curente

Anexa nr. 24 Procesul-verbal de recepţie

Anexa nr. 25 Proces-verbal de predare-primire a autovehiculului în reparaţie

Anexa nr. 26 Proces-verbal de reparaţie (primire-predare-recepţie) pentru autovehicule

Anexa nr. 27 Verificările şi probele care se execută la recepţie

Anexa nr. 28 Defecţiuni ce nu constituie căderi în termen de garanţie din vina atelierului reparator

Anexa nr. 29 Proces-verbal de constatare a defecţiunilor în termenul de garanţie

Anexa nr. 30 Modul în care se rezolvă defecţiunile în termenul de garanţie

Anexa nr. 31 Norme maxime de timp pentru imobilizarea autovehiculelor şi agregatelor în ateliere pentru executarea reparaţiilor

Anexa nr. 32 Registru pentru evidenţa lucrărilor executate în atelier

Anexa nr. 33 Comunicarea, cercetarea, modul de rezolvare şi evidenţa accidentelor de circulaţie în care sunt angajate autovehiculele din dotare

Anexa nr. 34 Norme de consum carburanţi

Anexa nr. 35 Tabel cu coeficienţii (Zi) de corecţie a normelor de consum carburanţi

Anexa nr. 36 Evidenţa şi folosirea bonurilor valorice de carburanţi în cadrul unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Anexa nr. 37 Precizări referitoare la folosirea petrolului sau benzinei în amestec cu motorina pe timpul sezonului rece

Anexa nr. 38 Determinarea normelor de consum carburanţi (Nc) şi a coeficienţilor de corecţie a acestora (Z1). Verificarea încadrării autovehiculelor în consumul normat de carburanţi şi stabilirea coeficientului de corecţie a kilometrilor efectivi

Anexa nr. 39 Norme pentru consumul de ulei prin ardere în motoare şi pentru completare în transmisii mecanice

Anexa nr. 40 Calculul parcursului în kilometri echivalenţi

Anexa nr. 41 Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor uzaţi din instalaţia de ungere a motoarelor, din agregatele de transmisie şi direcţie

Anexa nr. 42 Folosirea, întreţinerea şi depozitarea bateriilor de acumulatori pentru autovehicule

Anexa nr. 43 Norme minime de exploatare pentru anvelope

Anexa nr. 44 Norme minime de exploatare pentru anvelope şi camere de aer de pe autovehiculele din grupele stoc de mobilizare sau rezervă

Anexa nr. 45 Tabel cu corecţia temperaturii ce congelare a lichidului antigel la temperatura de măsurare de 20 °C

Anexa nr. 46 Reguli privind primirea-distribuirea, verificarea, păstrarea şi manipularea lichidelor antigel

Anexa nr. 47 Norme maximale anuale de funcţionare pentru autospeciale de geniu
CAPITOLUL I

ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE
SECŢIUNEA I

PRINCIPII GENERALE
ART. 1

Asigurarea tehnică de autovehicule cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor care se planifică, organizează şi execută într-o concepţie unitară, în scopul menţinerii autovehiculelor în permanentă stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate.

ART. 2


Asigurarea tehnică de autovehicule constă în managementul asigurării tehnice, pregătirea de specialitate a personalului, înzestrarea cu autovehicule, exploatarea şi repararea acestora, aprovizionarea cu materiale tehnice*) şi scoaterea din înzestrare a autovehiculelor.

Managementul asigurării tehnice de autovehicule revine directorilor şi se exercită prin şefii serviciilor logistice ai acestora (similari), şi se referă la prevederea, organizarea, antrenarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice desfăşurate de personalul logistic de specialitate din subordine, cât şi de personalul destinat exploatării autovehiculelor, precum şi la realizarea colaborării cu celelalte compartimente.

Pregătirea de specialitate a personalului cuprinde activităţile ce se organizează şi se desfăşoară pentru însuşirea temeinică, în raport cu atribuţiile pe care acesta le are de îndeplinit, a cunoştinţelor privind construcţia, funcţionarea şi caracteristicile tehnice ale autovehiculelor din dotare, principiile şi regulile de exploatare şi reparare, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor în conducerea autovehiculelor, întreţinerea şi repararea acestora.

Înzestrarea cu autovehicule cuprinde totalitatea activităţilor de stabilire a furnizorilor, contractare, aprovizionare, primire, recepţie, repartizare, rodaj şi introducere în serviciu a autovehiculelor, în scopul asigurării necesarului unităţilor pentru uzul curent şi stocul de mobilizare, conform prevederilor tabelelor de înzestrare. Totodată, înzestrarea include activităţile legate de analizarea şi acceptarea ofertelor de donaţii şi sponsorizări cu astfel de mijloace, precum şi a propunerilor de transfer fără plată transmise de alte instituţii publice.

Exploatarea autovehiculelor reprezintă totalitatea activităţilor legate de planificarea, organizarea şi folosirea legală, corectă şi eficientă a autovehiculelor, executarea la timp şi în volum complet a lucrărilor de întreţinere tehnică, păstrarea şi conservarea în scopul menţinerii lor în permanentă stare de funcţionare, a prevenirii accidentelor de circulaţie sau a evenimentelor tehnice şi prelungirea menţinerii acestora în exploatare.

Repararea autovehiculelor se referă la totalitatea activităţilor desfăşurate pentru restabilirea, în cel mai scurt timp, a stării tehnice a autovehiculelor defecte sau accidentate, la nivelul condiţiilor tehnice stabilite pentru repararea sau înlocuirea agregatelor, ansamblurilor, subansamblurilor şi pieselor defecte cu altele noi sau reparate.

Aprovizionarea cu materiale tehnice cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate pentru stabilirea necesarului, a furnizorilor, contractarea, achiziţionarea, primirea, recepţia, depozitarea şi distribuirea materialelor tehnice pentru asigurarea permanentă, la timp şi în volum complet, a cantităţilor necesare exploatării autovehiculelor, executării întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor la acestea.

Scoaterea din înzestrare a autovehiculelor cuprinde totalitatea activităţilor ce se desfăşoară pentru scoaterea din funcţiune, transferul fără plată, valorificarea prin vânzare la licitaţie şi casarea autovehiculelor. Activităţile menţionate se execută în conformitate cu legislaţia în vigoare.

------------

*) Prin materiale tehnice se înţeleg: carburanţii-lubrifianţii, ansamblele, subansamblele, piesele de schimb, materiile prime şi alte materiale folosite în procesul de exploatare, întreţinere şi reparare a autovehiculelor.
ART. 3

Şeful Direcţiei Economico-Administrative şi Şeful Serviciului Logistic din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi şefii serviciilor logistice din unităţile subordonate, răspund de organizarea şi realizarea permanentă a activităţilor de asigurare tehnică de autovehicule astfel încât, în orice situaţie, acestea să fie apte pentru îndeplinirea misiunilor de transport ce revin unităţilor.

ART. 4

Estimarea nivelului stării tehnice şi de funcţionare a autovehiculelor se calculează pentru toate categoriile de folosinţă (muncă operativă, transport, rezervă), folosindu-se următorii indicatori (coeficienţi):
a) INDICATORUL (COEFICIENTUL) GRADULUI DE ÎNZESTRARE (Cc) se defineşte ca fiind raportul dintre existent (E) şi necesar (N):
Cc = E / N
Acest indicator apreciază gradul de înzestrare cu tehnică, pentru o unitate.

Valoarea lui maximă este egală cu unu când E = N.

Pe timpul pregătirii şi desfăşurării activităţilor curente de transport, existentul (E) se micşorează corespunzător numărului de autovehicule devenite nefuncţionale, cu nevoi de reparaţii capitale, care nu pot fi executate cu forţele din organica proprie.

Creşterea acestui indicator către valoarea maximă, se realizează numai pe baza posibilităţilor de completare cu astfel de tehnică.


b) INDICATORUL (COEFICIENTUL) DE STARE TEHNICĂ (Cst) se defineşte ca fiind raportul dintre numărul de autovehicule funcţionale, la un moment dat şi cel existent la acelaşi moment, respectiv:
Cst = B / E
Cu ajutorul acestui coeficient se apreciază starea tehnică a parcului de autovehicule al unei unităţi.

Autovehiculele apte pentru executarea misiunilor se stabilesc prin parcurgerea unui traseu de 10 - 15 km, după care se efectuează verificarea tehnică a acestora.

Indicatorul poate atinge valoarea maximă (egală cu unitatea) atunci când întreaga tehnică auto existentă este funcţională (E = B).

Calificativul se acordă în funcţie de valoarea coeficientului de stare tehnică, astfel:


0,9 - 1,0 FOARTE BINE

0,8 - 0,89 BINE

0,7 - 0,79 SATISFĂCĂTOR

sub 0,7 NESATISFĂCĂTOR


c) INDICATORUL (COEFICIENTUL) DE FUNCŢIONALITATE (Cf) arată proporţia de tehnică auto, de o anumită categorie, avută la dispoziţie, funcţională la un moment dat, faţă de necesarul prevăzut în tabelele de înzestrare, respectiv:
Cf = B / N
Este indicatorul de sinteză, înglobând pe ceilalţi doi:
Cf = Cc x Cst
Acest indicator defineşte capacitatea de transport a unităţii pentru o anumită categorie de autovehicule şi permite directorului să cunoască cantitatea de tehnică auto funcţională de care dispune, la un moment dat, pentru o nouă misiune, faţă de cea prevăzută în tabelele de înzestrare.

Valoarea acestui coeficient trebuie luată în considerare la dimensionarea amplorii misiunilor (întinderea zonei de responsabilitate, felul misiunilor, ritmul acestora etc.).

S-a notat cu:

N - necesarul de autovehicule de un anumit tip, conform tabelelor de înzestrare;

E - existentul de autovehicule în evidenţele contabile (din dotare), la momentul analizei;

B - tehnica auto funcţională, la un anumit moment dat.
SECŢIUNEA a II-a

MANAGEMENTUL ASIGURĂRII TEHNICE DE AUTOVEHICULE
1. Atribuţii generale

ART. 5


Managementul asigurării tehnice de autovehicule se realizează de către directorul unităţii, prin serviciul logistic, cu respectarea prevederilor prezentului normativ, a legilor, actelor normative specifice şi altor reglementări speciale.

Managementul asigurării tehnice de autovehicule trebuie să asigure o conducere unitară, continuă, fermă, oportună, suplă şi să se desfăşoare cu perspectivă.


2. Atribuţiile Direcţiei Economico-Administrative pe linie de înzestrare*)

ART. 6


Pentru realizarea asigurării tehnice de autovehicule, Direcţiei Economico-Administrative îi revin următoarele atribuţii, pe care le exercită prin compartimentul propriu de specialitate:

a) să organizeze asigurarea tehnică de autovehicule la nivelul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia;

b) să cunoască necesarul, existentul şi starea tehnică a autovehiculelor şi a celorlalte mijloace fixe din sectorul auto;

c) să realizeze dotarea unităţilor din subordine cu autovehicule, utilaje, scule, dispozitive şi aparatură conform prevederilor tabelelor şi normelor de înzestrare;

d) să organizeze şi să urmărească aprovizionarea unităţilor cu materiale tehnice şi folosirea judicioasă a acestora, să prevină formarea stocurilor excedentare;

e) să cunoască necesarul de carburanţi-lubrifianţi şi lichide speciale al unităţilor subordonate;

f) să cunoască necesarul şi existentul de personal tehnic; să organizeze şi să asigure perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului, formarea şi pregătirea conducătorilor de autovehicule şi a personalului tehnic de auto din cadrul unităţilor; să avizeze încadrarea în funcţii a personalului de conducere a asigurării tehnice de autovehicule din unităţi;

g) să stabilească măsuri pentru întărirea ordinii interioare în parcurile auto şi de prevenire a accidentelor de circulaţie, să urmărească modul de aplicare a acestora şi să analizeze semestrial eficienţa activităţilor respective;

h) să controleze şi să îndrume organizarea şi desfăşurarea inventarierii autovehiculelor şi materialelor tehnice;

i) să stabilească, în conformitate cu evoluţia şi tendinţele construcţiei de autovehicule, caracteristicile tehnice ale unor autovehicule noi sau modernizate, necesare unităţilor, participând la experimentarea şi omologarea acestora, în conformitate cu metodologia stabilită în acest sens;

j) să analizeze, să avizeze şi să înainteze ierarhic, spre aprobare, propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe din sectorul auto, în conformitate cu prevederile actelor normative;

k) să propună, atunci când este cazul, scoaterea din înzestrare a unor tipuri de autovehicule, în conformitate cu prevederile actelor normative;

l) să stabilească, pentru unităţile reparatoare din subordine, volumul reparaţiilor şi să urmărească îndeplinirea programelor de producţie privind repararea autovehiculelor, fabricarea şi repararea pieselor de schimb;

m) să elaboreze, pe baza propunerilor unităţilor subordonate, programele logistice anuale şi de perspectivă privind înzestrarea cu mijloace de transport şi aprovizionarea cu piese de schimb, materiale tehnice şi servicii de resortul sectorului transporturi.

ART. 7

Compartimentul Transporturi face parte din structura Serviciului Logistic din cadrul Direcţiei Economico-Administrative şi reprezintă organul tehnic de specialitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu atribuţii privind înzestrarea unităţilor cu autovehicule din producţia internă şi import, pentru uzul curent, rezerva operativă şi stocul de mobilizare.Compartimentul Transporturi conduce şi controlează întreaga activitate de asigurare tehnică cu autovehicule desfăşurată de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Principalele atribuţii ale Compartimentului Transporturi sunt următoarele:

a) elaborează studii şi prezintă propuneri cu privire la strategia de înzestrare cu autovehicule a unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b) execută analiza propunerilor de asigurare a mijloacelor tehnice şi materialelor din competenţă, înaintate de unităţile teritoriale de penitenciare, pe baza cărora fundamentează propuneri pentru proiectele programelor de înzestrare;

c) stabileşte principiile şi normele de exploatare, reparare şi aprovizionare cu autovehicule şi materiale tehnice şi elaborează dispoziţiile tehnice care reglementează aceste activităţi;

d) participă la derularea procedurilor de achiziţie şi la negocierea ofertelor şi calculaţiilor de preţ, avizează din punct de vedere tehnic contractele economice şi urmăreşte finalizarea acestora la termenele stabilite şi în condiţii de deplină legalitate, pentru bunurile materiale şi serviciile prevăzute a se aproviziona centralizat pentru toate unităţile, conform programelor logistice aprobate;

e) întocmeşte caietele de sarcini şi/sau specificaţiile tehnice pentru achiziţia mijloacelor tehnice, materialelor şi serviciilor de resort ce se achiziţionează centralizat;

f) execută redistribuirile necesare mijloacelor tehnice de resort, impuse de nevoile operative;

g) avizează documentaţiile tehnice de fabricaţie, omologare şi recepţie pentru mijloacele tehnice şi materialele specifice şi prezintă propuneri conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru introducerea în dotarea unităţilor a autovehiculelor noi, cu performanţe şi caracteristici tehnice superioare şi execută experimentarea acestora;

h) organizează şi participă la recepţiile cantitative şi calitative ale mijloacelor tehnice contractate, urmărind respectarea proceselor tehnologice de fabricaţie şi a parametrilor tehnici şi funcţionali prevăzuţi în documentaţia tehnică şi în caietele de sarcini;

i) în baza programelor întocmite de Serviciul Organizare, Planificare şi Asigurare Resurse din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, planifică, organizează şi urmăreşte completarea şi împrospătarea mijloacelor tehnice şi materialelor de resort, pentru stocul de mobilizare şi rezervă operativă al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

j) urmăreşte comportarea în exploatare a mijloacelor tehnice de resort nou introduse în înzestrarea unităţilor, centralizează datele comunicate de unităţile deţinătoare, efectuează studiile tehnico-economice aferente şi intervine la furnizori pentru eliminarea neajunsurilor constatate;

k) efectuează analize privind scoaterea din înzestrare a tipurilor de mijloace tehnice şi materialelor uzate moral şi fizic, pe baza propunerilor unităţilor deţinătoare ale acestora, pe care le supune spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

l) analizează din punct de vedere tehnic şi prezintă propuneri privind oportunitatea preluării de către unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a unor bunuri materiale de resort, confiscate şi intrate în proprietatea statului, oferite ca donaţie sau sponsorizare, în condiţiile legii. Organizează şi participă la verificarea tehnică, pe teren, a produselor tehnice ce urmează a fi preluate;

m) analizează propunerile privind programele anuale de reparaţii capitale ale mijloacelor de transport auto din dotarea unităţilor, ce se execută, pe plan central, prin Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii şi le supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

n) analizează propuneri privind normele medii de timp şi consumurile specifice de materiale în cadrul operaţiunilor de reparaţii curente ce se execută la nivelul unităţilor teritoriale de penitenciare, pe care le supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

o) analizează trimestrial modul de realizare a programului de reparaţii şi fabricaţie şi stabileşte priorităţi de introducere în reparaţii, luând sau propunând măsurile ce se impun;

p) organizează şi ţine evidenţa statistică a mijloacelor de transport auto din înzestrarea unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

q) ţine evidenţa numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor din dotarea unităţilor;

r) organizează şi ţine evidenţa accidentelor de circulaţie produse cu autovehiculele din înzestrare şi analizează cauzele producerii acestora, luând sau propunând măsurile ce se impun. Anual sau ori de câte ori este nevoie, prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sintezele accidentelor de circulaţie produse cu autovehiculele din înzestrare şi măsurile necesare diminuării numărului şi gravităţii acestora;

s) stabileşte normele de consum carburanţi şi lubrifianţi pentru mijloacele tehnice nou introduse în înzestrare, în condiţiile specifice executării misiunilor ce revin unităţilor. La solicitarea acestora, verifică încadrarea autovehiculelor din dotare în normele de consum aprobate;

t) efectuează analize şi sinteze pentru informarea conducerii ministerului, pe baza datelor prezentate de către unităţi, referitoare la problematica asigurării tehnice de autovehicule;

u) organizează şi desfăşoară convocări de lucru privind pregătirea de specialitate a personalului cu atribuţii pe linia asigurării tehnice de autovehicule din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

v) elaborează teme de cercetare-proiectare privind asimilarea de produse noi sau modernizarea celor existente;

w) organizează şi execută activităţi de control şi îndrumare în unităţi. Execută controale pe trasee şi în unităţi privind folosirea legală şi eficientă a autovehiculelor din dotare.Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə